Vykonaj dostatok dobrých skutkov pre naplnenie svojho konečného osudu

Mnoho skutkov som medzi vami vykonal a vyriekol som pritom aj veľa slov. Napriek tomu sa nemôžem ubrániť pocitu, že Moje slová a Moje dielo úplne nesplnili účel Môjho diela posledných dní. Mojím dielom v posledných dňoch nie je osloviť určitú osobu či konkrétnych ľudí, ale odhaliť Moju vnútornú povahu. Z nespočetných dôvodov, či už z nedostatku času, alebo uponáhľaného pracovného života, sa ľudia doteraz o Mne a Mojej povahe nič nedozvedeli. Preto spúšťam nový plán, svoje záverečné dielo a obraciam vo svojom diele nový list, aby sa všetci tí, ktorí Ma uvidia, neprestali udierať do pŕs a vzlykať a nariekať kvôli Môjmu bytiu. Deje sa tak, pretože prinášam svetu zánik ľudstva a od tohto okamihu odkrývam ľudstvu Moju celú povahu, aby všetci tí, ktorí ma poznajú i nepoznajú, mohli uprieť svoj zrak a uvidieť, že som naozaj prišiel na ľudský svet, na túto zem, kde sa všetko množí. Od Môjho stvorenia ľudstva je toto Môj plán, Moje úprimné „priznanie“. Mali by ste upriamiť pozornosť na každý Môj krok, pretože sa znovu dotknem ľudstva prútom a zasiahnem tých, ktorí sa Mi postavia.

Spoločne s nebesami začínam pracovať na nevyhnutnom. A tak si razím svoju cestu pomedzi davy ľudí a pohybujem sa medzi nebom a zemou, pričom nikto nevníma Moje pohyby a nevšíma si Moje slová. Preto Môj plán hladko napreduje. No všetky vaše zmysly sú také otupené, že nedokážete vnímať kroky Môjho diela. Ale určite nastane ten deň, keď si uvedomíte Moje zámery. Spoločne s vami tu dnes žijem a trpím a dávno som pochopil, aký postoj ľudstvo ku Mne prechováva. Nerád by som o tom ďalej hovoril, a už vôbec vás nechcem zahanbovať tým, že budem na túto bolestivú tému uvádzať ďalšie príklady. Jediné, v čo dúfam, je, aby ste si vo svojich srdciach uchovali všetko, čo ste vykonali, aby sme si vyrovnali účty, keď sa znovu stretneme. Nechcem krivo obviniť nikoho z vás, lebo vždy som konal spravodlivo, čestne a so cťou. Dúfam, že aj vy budete čestní a neurobíte nič, čo by bolo v rozpore s nebom a zemou alebo s vašim svedomím. O to jediné vás žiadam. Mnohí ľudia sú nepokojní a cítia sa neisto, pretože spáchali hrozné činy, a mnohí sa hanbia, pretože nikdy nevykonali ani jeden dobrý skutok. A sú tu aj mnohí, ktorí ani zďaleka necítia hanbu za svoje hriechy a sú čím ďalej, tým horší, úplne strhávajú svoju masku, pod ktorou skrývajú svoje ohavné črty, ktoré ešte neboli úplné odhalené, aby tým pokúšali Moju povahu. Nezaujímajú ma skutky iných, ani na nikoho neberiem ohľad. Vykonávam len svoje dielo, zhromažďujem informácie alebo cestujem po krajine či robím niečo, čo Ma zaujíma. V kľúčových momentoch pokračujem vo svojom diele podľa plánu s ľahkosťou a odhodlaním, ani o sekundu skôr alebo neskôr. V každom kroku Môjho diela však niektorých odvrhnem, pretože opovrhujem ich lichôtkami a predstieranou podriadenosťou. Určite opustím tých, ktorí sa Mi priečia, či už úmyselne, alebo nie. Skrátka, všetci tí, ktorými pohŕdam, nech sa odo Mňa držia čo najďalej. Nemusím hovoriť, že neušetrím ničomníkov, ktorí zostávajú v Mojom dome. Keďže deň ľudského trestu sa blíži, neponáhľam sa s vyhnaním všetkých tých opovrhnutiahodných duší z Môjho domu, pretože mám svoj vlastný plán.

Nastal čas, keď každému určím jeho koniec, nie moment, kedy som začal na človeku pracovať. Do svojej knihy zapíšem slová a činy každého človeka, jeden po druhom, cestu, po ktorej Ma nasledoval, jeho vnútorné vlastnosti a ako sa nakoniec správal. Týmto spôsobom nikto neunikne Mojej ruke, bez ohľadu na to, aký je. A všetci budú so svojím vlastným druhom, presne tak, ako to určím. O osudoch ľudí nerozhodnem na základe veku, postavenia, množstva utrpenia a už vôbec nie podľa toho, do akej miery preukazujú ľútosť, ale na základe toho, či poznajú pravdu. Žiadna iná možnosť neexistuje. Musíte si uvedomiť, že kto sa neriadi Božou vôľou, bude potrestaný. To je nesporné. Všetkých tých, ktorí sú potrestaní, postihol trest Božej spravodlivosti a to je odplata za ich zlé skutky. Nevykonal som ani jedinú zmenu v Mojom pláne od jeho vzniku. Pokiaľ ide o človeka, zdá sa, že klesá počet tých, ktorým smerujem svoje slová, rovnako ako počet tých, ktorých skutočne schvaľujem. Držím sa svojho plánu, to len ľudská viera a láska sa neustále menia a slabnú až do takej miery, že ktokoľvek môže prejsť od chválospevov k ľahostajnosti, ba dokonca Ma môže zatratiť. Nebudem sa k vám správať ani vrúcne, ani chladne, kým nepocítim znechutenie a opovrhnutie a nakoniec vám vymeriam trest. Uvidím vás v deň vášho trestu, avšak vy Ma už neuvidíte. Keďže sa Mi už zunoval život medzi vami, nemusím hovoriť, že som si zvolil iné prostredie na život, aby Mi už neubližovali vaše zlomyseľné slová a aby som sa vyhol vášmu neznesiteľne ohavnému správaniu. Nebudete Ma už viac podvádzať a správať sa ku Mne povrchne. Než vás opustím, vyzývam vás, aby ste nerobili nič v rozpore s pravdou. Radšej robte niečo, čo všetkých poteší, z čoho budú mať všetci úžitok a čo prospeje vášmu vlastnému konečnému osudu. Inak to nebude nikto iný, len vy sami, kto bude trpieť uprostred pohromy.

Mám zľutovanie s tými, ktorí Ma milujú a zapierajú samých seba. Trest, ktorý postihol bezbožných, je práve dôkazom Mojej spravodlivej povahy a ešte viac svedectvom Môjho hnevu. Keď nadíde pohroma, všetci, ktorí sa Mi postavia na odpor, budú plakať, keď padnú za obeť hladu a moru. Tí, ktorí spáchali podlé skutky, ale ktorí Ma nasledovali mnoho rokov, neuniknú a zaplatia za svoje hriechy; aj oni budú uvrhnutí do nešťastia, aké tu nevídali po milióny rokov, a budú žiť v neustálom stave paniky a strachu. A tí Moji nasledovníci, ktorí Mi preukázali vernosť, sa budú radovať a tlieskať Mojej moci. Zažijú nevýslovnú blaženosť a budú žiť uprostred radosti, akú som ľudstvu nikdy predtým neudelil. Cením si dobré skutky človeka a nenávidím tie zlé. Keď som začal viesť ľudstvo, horlivo som dúfal, že získam skupinu ľudí, ktorí zmýšľajú rovnako ako Ja. Nikdy nezabudnem na tých, ktorí nemajú rovnaké zmýšľanie; vo svojom srdci ich vždy budem nenávidieť and čakať na príležitosť, aby som sa im s pôžitkom odplatil. Teraz konečne nastal Môj deň a Ja už nemusím čakať!

Moje záverečné dielo nie je určené len ako trest pre človeka, ale aj na predurčenie konečného osudu človeka. Navyše slúži na to, aby všetci ľudia uznali Moje skutky a činy. Chcem, aby každý človek uvidel, že všetko, čo som vykonal, je správne a je prejavom Mojej povahy. Nie človek, a už vôbec nie príroda zrodila ľudstvo, ale Ja, ktorý živím každú stvorenú živú bytosť. Ľudstvo bez Mojej existencie zahynie a zasiahne ho pohroma. Žiadna ľudská bytosť už nikdy neuzrie nádherné slnko a mesiac, ani zelený svet; na ľudstvo dosadne len mrazivá noc a ocitne sa v údolí smrti. Som jedinou záchranou ľudstva. Som jedinou nádejou ľudstva, ba čo viac, som Ten, na ktorom spočíva existencia celého ľudstva. Bezo Mňa ľudstvo okamžite ustrnie. Bezo Mňa zasiahne ľudstvo pohroma a bude pošliapané rôznymi prízrakmi, no Mňa nikto nepočúva. Vykonal som dielo, ktoré nikto iný vykonať nedokáže, a dúfam, že sa Mi za to človek odvďačí určitými dobrými skutkami. Aj keď sa Mi iba málokto dokázal odvďačiť, aj tak dokončím svoju cestu v ľudskom svete a ďalším krokom vykročím do svojho rozvíjajúceho sa diela, pretože všetko Moje náhlenie sa medzi ľuďmi počas týchto mnohých rokov prinieslo ovocie a mňa to veľmi teší. Nezáleží Mi na počte ľudí, ale na ich dobrých skutkoch. V každom prípade dúfam, že vykonáte dostatok dobrých skutkov pre naplnenie vlastného konečného osudu. Až vtedy budem spokojný; inak nikto z vás nedokáže uniknúť pohrome, ktorá vás postihne. Pohroma má pôvod vo Mne a Ja ju, samozrejme, ovládam. Ak v Mojich očiach nebudete dobrí, tejto pohrome neuniknete. Uprostred súženia neboli vaše činy a skutky považované za celkom vhodné, pretože vaša viera a láska boli prázdne a vy ste sa správali bojazlivo alebo hrubo. V súvislosti s tým vynesiem len súd o dobre a zle. Naďalej Ma znepokojuje len to, akým spôsobom každý z vás koná a vyjadruje sa, na základe čoho určím váš koniec. Musím to však objasniť: voči tým, ktorí Mi v časoch súženia nepreukázali ani najmenší prejav vernosti, už nebudem milosrdný, lebo Moje milosrdenstvo siaha len do určitej miery. Okrem toho nemám rád nikoho, kto Ma raz zradil, a už vôbec nechcem mať nič spoločné s tými, ktorí dokážu zapredať záujmy svojich priateľov. To je Moja povaha, bez ohľadu na človeka. Musím vám povedať, že druhýkrát neudelím milosť nikomu, kto Mi zlomí srdce, a všetci, ktorí Mi zostali verní, budú mať v Mojom srdci navždy miesto.

Predchádzajúci: Len Kristus posledných dní môže dať človeku cestu večného života

Ďalší: Komu si verný?

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger