Myslite na Božiu vôľu, aby ste dosiahli dokonalosť

Čím viac myslíš na Božiu vôľu, tým väčšie bremeno nesieš a čím väčšie bremeno nesieš, tým bohatšia bude tvoja skúsenosť. Keď budeš myslieť na Božiu vôľu, Boh na teba uvalí bremeno a potom ťa zasvätí do úloh, ktoré ti zveril. Keď ti Boh zvalí toto bremeno, budeš venovať pozornosť všetkým súvisiacim pravdám, keď budeš jesť a piť Božie slová. Ak si obťažkaný bremenom, ktoré súvisí so stavom života tvojich bratov a sestier, je to bremeno, ktoré tizveril Boh. Budeš ho neustále niesť so sebou v každodenných modlitbách. Čo koná Boh, pripadlo na teba. Si ochotný vykonať to, čo chce konať Boh. Toznamená vziať na seba Božie bremeno ako svoje vlastné. Tu sa pri jedení a pití Božích slov sústredíšna tieto druhy problémov a spýtaš sa: „Ako vyriešim tieto problémy? Ako umožním svojim bratom a sestrám dosiahnuť oslobodenie a nájsť duchovnú radosť?“ Na riešenie týchto problémov sa sústredíš pri stretnutiach v spoločenstve a keď budeš jesť a piť Božie slová, sústredíš sa na jedenie a pitie slov, ktoré súvisia s týmito problémami. Budeš niesť bremeno, keď budeš jesť a piť Jeho slová. Keď pochopíš Božie požiadavky, získaš jasnejšiu predstavu o tom, akou cestou sa máš vybrať. Je to osvietenie a osvetľovanie Ducha Svätého, ktoré ti prináša bremeno. Je to aj Božie vedenie, ktoré si dostal. Prečo to hovorím? Ak nenesieš bremeno, nebudeš vnímavý, keď budeš jesť a piť Božie slová. Keď budeš jesť a piť Božie slová pri nesení bremena, môžeš pochopiť ich podstatu, nájsť svoju cestu a myslieť na Božiu vôľu. Preto by si si vo svojich modlitbách mal želať, aby ti Boh uložil viac bremien a zveril ti ešte ťažšie úlohy, aby si mal pred sebou väčšiu časť cesty, na ktorej môžeš cvičiť, aby tvoje jedenie a pitie Božích slov malo väčší účinok; aby rástla tvoja schopnosť pochopiť podstatu Jeho slov a aby si sa nechal viac osvietiť Duchom Svätým.

Jesť a piť Božie slová, modliť sa, prijímať Božie bremeno i úlohy, ktoré ti zveril – to všetko preto, aby pred tebou mohla byť cesta. Čím viac ťabude ťažiť bremeno, ktoré ti Boh zveril, tým ľahšie bude pre teba, aby ťa zdokonalil. Niektorí nie sú ochotní spolupracovať s inými v službe Bohu, hoci sú k tomu povolaní. Sú to leniví ľudia, ktorí si chcú len užívať pohodlie. Čím viac od teba budú žiadať, aby si slúžil v spolupráci s inými, tým viac skúseností získaš. Keďže budeš niesť viac bremien a skúseností, získaš viac príležitostí na zdokonalenie. Ak teda dokážeš úprimne slúžiť Bohu, budeš mať na pamäti Božie bremeno, dostaneš viac príležitostí, aby ťa Boh zdokonaľoval. Práve takáto skupina ľudí sa dnes zdokonaľuje. Čím viac sa ťa bude dotýkať Duch Svätý, tým viac času budeš venovať tomu, aby si myslel na Božie bremeno. O to väčšmi ťa bude Boh zdokonaľovať a postupne si ťa získavať – až sa napokon staneš človekom, ktorého Boh začne používať. Dnes existujú ľudia, ktorí nenesú žiadne bremená cirkvi. Títo ľudia sú leniví a nedbalí. Starajúsa len o svoje telo. Títo ľudia sú nesmierne sebeckí a zaslepení. Ak to nevidíš jasne, nebudeš niesť žiadne bremeno. Čím viac budeš myslieť na Božiu vôľu, tým väčšie bremeno ti Boh zverí. Sebeckí ľudia nie sú ochotní niečo také pretrpieť. Nie sú ochotní zaplatiť patričnú cenu a preto prídu o príležitosť, aby ich Boh zdokonalil. Neškodia tým sami sebe? Ak myslíš na Božiu vôľu, potom ponesieš skutočné bremeno cirkvi. Namiesto toho, aby si to volal bremenom, ktoré nesieš za cirkev, bolo by lepšie volať ho bremenom, ktoré nesieš za svoj život, lebo účelom bremena cirkvi je využiť tieto skúsenosti na to, aby ťa Boh zdokonalil. Preto toho, kto nesie najväčšie bremeno cirkvi, toho, kto nesie bremeno do života Boh zdokonalí. Je ti to už jasné? Ak je cirkev, do ktorej patríš, roztrúsená ako piesok, ale ty nedbáš ani sa nebojíš a dokonca privieraš oči, keď tvoji bratia a sestry normálne nejedia a nepijú Božie slová, potom nenesieš žiadne bremená. V takýchto ľuďoch Boh nemá zaľúbenie. Ľudia, z ktorých sa Boh teší, majú hlad a smäd po spravodlivosti a myslia na Božiu vôľu. Preto by ste mali myslieť na Božie bremeno tu a teraz. Nemaliby ste čakať, kým Boh zjaví Svoju spravodlivúpovahu všetkým ľuďom a až potom začať myslieť na Božie bremeno. Nebude potom príliš neskoro? Teraz je vhodná príležitosť, aby ťa Boh zdokonalil. Ak si túto šancu necháš uniknúť pomedzi prsty, budeš to ľutovať po celý život, tak ako keď Mojžiš nemohol vojsť do dobrej krajiny Kanaán a ľutoval to po zvyšok svojho života. Zomrel s výčitkami svedomia. Keď Boh raz ukáže Svoju spravodlivú povahu všetkým národom, naplní ťa ľútosť. Hoci ťa Boh nepokarhá, budú ťa zožierať výčitky svedomia. Niektorí o tom nie sú presvedčení, ale ak tomu neveríš, len počkaj a uvidíš. Sú ľudia, ktorých jediným cieľom je naplniť tieto slová. Si ochotný obetovať sa pre ne?

Ak nebudeš vyhľadávať príležitosti, aby ťa Boh zdokonalil a ak sa nebudeš usilovať hľadať dokonalosť, napokon ťa naplnia výčitky svedomia. Teraz je najlepšia príležitosť dosiahnuť dokonalosť. Teraz je nesmierne vhodný čas. Ak sa nebudeš úprimne usilovať o to, aby ťa Boh zdokonalil, bude už príliš neskoro, keď sa Jeho dielo uzavrie – premárnil by si príležitosť. Nech sú tvoje túžby akokoľvek veľké, ak už Boh nekoná dielo, potom bez ohľadu na úsilie, ktoré do toho vkladáš, nikdy nedokážeš dosiahnuť dokonalosť. Musíš sa chopiť tejto príležitosti a spolupracovať, kým Duch Svätý úžasne pôsobí. Ak túto šancu premárniš, ďalšiu už nedostaneš, nech sa už budeš akokoľvek snažiť. Niektorí z vás volajú: „Bože, som ochotný myslieť na Tvoje bremeno. Som ochotný plniť Tvoju vôľu!“ Nemáš však cestu, na ktorej by si to praktizoval, takže tvoje bremená nebudú dlho trvať. Ak máš pred sebou cestu, budeš postupne získavať skúsenosti a tie budú systematické a usporiadané. Keď zhodíš zo seba jedno bremeno, dostaneš ďalšie. Keď sa budú prehlbovať tvoje životné skúsenosti, aj tvoje bremená budú hlbšie. Niektorí ľudia nesú bremeno len vtedy, keď sa ich dotkne Duch Svätý. Keď už po istej dobe nemajú cestu, na ktorej by mohli praktizovať, prestanú niesť bremená. Nemôžeš vytvárať bremená len tým, že budeš jesť a piť Božie slová. Keď pochopíš mnohé pravdy, získaš rozhľad, naučíš sa riešiť problémy pomocou pravdy a budeš presnejšie chápať Božie slová a Božiu vôľu. Pritom vytvoríš bremená, ktoré budeš nosiť. Až potom dokážeš konať dielo správne. Ak nesieš bremeno, ale nechápeš jasne pravdu, ani to ti nebude stačiť. Musíš osobne zakúsiť Božie slová a vedieťich praktizovať. Až keď sám vojdeš do reality, dokážeš sa postarať o druhých, viesť ich a nechať sa zdokonaliť Bohom.

V knihe „Cesta... (4)“ je napísané, že vy všetci ste ľudia kráľovstva, ktorých Boh pred vekmi predurčil a nikto vám ho nemôže vziať. Hovorí sa tam aj to, že Boh si praje každého používať a zdokonaliť. Vyžaduje od nich, aby stáli ako Boží ľud. Len keď sa stanú Božím ľudom, môžu plniť Božiu vôľu. V tom čase ste sa všetci rozprávali o tejto veci a hovorili ste o ceste vstúpenia, ktorá je založená na normách pre Boží ľud. Preto dielo, ktoré v tom čase konal Duch Svätý, spočívalo v tom, že mal všetkých ľudí vyviesť z ich negatívneho stavu a priviesť ich do pozitívneho stavu. Vtedy sa dielo Ducha Svätého sústredilo na to, aby umožnil každému tešiť sa z Božích slov ako Božiemu ľudu. Mal každému z vás umožniť, aby ste jasne pochopili, že ste Boží ľud, ako to bolo pred vekmi predurčené. Satan vás nemôže uchvátiť. Preto ste sa všetcimodlili: „Bože! Som ochotný byť členom Tvojho ľudu, lebo pred vekmi si nás predurčil a dal si nám toto postavenie. Sme ochotní Ti z tohto postavenia vyhovieť.“ Vždy, keď si sa takto modlil, Duch Svätý sa ťa dotkol. Taktomal Duch Svätý pôsobiť. V tom čase si sa mal modliť a cvičiť ako pred Bohom utíšiť svoje srdce, aby si sa mohol snažiť o život a vstúpiť do cvičenia kráľovstva. To je prvý krok. Teraz Božie dielo spočíva v tom, aby sa každý vydal na správnu cestu, mal normálny duchovný život a pravé skúsenosti, aby ním hýbal Duch Svätý a – na základe toho – prijal Božie úlohy. Cieľom vstupu do cvičenia kráľovstva je dovoliť, aby každé vaše slovo, skutok, pohyb, myšlienka a nápad vstúpili do Božích slov, aby sa vás Boh častejšie dotýkal a aby ste tak vytvorili srdce lásky k Nemu; a aby ste prijímali viac z bremena Božej vôle, aby sa každý dostal na cestu zdokonaľovania Bohom, aby bol každý na správnej ceste. Keď budeš na tejto ceste a Boh ťa bude zdokonaľovať, budeš na správnej ceste. Keď sa tvoje myšlienky a názory, ako aj tvoje zlé úmysly, dajú napraviť a dokážeš prejsť od myslenia na telo k mysleniu na Božiu vôľu, keď dokážeš odolať tomu, aby ťa rozptyľovali zlé úmysly, keď sa objavia a namiesto toho budeš konať v súlade s Božou vôľou – ak dokážeš dosiahnuť túto premenu, potom si na správnej ceste životných skúseností. Keď sa tvoje modlitby dostanú na správnu cestu, Duch Svätý sa ťa v nich bude dotýkať. Vždy, keď sa budeš modliť, dotkne sa ťa Duch Svätý. Vždy, keď sa budeš modliť, dokážeš utíšiť svoje srdce pred Bohom. Vždy, keď budeš jesť a piť úryvok Božích slov, ak dokážeš pochopiť dielo, ktoré teraz koná, a naučiť sa modliť, spolupracovať a dosiahnuť vstúpenie, až vtedy tvoje jedenie a pitie Božích slov prinesie výsledky. Keď prostredníctvom Božích slov dokážeš nájsť cestu vstúpenia do života a rozpoznať dnešný vývoj Božieho diela, ako aj smerovanie diela Ducha Svätého, vstúpil si na správnu cestu. Ak si nepochopil kľúčové body, keď si jedol a pil Božie slová, nedokážeš nájsť cestu, na ktorej by si mohol praktizovať vieru. To ukáže, že ešte stále nevieš správne jesť a piť Božie slová a neobjavil si metódu ani princíp, ako to urobiť. Ak si nepochopil dielo, ktoré dnes Boh koná, nedokážeš prijať úlohy, ktoré by ti zveril. Dielo, ktoré Boh teraz vykonáva, je práve to, do ktorého musia ľudia teraz vstúpiť a pochopiť ho. Chápete to?

Ak budeš účinne jesť a piť Božie slová, tvoj duchovný život bude normálny. Nech už budeš čeliť akýmkoľvek skúškam a nech ťa postretnú akékoľvek okolnosti, nech budeš znášať akékoľvek fyzické choroby, nech už zažiješ akékoľvek odcudzenie od bratov a sestier alebo akékoľvek rodinné ťažkosti, dokážeš normálne jesť a piť Božie slová, normálne sa modliť a normálne pokračovať vo svojom cirkevnom živote. Ak toto všetko dosiahneš, bude to dôkazom toho, že si na správnej ceste. Niektorí ľudia sú príliš krehkí a chýba im vytrvalosť. Keď sa stretnú s malou prekážkou, fňukajú a sú negatívni. Hľadanie pravdy si vyžaduje vytrvalosť a odhodlanie. Ak sa ti tentoraz nepodarilo splniť Božiu vôľu, musíš sa dokázať nenávidieť a v hĺbke duše byť ticho odhodlaný uspieť nabudúce. Ak si teraz nemyslel na Božie bremeno, mal by si byť odhodlaný vzdorovať telu, keď budeš v budúcnosti narazíš na tú istú prekážku. Rozhodneš sa splniť Božiu vôľu. Takto budeš chvályhodný. Niektorí ľudia ani nevedia, či sú ich myšlienky alebo názory správne. Títo ľudia sú blázni! Ak chcešpodriadiť svoje srdce a vzdorovať telu, musíš najprv vedieť, či sú tvoje úmysly správne. Až potom budeš môcť podriadiť svoje srdce. Ak nevieš, či sú tvoje úmysly správne, dokážeš vôbec podriadiť svoje srdce a vzdorovať telu? Aj keby si vzdoroval, urobíš to zmätočne. Mal by si vedieť, ako vzdorovať svojim nesprávnym úmyslom. Práve to znamená vzdorovať telu. Keď si uvedomíš, že tvoje úmysly, myšlienky a názory sú zlé, mal by si rýchlo zmeniť smer a ísť tou správnou cestou. Najprv vyrieš tento problém. Cvič sa, aby si dosiahol vstup do života, lebo vieš najlepšie, či máš správne úmysly alebo nie. Keď sa tvoje zlé úmysly napravia a slúžiť Bohu, dosiahneš cieľ podriadenia svojho srdca.

To najdôležitejšie, čo by ste mali teraz urobiť, je spoznať Boha a Jeho dielo. Musíš vedieť aj to, ako Duch Svätý koná dielo na ľudstve. Tieto skutky sú potrebné na to, aby si vstúpil na správnu cestu. Bude to pre teba ľahšie, keď pochopíš tento dôležitý bod. Veríš v Boha a poznáš Ho, čo ukazuje, že tvoja viera v Boha je pravá. Ak budeš naďalej získavať skúsenosti, ale nakoniec aj tak nedokážeš spoznať Boha, si určite človeka, ktorý Mu odoláva. Tí, čo veria len v Ježiša Krista bez toho, aby verili aj vo vteleného Boha dneška, sú všetci odsúdení. Všetci sú farizeji posledných dní, lebo neuznávajú Boha dneška. Všetci sú proti Bohu. Nech budú akokoľvek oddane uctievať Ježiša, všetko bude zbytočné. Boh ich nepochváli. Všetci tí s vývesným štítom, ktorí tvrdí, že veria v Boha, ale v srdci nemajú pravé poznanie Boha, sú pokrytci!

Keď človek chce, aby ho Boh zdokonalil, najprv musí pochopiť, čo znamená nechať sa Ním zdokonaliť. Musí pochopiť, aké podmienky musí splniť, aby bol zdokonalený. Keď to pochopí, musí hľadať cestu vlastnej praxe. Aby bol človek zdokonalený, musí mať určitú kvalitu. Mnohí ľudia nemajú vrodenú dostatočne vysokú kvalitu. Vtakom prípade musíš zaplatiť cenu a tvrdo na sebe pracovať. Čím horšia je tvoja kvalita, tým viac tvrdého úsilia do toho musíš vložiť. Čím viac budeš chápať Božie slová a čím viac ich budeš uplatňovať v praxi, tým rýchlejšie sa môžešvydať na cestu dokonalosti. Skrz modlitbu sa môžeš zdokonaľovať v oblasti modlitby. Môžeš sa zdokonaľovať aj tak, že budeš jesť a piť Božie slová, chápať ich podstatu a prežívať ich realitu. Keď budeš každý deň zakúšať Božie slová, mal by si zistiť, či ti chýba. Mal by si spoznať svoju fatálnu chybu a slabosti. Mal by si sa modliť a prosiť Boha. Takto sa postupne staneš dokonalým. Cestou k dokonalosti je: modliť sa, jesť a piť Božie slová, pochopiť podstatu Božích slov, získať vstup do skúseností s Božími slovami, spoznať, čo ti chýba, podriadiť sa Božiemu dielu, myslieť na Božie bremeno a opustiť telo pre svoju lásku k Bohua často sa rozprávať so svojimi bratmi a sestrami, čo môže tvoje skúsenosti obohatiť. Či už je to spoločný život alebo tvoj osobný život alebo či sú to veľké alebo malé zhromaždenia, to všetko ti môže umožniť získať skúsenosti a praktizovať vieru, aby sa tvoje srdce vedelo utíšiť pred Bohom a vrátiť sa k Nemu. To všetko je súčasťou procesu zdokonaľovania. Zakúsiť Božie slová, ako sme spomínali, znamená dokázať ich naozaj ochutnať a dovoliť si ich prežívať, aby si získal väčšiu vieru a lásku k Bohu. Takto postupne zanecháš svoju skazenú, satanskú povahu. Oslobodíš sa od nesprávnych motivácií. Budeš prežívať ako normálny človek. Čím väčšia bude v tebe láska k Bohu – to znamená, čím väčšiu časť teba Boh zdokonalí – tým menej ťa satan skazí. Pomocou praktických skúseností postupne vykročíš na cestu dokonalosti. Ak sa teda chceš stať dokonalým, je veľmi dôležité myslieť na Božiu vôľu a zakúšať Jeho slová.

Predchádzajúci: Ako utíšiť svoje srdce pred Bohom

Ďalší: Boh zdokonaľuje tých, ktorí sú podľa Jeho srdca

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger