Keď sa padajúce lístie vráti ku koreňom, budeš ľutovať všetko zlo, ktoré si napáchal

Všetci ste na vlastné oči videli dielo, ktoré som medzi vami vykonal, na vlastné uši ste počuli slová, ktoré som vyslovil, a všetci ste spoznali Môj postoj voči vám, preto by ste mali vedieť, prečo vo vás konám toto dielo. Celkom úprimne vám hovorím, že nie ste ničím iným ako nástrojmi pre Moje dielo podmanenia posledných dní, nástrojmi na rozšírenie Môjho diela medzi pohanské národy. Hovorím skrze vašu nespravodlivosť, oplzlosť, odpor a vzdorovitosť, aby som mohol lepšie rozšíriť svoje dielo a svoje meno medzi pohanské národy, teda rozšíriť ho medzi všetky národy mimo Izraela. Je to tak preto, aby sa Moje meno, Moje skutky a Môj hlas mohli šíriť medzi pohanské národy, aby som si mohol podmaniť všetky národy nepochádzajúce z Izraela, aby Ma mohli uctievať a stali sa Mojou svätou zemou mimo územia Izraela a Egypta. Šírenie Môjho diela je v skutočnosti rozširovaním Môjho diela podmanenia a Mojej svätej zeme; je to expanzia Mojej základne na zemi. Malo by vám byť zrejmé, že ste len bytosti stvorené medzi pohanskými národmi, ktoré si podmaňujem. Pôvodne ste nemali ani postavenie, ani žiadnu hodnotu na využitie a boli ste úplne nepoužiteľní. Len vďaka tomu, že som vytiahol „červy z kopy hnoja“, aby slúžili ako ukážky pre Moje podmaňovanie celej zeme a aby boli jediným „referenčným materiálom“ pre Moje podmaňovanie celej zeme, ste mali to šťastie, že ste sa dostali do kontaktu so Mnou a vstúpili do Môjho spoločenstva. Práve pre vaše nízke postavenie som si vás vyvolil, aby ste slúžili ako ukážky a modely Môjho diela podmanenia. Len z tohto dôvodu medzi vami konám a hovorím, žijem a prebývam. Mali by ste vedieť, že k vám prehováram len pre Moje riadenie a nesmierny odpor voči červom v kope hnoja – je to už také zlé, že som sa rozzúril. Moje pôsobenie medzi vami nie je vôbec také isté ako pôsobenie Jahveho v Izraeli, a už vôbec nie je rovnaké ako dielo, ktoré Ježiš vykonal v Judei. Hovorím a konám veľmi tolerantne a s hnevom a súdom si podmaňujem týchto zvrhlíkov. Vôbec sa to nepodobá tomu, keď Jahve viedol svoj ľud v Izraeli. Jeho dielom v Izraeli bolo poskytovať pokrm a živú vodu, bol plný súcitu a lásky k svojmu ľudu a staral sa oň. Súčasné dielo sa vykonáva medzi prekliatym národom, ktorý nie je vyvolený. Niet v ňom hojnosti jedla ani živej vody hasiacej smäd, a už vôbec nie dostatku hmotných statkov; je tu len veľa súdov, prekliatia a napomínania. Tieto červy žijúce v kope hnoja si vôbec nezaslúžia množstvo dobytka a oviec, veľké bohatstvo či najkrajšie deti v celej krajine, akými som obdaril Izrael. Súčasný Izrael obetuje na oltári dobytok a ovce aj zlaté a strieborné predmety, ktorými vyživujem jeho ľud, čo prevyšuje desiatok, ktorý Jahve vyžaduje podľa zákona, a tak som im dal ešte viac – viac ako stonásobok toho, čo prislúchalo Izraelu podľa zákona. To, čím vyživujem Izrael, prevyšuje všetko, čo získali Abrahám aj Izák. Rodinu Izraela urobím plodnou a hojnou a svoj izraelský ľud rozšírim po celej zemi. Týchto ľudí požehnám a postarám sa o nich, sú totiž stále vyvoleným izraelským ľudom – teda ľudom, ktorý Mi všetko obetuje a ktorý odo Mňa všetko získal. Práve preto, lebo na Mňa pamätajú, obetujú svoje čerstvo narodené teliatka a jahniatka na Mojom svätom oltári a obetujú predo Mnou všetko, čo majú, ba v očakávaní Môjho návratu obetujú dokonca aj svojich vlastných prvorodených synov. A čo vy? Vy vzbudzujete Môj hnev, kladiete Mi požiadavky a kradnete obety tých, ktorí Mi ich prinášajú – a ani si neuvedomujete, že Ma tým urážate. A tak jediné, čo získate, je plač a trest temnoty. Veľakrát ste vo Mne vzbudili hnev a Ja som zoslal svoj spaľujúci oheň, ktorý spôsobil, že nemálo ľudí postretol tragický koniec a šťastné domovy sa stali opustenými hrobkami. Pre týchto červov mám len nekonečný hnev a nemám vôbec v úmysle dať im svoje požehnanie. Len v záujme svojho diela som urobil výnimku a pozdvihol som vás, znášal som veľké poníženie a pôsobil som medzi vami. Keby nebolo vôle Môjho Otca, ako by som mohol žiť v tom istom príbytku s červami, ktoré sa váľajú v kope hnoja? Všetky vaše činy a slová sa Mi nesmierne hnusia, no tak či onak, keďže mám istý „záujem“ o vašu špinavosť a vzdorovitosť, vznikla z nich veľká zbierka Mojich slov. Inak by som medzi vami určite nezostal tak dlho. Preto by ste mali vedieť, že voči vám pociťujem len súcit a ľútosť, necítim k vám ani trochu lásky. Iba vás tolerujem, pretože konám len v záujme svojho diela. A Moje skutky ste videli len preto, lebo som si špinavosť a vzdorovitosť vybral ako „suroviny“. Inak by som týmto červom určite nevyjavil svoje skutky. Konám vo vás len s nechuťou, vôbec nie s takou vôľou a ochotou, ako som konal svoje dielo v Izraeli. Znášam svoj hnev a zároveň sa nútim prehovárať k vám. Keby nebolo Môjho väčšieho diela, ako by som sa mohol naďalej dívať na takéto červy? Keby nebolo Môjho mena, už dávno by som vystúpil do najvyšších výšin a úplne spálil tieto červy aj s kopou hnoja! Keby nebolo Mojej slávy, ako by som mohol týmto zlomyseľným démonom s hlavami krútiacimi sa pred Mojimi očami dovoliť otvorene Mi vzdorovať? V záujme toho, aby Moje dielo prebiehalo hladko a bez najmenších prekážok, ako by som mohol dovoliť, aby Ma tieto červy bezohľadne zneužívali? Keby sa v nejakej izraelskej dedine takto vzbúrilo hoci aj sto ľudí, aj keby Mi prinášali obety, aj tak by som ich vyhladil a uvrhol do puklín zeme. Tak by som zabránil ľuďom v iných mestách, aby sa ešte niekedy vzbúrili. Som všetko spaľujúci oheň a netolerujem urážky. Keďže som stvoril všetkých ľudí, nech poviem alebo urobím čokoľvek, musia Ma poslúchať a nesmú Mi vzdorovať. Ľudia nemajú právo miešať sa Mi do diela, a už vôbec nie sú oprávnení analyzovať, čo je v rámci Môjho diela a Mojich slov správne a čo nie. Ja som Pánom stvorenstva a stvorené bytosti by mali urobiť všetko, čo od nich žiadam, so srdcom plným strachu voči Mne. Nemali by sa snažiť so Mnou vyjednávať a hlavne by Mi nemali odporovať. Svojou autoritou riadim svoj ľud a všetci, ktorí sú súčasťou Môjho stvorenstva, by sa jej mali podvoliť. Hoci ste dnes voči Mne trúfalí a bez ostychu, hoci sa neriadite slovami, ktorými vás poučujem, a neviete sa báť, na vašu vzdorovitosť odpovedám len toleranciou. Nebudem strácať trpezlivosť a neovplyvním svoje dielo len preto, lebo drobné, bezvýznamné červy rozryli špinu v kope hnoja. Kvôli svojmu Otcovi tolerujem pretrvávajúcu existenciu všetkého, čo neznášam, a všetkých vecí, ktoré sa Mi protivia, a budem to robiť, až kým Moje výroky nebudú úplné, až do Mojej poslednej chvíle. Neboj sa! Nemôžem klesnúť na rovnakú úroveň ako červ bez mena a s tebou si svoju úroveň zručností porovnávať nebudem. Nenávidím ťa, ale vydržím to. Neposlúchaš Ma, ale nemôžeš uniknúť dňu, keď ťa budem napomínať, čo Mi prisľúbil Môj Otec. Môže sa stvorený červ porovnávať s Pánom stvorenstva? Na jeseň sa padajúce lístie vracia k svojim koreňom. Ty sa vrátiš do domu svojho „otca“ a ja sa vrátim k svojmu Otcovi. Bude Ma sprevádzať Jeho nežná náklonnosť a teba bude prenasledovať pošliapavanie tvojho otca. Ja budem mať slávu svojho Otca a ty budeš mať hanbu toho svojho. Použijem napomínanie, ktoré som dlho odkladal, aby ťa sprevádzalo, a ty podstúpiš Moje napomínanie so svojím zhnitým telom, ktoré je skazené už desiatky tisíc rokov. Ukončím v tebe svoje dielo slov sprevádzané toleranciou a ty začneš plniť úlohu zažívania nešťastia v dôsledku Mojich slov. Budem sa nesmierne radovať a konať v Izraeli, kým ty budeš plakať a škrípať zubami, jestvovať a umierať v bahne. Opäť nadobudnem svoju pôvodnú podobu a už viac nezotrvám s tebou v špine, zatiaľ čo ty opäť nadobudneš svoju pôvodnú ohavnosť a budeš sa naďalej hrabať v kope hnoja. Keď sa skončí Moje dielo a ustanú Moje slová, bude to pre Mňa radostný deň. Keď sa skončí tvoj odpor a vzdorovitosť, bude to pre teba deň nárekov. Nebudem s tebou súcitiť a ty Ma už nikdy neuvidíš. Už sa s tebou nebudem zhovárať a ty Ma už nikdy nestretneš. Budem nenávidieť tvoju vzdorovitosť a tebe bude chýbať Moja milota. Udriem ťa a ty budeš po Mne túžiť. S radosťou od teba odídem a ty si uvedomíš svoj dlh voči Mne. Už ťa nikdy neuvidím, ale ty budeš vo Mňa navždy dúfať. Budem ťa nenávidieť, pretože Mi momentálne vzdoruješ, a Ja ti budem chýbať, pretože ťa momentálne napomínam. Nebudem chcieť žiť po tvojom boku, ale ty po tom budeš náramne túžiť a budeš naveky nariekať, pretože oľutuješ všetko, čo si Mi urobil. Budeš si vyčítať svoju vzdorovitosť a odpor, dokonca si s ľútosťou ľahneš tvárou k zemi, padneš predo Mnou na kolená a zaprisaháš sa, že už Ma budeš naveky poslúchať. Vo svojom srdci Ma budeš milovať, no nikdy nebudeš môcť počuť Môj hlas. Prinútim ťa hanbiť sa za seba.

Teraz sa dívam na tvoje pôžitkárske telo, ktorým Ma chceš uchlácholiť, a mám pre teba malé varovanie, hoci ti „neposlúžim“ napomínaním. Mal by si vedieť, akú úlohu zohrávaš v Mojom diele. Potom budem spokojný. Ak ide o iné záležitosti, ak Mi budeš vzdorovať alebo míňať Moje peniaze, alebo požívať obety určené pre Mňa, Jahveho, alebo ak sa vy, červy, budete navzájom hrýzť, alebo ak vy, psovité tvory, budete mať medzi sebou konflikty a zvady – nič z toho Ma nebude zaujímať. Stačí, aby ste vedeli, čo ste zač, a Ja budem spokojný. Okrem toho všetkého, ak chcete na seba vytiahnuť zbrane alebo bojovať slovne, je to v poriadku. Vôbec sa netúžim miešať do takých vecí a ľudské záležitosti Ma ani trochu nezaujímajú. Neznamená to, že sú Mi konflikty medzi vami ľahostajné. Ide len o to, že Ja nie som jedným z vás, a preto sa nezúčastňujem toho, čo je medzi vami. Ja sám nie som stvorená bytosť a nepochádzam zo sveta, takže nenávidím rušný život ľudí a komplikované, nevhodné vzťahy medzi nimi. Obzvlášť sa Mi protivia hlučné davy. Mám však rozsiahle vedomosti o nečistých srdciach všetkých stvorených bytostí a skôr, než som vás stvoril, som už poznal nespravodlivosť, ktorá existuje hlboko v ľudskom srdci, a vedel som o ľudskej nečestnosti a pokrivenosti. Takže aj keď nejestvujú vôbec žiadne stopy po tom, keď ľudia konajú nespravodlivo, Ja predsa viem, že nespravodlivosť ukrytá v ich srdci prevyšuje bohatstvo všetkého, čo som stvoril. Každý jeden z vás vystúpil na vrchol zástupov. Stali ste sa predkami más. Rozhodujete sa úplne náhodne a vyvádzate uprostred všetkých červov, pričom hľadáte miesto pokoja a snažíte sa zožrať tie červy, ktoré sú menšie ako vy. Ste zlomyseľní a zlovestní vo svojom srdci, prevyšujete dokonca aj duchov, ktorí klesli na dno mora. Prebývate na spodku kopy hnoja, vyrušujete červy odhora nadol, až kým sa nerozrušia a nezačnú medzi sebou na chvíľu bojovať, a potom sa upokoja. Nepoznáte svoje miesto, no i tak stále medzi sebou v tomto hnoji bojujete. Čo týmto bojom získate? Keby ste sa Ma vo svojich srdciach skutočne báli, ako by ste mohli medzi sebou bojovať za Mojím chrbtom? Bez ohľadu na výšku tvojho postavenia, nie si stále len malý smradľavý červ v hnoji? Narastú ti azda krídla a staneš sa holubicou na nebi? Vy, malé smradľavé červy, kradnete obety z Môjho, Jahveho oltára. Môžete tým zachrániť svoju zničenú, zlú povesť a stať sa vyvoleným izraelským národom? Ste nehanební darebáci! Tieto obety na oltári Mi priniesli ľudia ako prejav láskavosti od tých, ktorí sa Ma boja. Sú určené na Moje riadenie a Moje použitie, ako sa teda opovažuješ okradnúť Ma o tie drobné hrdličky, ktoré Mi ľudia dali? Nebojíš sa, že sa z teba stane Judáš? Nebojíš sa, že sa z tvojej krajiny stane krvavé pole? Ty nehanebník! Myslíš si vari, že tie hrdličky, ktoré Mi ľudia obetovali, majú slúžiť ako potrava pre teba, červa? To, čo som ti dal, je to, čo som ti chcel a bol ochotný dať; to, čo som ti nedal, mám u seba. Nemôžeš jednoducho kradnúť Moje obety. Som to Ja, Jahve, kto koná – Pán stvorenstva –, a ľudia prinášajú obety kvôli Mne. Myslíš si, že toto je odmena za tvoju činorodosť? Ty naozaj nemáš hanby! Pre koho to všetko robíš? Nie náhodou pre seba? Prečo kradneš Moje obety? Prečo kradneš peniaze z Môjho mešca? Nie si ty synom Judáša Iškariotského? Obety Mne, Jahvemu, majú užívať kňazi. Si kňaz? Opovažuješ sa samoľúbo požívať Moje obety, a dokonca ich predkladáš na stôl. Nestojíš za nič! Ty bezcenný darebák! Môj oheň, Jahveho oheň, ťa spáli!

Predchádzajúci: Čo vieš o viere?

Ďalší: Nikto, kto pochádza z tela, nemôže uniknúť dňu hnevu

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger