Vek kráľovstva je Vekom slova

Boh vo Veku kráľovstva používa slová, aby uviedol nový vek, zmenil prostriedky, ktorými pôsobí a vykonal dielo celého veku. Toto je princíp, ktorým Boh pôsobí vo Veku slova. Stal sa telom, aby hovoril z rôznych pohľadov, a aby človek mohol naozaj uzrieť Boha, ktorý je Slovom zjavujúcim sa v tele, a aby človek mohol uzrieť Jeho múdrosť a zázračnosť. Toto dielo koná preto, aby lepšie dosiahol ciele, ktorými sú získanie človeka, zdokonalenie človeka a vyhnanie človeka, čo je pravý význam používania slov pre pôsobenie vo Veku slova. Skrze tieto slová ľudia spoznávajú Božie dielo, Božiu povahu, jadro človeka a to, do čoho by mal človek vstúpiť. Slovami sa dielo, ktoré chce Boh vykonať vo Veku slova, napĺňa v plnej miere. Týmito slovami Boh ľudí odhaľuje, vyháňa a skúša. Ľudia videli Božie slová, počuli tieto slová a spoznali existenciu týchto slov. V dôsledku toho uverili v Božiu existenciu, v Božiu všemohúcnosť a múdrosť, ako aj v Božiu lásku k človeku a v Jeho túžbu spasiť človeka. Pojem „slová“ môže byť jednoduchý a obyčajný, ale slová vychádzajúce z úst vteleného Boha zatrasú vesmírom, premenia ľudské srdcia, zmenia ich predstavy a starú povahu a zmenia aj spôsob, ako sa kedysi javil celý svet. V priebehu vekov takto pôsobil len dnešný Boh. Len On takto hovorí a takto prichádza spasiť človeka. Od tejto chvíle človek žije pod vedením Božích slov, ktoré ho pasú a živia. Ľudia žijú vo svete Božích slov, medzi kliatbami a požehnaniami Božích slov. Je ešte mnoho ľudí, ktorí prišli žiť pod súdom a napomínaním Jeho slov. Tieto slová a toto dielo sú pre spásu človeka, pre plnenie Božej vôle a pre zmenu pôvodného vzhľadu sveta starého stvorenstva. Boh stvoril svet skrze slová. Vedie ľudí v celom vesmíre skrze slová, získava ich a spasí skrze slová. Napokon použije slová, aby priviedol celý starý svet ku koncu, a tak zavŕšil celý svoj plán riadenia. Boh vo Veku kráľovstva používa slová, aby konal svoje dielo a získal plody svojho diela. Nerobí zázraky ani nekoná divy. Len koná svoje dielo skrze slovo. Týmito slovami sa človek živí. Získava poznanie a pravé skúsenosti. Človek je vo Veku slova výnimočne požehnaný. Netrpí fyzickou bolesťou. Jednoducho sa raduje z prehojných Božích slov. Bez toho, aby musel slepo hľadať alebo slepo putovať, vo svojom pohodlí vidí zjavenie Boha. Počuje Ho hovoriť Jeho vlastnými ústami. Prijíma to, čo Mu dáva. Pozerá, ako Boh osobne koná svoje dielo. Z tohto sa ľudia v minulých dobách nemohli tešiť. Sú to požehnania, ktoré nikdy nemohli dostať.

Boh sa rozhodol urobiť človeka úplným. Bez ohľadu na to, z akého pohľadu Boh hovorí, cieľom je to, aby zdokonalil ľudí. Slová vyslovené z pohľadu Ducha ľudia ťažko chápu. Nemajú možnosť nájsť cestu k ich uplatneniu, lebo ich schopnosť chápania je obmedzená. Božie dielo dosiahne rôzne účinky. Každý krok tohto diela má svoj cieľ. Navyše je dôležité, aby hovoril z rôznych pohľadov, pretože len tak môže zdokonaliť človeka. Keby mal hovoriť len z pohľadu Ducha, nedala by sa dokončiť táto etapa Božieho diela. Z tónu, ktorým hovorí, vidíš, že je rozhodnutý túto skupinu ľudí urobiť úplnými. Aký by teda mal byť prvý krok každého, kto sa chce zdokonaliť? Predovšetkým musíš poznať Božie dielo. Dnes sa v Božom diele začala nová metóda. Vek sa zmenil. Zmenil sa aj spôsob Božieho pôsobenia a metóda, ktorou Boh hovorí, je iná. Dnes sa zmenila nielen metóda Jeho diela, ale aj vek. Teraz je Vek kráľovstva. Je to aj vek milujúceho Boha. Je to predchuť veku tisícročného kráľovstva – ktorý je aj Vekom slova. Boh v ňom používa mnohé prostriedky reči, aby zdokonalil človeka. Hovorí z rôznych pohľadov, aby živil človeka. Boh pri vstupe do Veku tisícročného kráľovstva začne používať slová, ktoré človeka zdokonalia. Umožní človeku vstúpiť do života-reality. Bude ho viesť na správnu cestu. Keď človek zakúsil toľko krokov Božieho diela, videl, že Božie dielo nezostáva nezmenené, ale neprestajne sa rozvíja a prehlbuje. Ľudia to tak dlho zažívali, dielo sa opakovane rozvíjalo a neustále sa menilo. Akokoľvek sa však mení, nikdy sa neodkláňa od Božieho cieľa spasiť ľudí. Ani po desaťtisíc zmenách sa nikdy neodklonilo od svojho pôvodného cieľa. Nech by sa metóda Božieho diela akokoľvek zmenila, toto dielo sa nikdy neodkloní od pravdy ani od života. Zmeny v metóde, ktorou Boh vykonáva dielo, sú len zmenou formátu diela a pohľadu, z ktorého Boh hovorí. Nič sa nemení v hlavnom cieli Božieho diela. Zmeny v Božom tóne hlasu a metóde Jeho diela sa vykonávajú preto, aby sa dosiahol výsledok. Zmena v tóne hlasu neznamená zmenu cieľa alebo princípu tohto diela. Ľudia veria v Boha hlavne preto, aby hľadali život. Ak veríš v Boha, ale nehľadáš život, ani sa neusiluješ o pravdu alebo poznanie Boha, to nie je viera v Boha! Je reálne usilovať sa ešte o vstup do kráľovstva, aby si bol kráľom? Dosiahnuť pravú lásku k Bohu tým, že hľadáš život – len toto je realita; hľadanie a uplatňovanie pravdy – to všetko je realita. Keď čítaš Božie slová a zakúšaš tieto slová, spoznáš Boha v skutočnej skúsenosti. Toto znamená skutočne sa usilovať.

Teraz je Vek kráľovstva. To, či si vstúpil do tohto nového veku, závisí od toho, či si vstúpil do reality Božích slov a či sa Jeho slová stali tvojim životom-realitou. Božie slová sa dávajú poznať každému človeku, aby nakoniec všetci ľudia žili vo svete Božích slov. Jeho slová osvietia a osvetlia každého človeka zvnútra. Ak v tom období nečítaš Božie slová a nezaujímaš sa o Jeho slová, to ukazuje, že tvoj stav je zlý. Ak nedokážeš vstúpiť do Veku slova, nepôsobí v tebe Duch Svätý. Ak si vstúpil do tohto veku, On vykoná svoje dielo. Čo môžeš urobiť na úsvite Veku slova, aby si získal pôsobenie Ducha Svätého? V tomto veku a medzi vami Boh urobí toto: každý človek bude žiť z Božích slov. Dokáže uviesť pravdu do praxe. Bude vrúcne milovať Boha. Všetci ľudia budú používať Božie slová ako základ, a ako svoju realitu. Budú mať bohabojné srdcia; a praktizovaním Božích slov bude človek spolu s Bohom vládnuť kráľovskou mocou. Toto je dielo, ktoré vykoná Boh. Dokážeš žiť bez toho, aby si čítal Božie slová? Dnes majú mnohí pocit, že bez čítania Jeho slov nemôžu vydržať ani deň či dva. Každý deň musia čítať Jeho slová. Ak im to čas nedovolí, stačí im ich počúvať. Tento pocit dáva Duch Svätý ľuďom. Takto nimi začína hýbať. Teda vládne nad týmito ľuďmi týmito slovami, aby mohli vojsť do reality Božích slov. Ak už po jednom dni bez jedenia a pitia Božích slov pociťuješ temnotu a smäd a nemôžeš to vydržať, to poukazuje na to, že tebou hýbe Duch Svätý a že sa od teba neodvrátil. Ty si v tomto prúde. Ak však po dni alebo dvoch bez jedenia a pitia Božích slov nič necítiš, ak nie si smädný a vôbec nie si pohnutý, to ukazuje, že Duch Svätý sa od teba odvrátil. To znamená, že s tvojím stavom niečo nie je v poriadku. Nevošiel si do Veku slova. Patríš k tým, ktorí zaostali. Boh používa slová na to, aby vládol nad ľuďmi. Cítiš sa dobre, ak ješ a piješ Božie slová. A ak nie, nemáš cestu, po ktorej by si mohol ísť. Božie slová budú pokrmom ľudí a silou, ktorá ich poháňa. Biblia hovorí, že „Človek nebude žiť len na chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Boha“ (Mt 4, 4). Boh dnes toto dielo dokončí a uskutoční ho vo vás. Ako to, že v minulosti mohli ľudia prežiť mnoho dní bez čítania Božích slov a napriek tomu mohli jesť a pracovať ako zvyčajne, ale dnes tomu tak nie je? Boh v tomto Veku používa najmä slová, aby všetkých riadil. Človek sa posudzuje a zdokonaľuje Božími slovami. Potom je prijatý do kráľovstva. Len Božie slová môžu dať človeku život. Len Božie slová môžu dať človeku svetlo a metódu pre pôsobenie, a to najmä vo Veku kráľovstva. Ak sa neodkloníš od reality Božích slov a každý deň ješ a piješ Jeho slová, Boh ťa bude môcť zdokonaliť.

Usilovanie o život nie je niečím, čo sa dá urýchliť. Rast života nenastane za jeden alebo dva dni. Božie dielo má svoju postupnosť a je praktické. Nevyhnutne prechádza istým procesom. Vtelenému Ježišovi trvalo tridsaťtri a pol roka, kým dokončil svoje dielo ukrižovania – a čo potom očistenie človeka a premena jeho života, ktorá je veľmi náročná? Nie je ľahké vytvoriť normálneho človeka, ktorý prejavuje Boha. Platí to najmä pre ľudí, ktorí sa narodili v národe veľkého červeného draka, ktorí majú slabú kvalitu a potrebujú dlhé obdobie Božích slov a diela. Nebuď teda netrpezlivý, aby si videl výsledky. Musíš aktívne jesť a piť Božie slová a vynaložiť pre ne viac. Keď dočítaš Jeho slová, musíš byť schopný uviesť ich do praxe. Musíš rásť v poznaní, videní, rozlišovaní a múdrosti Božích slov. Takto sa zmeníš bez toho, aby si o tom vedel. Ak dokážeš prijať ako svoje pravidlo jedenie a pitie Božích slov, ich čítanie, spoznávanie, prežívanie a uplatňovanie, dozreješ bez toho, aby si si to uvedomoval. Niektorí ľudia hovoria, že nedokážu uviesť Božie slová do praxe ani po ich prečítaní. Kam sa ponáhľaš? Keď dosiahneš určitú úroveň, dokážeš uviesť Jeho slová do praxe. Povedalo by štvorročné alebo päťročné dieťa, že nedokáže podporovať alebo si vážiť svojich rodičov? Mal by si vedieť, aký je tvoj duchovný vek. Uvádzaj do praxe to, čo dokážeš uviesť do praxe. Vyhni sa tomu, aby si bol niekým, kto podkopáva Božie riadenie. Len jedz a pi Božie slová. Odteraz to ber ako svoje pravidlo. Zatiaľ si nerob starosti s tým, či ťa Boh môže zdokonaliť. Zatiaľ sa tým nezaoberaj. Len jedz a pi Božie slová tak, ako k tebe prichádzajú. Boh ťa určite zdokonalí. Existuje však princíp, podľa ktorého musíš jesť a piť Jeho slová. Nerob to naslepo. Na jednej strane pri jedení a pití Božích slov hľadaj slová, ktoré by si mal poznať – teda tie, ktoré sa týkajú vízií – a na druhej strane hľadaj to, čo by si mal uviesť do praxe – teda to, do čoho by si mal vstúpiť. Jedna stránka súvisí s poznaním a druhá so vstupovaním. Keď pochopíš oboje – keď pochopíš, čo by si mal vedieť a čo by si mal praktizovať – budeš vedieť jesť a piť Božie slová.

Odteraz by rozprávanie o Božích slovách malo byť princípom, podľa ktorého hovoríš. Obyčajne keď sa stretávate, mali by ste spolu hovoriť o Božích slovách, brať ich ako obsah svojej interakcie, hovoriť o tom, čo viete o týchto slovách, ako ich uplatňujete v praxi, a ako pôsobí Duch Svätý. Keď budete hovoriť o Božích slovách, Duch Svätý vás bude osvecovať. Dosiahnuť svet Božích slov si vyžaduje spoluprácu človeka. Ak do toho nevstúpiš, Boh nebude mať ako pôsobiť. Ak budeš mlčať a nebudeš hovoriť o Jeho slovách, On ťa nebude mať ako osvietiť. Vždy, keď nie si inak zaneprázdnený, hovor o Božích slovách a nevenuj sa len prázdnemu kláboseniu! Nech je tvoj život naplnený Božími slovami – len vtedy budeš zbožným veriacim. Nezáleží na tom, či je tvoje rozprávanie povrchné. Bez plytkosti nemôže byť hĺbka. Je to proces. Vďaka cvičeniu pochopíš, ako ťa osvieti Duch Svätý, a ako máš účinne jesť a piť Božie slová. Po určitom skúšobnom období vstúpiš do reality Božích slov. Len ak budeš odhodlaný spolupracovať, budeš môcť prijať dielo Ducha Svätého.

Z princípov jedenia a pitia Božích slov sa jeden týka poznania a druhý vstupu. Ktoré slová by si mal poznať? Mal by si poznávať slová, ktoré sa týkajú vízií (napríklad, do ktorého veku vstúpilo Božie dielo, čo chce Boh teraz dosiahnuť, čo je vtelenie a podobne; všetky tieto slová sa týkajú vízií). Čo znamená pojem cesta, na ktorú má človek nastúpiť? Týka sa Božích slov, ktoré by mal človek praktizovať a do ktorých by mal vstúpiť. Tu sú dve stránky jedenia a pitia Božích slov. Odteraz jedz a pi Božie slová týmto spôsobom. Ak si jasne pochopil Jeho slová týkajúce sa vízií, potom nie je potrebné neustále čítať. Je veľmi dôležité jesť a piť viac slov o vstupe, napríklad ako obrátiť svoje srdce k Bohu, ako utíšiť svoje srdce pred Bohom a ako vzdorovať telu. Toto by si mal uviesť do praxe. Bez toho, aby si vedel jesť a piť Božie slová, nie je možné o tom hovoriť. Keď vieš jesť a piť Jeho slová, keď si pochopil, čo je kľúčové, budeš o tom slobodne rozprávať. Bez ohľadu na to, aká otázka je nastolená, budeš môcť o nej rozprávať a pochopiť realitu. Ak pri rozprávaní o Božích slovách nemáš žiadnu realitu, potom si nepochopil, čo je kľúčové, čo poukazuje na to, že nevieš jesť a piť Božie slová. Niektorým ľuďom sa môže zdať čítanie Božích slov únavné, čo nie je normálny stav. Normálne je nikdy sa neunaviť čítaním Božích slov, vždy po nich túžiť a vždy považovať Božie slová za dobré. Takto človek, ktorý skutočne vstúpil, je a pije Božie slová. Keď cítiš, že Božie slová sú nesmierne praktické a sú presne tým, do čoho by mal človek vstúpiť; keď cítiš, že Jeho slová sú pre človeka veľmi užitočné a prospešné a že sú pokrmom pre život človeka – Duch Svätý ti dáva tento pocit a Duch Svätý tebou hýbe. To dokazuje, že Duch Svätý v tebe pôsobí a Boh sa od teba neodvrátil. Keď niektorí ľudia vidia, že Boh stále hovorí, unavia sa Jeho slovami a myslia si, že je jedno, či ich čítajú alebo nie – čo nie je normálny stav. Chýba im srdce, ktoré by túžilo vstúpiť do reality. Títo ľudia nikdy necítia smäd, ani neprikladajú dôležitosť tomu, aby boli zdokonalení. Keď zistíš, že necítiš smäd po Božích slovách, poukazuje to na to, že nie si v normálnom stave. V minulosti sa to, či sa Boh od teba odvrátil, dalo určiť podľa toho, či si vo svojom vnútri pokojný a či prežívaš radosť. Teraz je kľúčové, či cítiš smäd po Božích slovách, či sú Jeho slová tvojou realitou, či si verný a či dokážeš urobiť pre Boha všetko, čo môžeš. Inými slovami, človek sa posudzuje podľa reality Božích slov. Boh dáva svoje slová celému ľudstvu. Ak si ochotný ich čítať, On ťa osvieti, ale ak ochotný nie si, neosvieti ťa. Boh osvieti tých, ktorí majú hlad a smäd po spravodlivosti. Osvieti tých, ktorí Ho hľadajú. Niektorí hovoria, že Boh ich neosvietil ani potom, čo si prečítali Jeho slová. Ale ako si čítal tieto slová? Ak si Jeho slová čítal tak, ako sa človek na koni pozerá na kvety a neprikladal si žiadnu dôležitosť realite, ako ťa mohol Boh osvietiť? Ako Boh môže zdokonaliť človeka, ktorý si neváži Božie slová? Ak si nevážiš Božie slová, nebudeš mať ani pravdu, ani realitu. Ak si ich vážiš, dokážeš uvádzať pravdu do praxe a len vtedy budeš mať realitu. Preto musíš jesť a piť Božie slová za každých okolností, či si zaneprázdnený alebo nie, či sú okolnosti nepriaznivé alebo nie a či si skúšaný alebo nie. Božie slová sú základom existencie človeka. Nikto sa nemôže odvrátiť od Jeho slov, ale musí jesť Jeho slová tak, ako sa jedia tri jedlá počas dňa. Mohlo by to byť také ľahké, aby nás Boh zdokonalil a získal? Bez ohľadu na to, či v súčasnosti chápeš alebo nie, bez ohľadu na to, či máš alebo nemáš vhľad do Božieho diela, musíš jesť a piť Božie slová, ako sa len dá. To znamená vstúpiť aktívne. Po prečítaní Božích slov sa ponáhľaj uviesť do praxe to, do čoho môžeš vstúpiť a to, do čoho nemôžeš, zatiaľ nechaj tak. Mnohým Božím slovám možno na začiatku nebudeš rozumieť, ale po dvoch alebo troch mesiacoch, možno aj po roku, im porozumieš. Ako je to možné? Je to preto, lebo Boh nemôže zdokonaliť ľudí za deň alebo dva. Keď čítaš Jeho slová, väčšinou ich nemusíš pochopiť hneď. Vtedy sa ti môžu zdať len ako obyčajný text. Musíš ich istý čas zažívať, kým ich pochopíš. Keď Boh toľko hovoril, mal by si sa usilovať, aby si jedol a pil Jeho slová. Potom bez toho, aby si si to uvedomil, pochopíš a bez toho, aby si si to uvedomil, ťa Duch Svätý osvieti. Keď Duch Svätý osvieti človeka, často sa to deje bez toho, aby si to človek uvedomoval. Osvieti ťa a bude ťa viesť, keď budeš cítiť smäd a budeš hľadať. Princíp, ktorým Duch Svätý pôsobí, sa sústreďuje na Božie slová, ktoré ješ a piješ. Všetci, ktorí Božím slovám neprikladajú žiadnu dôležitosť a majú k Jeho slovám vždy iný postoj – vo svojom zmätenom myslení si myslia, že je jedno, či Jeho slová čítajú alebo nie –, nevnímajú realitu. V takom človeku nemožno vidieť ani pôsobenie Ducha Svätého, ani Jeho osvietenie. Takíto ľudia sú len pri brehu. Predstierajú a nemajú pravé spôsobilosti. Sú ako pán Nanguo z podobenstva[a].

Bez Božích slov, ktoré sú tvojou realitou, nemáš skutočný význam. Keď príde čas skúšky, určite padneš a vtedy sa ukáže tvoja pravé duchovné postavenie. Ale tí, ktorí pravidelne hľadajú vstup do reality, keď ich budú sužovať skúšky, pochopia cieľ Božieho diela. Ten, kto má svedomie a kto túži po Bohu, by mal konať praktické kroky, aby sa Bohu odvďačil za Jeho lásku. Tí, ktorí nevnímajú realitu, nedokážu obstáť ani pri banálnych záležitostiach. Takýto je rozdiel medzi tými, ktorí majú pravú povahu a tými, ktorí ju nemajú. Prečo je to tak, že hoci obaja jedia a pijú Božie slová, niektorí dokážu obstáť v skúškach a iní zutekajú? Zrejmý rozdiel je v tom, že niektorým chýba pravá povaha. Nemajú Božie slová, ktoré by im slúžili ako realita. Jeho slová sa v nich nezakorenili. Keď sú skúšaní, dostanú sa na koniec svojej cesty. Prečo je to tak, že niektorí dokážu obstáť v skúškach? Je to preto, lebo chápu pravdu a majú víziu. Rozumejú Božej vôli a Jeho požiadavkám, a tak sú schopní obstáť v skúškach. Toto je pravé duchovné postavenie a to je tiež život. Niektorí možno aj čítajú Božie slová, ale neuvádzajú ich do praxe, neberú ich vážne. Tí, ktorí ich neberú vážne, neprikladajú praxi žiadny význam. Tí, ktorým Božie slová neslúžia ako realita, sú bez pravého duchovného postavenia a takíto ľudia nemôžu obstáť v skúškach.

Keď prídu Božie slová, mal by si ich hneď prijať, jesť a piť. Bez ohľadu na to, koľko rozumieš, jediné hľadisko, ktorého sa musíš držať, je jesť a piť, poznať a praktizovať Jeho slová. Toto by si mal dokázať. Nestaraj sa o to, aká skvelé môže byť tvoje duchovné postavenie. Jednoducho sa sústreď na jedenie a pitie Jeho slov. Na tomto by mal človek spolupracovať. Tvoj duchovný život predovšetkým spočíva v úsilí vojsť do reality jedenia a pitia Božích slov a ich praktickom uplatňovaní. Tvojou úlohou nie je sústrediť sa na čokoľvek iné. Vedúci cirkvi by mali byť schopní viesť všetkých svojich bratov a sestry tak, aby vedeli jesť a piť Božie slová. To je úloha každého jedného cirkevného vodcu. Či už sú mladí alebo starí, všetci by mali považovať jedenie a pitie Božích slov za veľmi dôležité a mali by mať Jeho slová vo svojich srdciach. Vstúpiť do tejto reality znamená vstúpiť do Veku kráľovstva. Dnes si väčšina ľudí myslí, že nemôže žiť bez jedenia a pitia Božích slov. Myslia si, že Jeho slová sú čerstvé bez ohľadu na čas. To znamená, že začínajú nastupovať na správnu cestu. Boh používa slová, aby konal svoje dielo a postaral sa o človeka. Keď všetci zatúžia po Božích slovách a budú po nich žízniť, ľudstvo vstúpi do sveta Jeho slov.

Boh toho veľa povedal. Koľko si toho pochopil? Do koľkých si vstúpil? Ak vedúci zboru neuviedol svojich bratov a sestry do reality Božích slov, potom zanedbal svoju povinnosť a nesplnil si svoje povinnosti! Bez ohľadu na to, či je tvoje chápanie hlboké alebo povrchné, bez ohľadu na stupeň tvojho chápania, musíš vedieť jesť a piť Jeho slová. Musíš venovať veľkú pozornosť Jeho slovám a pochopiť dôležitosť a nevyhnutnosť ich jedenia a pitia. Boh toľko hovoril, a ak ty neješ a nepiješ Jeho slová, nesnažíš sa ich hľadať, ani ich neuvádzaš do praxe, nedá sa to nazvať vierou v Boha. Keďže veríš v Boha, musíš jesť a piť Jeho slová, zakúšať Jeho slová a žiť Jeho slová. Len to sa môže nazývať vierou v Boha! Ak ústami hovoríš, že veríš v Boha, a napriek tomu nedokážeš uviesť do praxe žiadne Jeho slovo alebo vytvoriť nejakú realitu, nedá sa to nazvať vierou v Boha. Skôr je to „hľadaním chleba, ktorý by nasýtil hlad“. Hovoriť len o bezvýznamných svedectvách, neužitočných veciach a povrchných záležitostiach bez toho, aby sme mali čo i len kúsok reality: to nepredstavuje vieru v Boha. Jednoducho si nepochopil správny spôsob viery v Boha. Prečo musíš jesť a piť čo najviac Božích slov? Ak neješ a nepiješ Jeho slová, ale usiluješ sa len vystúpiť do neba, je to viera v Boha? Aký je prvý krok, ktorý by mal urobiť ten, kto verí v Boha? Akou cestou Boh zdokonaľuje človeka? Môžeš sa zdokonaliť bez toho, aby si jedol a pil Božie slová? Môžeš sa považovať za človeka kráľovstva bez toho, aby ti Božie slová slúžili ako realita? Čo presne je viera v Boha? Veriaci v Boha by mali byť prinajmenšom navonok dobre vychovaní. Najdôležitejšie je to, aby mali Božie slová. Nech sa deje čokoľvek, nikdy sa nemôžeš odvrátiť od Jeho slov. Poznať Boha a uspokojiť Jeho vôľu sa dosahuje Jeho slovami. V budúcnosti bude každý národ, denominácia, náboženstvo a sektor získaný Božími slovami. Boh bude hovoriť priamo a všetci ľudia budú držať v rukách Božie slová a vďaka tomu sa ľudstvo zdokonalí. Božie slová vo vnútri i navonok budú prenikať všade: Ľudia budú hovoriť Božie slová svojimi ústami, pôsobiť v súlade s Božími slovami a uchovávať Božie slová vo svojom vnútri. Budú zakorenení v Božích slovách zvnútra aj zvonka. Tak budú ľudia zdokonalení. Tí, ktorí uspokoja Božiu vôľu a sú schopní vydávať o Ňom svedectvo, to sú ľudia, ktorí majú Božie slová ako svoju realitu.

Vstup do Veku slova – do veku tisícročného kráľovstva – je dielo, ktoré sa dnes uskutočňuje. Odteraz praktizuj rozprávanie o Božích slovách. Len keď budeš jesť a piť a zakúšať Božie slová, budeš ich môcť žiť. Musíš si vytvoriť nejakú praktickú skúsenosť, aby si mohol presvedčiť druhých. Ak nedokážeš žiť realitu Božích slov, nikoho nepresvedčíš! Všetci, ktorých Boh používa, môžu žiť realitu Jeho slov. Ak nedokážeš túto realitu vytvárať a vydávať svedectvo o Bohu, to poukazuje na to, že v tebe nepôsobí Duch Svätý a nebol si zdokonalený. Toto je dôležitosť Božích slov. Máš srdce, ktoré žízni po Božích slovách? Tí, ktorí žíznia po Božích slovách, žíznia po pravde a len takíto ľudia sú Bohom požehnaní. V budúcnosti je ešte veľa slov, ktoré Boh povie všetkým náboženstvám a všetkým vyznaniam. Najprv hovorí a ozýva sa medzi vami, aby vás zdokonalil a až potom prejde k tomu, aby hovoril a ozýval sa medzi pohanmi, aby si ich podmanil. Všetci budú úprimne a úplne presvedčení Jeho slovami. Božími slovami a Jeho zjaveniami sa skazená povaha človeka zjemňuje. Človek získava vzhľad človeka a jeho vzdorovitá povaha sa zmierňuje. Slová pôsobia na človeka autoritou a podmaňujú si ho v Božom svetle. Dielo, ktoré Boh koná v súčasnej dobe, ako aj zlomové body Jeho pôsobenia, možno nájsť v Jeho slovách. Ak nečítaš Jeho slová, nič nepochopíš. Keď budeš jesť a piť Jeho slová a budeš o nich i o svojich skúsenostiach hovoriť svojim bratom a sestrám, získaš úplné poznanie Božích slov. Až potom budeš schopný naozaj žiť ich realitu.

Poznámky pod čiarou:

a. Pôvodný text neobsahuje slovné spojenie „z podobenstva“.

Predchádzajúci: Tí, čo sa Bohu podriaďujú pravým srdcom, budú Bohom určite získaní

Ďalší: Božie slovo dosiahne všetko

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger