5. kapitola

Hlas Môjho Ducha je výrazom celej Mojej povahy. Rozumiete tomu? Ak vám tento bod nie je jasný, je to akoby ste sa Mi priamo postavili na odpor. Skutočne ste pochopili, aký význam sa v tom skrýva? Naozaj viete, koľko úsilia a energie na vás vynakladám? Naozaj sa predo Mnou odvážite odhaliť, čo ste urobili a ako ste sa správali? A máte tú drzosť nazývať sa Mojím ľudom rovno pred Mojimi očami – nemáte v sebe kúska hanby a už vôbec nie rozumu! Skôr či neskôr budú ľudia ako vy z Môjho domu vyhnaní! Netvárte sa, že pri Mne stojíte dlhé roky a podávate o Mne svedectvo! Je ľudstvo tohoto schopné? Ak by z tvojich úmyslov a cieľov nič nezostalo, už dávno by si bol vyrazil na inú cestu. Myslíš si, že neviem, koľko toho ľudské srdce dokáže pojať? Odteraz musíš vo všetkom vstúpiť do reality praktizovania. Prázdne reči ti na rozdiel od minulosti už nebudú stačiť. V minulosti sa väčšina z vás pod Mojou strechou iba priživovala. Za to, že si dnes schopný pevne stáť, vďačíš jedine prísnosti Mojich slov. Myslíš si, že hovorím náhodne a bezúčelne? V žiadnom prípade! Na všetko pozerám z nadhľadu a z výšky aj všetko riadim. Rovnakým spôsobom som na zem zoslal svoju spásu. Nie je takej chvíle, kedy by som zo svojho tajného miesta nesledoval každý ľudský krok a všetko, čo ľudia hovoria a robia. Ľudia sú pre Mňa ako otvorené knihy. Vidím a poznám ich všetkých. To tajné miesto je Mojím príbytkom a celá nebeská klenba je lôžkom, na ktorom spočívam. Satanove sily na Mňa nedosiahnu, lebo som plný majestátu, spravodlivosti a súdu. V Mojich slovách sa skrýva nevýslovné tajomstvo. Keď prehovorím, ste ako vtáky, ktoré práve hodili do vody a sú zmätené, alebo ako deti, ktoré sa práve zľakli. Zdá sa, že nič neviete, pretože váš duch upadol do stavu otupenia. Prečo hovorím, že to tajné miesto je Mojím príbytkom? Poznáš hlbší význam Mojich slov? Kto z ľudí je schopný Ma poznať? Kto Ma dokáže poznať tak, ako pozná svojho vlastného otca a matku? Z pohodlia svojho príbytku pozorne sledujem, že všetci ľudia na zemi sa za niečím ženú, „cestujú po celom svete“ a hrnú sa sem a tam, a to všetko pre svoj osud a svoju budúcnosť. Ani jeden z nich však už nemá energiu, aby budoval Moje kráľovstvo, ba nevynaloží ani len toľko námahy, koľko by stačilo na jeden nádych. Stvoril som ľudí a už veľakrát som ich zachránil pred súžením, avšak všetci títo ľudia sú nevďační: žiaden z nich nie je schopný vymenovať všetky prípady Mojej spásy. Od stvorenia sveta po dnešok uplynulo toľko rokov, toľko storočí. Vykonal som toľko zázrakov a toľkokrát som prejavil svoju múdrosť. Napriek tomu sú ľudia rovnako šialení a otupení ako blázni, ba niekedy dokonca ako divé zvery, ktoré sa ponevierajú v lese, bez najmenšej snahy venovať pozornosť Mne a Môjmu dielu. Mnohokrát som ľuďom vymeral ten najvyšší trest a odsúdil ich na smrť, ale Môj plán riadenia nemôže nikto zmeniť. A preto v Mojich rukách ľudia neustále zjavujú staré veci, na ktorých lipnú. Vás, bytosti, ktoré ste sa narodili do veľkej rodiny, ktorá je zdegenerovaná, skazená, nečistá a nemravná, som prostredníctvom jednotlivých krokov svojho diela opäť zachránil.

Dielo, ktoré som naplánoval, sa neprestajne posúva dopredu. Keď nastane Vek kráľovstva a po tom, čo vás privediem do svojho kráľovstva ako svoj ľud, budem mať na vás ďalšie požiadavky. Potom pred vami vyhlásim ústavu, podľa ktorej budem tento nový vek riadiť:

Keďže sa nazývate Mojím ľudom, mali by ste byť schopní oslavovať Moje meno. To znamená, že by ste mali o Mne podať svedectvo a obstáť v skúške. Ak sa Ma niekto pokúsi oklamať a zatajiť predo Mnou pravdu, alebo sa za Mojím chrbtom zapojí do nečestných obchodov, bude bez výnimky vyhnaný a odstránený z Môjho domu, a počká, kým sa s ním vysporiadam. Tí, ktorí Mi v minulosti boli neverní a boli voči Mne nelojálni, a ktorí dnes opäť povstanú, aby Ma otvorene súdili, budú tiež vyhnaní z Môjho domu. Tí, ktorí sú Mojím ľudom, musia brať neustále ohľad na Moje bremená a zároveň sa snažiť spoznať Moje slová. Iba takýchto ľudí osvietim a oni budú žiť pod Mojím vedením a osvietením v istote a nikdy nebudú napomínaní. Tí, ktorí neberú ohľad na Moje bremená a sústreďujú sa na plánovanie vlastnej budúcnosti, teda tí, ktorí sa svojimi činmi nesnažia uspokojiť Moje srdce, ale hľadajú almužny – tieto žobrácke tvory absolútne odmietam, pretože od narodenia nevedia nič o tom, čo znamená brať ohľad na Moje bremená. Sú to ľudia, ktorým chýba normálny zmysel. Takíto ľudia trpia „podvýživou“ mozgu a potrebujú sa vrátiť domov, aby sa trochu „najedli“. Takíto ľudia nie sú pre mňa užitoční. Od každého z Môjho ľudu budem vyžadovať, aby poznanie Mňa považoval za základnú povinnosť, ktorú treba dotiahnuť do konca, podobne ako jedenie, obliekanie a spánok, teda niečo, na čo človek ani na chvíľu nezabudne. Poznanie Mňa sa nakoniec stane rovnako samozrejmé ako jedenie, teda niečo, čo človek robí bez námahy, automaticky. Pokiaľ ide o slová, ktoré vyslovujem, každé jedno z nich treba prijať s najhlbšou vierou a plne si ho osvojiť. Žiadne povrchné a polovičaté počínanie sa nepočíta. Každý, kto Mojim slovám nebude venovať pozornosť, bude považovaný za Môjho odporcu a každý, kto Moje slová nebude prijímať alebo sa ich nebude snažiť poznať, bude považovaný za toho, kto Mi nevenuje pozornosť, a bude okamžite vyhnaný z dverí Môjho domu. Ako som už povedal v minulosti, je to preto, že Mi nejde o veľký počet ľudí, ale o dokonalosť. Ak zo sto ľudí bude len jeden schopný spoznať Ma prostredníctvom Mojich slov, potom ochotne odvrhnem všetkých ostatných, aby som sa sústredil na osvietenie a osvetlenie toho jediného človeka. Z tohto je zrejmé, že na to, aby sa Mi ľudia prejavili a žili Ma, netreba nevyhnutne väčšie zástupy. Ja chcem pšenicu (aj keď zrná nemusia byť plné), nie kúkoľ (aj keď by zrná boli dostatočne plné na to, aby sa dali obdivovať). Tí, ktorí sa namiesto sústredenia na hľadanie správajú lajdácky, by mali odísť z vlastnej vôle. Už sa viac nechcem na nich dívať, ako naďalej robia hanbu Môjmu menu. Pokiaľ ide o to, čo vyžadujem od svojho ľudu, zatiaľ sa zastavím pri týchto nariadeniach a počkám, či zavediem ďalšie sankcie v závislosti od toho, ako sa zmenia okolnosti.

V uplynulých dňoch si veľká väčšina ľudí myslela, že som sám Boh múdrosti, že som práve ten Boh, ktorý vidí hlboko do ľudských sŕdc, ale to boli len povrchné reči. Keby Ma ľudia skutočne poznali, neodvážili by sa robiť unáhlené závery, ale naopak, naďalej by sa pokúšali spoznať Ma prostredníctvom Mojich slov. Až keď by dospeli do štádia, že by skutočne videli Moje skutky, boli by hodní nazvať Ma múdrym a obdivuhodným. Vaše poznanie o Mne je príliš povrchné. V priebehu vekov Mi slúžilo už množstvo ľudí po dlhé roky, ale až po tom, čo videli Moje skutky, sa o Mne skutočne niečo dozvedeli. Z tohto dôvodu mávali voči Mne vždy podriadené srdce a neodvážili sa prechovávať najmenší úmysel odporovať Mi, lebo vedeli, aké ťažké je hľadať Moje stopy. Keby medzi týmito ľuďmi chýbalo Moje vedenie, neodvážili by sa konať unáhlene. Preto po prežití mnohých rokov skúseností nakoniec zovšeobecnili časť poznatkov o Mne, nazývajúc Ma múdrym, obdivuhodným a radcom, že Moje slová sú ako dvojsečný meč, že Moje skutky sú veľké, ohromujúce a obdivuhodné, že som odetý do majestátu, že Moja múdrosť siaha vyššie ako obloha a iné poznatky. Dnes však vaše poznanie o Mne vychádza len zo základov, ktoré položili, takže veľká väčšina z vás len ako papagáje odrieka slová, ktoré vyslovili. Len preto, že beriem do úvahy, ako plytko Ma poznáte a aké nízke je vaše „vzdelanie“, som vás ušetril toľkého napomínania. Aj tak mnohí z vás ešte stále nepoznajú seba samého, alebo si myslia, že sa už svojimi skutkami snažili naplniť Moju vôľu, a preto unikli súdu. Že po tom, čo som sa stal telom, som úplne stratil prehľad o skutkoch ľudstva, a preto ste tiež unikli napomínaniu. Že Boh, v ktorého veríte, neexistuje v širokom priestore vesmíru, a preto ste poznávanie Boha odsunuli na úroveň povinnosti, ktorú treba vykonávať vo voľnom čase, a nie takej, ktorú treba vykonať, pričom vieru v Boha využívate ako spôsob, ako si spríjemniť čas, ktorý by ste inak strávili nečinnosťou. Keby som sa nezľutoval nad vaším nedostatkom spôsobilosti, rozumu a vnímania, potom by ste všetci zahynuli uprostred Môjho napomínania, vymazaní z existencie. Napriek tomu, kým sa Moje dielo na zemi neskončí, zostanem k ľudstvu zhovievavý. Toto si musíte všetci uvedomiť a prestať si zamieňať dobré a zlé.

25. februára 1992

Predchádzajúci: 4. kapitola

Ďalší: 6. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger