Božie slovo dosiahne všetko

Boh hovorí svoje slová a koná svoje dielo podľa rôznych vekov a v rôznych vekoch hovorí rôzne slová. Boh sa neriadi pravidlami, neopakuje to isté dielo ani nepociťuje nostalgiu za tým, čo bolo v minulosti. Je to Boh, ktorý je vždy nový a nikdy nie starý a každý deň hovorí nové slová. Mal by si dodržiavať to, čo by sa malo dodržiavať dnes. Je to zodpovednosť a povinnosť človeka. Je veľmi dôležité, aby sa praktický život zameral na Božie svetlo a slová v súčasnosti. Boh sa neriadi pravidlami a dokáže hovoriť z mnohých rôznych uhlov pohľadu, aby jasne ukázal svoju múdrosť a všemohúcnosť. Nezáleží na tom, či hovorí z perspektívy Ducha, človeka alebo tretej osoby – Boh je vždy Boh a nemôžeš povedať, že nie je Boh z pohľadu človeka, z ktorého Boh hovorí. Medzi niektorými ľuďmi sa objavili predstavy ako dôsledok rôznych pohľadov, z ktorých Boh hovorí. Títo ľudia nepoznajú Boha a Jeho dielo. Keby Boh hovoril vždy z jedného pohľadu, vari by človek nestanovil pravidlá o Bohu? Mohol by Boh dovoliť, aby človek takto konal? Bez ohľadu na to, z akého pohľadu Boh hovorí, má na to dôvody. Keby Boh vždy hovoril z pohľadu Ducha, dokázal by si sa s Ním rozprávať? Preto niekedy hovorí v tretej osobe, aby ti dal svoje slová a usmernil ťa v realite. Všetko, čo Boh robí, je primerané. Skrátka, všetko robí Boh a nemal by si o tom pochybovať. On je Boh, a teda bez ohľadu na to, z akého pohľadu hovorí, vždy bude Bohom. To je nemenná pravda. Nech pôsobí akokoľvek, stále je Bohom a Jeho podstata sa nezmení! Peter tak miloval Boha a bol človekom podľa Božieho srdca, ale Boh ho neoznačoval za Pána alebo Krista, pretože podstata bytia je taká, aká je a tá sa nikdy nemôže zmeniť. Boh sa vo svojom diele neriadi pravidlami, ale používa rôzne metódy, aby bolo Jeho dielo účinné a aby sa prehĺbilo poznanie človeka o Ňom. Každá Jeho metóda pôsobenia pomáha človeku poznať Ho a je na to, aby sa človek zdokonalil. Bez ohľadu na to, akú metódu pôsobenia používa, každá z nich je na to, aby budovala človeka a zdokonalila ho. Hoci niektorá z metód Jeho pôsobenia môže trvať veľmi dlho, je to preto, aby sa v človeku utvrdila viera v Neho. Preto by v tvojom srdci nemali byť žiadne pochybnosti. To všetko sú kroky Božieho diela a musíte ich poslúchať.

To, o čom sa dnes hovorí, je vstup do reality – nie vystúpenie do neba alebo vládnutie ako králi. Hovorí sa o snahe o vstup do reality. Neexistuje praktickejšie úsilie než toto a hovoriť o vládnutí ako králi nie je praktické. Človek je veľmi zvedavý a aj dnes meria Božie dielo podľa svojich náboženských predstáv. Aj keď už človek zakúsil toľko Božích metód pôsobenia, ešte stale nepozná Božie dielo, hľadá znamenia a zázraky a zisťuje, či sa naplnili Božie slová. Nie je to ohromná nevedomosť? Keby sa Božie slová nenaplnili, veril by si, že On je Boh? Dnes mnohí takíto ľudia v cirkvi čakajú, že uvidia znamenia a zázraky. Hovoria, že ak sa Božie slová naplnia, potom je to Boh. Ak sa Božie slová nenaplnia, potom to nie je Boh. Veríš teda v Boha, lebo sa plnia Jeho slová alebo preto, že On sám je Boh? Pohľad človeka na vieru v Boha treba uviesť na pravú mieru! Keď vidíš, že sa Božie slová nenaplnili, utekáš preč – je to viera v Boha? Keď veríš v Boha, musíš všetko nechať na Božie milosrdenstvo a poslúchať všetky Božie diela. Boh v Starom zákone vyslovil toľko slov, noktoré z nich si videl ako sa na vlastné oči naplnili? Môžeš povedať, že Jahve nie je pravý Boh, pretože si to nevidel? Hoci sa mnohé slová mohli naplniť, človek to nedokáže jasne vidieť, lebo nemá pravdu a ničomu nerozumie. Niektorí chcú utiecť, keď majú pocit, že Božie slová sa nenaplnili. Skús to. Uvidíme, či sa ti podarí utiecť. Hoci si utiekol, predsa sa vrátiš. Boh ťa ovláda svojím slovom. Ak opustíš cirkev a Božie slovo, nebudeš mať z čoho žiť. Ak tomu neveríš, vyskúšaj si to sám – myslíš si, že môžeš len tak odísť? Duch Boží ťa ovláda. Nemôžeš odísť. Toto je Božie správne ustanovenie! Ak to niektorí chcú skúsiť, môžu! Hovoríš, že tento človek nie je Boh, tak spáchaj hriech voči Nemu a uvidíš, čo urobí. Možno tvoje telo nezomrie a budeš sa môcť stále živiť a obliekať, ale psychicky to bude neznesiteľné. Budeš sa cítiť vystresovane a utrápene. Nič nebude bolestnejšie. Človek nedokáže zniesť duševné muky a trápenie – možno dokážeš zniesť telesné utrpenie, ale určite nedokážeš znášať duševný stres a dlhotrvajúce súženie. V súčasnosti sa niektorí ľudia stávajú negatívnymi, pretože nevidia znamenia a zázraky, no nik sa neodváži utiecť bez ohľadu na to, aký je negatívny, lebo Boh ovláda človeka svojím slovom. Napriek tomu, že nenastúpili žiadne fakty, predsa nikto nemôže utiecť. Nie sú toto Božie skutky? Boh dnes prišiel na zem, aby dal človeku život. Nie je to tak, ako si to ľudia predstavujú, že ťa bude presviedčať poukazovaním na znamenia a zázraky, aby zaistil pokojný vzťah medzi Bohom a človekom. Všetci tí, ktorí sa nesústreďujú na život a namiesto toho sa zameriavajú na to, aby Boh ukazoval znamenia a zázraky, sú farizeji! A práve farizeji pribili Ježiša na kríž. Ak hodnotíš Boha podľa vlastného názoru na vieru v Boha, veríš v Boha, ak sa Jeho slová naplnia a pochybuješ, dokonca sa rúhaš Bohu, ak sa nenaplnia, vari Ho tým nepribíjaš na kríž? Takíto ľudia zanedbávajú svoje povinnosti a chamtivo si užívajú pohodlie!

Na jednej strane je najväčším problémom človeka to, že nepozná Božie dielo. Hoci postoj človeka nie je postojom popierania, je to postoj pochybovania. Človek nepopiera, ale ani úplne neuznáva. Ak ľudia dôkladne poznajú Božie dielo, neutečú. Ďalším problémom je to, že človek nepozná realitu. Dnes sa každý človek zaoberá Božím slovom. Naozaj, v budúcnosti by si nemal myslieť na to, že uvidíš znamenia a zázraky. Hovorím ti to jasne: V súčasnej fáze všetko, čo dokážeš vidieť, sú Božie slová a hoci neexistujú žiadne fakty, Boží život môže byť stále v človeku. Práve toto dielo je hlavným dielom Tisícročného kráľovstva. Ak toto dielo nedokážeš vnímať, zoslabneš a padneš. Zostúpiš uprostred skúšok a čo je ešte ťažšie, dostaneš sa do satanovho zajatia. Boh prišiel na zem hlavne preto, aby hovoril svoje slová. To, čím sa zaoberáš, je Božie slovo. To, čo vidíš, je Božie slovo. To, čo počuješ, je Božie slovo. To, čím sa riadiš, je Božie slovo. To, čo prežívaš, je Božie slovo. Toto Božie vtelenie používa hlavne slovo, aby zdokonalilo človeka. Neukazuje znamenia a zázraky a najmä nekoná dielo, ktoré v minulosti konal Ježiš. Hoci sú obaja Bohom a obaja sú telom, ich služby nie sú rovnaké. Keď prišiel Ježiš, tiež vykonal časť Božieho diela a povedal niekoľko slov – ale aké bolo hlavné dielo, ktoré vykonal? Bolo to najmä dielo ukrižovania. Stal sa podobou hriešneho tela, aby zavŕšil dielo ukrižovania a vykúpil celé ľudstvo. Práve pre hriechy celého ľudstva slúžil ako obeta za hriech. To je hlavné dielo, ktoré vykonal. Nakoniec zanechal krížovú cestu, aby viedla tých, ktorí prišli neskôr. Keď Ježiš prišiel, bolo to predovšetkým preto, aby dokončil dielo vykúpenia. Vykúpil celé ľudstvo, priniesol človeku evanjelium o nebeskom kráľovstve a okrem toho ukázal cestu do nebeského kráľovstva. V dôsledku toho všetci, ktorí prišli po ňom, hovorili: „Mali by sme kráčať po ceste kríža a obetovať sa pre kríž.“ Samozrejme, na začiatku Ježiš vykonal aj iné dielo a povedal niekoľko slov, aby človek činil pokánie a vyznal svoje hriechy. Ale Jeho služba bola stále ukrižovanie a tri a pol roka, ktoré strávil kázaním, boli prípravou na ukrižovanie, ktoré prišlo potom. Niekoľkokrát sa Ježiš modlil aj pre ukrižovanie. Život normálneho človeka, ktorý viedol a tridsaťtri a pol roka, ktoré prežil na zemi, slúžili predovšetkým na zavŕšenie diela ukrižovania. Mali Mu dodať silu na vykonanie tohto diela, v dôsledku čoho Mu Boh zveril dielo ukrižovania. Aké dielo vykoná vtelený Boh dnes? Dnes sa Boh stal telom predovšetkým preto, aby dokončil dielo „Slova zjaveného v tele“, aby použil slovo na zdokonalenie človeka a aby sa človek zaoberal slovom a zdokonalil slovom. Boh svojimi slovami spôsobuje, že získavaš zaopatrenie a život. V Jeho slovách uvidíš Jeho dielo a skutky. Boh používa slovo, aby ťa napomenul a zušľachtil, a preto ak máš ťažkosti, je to aj pre Božie slovo. Dnes Boh nepracuje s faktami, ale so slovami. Až po tom, čo na teba zostúpi Jeho slovo, môže v tebe pôsobiť Duch Svätý a spôsobiť, že budeš trpieť alebo pociťovať sladkosť. Len Božie slovo ťa môže uviesť do reality a len Božie slovo ťa môže zdokonaliť. Prinajmenšom musíš pochopiť toto: Dielo, ktoré Boh koná v posledných dňoch, spočíva najmä v používaní Jeho slova, aby každého človeka zdokonalil a viedol ho. Celé dielo, ktoré koná, sa uskutočňuje prostredníctvom slova. Nepoužíva fakty na to, aby ťa napomínal. Sú obdobia, keď sa niektorí Bohu vzpierajú. Boh ti nespôsobuje veľké nepohodlie, nenapomína tvoje telo, ani nemáš ťažkosti – ale len čo na teba zostúpi Jeho slovo a zušľachtí ťa, je to pre teba neznesiteľné. Nie je to tak? V čase tých, čo robia službu, Boh povedal, aby človeka hodili do bezodnej priepasti. Naozaj sa človek dostal do bezodnej priepasti? Prostým používaním slov na zušľachtenie človeka sa človek dostal do bezodnej priepasti. A tak počas posledných dní, keď sa Boh stane telom, zásadne používa slovo, aby všetko dosiahol a objasnil. Len v Jeho slovách môžeš vidieť, čím je. Len v Jeho slovách môžeš vidieť, že On sám je Boh. Keď vtelený Boh prichádza na zem, nevykonáva inú činnosť než to, že hovorí slová – teda nepotrebuje fakty; slová stačia. Je to preto, lebo prišiel hlavne na to, aby vykonal toto dielo, aby umožnil človeku v Jeho slovách uzrieť Jeho moc a zvrchovanosť, aby umožnil človeku v Jeho slovách vidieť, ako sa pokorne skrýva, a aby umožnil človeku v Jeho slovách spoznať Jeho celistvosť. Všetko, čo má a čím je, je v Jeho slovách. Jeho múdrosť a úžasnosť sú v Jeho slovách. V tom môžeš vidieť mnohé metódy, ktorými Boh hovorí svoje slová. Väčšina Božieho diela počas celej tejto doby spočívala v tom, že sa staral o človeka, zjavil sa a rozprával sa s ním. Nepreklína človeka ľahkovážne, a aj keď to urobí, preklína ho skrze slovo. A tak sa v tomto veku, keď sa Boh stal telom, nesnažte znovu vidieť, ako Boh uzdravuje chorých a vyháňa démonov a prestaňte neustále hľadať znamenia – nemá to zmysel! Tieto znamenia nemôžu človeka zdokonaliť! Aby som to povedal otvorene: Dnes sám skutočný Boh v tele nekoná, len hovorí. To je pravda! Používa slová, aby ťa zdokonalil a aby ťa nasýtil a napojil. Slová používa aj na to, aby pôsobil. Používa ich namiesto faktov, aby si spoznal Jeho realitu. Ak si schopný vnímať tento spôsob Božieho pôsobenia, potom je ťažké byť negatívny. Namiesto toho, aby si sa zameral na to negatívne, mal by si sa sústrediť len na to pozitívne – to znamená, že bez ohľadu na to, či sa Božie slová naplnia, alebo nie, alebo či sa objavia fakty, alebo nie, Boh spôsobuje, že človek získava život z Jeho slov, a to je najväčšie zo všetkých znamení. Ba čo viac, je to nesporná skutočnosť. Je to najlepší dôkaz, prostredníctvom ktorého možno poznať Boha a je to ešte väčšie znamenie ako znamenia. Len tieto slová môžu človeka zdokonaliť.

Len čo sa začal Vek kráľovstva, Boh začal vydávať svoje slová. V budúcnosti sa tieto slová postupne naplnia a v tom čase človek vyrastie do života. Boh používa slovo, aby odhalil skazenú povahu človeka a to je reálnejšie a potrebnejšie. Nepoužíva nič iné než slovo, aby vykonal svoje dielo azdokonalil vieru človeka, pretože dnes je Vek slova a ten si vyžaduje vieru, odhodlanie a spoluprácu človeka. Dielo vteleného Boha posledných dní spočíva v používaní Jeho slova, aby slúžilo a zabezpečilo človeka. Až keď vtelený Boh dohovorí svoje slová, začnú sa napĺňať. V čase, keď hovorí, sa Jeho slová nenapĺňajú, pretože keď je vo fáze tela, Jeho slová sa nemôžu naplniť. Je to preto, aby človek videl, že Boh je telo, a nie Duch; aby človek mohol na vlastné oči uzrieť Božiu realitu. V deň, keď bude Jeho dielo dokončené a všetky slová, ktoré mal na zemi povedať vyslovené, začnú sa Jeho slová napĺňať. Teraz nie je vek naplnenia Božích slov, pretože ešte nedopovedal svoje slová. Keď teda vidíš, že Boh stále hovorí svoje slová na zemi, neočakávaj naplnenie Jeho slov. Keď Boh prestane hovoriť svoje slová a keď sa Jeho dielo na zemi zavŕši, vtedy sa začnú napĺňať Jeho slová. V slovách, ktoré hovorí na zemi, je v jednom ohľade ustanovenie života a v druhom ohľade proroctvo – proroctvo o tom, čo má prísť, čo sa stane a o tom, čo sa ešte len má uskutočniť. V Ježišových slovách bolo aj proroctvo. V jednom ohľade dával život a v inom vyslovoval proroctvo. Dnes sa nehovorí o uskutočňovaní slov a faktov zároveň, pretože je príliš veľký rozdiel medzi tým, čo človek vidí vlastnými očami a tým, čo koná Boh. Možno len povedať, že keď sa Božie dielo dokončí, naplnia sa Jeho slová a po slovách prídu fakty. Počas posledných dní vtelený Boh vykonáva na zemi službu slova a pritom hovorí len slová a o iné sa nestará. Keď sa Božie dielo zmení, začnú sa napĺňať Jeho slová. Dnes sa slová najprv používajú na to, aby ťa zdokonalili. Keď Boh získa slávu v celom vesmíre, Jeho dielo bude dokončené – všetky slová, ktoré mali byť vyslovené, budú vyslovené a všetky slová sa stanú skutočnosťou. Boh prišiel na zem v posledných dňoch, aby konal službu slova, aby Ho ľudstvo spoznalo a videlo, kým je, a aby z Jeho slova spoznalo Jeho múdrosť a všetky Jeho obdivuhodné skutky. Boh vo Veku kráľovstva používa slovo hlavne na to, aby si podmanil celé ľudstvo. V budúcnosti bude Jeho slovo pôsobiť aj na každé náboženstvo, odvetvie, národ a denomináciu. Boh používa slovo, aby si podmanil, aby všetci ľudia videli, že Jeho slovo má autoritu a moc – a tak dnes stojíte len pred Božím slovom.

Slová, ktoré Boh vyslovil v tomto veku, sa líšia od slov, ktoré vyslovil vo Veku zákona, a rovnako aj od tých, ktoré vyslovil vo Veku milosti. Boh vo Veku milosti nevykonal dielo slova, ale jednoducho opísal ukrižovanie, aby vykúpil celé ľudstvo. Biblia len opisuje, prečo mal byť Ježiš ukrižovaný, aké utrpenie podstúpil na kríži a ako mal byť človek ukrižovaný pre Boha. Počas tohto veku sa všetko Božie dielo sústredilo okolo ukrižovania. Počas Veku kráľovstva vtelený Boh hovorí slová, aby si podmanil všetkých, ktorí v Neho veria. Toto je „Slovo zjavené v tele“. Boh prišiel počas posledných dní vykonať toto dielo, čo znamená, že prišiel uskutočniť ozajstnú dôležitosť Slova zjaveného v tele. On len hovorí slová a zriedkavo nastupujú fakty. To je samotná podstata Slova zjaveného v tele, a keď vtelený Boh hovorí svoje slová, je to zjavenie Slova v tele a je to Slovo, ktoré prichádzado tela. „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Slovo bolo Boh a Slovo sa stalo telom.“ Toto (dielo zjavenia Slova v tele) je dielo, ktoré Boh vykoná v posledných dňoch, a je to posledná kapitola celého Jeho plánu riadenia. Preto Boh musí prísť na zem a zjaviť svoje slová v tele. To, čo sa deje dnes, čo sa bude diať v budúcnosti, a to, čo Boh vykoná, konečný osud človeka, tí, ktorí budú spasení, a ktorí budú zničení, a tak ďalej – všetko toto dielo, ktoré by sa malo nakoniec dosiahnuť, bolo jasne dané a všetko je to preto, aby sa uskutočnila ozajstná dôležitosť Slova zjaveného v tele. Správne ustanovenia a ústava, ktoré boli predtým vydané, tí, ktorí budú zničení, tí, ktorí vstúpia do odpočinku – všetky tieto slová sa musia naplniť. Je to dielo, ktoré vtelený Boh v posledných dňoch zásadne uskutočňuje. Dáva ľuďom pochopiť, kam patria tí, ktorých Boh predurčil, a tí, ktorých Boh nepredurčil, ako budú zaradení Jeho ľudia a synovia, čo sa stane s Izraeloma čo s Egyptom – v budúcnosti sa naplní každé z týchto slov. Tempo Božieho diela sa zrýchľuje. Boh používa slovo ako prostriedok na to, aby človeku zjavil, čo sa má uskutočniť v každom veku, čo má vtelený Boh vykonať počas posledných dní a Jeho služba, ktorá sa má vykonať. Všetky tieto slová sú na to, aby sa uskutočnila ozajstná dôležitosť Slova zjaveného v tele.

Už som povedal, že „všetci, ktorí sa zameriavajú na pozorovanie znamení a zázrakov, budú opustení; oni nebudú zdokonalení“. Vyslovil som toľko slov, a predsa človek nemá o tomto diele ani najmenšie vedomosti. Hoci sme dospeli k tomuto bodu, ľudia stále žiadajú znamenia a zázraky. Nie je tvoja viera v Boha ničím iným než honbou za znameniami a zázrakmi, alebo veríš preto, aby si získal život? Aj Ježiš povedal mnoho slov a niektoré z nich sa ešte len musia naplniť. Môžeš povedať, že Ježiš nie je Boh? Boh dosvedčil, že je Kristom a milovaným Božím Synom. Môžeš to poprieť? Dnes Boh hovorí len slová, a ak si to dôkladne neuvedomíš, nemôžeš obstáť. Veríš v Neho, lebo je Boh alebo v Neho veríš na základe toho, či sa Jeho slová naplnili alebo nie? Veríš v znamenia a zázraky alebo veríš v Boha? Dnes Boh neukazuje znamenia a zázraky – je teda naozaj Bohom? Ak sa slová, ktoré hovorí, nenapĺňajú, je naozaj Bohom? Určuje sa Božia podstata podľa toho, či sa slová, ktoré hovorí, naplnia alebo nie? Prečo niektorí ľudia vždy čakajú na naplnenie Božích slov, kým v Neho uveria? Či to neznamená, že Ho nepoznajú? Všetci, ktorí majú takéto predstavy, sú tí, ktorí popierajú Boha. Na hodnotenie Boha používajú predstavy. Ak sa Božie slová naplnia, veria v Neho a ak sa nenaplnia, potom v Neho neveria. Vždy sa ženú za znameniami a zázrakmi. Nie sú títo ľudia farizeji modernej doby? To, či dokážeš obstáť, závisí od toho, či poznáš skutočného Boha – to je rozhodujúce! Čím väčšia je realita Božieho slova v tebe, tým väčšie je tvoje poznanie reality Boha a tým viac si schopný obstáť v skúškach. Čím viac sa sústredíš na to, aby si videl znamenia a zázraky, tým menej dokážeš pevne stáť a uprostred skúšok padneš. Znamenia a zázraky nie sú základom; jedine Božia realita je život. Niektorí ľudia nepoznajú účinky, ktoré dosiahne Božie dielo. Svoje dni trávia v zmätku a neusilujú sa spoznať Božie dielo. Cieľom ich úsilia je vždy len to, aby Boh naplnil ich túžby, a až potom budú vážne veriť. Hovoria, že sa budú usilovať o život, ak sa naplnia Božie slová, ale ak sa Jeho slová nenaplnia, potom nie je možné, aby sa usilovali o život. Človek si myslí, že viera v Boha je túžba vidieť znamenia a zázraky a vystúpiť do neba a tretieho neba. Nik z nich nehovorí, že ich viera v Boha je snahou o vstup do reality, snahou o život a o získanie Boha. Aký význam má takéto úsilie? Tí, čo sa neusilujú poznať Boha a uspokojiť Ho, sú tí, čo neveria v Boha. Sú to tí, ktorí sa Bohu rúhajú!

Rozumiete, čo je to viera v Boha? Znamená viera v Boha to, že vidíme znamenia a zázraky? Znamená to vystúpiť do neba? Veriť v Boha nie je vôbec jednoduché. Tieto náboženské praktiky by mali byť očistené. Snaha uzdravovať chorých a vyháňať démonov, sústrediť sa na znamenia a zázraky, túžiť po väčšej Božej milosti, pokoji a radosti, hľadanie možností a pohodlia tela – to sú náboženské praktiky a tie sú nejasným druhom viery. Čo je dnes skutočná viera v Boha? Je to prijatie Božieho slova ako reality svojho života a poznanie Boha z Jeho slova s cieľom dosiahnuť skutočnú lásku k Nemu. Aby bolo jasné: viera v Boha je na to, aby si mohol poslúchať Boha, milovať Ho a plniť povinnosti, ktoré by malo plniť Božie stvorenie. To je cieľom viery v Boha. Musíš dospieť k poznaniu Božej miloty, toho, koľkej úcty je Boh hoden, ako Boh vo svojich stvoreniach koná dielo spásy a zdokonaľuje ich – to sú holé základy tvojej viery v Boha. A tá je predovšetkým prechodom zo života tela do života lásky k Bohu, zo života v skazenosti k životu podľa Božích slov. Znamená to vyjsť spod satanovej vlády a žiť v Božej starostlivosti a ochrane. Je to schopnosť poslúchať Boha a nie telo. Znamená to dovoliť Bohu, aby získal celé tvoje srdce, zdokonalil ťa a aby si sa oslobodil od skazenej satanskej povahy. Viera v Boha je na to, aby sa v tebe mohla prejaviť Božia moc a sláva, mohol si plniť Božiu vôľu a uskutočniť Boží plán a aby si mohol vydať svedectvo o Bohu pred satanom. Viera v Boha by sa nemala odvíjať od túžby vidieť znamenia a zázraky ani by nemala byť pre tvoje osobné telo. Mala by byť o snahe spoznať Boha, dokázať poslúchať Boha a podobne ako Peter Ho poslúchať až do svojej smrti. To sú hlavné ciele viery v Boha. Človek je a pije Božie slovo, aby spoznal Boha a uspokojil Ho. Keď ješ a piješ Božie slovo, nadobúdaš väčšie poznanie Boha, až potom Ho môžeš poslúchať. Len keď poznáš Boha, môžeš Ho milovať. To je cieľ, ktorý by mal mať človek vo svojej viere v Boha. Ak sa vo svojej viere v Boha stále snažíš vidieť znamenia a zázraky, potom je pohľad na túto vieru v Boha nesprávny. Viera v Boha je predovšetkým prijatie Božieho slova ako reality života. Cieľ Boha sa dosahuje len tým, že sa slová z Božích úst uvádzajú do praxe a uskutočňujú sa v tvojom vnútri. Pri viere v Boha by sa mal človek usilovať o to, aby ho Boh zdokonalil, aby sa dokázal podriadiť Bohu a o to, aby Ho úplne poslúchal. Ak dokážeš poslúchať Boha bez reptania, mať na pamäti Božie túžby, dosiahnuť Petrovo duchovné postavenie a jeho spôsoby, o ktorých hovorí Boh, potom to znamená, že si dosiahol úspech vo viere v Boha, a že si ťa Boh získal.

Boh koná svoje dielo v celom vesmíre. Všetci, ktorí v Neho veria, musia Jeho slovo prijať, jesť ho a piť. Nikto si nemôže získať Boha tým, že uvidí znamenia a zázraky, ktoré Boh ukazuje. Boh v priebehu vekov vždy používal slovo, aby zdokonalil človeka. Preto by ste nemali venovať celú svoju pozornosť znameniam a zázrakom, ale mali by ste sa usilovať o to, aby vás Boh zdokonalil. V Starom zákone, vo Veku zákona Boh hovoril slová a Vo veku milosti aj Ježiš hovoril veľa slov. Po tom, čo Ježiš povedal mnoho slov, neskorší apoštoli a učeníci viedli ľudí k tomu, aby žili podľa prikázaní, ktoré im dal Ježiš, a prežívali ich podľa slov a zásad, o ktorých im hovoril. V posledných dňoch Boh zásadne používa slovo, aby človeka zdokonalil. Nepoužíva znamenia a zázraky na to, aby človeka utláčal alebo presviedčal. To nemôže jasne ukázať Božiu moc. Keby Boh iba ukazoval znamenia a zázraky, potom by nebolo možné objasniť Božiu realitu, a teda ani zdokonaliť človeka. Boh človeka nezdokonaľuje znameniami a zázrakmi, ale používa slovo na to, aby človeka napojil a viedol ho ako pastier. Potom bude človek úplne poslušný a bude poznať Boha. To je cieľom diela, ktoré koná a slov, ktoré hovorí. Boh nepoužíva metódu ukazovania znamení a zázrakov, aby zdokonalil človeka – používa slová a mnoho rôznych metód pôsobenia, aby človeka zdokonalil. Či už ho zušľachťuje, alebo sa ním zapodieva, upravuje ho alebo mu poskytne slová, Boh hovorí z mnohých rôznych hľadísk, aby zdokonalil človeka a dal mu lepšie poznať Božie dielo, múdrosť a úžasnosť. Keď bude človek úplným v čase, keď Boh ukončí vek v posledných dňoch, potom bude schopný vidieť znamenia a zázraky. Keď spoznáš Boha a budeš schopný poslúchať Ho bez ohľadu na to, čo urobí, už o Ňom nebudeš mať žiadne predstavy, keď uvidíš znamenia a zázraky. Teraz si skazený a nedokážeš úplne poslúchať Boha – myslíš si, že si v tomto stave spôsobilý vidieť znamenia a zázraky? Keď Boh ukazuje znamenia a zázraky, je to vtedy, keď človeka trestá a keď sa mení vek, a tiež vtedy, keď sa vek končí. Keď Boh koná svoje dielo, obyčajne neukazuje znamenia a zázraky. Ukazovať znamenia a zázraky je preňho smiešne jednoduché, ale to nie je princíp Božieho pôsobenia ani cieľ Božieho riadenia človeka. Keby človek videl znamenia a zázraky a keby sa človeku zjavilo Božie duchovné telo, neuverili by azda v Boha všetci ľudia? Už som povedal, že skupina premožiteľov príde z východu. Sú to premožitelia, ktorí prichádzajú z prostredia veľkého súženia. Čo sa myslí pod týmito slovami? To, že títo ľudia, ktorí boli získaní, skutočne poslúchli až po tom, čo podstúpili súd a napomínanie, pracovalo sa s nimi a prešli zmenami a všetkými spôsobmi zušľachťovania. Viera týchto ľudí nie je nejasná a abstraktná, ale skutočná. Nevideli žiadne znamenia a zázraky ani žiadne divy. Nehovoria o zložitých písmach a učeniach ani o hlbokých poznatkoch. Namiesto toho majú skutočnosť a Božie slová a pravé poznanie Božej reality. Nie je táto skupina schopnejšia objasniť Božiu moc? Božie dielo v posledných dňoch je skutočným dielom. Počas Ježišovho veku Boh neprišiel zdokonaliť človeka, ale vykúpiť ho, a preto urobil niektoré zázraky, aby Ho ľudia nasledovali. V zásade totiž prišiel dokončiť dielo ukrižovania a ukazovanie znamení nebolo súčasťou diela Jeho služby. Takéto znamenia a zázraky boli dielom, ktoré sa konalo preto, aby Jeho dielo bolo účinné. Bolo to dielo navyše a nepredstavovalo dielo celého veku. Počas Starého zákona, Veku Zákona Boh tiež ukazoval niektoré znamenia a zázraky – ale dielo, ktoré Boh koná dnes, je skutočným dielom a teraz by znamenia a zázraky rozhodne neukazoval. Keby ich ukazoval, Jeho skutočné dielo by bolo uvrhnuté do zmätku a On by už nemohol pokračovať v konaní diela. Ak by Boh povedal, že použije slovo, aby zdokonalil človeka, ale zároveň by ukázal znamenia a zázraky, bolo by potom zrejmé, či v Neho človek skutočne verí alebo nie? Boh teda niečo také nerobí. V človeku je príliš veľa náboženstva. Boh prišiel počas posledných dní preto, aby z človeka vyhnal všetky náboženské predstavy a nadprirodzené veci a dal mu spoznať Božiu realitu. Prišiel odstrániť obraz Boha, ktorý je abstraktný a vymyslený – obraz Boha, ktorý, inak povedané, vôbec neexistuje. A tak je teraz pre teba dôležité len to, aby si poznal skutočnosť. Pravda je nadradená všetkému. Koľko je dnes v teba pravdy? Je všetko, čo ukazuje znamenia a zázraky, Boh? Aj zlí duchovia môžu ukazovať znamenia a zázraky. Sú všetci Bohom? Vo svojej viere v Boha človek hľadá pravdu a to, o čo sa usiluje, je život, a nie znamenia a zázraky. To by malo byť cieľom všetkých, ktorí veria v Boha.

Predchádzajúci: Vek kráľovstva je Vekom slova

Ďalší: Tí, korí skutočne milujú Boha, sa dokážu úplne podriadiť Jeho praktickosti

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger