Veríš skutočne v Boha?

Možno kráčaš po ceste viery v Boha viac ako jeden alebo dva roky a možno si si počas týchto rokov vytrpel v živote veľa ťažkostí. Alebo si veľa ťažkostí nezažil a naopak si dostal veľa milosti. A možno si nezažil ani ťažkosti, ani milosť, ale žil si viac-menej všedný život. Nech je to už akokoľvek, stále nasleduješ Boha. Poďme sa spoločne venovať téme nasledovania Boha. Musím však pripomenúť všetkým, ktorí čítajú tieto slová, že Božie slovo je určené tým, ktorí v Neho veria a ktorí Ho nasledujú. Nepatrí teda k hocikomu, či už Ho uznáva, alebo nie. Ak sa domnievaš, že Boh hovorí k masám, ku všetkým ľuďom na svete, potom Božie slovo na teba nebude mať žiadny vplyv. Preto by si si mal uchovať všetky tieto slová v srdci a neodmietať ich. V každom prípade sa poďme porozprávať o tom, čo sa deje v našom dome.

Teraz by ste už všetci mali chápať skutočný význam viery v Boha. Keď som v minulosti hovoril o význame viery v Boha, týkalo sa to vášho pozitívneho prístupu. Dnes to bude iné. Dnes chcem rozobrať podstatu vašej viery v Boha. Cieľom je doviesť vás k podstate cez zápornú stránku. Ak by som tak neučinil, nikdy by ste nespoznali svoju pravú tvár a navždy by ste sa chválili svojou zbožnosťou a vernosťou. Keby som totiž neodhalil škaredosť v hĺbke vašich sŕdc, každý z vás by si nasadil na hlavu korunu a pripísal si všetku slávu. Vaša arogantná a domýšľavá prirodzenosť vás vedie k tomu, aby ste zradili svoje vlastné svedomie, vzbúrili sa a vzdorovali Kristovi a odhalili svoju škaredosť, čím vaše úmysly, predstavy, extravagantné túžby a oči plné chamtivosti vychádzajú na svetlo sveta. A predsa ďalej tvrdíte, že budete po celý život zanietení pre Kristovo dielo, a stále dokola opakujete pravdy, ktoré kedysi vyslovil Kristus. Taká je vaša „viera“ – „vaša nepoškvrnená viera“. Vždy som bol voči ľuďom prísny. Ak sa vaša lojalita spája s úmyslami a podmienkami, potom by som bol radšej bez vašej takzvanej lojality, pretože neznášam ľudí, ktorí Ma klamú svojimi úmyslami a vydierajú svojimi podmienkami. Prajem si len to, aby bol človek ku Mne absolútne lojálny a robil všetko kvôli viere a aby preukázal jediné: vieru. Neznášam, keď sa Ma snažíte získať peknými slovami, pretože Ja som sa k vám vždy správal úprimne, a preto očakávam, že aj vy sa ku Mne budete správať s pravou vierou. Pokiaľ ide o vieru, mnohí si možno myslia, že nasledujú Boha, pretože majú vieru, a inak by nezniesli toľko utrpenia. Preto sa ťa pýtam: Ak veríš, že Boh existuje, prečo Ho neuctievaš? Ak veríš, že Boh existuje, prečo v tvojom srdci nie je ani najmenšia bázeň voči Nemu? Ak vyznávaš Krista ako vteleného Boha, prečo sa k Nemu správaš pohŕdavo? Prečo sa k Nemu správaš neúctivo? Prečo Ho otvorene súdiš? Prečo vždy tajne sleduješ Jeho kroky? Prečo Ho neposlúchaš? Prečo nekonáš podľa Jeho slova? Prečo sa Ho snažíš vydierať a okrádať o Jeho dary? Prečo hovoríš z pozície Krista? Prečo súdiš, či sú Jeho dielo a Jeho slovo správne? Prečo sa Mu opovažuješ rúhať za chrbtom? Je toto základom vašej viery?

Vaše slová a skutky ukazujú, že nemáte vieru v Krista. Váš nedostatok viery preniká do motívov a cieľov všetkého, čo robíte. Váš nedostatok viery vidno dokonca aj vo vašom pohľade. Je to, ako keby vám v každej minúte života chýbal kúsok viery. V každom okamihu teda hrozí, že zradíte Krista, pretože krv vo vašom tele je preniknutá nevierou vo vteleného Boha. Preto hovorím, že stopy, ktoré zanechávate na ceste viery v Boha, nie sú skutočné. Na ceste viery v Boha totiž nestojíte nohami pevne na zemi, iba to predstierate. Nikdy naplno neveríte Kristovmu slovu a nie ste schopní okamžite ho uviesť do praxe. To je dôvod, prečo nemáte vieru v Krista. Dôvodom tejto neviery je aj to, že si o Ňom vždy robíte predstavy. Na Kristovo dielo stále hľadíte skepticky, ste hluchí voči Jeho slovám, máte názor na všetko, čo Kristus robí, nedokážete správne pochopiť Jeho dielo, zápasíte s tým, aby ste odložili svoje predstavy bez ohľadu na to, aké vysvetlenie dostanete, a tak ďalej. Práve takto vyzerá neviera usídlená vo vašich srdciach. Aj keď nasledujete Kristovo dielo a nikdy nezostávate pozadu, v srdciach máte príliš veľa vzdorovitosti. Tá kazí vašu vieru v Boha. Možno si nemyslíte, že je to tak. Ak však nie si schopný rozpoznať úmysly svojho srdca, si odsúdený na záhubu. Lebo Boh zdokonaľuje len tých, ktorí v Neho skutočne veria, nie tých, ktorí sú voči Nemu skeptickí, a už vôbec nie tých, ktorí Ho neochotne nasledujú napriek tomu, že nikdy neuverili, že On je Boh.

Niektorí ľudia sa neradujú z pravdy, a už vôbec nie zo súdu. Namiesto toho sa radujú z moci a bohatstva. Takíto ľudia sa nazývajú snaživci o moc. Vyhľadávajú len tie denominácie vo svete, ktoré majú vplyv, a hľadajú len pastorov a učiteľov, ktorí vychádzajú zo seminárov. Hoci prijali cestu pravdy, veria len napoly; nie sú schopní dať celé svoje srdce a myseľ. Ich ústa hovoria o tom, ako sa Bohu obetujú, ale ich oči hľadia na veľkých pastorov a učiteľov a Kristovi nevenujú ani pohľad. Ich srdcia sa zameriavajú na úspech, bohatstvo a slávu. Myslia si, že je vylúčené, aby taký skromný človek mohol byť schopný podmaniť si toľko ľudí, aby niekto taký nevýrazný mohol zdokonaliť človeka. Jednoducho neveria, že Boh by si mohol vyvoliť takýchto niktošov z prachu a hnoja. Veria, že keby práve takýchto ľudí Boh spasil, nebo a zem by sa obrátili hore nohami a všetci ľudia by sa z nich smiali. Veria, že keby si Boh vyvolil takýchto niktošov, všetci títo veľkí muži by sa stali samotným Bohom. Ich názory sú poškvrnené chýbajúcou vierou; väčšmi ako neveriaci sú to jednoducho neuveriteľné beštie. Vážia si totiž len postavenie, prestíž a moc. Vážia si len veľké skupiny a vplyvných ľudí. Nemajú ani najmenšiu úctu k tým, ktorých vedie Kristus. Sú to jednoducho zradcovia, ktorí sa ku Kristovi, k pravde a k životu obrátili chrbtom.

Neobdivuješ Kristovu pokoru, ale falošných pastierov s významným postavením. Neklaniaš sa Kristovej milote a múdrosti, ale nemravníkom, ktorí sa váľajú v špine sveta. Vysmievaš sa bolesti Krista, ktorý nemá kde hlavu skloniť, ale obdivuješ mŕtvoly, ktoré lovia milodary a žijú v zhýralosti. Nie si ochotný trpieť spolu s Kristom, ale s radosťou sa vrháš do náručia tých bezohľadných antikristov, hoci ti dávajú len telo, slová a kontrolu. Dokonca aj teraz sa tvoje srdce obracia k nim, k ich povesti, k ich postaveniu, k ich vplyvu. Stále nevieš pochopiť a prijať Kristovo dielo. Preto hovorím, že ti chýba viera, že nevyznávaš Krista. Nasleduješ Ho až dodnes, ale len preto, že si nemal inú možnosť. V tvojom srdci sa navždy vznáša rad povýšeneckých obrazov; nemôžeš zabudnúť na žiadne ich slovo a skutok, ani na ich vplyvné reči a ruky. V tvojom srdci stoja najvyššie, navždy budú hrdinami. No to dnes neplatí pre Krista. Naveky bude v tvojom srdci bezvýznamný. Nikdy si nezaslúži úctu. Je totiž príliš obyčajný, má príliš malý vplyv a ani zďaleka nie je taký vznešený.

Chcem tým jednoducho povedať, že tí, ktorí si nevážia pravdu, sú neveriaci. Sú to zradcovia pravdy. Takíto ľudia nikdy nezískajú Kristovo uznanie. Vieš už, koľko neviery je v tebe? Ako veľmi zrádzaš Krista? Vybral si si cestu pravdy a preto ťa nabádam, aby si sa jej oddal celým srdcom, nezmýšľal dvojako ani nekonal váhavo. Pochop, že Boh nepatrí svetu ani žiadnemu človeku, ale všetkým, ktorí v Neho veria, všetkým, ktorí Ho uctievajú, a všetkým, ktorí sú Mu oddaní a verní.

Aj dnes vo vás zostáva veľa neviery. Pozrite sa dobre do svojho vnútra a určite nájdete odpoveď. Keď nájdete skutočnú odpoveď, priznáte si, že nie ste veriaci v Boha, ale skôr ten, kto Ho podvádza, rúha sa Mu, zrádza Ho, a ten, kto je Mu neverný. Potom si uvedomíte, že Kristus nie je človek, ale Boh. Keď tento deň nadíde, pocítite úctu, strach a skutočnú lásku ku Kristovi. Teraz máte srdce naplnené vierou len na tridsať percent. Zvyšných sedemdesiat tvoria pochybnosti. Predstavy a názor o Kristovi si môžete urobiť podľa toho, čo Kristus koná a hovorí. No vaše predstavy a názory sú výsledkom toho, že v Neho vôbec neveríte. Obdivujete a bojíte sa iba neviditeľného Boha na nebi, ale o živého Krista na zemi sa nestaráte. Nie je to tiež prejav vašej chýbajúcej viery? Túžite iba po Bohu, ktorý kedysi vykonal skutky, ale Kristovi dneška sa nestaviate tvárou v tvár. Taká je tá „viera“, ktorá je popletená vo vašich srdciach, viera, ktorá neverí v Krista dneška. V žiadnom prípade vás nepodceňujem, pretože je vo vás príliš málo viery, príliš veľa z vás je nečistých a to treba vyriešiť. Táto nečistota je znamením, že nemáte vôbec žiadnu vieru. Je to znak toho, že ste sa zriekli Krista, i znak toho, že ste Ho zradili. Je to závoj, ktorý vám bráni spoznať Krista, múr, cez ktorý vás Kristus nemôže získať, prekážka vášho spojenia s Kristom. Je to dôkaz toho, že vás Kristus neprijíma. Je načase, aby ste preskúmali celý svoj život! Pomôže vám to vo všetkom, na čo si len spomeniete.

Predchádzajúci: Mal by si hľadať spôsob dosiahnutia súladu s Kristom

Ďalší: Kristus koná dielo súdu prostredníctvom pravdy

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger