Veľmi závažný problém: Zrada (2)

Moja podstata je celkom odlišná od prirodzenosti človeka, pretože skazená ľudská prirodzenosť pochádza výlučne od satana. Prirodzenosť človeka poznačil a skazil satan. To značí, že človek žije pod vplyvom jeho zloby a ohavnosti. Človek nevyrastá vo svete pravdy ani v svätom prostredí, a už vôbec nežije vo svetle. Preto je nemožné, aby mal niekto vo svojej prirodzenosti pravdu od okamihu narodenia, a tobôž je nemožné, aby sa niekto narodil s podstatou, ktorá by sa bála Boha a poslúchala Ho. Ľuďom je naopak vlastná prirodzenosť, ktorá Bohu vzdoruje, neposlúcha Ho a nemiluje pravdu. A práve o tomto probléme chcem pojednávať – o zrade. Zrada je zdrojom odporu všetkých ľudí voči Bohu. Je to problém, ktorý jestvuje len v človeku, nie vo Mne. Niektorí sa určite spýtajú: Ak celé ľudstvo žije vo svete práve tak ako Kristus, čím to je, že všetci ľudia disponujú prirodzenosťou, ktorá Boha zrádza, ale Kristus nie? Tento problém vám treba jasne vysvetliť.

Základom ľudskej existencie je opakovaná reinkarnácia duše. Inými slovami, každý človek získa svoj život v tele z mäsa a kostí, keď sa jeho duša reinkarnuje. Keď sa zrodí ľudské telo, jeho život pokračuje dovtedy, kým nakoniec nedosiahne svoje možnosti, čo je posledný okamih, v ktorom duša opustí svoju telesnú schránku. Tento proces sa neustále opakuje. Duša človeka prichádza a odchádza zas a znova. Tak sa zachováva existencia ľudstva. Život tela je zároveň životom ľudskej duše, ktorá zabezpečuje životaschopnosť ľudského tela. To znamená, že život každého človeka pramení z jeho duše a život nie je telu vlastný. Prirodzenosť človeka teda vychádza z duše, nie z tela. Len duša každého človeka dobre vie, ako prežíva satanove pokušenia, súženie a skazenosť. Tieto veci ľudské telo nepozná. Preto sa ľudstvo nevedomky stáva čoraz temnejším, čoraz poškvrnenejším a čoraz skazenejším, zatiaľ čo sa vzdialenosť medzi človekom a Mnou stále zväčšuje a život ľudstva sa stáva pochmúrnejším. Satan drží ľudské duše v hrsti, a preto osídlil aj ľudské telo. Ako by sa mohlo takéto telo a takéto ľudstvo nevzoprieť Bohu? Ako by s Ním mohlo byť vnútorne späté? Dôvod, prečo som satana zvrhol do priepasti, je ten, že Ma zradil. Ako by sa teda ľudia mohli oslobodiť od svojej spoluviny? To je dôvod, prečo je zrada súčasťou ľudskej prirodzenosti. Verím, že keď pochopíte toto zdôvodnenie, do istej miery uveríte aj v Kristovu podstatu. Telo, ktoré používa Duch Boží, je vlastným telom Boha. Zvrchovaný Boží Duch je všemohúci, svätý a spravodlivý. A rovnako zvrchované, všemohúce, sväté a spravodlivé je aj Jeho telo. Takéto telo môže konať len to, čo je spravodlivé a prospešné pre ľudstvo, čo je sväté, vznešené a mocné. Nedokáže robiť nič, čo by sa priečilo pravde, čo by narušovalo morálku alebo spravodlivosť, a už vonkoncom nie je schopné ničoho, čo by zrádzalo Božieho Ducha. Duch Boží je svätý, a preto Jeho telo satan ničím neskazil. Jeho telo má inú podstatu ako ľudské. Satan totiž skazil človeka, nie Boha. Satan by predsa nemohol skaziť Božie telo. A tak napriek tomu, že človek a Kristus prebývajú v tom istom priestore, je to len človek, koho satan ovláda, využíva a zotročuje. Kristus je voči jeho skaze naopak navždy odolný, pretože satan nikdy nedokáže vystúpiť na najvyššie miesto ani sa nikdy nepriblíži k Bohu. Dnes by ste mali všetci pochopiť, že satan skazil ľudstvo, ktoré Ma zrádza. Zrada sa ani v najmenšom netýka Krista.

Všetky duše, ktoré skazil satan, sa nachádzajú v jeho zajatí. Iba tí, ktorí veria v Krista, sa od neho odlúčili, ušli z jeho poroby a vstúpili do dnešného kráľovstva. Títo ľudia už viac nežijú pod satanovým vplyvom. Aj napriek tomu je ľudská prirodzenosť stále zakorenená v tele z mäsa a kostí, čo znamená, že aj keď boli vaše duše spasené, vaša prirodzenosť ostáva taká, aká bola predtým, a šanca, že Ma zradíte, je aj naďalej stopercentná. Preto Moje dielo trvá tak dlho, lebo vaša prirodzenosť je neústupná. Pri plnení povinností všetci prechádzate útrapami, snažíte sa, ako najlepšie viete, no každý z vás je schopný zradiť Ma a vrátiť sa do satanovej moci, do jeho zajatia, aj k svojmu starému životu – to je nepopierateľný fakt. No v tom čase vám už bude chýbať terajšia ľudská prirodzenosť i podoba. Vo vážnych prípadoch vás zničím, ba čo viac, odsúdim naveky, prísne potrestám, aby ste sa už nikdy nereinkarnovali. Toto je problém, ktorý stojí pred vami. Pripomínam vám to, aby Moje dielo nebolo márne a aby ste všetci mohli žiť v časoch svetla. V skutočnosti nie je podstatné, či bude Moje dielo zbytočné. Rozhodujúce je, aby ste mohli viesť šťastný život a prežiť nádhernú budúcnosť. Moja práca spočíva v záchrane ľudských duší. Ak sa tvoja duša dostane do satanových rúk, tvoje telo nebude žiť v pokoji. Ak budem ochraňovať tvoje telo, tvoja duša bude takisto pod Mojou ochranou. Ak ťa budem naozaj nenávidieť, tvoje telo a duša padnú naraz do satanových rúk. Vieš si to predstaviť? Ak sa z teba jedného dňa vytratia Moje slová, potom ťa buď celého vydám satanovi, ktorý ťa podrobí neznesiteľnému mučeniu, kým sa Môj hnev úplne rozplynie, alebo ťa osobne potrestám ako nenapraviteľného človeka, lebo tvoje srdce, ktoré Ma zrádza, sa nikdy nezmení.

Všetci by ste sa teraz mali čo najrýchlejšie pozrieť do vlastného vnútra, aby ste zistili, koľko zrady voči Mne vo vás zostáva. Netrpezlivo čakám na vašu odpoveď. Nebuďte vo vzťahu ku Mne povrchní. Nikdy sa s ľuďmi nezahrávam. Ak poviem, že niečo urobím, potom svoje slovo dodržím. Dúfam, že každý z vás bude brať Moje slová vážne, a nebude o nich premýšľať ako o výplodoch fantázie. Chcem od vás konkrétne činy, nie vaše výmysly. Ďalej musíte odpovedať na Moje nasledujúce otázky:

1. Ak si opravdivým služobníkom, dokážeš Mi slúžiť verne, bez náznaku nedbalosti či negativizmu?

2. Ak si uvedomíš, že som ťa nikdy nedocenil, dokážeš pri Mne ešte zostať a slúžiť Mi po celý život?

3. Ak budem k tebe veľmi chladný, i keď si vynaložil veľa úsilia, budeš pre Mňa naďalej pracovať aj v zabudnutí?

4. Ak po tom, čo si pre Mňa vynaložil úsilie, neuspokojím tvoje malicherné požiadavky, budeš zo Mňa skľúčený a sklamaný, alebo sa dokonca rozzúriš a budeš Ma urážať?

5. Ak si Mi bol vždy veľmi verný, miloval si Ma, a predsa ťa trápia choroby, chudoba či zavrhnutia tvojich priateľov a príbuzných, alebo ak prežívaš iné nešťastia vo svojom živote, zostaneš Mi stále verný a budeš Ma milovať?

6. Ak nič z toho, čo si si predstavoval vo svojom srdci, nezodpovedá tomu, čo som učinil, ako sa budeš uberať svojou budúcou cestou?

7. Ak nedostaneš nič z toho, v čo si dúfal, budeš naďalej Mojím nasledovníkom?

8. Ak nikdy nepochopíš účel a význam Môjho diela, dokážeš byť poslušným človekom, ktorý nevynáša náhodné súdy a nevyvodzuje závery?

9. Dokážeš si vážiť všetky slová, ktoré som vyriekol, i celé dielo, ktoré som vykonal, kým som bol medzi ľuďmi?

10. Si schopný byť Mojím verným nasledovníkom, ochotným vydržať pre Mňa celoživotné utrpenie, hoc za to nič nedostaneš?

11. Dokážeš sa kvôli Mne vzdať úvah, plánov alebo príprav tvojej budúcej cesty k prežitiu?

Tieto otázky sú poslednými požiadavkami, ktoré na vás kladiem, a dúfam, že na ne všetci budete vedieť odpovedať. Ak si splnil jednu alebo dve veci, ktoré sa od teba v týchto otázkach požadujú, potom sa musíš naďalej snažiť. Ak nedokážeš splniť ani jednu z týchto požiadaviek, potom si určite človekom, ktorého uvrhnem do pekla. Takýmto ľuďom nemusím nič viac hovoriť, pretože určite nie sú tými, ktorí sa so Mnou môžu zjednotiť. Ako by som si mohol vo svojom dome ponechať niekoho, kto by Ma mohol kedykoľvek zradiť? Čo sa týka tých, ktorí by Ma mohli zradiť vo väčšine prípadov, budem sledovať ich počínanie a až potom sa rozhodnem, ako budem konať ďalej. Avšak na všetkých, ktorí sú schopní zradiť Ma, bez ohľadu na okolnosti, nikdy nezabudnem. Budem si ich pamätať vo svojom srdci a budem čakať na príležitosť, aby som im odplatil ich zlovoľné skutky. Požiadavky, ktoré som vzniesol, predstavujú všetky problémy, ktoré musíte preskúmať sami v sebe. Verím, že ich všetci dokážete seriózne zvážiť a nebudete so Mnou zaobchádzať povrchne. V blízkej budúcnosti si preverím odpovede, ktoré ste Mi poskytli, a porovnám ich so svojimi požiadavkami. Do tej doby nebudem od vás nič viac vyžadovať ani vás vážnejšie karhať. Namiesto toho si uplatním svoju autoritu. Tí, ktorí majú zostať uchovaní, budú uchovaní, tí, ktorí majú byť odmenení, budú odmenení, tí, ktorí majú byť vydaní satanovi, budú mu vydaní, tí, ktorí majú byť prísne potrestaní, budú prísne potrestaní, a tí, ktorí majú zahynúť, zahynú. A potom už nebude nikoho, kto by Ma počas Mojich dní zarmucoval. Veríš Mojim slovám? Veríš v odplatu? Veríš, že potrestám všetkých zlosynov, ktorí Ma klamú a zrádzajú? Dúfaš, že ten deň príde čím skôr, alebo že príde neskôr? Si človek, ktorý sa bojí trestu, alebo si ten, kto by Mi vzdoroval, hoci musí znášať trest? A keď ten deň príde, vari si vieš predstaviť, či budeš žiť uprostred jasotu a smiechu, alebo či budeš plakať a škrípať zubami? V aký koniec dúfaš? Zamyslel si sa niekedy skutočne nad tým, či Mi absolútne veríš, alebo o Mne absolútne pochybuješ? Zvážil si niekedy dôkladne, aké dôsledky a výsledky ti prinesú tvoje činy a správanie? Úprimne dúfaš, že sa všetky Moje slová postupne naplnia, alebo sa toho naopak obávaš? Ak dúfaš, že čoskoro odídem, aby sa naplnili Moje slová, ako by si mal pristupovať k vlastným slovám a činom? Ak nedúfaš v Môj odchod ani v to, že sa všetky Moje slová hneď naplnia, prečo vo Mňa vôbec veríš? Skutočne vieš, prečo Ma nasleduješ? Ak je tvojím dôvodom len rozšírenie obzorov, nemusíš sa tak trápiť. Ak je to preto, aby si bol požehnaný a vyhol sa blížiacej sa pohrome, prečo sa neznepokojuješ svojím vlastným správaním? Prečo si nekladieš otázku, či dokážeš splniť Moje požiadavky? A prečo sa ani nepýtaš sám seba, či máš právo prijať požehnania, ktoré majú prísť?

Predchádzajúci: Veľmi závažný problém: Zrada (1)

Ďalší: Mali by ste zvážiť svoje skutky

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger