Mali by ste zvážiť svoje skutky

Všetky vaše skutky a činy v živote ukazujú, že každý deň musíte počúvať Moje slová, aby vás nasýtili. Trpíte totiž nedostatkom a vaša znalosť a schopnosť chápania je príliš vlažná. Svoj každodenný život prežívate v atmosfére a prostredí, kde niet pravdy ani zdravého rozumu. Chýba vám kapitál na prežitie a nemáte predpoklad na to, aby ste poznali Mňa či pravdu. Vaša viera sa zakladá len na nejasnom a abstraktnom presvedčení a na vysoko dogmatických poznatkoch a náboženských rituáloch. Každý deň sledujem vaše kroky, skúmam vaše úmysly a zlé ovocie, no nikdy som nenašiel ani jediného človeka, ktorý by Mi skutočne odovzdal svoje srdce a svojho ducha a položil ich na Môj večný oltár. Preto nechcem strácať čas tým, že budem vylievať všetky slová, ktoré chcem vyjaviť takémuto ľudstvu. V srdci mám len plány týkajúce sa Môjho nedokončeného diela a tých ľudí, ktorých ešte musím zachrániť. Napriek tomu chcem, aby všetci Moji nasledovatelia prijali Moju spásu a pravdy, ktoré Moje slovo udeľuje človeku. Dúfam, že sa jedného dňa, keď zavrieš oči, ocitneš v kráľovstve plnom vôní, kde prúdi živá voda, a nie v pochmúrnom, chladnom svete, kde oblohu zahaľujú čierne mračná a neustále počuť náreky.

On Jediný každý jeden deň pozoruje skutky a myšlienky každého jedného človeka, a tieto sa zároveň pripravujú na vlastný zajtrajšok. Touto cestou musí prejsť každá živá bytosť. Je to cesta, ktorú som predurčil každému človeku, nik sa jej nevyhne a nik nebude výnimkou. Slová, ktoré som vyslovil, nemajú priradené číslo, a dielo, ktoré som vykonal, je navyše bezmerné. Každý deň sledujem, ako každý človek prirodzene vykonáva všetko čo treba, v súlade so svojou vrodenou prirodzenosťou a rozvojom tejto prirodzenosti. Mnohí sa už nevedomky vydali na „správnu cestu“, ktorú som pripravil na rozlíšenie rôznych typov ľudí. Tieto rôzne typy ľudí som už dávno umiestnil do rôznych prostredí a na týchto jednotlivých miestach sa u každého z nich prejavili vlastné vrodené vlastnosti. Nik ich ničím nezaväzuje, nik ich nenavádza na zlé. Sú úplne slobodní a môžu sa prirodzene vyjadriť. Len jedna vec ich drží na uzde: Moje slová. Preto niektorí ľudia čítajú Moje slová s nechuťou a nikdy ich neuvádzajú do praxe. Robia to len preto, aby sa vyhli smrti. Iní zasa len ťažko dokážu vydržať bez Mojich slov, ktoré ich vedú a sýtia, a tak sa ich prirodzene pridŕžajú za každých okolností. Časom objavia tajomstvo ľudského života, konečný osud ľudstva a hodnotu ľudského bytia. Ľudstvo je v prítomnosti Mojich slov jednoducho takéto a Ja len dávam veciam voľný priebeh. Nesnažím sa ľudí nútiť k tomu, aby sa Moje slová stali základom ich bytia. Takže tí, ktorí nikdy nemali svedomie a ktorých bytie nikdy nemalo žiadnu hodnotu, trúfalo zavrhnú Moje slová a po krátkom pozorovaní, ako sa veci majú, si urobia po svojom. Začnú cítiť odpor k pravde a všetko, čo pochádza odo Mňa. Ba čo viac, pociťujú odpor, aby zostali v Mojom dome. Títo ľudia určitý čas prebývajú v Mojom dome v záujme svojho konečného osudu a preto, aby sa vyhli trestu, aj keď konajú službu. Ich úmysly a činy sa však nikdy nezmenia. Preto čoraz viac túžia po požehnaní, čoraz viac chcú jednorazovo vstúpiť do Božieho kráľovstva a zostať tam navždy – dokonca chcú vstúpiť na večné nebesia. Čím väčšmi túžia po tom, aby čoskoro nadišiel Môj deň, tým väčšmi sa im zdá, že pravda sa stala prekážkou, kameňom úrazu na ich ceste. Nevedia sa dočkať, kedy vkročia do kráľovstva a budú si naveky užívať požehnania nebeského kráľovstva – a to všetko bez toho, aby museli hľadať pravdu alebo prijať súd a napomínanie a predovšetkým bez toho, aby sa museli ponižovať v Mojom dome a poslúchať Moje príkazy. Títo ľudia vstupujú do Môjho domu nie preto, aby naplnili svoju túžbu po hľadaní pravdy, ani aby sa podieľali na Mojom riadení, ale ich cieľom je len byť medzi tými, ktorí sa vyhnú záhube v nadchádzajúcom veku. Ich srdcia preto nikdy nespoznali, čo je pravda, ani to, ako ju prijať. Preto títo ľudia nikdy nepraktizovali pravdu ani si neuvedomovali mieru svojej skazenosti, no i napriek tomu po celý čas prebývajú v Mojom dome ako „služobníci“. „Trpezlivo“ očakávajú príchod Môjho dňa a neúnavne sa nechávajú unášať postupom Môjho diela. No bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažia či akú veľkú cenu platia, nikto ich nikdy nevidel trpieť za pravdu alebo obetovať niečo v Mojom záujme. Vo svojich srdciach nesmierne túžia po dni, keď ukončím starý vek, a navyše sa nemôžu dočkať zistenia, aká veľká je Moja moc a autorita. Nikdy sa však príliš nesnažili zmeniť svoj život a hľadať pravdu. Milujú to, k čomu mám odpor a majú odpor k tomu, čo Ja milujem. Túžia po tom, čo Ja nenávidím, a boja sa, že stratia to, čo sa Mi protiví. Žijú v tomto zlom svete, neprieči sa im, a predsa sa nesmierne obávajú, že ho zničím. Napriek protichodným úmyslom milujú tento svet, ktorý Ja nenávidím, no aj tak túžia po tom, aby som ho čo najrýchlejšie zničil, aby som ich ušetril utrpenia skazy a premenil na pánov budúceho veku skôr, než sa odklonia od pravej cesty. Je to preto, že nemilujú pravdu a majú odpor k tomu, čo pochádza odo Mňa. Možno sa na krátky čas stanú „poslušnými ľuďmi“, aby neprišli o požehnania, ale svoju túžbu po požehnaní a strach zo záhuby a uvrhnutia do horiaceho jazera neskryjú. Keďže sa Môj deň blíži, ich túžba je čoraz silnejšia. A čím väčšia je katastrofa, tým väčšie je ich zúfalstvo, pričom nevedia, kde začať, aby Ma potešili a aby neprišli o požehnania, po ktorých už dávno túžia. Takíto ľudia neváhajú a ihneď začnú konať, lebo chcú byť v popredí, keď Moja ruka začne konať svoje dielo. Za každú cenu sa chcú dostať do prvej línie vojsk, pretože sa desia toho, že ich neuvidím. Robia a hovoria to, čo považujú za správne, no netušia, že ich skutky a činy neboli nikdy v súlade s pravdou a že ich skutky len narúšajú Môj plán a vyrušujú ho. Možno vynaložili veľké úsilie a sú verní svojej vôli a úmyslu znášať útrapy, ale nič z toho čo robia, Ma neoslovuje. Nikdy som si totiž nevšimol, že by ich skutky pramenili z dobrých úmyslov, a už vôbec som nevidel, že by niečo položili na Môj oltár. Také sú skutky, ktoré predo Mnou počas týchto mnohých rokov činia.

Pôvodne som sa chcel s vami podeliť o viac právd, no musím od toho upustiť, pretože sa k pravde staviate príliš chladne a ľahostajne. Nechcem, aby Moje úsilie vyšlo nazmar, ani nechcem byť svedkom toho, že sa ľudia budú pridŕžať Mojich slov, no inak budú konať všetko to, čo sa Mi hnusí, budú Ma svojím konaním osočovať a rúhať sa Mi. Vzhľadom na vaše postoje a vašu ľudskosť vám poskytnem len malú (no pre vás veľmi dôležitú) časť svojich slov, ktoré poslúžia ako Moje skúšobné dielo medzi ľuďmi. Až týmto skutočne potvrdzujem, že som svoje rozhodnutia a plán prispôsobil vašim potrebám a že Môj postoj voči ľudstvu je správny. To, ako ste sa predo Mnou dlhé roky správali, Mi poskytlo jedinečnú odpoveď, pričom pôvodná otázka znie: „Aký je postoj človeka voči pravde a pravému Bohu?“ Úsilie, ktoré som vynaložil v záujme človeka, dokazuje Môj zmysel pre lásku k človeku. Všetko konanie človeka predo Mnou však dokazuje jeho zmysel pre nenávisť voči pravde a odpor voči Mne. Neustále sa zaujímam o všetkých, ktorí Ma nasledujú, no tí, ktorí Ma nasledujú, nedokážu v žiadnom okamihu pochopiť Moje slová. Dokonca nedokážu prijať ani Moje návrhy. To Ma zarmucuje zo všetkého najviac. Nikto Ma ešte nedokázal pochopiť, a dokonca Ma nikto ešte nedokázal ani prijať, hoci Môj postoj je úprimný a Moje slová sú mierne. Každý sa snaží vykonávať dielo, ktoré som mu zveril na základe jeho vlastných predstáv. Ľudia nevyhľadávajú Moje úmysly, a už vôbec sa Ma nepýtajú, čo od nich žiadam. Stále tvrdia, že Mi verne slúžia, no v skutočnosti Mi vzdorujú. Mnohí sú presvedčení o tom, že pravdy, ktoré považujú za neprijateľné alebo ich nemôžu praktizovať, nie sú pravdami. Takíto ľudia Moje pravdy popierajú a zavrhujú. Na jednej strane ľudia slovami pripúšťajú, že som Boh, no na druhej strane sú tiež presvedčení o tom, že som cudzinec, ktorý nie je cesta, pravda a život. Nikto nepozná túto pravdu: Moje slová sú naveky nemennou pravdou. Som zdrojom života pre človeka a jediným sprievodcom ľudstva. Hodnotu a význam Mojich slov neurčuje to, či ich ľudstvo uznáva alebo prijíma, ale podstata samotných slov. Aj keď Moje slová nemôže pochopiť nik na tejto zemi, hodnota Mojich slov a ich pomoc ľudstvu sú pre človeka neoceniteľné. Takže, keď čelím mnohým ľuďom, ktorí Mojim slovám vzdorujú, popierajú ich alebo nimi vyslovene pohŕdajú, zaujímam takýto postoj: nech o pravdivosti Mojich slov dosvedčí čas a fakty. Tie nech ukážu, že Moje slová sú cesta, pravda a život. Nech sú pre nich dôkazom toho, že všetko, čo som povedal, je pravda a že každý človek by ich mal mať naporúdzi a mal by ich prijať. Nech všetci, ktorí Ma nasledujú, vedia tento fakt: tí, ktorí nedokážu plne prijať Moje slová, tí, ktorí nedokážu praktizovať Moje slová, tí, ktorí nedokážu nájsť zámer v Mojich slovách, a tí, ktorí nedokážu prijať spásu pre Moje slová, sú tými, ktorí boli v dôsledku Mojich slov odsúdení. Navyše prišli o Moju spásu a Môj prút sa od nich nikdy nevzdiali.

16. apríla 2003

Predchádzajúci: Veľmi závažný problém: Zrada (2)

Ďalší: Boh je zdrojom života človeka

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger