Dielo šírenia evanjelia je súčasne dielom záchrany človeka

Všetci ľudia musia pochopiť zámer Môjho diela na zemi, teda to, čo chcem v konečnom dôsledku dosiahnuť a aký stupeň tohto diela musím dovŕšiť, skôr než bude hotové. Ak tí ľudia, ktorí so Mnou kráčali, dodnes nechápu jeho význam, nešli so Mnou nadarmo? Ak Ma nasledujú, mali by poznať Moju vôľu. Pôsobím na zemi už tisíce rokov a do dnešného dňa pokračujem vo svojom diele. Hoci obsahuje mnoho predsavzatí, jeho cieľ zostáva nemenný. I keď som napríklad voči človeku plný súdenia a napomínania, to, čo konám, stále slúži na jeho záchranu, na lepšie šírenie Môjho evanjelia a rozširovanie Môjho diela medzi všetkými pohanskými národmi, po tom, čo človeka urobím úplným. Preto dnes, v čase, keď mnohí ľudia už dávno upadli do hlbokého zdesenia, stále pokračujem vo svojom diele, aby som vykonal skutky potrebné na súdenie a napomínanie človeka. Napriek tomu, že človek je otrávený tým, čo hovorím, a nemá chuť zaoberať sa Mojím dielom, stále vykonávam svoju povinnosť, pretože cieľ Môjho diela zostáva nezmenený a Môj pôvodný plán sa nemení. Úlohou Môjho súdu je priviesť človeka k podriadenosti a Moje napomínanie ho má zmeniť k lepšiemu. Hoci to, čo činím, vykonávam kvôli svojmu riadeniu, nikdy som neurobil nič, čo by nemalo pre človeka úžitok, pretože chcem, aby boli všetky národy za hranicami Izraela rovnako podriadené ako Izraeliti, aby sa z nich stali skutočné ľudské bytosti, aby som mal oporu i v krajinách mimo Izraela. Také je Moje riadenie. Je to dielo, ktoré vykonávam medzi pohanskými národmi. Ani teraz mu však mnoho ľudí nerozumie, pretože sa o takéto veci nezaujímajú a starajú sa len o svoju vlastnú budúcnosť a konečné osudy. Nezáleží na tom, čo hovorím, ľudia zostávajú ľahostajní k dielu, ktoré konám, a sústreďujú sa výlučne na svoje budúce konečné osudy. Ak to takto bude pokračovať, ako sa Moje dielo môže rozrastať? Ako sa Moje evanjelium môže šíriť celým svetom? Vedzte, že keď sa Moje dielo rozšíri, rozprášim a zničím vás tak, ako Jahve zničil každý z izraelských kmeňov. To všetko urobím preto, aby sa Moje evanjelium rozšírilo po celej zemi, aby sa Moje dielo roznieslo medzi pohanské národy, aby sa Moje meno stalo veľkým medzi dospelými i deťmi, a aby Moje sväté meno velebili ľudia všetkých kmeňov a národov. A to preto, aby sa v tejto poslednej ére Moje meno stalo veľkým medzi pohanskými národmi, aby Moje skutky uvideli pohania, aby Ma vďaka nim nazývali Všemohúcim a aby sa Moje slová čoskoro naplnili. Všetci ľudia spoznajú, že nie som len Bohom Izraelitov, ale aj Bohom všetkých pohanských národov, dokonca aj tých, ktoré som zatratil. Dám všetkým ľuďom najavo, že Ja som Boh všetkých stvorených bytostí. To je Moje najväčšie dielo, cieľ Môjho plánu na posledné dni a jediné dielo, ktoré sa v týchto dňoch naplní.

Až v posledných dňoch odhalím človeku dielo, ktoré som vykonával tisíce rokov. Práve teraz som človeku zjavil celé tajomstvo svojho riadenia a on spoznal cieľ Môjho diela, a navyše pochopil všetky Moje tajomstvá. Už som mu prezradil všetko o konečnom osude, ktorý sa ho týka. Odhalil som mu už všetky svoje tajomstvá, ukryté viac ako 5 900 rokov. Kto je Jahve? Kto je Mesiáš? Kto je Ježiš? To všetko by ste už mali vedieť. Tieto mená sú v Mojom diele kľúčové. Už to chápete? Ako by sa malo zvestovať Moje sväté meno? Ako by sa malo šíriť medzi všetkými národmi, ktoré Ma vzývajú niektorým z Mojich mien? Moje dielo sa šíri a Ja budem rozsievať jeho úplnosť do všetkých národov. Keďže som svoje dielo vykonal vo vás, tak vás strestám, ako Jahve strestal pastierov z Dávidovho domu v Izraeli. Rozptýlim vás do všetkých národov, lebo v posledných dňoch ich všetky rozdrvím na márne kúsky a ich obyvateľov nanovo rozložím. Keď sa znova vrátim, národy už budú rozdelené podľa hraníc, ktoré určia Moje horiace plamene. V tom čase sa ľudstvu nanovo zjavím ako spaľujúce slnko, otvorene sa im ukážem v podobe Svätého, ktorého nikdy nevideli, a budem kráčať medzi mnohými národmi, tak ako som kedysi Ja, Jahve, kráčal medzi židovskými kmeňmi. Od toho momentu povediem ľudstvo v jeho živote na zemi. Určite uzrú Moju slávu a uvidia vo vzduchu oblačný stĺp, ktorý ich bude viesť životom, lebo sa zjavím na svätých miestach. Človek zažije Môj deň spravodlivosti a tiež Moje veľkolepé zjavenie. To sa stane, keď budem kraľovať po celej zemi a privediem mnohých svojich synov k sláve. Všade na zemi sa Mi ľudia budú klaňať a Môj svätostánok bude pevne vztýčený uprostred ľudstva na kameni diela, ktoré dnes vykonávam. V chráme Mi budú slúžiť aj samotní ľudia. Oltár, pokrytý špinavými a odpornými vecami, rozbijem na kusy a postavím nanovo. Na svätý oltár sa budú ukladať novonarodené jahňatá a teľatá. Zborím terajší chrám a postavím nový. Súčasný chrám, plný odporných ľudí, sa rozsype a ten, ktorý postavím, zaplnia Moji verní služobníci. Opäť povstanú a budú Mi slúžiť pre slávu Môjho chrámu. Vy určite uzriete deň, kedy sa Mi dostane veľkej slávy, a určite sa dočkáte aj dňa, keď zbúram chrám a postavím si nový. Aj vy určite zažijete deň príchodu Môjho svätostánku do sveta ľudí. Ako zborím chrám, tak privediem aj svoj svätostánok do sveta ľudí, len čo uvidia Moje zostúpenie. Keď rozdrvím všetky národy, znovu ich zhromaždím a od tej chvíle začnem stavať svoj chrám a zriaďovať oltár, aby Mi všetci prinášali obety, slúžili Mi v Mojom chráme a verne sa venovali Môjmu dielu v pohanských národoch. Budú ako Izraeliti dnešných čias, odetí v kňazskom rúchu a korune, s Mojou – Jahveho – slávou uprostred nich, s Mojou veľkoleposťou, ktorá sa nad nimi vznáša a prebýva s nimi. Moje dielo v pohanských národoch bude prebiehať rovnako. Také aké bolo v Izraeli, bude aj Moje dielo v pohanských národoch, pretože rozšírim svoje dielo v Izraeli a rozsejem Ho medzi pohanské národy.

Teraz nastal čas, keď môj Duch činí veľké dielo, a zároveň čas, keď začínam konať svoje dielo medzi pohanskými národmi. Ba čo viac, je to čas, keď roztriedim všetky stvorenia a každé zaradím do príslušnej triedy, aby Moje dielo mohlo prebiehať rýchlejšie a efektívnejšie. A tak od vás stále žiadam, aby ste obetovali celú svoju bytosť Môjmu dielu, a aby ste navyše jasne rozoznávali a upevňovali všetko dielo, ktoré som vo vás vykonal, a aby ste do neho vložili všetky svoje sily, nech sa stane účinnejším. Toto musíš pochopiť. Nebojujte medzi sebou, nehľadajte cestu späť ani telesné útechy, ktoré by zdržiavali Moje dielo a odďaľovali tvoju nádhernú budúcnosť. Takéto konanie by ťa ani zďaleka neochránilo, ale prinieslo by ti zničenie. Nebolo by to od teba pochabé? To, čo si dnes lačne užívaš, je práve to, čo ničí tvoju budúcnosť, zatiaľ čo bolesť, ktorú dnes znášaš, je práve to, čo ťa chráni. Musíš si tieto veci jasne uvedomovať, aby si sa vyvaroval pokušeniam, ktorým budeš len ťažko odolávať, a aby si sa vyhol tomu, že zablúdiš do hustej hmly a nebudeš vedieť nájsť slnko. Keď sa hustá hmla rozplynie, ocitneš sa uprostred súdu veľkého dňa. V tom čase sa už bude k ľudstvu blížiť Môj deň. Ako unikneš pred Mojím súdom? Ako vydržíš spaľujúcu páľavu slnka? Keď človeka obdarujem svojou hojnosťou, nebude ju opatrovať vo svojom lone, ale odhodí ju na miesto, kde si ju nikto nevšimne. Keď na človeka zostúpi Môj deň, už viac nedokáže objaviť Moju hojnosť ani nájsť trpké slová pravdy, ktoré som mu kedysi dávno povedal. Bude nariekať a plakať, pretože stratil jas svetla a upadol do tmy. To, čo dnes vidíte, je len ostro namierený meč z Mojich úst. Nevideli ste palicu v Mojej ruke ani plameň, ktorým spaľujem človeka, a preto ste v Mojej prítomnosti stále pyšní a neskrotní. Preto so Mnou stále bojujete v Mojom dome a ľudským jazykom spochybňujete to, čo som vyslovil svojimi ústami. Človek sa Ma neobáva, a hoci je aj dnes Mojim nepriateľom, naďalej zostáva bez obáv. V ústach máte jazyk a zuby nespravodlivých. Vaše slová a skutky sú ako slová a skutky hada, ktorý zviedol Evu k hriechu. Vyžadujete jeden od druhého oko za oko a zub za zub a v Mojej prítomnosti bojujete, aby ste si vydobyli postavenie, slávu a zisk, ale neviete, že Ja tajne sledujem vaše slová a skutky. Ešte predtým, ako ste vstúpili do Mojej prítomnosti, som sa dostal na dno vašich sŕdc. Človek chce vždy uniknúť z dosahu Mojej ruky a vyhnúť sa pohľadu Mojich očí, ale Ja som nikdy neuhýbal pred jeho slovami ani skutkami. Naopak, zámerne dopúšťam, aby tieto slová a skutky vstúpili do Mojich očí, a tak môžem napomínať ľudskú nespravodlivosť a vykonať súd nad ľudskou vzdorovitosťou. Takto skryté slová a skutky človeka zostávajú vždy pred Mojou súdnou stolicou a Môj súd nikdy neopustil človeka, pretože jeho vzdorovitosť je príliš veľký. Mojím dielom je spáliť a očistiť všetky ľudské slová a skutky, ktoré vyslovil a vykonal v prítomnosti Môjho Ducha. Takto,[a] keď opustím zem, ľudia si stále zachovajú voči Mne vernosť a stále Mi budú slúžiť ako Moji svätí služobníci v Mojom diele, čím umožnia, aby sa Moje dielo na zemi rozvíjalo až do úplného konca.

Poznámky pod čiarou:

a. Pôvodný text neobsahuje slovo „Takto“.

Predchádzajúci: Spasiteľ sa už vrátil na „bielom oblaku“

Ďalší: Všetci máte takú nemorálnu povahu!

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger