Len Kristus posledných dní môže dať človeku cestu večného života

Cesta života nie je niečo, čo môže prináležať hocikomu, a nikto ju nemôže poľahky dosiahnuť. Je to preto, že život môže pochádzať len od Boha, čo znamená, že len samotný Boh vlastní podstatu života a len Boh disponuje cestou života. Teda len Boh je zdrojom života a neustále tečúceho prameňa živej vody života. Odkedy stvoril svet, vykonal veľa práce týkajúcej sa vitality života, vykonal množstvo vecí, ktoré človeku prinášajú život, a zaplatil vysokú cenu za to, aby človek mohol život získať. Je to preto, lebo Boh sám je večný život a Boh sám je spôsob, ktorým dochádza k vzkrieseniu človeka. Boh nikdy nechýba v srdci človeka a vždy žije v človeku. Je hnacou silou života človeka, podstatou jeho existencie a veľkým vkladom v prospech existencie človeka po narodení. Vďaka nemu dochádza k znovuzrodeniu človeka a práve On umožňuje človeku, aby dokázal húževnato zvládnuť každú svoju rolu. Vďaka Jeho sile a Jeho nezničiteľnej životnej energii človek prežíva celé generácie, počas ktorých bola sila Božieho života hlavnou oporou existencie človeka, pričom Boh zaplatil cenu, ktorú obyčajný človek nezaplatil nikdy. Životná energia Boha dokáže prekonať všetky ostatné sily, ba dokonca ich prevyšuje. Jeho život je večný, Jeho sila je neobyčajná a Jeho životnú energiu nemôže poraziť žiadna stvorená bytosť ani nepriateľská sila. Životná energia Boha existuje a jasne žiari bez ohľadu na miesto či čas. Nebo a zem môžu podliehať veľkým zmenám, ale život Boha zostane navždy rovnaký. Všetko môže pominúť, ale život Boha zostane, pretože Boh je zdrojom a podstatou existencie všetkých vecí. Život človeka pochádza od Boha, nebo existuje kvôli Bohu a zem sa zrodila zo sily Božieho života. Nič živé nikdy neprevýši zvrchovanosť Boha a nič, čo má silu, nemôže uniknúť spod Božej autority. Takýmto spôsobom sa musí každý, bez ohľadu na to, o koho ide, podriadiť nadvláde Boha, každý musí žiť podľa Jeho príkazov a nikto nemôže uniknúť z Jeho rúk.

Možno teraz túžiš získať život alebo pravdu. Nech je to akokoľvek, želáš si nájsť Boha, Boha, na ktorého sa môžeš spoľahnúť a ktorý ti môže dať večný život. Ak si želáš večný život, musíš najprv spoznať jeho zdroj a vedieť, kde je Boh. Už som povedal, že len Boh je nemenný život a len Boh vlastní cestu života. Keďže Boh je nemenný život, je zároveň aj večný život. A pretože len Boh je cesta života, samotný Boh je cesta večného života. Preto by si mal najprv vedieť, kde Boh je a ako získať túto cestu večného života. Poďme sa teraz venovať duchovnému spoločenstvu o týchto dvoch otázkach samostatne.

Ak si skutočne želáš získať cestu večného života a dychtivo po nej pátraš, najprv odpovedz na túto otázku: Kde je Boh dnes? Možno odpovieš: „Boh žije v nebi – samozrejme, nebýva predsa u teba doma, všakže?“ Možno povieš, že Boh očividne žije vo všetkom. Alebo že žije v srdci každého človeka, prípadne že sa nachádza v duchovnom svete. Nič z toho nepopieram, musím to však objasniť. Nie je úplne správne povedať, že Boh žije v srdci človeka, no nie je to ani úplne nesprávne. Je to tak preto, lebo medzi tými, ktorí veria v Boha, sa nachádzajú takí, ktorých viera je pravá, aj takí, ktorých viera je falošná. Boh niektorých schvaľuje a iných nie, niektorí sa mu páčia, iní sa mu protivia, niektorých spraví dokonalými, iných odvrhne. A tak hovorím, že Boh žije len v srdciach niekoľkých ľudí a to sú nepochybne ľudia, ktorí v neho skutočne veria, ktorých schvaľuje, páčia sa Mu a zdokonaľuje ich. Sú to ľudia, ktorých Boh vedie, a keďže sú vedení Bohom, zahliadli už Božiu cestu večného života a počuli o nej. Tí, ktorých viera v Boha je falošná, ktorých Boh neschvaľuje, ktorých nenávidí a ktorých odvrhol – tí sú Bohom odmietnutí, budú sa musieť zaobísť bez cesty života a nedozvedia sa, kde Boh je. Naopak, tí, v srdciach ktorých Boh žije, vedia, kde Boh je. Sú to ľudia, ktorým Boh zveril cestu večného života a ktorí Boha nasledujú. A čo ty, vieš, kde je Boh? Boh je v srdci človeka a zároveň po jeho boku. Nenachádza sa len v duchovnom svete a nad všetkými vecami, ale viac na zemi, na ktorej existuje človek. S príchodom posledných dní sa preto Božie dielo dostáva na nové územie. Boh má zvrchovanosť nad všetkým medzi všetkými vecami, je oporou v srdci človeka a navyše existuje v človeku. Len týmto spôsobom môže dať ľudstvu cestu života a naviesť na ňu človeka. Boh prišiel na zem a žije v človeku, aby človek mohol získať cestu života, a teda mohol existovať. Boh zároveň riadi všetko medzi všetkými vecami, aby umožnil spoluprácu v rámci riadenia, ktoré v človeku vykonáva. Ak preto súhlasíš iba s učením, že Boh je v nebi a v srdci človeka, no neuznávaš pravdu Božej existencie v človeku, nikdy nezískaš život a cestu pravdy.

Boh Samotný je život a pravda a Jeho život a pravda existujú súčasne. Tí, ktorí nedokážu získať pravdu, nikdy nezískajú život. Bez usmernenia, podpory a poskytnutia pravdy získaš len litery, učenia a hlavne smrť. Boží život je vždy prítomný a Jeho pravda a život existujú súčasne. Ak nedokážeš nájsť zdroj pravdy, nezískaš pokrm života. Ak nedokážeš získať život, určite nebudeš mať pravdu a okrem fantázie a predstáv bude tvoje telo nič, len mäso – tvoje zapáchajúce mäso. Vedz, že slová z kníh sa nepovažujú za život, historické záznamy nemožno uctievať ako pravdu a ustanovenia z minulosti nemôžu slúžiť ako dôkaz dnešných Božích slov. Pravda, život, Božia vôľa a Jeho súčasný spôsob práce je len to, čo Boh vyjadrí, keď zostúpi na zem a žije medzi ľuďmi. Ak používaš záznamy Božích slov z minulosti, potom si archeológ a najviac ťa vystihuje označenie odborník na historické dedičstvo. Je to preto, lebo vždy veríš v stopy diela, ktoré Boh vykonal v minulosti, veríš len v tieň Boha, ktorý zostal tam, kde Boh predtým pôsobil medzi ľuďmi, a len v cestu, ktorú ukázal svojim nasledovníkom v minulosti. Neveríš v smerovanie Božieho diela v súčasnosti, v Jeho nádherný súčasný obraz a pravdu, ktorú Boh vyjadruje dnes. A preto si len rojko, ktorý je úplne mimo reality. Ak teraz stále lipneš na slovách, ktoré nedokážu dať človeku život, potom si ako beznádejný kus odumretého dreva[a], pretože si príliš konzervatívny, neústupný a neprístupný logike!

Boh sa prevtelil do Krista, preto sa Kristus, ktorý dokáže dať ľuďom pravdu, volá Boh. Nie je to nič prehnané, pretože vlastní podstatu a povahu Boha a múdrosť v Jeho diele – to, čo človek nemôže dosiahnuť. Ten, kto si hovorí Kristus, no nedokáže konať Božie dielo, je podvodník. Kristus nie je len prejav Boha na zemi, ale aj konkrétne telo, ktoré Boh prijal, keď vykonával svoje dielo medzi ľuďmi. Toto telo nemôže nahradiť len tak hocijaký človek, ale je to telo, ktoré dokáže byť primeraným nositeľom Božieho diela na zemi a vyjadrovať povahu Boha, dobre ho zastupovať a dávať človeku život. Skôr či neskôr všetci tí, ktorí sa vydávajú za Krista, padnú, pretože hoci tvrdia, že sú Kristus, nemajú nič z podstaty Krista. A preto hovorím, že hodnovernosť Krista nemôže určiť človek, ale odpovedá na ňu a rozhoduje o nej len samotný Boh. Ak preto skutočne chceš hľadať cestu života, musíš najskôr uznať, že Boh koná svoje dielo spočívajúce v zverení cesty života človeku príchodom na zem, a musíš uznať, že počas posledných dní príde na zem, aby človeku zveril cestu života. Nie je to minulosť, deje sa to dnes.

Kristus posledných dní prináša život a trvalú a večnú cestu pravdy. Táto pravda je cesta, ktorou človek získa život, a je to jediná cesta, prostredníctvom ktorej človek spozná Boha a Boh ho schváli. Ak nehľadáš cestu života, ktorú poskytuje Kristus posledných dní, nikdy nezískaš súhlas Ježiša a nikdy nebudeš mať právo vstúpiť do nebeského kráľovstva, pretože si bábka a väzeň minulosti. Tí, ktorých ovládajú ustanovenia a litery, a majú na sebe okovy minulosti, nikdy nebudú môcť získať život ani večnú cestu života. Je to preto, lebo namiesto vody života, ktorá vyteká z trónu, majú len mútnu vodu, ktorej sa ľudia držali tisícky rokov. Tí, ktorí nedostávajú vodu života, budú naveky mŕtvolami, hračkami Satana a synmi pekla. Ako potom môžu uvidieť Boha? Ak sa snažíš držať len minulosti, nekonáš a nechávaš veci, ako sú, nesnažíš sa zmeniť súčasný stav a zahodiť minulosť, či nebudeš vždy proti Bohu? Kroky Božieho diela sú obrovské a mocné, ako vlny v príboji a hrmiace hromy – ty však pasívne sedíš a čakáš na zničenie, držíš sa svojej hlúposti a nič nerobíš. Ako ťa takto možno považovať za niekoho, kto nasleduje Baránka? Ako môžeš Bohu dokázať, že si ako On, stále nový a nikdy nie starý? A ako ťa môžu slová tvojich zažltnutých kníh priviesť do nového veku? Ako ťa môžu viesť k tomu, aby si hľadal kroky Božieho diela? A ako ťa môžu vziať na nebesá? V rukách držíš litery, ktoré ti môžu poskytnúť dočasnú útechu, nie pravdy, ktoré sú schopné dať život. Sväté písmo, ktoré čítaš, môže nanajvýš obohatiť tvoj jazyk – nie sú to filozofické myšlienky, ktoré ti pomôžu spoznať ľudský život a už vôbec nie cesty, ktoré ťa môžu priviesť k dokonalosti. Nie je táto nezrovnalosť pre teba dôvodom na úvahu? Neuvedomuješ si vďaka tomu záhady vo vnútri? Dokážeš sa sám dostať do neba, aby si sa stretol s Bohom? Vieš sa bez príchodu Boha dostať do neba, aby si si užíval rodinné šťastie s Bohom? Aj teraz stále snívaš? Potom ti navrhujem, aby si prestal snívať a zistil, kto teraz pracuje – pozri sa, kto zachraňuje človeka počas posledných dní. V opačnom prípade nikdy nezískaš pravdu a nikdy nezískaš život.

Tí, ktorí si želajú získať život bez toho, aby sa opierali o pravdu, ktorú hovorí Kristus, sú tí najsmiešnejší ľudia na zemi. A tí, ktorí neprijímajú cestu života, ktorú priniesol Kristus, sú stratení vo svete fantázie. A preto hovorím, že tých, ktorí neprijímajú Krista posledných dní, bude Boh navždy nenávidieť. Kristus je bránou človeka do kráľovstva počas posledných dní a nikto nemôže chodiť okolo Neho. Boh môže človeka zdokonaliť len prostredníctvom Krista. Veríš v Boha, preto musíš prijať Jeho slová a poslúchať Ho. Nemôžeš myslieť len na získanie požehnania a zároveň nedokázať prijať pravdu a život. Kristus prichádza počas posledných dní, aby všetci tí, ktorí v Neho skutočne veria, mohli dostať život. Jeho dielo smeruje k uzavretiu starého veku a otvoreniu nového, a je to cesta, na ktorú sa musia vydať všetci tí, ktorí vstúpia do nového veku. Ak Ho nedokážeš prijať a namiesto toho Ho odsudzuješ, rúhaš sa alebo Ho dokonca prenasleduješ, potom budeš naveky horieť a nikdy nevstúpiš do kráľovstva Božieho. Pretože tento Kristus je vyjadrením Ducha Svätého, vyjadrením Boha. Je to Niekto, koho Boh poveril Svojím dielom na zemi. A preto hovorím, že ak nedokážeš prijať všetko, čo robí Kristus posledných dní, rúhaš sa Duchu Svätému. Trest pre tých, ktorí sa rúhajú Duchu Svätému, poznajú všetci. Zároveň ti vravím, že ak odporuješ Kristovi posledných dní, ak si Ho zavrhol, nikto za teba nebude niesť dôsledky. Od tohto dňa navyše nebudeš mať ďalšiu šancu získať súhlas Boha. Aj keď sa budeš snažiť svoju chybu odčiniť, už nikdy neuvidíš tvár Boha. Neodporuješ totiž človeku, nezavrhuješ len tak nejakú bezvýznamnú bytosť, ale Krista. Vieš, aké to bude mať dôsledky? Neurobíš malú chybu, ale dopustíš sa ťažkého zločinu. Preto radím každému, aby pred pravdou neceril tesáky a ľahkomyseľne nekritizoval, pretože len pravda ti môže dať život a nič len pravda ti umožní znovu sa narodiť a opäť zočiť tvár Boha.

Poznámky pod čiarou:

a. Kus odumretého dreva: niekto, komu „niet pomoci“.

Predchádzajúci: Vedel si o tom? Boh vykonal medzi ľuďmi niečo veľké

Ďalší: Vykonaj dostatok dobrých skutkov pre naplnenie svojho konečného osudu

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger