Boh zdokonaľuje tých, ktorí sú podľa Jeho srdca

Boh si chce teraz získať určitú skupinu ľudí: skupinu pozostávajúcu z tých, ktorí sa s Ním snažia spolupracovať, ktorí sú poslušní voči Jeho dielu, ktorí veria, že slová, čo Boh hovorí, sú pravdivé, a ktorí dokážu uviesť Božie požiadavky do praxe. Sú to tí, ktorí majú v srdci pravé porozumenie, tí, ktorí môžu prejsť procesom zdokonalenia a ktorí v konečnom dôsledku budú schopní kráčať po ceste dokonalosti. Procesom zdokonalenia nie sú schopní prejsť ľudia bez jasného pochopenia Božieho diela, ktorí nejedia a nepijú Božie slová, ktorí im nevenujú pozornosť a ktorí nemajú v srdci žiadnu lásku k Bohu. Tí, ktorí pochybujú o vtelenom Bohu, si Ním nie sú nikdy istí, vôbec neberú Jeho slová vážne a stále Ho klamú. Sú to ľudia, ktorí sa vzpierajú Bohu a patria satanovi; takýchto ľudí nemožno zdokonaliť.

Ak chceš byť zdokonalený, potrebuješ predovšetkým Božiu priazeň, pretože On zdokonaľuje tých, ktorých si obľúbil a ktorí sú podľa Jeho srdca. Ak chceš byť podľa Božieho srdca, musíš mať srdce, ktoré je poslušné voči Jeho dielu, musíš sa usilovať o pravdu a musíš vo všetkom prijať Božiu kontrolu. Obstojí všetko, čo robíš, pod Božím drobnohľadom? Máš správny úmysel? Ak je tvoj úmysel správny, Boh ťa pochváli; ale ak nie je, je to dôkaz, že vo svojom srdci v skutočnosti nemiluješ Boha, ale telo a satana. Preto musíš používať modlitbu ako spôsob, ktorým prijímaš Božiu kontrolu vo všetkých veciach. Keď sa modlíš, hoci nestojím pred tebou osobne, Duch Svätý je s tebou a v skutočnosti sa modlíš ku Mne a k Božiemu Duchu. Prečo veríš tejto fyzickej bytosti? Veríš, pretože má Božieho Ducha. Veril by si jej, keby nemala Božieho Ducha? Keď veríš tejto osobe, veríš Božiemu Duchu. Keď máš bázeň pred touto osobou, máš bázeň pred Božím Duchom. Viera v Božieho Ducha je vierou v túto osobu a viera v túto osobu je zároveň vierou v Božieho Ducha. Keď sa modlíš, cítiš, že Boží Duch je s tebou a Boh je pred tebou, a preto sa modlíš k Jeho Duchu. Dnes sa väčšina ľudí príliš bojí predstúpiť so svojimi činmi pred Boha; a hoci môžeš oklamať Jeho telo, Jeho Ducha oklamať nemôžeš. Všetko, čo nemôže obstáť pod Božím drobnohľadom, je v rozpore s pravdou a treba to zavrhnúť; kto robí inak, dopúšťa sa hriechu proti Bohu. Vždy teda musíš klásť svoje srdce pred Boha – keď sa modlíš, keď sa rozprávaš a komunikuješ so svojimi bratmi a sestrami, keď si plníš svoje povinnosti aj keď sa venuješ svojim záležitostiam. Keď si plníš svoju úlohu, Boh je s tebou a pokiaľ máš správny úmysel, ktorý slúži v prospech Božieho domu, Boh prijme všetko, čo robíš; preto sa úprimne venuj plneniu svojej úlohy. Keď sa modlíš, pokiaľ máš v srdci lásku k Bohu, hľadáš Božiu starostlivosť, ochranu a dohľad a naozaj sa na tieto veci sústredíš, tvoje modlitby budú účinné. Ak napríklad počas modlitieb na stretnutiach otvoríš svoje srdce v modlitbe k Bohu, povieš Mu, čo máš na srdci, a nehovoríš nepravdy, tvoje modlitby budú určite účinné. Ak naozaj miluješ Boha vo svojom srdci, vyslov mu prísahu: „Bože, ktorý si na nebi aj na zemi a uprostred všetkého, Tebe skladám túto prísahu: Nech Tvoj Duch skúma všetko, čo robím, chráni ma a stará sa o mňa v každom okamihu a nech umožní, aby všetko, čo robím, obstálo v Tvojej prítomnosti. Ak by Ťa moje srdce niekedy prestalo milovať alebo ak by Ťa niekedy zradilo, potom ma prísne napomeň a zatrať. Neodpusti mi ani na tomto, ani na onom svete!“ Odvážiš sa zložiť takúto prísahu? Ak nie, svedčí to o tom, že si nesmelý a že stále miluješ sám seba. Máte na to odhodlanie? Ak naozaj máte v sebe takú rozhodnosť, potom treba túto prísahu zložiť. Ak sa ju odhodláš vysloviť, Boh naplní tvoje predsavzatie. Keď vyslovuješ Bohu prísahu, On počúva. Boh určuje, či si hriešny alebo spravodlivý, podľa úrovne tvojej modlitby a praktizovania viery. Toto je ten proces, v ktorom prechádzate zdokonalením. A ak naozaj veríš v zdokonalenie, tak všetko, čo robíš, predložíš Bohu a prijmeš Jeho kontrolu. Ak potom urobíš niečo veľmi zlé, vzbúriš sa alebo zradíš Boha, On sa postará o naplnenie tvojej prísahy. Či potom zahynieš, budeš napomenutý alebo sa ti stane čokoľvek iné, spôsobil si si to sám. Prísahu si zložil ty, takže by si ju mal aj dodržať. Ak zložíš prísahu a nedodržíš ju, čaká ťa zatratenie. Keďže to bola tvoja prísaha, Boh sa vlastne len postará o jej naplnenie. Niektorí sa pomodlia a potom začnú nariekať: „Je koniec! Už nemôžem hýriť, už nemôžem robiť nič zlé, už nemôžem uspokojovať svoje svetské chúťky!“ Takíto ľudia stále milujú svetský život a hriech a určite ich čaká záhuba.

Byť veriacim v Boha znamená, že všetko, čo robíš, musíš pred Neho predložiť a podrobiť Jeho skúmaniu. Ak to, čo robíš, vieš predniesť pred Božieho Ducha, ale nie pred Božie telo, tak si sa preukázateľne ešte nepodrobil kontrole Jeho Ducha. Kto je Boží Duch? A kto je ten, ktorému Boh vydáva svedectvo? Nie sú vari obaja jedno a to isté? Väčšina ľudí sa na nich díva ako na dve oddelené bytosti a domnieva sa, že Boží Duch je Boží Duch a osoba, ktorej Boh vydáva svedectvo, je len človek. Nie je to však omyl? V koho mene tento človek koná? Tí, ktorí nepoznajú Božie vtelenie, nemajú duchovné porozumenie. Boží Duch a telo, do ktorého vstúpil, sú jedno, pretože v tom tele je zhmotnený Boží Duch. Ak je k tebe neláskavý tento človek, bude k tebe láskavý Boží Duch? Nemáš to trochu pomýlené? Dnes nikto z tých, ktorí nedokážu prijať Božiu kontrolu, nemôže získať Jeho súhlas, a tí, ktorí nepoznajú Božie vtelenie, nemôžu prejsť procesom zdokonalenia. Pozri sa na všetko, čo si urobil, a uvidíš, či to môžeš predostrieť pred Boha. Ak nedokážeš pred Boha predniesť všetko, čo robíš, svedčí to o tom, že konáš zlo. A ak konáš zlo, môžeš prejsť procesom zdokonalenia? Pred Boha by si mal predložiť všetko, čo robíš, každý svoj čin, každý úmysel a každú reakciu. Môžeš pred Neho predložiť na kontrolu dokonca aj svoj každodenný duchovný život – svoje modlitby, svoju blízkosť k Bohu, to, ako ješ a piješ Božie slová, kontakt s bratmi a sestrami, svoj život v cirkvi –, ako aj to, ako funguješ v partnerstve. Práve to ti pomôže dosiahnuť v živote rast. Proces prijímania Božej kontroly je procesom očisťovania. Čím viac dokážeš prijať Božiu kontrolu, tým väčšmi sa očisťuješ a tým viac si v súlade s Božou vôľou, takže sa nedáš strhnúť k skazenosti a svojím srdcom žiješ v Jeho prítomnosti. Čím viac prijímaš Jeho kontrolu, tým väčšmi je satan ponížený a tým väčšmi si schopný zanechať telesnosť. Podrobiť sa Božej kontrole je teda cesta praktizovania viery, ktorou by ľudia mali ísť. Čokoľvek robíš, a to aj pri kontakte so svojimi bratmi a sestrami, môžeš svoje skutky predkladať pred Boha, usilovať sa o Jeho kontrolu a snažiť sa poslúchať samotného Boha. Tak budú všetky tvoje skutky oveľa správnejšie. Iba ak všetko, čo robíš, predkladáš Bohu a prijímaš Jeho kontrolu, môžeš byť niekým, kto žije v Božej prítomnosti.

Tí, ktorí nerozumejú Bohu, Ho nikdy nemôžu plne poslúchať. Takíto ľudia sú synmi neposlušnosti. Sú príliš ctižiadostiví a majú v sebe priveľa vzbury, preto sa vzďaľujú od Boha a nie sú ochotní prijať Jeho kontrolu. Takýchto ľudí nie je ľahké zdokonaľovať. Niektorí ľudia sú vyberaví v tom, ako jedia, pijú a prijímajú Božie slová. Akceptujú z Božích slov len tie veci, ktoré sú v súlade s ich ponímaním, a ostatné odmietajú. Nie je to vari úplne očividná vzbura a odpor voči Bohu? Ak niekto verí v Boha celé roky, a pritom mu ani trochu neporozumel, je v skutočnosti neverec. Ľudia, ktorí sú ochotní prijať Božiu kontrolu, sa mu usilujú rozumieť a sú ochotní prijímať Jeho slová. Sú to tí najpožehnanejší z požehnaných, pre ktorých je určené Božie dedičstvo a požehnanie. Boh zatratí tých, ktorí preňho vo svojom srdci nemajú miesto. Takýchto ľudí Boh napomenie a opustí. Ak nemiluješ Boha, opustí ťa, a ak nebudeš počúvať, čo hovorím, buď si istý, že Boží Duch ťa opustí. Ak tomu neveríš, vyskúšaj to! Dnes ti objasňujem, ako praktizovať vieru, ale je len na tebe, či to budeš aj uplatňovať. Ak tomu neuveríš a nezačneš to praktizovať, sám uvidíš, či v tebe bude Duch Svätý pôsobiť, alebo nie. Ak sa neusiluješ porozumieť Bohu, Duch Svätý v tebe nebude pôsobiť. Boh pôsobí v tých, ktorí sledujú a cenia si Jeho slová. Čím viac si budeš Božie slová vážiť, tým väčšmi bude v tebe Jeho Duch pôsobiť. Čím viac si človek cení Božie slová, tým má väčšiu šancu, že ho Boh prevedie procesom zdokonalenia. Boh zdokonaľuje tých, ktorí Ho skutočne milujú, a tých, ktorých srdcia sú pred Ním pokojné. Vážiť si všetko Božie dielo, vážiť si Božie osvietenie, vážiť si Božiu prítomnosť, vážiť si Božiu starostlivosť a ochranu, vážiť si to, ako sa Božie slová stávajú pre teba skutočnosťou a prinášajú ti všetko potrebné pre život – to všetko je v plnom súlade s Božím srdcom. Ak si vážiš Božie dielo, a teda ak si ceníš všetko, čo na tebe vykonal, On ťa požehná a rozmnoží všetko, čo máš. Ak si Božie slová nevážiš, nebude v tebe konať. Za tvoju vieru ti dá len chabú milosť alebo ťa požehná skromným majetkom a prípadne ochráni tvoju rodinu pred nešťastím. Usiluj sa o to, aby sa Božie slová stali pre teba skutočnosťou, aby si Ho dokázal uspokojiť a aby si bol človekom podľa Jeho srdca; nesnaž sa len o výhody Jeho milosti. Nič nie je pre veriacich dôležitejšie ako prijať Božie dielo, získať dokonalosť a stať sa ľuďmi, ktorí vykonávajú Božiu vôľu. To je cieľ, o ktorý sa treba usilovať.

Všetko, o čo sa človek usiloval vo Veku milosti, je dnes už prekonané, pretože v súčasnosti prichádza vyšší štandard úsilia. Dnes treba hľadať niečo vznešenejšie a praktickejšie, čo väčšmi naplní vnútorné potreby človeka. V minulých vekoch Boh nepôsobil na ľudí tak ako dnes, nehovoril k nim toľko ako dnes a nekládol na nich také vysoké požiadavky, aké na nich kladie dnes. To, že Boh teraz hovorí o týchto veciach vám, znamená, že sa pri svojom konečnom zámere sústreďuje na vás, na túto skupinu ľudí. Ak naozaj túžiš, aby ťa Boh zdokonalil, sprav z toho svoj hlavný cieľ. Nezáleží na tom, aký si zaneprázdnený, koľko energie vynakladáš, či máš nejakú funkciu alebo či si prijal od Boha nejaké špeciálne poverenie – na dosiahnutie týchto cieľov je vždy potrebné sústrediť sa na zdokonalenie a plnenie Božej vôle. Ak niekto hovorí, že nepotrebuje, aby ho Boh zdokonaľoval, a neusiluje sa o vstup do života, ale túži len po pozemskom pokoji a radosti, tak je úplne zaslepený. Tí, ktorí nehľadajú skutočnú realitu života, ale iba večný život na druhom svete a bezpečie na tomto svete, sú úplne zaslepení. Takže všetko, čo robíš, by si mal robiť preto, aby ťa Boh zdokonalil a získal si ťa.

Dielo, ktoré Boh vykonáva na ľuďoch, spočíva v tom, že sa o nich stará na základe ich rozličných potrieb. Čím bohatší život človek žije, tým viac potrebuje a tým väčšie úsilie vynakladá. Ak si sa dostal do fázy, keď sa už o nič neusiluješ, znamená to, že ťa Duch Svätý opustil. Nikoho, kto sa usiluje o život, Duch Svätý nikdy neopustí; takíto ľudia neustále vynakladajú úsilie a vždy majú v srdci túžbu. Nikdy sa neuspokoja so súčasným stavom vecí. Duch Svätý sa v každej fáze svojej práce snaží dosiahnuť v tebe nejaký účinok, ale ak sa staneš ľahostajným, nebudeš mať žiadne ďalšie potreby a prestaneš prijímať pôsobenie Ducha Svätého, opustí ťa. Ľudia potrebujú Božiu kontrolu každý deň a každý deň od Neho vyžadujú hojné zaopatrenie. Dokážu ľudia vydržať bez toho, aby každý deň jedli a pili Božie slovo? Ak má niekto stále neukojiteľnú potrebu jesť a piť Božie slovo, ak ho neustále vyhľadáva a cíti po ňom hlad a smäd, Duch Svätý na ňom bude stále konať svoju prácu. Čím väčšiu túžbu človek má, tým viac praktických vecí môže z ich partnerstva vzísť. Čím intenzívnejšie človek hľadá pravdu, tým rýchlejšie vo svojom živote rastie. Tak môže získať veľa skúseností a stať sa zámožným obyvateľom Božieho domu.

Predchádzajúci: Myslite na Božiu vôľu, aby ste dosiahli dokonalosť

Ďalší: Tí, čo Boha poslúchajú pravým srdcom, budú Bohom určite získaní

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger