K. O tom, ako získať poznatky o Bohu

453. Tri etapy diela sú v celom rozsahu Božím dielom na záchranu ľudstva. Človek musí poznať Božie dielo a Božiu povahu v diele spásy. Bez tejto skutočnosti vaše poznatky o Bohu pozostávajú len z prázdnych slov, nie je to nič viac než „krčmové reči“. Takéto poznatky nemôžu človeka ani presvedčiť, ani podmaniť. Je to v rozpore s realitou a nie je to pravda. Môže to byť veľmi veľkorysé a lahodiť uchu, ale ak je to v rozpore s Božou vrodenou povahou, potom ťa Boh neušetrí. Nielenže nepochváli tvoje poznanie, ale sa ti aj odplatí za to, že si hriešnik, ktorý sa Mu rúhal. Slová poznania Boha sa nevyslovujú ľahko. Hoci si výrečný a tvoje slová sú tak múdre, že dokážeš presvedčiť, že čierna je biela a biela je čierna, naďalej si bezradný, keď príde reč na poznatky o Bohu. Boh nie je niekto, koho môžeš unáhlene súdiť alebo len tak chváliť, či nonšalantne osočovať. Hocikoho a každého chváliš, a predsa nedokážeš nájsť správne slová, ktoré by opísali najvyššiu milosť Boha – toto si uvedomí každý porazený. Aj keď existuje mnoho majstrov jazyka schopných opísať Boha, presnosť toho, čo opisujú, je len stotinou pravdy, ktorú vyslovia ľudia patriaci Bohu, ľudia, ktorí majú len obmedzenú slovnú zásobu, no majú bohaté skúsenosti, z ktorých môžu čerpať. Z toho je zrejmé, že poznanie Boha spočíva v presnosti a skutočnosti, a nie v šikovnom používaní slov či bohatej slovnej zásoby, a že ľudské poznanie a poznatky o Bohu spolu vôbec nesúvisia. Lekcia poznania Boha má oveľa vyššiu úroveň než ktorákoľvek prírodná veda ľudstva. Je to lekcia, ktorú môže dosiahnuť len veľmi malý počet tých, ktorí hľadajú poznanie Boha, a nedokáže ju dosiahnuť len tak hociktorý nadaný človek. Nesmieš sa teda pozerať na poznanie Boha a hľadanie pravdy, akoby to boli veci, ktoré by mohlo dosiahnuť obyčajné dieťa. Možno si dosiahol absolútny úspech vo svojom rodinnom živote alebo kariére, či vo svojom manželstve, ale pokiaľ ide o pravdu a lekciu poznania Boha, nemáš čo ukázať a nič si nedosiahol. Dalo by sa povedať, že uvedenie pravdy do praxe je pre vás veľmi ťažké a poznanie Boha je ešte väčší problém. To sú vaše prekážky a tejto prekážke čelí celé ľudstvo. Medzi tými, ktorí vo veci poznania Boha dosiahli určité úspechy, nie je takmer nikto, kto by bol na dostatočnej úrovni. Človek nevie, čo to znamená poznať Boha, alebo prečo je potrebné poznať Boha, či aký stupeň je potrebné dosiahnuť na poznanie Boha. Toto je pre ľudstvo príliš mätúce a je to jednoducho najväčšia hádanka, ktorej ľudstvo čelí. Nikto nedokáže na túto otázku odpovedať, a nikto nie je ani ochotný odpovedať na túto otázku, pretože doteraz žiadny človek v štúdiu tohto diela neuspel. Keď možno ľudstvo rozlúšti hádanku troch etáp diela, postupne sa objaví skupina talentovaných ľudí, ktorí Boha spoznajú. Samozrejme, že v to dúfam. Okrem toho som v procese vykonávania tohto diela a očakávam, že sa v blízkej budúcnosti objaví viac takýchto talentovaných ľudí. Stanú sa tými, ktorí vydajú svedectvo o skutočnosti týchto troch etáp diela, a samozrejme budú tiež prvými, ktorí vydajú svedectvo o týchto troch etapách diela. Ale nič by nebolo viac znepokojujúce a poľutovaniahodné, keby sa títo talentovaní ľudia neobjavili v deň ukončenia Božieho diela, alebo keby existoval len jeden alebo dvaja takí ľudia, ktorí osobne prijali zdokonalenie vteleným Bohom. To je však len ten najhorší scenár. Nech to bude akokoľvek, stále dúfam, že toto požehnanie získajú tí, ktorí sa skutočne usilujú. Od počiatku vekov tu nebola takáto práca. V priebehu ľudských dejín sa takáto úloha doteraz nevyskytla. Ak sa naozaj môžete stať jedným z prvých, ktorí poznajú Boha, nebola by to najvyššia česť medzi všetkými stvoreniami? Mohol by Boh viac pochváliť iné ľudské stvorenie? Nie je ľahké dosiahnuť takéto dielo, ale v konečnom dôsledku to bude stáť za to. Bez ohľadu na pohlavie alebo národnosť, všetci, ktorí dosiahnu poznanie Boha, dostanú nakoniec najväčšiu poctu od Boha a budú jediní, ktorí budú mať Božiu autoritu. Je to dielo dneška a je to aj dielo budúcnosti. Je to posledné a najvyššie dielo, ktoré sa má uskutočniť za 6 000 rokov práce, a je to spôsob práce, ktorý odhaľuje každú ľudskú kategóriu. Prostredníctvom diela, ktoré vedie človeka k poznaniu Boha, sa odhalia rôzne ľudské postavenia: tí, ktorí poznajú Boha, sú oprávnení získať Božie požehnania a prijať Jeho zasľúbenia, zatiaľ čo tí, ktorí Boha nepoznajú, nemajú právo na získanie Božieho požehnania a prijatie Jeho zasľúbení. Tí, ktorí poznajú Boha, sú Božími dôverníkmi a tí, ktorí Boha nepoznajú, sa Božími dôverníkmi nemôžu nazvať. Boží dôverníci môžu získať akékoľvek Božie požehnanie, ale tí, ktorí nie sú Jeho dôverníkmi, nie sú hodní žiadneho Jeho diela. Či už sú to súženia, zušľachtenie alebo súd, všetky tieto veci sa dejú kvôli tomu, aby človek nakoniec dosiahol poznanie Boha, a aby sa človek mohol podriadiť Bohu. To je jediný účinok, ktorý sa nakoniec podarí dosiahnuť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie troch etáp Božieho diela je cestou k poznaniu Boha

454. Božie vlastníctvo a bytie, Božia podstata, Božia povaha – to všetko bolo ľudstvu oznámené Jeho slovami. Keď človek zažije Božie slová, v procese ich uvádzania do praxe pochopí účel slov, ktoré Boh hovorí, pochopí ich zdroj a pôvod, ako aj ich zamýšľaný účinok. Pre ľudstvo sú to všetko veci, ktoré človek musí zažiť, pochopiť a dosiahnuť, aby získal pravdu a život, pochopil Božie úmysly, premenil svoju povahu a dokázal poslúchať Božiu zvrchovanosť a Božie opatrenia. Keď človek zažije, pochopí a dosiahne tieto veci, zároveň začne postupne chápať Boha a dosiahne rôzne stupne Jeho poznania. Toto chápanie a poznanie nevychádza z niečoho, čo si človek predstavoval alebo vytvoril, ale skôr z toho, čo si v sebe uvedomuje, čo zažíva, cíti a potvrdzuje. Iba po uvedomení si, zažití, precítení a potvrdení týchto vecí nadobúda ľudské poznanie Boha obsah. Iba poznanie, ktoré človek získa v tomto čase, je skutočné a presné, a tento proces – dosiahnutie pravého chápania a poznania Boha prostredníctvom uvedomovania si, zažívania, cítenia a potvrdzovania Jeho slov – nie je ničím iným ako skutočným spoločenstvom medzi človekom a Bohom. Uprostred tohto druhu spoločenstva človek skutočne pochopí Božie úmysly, skutočne pochopí a spozná Božie vlastníctvo a bytie, naozaj pochopí a spozná Božiu podstatu, postupne pochopí a spozná Božiu povahu, dospeje k skutočnej istote a správnej definícii Božej nadvlády nad celým tvorstvom, spozná Božiu identitu a Božie postavenie a získa v nich potrebnú orientáciu. Uprostred tohto druhu spoločenstva človek krok za krokom mení svoje predstavy o Bohu, už si Ho viac nepredstavuje zjavujúceho sa z ničoho nič, nedáva voľný priechod svojim podozreniam alebo nedorozumeniam o Ňom ani Ho neodsudzuje, nesúdi a nepochybuje o Ňom. Takto bude mať človek menej sporov a menej konfliktov s Bohom a menej príležitostí búriť sa proti Nemu. Naopak, záujem človeka o Boha a poslušnosť človeka voči Bohu bude rásť a jeho bázeň pred Bohom bude čoraz reálnejšia a hlbšia. Uprostred tohto spoločenstva človek získa nielen pravdu a krst života, ale zároveň aj pravé poznanie Boha. Uprostred tohto spoločenstva bude nielen premenená ľudská povaha, ale človek získa aj spásu a pravú bázeň pred Bohom a úctu stvorenej bytosti voči Bohu. Vďaka takémuto spoločenstvu už viera človeka v Boha nebude prázdnym listom papiera, neúprimným sľubom ani formou slepého nasledovania a zbožňovania. Iba s týmto druhom spoločenstva bude život človeka deň za dňom dozrievať. Len vtedy sa jeho povaha postupne zmení a jeho viera v Boha bude krok za krokom prechádzať od hmlistej a neistej k pravej poslušnosti, záujmu a bázni, pričom človek bude v procese nasledovania Boha postupne napredovať od pasívneho k aktívnemu postoju, od negatívneho k pozitívnemu. Len s takýmto druhom spoločenstva človek dospeje k pravému pochopeniu a pravdivému poznaniu Boha.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Predslov

455. Poznanie Božej autority, moci, Jeho vlastnej totožnosti a Božej podstaty nemožno dosiahnuť spoliehaním sa na svoju predstavivosť. Keďže pri poznávaní Božej autority sa nemôžete spoliehať na predstavivosť, akým spôsobom potom môžete dosiahnuť skutočné poznanie Božej autority? Spôsob, ako to dosiahnuť, je jesť a piť Božie slová, byť v duchovnom spoločenstve a zakúšať Božie slová. Takto budete postupne zažívať a overovať si Božiu autoritu a postupne jej začnete rozumieť a spoznávať ju. To je jediný spôsob, ako dôjsť k poznaniu Božej autority; žiadne skratky nejestvujú. Požiadať vás o to, aby ste si nič nepredstavovali, nie je to isté ako nútiť vás pasívne sedieť a očakávať zničenie alebo vám brániť v akejkoľvek činnosti. Nepoužívať mozog na premýšľanie a predstavovanie si znamená nepoužívať logiku na vyvodzovanie záverov, vedomosti na analyzovanie a vedu ako základ, ale namiesto toho si vážiť, overovať a potvrdzovať, že Boh, v ktorého veríš, má autoritu, potvrdzovať, že má zvrchovanosť nad tvojím osudom a že Jeho moc v každom okamihu dokazuje, že On sám je pravý Boh, a to prostredníctvom Božích slov, pravdy a všetkého, s čím sa v živote stretávaš. To je jediný spôsob, ktorým môže ktokoľvek pochopiť Boha. Niektorí hovoria, že by chceli nájsť jednoduchý spôsob, ako tento cieľ dosiahnuť, ale napadá vám takýto spôsob? Hovorím ti, že o tom nemusíš premýšľať, lebo nejestvujú žiadne iné spôsoby! Jediným spôsobom je svedomito a vytrvalo spoznávať a overovať si, čo Boh má a čím je, prostredníctvom každého slova, ktoré vyjadruje, a všetkého, čo koná. To je jediný spôsob, ako spoznať Boha. Lebo to, čo Boh má a čím je, a všetko Božie nie je pusté a prázdne, ale skutočné.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný I

456. Boh koná dielo súdu a napomínania, aby o Ňom človek mohol získať poznanie a tiež v záujme svojho svedectva. Bez Jeho súdu nad skazenou ľudskou povahou by človek nemohol spoznať Jeho spravodlivú povahu, ktorá nestrpí žiadne urážky, a ani by nebol schopný premeniť svoje staré poznanie Boha na nové. V záujme svojho svedectva a riadenia zverejňuje svoju úplnosť, a tak umožňuje človeku – prostredníctvom svojho verejného zjavenia – dospieť k poznaniu Boha, zažiť zmenu povahy a vydať o Bohu hlasné svedectvo. Zmena povahy človeka sa dosahuje skrze rôzne druhy Božieho diela. Bez týchto zmien povahy by človek nebol schopný vydávať svedectvo o Bohu a byť podľa Božieho srdca. Zmena povahy človeka znamená, že človek sa oslobodil zo satanovho otroctva a z vplyvu temnoty a skutočne sa stal vzorom a príkladom Božieho diela, Božím svedkom a človekom podľa Božieho srdca. Vtelený Boh dnes prišiel konať svoje dielo na zem a chce, aby o Ňom človek získal poznanie, aby Ho poslúchal, svedčil o Ňom, spoznal Jeho praktické a normálne dielo, aby sa riadil Jeho dielom a všetkými slovami, ktoré nie sú v súlade s mylnými predstavami človeka, a aby vydával svedectvo o celom diele, ktoré koná na záchranu človeka, ako aj o všetkých skutkoch, čo koná, aby si človeka podmanil. Tí, ktorí vydávajú o Bohu svedectvo, musia mať o Ňom určité poznanie. Len takéto svedectvo je presné a reálne a len takéto svedectvo môže zahanbiť satana. Boh používa tých, ktorí Ho spoznali skrze Jeho súd a napomínanie, premenu a orezávanie, aby o Ňom vydali svedectvo. Na rovnaký účel používa tých, ktorých skazil satan, a aj tých, ktorých povaha sa zmenila a tak získali Jeho požehnania. Nepotrebuje, aby Ho človek chválil ústami, ani chválu a svedectvo ľudí podobných satanovi, ktorých nespasil. Právo vydávať o Ňom svedectvo majú iba tí, ktorí poznajú Boha a ktorých povaha sa zmenila. Boh nedovolí, aby človek zámerne hanobil Jeho meno.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Svedectvo o Bohu môžu vydať len tí, ktorí Ho poznajú

457. Spoznať podstatu Boha nie je len tak. Musíte pochopiť Jeho povahu. Takto postupne a nevedomky spoznáte podstatu Boha. Keď vstúpiš do tohto poznania, zistíš, že si vstúpil do vyššieho a krajšieho stavu. Nakoniec sa začneš hanbiť za svoju ohavnú dušu a navyše budeš cítiť, že sa pred svojou hanbou nemáš kam ukryť. Vtedy už nebudeš svojím správaním Božiu milosť tak urážať, tvoje srdce sa bude stále viac približovať k Božiemu srdcu a vo tvojom srdci bude postupne rásť láska k Bohu. Je to znamenie, že ľudstvo vstupuje do krásneho stavu. No zatiaľ ste to nedosiahli. Keď ste všetci v zhone kvôli svojmu osudu, kto už len má záujem spoznať podstatu Boha? Ak to bude pokračovať, nevedomky sa previníte proti správnym ustanoveniam, pretože príliš málo chápete Božiu povahu. Nie je teda to, čo teraz robíte, urážaním Božej povahy? To, že vás žiadam, aby ste pochopili Božiu povahu, nemožno oddeliť od Môjho diela. Lebo ak často porušujete správne ustanovenia, kto z vás unikne trestu? Nebola by Moje dielo potom celkom márne? Preto vás stále žiadam, aby ste okrem dôkladného skúmania vlastného správania boli opatrní aj v krokoch, ktoré podnikáte. Toto je vyššia požiadavka, ktorú na vás kladiem, a verím, že ju dôkladne zvážite a budete jej venovať vážnu pozornosť. Ak príde deň, keď Ma vaše činy vyprovokujú k obrovskému hnevu, potom ponesiete následky sami a nebude tu nikto iný, kto by znášal tento trest namiesto vás.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Je veľmi dôležité pochopiť povahu Boha

458. Čo znamená poznať Boha? Znamená to dokázať pochopiť Jeho radosť, hnev, smútok a šťastie a takto spoznať Jeho povahu – to je skutočné poznanie Boha. Tvrdíš, že si Ho videl, no nerozumieš Jeho radosti, hnevu, smútku a šťastiu a nerozumieš Jeho povahe. Nerozumieš ani Jeho spravodlivosti a milosrdenstvu, ani nevieš, čo má rád a čo nenávidí. To nie sú poznatky o Bohu. Niektorí ľudia dokážu Boha nasledovať, no nemusia v Neho skutočne veriť. Skutočne veriť v Boha znamená poslúchať Boha. Tí, ktorí Boha skutočne neposlúchajú, v Neho skutočne neveria – v tom je ten rozdiel. Keď Boha nasleduješ niekoľko rokov, poznáš Ho a rozumieš Mu, keď trochu rozumieš Božej vôli a chápeš ju, keď si si vedomý Božieho úpenlivého úmyslu zachrániť človeka, vtedy v Boha skutočne veríš, skutočne Ho poslúchaš, miluješ a velebíš. Ak veríš v Boha, ale nehľadáš o Ňom poznatky a nerozumieš Božej vôli, povahe a dielu, si len nasledovník, ktorý pre Boha pobehuje dookola a nasleduje čokoľvek, čo nasleduje väčšina. To nemožno nazvať pravým podriadením a už vôbec nie pravým uctievaním. Ako dochádza k pravému uctievaniu? Všetci, ktorí Boha vidia a skutočne Ho poznajú, Ho bez výnimky uctievajú a boja sa Ho; všetci sú donútení ukloniť sa a velebiť Ho. V súčasnosti, keď koná dielo vtelený Boh, čím viac ľudia rozumejú Jeho povahe a tomu, čo má a čím je, tým viac si budú tieto veci ceniť a tým viac sa Ho budú báť. Vo všeobecnosti platí, že čím menej ľudia rozumejú Bohu, tým sú nedbanlivejší, a tak s Ním zaobchádzajú ako s človekom. Keby ľudia Boha naozaj poznali a videli, triasli by sa od zdesenia a skláňali sa až na zem. „Ten, čo prichádza po mne, je mocnejší než ja. Nie som hoden niesť ani Jeho topánky“ (Mt 3, 11) – prečo to Ján povedal? Hoci hlboko v sebe nemal o Bohu veľmi dôkladné poznatky, vedel, že Boh vzbudzuje bázeň. Koľkí ľudia sa dnes dokážu báť Boha? Keď nepoznajú Jeho povahu, ako sa Ho môžu báť? Keď nepoznajú Kristovu podstatu ani nerozumejú Božej povahe, budú ešte menej schopní naozaj velebiť praktického Boha. Keď vidia len obyčajný a normálny vonkajší zjav Krista, no nepoznajú Jeho podstatu, je pre nich ľahké zaobchádzať s Ním len ako s obyčajným človekom. Môžu voči Nemu zaujať neúctivý postoj, klamať Ho, odporovať Mu, neposlúchať Ho a súdiť Ho. Môžu byť samospravodliví a nebrať Jeho slová vážne; dokonca môžu vyvolať predstavy o Bohu, Jeho zavrhnutie a rúhanie sa Mu. Aby človek tieto problémy vyriešil, musí poznať podstatu a božskú prirodzenosť Krista. To je hlavná stránka poznania Boha; je to to, do čoho musí vstúpiť a čo musí dosiahnuť každý, kto verí v praktického Boha.

Slovo, zv. III: Rozpravy Krista posledných dní. Tretia časť

459. Veriť v Boha a poznať Ho je úplne prirodzené a oprávnené, pričom dnes – v dobe, keď vtelený Boh koná svoje dielo osobne – je obzvlášť vhodný čas na spoznanie Boha. Uspokojenie Boha je niečo, čo sa dosahuje postupne na základe pochopenia Božej vôle, a ak ju chcete pochopiť, je potrebné, aby ste do istej miery poznali Boha. Toto poznanie Boha je vízia, ktorú musí mať ten, kto v Neho verí. Je to základ ľudskej viery v Boha. Keby nebolo tohto poznania, ľudská viera v Boha by jestvovala v akomsi nejasnom stave, uprostred prázdnej teórie. Aj keby si títo ľudia predsavzali nasledovať Boha, nič by tým nezískali. Všetci tí, čo v danom prúde nič nezískajú, sa stanú vyvrheľmi – sú to príživníci. … Ak človek nedokáže prijať vízie, potom nemôže prijať ani nové Božie dielo, a ak sa človek nedokáže poslúchať nové Božie dielo, nebude môcť pochopiť Božiu vôľu, a tak vo svojom poznaní Boha neuspeje. Skôr než človek vykoná Božie slovo, musí ho poznať; musí teda chápať Božiu vôľu. Len takto možno naplniť Božie slovo presne a v súlade s Božou vôľou. Toto musí vedieť každý, kto hľadá pravdu. Je to tiež proces, ktorý musí podstúpiť každý, kto sa snaží poznať Boha. Proces poznávania Božieho slova je procesom poznávania Boha a Božieho diela. Poznanie vízií sa teda nevzťahuje len na poznanie normálnej ľudskej prirodzenosti vteleného Boha, ale zahŕňa aj poznanie Božieho slova a diela. Z Božieho slova ľudia rozpoznávajú Božiu vôľu a z Božieho diela zasa Božiu povahu a to, čím Boh je. Viera v Boha je prvým krokom k Jeho poznaniu. Proces prechodu z tejto prvotnej viery v Boha k najhlbšej viere v Neho je procesom spoznávania Boha, procesom zažívania Božieho diela. Ak v Boha veríš len preto, aby si veril v Boha, a nie preto, aby si Ho spoznal, v tvojej viere nie je nič reálne a nemôže sa stať čistou – o tom niet pochýb. Ak človek počas procesu zažívania Božieho diela postupne spoznáva Boha, jeho povaha sa postupne mení a jeho viera je čoraz reálnejšia. Keď teda človek uspeje vo viere v Boha, Boh si ho úplne získa. Dôvodom, prečo Boh vynaložil také veľké úsilie, aby sa po druhýkrát stal telom a osobne vykonal svoje dielo, bolo to, aby Ho mohol človek spoznať a vidieť. Poznanie Boha[a] je cieľom, ktorý treba dosiahnuť na záver Božieho diela. Je to posledná požiadavka, ktorú Boh adresuje ľudstvu. Robí to v záujme svojho konečného svedectva. Toto dielo koná preto, aby sa k Nemu mohol človek napokon úplne obrátiť. Človek môže začať milovať Boha len tak, že Ho spozná, a na to, aby Ho mohol milovať, Ho musí poznať. Bez ohľadu na to, akým spôsobom hľadá alebo čo chce získať, musí byť schopný dosiahnuť poznanie Boha. Len tak môže človek uspokojiť Božie srdce. Iba skrze poznanie Boha môže v Neho človek skutočne veriť a iba skrze poznanie Boha sa Ho môže naozaj báť a poslúchať. Tí, čo nepoznajú Boha, nikdy nedospejú k skutočnej poslušnosti a strachu z Boha. Poznanie Boha zahŕňa poznanie Jeho povahy, pochopenie Jeho vôle a toho, čím je. Nech už človek spozná akýkoľvek aspekt, každý jeden si vyžaduje, aby človek zaplatil cenu, a aj vôľu poslúchať, bez ktorej by nik nevydržal nasledovať Boha až do konca.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Svedectvo o Bohu môžu vydať len tí, ktorí Ho poznajú

Poznámky pod čiarou:

a. Pôvodný text znie „dielo poznania Boha“.


460. Účinky lekcie spoznávania Boha sa nedostavia za deň či dva: človek musí nadobúdať skúsenosti, podstúpiť utrpenie a dosiahnuť skutočnú podriadenosť. Najprv treba začať od Božieho diela a Božích slov. Nevyhnutne musíš pochopiť, čo zahŕňa poznanie Boha, ako ho dosiahnuť a ako vidieť Boha vo svojich skúsenostiach. Toto musí urobiť každý, kto ešte nespoznal Boha. Nik nedokáže porozumieť Božiemu dielu a Božím slovám len tak zrazu a nadobudnúť poznanie Boha v krátkom čase. Je nutný proces získavania skúseností, bez ktorého by nik nemohol poznať Boha alebo Ho úprimne nasledovať. Čím viac diela Boh vykoná, tým viac Ho človek spozná. Čím viac je Božie dielo v rozpore s predstavami človeka, tým viac sa ľudské poznanie Boha obnovuje a prehlbuje. Keby Božie dielo zostalo navždy stále a nemenné, človek by o Bohu veľa nevedel. Medzi časom stvorenia a súčasnosťou, čo Boh konal počas Veku zákona, čo konal počas Veku milosti a čo koná počas Veku kráľovstva – musíte mať v týchto víziách veľmi jasno. Musíte poznať Božie dielo.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Svedectvo o Bohu môžu vydať len tí, ktorí Ho poznajú

461. V období, keď Peter nasledoval Ježiša, vytvoril si o Ňom veľa názorov a vždy Ho posudzoval zo svojho pohľadu. Hoci Peter disponoval určitým stupňom chápania Ducha, jeho chápanie bolo trochu nejasné, a preto povedal: „Musím nasledovať toho, koho poslal nebeský Otec. Musím uznať toho, koho vyvolil Duch Svätý.“ Nerozumel tomu, čo Ježiš konal a nemal v tom jasno. Keď Ho Peter istý čas nasledoval, čoraz viac sa zaujímal o to, čo Ježiš koná a hovorí, a o samotného Ježiša. Začal cítiť, že Ježiš v ňom vzbudzuje náklonnosť i úctu. Rád sa s Ním stretával a bol pri Ňom a počúvanie Ježišových slov mu poskytovalo obživu a podporu. V období, keď Peter nasledoval Ježiša, pozoroval a bral si k srdcu všetko z Jeho života: Jeho skutky, slová, pohyby a vyjadrenia. Nadobudol hlboké pochopenie, že Ježiš nie je ako obyčajní ľudia. Hoci jeho ľudský výzor bol úplne obyčajný, bol plný lásky, súcitu a tolerancie k ľuďom. Všetko, čo vykonal alebo povedal, bolo pre druhých nesmierne nápomocné, a Peter videl a získal od Ježiša to, čo nikdy predtým nevidel ani nevlastnil. Videl, že hoci Ježiš nemal ani veľkolepú postavu, ani nezvyčajnú ľudskú prirodzenosť, šíril okolo seba skutočne výnimočnú a neobyčajnú atmosféru. Hoci to Peter nedokázal úplne vysvetliť, videl, že Ježiš koná inak ako všetci ostatní, lebo to, čo konal, bolo úplne iné než u obyčajných ľudí. Počas obdobia, ktoré strávil v kontakte s Ježišom, Peter tiež videl, že Jeho charakter sa líši od charakteru obyčajného človeka. Vždy konal vyrovnane a nikdy sa neponáhľal, nikdy nič nepreháňal ani nepodceňoval danú tému a svoj život viedol tak, že ukazoval charakter, ktorý bol zároveň obyčajný i obdivuhodný. V rozhovoroch Ježiš hovoril jasne a s pôvabom, vždy komunikujúc veselo, ale pokojne – a pritom nikdy nestratil svoju dôstojnosť, keď vykonával svoje dielo. Peter videl, že Ježiš je niekedy mlčanlivý, zatiaľ čo inokedy hovoril bez prestávky. Niekedy bol taký šťastný, že vyzeral ako šantiaca a veselá holubica, a inokedy bol taký smutný, že vôbec nerozprával a vyzeral obťažkaný zármutkom, akoby bol vyčerpanou a unavenou matkou. Niekedy bol plný hnevu ako statočný vojak, ktorý sa chystá zabiť nepriateľa, a pri niektorých príležitostiach dokonca pripomínal revúceho leva. Niekedy sa smial, inokedy sa modlil a plakal. Bez ohľadu na to, ako sa Ježiš správal, Peter si k Nemu vypestoval bezhraničnú lásku a úctu. Ježišov smiech ho napĺňal šťastím, Jeho smútok ho zarmucoval, Jeho hnev mu naháňal strach, zatiaľ čo vďaka Jeho milosrdenstvu, odpusteniu a prísnym nárokom na ľudí si Ježiša skutočne zamiloval a vypestoval si k Nemu skutočný strach a túžbu. Samozrejme, Peter si toto všetko uvedomil postupne, až keď žil po Ježišovom boku niekoľko rokov.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako Peter spoznal Ježiša

462. Ak chceš Boha poznať, skutočne Ho poznať a skutočne Mu porozumieť, neobmedzuj sa len na tri etapy Božieho diela alebo na príbehy o diele, ktoré vykonal v minulosti. Ak sa Ho budeš snažiť spoznať takýmto spôsobom, znamená to, že Mu vytyčuješ určité hranice, obmedzuješ Ho. Vidíš Boha ako niečo veľmi malé. Ako by takéto konanie ovplyvnilo ľudí? Nikdy by si nebol schopný spoznať Božiu obdivuhodnosť a nadvládu, ani Jeho moc a všemohúcnosť, či rozsah Jeho autority. Takéto chápanie by ovplyvnilo tvoju schopnosť prijímať skutočnosť, že Boh je vládcom všetkých vecí, a ovplyvnilo by aj tvoje poznanie Božej pravej identity a postavenia. Inak povedané, ak je rozsah tvojho chápania Boha obmedzený, rovnako je obmedzené aj to, čo môžeš dostať. Preto musíš rozšíriť svoj záber a svoje obzory. Mal by si sa snažiť porozumieť všetkému – rozsahu Božieho diela, Jeho riadeniu, vláde a všetkým veciam, ktoré riadi a nad ktorými vládne. Prostredníctvom týchto vecí by si mal pochopiť Božie činy. S takýmto porozumením začneš podvedome cítiť, že Boh vládne, riadi a zaopatruje všetky veci a tiež skutočne pocítiš, že si súčasťou a členom všetkých vecí. Keďže sa Boh stará o všetky veci, aj ty prijímaš Božiu vládu a zaopatrenie. Túto skutočnosť nemôže nikto poprieť.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný VIII

463. Nech už je pochopenie Boha v srdciach ľudí akokoľvek veľké, také je aj Jeho postavenie v ich srdciach. Nech je stupeň poznania Boha v ich srdciach akokoľvek veľký, rovnako veľký je Boh v ich srdciach. Ak je Boh, ktorého poznáš, prázdny a hmlistý, potom je prázdny a hmlistý aj Boh, v ktorého veríš. Boh, ktorého poznáš, je obmedzený na rozsah tvojho vlastného osobného života a nemá nič spoločné so samotným pravým Bohom. Poznanie praktických činov Boha, reality Boha a Jeho všemohúcnosti, poznanie pravej totožnosti samotného Boha, poznanie toho, čo má a čím je, poznanie činov, ktoré preukázal medzi všetkými vecami svojho stvorenia – tieto veci sú veľmi dôležité pre každého jedného človeka, ktorý sa usiluje o poznanie Boha. Majú priamy vplyv na to, či ľudia môžu vstúpiť do pravdy-reality. Ak svoje porozumenie Bohu obmedzíš len na slová, na svoje malé skúsenosti, na to, čo považuješ za Božiu milosť, alebo na svoje drobné svedectvá o Bohu, potom hovorím, že Boh, v ktorého veríš, v žiadnom prípade nie je samotným pravým Bohom. Ba čo viac, možno tiež povedať, že Boh, v ktorého veríš, je imaginárny, a nie pravý Boh. Je to preto, lebo pravý Boh je Boh, ktorý vládne nad všetkým, kráča medzi všetkým a všetko riadi. Je to Boh, ktorý vo svojich rukách drží osud celého ľudstva a všetkého. Dielo a činy Boha, o ktorom hovorím, sa neobmedzujú len na malú časť ľudí. To znamená, že sa neobmedzujú len na ľudí, ktorí Ho v súčasnosti nasledujú. Jeho skutky sa prejavujú medzi všetkými vecami, v prežití všetkých vecí a v zákonoch zmeny všetkých vecí. Ak medzi všetkými vecami Jeho stvorenia nevidíš ani nerozpoznávaš žiadne Jeho skutky, potom o žiadnom z Jeho skutkov nemôžeš svedčiť. Ak nemôžeš svedčiť o Bohu, ak budeš ďalej rozprávať o malom takzvanom „Bohu“, ktorého poznáš, o tom Bohu, ktorý je obmedzený na tvoje vlastné predstavy a existuje len v úzkych medziach tvojej mysle, ak budeš naďalej hovoriť o takomto Bohu, potom Boh tvoju vieru nikdy nepochváli. Ak o Bohu svedčíš len z hľadiska toho, ako si užívaš Božiu milosť, ako prijímaš Božie disciplinovanie a karhanie a ako si užívaš Jeho požehnania vo svojom svedectve o Ňom, potom vôbec nie si blízko a ani sa len nepribližuješ k uspokojeniu Boha. Ak chceš o Bohu svedčiť spôsobom, ktorý je v súlade s Jeho vôľou, svedčiť o samotnom pravom Bohu, potom musíš z Jeho činov vidieť, čo má a čím je. Na Božej kontrole nad všetkým musíš vidieť Božiu autoritu a pravdu o tom, ako zabezpečuje celé ľudstvo. Ak uznáš len to, že tvoje každodenné živobytie a potreby pochádzajú od Boha, ale nevidíš pravdu o tom, že Boh použil všetky veci svojho stvorenia na zabezpečenie celého ľudstva a že ovládaním všetkých vecí vedie celé ľudstvo, potom nikdy nebudeš schopný svedčiť o Bohu. S akým úmyslom toto všetko hovorím? Je to preto, aby ste to nebrali na ľahkú váhu a mylne sa nedomnievali, že tieto témy, o ktorých som hovoril, sú irelevantné z hľadiska vášho vlastného osobného vstupu do života, a aby ste tieto témy nebrali len ako nejaký druh poznatkov alebo učenia. Ak budete počúvať, čo hovorím, s takýmto postojom, nezískate nič. Prídete o túto skvelú príležitosť poznať Boha.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný IX

464. Hoci môže človek do hĺbky skúmať vedy a zákony, ktoré všetko ovládajú, rozsah tohto skúmania je obmedzený, zatiaľ čo Boh riadi všetko, čo vo vzťahu k človeku predstavuje nekonečné riadenie. Človek by mohol celý svoj život stráviť skúmaním toho najmenšieho Božieho skutku bez toho, aby dosiahol nejaké skutočné výsledky. Práve preto, ak na skúmanie Boha využiješ len vedomosti a to, čo si sa naučil, nikdy nebudeš schopný Boha poznať ani Mu porozumieť. Ak si však vyberieš cestu hľadania pravdy a hľadania Boha a pozrieš sa Naň z perspektívy poznania Boha, potom jedného dňa uznáš, že Božie činy a múdrosť sú všade navôkol, a pochopíš aj to, prečo je Boh Pánom všetkých vecí a zdrojom života všetkých vecí. Čím viac takéhoto porozumenia získaš, tým väčšmi pochopíš, prečo sa Boh nazýva Pánom všetkých vecí. Všetky veci a všetko vrátane teba Boh neustále stabilne zaopatruje. Okrem toho budeš schopný jasne vycítiť, že na tomto svete a medzi týmito ľuďmi nie je okrem Boha nikto, kto by mohol mať schopnosť a podstatu, s ktorou vládne, riadi a udržiava existenciu všetkých vecí. Keď dospeješ k tomuto porozumeniu, potom skutočne uznáš, že Boh je tvojím Bohom. Keď prídeš do tohto bodu, úprimne prijmeš Boha a dovolíš Mu, aby bol tvojím Bohom a Pánom. Keď dosiahneš takéto porozumenie a tvoj život dospeje do tohto bodu, Boh ťa už viac nebude skúšať ani súdiť, nebude na teba klásť požiadavky, pretože Mu porozumieš, budeš poznať Jeho srdce a úprimne Boha v hĺbke svojho srdca prijmeš.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný VIII

465. Ľudia často tvrdia, že spoznať Boha nie je ľahké. Ja však hovorím, že spoznať Ho nie je vôbec ťažké, pretože často dáva najavo svoje skutky tak, aby ich človek videl. Nikdy neprestáva viesť s ľudstvom dialóg, nikdy sa pred ním nezatajuje ani neskrýva. Všetky Jeho myšlienky, predstavy, slová a skutky sú ľudstvu zjavené. Pokiaľ chce teda človek spoznať Boha, môže Ho pochopiť a oboznámiť sa s Ním všetkými možnými spôsobmi a metódami. Človek sa slepo domnieva, že sa mu Boh úmyselne vyhýba, že sa pred ľudstvom zámerne skryl, že nemá v úmysle umožniť človeku, aby Ho pochopil a spoznal – a to preto, lebo nevie, kto je Boh, ani Ho nechce pochopiť. Človek sa dokonca ani nezaujíma o Stvoriteľove myšlienky, slová či skutky… Pravdupovediac, ak človek skrátka využije svoj voľný čas na to, aby sa zameral na Stvoriteľove slová alebo skutky a pochopil ich, a ak venuje čo i len trochu pozornosti Stvoriteľovým myšlienkam a hlasu Jeho srdca, nebude preňho ťažké pochopiť, že Stvoriteľove myšlienky, slová a skutky sú viditeľné a jasné. Rovnako nebude príliš zložité uvedomiť si, že Stvoriteľ je medzi ľuďmi neustále, že sa s človekom a celým stvorením ustavične zhovára a každý deň koná nové skutky. Jeho podstata a povaha sa prejavujú v dialógu s človekom; Jeho myšlienky a predstavy sa úplne odkrývajú v Jeho skutkoch; ľudstvo neustále sprevádza a pozoruje. Svojimi tichými slovami sa nehlučne prihovára ľudstvu a celému stvoreniu: „Som na nebesiach a tiež medzi svojím stvorením. Dávam pozor; vyčkávam; som po tvojom boku…“ Jeho ruky sú teplé a silné; Jeho kroky sú ľahké; Jeho hlas je mäkký a podmanivý; Jeho podoba plynie a mení sa, objímajúc celé ľudstvo; Jeho tvár je nádherná a nežná. Nikdy neodišiel, nikdy nezmizol. Vo dne i v noci je stálym spoločníkom ľudstva, ktoré nikdy neopustí.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný II

466. Keď ľudia Bohu nerozumejú a nepoznajú Jeho povahu, ich srdcia sa Mu nikdy nebudú môcť skutočne otvoriť. Po tom, ako Bohu porozumejú, začnú si so záujmom a vierou ceniť a užívať, čo je v Božom srdci. Tvoje srdce sa Mu postupne, kúsok po kúsku, otvorí. Keď sa Mu otvorí, uvedomíš si, aké hanebné a opovrhnutiahodné boli tvoje rozhovory s Bohom, tvoje nároky na Boha a tvoje extravagantné túžby. Keď sa tvoje srdce skutočne otvorí Bohu, uvidíš, že Jeho srdce je nekonečným svetom, a vstúpiš do oblasti, akú si nikdy predtým nezažil. V tejto oblasti neexistuje podvádzanie, klamstvo, temnota ani zlo. Je tam len úprimnosť a vernosť, len svetlo a počestnosť, spravodlivosť a dobrota. Je plná lásky a opatery, súcitu a tolerancie a vďaka nej pocítiš šťastie a radosť z toho, že si nažive. Tieto veci ti Boh zjaví, keď Mu otvoríš svoje srdce. Tento nekonečný svet je plný Božej múdrosti a všemohúcnosti a je tiež plný Jeho lásky a autority. Môžeš v ňom vidieť každý aspekt toho, čo Boh má a čím je, čo Mu robí radosť, prečo sa obáva a prečo je smutný, prečo sa hnevá… Toto uvidí každý človek, ktorý otvorí svoje srdce a dovolí Bohu, aby doň vošiel. Boh môže vojsť do tvojho srdca, len ak Mu ho otvoríš. To, čo má a čím je, a aké má s tebou úmysly, uvidíš, len ak vojde do tvojho srdca. Vtedy zistíš, že všetko na Bohu je veľmi cenné, že to, čo má a čím je, je hodné toho, aby si to chránil ako oko v hlave. V porovnaní s tým nestoja ľudia okolo teba, predmety a udalosti v tvojom živote a dokonca ani tvoji milovaní, tvoj partner a veci, ktoré máš rád, ani za reč. Sú takí malí a takí nízki. Budeš mať pocit, že žiadna materiálna vec ťa už nikdy nezaujme, alebo že ťa už nikdy nedonúti k tomu, aby si za ňu zaplatil nejakú cenu. V Božej pokore uvidíš Jeho veľkosť a najvyššiu moc. V niektorom z Božích skutkov, o ktorom si si predtým myslel, že nie je veľmi podstatný, navyše uvidíš Jeho nekonečnú múdrosť a znášanlivosť. Uvidíš Jeho trpezlivosť, zhovievavosť a to, že ti rozumie. Toto spôsobí, že Ho budeš zbožňovať. V ten deň zistíš, že ľudstvo žije v takom nečistom svete, že ľudia po tvojom boku a veci, ktoré sa dejú v tvojom živote, ba dokonca aj tí, ktorých miluješ, ich láska k tebe a ich takzvaná ochrana alebo starosť o teba ani nestoja za reč – len Boh je tvoj milovaný a je to jedine Boh, koho si najviac ceníš. Verím, že keď príde ten deň, nájdu sa ľudia, ktorí povedia: Božia láska je taká veľká a Jeho podstata je taká svätá – v Bohu nie je žiadne klamstvo, zlo, závisť, boj, ale len spravodlivosť a pravosť, a ľudia by mali túžiť po všetkom, čo Boh má a čím je. Ľudia by sa o to mali usilovať a chcieť to dosiahnuť. Na čom je založená schopnosť ľudstva docieliť to? Je založená na ich porozumení Božej povahe a podstate. Porozumenie Božej povahe a tomu, čo Boh má a čím je, je teda pre každého človeka celoživotnou lekciou; je to celoživotný cieľ, o ktorý sa usiluje každý človek, ktorý sa snaží zmeniť svoju povahu a spoznať Boha.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Božie dielo, Božia povaha a samotný Boh III

467. Sám Boh je samým Bohom. Nikdy sa nestane súčasťou stvorenia, a keby sa aj stal členom stvorených bytostí, Jeho vrodená povaha a podstata sa nezmenia. Poznať Boha preto nie je to isté, ako poznať nejaký predmet; poznať Boha neznamená niečo rozobrať ani to nie je to isté, ako pochopiť človeka. Pokiaľ človek na poznanie Boha používa svoju predstavu alebo metódu poznania predmetu či pochopenia osoby, potom Boha nikdy nespoznáš. Poznanie Boha nezávisí od skúsenosti alebo predstavivosti, a preto nesmieš Bohu nikdy vnucovať svoju skúsenosť či predstavivosť. Bez ohľadu na to, aké bohaté sú tvoje skúsenosti a predstavivosť, aj tak sú stále obmedzené. Tvoja predstavivosť okrem toho nezodpovedá faktom, a už vôbec nie pravde, a nie je v súlade s pravou Božou povahou a podstatou. Ak sa budeš pri chápaní Božej podstaty spoliehať na svoju predstavivosť, nikdy neuspeješ. Jediná cesta vedie tadiaľto: prijmi všetko, čo pochádza od Boha, a následne to postupne zaži a pochop. Príde deň, keď ťa Boh osvieti, aby si Ho vďaka svojej spolupráci a svojmu hladu a smädu po pravde skutočne pochopil a spoznal.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný II

468. „Bázeň pred Bohom a vyhýbanie sa zlu“ a poznanie Boha sú neoddeliteľne spojené nespočetnými vláknami a spojenie medzi nimi je evidentné. Ak sa chce človek vyhnúť zlu, musí mať najprv skutočnú bázeň pred Bohom. Ak chce človek dosiahnuť skutočnú bázeň pred Bohom, musí najprv skutočne poznať Boha. Ak chce človek spoznať Boha, musí najprv zakúsiť Božie slová, vstúpiť do reality Božích slov, zakúsiť Božie karhanie a disciplinovanie, Jeho napomínanie a súd. Ak chce človek zažiť Božie slová, musí sa najprv stretnúť tvárou v tvár s Božími slovami, stretnúť sa tvárou v tvár s Bohom a prosiť Ho, aby mu poskytol príležitosti zažiť Božie slová v rôznych prostrediach zahŕňajúcich rôznych ľudí, udalosti a predmety. Ak sa chce človek stretnúť tvárou v tvár s Bohom a s Božími slovami, musí mať najprv prosté a úprimné srdce, ochotu prijať pravdu, vôľu znášať utrpenie, odhodlanie a odvahu vyhýbať sa zlu a túžbu stať sa pravou stvorenou bytosťou… Týmto spôsobom, krok za krokom, sa budeš čoraz viac približovať k Bohu, tvoje srdce bude čoraz čistejšie a tvoj život a jeho hodnota budú vďaka tvojmu spoznávaniu Boha čoraz zmysluplnejšie a žiarivejšie. Až kým jedného dňa nebudeš cítiť, že Stvoriteľ už nie je hádankou, že Stvoriteľ pred tebou nikdy nebol skrytý, že Stvoriteľ si pred tebou nikdy neschovával tvár, že Stvoriteľ nie je od teba vôbec ďaleko, že Stvoriteľ už nie je ten, po ktorom neustále túžiš vo svojich myšlienkach a ktorého nemôžeš dosiahnuť svojimi pocitmi, že On naozaj a skutočne stojí na stráži po tvojej ľavici aj pravici, dáva ti život a riadi tvoj osud. Nie je na vzdialenom obzore ani sa neukryl vysoko v oblakoch. Je priamo po tvojom boku, bdie nad tebou a nad všetkými. On je všetko, čo máš, a to jediné, čo máš. Taký Boh ti dovoľuje milovať Ho zo srdca, držať sa Ho, byť Mu nablízku, obdivovať Ho, báť sa, že Ho stratíš a že viac nebudeš ochotný sa Ho zrieknuť, neposlúchať Ho, vyhýbať sa Mu alebo sa od Neho vzďaľovať. Všetko, čo chceš, je starať sa o Neho, poslúchať Ho, odmeniť sa Mu za všetko, čo ti dáva, a podriadiť sa Jeho vláde. Už viac neodmietaš, aby si sa Ním nechal viesť, aby sa o teba staral, bdel nad tebou a zaopatroval ťa. Už viac neodmietaš to, čo ti prikazuje a ustanovuje. Všetko, čo chceš, je nasledovať Ho, byť pri Ňom v Jeho spoločnosti. Všetko, čo chceš, je prijať Ho ako svoj jediný život, prijať Ho ako svojho jediného Pána, svojho jediného Boha.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Predslov

Predchádzajúci: J. O tom, ako sa usilovať o milujúceho Boha

Ďalší: L. O tom, ako slúžiť Bohu a svedčiť o Ňom

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger