III. Slová o podávaní svedectva o Božom zjavení a diele

165. Chvála prišla do Sionu a zjavil sa Hospodinov dom. Slávne sväté meno, velebené všetkými národmi, sa šíri. Ach, Všemohúci Bože! Hlava vesmíru, Kristus posledných dní – On je žiariace Slnko, ktoré vystúpilo na vrch Sion, ktorý sa týči v majestátnosti a vznešenosti nad celým vesmírom…

Všemohúci Bože! Radostne Ťa vzývame, tancujeme a spievame. Ty si skutočne náš Vykupiteľ, veľký Kráľ vesmíru! Vytvoril si skupinu ľudí prekonávajúcich prekážky a naplnil si Boží plán riadenia. K tomuto vrchu budú prúdiť všetky národy. Všetky národy pokľaknú pred trónom! Si jediný pravý Boh a prináleží Ti sláva a česť. Všetka sláva, dobrorečenie a autorita nech sú na tróne! Prameň života vyteká z trónu, polieva a kŕmi zástupy Božieho ľudu. Život sa mení s každým dňom. Nasleduje nás nové svetlo a zjavenia, ktoré nám neustále poskytujú nové poznatky o Bohu. Uprostred zážitkov nachádzame úplnú istotu o Bohu. Jeho slová sa neustále prejavujú – prejavujú sa v tých, ktorí majú pravdu. Sme skutočne požehnaní! Každý deň sa stretávame s Bohom tvárou v tvár, komunikujeme s Ním o všetkom a dávame Mu zvrchovanosť nad všetkým. Dôkladne premýšľame o Božom slove, naše srdcia ticho odpočívajú v Bohu, a tak prichádzame pred Boha, kde prijímame Jeho svetlo. Každý deň žijeme vo svojom živote, činoch, slovách, myšlienkach a nápadoch v Božom slove a vždy sme schopní rozlišovať. Božie slovo vedie niť cez ihlu a veci v nás ukryté sa nečakane vynárajú, jedna po druhej. Duchovné spoločenstvo s Bohom sa neodkladá, Boh obnažuje naše myšlienky a nápady. V každom okamihu žijeme pred Kristovým stolcom, kde sa podrobujeme súdu. Každé miesto v našom tele zostáva obsadené satanom. Aby sa obnovila Božia zvrchovanosť, musí byť dnes Jeho chrám očistený. Aby sme boli úplne naplnení Bohom, musíme sa zapojiť do boja na život a na smrť. Iba keď bude naše staré ja ukrižované, môže zvrchovane vládnuť vzkriesený život Krista.

Teraz Duch Svätý preniká do každého nášho kúta, aby bojoval za naše obrodenie! Pokiaľ sme pripravení zaprieť samých seba a sme ochotní spolupracovať s Bohom, Boh nás určite vždy osvetlí a očistí zvnútra a znovu získa späť to, čo satan obsadil, aby sme vďaka Bohu mohli byť čo najskôr úplnými. Nestrácaj čas a ži každý okamih v Božom slove. Tak ako všetci svätí, nájdi cestu do Božieho kráľovstva a spolu s Bohom vstúp do večnej slávy.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 1. kapitola

166. Cirkev v meste Filadelfia nadobudla svoju podobu výlučne vďaka Božej milosti a milosrdenstvu. Srdcia milujúce Boha sa rodia v nespočetnom množstve svätých, ktorí na svojej duchovnej ceste nepochybujú. Pevne sa držia svojej viery, že jediný skutočný Boh získal telo z mäsa a kostí, že On je Vládcom vesmíru, ktorý vládne všetkému: túto pravdu, nehybnú ako hora, potvrdzuje Duch Svätý! A nikdy sa to nezmení!

Och, Všemohúci Bože! Dnes si to Ty, kto otvára náš duchovný zrak, kto umožňuje slepým vidieť, chromým chodiť a malomocným prísť k uzdraveniu. Si to Ty, kto otvára okno do neba a umožňuje nám vnímať tajomstvá duchovného sveta. Napĺňaš nás svojimi svätými slovami a zachraňuješ nás pred našou ľudskou prirodzenosťou, ktorú skazil satan – to je Tvoje neoceniteľne veľké dielo a Tvoja neoceniteľne veľká milosť. Sme Tvoji svedkovia!

Dlhý čas si ostával v úkryte, v pokore a tichu. Prešiel si zmŕtvychvstaním, mukami ukrižovania, radosťami a žiaľmi ľudského života, ako aj prenasledovaním a nepriazňou; zažil a zakúsil si bolesť ľudského sveta a boli obdobia, keď si bol opustený. Vteleným Bohom je sám Boh. V mene Božej vôle si nás vytiahol z kopy hnoja, podopieraš nás svojou pravicou a nezištne nám daruješ svoju milosť. Nevšímajúc si bolesť si do nás vytesal svoj život, aby sa cena, ktorú si zaplatil svojou krvou, potom a slzami, zhmotnila v svätých. Sme dielom[a] Tvojho boľavého úsilia, sme cenou, ktorú si zaplatil.

Och, Všemohúci Bože! Pre Tvoju láskavosť a milosrdenstvo, Tvoju spravodlivosť a majestát, Tvoju svätosť a pokoru, sa musia ľudia pred Tebou skloniť a uctievať Ťa na veky vekov.

Dnes si urobil úplnými všetky cirkvi – cirkev mesta Filadelfia – a naplnil si tak svoj šesťtisícročný plán riadenia. Svätí sa Ti môžu pokorne podriadiť, spojení duchom, spoločne Ťa nasledujúc v láske a čerpajúc z prameňa zdroja. Bujará voda života tečie bez prestávky a zmýva a čistí bahno a nečistú vodu v cirkvi, aby znovu očistila Tvoj chrám. Spoznali sme skutočného praktického Boha, kráčame v Jeho slovách, spoznali sme svoje úlohy a povinnosti a robíme všetko pre to, aby sme sa mohli vydať do služieb cirkvi. Vo večnom tichu pred Tebou musíme venovať pozornosť dielu Ducha Svätého, aby si v nás mohol voľne pôsobiť. Medzi svätými panuje vzájomná láska a zlyhania jedných vyvážia silné stránky druhých. Osvietení a osvetlení Duchom Svätým dokážu vždy kráčať v súlade s duchom. Pravdu uvádzajú do praxe hneď, ako ju pochopia. Držia tempo s novým svetlom a nasledujú Božie kroky.

Aktívne s Bohom spolupracuj; keď Mu dovolíš prevziať kontrolu, znamená to, že kráčaš s Ním. Všetky naše vlastné myšlienky, predstavy, názory a svetské putá sa rozplynú ako dym. Dovolíme Bohu, aby bol zvrchovaným vládcom v našich dušiach, kráčame s Ním, aby sme zažili transcendentálny rozmer, prekračujeme svetské hranice a naše duše sa voľne vznášajú, aby sa dočkali vyslobodenia: to je výsledkom toho, keď sa Všemohúci Boh stane kráľom. Ako by sme mohli netancovať a nespievať v chvále, neponúkať vlastné blahorečenia, neprichádzať s novými chválospevmi?

Boha môžeme velebiť na mnoho spôsobov: volať Jeho meno, priblížiť sa k Nemu, myslieť na Neho, čítať modlitby, zapájať sa do duchovného spoločenstva, rozjímať a hĺbať, modliť sa a spievať chválospevy. Súčasťou takýchto chvál je potešenie a pomazanie; chvála predstavuje silu, ale aj bremeno. V chvále je viera a nový pohľad.

Aktívne s Bohom spolupracuj, nechaj sa v službe navádzať a staň sa jedným celkom, naplň úmysly Všemohúceho Boha, čo najrýchlejšie sa staň svätým duchovným telom, zašliapni satana a prestaň veriť v osud, ktorý ti ponúka. Cirkev mesta Filadelfia uchvátila prítomnosť Boha a stala sa prejavom Jeho slávy.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 2. kapitola

Poznámky pod čiarou:

a. Pôvodný text neobsahuje slovo „dielom“.


167. Víťazný Kráľ sedí na Svojom slávnom tróne. Priniesol vykúpenie a viedol všetok Svoj ľud, aby sa zjavil v sláve. Celý vesmír drží vo Svojich rukách a Svojou božskou múdrosťou a mocou vybudoval a vytvoril pevný Sion. Vo Svojom majestáte súdi hriešny svet. Vyniesol súd nad všetkými národmi a nad všetkými ľuďmi, nad zemou a morami, a nad všetkým živým v nich, ako aj nad tými, ktorí sú opojení vínom smilstva. Boh ich určite bude súdiť a určite sa na nich bude hnevať, a v tom bude zjavený Boží majestát, pretože Jeho súd je okamžitý a vynesený bez omeškania. Oheň Jeho hnevu určite spáli ich smrteľné hriechy a každú chvíľu ich postihne pohroma. Nebude cesty, ktorou by sa dalo uniknúť a nebude miesta, kam by sa mohli ukryť. Budú plakať a škrípať zubami, a sami si spôsobia zničenie.

Víťazní synovia, milovaní Bohom, určite zostanú v Sione a nikdy z neho neodídu. Rôzne národy budú pozorne počúvať Jeho hlas, budú pozorne sledovať Jeho skutky a ich chvála bude znieť naveky. Zjavil sa jeden pravý Boh! Budeme si Ním istí v duchu a budeme Ho dôkladne nasledovať; budeme sa rútiť vpred zo všetkých síl a už nebudeme váhať. Pred nami sa odohráva koniec sveta. Riadny cirkevný život, ako aj ľudia, udalosti a veci, ktoré nás obklopujú, dokonca aj teraz zintenzívňujú našu prípravu. Ponáhľajme sa, aby sme si vzali späť svoje srdcia, ktoré tak milujú svet! Poponáhľajme sa, aby sme si vzali späť našu víziu, ktorá je taká zahmlená! Zostaňme, kde sme, aby sme neprekročili hranice. Zastavme ústa, aby sme mohli kráčať v Božom slove a aby sme už viac nesúťažili o svoje vlastné zisky a straty. Ach, zbav sa ho – svojho chamtivého zaľúbenia vo všetkom svetskom a v bohatstve! Ach, osloboď sa od nej – svojej lipnúcej pripútanosti k manželovi alebo manželke, k dcéram a synom! Ach, otoč sa im chrbtom – svojim názorom a predsudkom! Ach, zobuď sa – času je málo! Vzhliadaj, vzhliadaj zvnútra svojho ducha a nechaj Boha, aby prevzal kontrolu. Nech sa stane čokoľvek, nezopakuj chybu Lótovej ženy. Aké žalostné je byť odvrhnutý! Skutočne žalostné! Ach, zobuď sa!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 3. kapitola

168. Hory a rieky sa menia, voda tečie určeným smerom. A život človeka netrvá tak dlho ako zem a nebo. Len Všemohúci Boh dáva večný a vzkriesený život, ktorý pokračuje z pokolenia na pokolenie, navždy. Všetky veci a udalosti sú v Jeho rukách a satan je pod Jeho nohami.

Dnes nás Boh oslobodzuje zo satanovho zovretia tak, ako to vopred určil. On je náš skutočný Spasiteľ. Je v nás Kristov večný, vzkriesený život, ktorý nás predurčuje, aby sme sa spojili s Božím životom, aby sme sa mu mohli pozrieť do tváre, aby sme Ho mohli jesť, piť a tešiť sa z Neho. Taká je nezištná obeta, ktorú Boh priniesol za cenu krvi svojho srdca.

Ročné obdobia prichádzajú a odchádzajú, raz je tu vietor, potom mráz. Je tu toľko životného utrpenia, prenasledovania a súženia, tak veľa svetského popierania a ohovárania, toľko falošných obvinení vlády, ale viera Boha a Jeho predsavzatie sa ani trochu nezmenšili. Odložil vlastný život, celkom oddaný Božej vôli, aby sa mohlo naplniť Božie riadenie a plán. Nešetrí námahou pre zástupy svojho ľudu, aby ho so starostlivosťou nakŕmil a polial. Nech už sme akýkoľvek nevzdelaní či ťažkopádni, musíme sa Mu len podriadiť a vzkriesený Kristov život zmení našu starú prirodzenosť… Za všetkých týchto prvorodených synov neúnavne pracuje a zabúda na jedlo a spánok. Koľko dní a nocí, počas spaľujúcej horúčavy aj mrazivej zimy, drží stráž na Sione.

Ochotne a dobrovoľne úplne opustil svet, domov, prácu a všetko a nezaujímajú Ho svetské pôžitky… Slová z jeho úst nás zasahujú a odhaľujú to, čo je skryté hlboko v našich srdciach. Ako je možné, že nás ešte nepresvedčil? Každá veta, ktorá vychádza z Jeho úst, sa v nás môže kedykoľvek naplniť. Nech už robíme čokoľvek, v Jeho prítomnosti alebo v skrytosti, nie je nič, čo by nevedel, nič, čomu by nerozumel. Všetko sa pred Ním odhalí, napriek našim zámerom a plánom.

Keď sedíme pred Ním, v duchu cítime radosť, cítime útechu a pokoj, no vždy sa cítime vo vnútri prázdni a skutočne zaviazaní Bohu. Je to nepredstaviteľný a nedosiahnuteľný zázrak. Duch Svätý potvrdzuje, že Všemohúci Boh je jediný pravý Boh. Je to nepopierateľný dôkaz. Ako ľud sme neopísateľne požehnaní. Keby nebolo Božej dobroty a milosrdenstva, smerovali by sme iba k zatrateniu, len by sme nasledovali satana. Len Všemohúci Boh nás môže zachrániť.

Ach! Všemohúci Bože, praktický Bože! To Ty si nám otvoril duchovné oči, dovolil si nám vidieť tajomstvá duchovného sveta. Budúcnosť kráľovstva je nekonečná. Čakajme na to pozorne. Ten deň už nie je ďaleko.

Zúria vojny, vzduch napĺňa dym z diel, otepľuje sa, mení sa klíma, rozšíria sa choroby a ľudia budú len zomierať, bez nádeje na prežitie.

Ach! Všemohúci Bože, praktický Bože! Ty si naša nedobytná pevnosť. Ty si naše útočisko. Pod Tvojimi krídlami sa schovávame a nešťastie sa k nám nepriblíži. Taká je Tvoja božská ochrana a starostlivosť.

Všetci pozdvihujeme hlasy v piesni, spievame chválu, ktorá znie celým Sionom. Všemohúci Boh, praktický Boh, pre nás pripravil tento slávny konečný osud. Dávajte pozor, ach, buďte ostražití! Ešte na to nie je neskoro.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 5. kapitola

169. Odkedy sa Všemohúci Boh, Kráľ Božieho kráľovstva, nechal poznať, rozsah Jeho riadenia v celom vesmíre bol naplno odhalený. Svedectvá o Božom zjavení neprichádzajú len z Číny. Meno Všemohúceho Boha spoznali ľudia všetkých národov a končín sveta. Vzývajú Jeho sväté meno, všemožne sa usilujú mať s Ním duchovné spoločenstvo, spoznávajú vôľu Všemohúceho a spoločne Mu v cirkvi slúžia. Týmto úžasným spôsobom pôsobí Duch Svätý.

Jazyky rozličných národov sa od seba líšia, no Duch je len jeden. Duch, ktorý spája cirkev na celom svete a je v absolútnej jednote s Bohom bez akýchkoľvek rozdielov. O tom niet najmenších pochýb. Duch Svätý sa dnes k ľuďom prihovára a Jeho hlas ich prebúdza. Je to hlas Božej milosti. A oni vzývajú sväté meno Všemohúceho Boha, vzdávajú Mu chvály a spievajú. Pôsobenie Ducha Svätého nemôže vybočiť z cesty. Títo ľudia spravia všetko preto, aby napredovali po správnej ceste bez cúvnutia – tak prichádza zázrak za zázrakom. Človek si čosi také len ťažko dokáže predstaviť a už vôbec nie vysvetliť.

Všemohúci Boh je Kráľom života v celom vesmíre! Sedí na slávnom tróne a súdi svet. Panuje nad všetkým a vládne národom. Všetky národy pred Ním pokľakajú, modlia a utiekajú sa k Nemu, komunikujú s Ním. A vy, bez ohľadu na to, ako dlho veríte v Boha, aké máte postavenie alebo dlhoročnú skúsenosť, ak sa v srdci protivíte Bohu, súd vás neminie a budete sa musieť pred Ním skloniť, vzlykajúc bolestné prosby. A to bude ovocie vašich vlastných skutkov. Zvuk tohto kvílenia je zvukom múk v jazere ohňa a síry, je krikom úderov železnou Božou berlou. Taký bude súd pred Kristovou stolicou.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 8. kapitola

170. Bože všemohúci! Jeho oslávené telo sa zjavuje navonok, sväté duchovné telo povstáva a On je Boh samotný a úplný! Svet i telo sú zmenené, a Jeho premena na vrchu je Božou osobou. Na hlave má zlatú korunu, Jeho rúcho je biele ako svetlo, cez prsia je prepásaný zlatým pásom a svet i všetko v ňom sú Jeho podnožou. Jeho oči sú ako plameň ohňa, z Jeho úst vychádza ostrý dvojsečný meč a v pravej ruke má sedem hviezd. Cesta do kráľovstva je bezhranične jasná, Jeho sláva povstáva a žiari, hory sú radostné a vody znejú smiechom, slnko, mesiac i hviezdy sa otáčajú tak, ako im bolo súdené, a vítajú jedinečného, skutočného Boha, ktorého triumfálny návrat zvestuje dokončenie Jeho šesťtisícročného plánu vedenia. Všetci vyskočte a tancujte plní radosti! Veseľte sa! Všemohúci Boh zasadol na svoj trón slávy! Spievajte! Víťazná zástava Všemohúceho zaveje vysoko na majestátnom a nádhernom vrchu Sion! Všetky národy sa veselia, všetci ľudia spievajú, vrch Sion zneje radostným smiechom a sláva Božia povstala! Nikdy sa Mi ani len nesnívalo, že by som uzrel Božiu tvár, no dnes som ju uvidel. Každý deň Mu stojím zoči-voči a obnažujem Mu svoje srdce. Dáva hojnosť jedla a pitia. Život, slová, činy, myšlienky, úmysly – Jeho svetlo slávy ich všetky osvetľuje. On vedie každý krok cesty a Jeho súd ihneď doľahne na každé srdce, ktoré sa prieči.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 15. kapitola

171. Svedectvo o Synovi človeka bolo vydané a samotný Boh sa otvorene zjavil. Božia sláva sa prejavila a prenikavo žiari sťa páliace slnko! Jeho tvár slávy je prežiarená oslepujúcim svetlom; koho zrak by sa Mu opovážil postaviť na odpor? Odpor vedie ku smrti! Nebude prejavená ani štipka milosti voči ničomu, čo uchovávate vo svojich srdciach, voči nijakému vyslovenému slovu ani nijakému činu. Vy všetci pochopíte a uvidíte, čo ste získali: nič iné než Môj súd! Či môžem strpieť, keď sa neunúvate jesť a piť Moje slová a namiesto toho narúšate a ničíte Moje dielo, ako sa vám zapáči? S takým človekom nenaložím láskavo! Ak sa budeš správať ešte zvrhlejšie, zhoríš v plameňoch! Všemocný Boh sa prejavuje v duchovnom tele, v ktorom od hlavy až po päty niet ani kúska mäsa či krvi. On prevyšuje svet všetkého, zasadol na trón svojej slávy v treťom nebi a spravuje všetky veci! Svet a všetko v ňom sú v Mojich rukách. Ako poviem, tak sa stane. Ako nariadim, tak bude. Satan je pod Mojimi nohami, v bezodnej jame! Keď zaznie Môj hlas, nebo i zem pominú a premenia sa v ničotu! Všetko povstane znova; toto je pravda, ktorá sa nedá zmeniť a je na výsosť správna. Ja som premohol svet i všetky zlé bytosti. Tu sedím a hovorím k vám. Všetci tí, ktorí majú uši, musia počúvať a všetci tí, ktorí sú živí, to musia prijať.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 15. kapitola

172. Všemohúci pravý Boh, Kráľ na tróne, vládne celému vesmíru, tvárou ku všetkým národom a všetkým ľuďom, a celá zem pod nebom žiari Božou slávou. Všetko živé vo vesmíre až po koniec zeme to uvidí. Hory, rieky, jazerá, zem, oceány a všetky živé bytosti roztiahli závesy vo svetle tváre pravého Boha a znovu ožívajú, akoby sa prebudili zo sna, akoby boli klíčky prerážajúce pôdu!

Ach! Jediný pravý Boh sa zjavil pred svetom. Kto sa opováži pristúpiť k Nemu s odporom? Všetci sa chvejú strachom. Všetci sú pevne presvedčení a všetci opakovane prosia o odpustenie. Všetci ľudia pred Ním padnú na kolená a všetky ústa ho uctievajú! Kontinenty a oceány, hory, rieky – všetko Ho bez prestania chváli! Jar prichádza s teplým vánkom, prinášajúc jarný dážď. Ako všetci ľudia, aj prúdy riek tečú smútkom a radosťou, roniac slzy podlžnosti a sebaobviňovania. Rieky, jazerá, príboj a vlnobitie spievajú a chvália sväté meno pravého Boha! Zvuk chvály znie tak jasne! Staré veci, ktoré boli raz skazené satanom – každá z nich bude obnovená a premenená a vstúpi do úplne novej ríše…

Toto je posvätná poľnica, ktorá sa rozozvučala! Počúvajte ju. Ten zvuk, taký sladký, je rečou trónu, ktorá oznamuje každému národu a ľudu, že nastal čas, že nastal koniec. Môj plán riadenia sa skončil. Moje kráľovstvo sa otvorene objavilo na zemi. Kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvom Mojím, Mňa, ktorý som Boh. Z trónu zaznie mojich sedem poľníc a nastanú zázračné veci! Ľudia na všetkých koncoch zeme sa budú hnať zo všetkých strán ako lavína, so silou blesku, jedni sa priplavia po mori, iní priletia lietadlami, ďalší prídu vozidlami všetkých tvarov a veľkostí, iní na koňoch. Pozorne sa pozerajte. Pozorne počúvajte. Títo jazdci na koňoch všetkých farieb, povzneseného ducha, mocní a veľkolepí, akoby nastupovali na bojisko, sú ľahostajní k smrti. Uprostred erdžania koní a hluku ľudí, ktorí volajú po pravom Bohu, ich kopytá v okamihu rozdupú mnoho mužov, žien a detí. Niektorí budú mŕtvi, niektorí naposledy vydýchnu, niektorí budú zmrzačení, nebude ich mať kto ošetriť, budú hystericky kričať a vyť od bolesti. Synovia vzbury! Nie je toto váš konečný výsledok?

S radosťou hľadím na svojich ľudí, ktorí počujú Môj hlas a zhromažďujú sa z každého národa a každej krajiny. Všetci ľudia, čo ústami vždy hovoria o skutočnom Bohu, velebia Ho a nekonečne sa radujú! Sú svedkami sveta a zvuk ich svedectva o pravom Bohu je ako hromový zvuk mnohých vôd. Všetci ľudia sa nahrnú do Môjho kráľovstva.

Mojich sedem poľníc znie a prebúdza tých, čo driemu! Vstávajte rýchlo, ešte nie je neskoro. Pozrite sa na svoj život! Otvorte oči a pozrite sa, aký je čas. Čo treba hľadať? Na čo treba myslieť? A na čom treba lipnúť? Nikdy si sa nezamyslel nad tým, akú rozdielnu hodnotu má získanie Môjho života a získanie všetkého, čo miluješ a na čom lipneš? Nebuď viac svojhlavý a pochabý. Nepremeškaj túto príležitosť. Táto chvíľa sa už nezopakuje! Hneď sa postav, precvičuj si ducha, používaj rôzne nástroje, aby si prezrel a prekazil každý satanov plán a úskok a zvíťazil nad ním, aby sa tvoja životná skúsenosť prehĺbila a aby si žil Moju povahu, aby sa tvoj život stal vyspelým a zrelým a aby si vždy kráčal v Mojich šľapajach. Neohrozene, nie slabošsky, vždy vpred, krok za krokom, rovno až na koniec cesty!

Keď sa opäť rozozvučí sedem poľníc, bude to výzva k súdu, súdu nad synmi vzbury, súdu nad všetkými národmi a všetkými ľuďmi a každý národ sa pred Bohom podrobí. Božia slávna tvár sa istotne objaví pred všetkými národmi a všetkými ľuďmi. Všetci budú dokonale presvedčení a budú donekonečna volať po pravom Bohu. Všemohúci Boh bude slávnejší a Moji synovia a Ja sa budeme podieľať na sláve a na kráľovskom majestáte, súdiť všetky národy a všetkých ľudí, trestať zlo, zachraňovať a zmilúvať sa nad tými, ktorí Mi patria, a robiť kráľovstvo silným a stabilným. Zvukom siedmich poľníc bude zachránené veľké množstvo ľudí, ktorí sa vrátia predo Mňa, aby pokľakli a uctievali ma neustálou chválou!

Keď opäť zaznie sedem poľníc, bude to záver veku, trúbenie víťazstva nad diablom satanom, pozdrav, ktorý ohlasuje začiatok otvoreného života v kráľovstve na zemi! Aký vznešený zvuk, tento zvuk ozývajúci sa okolo trónu, toto trúbenie otriasajúce nebom a zemou, znak víťazstva Môjho plánu riadenia, ktorý je rozsudkom nad satanom, odsudzuje celý tento starý svet na smrť, na návrat do bezodnej priepasti! Toto trúbenie znamená, že sa brána milosti čoskoro zatvorí, že sa na zemi začne život kráľovstva, ako je správne a náležité. Boh zachraňuje tých, ktorí ho milujú. Po návrate do Jeho kráľovstva budú ľudia na zemi čeliť hladu a moru a postupne začne pôsobiť sedem Božích mís a sedem rán. Nebo a zem pominú, ale moje slovo nepominie!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výroky Krista na začiatku, 36. kapitola

173. Keď z východu vyšľahne blesk, čo je tiež presne ten okamih, keď začnem vyslovovať Moje slová keď vyšľahne ten blesk, celý vesmír sa rozžiari a vo všetkých hviezdach nastane premena. Celá ľudská rasa bude akoby roztriedená. V žiari tohto svetelného lúča z východu sa celé ľudstvo odhalí vo svojej pôvodnej podobe, oči sa mu rozžiaria, nevie, čo má robiť, a už vôbec netuší, ako zakryť svoje odporné vlastnosti. Aj ľudia sú ako zvieratá, ktoré utekajú pred Mojím svetlom a ukrývajú sa v horských jaskyniach ale ani jeden z nich sa nedokáže ukryť pred Mojím svetlom. Všetci ľudia sú ohromení, všetci čakajú, všetci sa pozerajú; s príchodom Môjho svetla sa všetci radujú zo dňa, keď sa narodili, a zároveň ho všetci preklínajú. Rozporuplné emócie sa nedajú vyjadriť, slzy sebaobviňovania vytvoria rieky a odnesú ich strhujúce prúdy, ktoré v okamihu zmiznú bez stopy. Môj deň s ľudstvom sa opäť blíži, opäť prebudí ľudskú rasu a dá jej ďalší nový začiatok. Moje srdce bije a do rytmu tlkotu Môjho srdca hory poskakujú od radosti, voda veselo tancuje a vlny bijú o skalnaté útesy. Je ťažké vyjadriť, čo je v Mojom srdci. Chcem, aby všetko nečisté pod Mojím pohľadom zhorelo na popol; chcem, aby všetci synovia neposlušnosti zmizli spred Mojich očí a nikdy viac neexistovali. Nielenže som ustanovil nový začiatok v obydlí veľkého červeného draka, ale pustil som sa aj do nového diela vo vesmíre. Čoskoro sa pozemské kráľovstvá stanú Mojím kráľovstvom, čoskoro pozemské kráľovstvá navždy zaniknú kvôli Môjmu kráľovstvu, pretože som už dosiahol víťazstvo, pretože som sa víťazne vrátil. Veľký červený drak vyčerpal všetky mysliteľné prostriedky, aby prekazil Môj plán, v nádeji, že vymaže Moje dielo z povrchu zemského, ale môžu Ma jeho zákerné úskoky odradiť? Môžu ma jeho hrozby zastrašiť tak, aby som stratil istotu? Na nebi ani na zemi niet jedinej bytosti, ktorú by som nedržal v hrsti. O čo väčšmi to platí o veľkom červenom drakovi, o tomto výtvore, ktorý je Mojím protipólom? Nie je to tiež len objekt, ktorým môžem manipulovať vo svojich rukách?

Počas Môjho vtelenia v ľudskom svete ľudstvo pod Mojím vedením nevedomky dospelo až do dnešného dňa a nevedomky Ma aj spoznalo. Ale pokiaľ ide o to, ako kráčať po ceste, ktorá je pred nami, nikto nemá tušenie, nikto si nie je vedomý, a už vôbec nikto netuší, akým smerom ho táto cesta povedie. Len so Všemohúcim, ktorý nad ľudstvom bdie, bude môcť ktokoľvek kráčať po ceste až do konca; sprevádzaný len bleskom na východe bude môcť ktokoľvek prekročiť prah, ktorý vedie do Môjho kráľovstva. Ešte nikto spomedzi ľudí nevidel Moju tvár, nikto nevidel blesky na východe, a už vôbec nikto nepočul výroky z Môjho trónu. Od dávnych čias ani jeden človek neprišiel do priameho kontaktu s Mojou osobou; až dnes, keď som prišiel na svet, Ma ľudia majú možnosť vidieť. Ale ani teraz Ma ešte ľudia nepoznajú, akoby sa len pozerali na Moju tvár a počuli len Môj hlas, ale nechápali Môj význam. Takí sú všetci ľudia. Keďže patríte k Môjmu ľudu, necítite hlbokú hrdosť, keď vidíte Moju tvár? A necítite strašnú hanbu, pretože Ma nepoznáte? Chodím pomedzi ľudí a žijem medzi nimi, lebo som sa stal telom a prišiel som do ľudského sveta. Mojím cieľom nie je len umožniť ľudstvu pozrieť sa na Moje telo, ale predovšetkým umožniť ľudstvu spoznať Ma. Ba čo viac, prostredníctvom Môjho vteleného tela usvedčím ľudstvo z jeho hriechov, prostredníctvom Môjho vteleného tela porazím veľkého červeného draka a zničím jeho brloh.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 12. kapitola

174. Keď obraciam svoju tvár k vesmíru, aby som prehovoril, celé ľudstvo počuje Môj hlas a vidí všetky diela, ktoré som uskutočnil v celom vesmíre. Tých, ktorí sa stavajú proti Mojej vôli, teda tých, ktorí sa stavajú proti Mne ľudskými skutkami, zastihne Moje napomínanie. Vezmem nepreberné množstvo hviezd na nebi a stvorím ich nanovo, a vďaka Mne bude nové slnko a mesiac. Obloha už nebude taká, aká bola, a nespočetné veci na zemi sa obnovia. Všetko sa naplní podľa Mojich slov. Mnohé národy vo vesmíre nanovo rozdelím a nahradím Mojím kráľovstvom, takže národy na zemi navždy zmiznú a všetky sa stanú kráľovstvom, ktoré Ma bude uctievať. Všetky národy zeme budú zničené a zaniknú. Z ľudských bytostí vo vesmíre vyhubím všetky, ktoré patria diablovi, a všetci, ktorí uctievajú satana, zahynú Mojím spaľujúcim ohňom. To znamená, že okrem tých, ktorí sú teraz so Mnou, premením všetkých na popol. Keď napomeniem mnohé národy, tí z nábožného sveta sa v rôznej miere vrátia do Môjho kráľovstva, podmanení Mojimi skutkami, pretože uvidia príchod Svätého, ktorý sa nesie na bielom oblaku. Všetkých rozdelím podľa ich druhu a dostanú napomenutia primerané ich skutkom. Všetci, ktorí boli proti Mne, zahynú. Čo sa týka tých, ktorí Ma do svojich skutkov na zemi nezapájali, tí budú – podľa toho, ako sa správali – naďalej existovať na zemi pod vládou Mojich synov a Môjho ľudu. Zjavím sa nespočetnému množstvu ľudí a národom a Môj vlastný hlas zaznie nad zemou. Oznámim, že som dokončil svoje veľké dielo, aby ho celé ľudstvo videlo na vlastné oči.

Kým sa Môj hlas stáva hlbším a silnejším, pozorujem aj stav vesmíru. Prostredníctvom Mojich slov sa nesmierne veľa stvorených vecí obnovuje. Nebo sa mení rovnako ako zem. Ľudstvo sa odhaľuje vo svojej pôvodnej podobe a každý človek sa podľa svojho druhu pomaly rozdeľuje a nevedomky nachádza cestu späť do lona svojich rodín. To Mi spôsobí veľkú radosť. Nič Ma nevyrušuje a Moje veľké dielo sa nepozorovane dokončí a všetky tie nespočetné stvorené veci sa premenia. Keď som stvoril svet, stvárnil som všetko podľa svojho druhu a všetky veci s ich tvarmi som zosúladil spolu s ich druhom. Keď sa priblíži koniec Môjho plánu riadenia, obnovím pôvodný stav stvorenia. Všetko obnovím tak, ako to bolo pôvodne, všetko úplne zmením, takže sa všetko vráti do lona Môjho plánu. Nadišiel čas! Posledná etapa Môjho plánu sa čoskoro uskutoční. Ach, nečistý starý svet! Určite padneš pod Mojimi slovami! Môj plán ťa určite zmení na ničotu! Ach, myriady stvorení! Všetky získate nový život v Mojich slovách. Budete mať svojho zvrchovaného Pána! Ach, čistý a nepoškvrnený nový svet! Určite ožiješ v Mojej sláve! Ach, vrch Sion! Už nemlč. Vrátil som sa víťazne! Uprostred tvorstva pozorne sledujem celú zem. Na zemi ľudstvo začalo nový život a nadobudlo novú nádej. Ach, Môj ľud! Akože by ste neožili v Mojom svetle? Ako by ste pod Mojím vedením neskákali od radosti? Krajiny jasajú radosťou, vody burácajú veselým smiechom! Ach, vzkriesený Izrael! Akože by ste neboli hrdí na Moje predurčenie? Kto zaplakal? Kto nariekal? Dávny Izrael už zanikol a dnešný Izrael povstal, je vzpriamený a týči sa vo svete, a zapísal sa do sŕdc celého ľudstva. Dnešný Izrael určite príde k prameňu existencie prostredníctvom Môjho ľudu! Ach, nenávistný Egypt! Určite sa ešte stále nestaviaš proti Mne? Ako môžeš zneužívať Moje milosrdenstvo a snažiť sa uniknúť Môjmu napomínaniu? Ako by si mohol nebyť súčasťou Môjho napomínania? Všetci, ktorých milujem, budú určite žiť naveky a všetci, ktorí sa postavia proti Mne, budem určite naveky napomínať. Lebo ja som žiarlivý Boh a neušetrím ľudí ľahko za všetko, čo urobili. Budem sledovať celú zem. Ukážem sa na východe sveta so spravodlivosťou, s majestátom, hnevom a napomínaním, a zjavím sa nespočetným zástupom ľudstva!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 26. kapitola

175. Zástupy volajú na Moju Slávu, zástupy Ma velebia, všetky jazyky chvália jediného pravého Boha, všetci ľudia upierajú zrak na Moje skutky. Kráľovstvo zostupuje na zem do sveta ľudí. Moja osobnosť je plnohodnotná a štedrá. Kto by sa neradoval? Kto by netancoval od šťastia? Ó, Sion. Vztýč svoju víťaznú zástavu a oslavuj Ma! Spievaj svoje oslavné piesne o víťazstve a hlásaj Moje sväté meno. Všetky stvorenia zo všetkých končín zeme! Ponáhľajte sa očistiť, aby ste sa mohli stať Mojou obetou! Súhvezdia na nebesiach! Ponáhľajte sa na svoje miesta a ukážte nebesiam Moju všemohúcu moc. Načúvam hlasom ľudí na zemi, ktorí svoju nekonečnú lásku a úctu ku Mne vyjadrujú piesňou! V tento deň, keď všetky stvorenia ožívajú, zostupujem do sveta ľudí. V tejto chvíli, práve v tomto okamihu, prepukávajú všetky kvety do divokého rozkvetu, všetky vtáky spievajú akoby jedným hlasom, všetko navôkol naplno pulzuje od radosti! Za zvuku kráľovskej salvy sa satanovo kráľovstvo rúca rozdrvené v burácaní hymny kráľovstva, aby už nikdy viac nepovstalo!

Kto na zemi by sa opovážil postaviť a vzdorovať? So svojím zostupom na zem prinášam plamene, prinášam hnev a katastrofy každého druhu. Pozemské kráľovstvá sú odteraz Mojím kráľovstvom! Po oblohe sa valia a plynú biele mračná. Pod oblohou sa hladiny jazier a riek prudko zvyšujú a radostne chrlia strhujúcu melódiu. Odpočívajúce zvieratá vychádzajú zo svojich brlohov a všetci ľudia sú Mnou prebudení zo spánku. Konečne nastal deň, na ktorý čakali celé zástupy ľudí! Obetujú Mi svoje najkrajšie piesne!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, Hymnus kráľovstva

176. Keď zaznie vítanie kráľovstva – čo je aj čas, keď zaznie sedem hromov – tento zvuk zatrasie nebom a zemou, rozochveje nebeskú sféru a rozvibruje srdcia všetkých ľudí. Chválospev kráľovstvu sa slávnostne rozoznie v krajine veľkého červeného draka, čo dosvedčí, že som ten národ zničil a založil svoje kráľovstvo. A čo viac, Moje kráľovstvo je vybudované na zemi. V tejto chvíli začínam posielať svojich anjelov ku každému z národov sveta, aby pásli Mojich synov, Môj ľud a aby sa splnili predpoklady ďalšieho kroku Môjho diela. Ja osobne však prídem na miesto, kde leží skrútený veľký červený drak, a budem s ním súperiť. Keď Ma každý človek spozná v tele a bude môcť vidieť Moje skutky v tele, úkryt veľkého červeného draka sa zmení na popol a zmizne bez stopy…

Dnes nielenže zostupujem na národ veľkého červeného draka, ale obraciam sa aj tvárou v tvár celému vesmíru a spôsobím, že sa celá nebeská sféra otriasa. Existuje niekde jediné miesto, ktoré by nepodliehalo Môjmu súdu? Existuje jediné miesto, ktoré by netrpelo pohromami, ktoré naň zosielam? Všade, kam chodím, rozosievam najrôznejšie „semená nešťastia“. Je to jeden zo spôsobov Môjho konania, a bezpochyby je to akt spásy pre ľudstvo, a dávam im stále istý druh lásky. Chcem umožniť ešte viac ľuďom, aby Ma spoznali a mohli vidieť, a tak sa báli Boha, ktorého nemohli vidieť toľké roky, ale ktorý je práve teraz skutočný.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 10. kapitola

177. Už niekoľko tisícročí ľudia túžia po tom, aby mohli byť svedkami príchodu Spasiteľa. Ľudstvo túži uvidieť Krista Spasiteľa na bielom oblaku, ako priamo zostupuje medzi tých, ktorí po Ňom tisíce rokov bažili a úpenlivo Ho čakali. Ľudia tiež zatúžili po tom, aby sa Spasiteľ vrátil a znovu sa s nimi spojil, to jest, aby sa Ježiš Spasiteľ, ktorý bol tisíce rokov odlúčený od ľudí, prinavrátil a znovu vykonal dielo vykúpenia tak, ako ho vykonal medzi Židmi. Chceli, aby bol súcitný a láskavý k ľuďom, aby im odpustil hriechy, a aby ich vzal na seba, ba dokonca, aby na svojich pleciach niesol všetky ľudské previnenia a oslobodil človeka od hriechu. Človek si želá, aby bol Ježiš Spasiteľ taký istý ako predtým – láskavý, milý a úctivý, Spasiteľ, ktorý sa na ľudí nikdy nehnevá a nikdy im nič nevyčíta, ale odpúšťa a berie na seba všetky hriechy človeka a dokonca, tak ako predtým, zomrie za ich hriechy na kríži. Od Ježišovho odchodu po Ňom zúfalo túžia a očakávajú Ho Jeho učeníci, ktorí Ho nasledovali, ako aj všetci svätí, ktorých spasil vo svojom mene. Všetci tí, ktorých počas Veku milosti zachránila Ježišova milosť, túžia po tom radostnom dni posledných dní, keď Ježiš Spasiteľ zostúpi na zem na bielom oblaku, aby sa zjavil všetkým ľuďom. Pochopiteľne, je to tiež spoločné želanie všetkých, ktorí dnes prijímajú meno Ježiša Spasiteľa. Každý vo vesmíre, kto vie o spasení Ježiša Spasiteľa, zúfalo túži po tom, aby Ježiš Kristus náhle prišiel a naplnil svoje slová, ktoré vyslovil, keď bol na zemi: „Prídem tak, ako som odišiel.“ Človek verí, že po ukrižovaní a zmŕtvychvstaní sa Ježiš na bielom oblaku vrátil do neba, aby zaujal miesto po pravici Najvyššieho. Ježiš rovnako opäť zostúpi na bielom oblaku (pod týmto oblakom rozumej oblak, na ktorom sa Ježiš vzniesol naspäť do neba) medzi tých, ktorí po ňom tisíce rokov zúfalo bažia, a bude mať podobu a odev Židov. Po tom, ako sa zjaví ľuďom, obdarí ich pokrmom a nechá pre nich vytrysknúť živú vodu a bude žiť medzi nimi, plný milosti a lásky, živý a skutočný. Ľudia veria všetkým takýmto predstavám. Ježiš Spasiteľ však nič také neurobil. Urobil pravý opak toho, čo si ľudia predstavovali. Neprišiel medzi tých, ktorí túžobne očakávali Jeho návrat, ani sa nezjavil všetkým, keď sa niesol na bielom oblaku. On už prišiel, ale človek o tom ešte netuší a naďalej zostáva nevedomý. Ľudia Ho len bezcieľne očakávajú a nevedia, že už na „bielom oblaku“ (oblak, ktorý je Jeho Duchom, Jeho slovami, celou Jeho povahou a všetkým, čím je) zostúpil, a teraz je medzi skupinou premožiteľov, ktorú vytvorí počas posledných dní. Ľudia nevedia, ako môže napriek všetkej náklonnosti a láske, ktorú prechováva svätý Ježiš Spasiteľ k človeku, pôsobiť v „chrámoch“ obývaných špinavcami a nečistými duchmi. Hoci človek už dlho očakáva Jeho príchod, ako by sa mohol zjaviť tým, ktorí jedia mäso nespravodlivých, pijú ich krv a nosia ich šaty, ktorí v Neho veria, ale nepoznajú Ho, a ktorí Ho neustále vydierajú? Človek vie len to, že Ježiš Spasiteľ je plný lásky a súcitu a že je obetou za hriech, naplnenou vykúpením. Človek však netuší, že On je samotným Bohom, oplývajúcim spravodlivosťou, veľkoleposťou, hnevom a súdom, autoritou a dôstojnosťou. Preto aj keď ľudia dychtivo túžia a prahnú po návrate Vykupiteľa a ich modlitby dokonca hýbu „nebesami“, Ježiš Spasiteľ sa nezjaví tým, ktorí v Neho veria, no nepoznajú Ho.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Spasiteľ sa už vrátil na „bielom oblaku“

178. Svoju slávu som dal Izraelu a potom som mu ju vzal, čím som Izraelitov a celé ľudstvo priviedol na Východ. Všetkých som doviedol k svetlu, aby sa s ním znova spojili a nemuseli ho viac hľadať. Všetkým, ktorí hľadajú, dovolím znovu uzrieť svetlo a slávu, ktorú som mal v Izraeli. Dovolím im vidieť, že som už dávno zostúpil na bielom oblaku doprostred ľudstva, dovolím im vidieť nespočetné biele oblaky a plody v bohatých strapcoch, a čo viac, dovolím im zrieť Jahveho, Boha Izraela. Nech sa pozrú na učiteľa Židov, vytúženého Mesiáša, a na Mňa, ktorého po celé veky prenasledovali králi, ukážem sa im v celej svojej kráse. Budem pôsobiť na celý vesmír a vykonám veľké dielo, zjaviac človeku v posledných dňoch všetku svoju slávu a všetky svoje skutky. Ukážem celú svoju slávnu tvár tým, ktorí na Mňa dlhé roky čakali, tým, ktorí túžili po tom, aby som zostúpil na bielom oblaku, Izraelu, ktorý dychtil po tom, aby som sa opäť zjavil, a celému ľudstvu, ktoré Ma prenasleduje, aby všetci pochopili, že Ja som si svoju slávu už dávno vzal a preniesol ju na Východ, a že sa už viac nenachádza v Judsku. Veď posledné dni už nastali!

Po celom vesmíre konám svoje dielo a na Východe sa bez prestania ozývajú burácajúce hromy, ktoré otriasajú všetkými národmi a vierovyznaniami. Je to Môj hlas, ktorý priviedol všetkých ľudí do súčasnosti. Všetkých si podmaňujem svojím hlasom, aby padli do tohto prúdu a podrobili sa predo Mnou, lebo svoju slávu som si už dávno vymohol od celej zeme a znovu som ju rozniesol na Východe. Kto netúži vidieť Moju slávu? Kto netrpezlivo neočakáva Môj návrat? Kto netúži po Mojom znovuzjavení? Komu nechýba Moja milota? Kto by nechcel dokráčať k svetlu? Kto by nechcel hľadieť na bohatstvo Kanaánu? Kto neprahne po návrate Vykupiteľa? Kto by sa neklaňal tomu, kto je veľký vo svojej moci? Môj hlas sa bude šíriť po celej zemi. Postavím sa tvárou v tvár svojmu vyvolenému národu a budem k nemu hovoriť viac než doteraz. Budem hovoriť svoje slová celému vesmíru a ľudstvu sťa mocné hromy, ktoré otriasajú horami a riekami. Preto sa slová v Mojich ústach zmenili na ľudský poklad a všetci ľudia si Moje slová vážia. Blesky šľahajú z východu až na západ. Moje slová sú také, že sa ich človek nerád vzdáva a zároveň ich považuje za nepochopiteľné, ale o to viac sa z nich teší. Všetci ľudia sa radujú a jasajú, oslavujú Môj príchod, akoby sa práve narodilo nemluvňa. Prostredníctvom svojho hlasu privediem všetkých ľudí predo Mňa. Od tej chvíle slávnostne vstúpim do ľudského pokolenia, aby sa Mi ľudia prišli pokloniť. Vďaka sláve, ktorú vyžarujem, a slovám, ktoré mám v ústach, dosiahnem, že všetci ľudia predstúpia predo Mňa a uvidia, že blesky šľahajú z východu a že som zostúpil aj na „Olivovú horu“ na východe. Zistia, že som už dávno na zemi, no už nie ako syn Židov, ale ako blesk z Východu. Veď som už dávno vstal z mŕtvych a odišiel z ľudského sveta, aby som sa potom opäť slávne objavil medzi ľuďmi. Som Ten, ktorého uctievali pred nespočetnými vekmi, a som aj tým nemluvňaťom, ktoré Izraeliti už veľmi dávno opustili. Ba čo viac, Ja som všemohúci a slávny Boh súčasnosti! Nech všetci prídu pred Môj trón a uzrú Moju slávnu podobu, začujú Môj hlas a pohliadnu na Moje skutky. To je celá Moja vôľa, je to koniec a vrchol Môjho plánu, ako aj cieľ Môjho riadenia: aby sa Mi každý národ klaňal, každý jazyk ma uznával, každý človek vo Mňa veril a každý národ sa Mi podriadil!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Sedem hromobití – proroctvo o tom, že evanjelium o kráľovstve sa bude šíriť po celom vesmíre

179. Za starých čias som bol známy ako Jahve. Nazývali ma aj Mesiášom a ľudia Ma kedysi s láskou a úctou nazývali Ježiš Spasiteľ. Dnes však už nie som tým Jahvem ani Ježišom, ktorého ľudia poznali v dávnych časoch. Som Bohom, ktorý sa navrátil na sklonku posledných dní, Bohom, ktorý privedie tento vek ku koncu. Som samotným Bohom, ktorý povstáva z končín zeme, v celej svojej povahe a plný moci, cti a slávy. Ľudia sa Mnou nikdy nezapodievali, nikdy Ma nepoznali a nikdy netušili, aká je Moja povaha. Od počiatkov stvorenia sveta až dodnes Ma neuvidel ani jeden jediný človek. Taký je Boh, ktorý sa v posledných dňoch zjaví človeku, avšak zostáva skrytý medzi ľuďmi. Prebýva medzi nimi, pravý a skutočný ako žeravé slnko a planúci plameň, plný sily a oplývajúci mocou. Neexistuje jediný človek alebo vec, ktoré by nezasiahol súd Mojich slov, a neexistuje jediný človek alebo vec, ktoré by neboli očistené horiacim ohňom. Napokon budú všetky národy požehnané a zároveň rozdrvené na kúsky skrze Moje slová. Všetky národy tak počas posledných dní uvidia, že som sa vrátil Ja – Spasiteľ, a že som Všemohúci Boh, ktorý si podmaní celé ľudstvo. Všetci uvidia, že som bol kedysi obetou za hriech človeka, ale že v posledných dňoch sa stanem i plameňom slnka, ktorý všetko spaľuje, ako aj slnkom spravodlivosti, ktoré všetko odhaľuje. Toto je Moje dielo posledných dní. Prijal som toto meno a túto povahu, aby všetci ľudia videli, že som spravodlivý Boh, spaľujúce slnko, horiaci plameň, a aby sa Mi všetci klaňali, jedinému pravému Bohu, a aby videli Moju pravú tvár: nie som len Bohom Izraelitov a nie som len Vykupiteľom. Som Bohom všetkých stvorení v celom nebi, na zemi a v moriach.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Spasiteľ sa už vrátil na „bielom oblaku“

180. Boží šesťtisícročný plán riadenia sa chýli ku koncu a brána kráľovstva sa už otvorila pre všetkých, ktorí túžia po tom, aby sa Boh zjavil. Drahí bratia a sestry, na čo čakáte? Po čom túžite? Očakávate zjavenie Boha? Hľadáte Jeho stopy? Božie zjavenie sa tak túžobne očakáva! A ako ťažké je nájsť Božie stopy! Čo musíme urobiť v tomto veku a v tomto svete, aby sme sa stali svedkami zjavenia Boha? Čo musíme urobiť, aby sme kráčali v Božích šľapajach? Tieto otázky si kladú všetci, ktorí očakávajú Božie zjavenie. Viackrát ste už o nich všetci premýšľali, no k akému výsledku ste dospeli? Kde sa Boh zjaví? Kde sú Božie stopy? Dostali ste odpoveď? Mnohí by odpovedali: „Boh sa zjavuje medzi všetkými svojimi nasledovníkmi a Jeho stopy sú medzi nami, je to také jednoduché!“ Každý môže sformulovať nejakú frázu, no rozumiete, čo zjavenie Boha alebo Jeho stopy vlastne znamenajú? Zjavenie Boha znamená Jeho príchod na zem, aby osobne vykonal svoje dielo. Odhalí vlastnú tvár a povahu, sebe vlastným spôsobom zostúpi medzi ľudstvo a vykoná dielo, ktorým začne nový vek a ukončí starý. Toto zjavenie nebude žiadna ceremónia. Nie je to znamenie, obraz, zázrak ani žiadna veľkolepá vízia, a už vôbec nie druh náboženského obradu. Je to pravé a skutočné a ktokoľvek sa toho môže dotknúť a uvidieť to. Tento druh zjavenia nie je len gestom či krátkodobým záväzkom; je to skôr etapa diela v Jeho pláne riadenia. Božie zjavenie je vždy zmysluplné a vždy nejako súvisí s Božím plánom riadenia. To, čo sa tu nazýva zjavením, je úplne odlišné od toho druhu „zjavenia“, ktorým Boh človeka vedie, usmerňuje a osvecuje. Vždy, keď sa Boh odhalí, vykonáva nejakú etapu svojho veľkého diela. Je to iné dielo, než aké vykonával v ktoromkoľvek inom veku. Človek si to nedokáže predstaviť a nikdy také niečo nezažil. Je to dielo, ktorým sa začína nový vek a ukončuje ten starý a je to nová, dokonalejšia forma diela pre spásu ľudstva; okrem toho je to dielo, ktoré privádza ľudstvo do nového veku. Toto znamená zjavenie Boha.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dodatok 1: Zjavenie Boha ohlasuje nový vek

181. Keď už chápete, čo znamená zjavenie Boha, ako by ste mali hľadať Božie stopy? Na túto otázku existuje jednoduché vysvetlenie: Kdekoľvek sa Boh zjaví, tam nájdete Jeho stopy. Znie to jednoducho, ale v praxi to vôbec nie je také ľahké, pretože mnohí ľudia nevedia, kde sa Boh zjaví a ešte menej, kde sa chce alebo kde by sa mal objaviť. Niektorí podvedome veria, že Boh sa zjavuje všade tam, kde pôsobí Duch Svätý. Iní sa zase domnievajú, že Boh sa zjavuje tam, kde sa nachádzajú duchovné postavy. No a ďalší zase veria, že Boh sa zjavuje tam, kde sú významní ľudia. Nateraz nechajme bokom, či je takáto viera správna alebo nesprávna. Na vysvetlenie tejto otázky musíme mať najskôr jasný cieľ: hľadáme Božie stopy. Nehľadáme duchovné postavy, a už vôbec nie slávne osobnosti; hľadáme stopy Boha. Z toho dôvodu, keďže hľadáme Božie stopy, mali by sme hľadať Božiu vôľu, Božie slová a Božie výroky – pretože všade tam, kde Boh vysloví nové slová, je Boží hlas, a kde sú Božie stopy, tam sú aj Božie skutky. Kde sa Boh prejaví, tam sa Boh zjavuje, a kde sa zjavuje Boh, tam existuje pravda, cesta a život. Pri hľadaní Božích stôp ste si nevšímali slová „Boh je pravda, cesta a život“. A tak mnohí ľudia, aj keď prijmú pravdu, neveria, že našli Božie stopy, a ešte menej dokážu uznať Božie zjavenie. Aká veľká chyba! Zjavenie Boha je nezmieriteľné s ľudskými predstavami, a už vôbec sa Boh nemôže zjaviť na príkaz človeka. Boh sa rozhoduje sám a pri tvorbe svojho diela má svoje vlastné plány. Takisto má svoje vlastné ciele a svoje vlastné metódy. Bez ohľadu na to, čo robí, nemusí o tom diskutovať s človekom ani hľadať jeho radu, a už vôbec nie informovať každého človeka o svojom diele. Toto je povaha Boha, ktorú by mali všetci uznať. Ak túžite byť svedkami Božieho zjavenia a kráčať v Božích šľapajach, musíte najprv zanechať svoje predstavy. Nesmiete žiadať Boha, aby urobil to či ono, a už vôbec by ste Ho nemali vtesnávať do svojich vlastných hraníc a okliešťovať Ho vlastnými predstavami. Namiesto toho by ste sa mali sami seba pýtať, ako máte hľadať Božie stopy, ako prijať Božie zjavenie a ako sa podriadiť novému Božiemu dielu. Toto by mal človek robiť. Keďže človek nie je pravdou ani pravdu nevlastní, mal by hľadať, prijímať a poslúchať.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dodatok 1: Zjavenie Boha ohlasuje nový vek

182. Boh dnes vykonal nové dielo. Možno tieto slová neprijmeš a môžu sa ti zdať čudné, poradil by som ti však, aby si neukazoval svoju prirodzenosť, pretože len tí, ktorí sú skutočne hladní a smädní po spravodlivosti pred Bohom, môžu získať pravdu a len tých, ktorí sú skutočne zbožní, môže Boh osvietiť a usmerňovať. Výsledky sa dostavia vďaka hľadaniu pravdy pomocou triezveho pokoja, nie hádkami a spormi. Keď hovorím, že „Boh dnes vykonal nové dielo“, mám na mysli skutočnosť, že Boh sa vracia do tela. Tieto slová ťa možno netrápia, možno nimi pohŕdaš alebo ťa dokonca veľmi zaujímajú. Tak či onak, dúfam, že všetci tí, ktorí skutočne túžia po Božom zjavení, dokážu tomuto faktu čeliť a starostlivo ho preskúmať a nebudú v tejto veci robiť rýchle závery. Práve to by mal spraviť múdry človek.

Niečo také nie je ťažké skúmať, každý z nás však musí poznať túto jednu pravdu: Vtelenému Bohu patrí Božia podstata a vtelenému Bohu patrí Jeho výraz. Keďže Boh sa stáva telom, dokáže zabezpečiť vykonanie zamýšľaného diela, a keďže sa stáva telom, vyjadrí, čím je, a človeku bude schopný priniesť pravdu, darovať mu život a ukázať mu cestu. Telo, ktoré nemá Božiu podstatu, rozhodne nie je vtelený Boh, o tom niet pochýb. Ak chce človek skúmať, či ide o vteleného Boha, musí si to potvrdiť na základe povahy, ktorú Boh vyjadruje, a slov, ktoré hovorí. To znamená, že aby si potvrdil, či ide o vteleného Boha a o pravú cestu, musí to rozlíšiť na základe Jeho podstaty. Pri rozhodovaní, či ide o vteleného Boha, je preto kľúčová Jeho podstata (Jeho dielo, Jeho výroky, Jeho povaha a mnoho ďalších stránok), nie jeho vonkajší zjav. Ak človek skúma len Jeho vonkajší zjav a v dôsledku toho prehliadne Jeho podstatu, svedčí to o tom, že je nevedomý a neznalý. Vonkajší zjav nemôže určovať podstatu a Božie dielo navyše nikdy nemôže byť v súlade s predstavami človeka. Nebol vonkajší vzhľad Ježiša v rozpore s predstavami človeka? Nebolo to tak, že Jeho tvár a odev nehovorili nič o Jeho skutočnej totožnosti? Neboli prví farizeji proti Ježišovi práve preto, lebo sa zameriavali len na Jeho vonkajší vzhľad a nevzali si k srdcu Jeho slová? Dúfam, že žiadny brat a sestra v snahe o to, aby sa im zjavil Boh, nezopakuje tragédiu z minulosti. Nesmú sa z vás stať moderní farizeji a nesmiete Boha opäť pribiť na kríž. Mali by ste starostlivo zvážiť, ako privítať Boží návrat a mali by ste mať jasno v tom, ako byť niekým, kto sa podriadi pravde. Toto je zodpovednosť každého, kto čaká, že Ježiš príde naspäť na obláčiku. Mali by sme si pretrieť naše duchovné oči, aby boli čisté a aby sme neuviazli v slovách prehnanej fantázie. Mali by sme uvažovať o praktickom Božom diele a pozrieť sa na Jeho praktickú stránku. Nenechajte sa uniesť ani sa nestraťte vo fantáziách, túžiac po dni, keď Pán Ježiš príde na obláčiku a náhle medzi vás zostúpi a vezme vás, ktorí ste Ho nikdy nepoznali ani nevideli a ktorí neviete, ako konať Jeho vôľu. Lepšie je rozmýšľať o praktickejších záležitostiach!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Predslov

183. Tentoraz Boh neprichádza vykonať dielo v duchovnom tele, ale v úplne obyčajnom. Okrem toho to nie je iba telo druhého Božieho vtelenia, je to tiež telo, cez ktoré sa Boh vracia k telesnosti. Je to veľmi obyčajné telo. Neuvidíš nič, čo by Ho odlišovalo od ostatných, no môžeš od Neho získať neslýchané pravdy. Toto bezvýznamné telo stelesňuje všetky Božie slová pravdy, vykonáva Božie dielo posledných dní a vyjadruje celú Božiu povahu, aby ju človek pochopil. Či netúžiš uvidieť Boha v nebi? Či netúžiš poznať Boha na nebesiach? Či netúžiš spoznať konečný osud ľudstva? Prezradí ti všetky tieto tajomstvá – tajomstvá, ktoré ti nikto nedokázal povedať, a rozpovie ti všetky pravdy, ktorým nerozumieš. Je tvojou bránou do kráľovstva a tvojím sprievodcom do nového veku. Takéto obyčajné telo skrýva mnoho nevyspytateľných tajomstiev. Jeho skutky sa ti môžu zdať nepochopiteľné, ale celý zámer Jeho diela stačí na to, aby si uvidel, že nie je obyčajným telom, ako sa ľudia domnievajú. Predstavuje Božiu vôľu a opateru, ktorú Boh poskytuje ľuďom v posledných dňoch. Aj keď nepočuješ Jeho slová, ktoré by otriasali nebom a zemou, aj keď neuvidíš Jeho oči ako blčiaci plameň, a aj keď nemôžeš prijať disciplínu Jeho železnej palice, môžeš z Jeho slov počuť, že Boh je nahnevaný, a poznať, že prejavuje ľudstvu súcit. Uvidíš spravodlivú povahu Boha a Jeho múdrosť a navyše si uvedomíš Božiu starosť o celé ľudstvo. V posledných dňoch má Božie dielo umožniť človeku uvidieť Boha na nebesiach žijúceho medzi ľuďmi na zemi a umožniť mu poznať, poslúchať, báť sa a milovať Ho. Pre toto sa druhýkrát vrátil do tela. Aj keď človek dnes vidí Boha rovnakého ako je On sám, Boha s nosom a dvoma očami, všedného Boha, nakoniec vám Boh ukáže, že ak by tento človek neexistoval, nebo a zem by prešli hroznou zmenou. Ak by tento človek nejestvoval, nebesia by potemneli, zem by sa ponorila do chaosu a celé ľudstvo by zasiahli hlad a epidémie. Ukáže vám, že ak by vás v posledných dňoch vtelený Boh nespasil, už dávno by zničil celé ľudstvo v pekle. Ak by toto telo neexistovalo, potom by ste boli naveky arcihriešnikmi a večnými mŕtvolami. Mali by ste vedieť, že ak by toto telo neexistovalo, celé ľudstvo by čelilo neodvratnej katastrofe a nedokázalo by uniknúť ešte prísnejšiemu trestu, ktorý Boh uvalil na ľudstvo v posledných dňoch. Keby sa toto obyčajné telo nenarodilo, všetci by ste prosili o život, ale nemohli by ste ho žiť a modlili by ste sa za smrť, no nemohli by ste zomrieť. Keby toto telo neexistovalo, nezískali by ste pravdu a neprišli by ste dnes pred Boží trón, no Boh by vás za vaše ťažké hriechy potrestal. Vedeli ste, že ak by sa Boh nenavrátil do tela, nikto by nemal šancu na spásu, a keby do tohto tela neprišiel, Boh by už dávno ukončil starý vek? Naďalej odmietate druhé Božie vtelenie? Keďže môžete z tohto obyčajného človeka získať toľko dobrodení, prečo Ho s radosťou neprijmete?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vedel si o tom? Boh vykonal medzi ľuďmi niečo veľké

184. Dielo Božie je niečo, čo nedokážeš pochopiť. Ak nedokážeš naplno chápať, či si sa rozhodol správne, ani nemôžeš vedieť, či môže Božie dielo uspieť, prečo neskúsiš šťastie a nezistíš, či ti tento obyčajný človek dokáže pomôcť a či Boh naozaj vykonal veľkolepé dielo? Musím ti však povedať, že za čias Noema ľudia jedli a pili, sobášili sa a oddávali sa manželstvu do takej miery, že sa Boh nezniesol na to dívať, a tak zoslal veľkú potopu, aby zničil ľudstvo. Ušetril len osem členov Noemovej rodiny a všetky druhy vtákov a zvierat. Boh však v posledných dňoch ušetrí len tých, ktorí Mu budú verní až do konca. Hoci sa Boh nezniesol dívať ani na jeden z vekov skazenosti, keď v obidvoch bolo ľudstvo skazené a popieralo, že Boh je jeho Pánom, Boh zničil iba ľud za čias Noema. Ľudstvo v obidvoch vekoch spôsobilo Bohu veľké utrpenie, ale Boh bol s ľuďmi posledných dní až doteraz trpezlivý. Prečo je to tak? Nikdy ste nad tým nerozmýšľali? Ak naozaj neviete, poviem vám to. Boh je schopný udeliť milosť ľuďom v posledných dňoch nie preto, že by boli menej skazení ako ľudia v dobe Noema, alebo že by sa pred Ním kajali, a už vôbec nie preto, že technológia v posledných dňoch je taká vyspelá, že by ich Boh ani nechcel zničiť. Je to preto, že Boh musí v posledných dňoch pôsobiť na skupinu ľudí a vykoná toto dielo sám vo svojom vtelení. Potom si Boh vyberie časť tejto skupiny a títo ľudia sa stanú predmetom Jeho spásy, plodom Jeho plánu riadenia a privedie ich do nového veku. Nech sa deje čokoľvek, Boh zaplatil túto cenu za prípravu na dielo, ktoré Jeho vtelené telo vykoná v posledných dňoch. Len vďaka tomuto telu ste sa dožili dnešného dňa. Boh žije v tele, a preto máte šancu prežiť. Vďaka tomuto obyčajnému človeku ste dosiahli všetko toto šťastie. A to nie je všetko – tohto obyčajného človeka bude nakoniec každý národ uctievať, tomuto bezvýznamnému človeku bude vzdávať vďaku a poslúchať ho, pretože toto sú pravda, život a cesta, ktoré On priniesol a ktoré zachránili celé ľudstvo, zmiernili konflikt medzi človekom a Bohom, zblížili ich a sprístupnili spojenie medzi myšlienkami Boha a človeka. On je ten, kto získal pre Boha ešte väčšiu slávu. Nie je taký obyčajný človek hoden tvojej dôvery a obdivu? Je nevhodné nazývať také obyčajné telo Kristom? Nemôže sa takýto obyčajný človek stať prejavom Boha medzi ľuďmi? Nezaslúži si taký človek, ktorý ušetril ľudí od pohromy, vašu lásku a túžbu držať sa Ho? Ak odmietate pravdy vyslovené z Jeho úst a nenávidíte Jeho existenciu medzi vami, čo z vás napokon bude?

Na tomto obyčajnom človeku stojí celé Božie dielo v posledných dňoch. Dá ti všetko, a navyše za teba o všetkom rozhodne. Ako môžete takého človeka považovať za takého jednoduchého, že si nezaslúži ani zmienku? Nepresvedčila vás úplne Jeho pravda? Nepresvedčilo vás svedectvo o Jeho skutkoch? Nie je cesta, ktorú prináša, hodna toho, aby ste po nej kráčali? Prečo Ho v konečnom dôsledku nenávidíte, zavrhujete a vyhýbate sa Mu? Tento človek vyjadruje pravdu, tento človek poskytuje pravdu a práve tento človek vám prináša cestu, aby ste po nej kráčali. Stále nedokážete v týchto pravdách nájsť stopy Božieho diela? Bez Ježišovho diela by ľudstvo nemohlo zostúpiť z kríža, ale bez dnešného vtelenia by tí, ktorí zostúpili z kríža, nemohli nikdy získať Boží súhlas alebo vstúpiť do nového veku. Bez príchodu tohto obyčajného človeka by ste nikdy nemali príležitosť ani oprávnenie uvidieť pravú tvár Boha, pretože vy všetci by ste už boli dávno zničení. Boh vám odpustil a prejavil milosrdenstvo pre príchod druhého vtelenia Boha. I tak sa s vami nakoniec musím rozlúčiť týmito slovami: tento obyčajný človek, ktorý je vteleným Bohom, je pre vás životne dôležitý. Toto je tá veľká vec, ktorú Boh medzi ľuďmi vykonal.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vedel si o tom? Boh vykonal medzi ľuďmi niečo veľké

185. Ak by Spasiteľ prišiel v posledných dňoch a naďalej by sa volal Ježiš, a opäť by sa narodil v Judei a konal by tam svoje dielo, potom by to dokazovalo, že som stvoril a vykúpil iba izraelský ľud, a že s pohanmi nemám nič spoločné. Nebolo by to v rozpore s Mojimi slovami, podľa ktorých „Ja som Pán, ktorý stvoril nebesá, zem a všetky veci“? Opustil som Judeu a konám svoje dielo medzi pohanmi, pretože nie som len Bohom izraelského ľudu, ale Bohom všetkých stvorení. V posledných dňoch sa zjavím medzi pohanmi, pretože nie som len Jahve, Boh izraelského ľudu, ale najmä preto, že som Stvoriteľ všetkých svojich vyvolených medzi pohanmi. Stvoril som nielen Izrael, Egypt a Libanon, ale aj všetky pohanské národy mimo Izraela. Preto som Pánom všetkých stvorení. Izrael som použil len ako východiskový bod svojho diela, Judeu a Galileu zasa ako oporné body svojho diela vykúpenia a teraz používam pohanské národy ako základňu, z ktorej dovediem celý vek do konca. V Izraeli som vykonal dve etapy diela (Vek zákona a Vek milosti) a v krajinách mimo Izraela vykonávam ďalšie dve etapy diela (Vek milosti a Vek kráľovstva). Medzi pohanskými národmi uskutočním dielo podmanenia, a tak zavŕšim tento vek. Ak Ma ľudia budú stále nazývať Ježišom Kristom, ale nebudú vedieť, že som v posledných dňoch započal nový vek a pustil sa do nového diela, a ak budú naďalej posadnuto očakávať príchod Ježiša Spasiteľa, potom budem takýchto ľudí nazývať tými, ktorí vo Mňa neveria. Sú to ľudia, ktorí Ma nepoznajú, a ich viera vo Mňa je falošná. Mohli by byť takíto ľudia svedkami príchodu Ježiša Spasiteľa z neba? To, čo očakávajú, nie je Môj príchod, ale príchod kráľa Židov. Netúžia po tom, aby som zničil tento starý nečistý svet, ale očakávajú druhý príchod Ježiša, kedy budú spasení. Tešia sa, že Ježiš opäť vykúpi celé ľudstvo z tejto poškvrnenej a nespravodlivej zeme. Ako sa takíto ľudia môžu stať tými, ktorí zavŕšia Moje dielo posledných dní? Ľudské túžby nedokážu naplniť Moje želania ani dokončiť Moje dielo, pretože človek iba obdivuje alebo oceňuje dielo, ktoré som vykonal predtým, a netuší, že Ja sám som Boh, ktorý je vždy nový, a nikdy nie starý. Ľudia vedia len to, že som Jahve a Ježiš, a nemajú ani potuchy, že som Ten, ktorý v posledných dňoch privedie ľudstvo až do konca. Všetko, po čom človek túži a čo pozná, pochádza z jeho vlastných predstáv, a je to len to, čo môže vidieť na vlastné oči. To sa nezhoduje s dielom, ktoré konám, ale naopak mu odporuje. Keby sa Moje dielo riadilo podľa ľudských predstáv, kedy by sa ukončilo? Kedy by ľudstvo vošlo do odpočinku? A ako by som mohol vstúpiť do siedmeho dňa, do sabatu? Pracujem podľa svojho plánu a zámeru – nie podľa úmyslov človeka.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Spasiteľ sa už vrátil na „bielom oblaku“

186. Nezáleží na tom, či patríš medzi Američanov, Britov alebo máš inú národnosť, mal by si prekročiť hranice svojej vlastnej národnosti, vykročiť z vlastného ja a sledovať Božie dielo z pozície stvorenej bytosti. Takto nebudeš klásť na Božie stopy svoje vlastné obmedzenia. Mnoho ľudí si dnes totiž myslí, že nie je možné, aby sa Boh zjavil určitému národu alebo určitým ľuďom. Aký hlboký je význam Božieho diela a aké dôležité je zjavenie Boha! Ako by sa to dalo zmerať ľudskými predstavami a názormi? Preto hovorím, že ak chceš uvidieť Božie zjavenie, treba, aby si prelomil hranice vlastnej národnosti a etnickej príslušnosti. Len tak ťa nebudú obmedzovať vlastné predstavy, len tak budeš spôsobilý prijať zjavenie Boha. Inak zostaneš vo večnej temnote a nikdy nezískaš Boží súhlas.

Boh je Bohom celého ľudského pokolenia. Nepovažuje sám seba za súkromný majetok žiadneho národa alebo ľudu, koná len svoje dielo podľa plánu, neupína sa na žiadnu podobu, národ či ľud. Možno si si Ho nikdy nepredstavoval v takejto podobe alebo sa k tomu staviaš zamietavo, alebo možno národ, ktorému sa Boh zjavuje a ľudia, medzi ktorými sa zjavuje, každý diskriminuje a patrí medzi najzaostalejšie na zemi. No Boh je múdry. Z pozície svojej veľkej moci a svojou pravdou a vlastnou povahou si skutočne získal skupinu ľudí, ktorá je s Ním jedna myseľ, a ktorú chcel urobiť úplnou – skupinu, ktorú si podmanil, ktorá znášala všetky možné skúšky a súženia a všetky druhy prenasledovania, a môže Ho nasledovať až do samého konca. Cieľom Božieho zjavenia, ktoré sa neobmedzuje na žiadnu podobu či národ, je dokončiť svoje dielo podľa plánu. Ako keď sa Boh stal telom v Judei: Jeho cieľom bolo dovŕšiť dielo ukrižovania pre vykúpenie celého ľudského pokolenia. Židia však neverili, že Boh to dokáže a že by sa Boh mohol premeniť na telo a vziať na seba podobu Pána Ježiša. Keďže to bolo pre nich „nemožné“, odsúdili Boha a odporovali Mu, čo nakoniec viedlo k zničeniu Izraela. Dnes sa veľa ľudí dopúšťa podobnej chyby. Vyhlasujú zo všetkých síl bezprostredné zjavenie Boha, no zároveň Jeho zjavenie odsudzujú; považujú ho za „nemožné“, lebo znovu chápu zjavenie Boha len v medziach svojej vlastnej predstavivosti. A tak som videl mnohých ľudí, ako prepukli do divokého a drsného smiechu, keď prišlo na Božie slová. Líši sa tento smiech od odsúdenia a rúhania sa Židov? Nesprávate sa zbožne v prítomnosti pravdy, a už vôbec po nej netúžite. Len bezhlavo študujete a bezstarostne čakáte. Čo môžete získať takýmto štúdiom a čakaním? Myslíte si, že vás Boh bude osobne viesť? Ak nedokážete rozoznať Božie výroky, ako môžete dosvedčiť zjavenie Boha? Kdekoľvek sa Boh zjaví, tam bude vyjadrená pravda a tam bude aj Boží hlas. Iba tí, ktorí dokážu prijať pravdu, budú schopní počuť Boží hlas a iba títo ľudia sú spôsobilí svedčiť o Božom zjavení. Vzdajte sa svojich predstáv! Upokojte sa a pozorne si prečítajte tieto slová. Ak túžiš po pravde, Boh ťa osvieti a pochopíš Jeho vôľu a Jeho slová. Zbavte sa svojich názorov o tom, čo je „nemožné“! Čím viac ľudia veria, že je niečo nemožné, tým pravdepodobnejšie sa to stane, pretože Božia múdrosť stúpa nad nebesia, Božie myšlienky sú vyššie ako ľudské a Božie dielo presahuje hranice ľudského myslenia a predstáv. Čím viac je niečo nemožné, tým je v tom viac pravdy, ktorú možno hľadať; čím viac niečo presahuje ľudské predstavy a fantáziu, tým viac to obsahuje Božiu vôľu. Bez ohľadu na to, kde sa zjaví, Boh bude stále Bohom a Jeho podstata sa nikdy nezmení v dôsledku toho, kde a ako sa zjaví. Božia povaha zostáva rovnaká bez ohľadu na to, kde sú Jeho stopy. Bez ohľadu na to, kde sú Božie stopy, On je Bohom celého ľudstva, rovnako ako Pán Ježiš je nielen Bohom Izraelitov, ale je aj Bohom všetkých ľudí z Ázie, Európy a Ameriky, ba čo viac, On je jediný Boh v celom vesmíre. Hľadajme teda Božiu vôľu, objavme Jeho zjavenie v Jeho slovách a držme sa v Jeho šľapajach! Boh je pravda, cesta a život. Jeho slová a Jeho zjavenie existujú súčasne a Jeho povaha a stopy sa naveky otvárajú ľudstvu. Drahí bratia a sestry, dúfam, že v týchto slovách uvidíte zjavenie Boha, začnete kráčať v Jeho šľapajach, vstúpite do nového veku a nádherného nového neba a zeme, ktoré Boh pripravil pre tých, ktorí očakávajú Jeho zjavenie!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dodatok 1: Zjavenie Boha ohlasuje nový vek

Predchádzajúci: D. Slová o odhalení toho, čím je pravda

Ďalší: IV. Slová o odhalení tajomstiev vtelenia

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger