Spasiteľ sa už vrátil na „bielom oblaku“

Už niekoľko tisícročí ľudia túžia po tom, aby mohli byť svedkami príchodu Spasiteľa. Ľudstvo túžilo vidieť Krista Spasiteľa na bielom oblaku, ako priamo zostupuje medzi tých, ktorí po Ňom tisíce rokov bažili a úpenlivo Ho čakali. Ľudia tiež zatúžili po tom, aby sa Spasiteľ vrátil a znovu sa s nimi spojil, to jest, aby sa Ježiš Spasiteľ, ktorý bol tisíce rokov odlúčený od ľudí, prinavrátil a znovu vykonal dielo vykúpenia tak, ako ho vykonal medzi Židmi. Chceli, aby bol súcitný a láskavý k ľuďom, aby im odpustil hriechy, a aby ich vzal na seba, ba dokonca, aby na svojich pleciach niesol všetky ľudské previnenia a oslobodil človeka od hriechu. Človek si želá, aby bol Ježiš Spasiteľ taký istý ako predtým – láskavý, milý a úctivý, Spasiteľ, ktorý sa na ľudí nikdy nehnevá a nikdy im nič nevyčíta, ale odpúšťa a berie na seba všetky hriechy človeka a dokonca, tak ako predtým, zomrie za ich hriechy na kríži. Od Ježišovho odchodu po Ňom zúfalo túžia a očakávajú Ho Jeho učeníci, ktorí Ho nasledovali, ako aj všetci svätí, ktorých spasil vo svojom mene. Všetci tí, ktorých počas Veku milosti zachránila Ježišova milosť, túžili po tom radostnom dni posledných dní, keď Ježiš Spasiteľ zostúpi na zem na bielom oblaku, aby sa zjavil všetkým ľuďom. Pochopiteľne, je to tiež spoločné želanie všetkých, ktorí dnes prijímajú meno Ježiša Spasiteľa. Každý vo vesmíre, kto vie o spasení Ježiša Spasiteľa, zúfalo túži po tom, aby Ježiš Kristus náhle prišiel a naplnil svoje slová, ktoré vyslovil, keď bol na zemi: „Prídem tak, ako som odišiel.“ Človek verí, že po ukrižovaní a zmŕtvychvstaní sa Ježiš na bielom oblaku vrátil do neba, aby zaujal miesto po pravici Najvyššieho. Ježiš rovnako opäť zostúpi na bielom oblaku (pod týmto oblakom rozumej oblak, na ktorom sa Ježiš vzniesol naspäť do neba) medzi tých, ktorí po ňom tisíce rokov zúfalo bažili, a bude mať podobu a odev Židov. Po tom, ako sa zjaví ľuďom, obdarí ich pokrmom a nechá pre nich vytrysknúť živú vodu a bude žiť medzi nimi, plný milosti a plný lásky, živý a skutočný. Ľudia veria všetkým takýmto predstavám. Ježiš Spasiteľ však nič také neurobil. Urobil pravý opak toho, čo si ľudia predstavovali. Neprišiel medzi tých, ktorí túžobne očakávali Jeho návrat, ani sa nezjavil všetkým, keď sa niesol na bielom oblaku. On už prišiel, ale človek o tom ešte netuší a naďalej zostáva nevedomý. Ľudia Ho len bezcieľne očakávajú a nevedia, že už na „bielom oblaku“ (oblak, ktorý je Jeho Duchom, Jeho slovami, celou Jeho povahou a všetkým, čím je) zostúpil, a teraz je medzi skupinou víťazov, ktorú vytvorí počas posledných dní. Ľudia nevedia, ako môže napriek všetkej náklonnosti a láske, ktorú prechováva svätý Ježiš Spasiteľ k človeku, pôsobiť v „chrámoch“ obývaných špinavcami a nečistými duchmi. Hoci človek už dlho očakáva Jeho príchod, ako by sa mohol zjaviť tým, ktorí jedia mäso nespravodlivých, pijú ich krv a nosia ich šaty, ktorí v Neho veria, ale nepoznajú Ho, a ktorí Ho neustále vydierajú? Človek vie len to, že Ježiš Spasiteľ je plný lásky a súcitu a že je obetou za hriech, naplnenou vykúpením. Človek však netuší, že On je samotným Bohom, oplývajúcim spravodlivosťou, veľkoleposťou, hnevom a súdom, autoritou a dôstojnosťou. Preto aj keď ľudia dychtivo túžia a prahnú po návrate Vykupiteľa a ich modlitby dokonca hýbu „nebesami“, Ježiš Spasiteľ sa nezjaví tým, ktorí v Neho veria, no nepoznajú Ho.

„Jahve“ je meno, ktoré som prijal počas svojho pôsobenia v Izraeli, a znamená Boh Izraelitov (Boh vyvoleného ľudu), ktorý sa dokáže zľutovať nad človekom, zatratiť ho a riadiť jeho život. Je to Boh, ktorý vládne veľkou mocou a je plný múdrosti. „Ježiš“ je Emanuel, teda obetou za hriech, ktorý vykúpi človeka, je plný lásky a súcitu. On vykonal dielo Veku milosti a zároveň ho sám symbolizuje, preto môže predstavovať len jednu časť diela plánu riadenia. To znamená, že iba Jahve je Bohom vyvoleného izraelského ľudu, Bohom Abraháma, Bohom Izáka, Bohom Jákoba, Bohom Mojžiša a Bohom celého izraelského ľudu. A tak v súčasnej dobe všetci Izraeliti, okrem židovského národa, uctievajú Jahveho. Prinášajú Mu obety na oltár a slúžia Mu v chráme v kňazskom rúchu. Dúfajú v opätovné zjavenie Jahveho. Len Ježiš je Vykupiteľom ľudstva a obetou za hriech, ktorý vykúpil ľudstvo z hriechu. Tým chcem povedať, že meno Ježiš pochádza z Veku milosti a zrodilo sa pre dielo vykúpenia vykonané práve v ňom. Meno Ježiš vzniklo, aby ľuďom Veku milosti umožnilo znovuzrodenie a spásu a predstavuje príznačné meno pre vykúpenie celého ľudstva. Meno Ježiš preto reprezentuje dielo vykúpenia a označuje Vek milosti. Meno Jahve je osobitným menom pre ľud Izraela, ktorý žil pod zákonom. V každom veku a v každej fáze diela má Moje meno svoj dôvod a má reprezentatívny význam: každé meno predstavuje jeden vek. „Jahve“ zastupuje vek zákona a je to pomenovanie, ktorým izraelský ľud nazýval svojho Boha. „Ježiš“ symbolizuje Vek milosti a je to meno Boha všetkých, ktorí boli v tom čase vykúpení. Ak človek stále túži po príchode Ježiša Spasiteľa počas posledných dní a naďalej očakáva, že príde v podobe, ktorú nosieval v Judei, potom by sa celý šesťtisícročný plán riadenia zastavil vo Veku vykúpenia a nemohol by ďalej napredovať. Posledné dni by navyše nikdy nenastali a vek by nikdy neskončil. Ježiš Spasiteľ totiž slúži jedine na vykúpenie a záchranu ľudstva. Meno Ježiš som prijal len kvôli všetkým hriešnikom vo Veku milosti, ale nie je to meno, pod ktorým privediem ku koncu celé ľudstvo. Hoci Jahve, Ježiš a Mesiáš predstavujú Môjho Ducha, tieto mená označujú len jednotlivé veky Môjho plánu riadenia a nevyjadrujú Ma v celom rozsahu. Mená, ktorými Ma ľudia na zemi nazývajú, nedokážu vystihnúť celú Moju povahu ani všetko, čím som. Sú to len rôzne pomenovania, ktorými Ma ľudia volali v rôznych vekoch. A tak, keď nastane posledný vek – vek posledných dní, Moje meno sa opäť zmení. Nebudem sa volať Jahve ani Ježiš, a už vonkoncom nie Mesiáš. Budem sa volať sám mocný Všemohúci Boh a pod týmto menom ukončím tento vek. Za starých čias som bol známy ako Jahve. Nazývali ma aj Mesiášom a ľudia ma kedysi s láskou a úctou nazývali Ježiš Spasiteľ. Dnes však už nie som tým Jahvem ani Ježišom, ktorého ľudia poznali v dávnych časoch. Som Bohom, ktorý sa navrátil na sklonku posledných dní, Bohom, ktorý privedie tento vek ku koncu. Som samotným Bohom, ktorý povstáva z končín zeme, v celej svojej povahe a plný moci, cti a slávy. Ľudia sa Mnou nikdy nezapodievali, nikdy Ma nepoznali a nikdy netušili, aká je Moja povaha. Od počiatkov stvorenia sveta až dodnes Ma nevidel ani jeden jediný človek. Taký je Boh, ktorý sa v posledných dňoch zjaví človeku, avšak zostáva skrytý medzi ľuďmi. Prebýva medzi nimi, pravý a skutočný ako žeravé slnko a planúci plameň, plný sily a oplývajúci mocou. Neexistuje jediný človek alebo vec, ktoré by nezasiahol súd Mojich slov, a neexistuje jediný človek alebo vec, ktoré by neboli očistené horiacim ohňom. Napokon budú všetky národy požehnané a zároveň rozdrvené na kúsky skrze Moje slová. Všetky národy tak počas posledných dní uvidia, že som sa vrátil Ja – Spasiteľ, a že som Všemohúci Boh, ktorý si podmaní celé ľudstvo. Všetci uvidia, že som bol kedysi obetou za hriech človeka, ale že v posledných dňoch sa stanem i plameňom slnka, ktorý všetko spaľuje, ako aj slnkom spravodlivosti, ktoré všetko odhaľuje. Toto je Moje dielo posledných dní. Prijal som toto meno a túto povahu, aby všetci ľudia videli, že som spravodlivý Boh, spaľujúce slnko, horiaci plameň, a aby sa Mi všetci klaňali, jedinému pravému Bohu, a aby videli Moju pravú tvár: nie som len Bohom Izraelitov a nie som len Vykupiteľom. Som Bohom všetkých stvorení v celom nebi, na zemi a v moriach.

Ak by Spasiteľ prišiel v posledných dňoch a naďalej by sa volal Ježiš, a opäť by sa narodil v Judei a konal by tam svoje dielo, potom by to dokazovalo, že som stvoril a vykúpil iba izraelský ľud, a že s pohanmi nemám nič spoločné. Nebolo by to v rozpore s Mojimi slovami, podľa ktorých „Ja som Pán, čo som všetko stvoril, nebesá som sám roztiahol, zem som rozprestrel vlastnou mocou“? Opustil som Judeu a konám svoje dielo medzi pohanmi, pretože nie som len Bohom izraelského ľudu, ale Bohom všetkých stvorení. V posledných dňoch sa zjavím medzi pohanmi, pretože nie som len Jahve, Boh izraelského ľudu, ale najmä preto, že som Stvoriteľ všetkých svojich vyvolených medzi pohanmi. Stvoril som nielen Izrael, Egypt a Libanon, ale aj všetky pohanské národy mimo Izraela. Preto som Pánom všetkých stvorení. Izrael som použil len ako východiskový bod svojho diela, Judeu a Galileu zasa ako oporné body svojho diela vykúpenia a teraz používam pohanské národy ako základňu, z ktorej dovediem celý vek do konca. V Izraeli som vykonal dve etapy diela (Vek zákona a Vek milosti) a v krajinách mimo Izraela vykonávam ďalšie dve etapy diela (Vek milosti a Vek kráľovstva). Medzi pohanskými národmi uskutočním dielo podmanenia, a tak zavŕšim tento vek. Ak ma ľudia budú stále nazývať Ježišom Kristom, ale nebudú vedieť, že som v posledných dňoch započal nový vek a pustil som sa do nového diela, a ak budú naďalej posadnuto očakávať príchod Ježiša Spasiteľa, potom budem takýchto ľudí nazývať tými, ktorí vo Mňa neveria. Sú to ľudia, ktorí Ma nepoznajú, a ich viera vo Mňa je falošná. Mohli by byť takíto ľudia svedkami príchodu Ježiša Spasiteľa z nebies? To, čo očakávajú, nie je Môj príchod, ale príchod kráľa Židov. Netúžia po tom, aby som zničil tento starý nečistý svet, ale očakávajú druhý príchod Ježiša, kedy budú spasení. Tešia sa, že Ježiš opäť vykúpi celé ľudstvo z tejto poškvrnenej a nespravodlivej zeme. Ako sa takíto ľudia môžu stať tými, ktorí zavŕšia Moje dielo posledných dní? Ľudské túžby nedokážu naplniť Moje želania ani dokončiť Moje dielo, pretože človek iba obdivuje alebo oceňuje dielo, ktoré som vykonal predtým, a netuší, že Ja sám som Boh, ktorý je vždy nový, a nikdy nie starý. Ľudia vedia len to, že som Jahve a Ježiš, a nemajú ani potuchy, že som Ten, ktorý v posledných dňoch privedie ľudstvo až do konca. Všetko, po čom človek túži a čo pozná, pochádza z jeho vlastných predstáv, a je to len to, čo môže vidieť na vlastné oči. To sa nezhoduje s dielom, ktoré konám, ale naopak mu odporuje. Keby sa Moje dielo riadilo podľa ľudských predstáv, kedy by sa ukončilo? Kedy by ľudstvo vošlo do odpočinku? A ako by som mohol vstúpiť do siedmeho dňa, do sabatu? Pracujem podľa svojho plánu a zámeru – nie podľa úmyslov človeka.

Predchádzajúci: Nikto, kto pochádza z tela, nemôže uniknúť dňu hnevu

Ďalší: Dielo šírenia evanjelia je súčasne dielom záchrany človeka

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger