Tí, čo sa Bohu podriaďujú pravým srdcom, budú Bohom určite získaní

Pôsobenie Ducha Svätého sa mení zo dňa na deň. Každým krokom postupuje vyššie, zajtrajšie zjavenie je ešte vznešenejšie ako dnešné, a krok za krokom postupne narastá. Také je dielo, ktorým Boh zdokonaľuje človeka. Ak ľudia nedokážu držať krok, kedykoľvek môžu byť odvrhnutí. Ak nemajú srdcia naplnené podriadenosťou, nevydržia nasledovať Boha až do konca. Predošlý vek uplynul; toto je nový vek. A v novom veku treba vykonať nové dielo. Boh bude konať novšie dielo najmä v poslednom veku, v ktorom bude ľudia zdokonalení, a bude ho konať rýchlejšie, takže bez podriadenosti v srdciach bude pre ľudí ťažké kráčať v Božích šľapajach. Boh sa neriadi žiadnymi pravidlami, ani nepovažuje žiadnu etapu svojho diela za nemennú. Ba naopak, dielo, ktoré On koná, je čoraz novšie a ušľachtilejšie. S každou ďalšou etapou sa Jeho dielo stáva čoraz praktickejším a je čoraz viac v súlade so skutočnými potrebami človeka. Až keď ľudia spoznajú toto dielo, môžu dosiahnuť konečnú premenu svojej povahy. Poznanie človeka o živote dosahuje stále vyššie úrovne, a rovnako je to aj s Božím dielom. Iba tak sa môže človek zdokonaliť a stať sa vhodný na to, aby ho Boh použil. Boh takto koná jednak preto, aby odporoval predstavám človeka a obrátil ich, a tiež preto, aby človeka priviedol do vyššieho a skutočnejšieho stavu, do najvyššej ríše viery v Boha, aby sa tak napokon mohla naplniť Božia vôľa. Všetci tí, ktorí sú vzdorovitej povahy a vedome sa vzpierajú Bohu, budú v tejto etape svižne napredujúceho Božieho diela odvrhnutí; len tí, ktorí sa ochotne podriaďujú a radi sa pokoria, môžu dôjsť až na koniec cesty. V rámci tohto diela by ste sa všetci mali naučiť, ako sa podriadiť a vzdať sa svojich predstáv. Mali by ste byť opatrní na každom kroku. Ak si nebudete dávať pozor, ľahko sa stanete tými, ktorých Duch Svätý zavrhne, tými, ktorí narúšajú Božie dielo. Skôr, než človek podstúpil túto etapu diela, jeho dávnych pravidiel a zákonov bolo toľko, že sa nechal uniesť. V dôsledku toho spyšnel a pozabudol sa. Toto všetko sú prekážky, ktoré človeku bránia prijať nové Božie dielo; sú to nepriatelia ľudského poznania Boha. Je nebezpečné, ak ľudia nemajú vo svojich srdciach podriadenosť ani túžbu po pravde. Ak sa podrobuješ len práci a slovám, ktoré sú jednoduché, a nedokážeš pochopiť nič hlbšie, potom si človekom, ktorý lipne na starých spôsoboch a nedokáže držať krok s pôsobením Ducha Svätého. Božie dielo sa mení z obdobia na obdobie. Ak sa počas jednej etapy obzvlášť podriaďuješ Božiemu dielu, ale v ďalšej etape je tvoja podriadenosť voči Božiemu dielu chabá, alebo nie si podriadenosti schopný, Boh ťa opustí. Ak držíš krok s Bohom, keď uskutočňuje tento krok, potom s Ním musíš držať krok naďalej, aj keď prejde na ďalší; až vtedy budeš niekým, kto je podriadený Duchu Svätému. Keďže veríš v Boha, vo svojej podriadenosti nesmieš poľavovať. Nesmieš sa jednoducho podriadiť len vtedy, keď sa ti chce, a nepodriadiť, keď sa ti nechce. Takejto podriadenosti Boh nežehná. Ak nedokážeš držať krok s novým dielom pod Mojou taktovkou, a naďalej sa budeš pridržiavať predchádzajúcich výrokov, ako môžeš v živote napredovať? Božím dielom je sýtiť ťa prostredníctvom Jeho slov. Keď sa podriadiš Jeho slovám a prijmeš ich, istotne bude v tebe pôsobiť Duch Svätý. Duch Svätý pôsobí presne tak, ako hovorím; riaď sa Mojimi slovami a okamžite bude v tebe pôsobiť Duch Svätý. Uvádzam vám do pozornosti nové svetlo a privádzam vás do svetla prítomnosti. Keď do tohto svetla vojdeš, okamžite v tebe bude pôsobiť Duch Svätý. Niektorí možno budú vzdorovať, hovoriac: „Ja jednoducho neurobím to, čo žiadaš.“ V takom prípade ti hovorím, že si došiel na koniec cesty; vyprahol si a niet už v tebe života. A tak pri premene tvojej povahy nie je nič zásadnejšie, ako držať krok s prítomným svetlom. Duch Svätý nepôsobí len v niektorých ľuďoch, ktorých používa Boh, ale navyše aj v cirkvi. Môže pôsobiť v komkoľvek. Môže v tebe pôsobiť v súčasnosti a ty toto pôsobenie pocítiš. V ďalšom období môže pôsobiť v niekom inom a v takom prípade ho musíš rýchlo nasledovať; čím tesnejšie budeš nasledovať súčasné svetlo, tým väčšmi môže tvoj život rásť. Nezáleží na tom, akou je niekto osobou – ak v ňom pôsobí Duch Svätý, musíš ho nasledovať. Prijmi jeho skúsenosť ako svoju vlastnú a dostane sa ti ešte vyšších vecí. Popritom budeš napredovať rýchlejšie. Toto je pre človeka cesta dokonalosti a prostriedok, ktorým rastie život. Cesta k zdokonaleniu sa dosahuje prostredníctvom tvojej podriadenosti voči pôsobeniu Ducha Svätého. Ty nevieš, cez akého človeka bude Boh konať, aby ťa zdokonalil, ani cez akú osobu, udalosť alebo vec ti umožní niečo získať alebo pochopiť. Ak dokážeš vykročiť na túto správnu cestu, znamená to, že existuje veľká nádej, že ťa Boh zdokonalí. Ak to nedokážeš, znamená to, že tvoja budúcnosť je pochmúrna, niet v nej svetla. Keď sa vydáš po správnej ceste, zjavia sa ti všetky veci. Bez ohľadu na to, čo Duch Svätý zjaví iným, ak budeš postupovať na základe ich poznania a zažívať veci na vlastnej koži, potom sa táto skúsenosť stane súčasťou tvojho života a ty ňou budeš môcť sýtiť iných. Tí, ktorí sýtia iných bezduchým opakovaním slov, sú ľudia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti; skôr než začneš hovoriť o svojich vlastných skúsenostiach a poznatkoch, musíš sa prostredníctvom osvietenia a poučenia iných naučiť nájsť cestu praktizovania. To bude pre tvoj život väčším prínosom. Takto by to malo byť, mal by si sa podriadiť všetkému, čo pochádza od Boha. Mal by si vo všetkom hľadať Božiu vôľu a zo všetkého sa poučiť, aby tvoj život mohol rásť. Takýmto spôsobom sa najrýchlejšie dostaví pokrok.

Duch Svätý ťa osvieti skrze tvoje praktické skúsenosti a zdokonalí ťa skrze tvoju vieru. Si naozaj ochotný nechať sa zdokonaliť? Ak si skutočne ochotný nechať sa zdokonaliť Bohom, potom budeš mať odvahu zavrhnúť svoje telo, budeš schopný plniť Božie slová a nebudeš negatívny ani slabý. Budeš schopný podriadiť sa všetkému, čo pochádza od Boha, a všetky tvoje činy, či už na verejnosti alebo v súkromí, bude možné predložiť Bohu. Ak si čestný človek a ak vo všetkom uplatňuješ pravdu, budeš zdokonalený. Tí podvodníci, ktorí sa pred ľuďmi správajú tak a za ich chrbtom onak, nechcú byť zdokonalení. Všetci sú to synovia zatratenia a záhuby; nepatria Bohu, ale satanovi. Nie sú to ľudia, ktorých si Boh vyvolil! Ak tvoje činy a správanie nemožno predostrieť Bohu ani Duchu Svätému, je to dôkaz, že niečo s tebou nie je v poriadku. Vykročiť na cestu dokonalosti budeš môcť až vtedy, keď prijmeš Boží súd a napomínanie a budeš dbať na zmenu svojej povahy. Ak si naozaj ochotný nechať sa zdokonaliť Bohom a nasledovať Božiu vôľu, potom by si sa mal podriadiť celému Božiemu dielu, bez jediného slova sťažnosti, bez snahy hodnotiť či posudzovať Božie dielo. Toto sú minimálne požiadavky na to, aby ťa Boh zdokonalil. Nevyhnutnou požiadavkou pre tých, ktorí chcú byť zdokonalení Bohom, je: konajte srdcom milujúcim Boha vo všetkých veciach. Čo to znamená konať srdcom milujúcim Boha? Znamená to, že všetky tvoje činy a správanie možno predostrieť Bohu. A keďže máš správne úmysly, či už sú tvoje činy správne alebo nesprávne, nebojíš sa ukázať ich Bohu alebo svojim bratom a sestrám a máš odvahu zložiť pred Bohom prísahu. Každý svoj úmysel, myšlienku a nápad musíš predložiť Bohu na posúdenie. Ak budeš konať takto, tvoj život bude napredovať rýchlym tempom.

Keďže veríš v Boha, musíš veriť vo všetky Božie slová a v celé Jeho dielo. To znamená, že keďže veríš v Boha, musíš sa Mu podriadiť. Ak to nedokážeš, je jedno, či v Boha veríš alebo nie. Ak veríš v Boha už mnoho rokov, no nikdy si sa Mu nepodriadil, ak neprijímaš Jeho slová ako celok, a namiesto toho Boha žiadaš, aby sa ti podriadil a konal na základe tvojich predstáv, potom si najväčší vzbúrenec zo všetkých, si neveriaci človek. Ako by takíto ľudia mohli byť schopní podriadiť sa Božiemu dielu a slovám, ktoré sa nezhodujú s ľudskými predstavami? Najviac zo všetkých sa búria tí, ktorí Bohu zámerne vzdorujú a odporujú Mu. Sú nepriateľmi Boha, antikristmi. Vždy zaujímajú nepriateľský postoj voči novému Božiemu dielu; nikdy nemajú najmenší sklon podriadiť sa, ani sa nikdy ochotne nepodriadili či nepokorili. Pred ľuďmi sa vychvaľujú, no nikdy sa nikomu nepodvolia. Pred Bohom sa považujú za majstrov kázania a pôsobenia na ľudí. Nikdy nevyhodia „poklady“ vo svojom vlastníctve, berú ich totiž ako rodinné klenoty na uctievanie, kážu o nich iným a používajú ich na prednášanie tým hlupákom, ktorí ich idolizujú. Určitý počet takýchto ľudí sa nájde aj v cirkvi. Dá sa povedať, že sú to „nezlomní hrdinovia“, ktorí po celé generácie prebývajú v Božom príbytku. Kázanie slova (učenie) považujú za svoju najvyššiu povinnosť. Rok čo rok, generáciu po generácii s vervou presadzujú svoju „svätú a nedotknuteľnú“ povinnosť. Nik sa ich neodváži dotknúť; niet človeka, ktorý by sa im odvážil otvorene vzoprieť. Stanú sa z nich „králi“ v Božom príbytku a po celé veky nekontrolovateľne tyranizujú iných. Táto skupinka démonov sa snaží spoločne zničiť Moje dielo; ako môžem dovoliť, aby títo žijúci démoni jestvovali pred Mojimi očami? Veď ani tí, čo sú podriadení len spolovice, nemôžu vytrvať až do konca, a títo tyrani bez štipky podriadenosti v srdci už vôbec nie! Božie dielo človek nezískava ľahko. Aj keď ľudia vynaložia všetko úsilie, môžu z tohto diela získať len nepatrnú časť, čo im nakoniec umožní stať sa dokonalými. Čo teda s potomkami archanjela, ktorí sa snažia zničiť Božie dielo? Nemajú snáď ešte menšiu nádej, že ich Boh získa? Mojím cieľom pri vykonávaní diela podmanenia nie je podmaňovať len pre samotný akt podmaňovania, ale podmaňovať so zámerom odhaliť spravodlivosť a nespravodlivosť, získať dôkazy na potrestanie človeka, odsúdiť zlých, a okrem toho tiež zdokonaliť tých, ktorí sa podriaďujú dobrovoľne. Napokon budú všetci rozdelení podľa druhu, pričom zdokonalení budú tí, ktorých myšlienky a predstavy sú naplnené podriadenosťou. Toto je dielo, ktoré bude nakoniec dokonané. Tých, ktorých všetky činy sú vzdorovité, postihne trest pekelného ohňa a večného zatratenia. Keď nadíde ten čas, z týchto „veľkých a nezlomných hrdinov“ dávnych dôb sa stane najväčšia spodina a najodpornejší „slabí a neschopní zbabelci“. Len toto môže objasniť každý aspekt Božej spravodlivosti a Jeho povahu, ktorú človek nemôže uraziť, a len toto dokáže zmierniť nenávisť v Mojom srdci. Nesúhlasíte, že je to nanajvýš rozumné?

Nie všetci tí, čo zažívajú pôsobenie Ducha Svätého, ani tí, ktorí v tomto prúde žijú, môžu získať život. Život nie je spoločným vlastníctvom, ktoré zdieľa celé ľudstvo, a zmeny v povahe nie sú ľahko dosiahnuteľné pre všetkých. Podriadenie sa Božiemu dielu musí byť skutočné a aktuálne, a treba ho žiť. Samotné povrchné podriadenie sa si nevyslúži Božie požehnanie a v súlade s Božou vôľou nie je ani to, keď sa človek podriaďuje len povrchným aspektom Božieho slova bez toho, aby sa usiloval o zmenu svojej povahy. Podriadenosť voči Bohu a podriadenie sa Božiemu dielu sú jedno a to isté. Tých, ktorí sa podriaďujú len Bohu, ale nie Jeho dielu, nemožno považovať za podriadených – a už vôbec nie tých, ktorí sa v skutočnosti nepodriaďujú, ale navonok sú to pätolizači. Všetci tí, ktorí sa Bohu naozaj podriaďujú, dokážu z Jeho diela ťažiť a sú schopní porozumieť Božej povahe a Božiemu dielu. Iba takíto ľudia sa skutočne podriaďujú Bohu. Takíto ľudia môžu vďaka novému dielu získať nové poznatky a podstúpiť nové zmeny. Len takýmto ľuďom Boh žehná, len takýchto ľudí zdokonaľuje a len povahy takýchto ľudí sa menia. Práve tí, ktorým Boh žehná, sa Mu ochotne podriaďujú, ako aj Jeho slovu a dielu. Len takíto ľudia sú v práve, len takíto ľudia úprimne túžia po Bohu a úprimne Ho hľadajú. Pokiaľ ide o tých, ktorí o svojej viere v Boha len hovoria, ale v skutočnosti Ho preklínajú, sú to ľudia v maskách, ktorí majú v sebe hadí jed. Sú najväčšími zradcami zo všetkých. Skôr či neskôr budú týmto ničomníkom ich ohavné masky strhnuté. Nie je to dielo, ktoré sa dnes vykonáva? Zlí ľudia budú vždy len zlí – a nikdy neuniknú dňu trestu. Dobrí ľudia budú vždy len dobrí – a budú odhalení, keď sa Božie dielo dokoná. Ani jeden zo zlých sa nebude považovať za spravodlivého a ani jeden zo spravodlivých sa nebude považovať za zlého. Dovolil by som snáď, aby bol niekto krivo obvinený?

Ako tvoj život napreduje, musíš vždy nadobúdať nový vstup a nové, vyššie pochopenie, ktoré sa bude každým krokom prehlbovať. Do tohto stavu by malo preniknúť celé ľudstvo. Prostredníctvom budovania spoločenstva, počúvania kázní, čítania Božieho slova či riešenia nejakej záležitosti získaš nový pohľad a nové osvietenie a nebudeš žiť podľa starých pravidiel a dávnych čias; vždy budeš žiť v novom svetle a nezblúdiš od Božieho slova. Práve toto znamená vydať sa na správnu cestu. Nepomôže len povrchne zaplatiť nejakú cenu; Božie slovo každým dňom vstupuje do vyššej sféry a každý deň sa objavujú nové veci, a aj človek musí každý deň nadobúdať nový prístup. Ako Boh hovorí, svoje slová tiež napĺňa a uskutočňuje, a ak nedokážeš držať krok, zostaneš pozadu. Musíš sa viac zahĺbiť do modlitby, bez prerušenia jesť a piť Božie slovo. Prehĺb osvietenie a osvetlenie, ktoré prijímaš, a tvoje predstavy a fantázie postupne ustúpia. Musíš tiež posilniť svoj úsudok – nech už ťa postretne čokoľvek, musíš mať na to vlastný pohľad a názor. Ak pochopíš niektoré veci v duchu, musíš pochopiť aj tie vonkajšie a preniknúť do podstaty každej záležitosti. Ak tieto veci v sebe nemáš, ako budeš môcť viesť cirkev? Ak budeš hlásať len slová a učenia bez akéhokoľvek skutočného základu a spôsobu praktizovania, vydrží ti to len krátky čas. Pri prednášaní novým veriacim to môže byť za istých okolností prijateľné, ale po určitom čase, keď noví veriaci získajú ozajstnú skúsenosť, ich už nebudeš schopný sýtiť. Ako teda môžeš byť vhodným nástrojom pre Božie dielo? Bez nového osvietenia nemôžeš konať. Tí bez nového osvietenia sú tí, čo nevedia, ako získavať skúsenosti, a takí ľudia nové poznatky ani nové skúsenosti nikdy nezískajú. Ani v otázke poskytovania života nikdy nemôžu plniť svoju funkciu, ani sa nemôžu stať vhodnými na použitie Bohom. Takýto človek nestojí za nič, je to obyčajný márnotratník. V skutočnosti sú takíto ľudia úplne neschopní plniť svoju funkciu v rámci diela, nie sú dobrí vôbec na nič. Nielenže neplnia svoju funkciu, ale dokonca cirkev aj zbytočne preťažujú. Vyzývam týchto „ctihodných starcov“, aby cirkev urýchlene opustili; aby sa na teba už ostatní nemuseli pozerať. Takíto ľudia nechápu nové dielo a živia v sebe nekonečne veľa predstáv. V cirkvi neplnia žiadnu funkciu; je to skôr tak, že stvárajú neplechu a všade šíria negativitu, dokonca až do takej miery, že sa podieľajú na všelijakých možných narúšaniach poriadku a rozruchu v cirkvi, v dôsledku čoho potom tí, čo nedokážu rozlišovať, upadajú do zmätku a nepokoja. Títo žijúci diabli, títo zlí duchovia by mali opustiť cirkev čo najskôr, inak bude na cirkev kvôli tebe uvalená pohroma. Dnešného diela sa možno nebojíš, ale nemáš strach ani zo spravodlivého trestu zajtrajška? V cirkvi je veľké množstvo príživníkov a takisto veľa vlkov, ktorí sa snažia narušiť normálne Božie dielo. Všetci sú to démoni zoslaní kráľom démonov, zlomyseľní vlci usilujúci sa zožrať nevedomé ovečky. Ak týchto takzvaných ľudí nevylúčime, začnú na cirkvi parazitovať, budú ako mole požierajúce obety. Skôr či neskôr príde deň, keď budú tieto zavrhnutiahodné, nevedomé, prízemné a odpudivé červy potrestané!

Predchádzajúci: Boh zdokonaľuje tých, ktorí sa prispôsobujú Jeho vôli

Ďalší: Vek kráľovstva je Vekom slova

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger