Kristus koná dielo súdu prostredníctvom pravdy

Dielo posledných dní spočíva v oddelení všetkých podľa druhu a zrealizovaní Božieho plánu riadenia, pretože čas sa blíži a Boží deň prichádza. Boh privádza všetkých, ktorí vstúpia do Jeho kráľovstva – všetkých, ktorí sú Mu oddaní až do úplného konca – do veku samotného Boha. Pred jeho príchodom však nie je úlohou Boha sledovať skutky ľudí alebo skúmať život človeka, ale súdiť jeho neposlušnosť, pretože Boh očistí všetkých, ktorí prídu pred Jeho trón. Všetci, ktorí do dnešného dňa sledovali kroky Boha, sú tými, ktorí prichádzajú pred Boží trón, a preto každého jedného človeka, ktorý prijme Božie dielo v jeho konečnej etape, Boh očistí. Inak povedané, Boh bude súdiť každého, kto prijme Božie dielo v jeho konečnej etape.

Tento „súd“ sa začína v Božom dome a hovorilo sa o ňom už v minulosti. Je to súd, ktorý Boh dnes vynáša nad tými, čo prišli pred Jeho trón v posledných dňoch. Možno existujú takí, ktorí veria v nadprirodzené predstavy, že v posledných dňoch si Boh v nebesiach rozloží veľký stôl, na ktorom bude rozprestretý biely obrus. Boh bude sedieť na veľkom tróne, zatiaľ čo ľudia budú kľačať na zemi. Odkryje hriechy každého z nich a na základe toho rozhodne, či daný človek vystúpi na nebesá alebo zostúpi do ohňa a síry. Je jedno, čo si človek predstavuje, lebo to nemôže zmeniť podstatu Božieho diela. Predstavy človeka nie sú ničím iným len výplodmi jeho mysle. Pochádzajú z jeho mozgu a sú poskladané z toho, čo videl a počul. Preto hovorím, že nech sú tieto predstavy akokoľvek krásne, sú to len kreslené príbehy, ktoré nedokážu nahradiť plán Božieho diela. Veď človeka v konečnom dôsledku skazil Satan, tak ako by mohol pochopiť myšlienky Boha? Človek si predstavuje Boží súd ako niečo neskutočné. Verí, že keďže ho bude súdiť samotný Boh, toto dielo musí mať obrovský rozsah, smrteľníci ho nemôžu pochopiť, musí sa ozývať celým nebom a zatriasť zemou. Veď ako by to inak mohol byť Boží súd? Verí, že vzhľadom na to, že ide o súd, Boh pri tom musí byť vznešený a veľkolepý a tí, ktorých súdi, sa musia utápať v slzách a kľačiac na kolenách prosiť o milosť. Takéto výjavy by boli v každom prípade okázalé a veľmi pôsobivé… Každý si predstavuje, že Boží súd je zázrak. Vieš však, že Boh začal ľudí súdiť dávno, zatiaľ čo ty si ľahostajne driemal? Vieš, že v čase, keď podľa teba Boh oficiálne začne súdiť, bude mať už dávno vytvorené nové nebo a zem? Ty možno v tom čase len začneš chápať zmysel života, ale nemilosrdný Boží trest ťa v tvojom hlbokom spánku privedie do pekla. Len potom si náhle uvedomíš, že Boh už svoj súd dokonal.

Neplytvajme však drahocenným časom a nehovorme už viac o týchto ohavných a mrzutých témach. Hovorme radšej o tom, z čoho súd pozostáva. Pri vyslovení slova „súd“ ti zrejme napadnú slová, ktoré Jahve vyslovil, aby poučil ľudí vo všetkých regiónoch, a slová, ktoré vyslovil Ježiš, aby pokarhal farizejov. Napriek závažnosti týchto slov nešlo o Boží súd nad človekom. Boli to len slová, ktoré Boh povedal v rôznom prostredí, teda v rozličných kontextoch. Nie je pravdepodobné, že ide o slová, ktoré vyslovil Kristus posledných dní pri súdení človeka. Kristus posledných dní používa na učenie človeka rôzne pravdy, aby odhalil jeho podstatu a oddelil od seba jeho slová a skutky. Tieto slová predstavujú rôzne pravdy, napríklad o povinnostiach človeka, o tom, ako by mal človek poslúchať Boha, ako by Mu mal byť oddaný a ako by mal žiť bežným životom, ako aj pravdy o Božej múdrosti, Jeho povahe a tak ďalej. Všetky tieto slová sú zamerané na podstatu človeka a jeho skazenosť. Predovšetkým tie slová, ktoré vyjadrujú, ako človek zavrhuje Boha, sa týkajú najmä toho, že človek je stelesnením satana, nepriateľskej sily zameranej proti Bohu. Boh pri súdení človeka neodhalí jeho prirodzenosť len niekoľkými slovami. Odhaľuje ju, zaoberá sa ňou a dlho ju skúma. Tieto rôzne spôsoby odhaľovania, zaoberania sa a skúmania nemožno nahradiť obyčajnými slovami, ale len pravdou, ktorej je človek doslova zbavený. Len takéto spôsoby môžeme nazývať súdom a len prostredníctvom takéhoto súdu možno človeka skrotiť, úplne ho presvedčiť o Bohu a len takto môže získať skutočné poznatky o Bohu. Vďaka súdu človek spozná pravdivú tvár Boha a pravdu o svojej vlastnej neskrotnosti. Vykonávanie súdu človeku umožňuje dôkladne spoznať Božiu vôľu, účel Jeho práce a záhady, ktoré sú pre neho nepochopiteľné. Človek tak zároveň môže rozpoznať a uvedomiť si svoju skazenú podstatu a jej korene a tiež spoznať ohavnosť človeka. Všetko toto má na svedomí súd, pretože podstatou tohto diela je vyjavovať pravdu, cestu a život Boha všetkým, ktorí v Neho veria. Toto je súd, ktorý vykonáva Boh. Ak tieto pravdy nepovažuješ za dôležité, ak rozmýšľaš len o tom, ako sa im vyhnúť alebo ako nájsť novú cestu, ktorej súčasťou nebudú, hovorím, že si veľký hriešnik. Ak veríš v Boha, no napriek tomu nehľadáš pravdu alebo vôľu Božiu, ani nemiluješ cestu, ktorá ťa privádza bližšie k Bohu, hovorím, že sa chceš súdu vyhnúť a že si len bábka a zradca, ktorý uniká pred veľkým bielym trónom. Boh neušetrí žiadneho vzbúrenca, ktorý uteká spred Jeho očí. Takýchto ľudí potrestá ešte viac. Tí, ktorí prídu pred Boha, aby ich súdil, a ktorí boli očistení, budú naveky žiť v Božom kráľovstve. Samozrejme, ide o záležitosť budúcnosti.

Súd je Božie dielo, preto ho prirodzene musí vykonať sám Boh, a nemôže ho namiesto Neho vykonať človek. Keďže súd spočíva v použití pravdy na podmanenie si ľudstva, niet pochýb o tom, že Boh sa bude stále objavovať v stelesnenej podobe, aby vykonával toto dielo medzi ľuďmi. Chcem tým povedať, že Kristus posledných dní bude používať pravdu, aby učil ľudí po celom svete a oboznamoval ich so všetkými pravdami. To je Boží súd. Mnohí majú zlý pocit, pokiaľ ide o druhé prevtelenie Boha, pretože pre ľudí je ťažké uveriť, že Boh sa stal človekom, aby súdil. Napriek tomu ti musím povedať, že Božie dielo často ďaleko prevyšuje očakávania človeka a ľudská myseľ ho ťažko prijíma. Ľudia sú totiž len larvy na zemi, zatiaľ čo Boh je zvrchovaný a vypĺňa vesmír. Ľudská myseľ je ako jama s nečistou vodou, ktorá len plodí červy, zatiaľ čo každá etapa diela riadená Božími myšlienkami je ovocím Božej múdrosti. Ľudia sa vždy pokúšajú škriepiť s Bohom, na čo hovorím, že je úplne zjavné, kto nakoniec prehrá. Všetkých vás varujem, aby ste si nemysleli, že ste cennejší než zlato. Ak iní dokážu prijať Boží súd, prečo ty nie? O koľko vyššie stojíš nad ostatnými? Ak ostatní môžu skloniť svoje hlavy pred pravdou, prečo ty nie? Božie dielo má nezastaviteľný spád. Nebude súd opakovať len kvôli tvojmu „prínosu“ a budeš ľutovať, že si si nechal uniknúť takú dobrú príležitosť. Ak neveríš Mojim slovám, len si počkaj na veľký biely trón na oblohe a na svoj súd! Musíš vedieť, že všetci Izraeliti pohŕdali Ježišom a popierali Ho, no napriek tomu sa fakt, že Ježiš spasil ľudstvo, šíril vesmírom a do všetkých kútov zeme. Nejde o dávnu skutočnosť, ktorú zapríčinil Boh? Ak stále čakáš na Ježiša, že ťa zoberie na nebesia, hovorím, že si ako vzdorovitý kus odumretého dreva[a]. Ježiš neuzná falošného veriaceho, ako si ty, ktorý nie je verný pravde a túži len po požehnaniach. Naopak, nebude milostivý a uvrhne ťa do ohňa, v ktorom budeš horieť tisíce rokov.

Teraz už chápeš, čo je súd a čo je pravda? Ak áno, nabádam ťa, aby si sa súdu poslušne podriadil, pretože inak nebudeš mať nikdy možnosť, aby ťa Boh pochválil alebo zobral do Svojho kráľovstva. Tých, ktorí súd len prijmú, ale nikdy ich nebude možné očistiť, teda tých, ktorí počas súdu utečú, Boh navždy znenávidí a odmietne. Majú početnejšie a horšie hriechy ako farizeji, pretože zradili Boha a idú proti Nemu. Takíto ľudia, čo nie sú hodní ani toho, aby slúžili, dostanú väčší trest, trest ktorý bude navyše večný. Boh neušetrí žiadneho zradcu, ktorý bol kedysi verný Jeho slovám, no potom Ho zradil. Trestom pre takýchto ľudí bude potrestanie ducha, duše a tela. Nie je to odhalenie Božej spravodlivosti? Nie je toto Boží úmysel súdiť a odhaľovať človeka? Boh pošle počas súdu všetkých, ktorí sa dopúšťajú skazených skutkov, na miesto plné zlých duchov. Duchovia zničia ich telá podľa svojej ľubovôle, a tieto telá budú zapáchať ako mŕtvoly. To bude ich trest. Boh si zapisuje každý hriech neverných falošných veriacich, falošných apoštolov a falošných robotníkov. Keď nastane ten správny okamih, uvrhne ich medzi nečisté duše a týmto nečistým dušiam dovolí, aby pošpinili ich telá, ako sa im zachce, aby sa už nikdy nemohli prevteliť a nikdy viac neuzreli svetlo. Boh týchto pokrytcov, ktorí Mu istí čas slúžili, ale nedokázali zostať verní až do konca, zarátava medzi skazených, takže sa spolčia so skazenými a stanú sa súčasťou špinavej spodiny. Boh ich nakoniec zničí. Boh zavrhuje a nevšíma si tých, ktorí nikdy neboli verní Kristovi alebo neprispeli svojou silou, a v čase zmeny vekov ich všetkých zničí. Na zemi viac nebudú existovať a už vonkoncom sa nedostanú do Božieho kráľovstva. Tí, ktorí k Bohu nikdy neboli úprimní, ale okolnosti ich donútili správať sa k Nemu ľahostajne, budú zaradení medzi tých, ktorí slúžia Jeho ľuďom. Len málo z nich prežije a väčšina zahynie spolu s tými, ktorých služby nezodpovedajú požiadavkám. Nakoniec Boh privedie do Svojho kráľovstva všetkých, ktorí zmýšľajú rovnako ako On, ľudí a synov Boha a tých, ktorých Boh predurčil, aby sa stali kňazmi. Oni budú plodom Božieho diela. Pokiaľ ide o tých, ktorých nemožno zaradiť do žiadnej z týchto Bohom určených kategórií, budú patriť medzi neveriacich – a určite si viete predstaviť, aké to bude mať pre nich dôsledky. Už som vám povedal všetko, čo som mal povedať. Je len na vás, ktorú cestu si zvolíte. Mali by ste pochopiť toto: Božie dielo nikdy nečaká na nikoho, kto nedokáže držať krok s Bohom, a Božia spravodlivosť nie je milosrdná voči žiadnemu človeku.

Poznámky pod čiarou:

a. Kus odumretého dreva: niekto, komu „niet pomoci“.

Predchádzajúci: Veríš skutočne v Boha?

Ďalší: Vedel si o tom? Boh vykonal medzi ľuďmi niečo veľké

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger