Vedel si o tom? Boh vykonal medzi ľuďmi niečo veľké

Starý vek pominul a nahradil ho nový. Boh koná mnohé skutky rok čo rok, deň čo deň. Prichádza na tento svet a opúšťa ho. A takto sa to opakuje po mnohé generácie. Dnes Boh pokračuje, tak ako predtým, aby vykonal potrebnú prácu a dokončil svoje dielo, pretože ešte nevstúpil do odpočinku. Od stvorenia sveta až dodnes vykonal Boh mnoho skutkov. No vieš o tom, že Boh dnes robí oveľa viac ako predtým a rozsah Jeho diela je omnoho väčší než v minulosti? Preto hovorím, že Boh vykonal medzi ľuďmi niečo veľké. Celé Božie dielo je veľmi dôležité, či už pre človeka, alebo pre Boha, a každá časť Jeho diela súvisí s človekom.

Keďže Božie dielo sa nedá ani vidieť, ani chytiť – a svet ho nevidí už vôbec –, ako to môže byť niečo veľké? Čo môžeme považovať za veľkolepé? Je nepopierateľné, že Boh koná len veľké veci, ale prečo tak hovorím o diele, ktoré Boh koná dnes? Keď poviem, že Boh urobil veľkú vec, nepochybne sa v tom ukrýva mnoho tajomstiev, ktoré človek ešte nepochopil. Pohovorme si teraz o nich.

Ježiš sa narodil v jasliach v dobe, ktorá nepriala Jeho existencii, no napriek tomu Mu svet nedokázal stáť v ceste a prežil medzi ľuďmi pod ochranou Boha tridsaťtri rokov. Počas týchto mnohých rokov života zakúsil trpkosť sveta a okúsil život biedy na zemi. Aby celé ľudstvo vykúpil, vzal na seba veľké bremeno ukrižovania. Vykúpil všetkých hriešnikov, ktorí žili v moci satana a nakoniec sa Jeho vzkriesené telo vrátilo na miesto Jeho odpočinku. Teraz sa začalo nové Božie dielo a je to tiež začiatok nového veku. Boh privádza do svojho domu vykúpených, aby započal svoje nové dielo spásy. Tentoraz je dielo spásy oveľa premyslenejšie ako v minulosti. Duch Svätý nepôsobí v človeku, aby sa sám od seba zmenil, ani Ježišovo telo sa nezjavuje medzi ľuďmi, aby vykonalo toto dielo, ktoré sa už vôbec nevykonáva inými prostriedkami. Je to vtelený Boh, ktorý dielo vykonáva a sám ho aj riadi. Robí to tak preto, aby človeka priviedol k novému dielu. Nie je to veľkolepé? Boh toto dielo nerobí skrze časti ľudstva či skrze proroctvá. Vykonáva ho Boh sám. Niekto by mohol povedať, že to nie je nič veľké a neprivedie to človeka do extázy. Ale poviem ti, že Božie dielo nie je len toto, je to niečo oveľa veľkolepejšie a väčšie.

Tentoraz Boh neprichádza vykonať dielo v duchovnom tele, ale v úplne obyčajnom. Okrem toho to nie je iba telo druhého Božieho vtelenia, je to tiež telo, cez ktoré sa Boh vracia k telesnosti. Je to veľmi obyčajné telo. Neuvidíš nič, čo by Ho odlišovalo od ostatných, no môžeš od Neho získať neslýchané pravdy. Toto bezvýznamné telo stelesňuje všetky Božie slová pravdy, vykonáva Božie dielo posledných dní a vyjadruje celú Božiu povahu, aby ju človek pochopil. Či netúžiš uvidieť Boha v nebi? Či netúžiš poznať Boha na nebesiach? Či netúžiš spoznať konečný osud ľudstva? Prezradí ti všetky tieto tajomstvá – tajomstvá, ktoré ti nikto nedokázal povedať, a rozpovie ti všetky pravdy, ktorým nerozumieš. Je tvojou bránou do kráľovstva a tvojím sprievodcom do nového veku. Takéto obyčajné telo skrýva mnoho nevyspytateľných tajomstiev. Jeho skutky sa ti môžu zdať nepochopiteľné, ale celý zámer Jeho diela stačí na to, aby si uvidel, že nie je obyčajným telom, ako sa ľudia domnievajú. Predstavuje Božiu vôľu a opateru, ktorú Boh poskytuje ľuďom v posledných dňoch. Aj keď nepočuješ Jeho slová, ktoré by otriasali nebom a zemou, aj keď neuvidíš Jeho oči ako blčiaci plameň, a aj keď nemôžeš prijať disciplínu Jeho železnej palice, môžeš z Jeho slov počuť, že Boh je nahnevaný, a poznať, že prejavuje ľudstvu súcit. Uvidíš spravodlivú povahu Boha a Jeho múdrosť a navyše si uvedomíš Božiu starosť o celé ľudstvo. V posledných dňoch má Božie dielo umožniť človeku uvidieť Boha na nebesiach žijúceho medzi ľuďmi na zemi a umožniť mu poznať Boha, podriadiť sa Mu, báť sa a milovať Ho. Pre toto sa druhýkrát vrátil do tela. Aj keď človek dnes vidí Boha rovnakého ako je on sám, Boha s nosom a dvoma očami, všedného Boha, nakoniec vám Boh ukáže, že ak by tento človek neexistoval, nebo a zem by prešli hroznou zmenou. Ak by tento človek nejestvoval, nebesia by potemneli, zem by sa ponorila do chaosu a celé ľudstvo by zasiahli hlad a epidémie. Ukáže vám, že ak by vás v posledných dňoch vtelený Boh nespasil, už dávno by zničil celé ľudstvo v pekle. Ak by toto telo neexistovalo, potom by ste boli naveky arcihriešnikmi a večnými mŕtvolami. Mali by ste vedieť, že ak by toto telo neexistovalo, celé ľudstvo by čelilo neodvratnej katastrofe a nedokázalo by uniknúť ešte prísnejšiemu trestu, ktorý Boh uvalil na ľudstvo v posledných dňoch. Keby sa toto obyčajné telo nenarodilo, všetci by ste prosili o život, ale nemohli by ste ho žiť a modlili by ste sa za smrť, no nemohli by ste zomrieť. Keby toto telo neexistovalo, nezískali by ste pravdu a neprišli by ste dnes pred Boží trón, no Boh by vás za vaše ťažké hriechy potrestal. Vedeli ste, že ak by sa Boh nenavrátil do tela, nikto by nemal šancu na spásu, a keby do tohto tela neprišiel, Boh by už dávno ukončil starý vek? Ak je to tak, naďalej odmietate druhé Božie vtelenie? Keďže môžete z tohto obyčajného človeka získať toľko dobrodení, prečo Ho s radosťou neprijmete?

Dielo Božie je niečo, čo nedokážeš pochopiť. Ak nedokážeš naplno chápať, či si sa rozhodol správne, ani nemôžeš vedieť, či môže Božie dielo uspieť, prečo neskúsiš šťastie a nezistíš, či ti tento obyčajný človek dokáže pomôcť a či Boh naozaj vykonal veľkolepé dielo? Musím ti však povedať, že za čias Noema ľudia jedli a pili, sobášili sa a oddávali sa manželstvu do takej miery, že sa Boh nezniesol na to dívať, a tak zoslal veľkú potopu, aby zničil ľudstvo. Ušetril len osem členov Noemovej rodiny a všetky druhy vtákov a zvierat. Boh však v posledných dňoch ušetrí len tých, ktorí Mu budú verní až do konca. Hoci sa Boh nezniesol dívať ani na jeden z vekov skazenosti, keď v obidvoch bolo ľudstvo skazené a popieralo, že Boh je jeho Pánom, Boh zničil iba ľud za čias Noema. Ľudstvo v obidvoch vekoch spôsobilo Bohu veľké utrpenie, ale Boh bol s ľuďmi posledných dní až doteraz trpezlivý. Prečo je to tak? Nikdy ste nad tým nerozmýšľali? Ak naozaj neviete, poviem vám to. Boh je schopný udeliť milosť ľuďom v posledných dňoch nie preto, že by boli menej skazení ako ľudia v dobe Noema, alebo že by sa pred Ním kajali, a už vôbec nie preto, že technológia v posledných dňoch je taká vyspelá, že by ich Boh ani nechcel zničiť. Je to preto, že Boh musí v posledných dňoch pôsobiť na skupinu ľudí a vykoná toto dielo sám vo svojom vtelení. Potom si Boh vyberie časť tejto skupiny a títo ľudia sa stanú predmetom Jeho spásy, plodom Jeho plánu riadenia a privedie ich do nového veku. Nech sa deje čokoľvek, Boh zaplatil túto cenu za prípravu na dielo, ktoré Jeho vtelené telo vykoná v posledných dňoch. Len vďaka tomuto telu ste sa dožili dnešného dňa. Boh žije v tele, a preto máte šancu prežiť. Vďaka tomuto obyčajnému človeku ste dosiahli všetko toto šťastie. A to nie je všetko – tohto obyčajného človeka bude nakoniec každý národ uctievať, tomuto bezvýznamnému človeku bude vzdávať vďaku a bude sa Mu podriaďovať, pretože toto sú pravda, život a cesta, ktoré On priniesol a ktoré zachránili celé ľudstvo, zmiernili konflikt medzi človekom a Bohom, zblížili ich a sprístupnili spojenie medzi myšlienkami Boha a človeka. On je ten, kto získal pre Boha ešte väčšiu slávu. Nie je taký obyčajný človek hoden tvojej dôvery a obdivu? Je nevhodné nazývať také obyčajné telo Kristom? Nemôže sa takýto obyčajný človek stať prejavom Boha medzi ľuďmi? Nezaslúži si taký človek, ktorý ušetril ľudí od pohromy, vašu lásku a túžbu držať sa Ho? Ak odmietate pravdy vyslovené z Jeho úst a nenávidíte Jeho existenciu medzi vami, čo z vás napokon bude?

Na tomto obyčajnom človeku stojí celé Božie dielo v posledných dňoch. Obdaruje ťa všetkým, a navyše za teba o všetkom rozhodne. Ako môžete takého človeka považovať za takého jednoduchého, že si nezaslúži ani zmienku? Nepresvedčila vás úplne Jeho pravda? Nepresvedčilo vás svedectvo o Jeho skutkoch? Nie je cesta, ktorú prináša, hodna toho, aby ste po nej kráčali? Prečo Ho v konečnom dôsledku nenávidíte, zavrhujete a vyhýbate sa Mu? Tento človek vyjadruje pravdu, tento človek poskytuje pravdu a práve tento človek vám prináša cestu, aby ste po nej kráčali. Stále nedokážete v týchto pravdách nájsť stopy Božieho diela? Bez Ježišovho diela by ľudstvo nemohlo zostúpiť z kríža, ale bez dnešného vtelenia by tí, ktorí zostúpili z kríža, nemohli nikdy získať Boží súhlas alebo vstúpiť do nového veku. Bez príchodu tohto obyčajného človeka by ste nikdy nemali príležitosť ani oprávnenie uvidieť pravú tvár Boha, pretože vy všetci by ste už boli dávno zničení. Boh vám odpustil a prejavil milosrdenstvo pre príchod druhého vtelenia Boha. I tak sa s vami nakoniec musím rozlúčiť týmito slovami: tento obyčajný človek, ktorý je vteleným Bohom, je pre vás životne dôležitý. Toto je tá veľká vec, ktorú Boh medzi ľuďmi vykonal.

Predchádzajúci: Kristus koná dielo súdu prostredníctvom pravdy

Ďalší: Len Kristus posledných dní môže dať človeku cestu večného života

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger