26. kapitola

Kto prebýval v Mojom dome? Kto sa Ma zastal? Kto pre Mňa trpel? Kto Mi dal svoje slovo? Kto Ma nasledoval až do dnešného dňa a nestal sa ľahostajným? Prečo sú všetky ľudské bytosti chladné a bezcitné? Prečo Ma ľudstvo opustilo? Prečo ku Mne ľudstvo cíti odpor? Prečo v ľudskom svete niet tepla? Kým som bol na Sione, cítil som teplo, ktoré je v nebi, a tešil som sa z nebeského požehnania. Opäť som žil uprostred ľudstva, okúsil horkosť ľudského sveta a na vlastné oči som videl všetky rôzne stavy, ktoré existujú medzi ľuďmi. Človek sa nevedomky menil tak, ako som sa „menil“ Ja, a len takto sa dopracoval k súčasnosti. Nežiadam, aby bol človek schopný urobiť čokoľvek kvôli Mne, ani nevyžadujem, aby kvôli Mne robil niečo navyše. Chcem len, aby bol schopný konať v súlade s Mojím plánom, a nie, aby Mi vzdoroval alebo Mi bol na hanbu, ale aby Mi bol presvedčivým svedkom. Medzi ľuďmi boli takí, ktorí o Mne podávali dobré svedectvo a oslavovali Moje meno, ale ako môže konanie alebo správanie človeka uspokojiť Moje srdce? Ako sa môže zosúladiť s Mojím srdcom alebo naplniť Moju vôľu? Hory a vody, ale aj kvety, rastliny a stromy na zemi, všetko toto je dielo Mojich rúk, všetko jestvuje pre Moje meno. Prečo však človek nemôže splniť štandard, ktorý od neho požadujem? Mohlo by to byť pre jeho hlbokú nízkosť? Preto, že som ho povýšil? Alebo som k nemu príliš krutý? Prečo sa človek vždy bojí Mojich požiadaviek? Prečo dnes, medzi zástupmi v kráľovstve, počúvaš len Môj hlas, ale netúžiš vidieť Moju tvár? Prečo sa pozeráš len na Moje slová bez toho, aby si ich spájal s Mojím Duchom? Prečo Ma rozdeľuješ na toho, ktorý je v nebi, a toho, ktorý je na zemi? Je možné, že keď som na zemi, nie som ten istý ako v nebi? Keď som v nebi, nemôžem azda zostúpiť dole na zem? A keď som zas na zemi, nie som vari hoden, aby som bol vzatý do neba? Akoby som bol na zemi podradným tvorom, v nebi vznešenou bytosťou, a ako keby medzi nebom a zemou bola neprekonateľná priepasť. Vo svete ľudí sa však zdá, že o pôvode týchto vecí nevedia nič, ale vždy sú proti Mne, akoby Moje slová mali len zvuk a žiadny význam. Celé ľudstvo si láme hlavu nad Mojimi slovami, podniká vlastné výskumy Mojej vonkajšej podoby, ale všetci končia neúspechom, ich snaha neprináša žiadne ovocie, a namiesto toho sú zasiahnutí Mojimi slovami a neodvažujú sa znovu vstať.

Keď skúšam ľudskú vieru, ani jeden človek nepodáva pravdivé svedectvo, ani jeden nie je schopný obetovať všetko. Človek sa skôr naďalej skrýva a odmieta sa otvoriť, akoby som sa chystal zotročiť jeho srdce. Dokonca ani Jób počas svojej skúšky nikdy neostal skutočne neochvejný, ani nevyžaroval nehu uprostred utrpenia. Všetci ľudia prinášajú slabý náznak zelene v teple jari, nikdy nezostávajú zelení v chladných závanoch zimy. So svojou kostnatou a vychudnutou postavou človek nemôže naplniť Môj úmysel. V celom ľudstve niet nikoho, kto by mohol byť vzorom pre ostatných, pretože všetci ľudia sú si v podstate podobní a navzájom sa od seba nelíšia, iba málo ich od seba odlišuje. Preto ľudia ani dnes nie sú schopní naplno spoznať Moje diela. Až keď na celé ľudstvo zostúpi Moje napomínanie, bez toho, aby to vedeli, spoznajú Moje diela a bez toho, aby som čokoľvek urobil alebo niekoho nútil, človek Ma spozná, a tak bude svedkom Mojich diel. Toto je Môj plán, je to stav Mojich diel, ktorý zjavujem, a človek by ho mal poznať. V kráľovstve sa nespočetné množstvo stvorených vecí začína prebúdzať a znovu nadobúdať svoju životnú silu. V dôsledku zmien stavu zeme sa hranice medzi jednou a druhou krajinou začínajú posúvať. Predpovedal som, že keď sa zem oddelí od zeme a zem sa spojí so zemou, bude to čas, keď rozbijem všetky národy na kúsky. V tomto období obnovím celé stvorenie a znovu prerozdelím celý vesmír, čím nastolím vo vesmíre poriadok a staré premením na nové. To je Môj plán a to sú Moje diela. Keď sa všetky národy a ľudia sveta vrátia pred Môj trón, vezmem všetko nebeské bohatstvo a udelím ho ľudskému svetu, takže vďaka Mne bude tento svet oplývať nesmiernou hojnosťou. Kým však jestvuje starý svet, vrhnem na jeho národy svoj hnev, otvorene vyhlásim svoje správne ustanovenia do celého vesmíru a napomeniem každého, kto ich poruší:

Keď obraciam svoju tvár k vesmíru, aby som prehovoril, celé ľudstvo počuje Môj hlas a vidí všetky diela, ktoré som uskutočnil v celom vesmíre. Tých, ktorí sa stavajú proti Mojej vôli, teda tých, ktorí sa stavajú proti Mne ľudskými skutkami, zastihne Moje napomínanie. Vezmem nepreberné množstvo hviezd na nebi a stvorím ich nanovo, a vďaka Mne bude nové slnko a mesiac. Obloha už nebude taká, aká bola, a nespočetné veci na zemi sa obnovia. Všetko sa naplní podľa Mojich slov. Mnohé národy vo vesmíre nanovo rozdelím a nahradím Mojím kráľovstvom, takže národy na zemi navždy zmiznú a všetky sa stanú kráľovstvom, ktoré Ma bude uctievať. Všetky národy zeme budú zničené a zaniknú. Z ľudských bytostí vo vesmíre vyhubím všetky, ktoré patria diablovi, a všetci, ktorí uctievajú satana, zahynú Mojím spaľujúcim ohňom. To znamená, že okrem tých, ktorí sú teraz so Mnou, premením všetkých na popol. Keď napomeniem mnohé národy, tí z nábožného sveta sa v rôznej miere vrátia do Môjho kráľovstva, podmanení Mojimi skutkami, pretože uvidia príchod Svätého, ktorý sa nesie na bielom oblaku. Všetkých rozdelím podľa ich druhu a dostanú napomenutia primerané ich skutkom. Všetci, ktorí boli proti Mne, zahynú. Čo sa týka tých, ktorí Ma do svojich skutkov na zemi nezapájali, tí budú – podľa toho, ako sa správali – naďalej existovať na zemi pod vládou Mojich synov a Môjho ľudu. Zjavím sa nespočetnému množstvu ľudí a národom a Môj vlastný hlas zaznie nad zemou. Oznámim, že som dokončil svoje veľké dielo, aby ho celé ľudstvo videlo na vlastné oči.

Kým sa Môj hlas stáva hlbším a silnejším, pozorujem aj stav vesmíru. Prostredníctvom Mojich slov sa nesmierne veľa stvorených vecí obnovuje. Nebo sa mení rovnako ako zem. Ľudstvo sa odhaľuje vo svojej pôvodnej podobe a každý človek sa podľa svojho druhu pomaly rozdeľuje a nevedomky nachádza cestu späť do lona svojich rodín. To Mi spôsobí veľkú radosť. Nič Ma nevyrušuje a Moje veľké dielo sa nepozorovane dokončí a všetky tie nespočetné stvorené veci sa premenia. Keď som stvoril svet, stvárnil som všetko podľa svojho druhu a všetky veci s ich tvarmi som zosúladil spolu s ich druhom. Keď sa priblíži koniec Môjho plánu riadenia, obnovím pôvodný stav stvorenia. Všetko obnovím tak, ako to bolo pôvodne, všetko úplne zmením, takže sa všetko vráti do lona Môjho plánu. Nadišiel čas! Posledná etapa Môjho plánu sa čoskoro ukončí. Ach, nečistý starý svet! Určite padneš pod Mojimi slovami! Môj plán ťa určite zmení na ničotu! Ach, myriady stvorení! Všetky získate nový život v Mojich slovách. Budete mať svojho Zvrchovaného! Ach, čistý a nepoškvrnený nový svet! Určite ožiješ v Mojej sláve! Ach, vrch Sion! Už nemlč. Vrátil som sa víťazne! Uprostred tvorstva pozorne sledujem celú zem. Na zemi ľudstvo začalo nový život a nadobudlo novú nádej. Ach, Môj ľud! Akože by ste neožili v Mojom svetle? Ako by ste pod Mojím vedením neskákali od radosti? Krajiny jasajú radosťou, vody burácajú veselým smiechom! Ach, vzkriesený Izrael! Akože by ste neboli hrdí na Moje predurčenie? Kto zaplakal? Kto nariekal? Dávny Izrael už zanikol a dnešný Izrael povstal, je vzpriamený a týči sa vo svete, a zapísal sa do sŕdc celého ľudstva. Dnešný Izrael určite príde k prameňu existencie prostredníctvom Môjho ľudu! Ach, nenávistný Egypt! Určite sa ešte stále nestaviaš proti Mne? Ako môžeš využívať Moje milosrdenstvo a snažiť sa uniknúť Môjmu napomínaniu? Ako by si mohol nebyť súčasťou Môjho napomínania? Všetci, ktorých milujem, budú určite žiť naveky a všetci, ktorí sa postavia proti Mne, budem určite naveky napomínať. Lebo ja som žiarlivý Boh a neušetrím ľudí ľahko za všetko, čo urobili. Budem sledovať celú zem. Ukážem sa na východe sveta so spravodlivosťou, s majestátom, hnevom a napomínaním, a zjavím sa nespočetným zástupom ľudstva!

29. marca 1992

Predchádzajúci: Radujte sa, všetci ľudia!

Ďalší: 27. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger