Mal by si hľadať spôsob dosiahnutia súladu s Kristom

Medzi ľuďmi som vykonal veľa diela a počas toho som veľa rozprával. Všetky tieto slová sú v prospech spásy človeka a boli vyslovené preto, aby sa človek mohol dostať do stavu súladu so Mnou. Na zemi som získal len zopár ľudí, ktorí sú so Mnou v súlade, a preto hovorím, že človek si Moje slová neváži. Je to preto, lebo so Mnou nie je v súlade. Cieľom Môjho diela nie je len to, aby Ma človek mohol uctievať. Dôležitejšie je, aby mohol byť so Mnou v súlade. Človek je skazený a žije v pasci satana. Všetci ľudia žijú v hmotnej podobe, majú sebecké túžby a nie je medzi nimi nik, kto je so Mnou v súlade. Existujú takí, ktorí hovoria, že sú so Mnou v súlade, ale všetci títo ľudia uctievajú neurčité idoly. Hoci uznávajú, že Moje meno je sväté, idú po ceste, ktorá Mi protirečí a ich slová sú plné arogancie a sebavedomia. Je to preto, lebo vo svojej podstate sú všetci proti Mne a nie sú so Mnou v súlade. Každý deň ma hľadajú v Biblii a náhodne nachádzajú „vhodné“ pasáže, ktoré donekonečna čítajú a predriekajú ako Sväté písmo. Nevedia, ako so Mnou byť v súlade a ani to, čo znamená byť proti Mne. Len slepo čítajú Sväté písmo. V rámci Biblie sa obmedzujú na hmlistého Boha, ktorého nikdy nevideli, a ktorého ani nie sú schopní vidieť. Vyberajú si ju a prezerajú vo svojom voľnom čase. Veria v Moju existenciu len v rozsahu Biblie a som pre nich to, čo Biblia. Bez Biblie nie som a bezo Mňa nie je Biblia. Neberú ohľad na Moju existenciu alebo činy, namiesto toho venujú veľkú a osobitnú pozornosť každému slovu Svätého písma. Mnohí dokonca veria, že by som nemal vykonať nič, čo ja chcem, ak to nepredpovedá Sväté písmo. Svätému písmu pripisujú príliš veľký význam. Možno povedať, že slová a výrazy považujú za priveľmi dôležité, a to až do takej miery, že verše z Biblie používajú na konfrontáciu každého slova, ktoré vyslovím a na to, aby Ma odsúdili. Nehľadajú spôsob dosiahnutia súladu so Mnou alebo s pravdou, ale to, ako dosiahnuť súlad so slovami v Biblii a veria, že to, čo nie je v súlade s Bibliou, bez výnimky nie je Mojím dielom. Či nie sú takíto ľudia oddanými potomkami farizejov? Židovskí farizeji použili Mojžišov zákon na odsúdenie Ježiša. Nehľadali súlad s Ježišom toho obdobia, ale usilovne dodržiavali literu zákona, a to až do takej miery, že po tom, ako Ho odsúdili za to, že nedodržiava Starý zákon a nie je Mesiáš, pribili nevinného Ježiša na kríž. Aké bolo ich jadro? Nebolo to preto, že nehľadali spôsob dosiahnutia súladu s pravdou? Boli posadnutí každým slovom Svätého písma a pritom nebrali ohľad na Mňa ani na to, čo som robil a ako som pracoval. Neboli to ľudia, ktorí hľadali pravdu, ale ľudia, ktorí sa strnulo držali slov. Neboli to ľudia, ktorí verili v Boha, ale ľudia, ktorí verili v Bibliu. Boli to v podstate strážni psi Biblie. Aby ochránili záujmy Biblie, zachovali jej dôstojnosť a ochránili jej povesť, zašli tak ďaleko, že pribili milosrdného Ježiša na kríž. Urobili to len preto, aby obhájili Bibliu a zachovali status každého jedného jej slova v srdciach ľudí. A tak sa radšej vzdali svojej budúcnosti a obety za hriech a Ježiša, ktorý nedodržiaval učenie Svätého písma, odsúdili na smrť. Neboli to všetko sluhovia doslovného znenia Písma svätého?

A čo dnešní ľudia? Kristus vyslovil pravdu, no oni Ho radšej vyhnali z tohto sveta, aby sa mohli dosiahnuť vstup do neba a dostali milosť. Radšej úplne popreli príchod pravdy, aby ochránili záujmy Biblie a radšej pribili Ježiša, ktorý sa prevtelil do tela človeka, na kríž, aby zaistili nekonečnú existenciu Biblie. Ako môže človek získať Moju spásu, keď je jeho srdce také zákerné a je svojou povahou tak zameraný proti Mne? Žijem medzi ľuďmi, no človek nevie o Mojej existencii. Keď človeka osvietim žiarou, neuvedomí si Moju existenciu. Keď na neho zošlem svoj hnev, poprie Moju existenciu s ešte väčším dôrazom. Človek hľadá súlad s Bibliou, ale ani jeden z nich nepríde predo Mňa, aby našiel spôsob dosiahnutia súladu s pravdou. Človek vzhliada ku Mne na nebesá a venuje zvláštnu pozornosť Mojej existencii na nebesiach, nikto sa však nestará o Mňa v ľudskej podobe, pretože Ja, ktorý žijem medzi ľuďmi, som jednoducho príliš bezvýznamný. Tí, ktorí hľadajú len súlad so slovami Biblie a s hmlistým Bohom, sú v Mojich očiach úbohí. Je to preto, lebo uctievajú mŕtve slová a Boha, ktorý im dokáže dať nesmierne poklady. Uctievajú Boha, ktorý by sa vydal na milosť človeka – Boha, ktorý neexistuje. Čo môžu takíto ľudia odo Mňa získať? Človek je jednoducho príliš pokorný voči slovám. Ako by tí, ktorí sú proti Mne, majú na mňa nekonečné nároky, nemilujú pravdu, búria sa proti Mne, mohli so Mnou byť v súlade?

Tí, ktorí sú proti Mne, nie sú so Mnou v súlade. Platí to aj vo vzťahu k tým, ktorí nemilujú pravdu. Tí, ktorí sa proti Mne búria, sú proti Mne ešte viac a nie sú so Mnou v súlade. Všetkých tých, ktorí so Mnou nie sú v súlade, odovzdávam do rúk zla a jeho skazenosti, dávam im voľnosť, aby mohli odhaliť svoju zlovôľu a v konečnom dôsledku ich prenechávam zlu, aby ich pohltilo. Nestarám sa o to, koľkí Ma uctievajú, čo znamená, že sa nestarám o to, koľkí vo Mňa veria. Zaujíma Ma len to, koľko ľudí je so Mnou v súlade. Je to preto, lebo všetci tí, ktorí so Mnou nie sú v súlade sú zlí a zrádzajú Ma. Sú to Moji nepriatelia a Mojich nepriateľov nebudem „prichyľovať“ v Mojom dome. Tí, ktorí sú so Mnou v súlade, Mi budú naveky slúžiť v Mojom dome, a tí, ktorí idú proti Mne, budú naveky trpieť Mojím trestom. Tí, ktorí sa starajú len o slová Biblie a nezaujíma ich pravda ani Ma nenasledujú, sú proti Mne, pretože Ma vymedzujú len na Bibliu, chcú ma vtesnať do Biblie a mimoriadne sa voči Mne rúhajú. Ako by takíto ľudia mohli prísť predo Mňa? Neberú ohľad na Moje skutky, na Moju vôľu ani na pravdu, ale sú posadnutí slovami – slovami, ktoré zabíjajú. Ako by takíto ľudia mohli so Mnou byť v súlade?

Vyslovil som toľko slov a vyjadril som aj svoju vôľu a povahu, no ľudia stále nemajú schopnosť poznať Ma a veriť vo Mňa. Alebo by sme mohli povedať, že ľudia stále nie sú schopní poslúchať Ma. Kto z tých, ktorí žijú podľa Biblie a zákona, čo žijú na kríži, podľa učenia a uprostred Môjho súčasného diela, je so Mnou v súlade? Myslíte len na to, aby ste dostali požehnanie a odmenu, nikdy ste sa však nezamysleli nad tým, ako so Mnou byť v súlade alebo ako zabrániť tomu, aby ste boli proti Mne. Som z vás veľmi sklamaný, pretože som vám dal tak veľa, no od vás som získal len málo. Vaše klamstvá, vaša arogancia, nenásytnosť, márnivé túžby, vaša zrada, vaša neposlušnosť – čo z tohto by mohlo uniknúť Mojej pozornosti? Ste vo vzťahu ku Mne nedbanliví, podvádzate Ma, urážate Ma, ste nečestní, požadovační a vynucujete si obete. Ako by takáto zlovoľnosť mohla uniknúť Môjmu trestu? Všetky tieto zlé skutky sú dôkazom vášho nepriateľstva voči Mne a tiež svedčia o tom, že so Mnou nie ste v súlade. Každý z vás si myslí, že je so Mnou v súlade, no keby to tak bolo, koho by sa týkali takéto nevyvrátiteľné dôkazy? Myslíte si, že ste voči Mne v plnej miere úprimní a že ste Mi verní. Myslíte si, že ste dobromyseľní, súcitní a že ste Mi toho veľa obetovali. Myslíte si, že ste pre Mňa spravili viac než dosť. Porovnali ste si to však niekedy so svojím konaním? Hovorím, že ste veľmi arogantní, chamtiví, povrchní, šikovne ma podvádzate a máte opovrhnutia hodné úmysly a spôsoby. Vaša oddanosť je príliš biedna, vaša úprimnosť príliš bezcenná a chýba vám svedomie. Vo vašich srdciach je priveľa zlomyseľnosti a pred vašimi zlými úmyslami nie je nikto uchránený, dokonca ani Ja. Zavreli ste predo Mnou dvere kvôli svojim deťom alebo svojmu manželovi, či aby ste ochránili sami seba. Namiesto toho, aby vám na Mne záležalo, sa staráte o svoju rodinu, svoje deti, svoje postavenie, budúcnosť a vlastné pôžitky. Kedy ste počas svojich slov alebo činov pomysleli na Mňa? Počas chladných dní smerujú vaše myšlienky k vašim deťom, k vášmu manželovi či manželke alebo rodičom. Miesto vo vašich myšlienkach nemám ani počas ťažkých dní. Keď si plníš svoje povinnosti, rozmýšľaš o svojich vlastných záujmoch, o svojej osobnej bezpečnosti, o členoch svojej rodiny. Čo si kedy urobil, čo bolo pre Mňa? Kedy si na Mňa myslel? Kedy si sa za každú cenu zasvätil Mne a Môjmu dielu? Kde je dôkaz o tvojom súlade so Mnou? Kde je pravda o tvojej vernosti vo vzťahu ku Mne? Kde je pravda o tvojej poslušnosti voči Mne? Kedy nebolo tvojím zámerom získať Moje požehnanie? Klamete a podvádzate ma, hráte sa s pravdou, zamlčiavate jej existenciu a zrádzate jej podstatu. Čo vás čaká v budúcnosti, keď takto pôjdete proti Mne? Hľadáte len súlad s hmlistým Bohom a hľadáte hmlistú vieru, nie ste však v súlade s Kristom. Nevyvolá vaša zlovoľnosť rovnakú odplatu, akú si zaslúžia skazení ľudia? Vtedy si uvedomíte, že nikto, kto nie je v súlade s Kristom, nemôže uniknúť pred dňom hnevu a zistíte, aká odplata sa dostane tým, ktorí sú proti Kristovi. Keď príde ten deň, vaše sny o požehnaní za vašu vieru v Boha a o možnosti získať vstup na nebesá sa rozbijú na kusy. Nebude to však tak v prípade tých, ktorí sú v súlade s Kristom. Hoci tak veľa stratili, hoci veľmi trpeli dostanú všetko dedičstvo, ktoré ľudstvu zanechám. Nakoniec pochopíte, že Ja sám som spravodlivý Boh a že Ja sám dokážem vziať ľudstvo k jeho nádhernému konečnému osudu.

Predchádzajúci: Veľa je povolaných, ale málo vyvolených

Ďalší: Veríš skutočne v Boha?

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger