D. Slová o odhalení toho, čím je pravda

152. Kristus posledných dní prináša život a trvalú a večnú cestu pravdy. Táto pravda je cesta, ktorou človek získa život, a je to jediná cesta, prostredníctvom ktorej človek spozná Boha a Boh ho schváli. Ak nehľadáš cestu života, ktorú poskytuje Kristus posledných dní, nikdy nezískaš súhlas Ježiša a nikdy nebudeš mať právo vstúpiť do nebeského kráľovstva, pretože si bábka a väzeň minulosti. Tí, ktorých ovládajú ustanovenia a slová, a majú na sebe okovy minulosti, nikdy nebudú môcť získať život ani večnú cestu života. Je to preto, lebo namiesto vody života, ktorá vyteká z trónu, majú len mútnu vodu, ktorej sa ľudia držali tisícky rokov. Tí, ktorí nedostávajú vodu života, budú naveky mŕtvolami, hračkami Satana a synmi pekla. Ako potom môžu uvidieť Boha? Ak sa snažíš držať len minulosti, nekonáš a nechávaš veci, ako sú, nesnažíš sa zmeniť súčasný stav a zahodiť minulosť, či nebudeš vždy proti Bohu? Kroky Božieho diela sú obrovské a mocné, ako vlny v príboji a hrmiace hromy – ty však pasívne sedíš a čakáš na zničenie, držíš sa svojej hlúposti a nič nerobíš. Ako ťa takto možno považovať za niekoho, kto nasleduje Baránka? Ako môžeš Bohu dokázať, že si ako On, stále nový a nikdy nie starý? A ako ťa môžu slová tvojich zažltnutých kníh priviesť do nového veku? Ako ťa môžu viesť k tomu, aby si hľadal kroky Božieho diela? A ako ťa môžu vziať na nebesá? V rukách držíš slová, ktoré ti môžu poskytnúť dočasnú útechu, nie pravdy, ktoré sú schopné dať život. Slová Svätého písma, ktoré čítaš, môže nanajvýš obohatiť tvoj jazyk – nie sú to filozofické myšlienky, ktoré ti pomôžu spoznať ľudský život a už vôbec nie cesty, ktoré ťa môžu priviesť k dokonalosti. Nie je táto nezrovnalosť pre teba dôvodom na úvahu? Neuvedomuješ si vďaka tomu záhady vo vnútri? Dokážeš sa sám dostať do neba, aby si sa stretol s Bohom? Vieš sa bez príchodu Boha dostať do neba, aby si si užíval rodinné šťastie s Bohom? Aj teraz stále snívaš? Potom ti navrhujem, aby si prestal snívať a zistil, kto teraz pracuje – pozri sa, kto zachraňuje človeka počas posledných dní. V opačnom prípade nikdy nezískaš pravdu a nikdy nezískaš život.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len Kristus posledných dní môže dať človeku cestu večného života

153. Moje slová sú naveky nemennou pravdou. Som zdrojom života pre človeka a jediným sprievodcom ľudstva. Hodnotu a význam Mojich slov neurčuje to, či ich ľudstvo uznáva alebo prijíma, ale podstata samotných slov. Aj keď Moje slová nemôže prijať nik na tejto zemi, hodnota Mojich slov a ich pomoc ľudstvu sú pre človeka neoceniteľné. Takže, keď čelím mnohým ľuďom, ktorí Mojim slovám vzdorujú, popierajú ich alebo nimi vyslovene pohŕdajú, zaujímam takýto postoj: nech o pravdivosti Mojich slov dosvedčí čas a fakty. Tie nech ukážu, že Moje slová sú cesta, pravda a život. Nech sú pre nich dôkazom toho, že všetko, čo som povedal, je pravda a že každý človek by ich mal mať naporúdzi a mal by ich prijať. Nech všetci, ktorí Ma nasledujú, vedia tento fakt: tí, ktorí nedokážu plne prijať Moje slová, tí, ktorí nedokážu praktizovať Moje slová, tí, ktorí nedokážu nájsť zámer v Mojich slovách, a tí, ktorí nedokážu prijať spásu pre Moje slová, sú tými, ktorí boli v dôsledku Mojich slov odsúdení. Navyše prišli o Moju spásu a Môj prút sa od nich nikdy nevzdiali.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Mali by ste zvážiť svoje skutky

154. Boh Samotný je život a pravda a Jeho život a pravda existujú súčasne. Tí, ktorí nedokážu získať pravdu, nikdy nezískajú život. Bez usmernenia, podpory a poskytnutia pravdy získaš len slová, učenia a hlavne smrť. Boží život je vždy prítomný a Jeho pravda a život existujú súčasne. Ak nedokážeš nájsť zdroj pravdy, nezískaš pokrm života. Ak nedokážeš získať život, určite nebudeš mať pravdu a okrem fantázie a predstáv bude tvoje telo nič, len mäso – tvoje zapáchajúce mäso. Vedz, že slová z kníh sa nepovažujú za život, historické záznamy nemožno uctievať ako pravdu a ustanovenia z minulosti nemôžu slúžiť ako dôkaz dnešných Božích slov. Pravda, život, Božia vôľa a Jeho súčasný spôsob práce je len to, čo Boh vyjadrí, keď zostúpi na zem a žije medzi ľuďmi.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len Kristus posledných dní môže dať človeku cestu večného života

155. Pravda je najreálnejší aforizmus života a najvyšší z týchto aforizmov v celom ľudstve. Keďže je to požiadavka Boha na človeka a dielo, ktoré vykonáva Boh osobne, nazýva sa to „aforizmus života“. Nie je to aforizmus, ktorý by bol z niečoho odvodený, ani známy citát slávnej postavy. Je to výrok, ktorý Pán nebies, zeme a všetkých vecí adresuje ľudstvu. Nie sú to nejaké slová, ktoré zhrnul človek, ale prirodzený život Boha. Preto sa to nazýva „najvyšší zo všetkých aforizmov života“.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len tí, ktorí poznajú Boha a Jeho dielo, môžu Boha uspokojiť

156. Pravda pochádza z ľudského sveta, no pritom ju medzi ľuďmi rozširuje Kristus. Pochádza od Krista, teda od samotného Boha, a človek toho nie je schopný. Kristus však prináša len pravdu; neprichádza, aby rozhodol, či človek uspeje vo svojom hľadaní pravdy. Z toho vyplýva, že úspech alebo neúspech pri hľadaní pravdy závisí len od človeka. Úspech alebo neúspech človeka pri hľadaní pravdy nemá nikdy nič spoločné s Kristom, ale je podmienený ľudskou snahou. Konečný osud človeka a to, či uspeje, alebo nie, nemožno zvaľovať na Boha, aby za také niečo znášal zodpovednosť, pretože to nie je záležitosťou samotného Boha, ale priamo to súvisí s povinnosťou, ktorú majú Božie stvorenia plniť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Úspech alebo neúspech závisí od cesty, po ktorej človek kráča

157. Pravda sa nedá vyjadriť vzorcom a nie je to ani zákon. Nie je mŕtva – samotná pravda je život, je to živá vec a pravidlo, ktoré stvorená bytosť musí v živote dodržiavať, a pravidlo, ktoré človek musí v živote mať. Je to niečo, čo musíš v maximálnej miere pochopiť prostredníctvom skúseností. Je jedno, do ktorej etapy si sa so svojimi skúsenosťami dostal. Nemôžeš sa oddeliť od Božieho slova ani pravdy a všetko, čo vieš o Božej povahe a o tom, čo Boh má a čím je, vyjadrujú Božie slová. Božie slová sú navždy spojené s pravdou. Božia povaha a to, čo Boh má a čím je, to je samé o sebe pravda. Pravda je autentický prejav Božej povahy a toho, čo Boh má a čím je. Vďaka tomu má to, čo Boh má a čím je, konkrétny charakter, a je to jasné vyjadrenie toho, čo Boh má a čím je. Priamočiarejším spôsobom ti to hovorí, čo Boh má a čo nemá rád, čo chce, aby si urobil a čo ti nepovoľuje urobiť, ktorými ľuďmi pohŕda a z ktorých má potešenie. Za pravdami, ktoré Boh vyjadruje, môžu ľudia vidieť Jeho potešenie, hnev, smútok a šťastie, ako aj Jeho podstatu – je to zjavenie Jeho povahy.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Božie dielo, Božia povaha a samotný Boh III

158. Či už sú slová vyslovené Bohom navonok jasné alebo hlboké, všetko sú to pravdy, ktoré človek nevyhnutne potrebuje pri svojom vstupe do života. Sú prameňom živých vôd, ktorý umožňuje človeku prežiť v duchu aj v tele. Poskytujú to, čo človek potrebuje, aby zostal nažive: princípy a presvedčenie pre každodenný život, cestu, ktorou musí ísť k spáse, ako aj jej cieľ a smer, každú pravdu, ktorú by mal vlastniť ako stvorená bytosť pred Bohom, a každú pravdu o tom, ako má človek poslúchať a uctievať Boha. Tieto veci sú zárukou prežitia človeka, sú jeho každodenným chlebom a tiež pevnou oporou, ktorá človeku umožňuje, aby bol silný a dokázal stáť vzpriamene. Sú bohaté na pravdu-realitu, s ktorou stvorené ľudstvo prežíva normálnu ľudskú prirodzenosť, bohaté na pravdu, ktorou sa ľudstvo oslobodzuje od skazenosti a uniká satanovým nástrahám, a bohaté na neúnavné učenie, napomínanie, povzbudzovanie a útechu, ktoré Stvoriteľ dáva stvorenému ľudstvu. Sú majákom, ktorý vedie a osvecuje ľudí, aby pochopili všetko, čo je pozitívne, zárukou, ktorá zabezpečuje, že ľudia budú žiť a vlastniť všetko, čo je spravodlivé a dobré, sú kritériom, podľa ktorého sa merajú všetci ľudia, udalosti a objekty, a tiež navigačná značka, ktorá vedie ľudí k spáse a k ceste svetla.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Predslov

159. Slovo Božie nemôže byť prezentované ako slovo človeka a zo slova človeka už vôbec nemožno urobiť slovo Božie. Človek, ktorého Boh použije, nie je vtelený Boh a vtelený Boh nie je človek, ktorého Boh použije. Je v tom zásadný rozdiel. Keď si tieto slová prečítaš, možno ich nebudeš považovať za slová Božie, ale len za osvietenie, ktoré človek získal. V takom prípade si zaslepený nevedomosťou. Ako môžu byť slová Božie to isté ako osvietenie, ktoré človek získal? Slová vteleného Boha otvárajú nový vek, usmerňujú celé ľudstvo, odkrývajú záhady a ukazujú človeku smer, ktorým sa má v novom veku vydať. Osvietenie, ktoré človek získal, to sú len jednoduché pokyny k praktizovaniu alebo poznatky. Nemôže usmerňovať celé ľudstvo do nového veku ani odkrývať záhady samotného Boha. Boh je v konečnom dôsledku Boh a človek je človek. Boh má Božiu podstatu a človek má podstatu človeka. Ak by človek vnímal Božie slová ako jednoduché osvietenie Duchom Svätým a slová apoštolov a prorokov považoval za slová, ktoré vyslovuje sám Boh, bola by to jeho chyba.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Predslov

160. Pravda je život samotného Boha; predstavuje Jeho povahu, podstatu a to, čo má a čím je. Ak povieš, že mať nejaké skúsenosti a poznatky znamená mať pravdu, dosiahol si svätosť? Prečo stále preukazuješ skazenosť? Prečo nedokážeš rozlišovať medzi rôznymi druhmi ľudí? Prečo nedokážeš svedčiť o Bohu? Aj keď rozumieš nejakým pravdám, dokážeš zastupovať Boha? Dokážeš žiť Božiu povahu? Môžeš mať nejaké skúsenosti a poznatky týkajúce sa určitej stránky pravdy a svojou rečou možno vieš niečo osvetliť, no to, čo môžeš ľuďom poskytnúť, je mimoriadne obmedzené a dlho to nevydrží. Je to preto, lebo tvoje porozumenie a svetlo, ktoré si získal, nevyjadruje podstatu pravdy ani jej úplnosť. Vyjadruje len jednu stranu pravdy alebo jej malý aspekt. Je to len úroveň, ktorú môžu dosiahnuť ľudia, a má to stále ďaleko od podstaty pravdy. Tento malý kúsok svetla, osvietenia, skúsenosti a poznatkov nikdy nemôže zaujať miesto pravdy. Aj keby všetci ľudia dosiahli prostredníctvom skúsenosti s pravdou nejaké výsledky a všetky ich skúsenosti a poznatky by sa spojili, nedosiahlo by to úplnosť a podstatu ani jediného riadku tejto pravdy. V minulosti sa hovorilo: „To zhrniem pomocou všeobecnej pravdy, ktorá platí pre ľudský svet: Medzi ľuďmi nie je nik, kto Ma miluje.“ Táto veta je pravda, pravá podstata života, mimoriadne vážna vec a výraz samotného Boha. Po troch rokoch skúseností tomu môžeš trochu povrchne rozumieť a po siedmich alebo ôsmich tomu môžeš porozumieť o trochu viac, ale toto porozumenie nikdy nemôže nahradiť tento riadok pravdy. Niekto iný tomu môže trochu rozumieť po dvoch rokoch alebo o niečo viac po desiatich rokoch, prípadne tomu relatívne dobre porozumieť po celoživotnom úsilí, no spoločné porozumenie vás oboch nemôže nahradiť tento riadok pravdy. Je jedno, koľko poznania, svetla, skúseností alebo poznatkov možno vy dvaja spolu máte – nikdy to nemôže nahradiť tento riadok pravdy. To znamená, že ľudský život je vždy ľudský život a bez ohľadu na to, ako sú tvoje poznatky podriadené pravde, Božej vôli alebo Božím požiadavkám, nikdy nemôžu zaujať miesto pravdy. Povedať, že ľudia majú pravdu, znamená, že jej ľudia skutočne rozumejú, žijú niektoré z realít Božieho slova, majú o Bohu nejaké skutočné poznatky a dokážu velebiť Boha a svedčiť o Ňom. Nemožno však povedať, že ľudia už vlastnia pravdu, pretože pravda je príliš hlboká. Môže im trvať celý život, kým zažijú čo i len jeden riadok Božieho slova, no ani ten sa nedá zažiť úplne, a to ani po niekoľkých životoch skúseností alebo po tisícoch rokov. Je jasné, že proces porozumenia pravde a poznania Boha je naozaj nekonečný a množstvo pravdy, ktorej môžu ľudia za život skúseností porozumieť, je obmedzené. Niektorí ľudia hovoria, že majú pravdu, hneď ako porozumejú doslovnému významu Božích slov. Nie je to nezmysel?

Slovo, zv. III: Rozpravy Krista posledných dní. Tretia časť

161. Čo znamená slovo život, keď hovoríme, že ľudia rozumejú pravde a žijú s ňou ako so svojím životom? Znamená to, že pravda je v ich srdciach najdôležitejšia, vedia žiť podľa Božích slov, majú o nich skutočné poznatky a naozaj rozumejú pravde. Keď majú ľudia v sebe tento nový život, dosiahli ho výlučne praktizovaním a prežívaním Božích slov. Stojí na základoch pravdy Božích slov a dospeli k nemu tak, že žili v oblasti pravdy; všetko, čo ľudský život obsahuje, sú poznatky ľudí a ich zažívanie pravdy. To je jeho základ a tento rozsah neprekročí; toto je život, o ktorom hovoríme, keď rozprávame o získaní pravdy a života. Schopnosť žiť podľa pravdy Božích slov neznamená, že život pravdy je v ľuďoch, ani že vlastnia pravdu ako svoj život, stanú sa pravdou a ich vnútorný život sa stane životom pravdy; a už vôbec nie, že oni sú pravda a život. Koniec-koncov, ich život je stále životom človeka. Ak vieš žiť podľa Božích slov a máš poznatky o pravde, ak sa tieto poznatky v tebe zakorenia a stanú sa tvojím životom, ak sa pravda, ktorú si získal prostredníctvom skúseností, stane základom tvojej existencie, ak žiješ podľa týchto Božích slov a nikto to nemôže zmeniť, a ak ťa satan nemôže oklamať ani skaziť, potom si získal pravdu a život. To znamená, že v tvojom živote je len pravda, teda tvoje porozumenie, skúsenosti a poznanie pravdy; nech robíš čokoľvek, budeš žiť podľa týchto vecí a neprekročíš ich rozsah. To znamená vlastniť pravdu-realitu a takíto ľudia sú tým, čo chce Boh svojím dielom nakoniec získať. Je však jedno, ako dobre ľudia rozumejú pravde – stále majú podstatu ľudskej prirodzenosti, ktorá sa vôbec nedá porovnať s podstatou Boha. Je to preto, lebo ich zažívanie pravdy pokračuje naveky a nie je možné, aby ju žili úplne; môžu žiť len veľmi obmedzenú časť pravdy, ktorú môžu ľudia dosiahnuť. Ako by sa potom mohli zmeniť na Boha? … Ak máš trocha skúseností s Božími slovami a žiješ podľa ozajstných skúseností a poznania pravdy, Božie slová sa postupne stanú tvojím životom. Stále však nemôžeš povedať, že pravda je tvoj život alebo že to, čo vyjadruješ, je pravda; ak máš takýto názor, mýliš sa. Ak máš len nejaké skúsenosti s jednou konkrétnou stránkou pravdy, môže to samo osebe vyjadrovať, že vlastníš pravdu? Možno to považovať za dosiahnutie pravdy? Vieš pravdu dôkladne vysvetliť? Dokážeš z pravdy zistiť Božiu povahu a to, čo Boh má a čím je? Ak tieto účinky nie sú dosiahnuté, dokazuje to, že keď človek zažije len určitú stránku pravdy, nemožno to považovať za skutočné porozumenie pravde alebo poznanie Boha a už vôbec sa nedá povedať, že došlo k získaniu pravdy. Každý má skúsenosť len s jednou stránkou a rozsahom pravdy; túto skúsenosť získa vo svojom obmedzenom rozsahu a nemôže sa dotknúť všetkých nespočetných stránok pravdy. Môžu ľudia žiť pôvodný význam pravdy? Aká veľká je tvoja troška skúsenosti? Len jedno zrnko piesku v púšti; osamotená kvapka vody v oceáne. Preto bez ohľadu na to, aké vzácne môžu byť poznatky a pocity, ktoré si získal zo svojich skúseností, stále ich nemožno považovať za pravdu. Môžeme o nich len povedať, že sú v súlade s pravdou.

Slovo, zv. III: Rozpravy Krista posledných dní. Tretia časť

162. Boh sám je pravdou a vlastní všetku pravdu. Boh je zdrojom pravdy. Každá pozitívna vec a každá pravda pochádza od Boha. Boh môže vyniesť súd nad tým, či sú všetky veci a udalosti správne, alebo nesprávne; môže vyniesť súd nad vecami, ktoré sa stali, nad vecami, ktoré sa dejú teraz, i nad vecami v budúcnosti, o ktorých človek ešte nevie. Boh je jediný Sudca, ktorý môže vyniesť súd nad tým, či sú všetky veci správne, alebo nesprávne, a to znamená, že len Boh môže súdiť, či sú všetky veci správne, alebo nesprávne. Pozná kritériá pre všetky veci. Kedykoľvek a kdekoľvek môže vyjadriť pravdy. Boh je stelesnením pravdy, čo znamená, že On sám vlastní podstatu pravdy. Ak by človek rozumel mnohým pravdám a bol zdokonalený Bohom, mal by potom niečo do činenia so stelesnením pravdy? Nie. To je isté. Keď je človek zdokonalený, pokiaľ ide o súčasné Božie dielo a rôzne štandardy, ktoré Boh od človeka vyžaduje, môže získať presný súd a metódy praxe a plne porozumieť Božej vôli. Dokáže rozlíšiť medzi tým, čo pochádza od Boha a čo od človeka, a medzi tým, čo je správne a čo nie. Existujú však veci, ktoré zostávajú pre človeka nedosiahnuteľné a nejasné, veci, ktoré sa môže dozvedieť, až keď im to povie Boh. Môže človek poznať alebo predvídať zatiaľ neznáme veci, veci, ktoré mu Boh ešte nepovedal? Rozhodne nie. A čo viac, aj keby človek získal od Boha pravdu a vlastnil pravdu-realitu, poznal by podstatu mnohých právd a vedel by rozlíšiť správne od nesprávneho, mal by schopnosť všetko ovládať a riadiť? Túto schopnosť by ľudia nemali. To je rozdiel medzi Bohom a človekom. Stvorené bytosti môžu pravdu získať vždy len od zdroja pravdy. Môžu získať pravdu od človeka? Je človek pravdou? Vie človek poskytnúť pravdu? Nevie, v tom je ten rozdiel. Pravdu vieš iba získať, nevieš ju poskytnúť. Možno ťa nazvať človekom, ktorý vlastní pravdu? Možno ťa nazvať stelesnením pravdy? Rozhodne nie! Čo presne je podstatou stelesnenia pravdy? Je to zdroj, ktorý poskytuje pravdu, zdroj riadenia a zvrchovanosti nad všetkým a je to tiež jediné kritérium a štandard, podľa ktorého sa posudzujú všetky veci a všetky udalosti. To je stelesnením pravdy.

Slovo, zv. IV: Odhaľovanie antikristov. Ôsmy bod: Chceli by, aby ostatní poslúchali len ich, nie pravdu alebo Boha (Tretia časť)

163. Pravda je realitou všetkých pozitívnych vecí. Môže byť životom človeka a smerom, ktorým sa vydáva; môže človeku umožniť zbaviť sa svojej skazenej povahy, začať sa báť Boha a vyhýbať sa zlu, stať sa tým, kto Boha poslúcha, a byť spôsobilou stvorenou bytosťou, ktorú Boh miluje a ktorej prejavuje svoju priazeň. Aký by mal byť postoj a perspektíva človeka vzhľadom na vzácnosť Božích slov a pravdy? Je to celkom očividné: pre tých, ktorí skutočne veria v Boha a majú bohabojné srdce, sú Jeho slová zdrojom ich životnej sily. Ľudia by si mali vážiť Božie slová, jesť a piť z nich, tešiť sa z nich a prijať ich ako svoj život, ako smer, ktorým sa majú vydať, ako rýchlu pomoc a zaopatrenie; ľudia by mali praktizovať a prežívať v súlade s výrokmi a požiadavkami pravdy a podriadiť sa každej požiadavke a každému princípu, ktoré im pravda poskytuje. Len tak môže človek získať život. Hľadať pravdu znamená najmä praktizovať a prežívať Božie slová, nie podrobovať ich štúdiu, rozboru, špekuláciám a pochybnostiam. Keďže pravda je pre ľudí rýchlou pomocou a zaopatrením a môže sa stať ich životom, mali by s pravdou zaobchádzať ako s tou najvzácnejšou vecou, pretože sa musia spoliehať na pravdu, aby mohli žiť, uspokojiť Božie požiadavky, báť sa Ho a vyhýbať sa zlu a nájsť v každodennom živote cestu praxe, pochopiť jej princípy a dospieť k podriadeniu sa Bohu. Ľudia sa tiež musia spoliehať na pravdu, aby sa tak zbavili svojej skazenej povahy a stali sa spasenými a spôsobilými stvorenými bytosťami.

Slovo, zv. IV: Odhaľovanie antikristov. Desiaty bod: Nenávidia pravdu, verejne opovrhujú princípmi a ignorujú opatrenia Božieho domu (Siedma časť)

164. Boh vo svojom výraze pravdy vyjadruje svoju povahu a podstatu; Jeho výraz pravdy sa nezakladá na ľudskom súhrne rôznych pozitívnych vecí a výrokov, ktoré ľudstvo pozná. Božie slová sú Božie slová; Božie slová sú pravda. Sú jediným základom a zákonom, ktorý riadi existenciu ľudstva, a všetky tie takzvané zásady pochádzajúce od človeka sú nesprávne, nezmyselné a Boh ich odsudzuje. Nesúhlasí s nimi a už vôbec nie sú pôvodom alebo základom Jeho výrokov. Boh vyjadruje svoju povahu a svoju podstatu prostredníctvom svojich slov. Všetky slová zrodené z Božieho výrazu sú pravda, pretože On má Božiu podstatu a je realitou všetkých pozitívnych vecí. Nezáleží na tom, aké miesto alebo definíciu má toto skazené ľudstvo pre Božie slová, ani na tom, ako na nich nazerá alebo ako ich chápe – Božie slová sú večnou pravdou, a to je nemenný fakt. Nezáleží na tom, koľko Božích slov bolo vyslovených, ani na tom, ako veľmi ich toto skazené, zlé ľudstvo odsudzuje a odmieta – zostáva tu skutočnosť, ktorá sa nikdy nemení: Božie slová budú vždy pravdou a človek to nikdy nemôže zmeniť. Nakoniec človek musí pripustiť, že Božie slová sú pravda a že ľudstvom ctená tradičná kultúra a vedecké poznatky sa nikdy nemôžu stať pozitívnymi vecami ani pravdou. To je nepochybné. Tradičná kultúra a spôsob existencie ľudstva sa nestanú pravdou z dôvodu zmien alebo plynutia času a Božie slová sa nestanú slovami človeka z dôvodu ľudského odsúdenia alebo zábudlivosti. Pravda je vždy pravdou; táto podstata sa nikdy nezmení. Aký je v tom fakt? Všetky výroky tradičnej kultúry pochádzajú od satana, z ľudských ilúzií a predstáv, alebo vznikajú z ľudskej neuváženosti a skazenej ľudskej povahy a nemajú vôbec nič spoločné s pozitívnymi vecami. Božie slová sú, naopak, výrazom Božej podstaty a identity. Z akého dôvodu Boh vyjadruje tieto slová? Prečo hovorím, že sú pravdou? Dôvodom je, že Boh vládne všetkým zákonom, pravidlám, koreňom, podstatám, skutočnostiam a tajomstvám všetkých vecí. Má ich vo svojich rukách. Preto len Boh pozná pravidlá, skutočnosti, fakty a tajomstvá všetkého. Boh pozná pôvod všetkých vecí a Boh presne vie, čo je koreňom všetkého. Iba Božie slová sú najpresnejšou definíciou všetkého a iba Božie slová sú štandardmi a princípmi pre ľudský život a sú pravdami a kritériami, na ktoré sa ľudia môžu vo svojom živote spoľahnúť.

Slovo, zv. IV: Odhaľovanie antikristov. Deviaty bod: Svoju povinnosť robia, len aby sa odlíšili a uspokojili svoje vlastné záujmy a ambície; nikdy neprihliadajú na záujmy Božieho domu a dokonca ich zapredajú za vlastnú slávu (Prvá časť)

Predchádzajúci: C. Slová o odhalení náboženských predstáv, bludov a klamov skazeného ľudstva

Ďalší: III. Slová o podávaní svedectva o Božom zjavení a diele

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger