Nikto, kto pochádza z tela, nemôže uniknúť dňu hnevu

Dnes vás takto napomínam v záujme vášho vlastného prežitia, aby Moje dielo hladko napredovalo a aby sa Moje nástupné dielo v celom vesmíre mohlo vykonať náležitejším a dokonalejším spôsobom, odhaľujúc Moje slová, autoritu, majestát a súd ľuďom všetkých krajín a všetkých národov. Dielo, ktoré medzi vami konám, je začiatkom Môjho diela v celom vesmíre. Hoci teraz je už čas posledných dní, vedzte, že „posledné dni“ sú len pomenovaním jedného veku, ktoré, rovnako ako Vek zákona a Vek milosti, sa vzťahuje na vek a označuje celý vek, a nielen posledných pár rokov alebo mesiacov. Posledné dni sú však celkom odlišné od Veku milosti alebo Veku zákona. Dielo posledných dní sa nevykonáva v Izraeli, ale medzi pohanmi. Je to podmanenie si ľudí všetkých národov a kmeňov mimo Izraela pred Mojím trónom, aby Moja sláva v celom šírom svete naplnila vesmír a nebeskú klenbu. Je to preto, aby som mohol získať väčšiu slávu, aby všetky stvorenia na svete mohli predostrieť Moju slávu každému národu, naveky po generácie, a aby všetky stvorenia na nebi aj na zemi mohli uvidieť všetku slávu, ktorú som získal na zemi. Dielo vykonané počas posledných dní je dielom podmanenia. Nie je to riadenie životov všetkých ľudí na zemi, ale ukončenie nehynúceho, tisícročia trvajúceho života ľudstva v utrpení na zemi. V dôsledku toho nemôže byť dielo posledných dní ako niekoľkotisícročné dielo v Izraeli ani ako len niekoľkoročné dielo v Judei, ktoré pokračovalo dve tisícročia až do druhého vtelenia Boha. Ľudia posledných dní sa stretávajú iba s opätovným zjavením sa Vykupiteľa v tele a prijímajú osobné Božie dielo a slová. Kým sa posledné dni skončia, neprejde dvetisíc rokov. Je to krátky čas, ako vtedy, keď Ježiš vykonával dielo Veku milosti v Judei. Je to preto, že posledné dni predstavujú koniec celej éry. Sú zavŕšením a ukončením šesťtisícročného Božieho plánu riadenia a uzatvárajú životnú cestu utrpenia ľudstva. Neprivádzajú celé ľudstvo do nového veku ani neumožňujú, aby život ľudstva pokračoval. To by nemalo žiadny význam pre Môj plán riadenia ani pre existenciu človeka. Ak by ľudstvo takto pokračovalo, skôr či neskôr by ho úplne pohltil diabol a tie duše, ktoré patria Mne, by boli napokon zničené jeho rukami. Moje dielo trvá len šesťtisíc rokov a sľúbil som, že ani vláda zla nad celým ľudstvom nebude trvať dlhšie ako šesťtisíc rokov. To znamená, že už nadišiel čas. Už stačí, už to viac nebudem odkladať: v posledných dňoch porazím satana, vezmem si späť všetku svoju slávu a získam späť všetky duše, ktoré Mi na zemi patria, aby tieto utrápené duše mohli uniknúť bezbrehému utrpeniu, a tak sa zavŕši celé Moje dielo na zemi. Od tohto dňa sa už nikdy nestanem telom na zemi a Môj všeovládajúci Duch už nikdy nebude pôsobiť na zemi. Na zemi urobím len jedno: pretvorím ľudstvo, ľudstvo, ktoré je sväté a je Mojím verným mestom na zemi. Vedzte však, že nezničím celý svet ani celé ľudstvo. Zachovám tú zvyšnú tretinu – tú tretinu, ktorá Ma miluje a ktorú som si úplne podmanil. Zabezpečím, aby táto tretina bola plodná a množila sa na zemi tak, ako to podľa Božieho zákona robili Izraeliti, živiac ich hojnosťou oviec a dobytka a všetkým bohatstvom zeme. Toto ľudstvo so Mnou zostane naveky, nebude to však to žalostne skazené ľudstvo dnešných čias, ale ľudstvo tvorené tými, ktorých som si získal. Takéto ľudstvo nebude poškodené, vyrušené ani posadnuté satanom a bude to jediné ľudstvo, ktoré bude žiť na zemi po tom, čo zvíťazím nad satanom. Je to ľudstvo, ktoré som si dnes podmanil a ktoré si získalo Moje zasľúbenie. A tak ľudstvo, ktoré bolo počas posledných dní podmanené, je tiež ľudstvom, ktoré bude ušetrené a získa Moje večné požehnanie. Bude to jediný dôkaz Môjho triumfu nad satanom a jediná korisť z Môjho boja so satanom. Túto vojnovú korisť som uchránil pred mocou satana a je jediným výsledkom a ovocím Môjho šesťtisícročného plánu riadenia. Ľudia, ktorí ju tvoria, pochádzajú z každého národa a vyznania a zo všetkých miest a krajín v celom vesmíre. Sú rôznych rás, hovoria rôznymi jazykmi, majú rôzne zvyky a farbu pleti a žijú v každom národe a každom vierovyznaní zemegule, a dokonca aj v každom kúte sveta. Nakoniec sa spoja, aby vytvorili kompletné ľudstvo, zhromaždenie ľudí, na ktoré satan svojimi silami nedosiahne. Tí ľudia, ktorých som nespasil a nepodmanil si ich, ticho klesnú do hlbín mora a celú večnosť ich budú spaľovať Moje stravujúce plamene. Vyhladím toto staré, nesmierne skazené ľudstvo, rovnako ako som vyhladil prvorodených synov a dobytok Egypta a ponechal len Izraelitov, ktorí jedli jahňacie mäso, pili jahňaciu krv a označovali si nadpražie dverí jahňacou krvou. Vari nie sú ľudia, ktorých som si podmanil a sú z Mojej rodiny, tiež ľuďmi, ktorí jedia telo Baránka, čiže Moje telo, a pijú krv Baránka, čiže Moju krv, a ktorých som vykúpil a ktorí Ma uctievajú? Nesprevádza takýchto ľudí vždy Moja sláva? Neklesli už tí, ktorí sú bez tela Baránka, čiže bez Môjho tela, do hlbín mora? Dnes sa Mi vzpierate, no Moje slová sú dnes rovnaké ako tie, ktoré povedal Jahve synom a vnukom Izraela. Vaše srdcia sú však v hĺbke také zatvrdnuté, že Môj hnev sa hromadí, čo prináša viac utrpenia vašim telám, viac súdov nad vašimi hriechmi a viac hnevu nad vašou nespravodlivosťou. Koho by som mohol ušetriť v deň Môjho hnevu, keď sa ku Mne dnes takto správate? Koho nespravodlivosť by mohla uniknúť môjmu trestajúcemu zraku? Koho hriechy by mohli uniknúť Mojim rukám, rukám Všemohúceho? Koho vzdor by mohol ujsť Môjmu súdu, súdu Všemohúceho? Ja, Jahve, takto prehováram k vám, potomkom pohanského rodu, a slová, ktoré vám hovorím, prevyšujú všetky výroky Veku zákona a Veku milosti, a predsa ste tvrdší ako všetok egyptský ľud. Nehromadíte Môj hnev, zatiaľ čo pokojne konám svoje dielo? Ako by ste mohli bez ujmy uniknúť Môjmu dňu, dňu Všemohúceho?

Takto som medzi vami konal a hovoril, vynaložil som toľko energie a úsilia, no kedy ste počúvali, čo vám priamo hovorím? Kde ste sa Mne, Všemohúcemu, poklonili? Prečo sa ku Mne takto správate? Prečo všetko, čo hovoríte alebo robíte, vyvoláva Môj hnev? Prečo sú vaše srdcia také zatvrdené? Už som vás niekedy zrazil na zem? Prečo Ma stále len zarmucujete a znepokojujete? Čakáte, že na vás dopadne deň Môjho hnevu, hnevu Jahveho? Čakáte, že na vás zošlem hnev vyvolaný vašou vzdorovitosťou? Nie je všetko, čo robím, pre vás? No i napriek tomu ste sa vždy ku Mne, Jahvemu, správali takto: kradli ste Moje obety, brali ste si obety z Môjho oltára domov do vlčieho brlohu, aby ste nakŕmili mláďatá a mláďatá mláďat. Ľudia proti sebe bojujú, nahnevane stoja proti sebe so zlobnými pohľadmi, mečmi a kopijami, pričom Moje slová, slová Všemohúceho, hádžu do latríny, kde sa pošpinia výkalmi. Kde je vaša poctivosť? Vaša ľudskosť sa premenila na zverskosť! Vaše srdcia sa už dávno premenili na kameň. Vari neviete, že keď nadíde Deň môjho hnevu, vynesiem svoj súd nad zlom, ktoré dnes voči Mne, Všemohúcemu, konáte? Azda si myslíte, že ak Ma takto oklamete, ak vrhnete Moje slová do bahna a nebudete ich počúvať – azda si myslíte, že ak budete takto konať za Mojím chrbtom, uniknete Môjmu rozhorčenému pohľadu? Vari neviete, že Moje oči, oči Jahveho, vás už videli, keď ste kradli Moje obety a prahli po Mojom majetku? Vari neviete, že keď ste kradli Moje obety, urobili ste tak pred oltárom, na ktorý sa tieto obety kladú? Ako ste si mohli myslieť, že ste dostatočne múdri na to, aby ste Ma takto podviedli? Ako by sa mohol Môj hnev vzdialiť od vašich odporných hriechov? Ako by mohol Môj zúrivý hnev prehliadnuť vaše zlosynstvo? Zlo, ktoré dnes páchate, vám neotvára žiadne dvere, ale hromadí napomínanie pre váš zajtrajšok. Vyvoláva Moje napomínanie, napomínanie Všemohúceho, pre vás. Ako by mohlo vaše zlosynstvo a zlé slová uniknúť Môjmu napomínaniu? Ako by mohli vaše modlitby preniknúť k Mojim ušiam? Ako by som mohol podporovať vašu nespravodlivosť? Ako by som mohol ignorovať vaše zlosynstvo, ktorým Mi vzdorujete? Ako by som vám mohol neodrezať jazyky, ktoré sú rovnako jedovaté ako tie hadie? Nevzývate Ma pre svoju spravodlivosť, práve naopak, hromadíte Môj hnev v dôsledku svojej nespravodlivosti. Ako by som vám mohol odpustiť? V Mojich očiach, očiach Všemohúceho, sú vaše slová a činy odporné. Moje oči, oči Všemohúceho, vidia vašu nespravodlivosť ako nemilosrdný trest. Ako by sa od vás mohlo vzdialiť Moje spravodlivé napomínanie a súd? Keď Mi toto spôsobujete, zarmucujete Ma a zlostíte, ako by som vám mohol dovoliť ujsť z Mojich rúk a vyhnúť sa dňu, keď vás Ja, Jahve, napomeniem a prekľajem? Vari neviete, že všetky vaše zlé slová a vety sa už dostali do Mojich uší? Vari neviete, že vaša nespravodlivosť už poškvrnila Moje sväté rúcho spravodlivosti? Vari neviete, že vaša vzdorovitosť už vo Mne vyvolala silný hnev? Vari neviete, že už dávno to vo Mne vrie a už dávno skúšate Moju trpezlivosť? Vari neviete, že už ste poničili Moje telo a urobili z neho handry? Trpel som to až doteraz, ale uvoľňujem Môj hnev, už k vám nebudem tolerantný. Vari neviete, že vaše zlosynstvo už dorazilo k Môjmu zraku a že sa Môj nárek už dostal do uší Môjho Otca? Ako by vám On mohol dovoliť, aby ste sa ku Mne takto správali? Nie je snáď celé dielo, ktoré vo vás konám, pre vaše dobro? No kto z vás si viac zamiloval Moje dielo, dielo Jahveho? Mohol by som byť neverný vôli svojho Otca, pretože som slabý, a kvôli utrpeniu, ktoré som prežil? Nerozumiete snáď Môjmu srdcu? Prehováram k vám tak ako Jahve – neobetoval som toho toľko pre vás? Aj keď som ochotný znášať všetko toto utrpenie v záujme diela Môjho Otca, ako by ste mohli byť oslobodení od napomínania, ktoré vám uložím v dôsledku svojho utrpenia? Azda ste si Ma dosť neužili? Dnes som pre vás darom od Môjho Otca – vari neviete, že sa môžete tešiť z oveľa viac než len z Mojich hojných slov? Vari neviete, že Môj život bol výmenou za váš život a to, čo máte radi? Vari neviete, že Môj Otec použil Môj život na boj so satanom a že vám daroval Môj život, aby ste dostali stonásobok a vyhli sa mnohým pokušeniam? Vari neviete, že len vďaka Môjmu dielu ste sa vyhli mnohým pokušeniam a mnohým krutým napomínaniam? Vari neviete, že len vďaka Mne vám Môj Otec dovoľuje tešiť sa až doteraz? Ako dnes môžete byť stále takí tvrdí a neústupčiví, akoby vám na srdci narástli mozole? Ako by mohlo zlo, ktoré dnes páchate, uniknúť dňu hnevu, ktorý bude nasledovať po Mojom odchode zo sveta? Ako by som mohol dovoliť, aby tí, čo sú takí tvrdí a neústupčiví, unikli Jahveho hnevu?

Spomeňte si na minulosť. Kedy som na vás hľadel s hnevom a kedy bol Môj hlas prísny? Kedy som bol voči vám prehnane puntičkársky? Kedy som vás bezdôvodne karhal? Kedy som vás pokarhal priamo do očí? Vari nie v záujme svojho diela žiadam svojho Otca, aby vás uchránil od každého pokušenia? Prečo sa ku Mne takto správate? Použil som niekedy svoju autoritu na to, aby som vás zrazil na zem? Prečo sa Mi takto odplácate? Ste nerozhodní, raz o Mňa máte záujem a inokedy nie, potom sa Ma snažíte prekabátiť a skrývate predo Mnou veci a vaše ústa sú plné slín nespravodlivých. Myslíte si snáď, že vaše jazyky môžu oklamať Môjho Ducha? Myslíte si, že vaše jazyky uniknú Môjmu hnevu? Myslíte si, že vaše jazyky môžu vynášať rozsudky nad Mojimi skutkami, Jahveho skutkami, ako sa im zachce? Som snáď Boh, nad ktorým človek vynáša rozsudok? Mohol by som dovoliť, aby sa voči Mne takto rúhal malý červ? Ako by som mohol večne požehnať takýchto synov vzbury? Vaše slová a činy vás už dávno odhalili a odsúdili. Keď som rozprestrel nebesá a stvoril všetky veci, neumožnil som žiadnej stvorenej bytosti, aby sa na nich podieľala, ako sa jej zachce, a už vôbec som nedovolil, aby čokoľvek narúšalo Moje dielo a Moje riadenie, ako sa mu zachce. Netoleroval som nič a nikoho – ako by som mohol ušetriť tých, ktorí sú voči Mne krutí a neľudskí? Ako by som mohol odpustiť tým, ktorí zrádzajú Moje slová? Ako by som mohol ušetriť tých, ktorí Mi vzdorujú? Či nie je ľudský osud v Mojich rukách, rukách Všemohúceho? Ako by som mohol považovať tvoju nespravodlivosť a vzdorovitosť za sväté? Ako by mohli tvoje hriechy poškvrniť Moju svätosť? Nepoškvrňuje ma nečistota nespravodlivých, ani sa neteším z obetí nespravodlivých. Ak by si Mne, Jahvemu, bol verný, mohol by si si prisvojiť obety na Mojom oltári? Mohol by sa tvoj jedovatý jazyk rúhať Môjmu svätému menu? Mohol by si takto zradiť Moje slová? Mohol by si Moju slávu a Moje sväté meno považovať za nástroj na službu satanovi, tomu zlému? Môj život je daný na potešenie svätých. Ako by som mohol dovoliť, aby si sa s Mojím život zahrával, ako sa ti zachce, a použil ho ako nástroj konfliktu medzi vami? Ako by ste mohli byť tak bezcitní a ľahostajní voči dobru v tom, ako sa ku Mne správate? Vari neviete, že som už vaše zlosynstvo zapísal do týchto slov života? Ako by ste mohli uniknúť dňu hnevu, keď napomeniem Egypt? Ako by som mohol dopustiť, aby ste sa Mi takto vzopreli a vzdorovali Mi, zas a znova? Hovorím vám celkom úprimne, že keď nadíde ten deň, váš trest bude ešte neznesiteľnejší ako napomínanie Egypta! Ako môžete uniknúť dňu Môjho hnevu? Vravím vám otvorene: Moja výdrž bola pripravená na vaše zlosynstvo, a existuje, aby som vás v tento deň mohol napomenúť. Nie ste vy tými ľuďmi, čo zažijú hnevlivý súd vo chvíli, keď sa Moja trpezlivosť vyčerpá? Nie sú všetky veci v Mojich rukách, rukách Všemohúceho? Ako by som mohol dovoliť, aby ste Mi takto, pod nebesami, vzdorovali? Budete mať veľmi ťažký život, pretože ste stretli Mesiáša, ktorého príchod bol predpovedaný, ale ktorý nikdy neprišiel. Nie ste vy Jeho nepriateľmi? Ježiš sa s vami priatelil, a predsa ste vy nepriateľmi Mesiáša. Vari neviete, že aj napriek priateľstvu s Ježišom vaše zlosynstvo naplnilo nádoby tých, ktorí sú odporní? Aj keď ste veľmi blízki Jahvemu, vari neviete, že vaše zlé slová sa dostali Jahvemu do uší a vzbudili v Ňom hnev? Ako by ti mohol byť tak blízko a nespáliť všetky tvoje nádoby, ktoré sú plné zlosynstva? Ako by mohol nebyť tvojím nepriateľom?

Predchádzajúci: Keď sa padajúce lístie vráti ku koreňom, budeš ľutovať všetko zlo, ktoré si napáchal

Ďalší: Spasiteľ sa už vrátil na „bielom oblaku“

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger