29. kapitola

V deň, keď bolo všetko vzkriesené, som prišiel medzi ľudí a strávil s nimi nádherné dni a noci. Až v tomto okamihu človek trochu vycíti Moju prístupnosť, a pretože jeho kontakt so Mnou je čoraz častejší, vidí niečo z toho, čo mám a kto som, a tak o Mne nadobúda určité poznanie. Uprostred všetkých ľudí dvíham hlavu a pozorujem a všetci Ma vidia. Keď však svet postihne nešťastie, hneď ich prepadne úzkosť a Môj obraz sa vytratí z ich sŕdc. V panike z príchodu tohto nešťastia neberú ohľad na Moje napomenutia. Mnoho rokov som sa pohyboval medzi ľuďmi, a napriek tomu vždy zostali v nevedomosti a nikdy Ma nespoznali. Dnes im to hovorím vlastnými ústami a všetkých ľudí privádzam ku Mne, aby odo Mňa niečo prijali, ale oni si odo Mňa naďalej udržiavajú odstup, a tak Ma nepoznajú. Keď Moje kroky prejdú naprieč vesmírom a až na kraj sveta, človek sa začne zamýšľať nad sebou samým a všetci ľudia prídu ku Mne, budú sa Mi klaňať a uctievať Ma. To bude deň, keď dosiahnem slávu, deň Môjho návratu a tiež deň Môjho odchodu. Už som začal Moje dielo s celým ľudstvom, v celom vesmíre som formálne započal finále Môjho plánu riadenia. Od tejto chvíle sa každý, kto nebude opatrný, môže ocitnúť uprostred nemilosrdného napomínania a môže sa to stať kedykoľvek. Nie je to preto, že by som bol bezcitný, skôr je to krok v rámci Môjho plánu riadenia. Všetko musí prebiehať podľa krokov Môjho plánu a nikto to nemôže zmeniť. Keď formálne zahajujem Moje dielo, všetci ľudia sa pohybujú tak, ako sa pohybujem Ja, takže ľudia v celom vesmíre kráčajú v súlade so Mnou. Naprieč celým vesmírom vládne „radosť“ a človeka poháňam dopredu. V konečnom dôsledku som aj samotného veľkého červeného draka priviedol do stavu šialenstva a zmätku. Slúži Môjmu dielu a napriek svojej neochote nie je schopný nasledovať svoje vlastné túžby, pričom mu neostáva nič iné, len sa podriadiť Mojej vláde. Veľký červený drak chce zmariť všetky Moje plány, je Mojím protipólom, Mojím nepriateľom a tiež služobníkom, a preto som nikdy nezľavil zo svojich „požiadaviek“ voči nemu. Preto sa posledná etapa diela Môjho vtelenia ukončí v jeho dome. Takto Mi veľký červený drak môže lepšie preukazovať náležitú službu, prostredníctvom ktorej si ho podmaním a zavŕšim svoj plán. Zatiaľ čo Ja pracujem, všetci anjeli sa púšťajú do rozhodujúceho boja so Mnou a v poslednej etape sa rozhodnú uskutočniť Moje želania, aby sa Mi ľudia na zemi poddali ako anjeli, aby nemali túžbu vzdorovať Mi a aby nepodnikali nič, čo by Mi odporovalo. Toto je dynamika Môjho diela naprieč celým vesmírom.

Účelom a zmyslom Môjho príchodu medzi ľudí je zachrániť celé ľudstvo, priviesť ho naspäť do Môjho domu, zjednotiť nebo so zemou a umožniť, aby človek sprostredkoval „znamenia“ medzi nebom a zemou, lebo takáto úloha je človeku vlastná. V čase, keď som stvoril ľudstvo, všetko som preň pripravil a neskôr mu dovolil, aby podľa Mojich požiadaviek prijalo bohatstvá, ktoré som mu dal. Preto tvrdím, že práve pod Mojím vedením dospelo celé ľudstvo k dnešnému dňu. A toto všetko je Môj plán. V celom ľudstve existuje nespočetné množstvo ľudí pod ochranou Mojej lásky a nespočetné množstvo ľudí žije pod napomínaním Mojej nenávisti. Hoci sa ku Mne všetci ľudia modlia, predsa nie sú schopní zmeniť svoju súčasnú situáciu; keď stratia nádej, môžu to len nechať na prírodu a prestať Ma neposlúchať, lebo to je všetko, čo môže človek urobiť. Pokiaľ ide o stav ľudského života, človek ešte stále nenašiel skutočný život, ešte stále nevidí nespravodlivosť, opustenosť a žalostné podmienky vo svete. A tak, ak by neprišla katastrofa, väčšina ľudí by stále uznávala matku prírodu a stále by sa oddávala chutiam „života“. Nie je toto realita sveta? Nie je toto hlas spásy, ktorý prednášam človeku? Prečo Ma medzi ľuďmi nikto nikdy skutočne nemiloval? Prečo Ma človek miluje len vtedy, keď je uprostred napomínania a skúšok, ale nikto Ma nemiluje, kým je pod Mojou ochranou? Na ľudstvo som už mnohokrát uvalil svoje napomínanie. Pozerajú sa naň, ale potom ho ignorujú a neštudujú ho, nerozmýšľajú o ňom v tejto dobe, a tak všetko, čo na človeka dolieha, je nemilosrdný súd. Je to len jedna z metód Môjho pôsobenia, ale stále je to preto, aby som človeka zmenil a priviedol ho k tomu, aby Ma miloval.

Kraľujem v kráľovstve, ba čo viac, v celom vesmíre. Som kráľom kráľovstva a tiež hlavou vesmíru. Od tejto chvíle zhromaždím všetkých, ktorí nie sú vyvolení a začnem Moje dielo medzi pohanmi. Oznámim Moje správne ustanovenia celému vesmíru, aby som sa mohol úspešne pustiť do ďalšieho kroku Môjho diela. Na šírenie Môjho diela medzi pohanmi použijem napomínanie, čo znamená, že použijem silu proti všetkým pohanom. Toto dielo budem, samozrejme, uskutočňovať v rovnakom čase ako Moje dielo medzi vyvolenými. Keď bude Môj ľud vládnuť a mať moc na zemi, bude to zároveň deň, keď si podmaním všetkých ľudí na zemi, a bude to navyše čas, keď si odpočiniem. A až vtedy sa zjavím všetkým, ktorých som si podmanil. Zjavujem sa svätému kráľovstvu a skrývam sa pred krajinou špiny. Všetci, ktorí boli podmanení a stanú sa predo Mnou poslušnými, budú môcť vidieť Moju tvár vlastnými očami a počuť Môj hlas vlastnými ušami. Také je požehnanie tých, ktorí sa narodia v posledných dňoch. Požehnanie, ktoré som predurčil a ktoré nijaký človek nezmení. Dnes takto pracujem v záujme budúceho diela. Všetka Moja práca je vzájomne prepojená, vo všetkom je výzva a reakcia: Nikdy sa žiaden krok náhle nezastavil ani sa neuskutočnil nezávisle od druhého. Či to tak nie je? Nie je dielo minulosti základom diela dneška? Nie sú slová minulosti predchodcom dnešných slov? Nie sú kroky minulosti prameňom pre dnešné kroky? Keď oficiálne otvorím zvitok, vtedy budú ľudia v celom vesmíre napomínaní, ľudia na celom svete budú vystavení skúškam, a to je vyvrcholenie Môjho diela. Všetci ľudia žijú v krajine bez svetla a všetci žijú uprostred hrozieb, ktoré predstavuje ich vlastné okolie. Inými slovami, je to život, aký človek od čias stvorenia až dodnes ešte nezažil, a nikto v dejinách sa nikdy „netešil“ z takéhoto života, a preto tvrdím, že som vykonal dielo, ktoré doteraz nikto neuskutočnil. Toto je skutočný stav vecí a taký je ich vnútorný zmysel. Keďže Môj deň sa blíži k celému ľudstvu, lebo sa nezdá byť vzdialený, ale je priamo pred očami človeka, kto by sa kvôli tomu nebál? A kto by sa z toho neradoval? Nečisté mesto Babylon konečne došlo k svojmu koncu, človek sa znovu stretol s úplne novým svetom, a nebo a zem sa zmenili a obnovili.

Keď sa zjavujem všetkým národom a ľuďom, po oblohe sa ženú biele oblaky a zahaľujú Ma. Tak aj vtáci na zemi spievajú a radostne Mi tancujú, čím vyzdvihujú atmosféru na zemi, a tak spôsobujú, že všetky veci na zemi ožívajú, že už viac „pomaly neklesajú“, ale žijú v atmosfére plnej vitality. Keď som medzi oblakmi, človek len matne vníma Moju tvár a Moje oči, a vtedy sa trochu bojí. V minulosti o Mne počul historické príbehy v legendách, v dôsledku čoho vo Mňa len z polovice verí a z polovice o Mne pochybuje. Nevie, kde sa nachádzam, ani to, aká veľká je Moja tvár. Je široká ako more alebo nezmerná ako zelené pastviny? Tieto veci nikto nevie. Až keď dnes človek uvidí Moju tvár v oblakoch, pocíti, že Ja, o ktorom sa píše v legendách, som skutočný, a tak Mi bude o niečo viac naklonený, a len vďaka Mojim skutkom je jeho obdiv ku Mne o niečo väčší. Ale človek Ma ešte stále nepozná a vidí len jednu časť zo Mňa, ktorá je v oblakoch. Potom rozprestriem svoje ruky a ukážem ich človeku. Človek je ohromený a rukami si zakrýva ústa, pričom sa veľmi bojí, že ho zasiahne Moja ruka, a tak k svojmu obdivu pripája aj trochu uctievania. Človek upiera svoj zrak na každý Môj pohyb, pričom sa nesmierne desí toho, že ho zasiahnem, keď nebude dávať pozor. Ja však nie som obmedzený tým, že Ma človek pozoruje, a pokračujem vo vykonávaní svojej práce. Jedine vďaka všetkým skutkom, ktoré konám, Mi človek prejavuje nejakú priazeň, a tak postupne prichádza predo Mňa, aby sa so Mnou spájal. Keď sa človeku zjavím vo svojej úplnosti, uvidí Moju tvár a od tej chvíle sa už nebudem pred človekom skrývať ani zakrývať. V celom vesmíre sa verejne ukážem všetkým ľuďom a všetci, ktorí sú z mäsa a kostí, uvidia všetky Moje skutky. Všetci, ktorí sú z ducha, budú určite prebývať v pokoji v Mojom dome a určite sa budú spolu so Mnou tešiť z úžasných požehnaní. Všetci, na ktorých Mi záleží, istotne uniknú napomínaniu a určite sa vyhnú bolesti ducha a agónii tela. Verejne sa zjavím všetkým národom, budem vládnuť a uplatňovať moc, takže vesmírom už nebude prenikať pach mŕtvol. Namiesto toho sa po celom svete rozšíri Moja svieža vôňa, lebo Môj deň sa blíži. Človek sa prebúdza, všetko na zemi je usporiadané a už nebudú žiadne dni prežitia na zemi, pretože som prišiel!

6. apríla 1992

Predchádzajúci: 27. kapitola

Ďalší: 30. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger