C. O Veku kráľovstva – poslednom veku

33. Keď Ježiš prišiel do sveta človeka, ohlásil Vek milosti a ukončil Vek zákona. Počas posledných dní sa Boh opäť stal telom a týmto vtelením ukončil Vek milosti a ohlásil Vek kráľovstva. Všetci tí, ktorí dokážu prijať druhé vtelenie Boha, budú privedení do Veku kráľovstva a navyše budú schopní osobne prijať Božie usmernenie. Hoci Ježiš vykonal medzi ľuďmi veľa diela, len dokončil vykúpenie celého ľudstva a stal sa obetou za hriech človeka. Nezbavil človeka celej jeho skazenej povahy. Na to, aby človeka úplne zachránil pred vplyvom satana, nestačilo, aby sa stal obetou za hriech a znášal hriechy človeka. Boh okrem toho musel vykonať väčšie dielo, aby človeka úplne zbavil jeho satansky skazenej povahy. A tak teraz, keď boli človeku odpustené všetky jeho hriechy, sa Boh opäť stal telom, aby človeka priviedol do nového veku a začal dielo napomínania a súdu. Toto dielo priviedlo človeka do vyššej oblasti. Všetci, ktorí sa podrobia Jeho vláde, si budú užívať vyššiu pravdu a dostanú väčšie požehnanie. Budú skutočne žiť vo svetle a získajú pravdu, cestu a život.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Predslov

34. Pred vykúpením človeka v ňom bolo zasiatych už mnoho satanových jedov a po tisícročia, počas ktorých ho satan skazil, má v sebe zakorenenú prirodzenosť, ktorá odporuje Bohu. Vykúpenie človeka nie je nič iné ako prípad vykúpenia, kedy sa človek kúpi za vysokú cenu, ale jeho jedovatá prirodzenosť sa z neho neodstráni. Takto poškvrnený človek musí podstúpiť zmenu skôr, než sa stane hodným slúžiť Bohu. Prostredníctvom tohto súdu a napomínania, človek v sebe úplne spozná vlastnú špinavú a skazenú povahu a bude sa môcť úplne zmeniť a očistiť. Iba tak sa človek môže stať hodným návratu pred Boží trón. Celé dnešné dielo sa vykonáva tak, aby sa človek očistil a zmenil. Skrze súd a napomínanie slovom, rovnako ako skrze zušľachťovanie, sa môže človek zbaviť svojej skazenosti a očistiť sa. Namiesto toho, aby sa táto etapa diela považovala za etapu spásy, by bolo vhodnejšie povedať, že ide o dielo očisťovania. V skutočnosti je táto etapa podmaňovaním a zároveň druhou etapou v diele spásy. Boh získa človeka prostredníctvom súdu a napomínania, pričom slovo sa použije na zušľachtenie, súdenie a úplné odhalenie všetkých nečistôt, predstáv, pohnútok a individuálnych túžob v ľudskom srdci. Za to, že človek mohol byť vykúpený a boli mu odpustené jeho hriechy, možno považovať len to, že Boh si nepamätá priestupky človeka a nezaobchádza s ním podľa jeho priestupkov. Avšak, keď sa človek, ktorý žije v hmotnom tele, neoslobodil od hriechu, môže iba pokračovať v hrešení a donekonečna odhaľovať svoju skazenú satanskú povahu. Toto je život, aký človek vedie, nekonečný cyklus hriechov a odpustenia. Väčšina ľudstva hreší cez deň, len aby sa večer vyspovedala. Preto platí, že hoci bude obeta za hriech pre človeka navždy účinná, nedokáže ho spasiť od hriechu. Dokončila sa iba polovica diela spásy, pretože povaha človeka zostáva naďalej skazená. Keď si napríklad ľudia uvedomili, že pochádzajú z Moábu, začali sa ponosovať, prestali sa usilovať o život a stali sa úplne negatívnymi. Nedokazuje to, že ľudstvo sa ešte stále nedokáže úplne podriadiť Božej nadvláde? Nie je presne toto ich skazená satanská povaha? Keď si sa nepodriadil napomínaniu, tvoje ruky sa zdvíhali vyššie ako všetky ostatné, dokonca vyššie ako Ježišove. A hlasno si kričal: „Buď milovaným synom Božím! Buď Božím dôverníkom! Radšej by sme zomreli ako sa klaňali satanovi! Vzbúr sa proti starému satanovi! Vzbúr sa proti veľkému červenému drakovi! Nech moc veľkého červeného draka hanebne padne! Nech nás Boh učiní úplnými!“ Tvoje výkriky boli hlasnejšie než výkriky všetkých ostatných. Ale potom nadišiel čas napomínania a skazená povaha ľudstva sa opäť odhalila. Potom ich náreky ustali a ich odhodlanie stroskotalo. Toto je skazenosť človeka. Preniká hlbšie ako hriech, je to niečo, čo zasial Satan a čo je v človeku je hlboko zakorenené. Pre človeka nie je ľahké uvedomiť si svoje hriechy. Nevie ako rozpoznať svoju vlastnú hlboko zakorenenú prirodzenosť a musí sa spoliehať na súd slovom, aby tento výsledok dosiahol. Iba tak sa môže človek od tejto chvíle postupne meniť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tajomstvo vtelenia (4)

35. Dielo posledných dní spočíva v hovorení slov. Prostredníctvom slov je možné u človeka dosiahnuť veľké zmeny. Tie, ktoré sa teraz v ľuďoch udiali po prijatí slov, sú oveľa väčšie ako tie, ktoré sa udiali v ľuďoch, keď prijali znamenia a zázraky Veku milosti. Lebo vo Veku milosti boli démoni vyháňaní z človeka prikladaním rúk a modlitbou, avšak skazené povahy v človeku naďalej pretrvali. Človek sa zo svojej choroby uzdravil a jeho hriechy mu boli odpustené, ale pokiaľ ide o očistenie človeka od skazených satanských pováh, toto dielo sa ešte len malo vykonať. Človek bol iba spasený a vďaka viere mu boli odpustené jeho hriechy, avšak hriešna prirodzenosť človeka sa nevykorenila a naďalej v ňom zostala. Prostredníctvom vteleného Boha boli človeku odpustené hriechy, ale to neznamenalo, že človek už v sebe žiadny hriech nemal. Skrze obety za hriech mohli byť človeku odpustené hriechy, ale pokiaľ ide o to, ako ho prinútiť viac nehrešiť a ako by sa dala jeho hriešna prirodzenosť úplne vykoreniť a premeniť, s tým si človek nevie čo počať. Vďaka dielu Božieho ukrižovania mu boli odpustené hriechy, ale on naďalej žil vo svojej starej skazenej satanskej povahe. Keďže je to tak, človeka je potrebné úplne zachrániť z jeho skazenej satanskej povahy, aby bolo možné úplne vykoreniť jeho hriešnu prirodzenosť, aby sa už nikdy viac nerozvinula, a tak mohlo dôjsť k premene jeho povahy. To by si vyžadovalo, aby človek pochopil cestu rastu v živote, aby pochopil životnú cestu a cestu premeny svojej povahy. Okrem toho by mal konať v súlade s touto cestou, aby sa jeho povaha mohla postupne meniť a mohol tak žiť v žiare svetla, aby všetko, čo robí, bolo súlade s Božou vôľou, aby mohol odhodiť svoju skazenú satanskú povahu a oslobodil sa od satanovho vplyvu temnoty, čím by sa úplne vymanil z hriechu. Iba vtedy človek dosiahne úplnú spásu. V čase, keď Ježiš konal svoje dielo, bolo poznanie človeka o Ňom ešte nejasné a neurčité. Človek vždy veril, že je synom Dávida, a vyhlasoval Ho za veľkého proroka, dobrotivého Pána, ktorý vykúpil hriechy človeka. Niektorí sa uzdravili vďaka sile svojej viery len dotykom okraja Jeho rúcha. Slepým sa vrátil zrak a dokonca ožili aj mŕtvi. Človek však nebol schopný objaviť v sebe hlboko zakorenenú skazenú satanskú povahu, ani nevedel, ako sa jej zbaviť. Dostal veľa milosti, ako aj pokoj a šťastie tela, vieru jedného člena prinášajúcu požehnanie celej rodine, uzdravenie z choroby a tak ďalej. Zvyšok tvorili dobré skutky človeka a jeho zbožný vzhľad. Ak niekto mohol žiť na základe tohto, bol považovaný za prijateľného veriaceho. Iba veriaci tohto druhu mohli po smrti vstúpiť do neba, čo znamenalo, že boli spasení. Ale počas svojho života títo ľudia vôbec nepochopili životnú cestu. Dopúšťali sa hriechov a potom sa z nich vyznávali v neustálom kolobehu bez akejkoľvek možnosti zmeniť svoju povahu – taká bola situácia človeka vo Veku milosti. Dosiahol človek úplnú spásu? Nie! Preto aj po skončení tejto etapy diela, dielo súdu a napomínania naďalej pretrvalo. Táto etapa má človeka očistiť skrze slovo a tým mu poskytnúť cestu, ktorú má nasledovať. Táto etapa by nebola plodná ani zmysluplná, ak by pokračovala vyháňaním démonov, pretože by sa nepodarilo vykoreniť hriešnu prirodzenosť človeka a človek by uviazol v slepej uličke pri odpúšťaní svojich hriechov. Človeku boli odpustené hriechy prostredníctvom obety za hriech, pretože dielo ukrižovania sa už ukončilo a Boh zvíťazil nad satanom. Ale skazená povaha v ňom stále zostáva, človek môže naďalej hrešiť a odporovať Bohu, a tak Boh ľudstvo nezískal. Preto Boh v tejto etape diela používa slovo, aby odhalil skazenú povahu človeka a priviedol ho na správnu cestu. Táto etapa má väčší význam ako tá predchádzajúca a je aj úrodnejšia, pretože teraz je to slovo, ktoré bezprostredne podporuje život človeka a umožňuje mu úplné obnovenie jeho povahy – je to oveľa dôkladnejšia etapa diela. Preto vtelenie v posledných dňoch dovŕšilo význam Božieho vtelenia a úplne zavŕšilo Boží plán riadenia pre ľudskú spásu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tajomstvo vtelenia (4)

36. Dielo posledných dní spočíva v oddelení všetkých podľa druhu a zrealizovaní Božieho plánu riadenia, pretože čas sa blíži a Boží deň prichádza. Boh privádza všetkých, ktorí vstúpia do Jeho kráľovstva – všetkých, ktorí sú Mu oddaní až do úplného konca – do veku samotného Boha. Pred príchodom veku samotného Boha však nie je Božím dielom sledovať skutky ľudí alebo skúmať život človeka, ale súdiť jeho neposlušnosť, pretože Boh očistí všetkých, ktorí prídu pred Jeho trón. Všetci, ktorí do dnešného dňa sledovali kroky Boha, sú tými, ktorí prichádzajú pred Boží trón, a preto každého jedného človeka, ktorý prijme Božie dielo v jeho konečnej etape, Boh očistí. Inak povedané, Boh bude súdiť každého, kto prijme Božie dielo v jeho konečnej etape.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Kristus koná dielo súdu prostredníctvom pravdy

37. Kristus posledných dní používa na učenie človeka rôzne pravdy, aby odhalil jeho podstatu a oddelil od seba jeho slová a skutky. Tieto slová predstavujú rôzne pravdy, napríklad o povinnostiach človeka, o tom, ako by mal človek poslúchať Boha, ako by Mu mal byť oddaný a ako by mal žiť normálnou ľudskou prirodzenosťou, ako aj pravdy o Božej múdrosti, Jeho povahe a tak ďalej. Všetky tieto slová sú zamerané na podstatu človeka a jeho skazenú povahu. Predovšetkým tie slová, ktoré vyjadrujú, ako človek zavrhuje Boha, sa týkajú najmä toho, že človek je stelesnením satana, nepriateľskej sily zameranej proti Bohu. Boh pri súdení človeka neodhalí jeho prirodzenosť len niekoľkými slovami. Odhaľuje ju, zaoberá sa ňou a dlho ju orezáva. Tieto rôzne spôsoby odhaľovania, zaoberania sa a orezávania nemožno nahradiť obyčajnými slovami, ale len pravdou, ktorej je človek doslova zbavený. Len takéto spôsoby môžeme nazývať súdom a len prostredníctvom takéhoto súdu možno človeka skrotiť, úplne ho presvedčiť o Bohu a len takto môže získať skutočné poznatky o Bohu. Vďaka súdu človek spozná pravú tvár Boha a pravdu o svojej vlastnej vzdorovitosti. Vykonávanie súdu človeku umožňuje dôkladne spoznať Božiu vôľu, účel Jeho diela a záhady, ktoré sú pre neho nepochopiteľné. Človek tak zároveň môže rozpoznať a uvedomiť si svoju skazenú podstatu a jej korene a tiež spoznať ohavnosť človeka. Všetko toto má na svedomí súd, pretože podstatou tohto diela je vyjavovať pravdu, cestu a život Boha všetkým, ktorí v Neho veria. To je súd, ktorý vykonáva Boh.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Kristus koná dielo súdu prostredníctvom pravdy

38. Ľudstvo, úplne skazené satanom, nevie, že existuje Boh a prestalo si Boha ctiť. Na začiatku, v čase stvorenia Adama a Evy, boli Jahveho sláva a svedectvo všadeprítomné. Po skazení však človek slávu a svedectvo stratil, pretože každý sa búril proti Bohu a úplne sa Ho prestal báť. Cieľom súčasného diela podmanenia je obnoviť celé svedectvo a všetku slávu a dosiahnuť, aby si všetci ľudia Boha ctili, aby medzi stvorenými bolo svedectvo. Toto je dielo, ktoré má byť vykonané v tejto etape. Ako presne má byť ľudstvo podmanené? Použitím diela slov tejto fázy na úplné obrátenie človeka, použitím odhalenia, súdu, napomínania a nemilosrdnej kliatby s cieľom úplne ho presvedčiť, odhalením vzdorovitosti človeka a súdením jeho vzdoru, aby spoznal nespravodlivosť a špinavosť ľudstva a použitím týchto vecí ako protipólu spravodlivej povahy Boha. Človek bude podmanený a úplne obrátený hlavne pomocou týchto slov. Slová sú prostriedkom konečného podmanenia ľudstva a všetci tí, ktorí prijmú podmanenie zo strany Boha, musia prijať údernosť a súd Jeho slov.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vnútorná pravda o diele podmanenia (1)

39. Boh vo Veku kráľovstva používa slová, aby uviedol nový vek, zmenil prostriedky, ktorými pôsobí a vykonal dielo celého veku. Toto je princíp, ktorým Boh pôsobí vo Veku slova. Stal sa telom, aby hovoril z rôznych pohľadov, a aby človek mohol naozaj uzrieť Boha, ktorý je Slovom zjavujúcim sa v tele, a aby človek mohol uzrieť Jeho múdrosť a zázračnosť. Toto dielo koná preto, aby lepšie dosiahol ciele, ktorými sú získanie človeka, zdokonalenie človeka a vyhnanie človeka, čo je pravý význam používania slov pre pôsobenie vo Veku slova. Skrze tieto slová ľudia spoznávajú Božie dielo, Božiu povahu, jadro človeka a to, do čoho by mal človek vstúpiť. Slovami sa dielo, ktoré chce Boh vykonať vo Veku slova, napĺňa v plnej miere. Týmito slovami Boh ľudí odhaľuje, vyháňa a skúša. Ľudia videli Božie slová, počuli tieto slová a spoznali existenciu týchto slov. V dôsledku toho uverili v Božiu existenciu, v Božiu všemohúcnosť a múdrosť, ako aj v Božiu lásku k človeku a v Jeho túžbu spasiť človeka. Pojem „slová“ môže byť jednoduchý a obyčajný, ale slová vychádzajúce z úst vteleného Boha zatrasú vesmírom, premenia ľudské srdcia, zmenia ich predstavy a starú povahu a zmenia aj spôsob, ako sa kedysi javil celý svet. V priebehu vekov takto pôsobil len dnešný Boh. Len On takto hovorí a takto prichádza spasiť človeka. Od tejto chvíle človek žije pod vedením Božích slov, ktoré ho pasú a živia. Ľudia žijú vo svete Božích slov, medzi kliatbami a požehnaniami Božích slov. Je ešte mnoho ľudí, ktorí prišli žiť pod súdom a napomínaním Jeho slov. Tieto slová a toto dielo sú pre spásu človeka, pre plnenie Božej vôle a pre zmenu pôvodného vzhľadu sveta starého stvorenstva. Boh stvoril svet skrze slová. Vedie ľudí v celom vesmíre skrze slová, získava ich a spasí skrze slová. Napokon použije slová, aby priviedol celý starý svet ku koncu, a tak zavŕšil celý svoj plán riadenia.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vek kráľovstva je Vekom slova

40. Počas Veku kráľovstva vtelený Boh hovorí slová, aby si podmanil všetkých, ktorí v Neho veria. Toto je „Slovo zjavené v tele“. Boh prišiel počas posledných dní vykonať toto dielo, čo znamená, že prišiel uskutočniť ozajstnú dôležitosť Slova zjaveného v tele. On len hovorí slová a zriedkavo nastupujú fakty. To je samotná podstata Slova zjaveného v tele, a keď vtelený Boh hovorí svoje slová, je to zjavenie Slova v tele a je to Slovo, ktoré prichádzado tela. „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Slovo bolo Boh a Slovo sa stalo telom.“ Toto (dielo zjavenia Slova v tele) je dielo, ktoré Boh vykoná v posledných dňoch, a je to posledná kapitola celého Jeho plánu riadenia. Preto Boh musí prísť na zem a zjaviť svoje slová v tele. To, čo sa deje dnes, čo sa bude diať v budúcnosti, a to, čo Boh vykoná, konečný osud človeka, tí, ktorí budú spasení, a ktorí budú zničení, a tak ďalej – všetko toto dielo, ktoré by sa malo nakoniec dosiahnuť, bolo jasne dané a všetko je to preto, aby sa uskutočnila ozajstná dôležitosť Slova zjaveného v tele. Správne ustanovenia a ústava, ktoré boli predtým vydané, tí, ktorí budú zničení, tí, ktorí vstúpia do odpočinku – všetky tieto slová sa musia naplniť. Je to dielo, ktoré vtelený Boh v posledných dňoch zásadne uskutočňuje. Dáva ľuďom pochopiť, kam patria tí, ktorých Boh predurčil, a tí, ktorých Boh nepredurčil, ako budú zaradení Jeho ľudia a synovia, čo sa stane s Izraeloma čo s Egyptom – v budúcnosti sa naplní každé z týchto slov. Tempo Božieho diela sa zrýchľuje. Boh používa slovo ako prostriedok na to, aby človeku zjavil, čo sa má uskutočniť v každom veku, čo má vtelený Boh vykonať počas posledných dní a Jeho služba, ktorá sa má vykonať. Všetky tieto slová sú na to, aby sa uskutočnila ozajstná dôležitosť Slova zjaveného v tele.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Božie slovo dosiahne všetko

41. Dnes sa Boh stal telom predovšetkým preto, aby dokončil dielo „Slova zjaveného v tele“, aby použil slovo na zdokonalenie človeka a aby sa človek zaoberal slovom a zdokonalil slovom. Boh svojimi slovami spôsobuje, že získavaš zaopatrenie a život. V Jeho slovách uvidíš Jeho dielo a skutky. Boh používa slovo, aby ťa napomenul a zušľachtil, a preto ak máš ťažkosti, je to aj pre Božie slovo. Dnes Boh nepracuje s faktami, ale so slovami. Až po tom, čo na teba zostúpi Jeho slovo, môže v tebe pôsobiť Duch Svätý a spôsobiť, že budeš trpieť alebo pociťovať sladkosť. Len Božie slovo ťa môže uviesť do reality a len Božie slovo ťa môže zdokonaliť. Prinajmenšom musíš pochopiť toto: Dielo, ktoré Boh koná v posledných dňoch, spočíva najmä v používaní Jeho slova, aby každého človeka zdokonalil a viedol ho. Celé dielo, ktoré koná, sa uskutočňuje prostredníctvom slova. Nepoužíva fakty na to, aby ťa napomínal. Sú obdobia, keď sa niektorí Bohu vzpierajú. Boh ti nespôsobuje veľké nepohodlie, nenapomína tvoje telo, ani nemáš ťažkosti – ale len čo na teba zostúpi Jeho slovo a zušľachtí ťa, je to pre teba neznesiteľné. Nie je to tak? V čase tých, čo robia službu, Boh povedal, aby človeka hodili do bezodnej priepasti. Naozaj sa človek dostal do bezodnej priepasti? Prostým používaním slov na zušľachtenie človeka sa človek dostal do bezodnej priepasti. A tak počas posledných dní, keď sa Boh stane telom, zásadne používa slovo, aby všetko dosiahol a objasnil. Len v Jeho slovách môžeš vidieť, čím je. Len v Jeho slovách môžeš vidieť, že On sám je Boh. Keď vtelený Boh prichádza na zem, nevykonáva inú činnosť než to, že hovorí slová – teda nepotrebuje fakty; slová stačia. Je to preto, lebo prišiel hlavne na to, aby vykonal toto dielo, aby umožnil človeku v Jeho slovách uzrieť Jeho moc a zvrchovanosť, aby umožnil človeku v Jeho slovách vidieť, ako sa pokorne skrýva, a aby umožnil človeku v Jeho slovách spoznať Jeho celistvosť. Všetko, čo má a čím je, je v Jeho slovách. Jeho múdrosť a úžasnosť sú v Jeho slovách. V tom môžeš vidieť mnohé metódy, ktorými Boh hovorí svoje slová. Väčšina Božieho diela počas celej tejto doby spočívala v tom, že sa staral o človeka, zjavil sa a rozprával sa s ním. Nepreklína človeka ľahkovážne, a aj keď to urobí, preklína ho skrze slovo. A tak sa v tomto veku, keď sa Boh stal telom, nesnažte znovu vidieť, ako Boh uzdravuje chorých a vyháňa démonov a prestaňte neustále hľadať znamenia – nemá to zmysel! Tieto znamenia nemôžu človeka zdokonaliť! Aby som to povedal otvorene: Dnes sám skutočný Boh v tele nekoná, len hovorí. To je pravda! Používa slová, aby ťa zdokonalil a aby ťa nasýtil a napojil. Slová používa aj na to, aby pôsobil. Používa ich namiesto faktov, aby si spoznal Jeho realitu. Ak si schopný vnímať tento spôsob Božieho pôsobenia, potom je ťažké byť negatívny. Namiesto toho, aby si sa zameral na to negatívne, mal by si sa sústrediť len na to pozitívne – to znamená, že bez ohľadu na to, či sa Božie slová naplnia, alebo nie, alebo či sa objavia fakty, alebo nie, Boh spôsobuje, že človek získava život z Jeho slov, a to je najväčšie zo všetkých znamení. Ba čo viac, je to nesporná skutočnosť. Je to najlepší dôkaz, prostredníctvom ktorého možno poznať Boha a je to ešte väčšie znamenie ako znamenia. Len tieto slová môžu človeka zdokonaliť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Božie slovo dosiahne všetko

42. V posledných dňoch Boh zásadne používa slovo, aby človeka zdokonalil. Nepoužíva znamenia a zázraky na to, aby človeka utláčal alebo presviedčal. To nemôže jasne ukázať Božiu moc. Keby Boh iba ukazoval znamenia a zázraky, potom by nebolo možné objasniť Božiu realitu, a teda ani zdokonaliť človeka. Boh človeka nezdokonaľuje znameniami a zázrakmi, ale používa slovo na to, aby človeka napojil a viedol ho ako pastier. Potom bude človek úplne poslušný a bude poznať Boha. To je cieľom diela, ktoré koná a slov, ktoré hovorí. Boh nepoužíva metódu ukazovania znamení a zázrakov, aby zdokonalil človeka – používa slová a mnoho rôznych metód pôsobenia, aby človeka zdokonalil. Či už ho zušľachťuje, alebo sa ním zapodieva, upravuje ho alebo mu poskytne slová, Boh hovorí z mnohých rôznych hľadísk, aby zdokonalil človeka a dal mu lepšie poznať Božie dielo, múdrosť a úžasnosť. … Už som povedal, že skupina premožiteľov príde z východu. Sú to premožitelia, ktorí prichádzajú z prostredia veľkého súženia. Čo sa myslí pod týmito slovami? To, že títo ľudia, ktorí boli získaní, skutočne poslúchli až po tom, čo podstúpili súd a napomínanie, pracovalo sa s nimi a prešli zmenami a všetkými spôsobmi zušľachťovania. Viera týchto ľudí nie je nejasná a abstraktná, ale skutočná. Nevideli žiadne znamenia a zázraky ani žiadne divy. Nehovoria o zložitých slovách a učeniach ani o hlbokých poznatkoch. Namiesto toho majú skutočnosť a Božie slová a pravé poznanie Božej reality. Nie je táto skupina schopnejšia objasniť Božiu moc?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Božie slovo dosiahne všetko

43. Počas posledných dní prišiel vtelený Boh na zem hlavne preto, aby hovoril slová. Keď prišiel Ježiš, šíril evanjelium o nebeskom kráľovstve a dokonal dielo vykúpenia ukrižovania. Priniesol koniec Veku Zákona a zrušil všetko staré. Príchod Ježiša ukončil Vek Zákona a otvoril Vek Milosti; príchod vteleného Boha posledných dní ukončil Vek Milosti. Prišiel predovšetkým hovoriť svoje slová, používať slová tak, aby človeka zdokonalil, aby človeka osvetlil a osvietil a odstránil miesto nejasného Boha v ľudskom srdci. Toto nie je tá etapa diela, ktorú po svojom príchode vykonával Ježiš. Keď prišiel Ježiš, vykonal mnoho zázrakov, uzdravoval chorých, vyháňal démonov a vykonal dielo vykúpenia ukrižovania. V dôsledku toho ľudia v predstavách veria, že taký by mal byť Boh. Keď totiž Ježiš prišiel, nevykonával dielo, ktorým by odstránil obraz neurčitého Boha z ľudského srdca. Keď prišiel, bol ukrižovaný, uzdravoval chorých, vyháňal démonov a šíril evanjelium o nebeskom kráľovstve. V jednom ohľade vtelenie Boha v posledných dňoch odstraňuje miesto, ktoré má nejasný Boh v predstavách človeka, takže v srdci človeka už viac nie je obraz neurčitého Boha. Svojimi naozajstnými slovami a naozajstným dielom, svojím pohybom po všetkých krajinách a mimoriadne reálnym a normálnym dielom, ktoré vykonáva medzi ľuďmi, spôsobuje, že človek spoznáva realitu Boha, a tým odstraňuje miesto nejasného Boha v srdci človeka. V inom ohľade Boh používa slová, ktoré hovorí Jeho telo, aby urobil človeka úplným a dokonal všetky veci. Toto je dielo, ktoré Boh dokoná počas posledných dní.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie dnešného Božieho diela

44. Počas posledných dní prišiel Boh hlavne preto, aby hovoril svoje slová. Hovorí z pohľadu Ducha, z pohľadu človeka a z pohľadu tretej osoby. Hovorí rôznymi spôsobmi, istý čas hovorí jedným spôsobom a tento spôsob rozprávania využíva tak, aby zmenil predstavy človeka a odstránil obraz neurčitého Boha z ľudského srdca. Toto je hlavná časť diela, ktoré Boh koná. Pretože človek verí, že Boh prišiel uzdravovať chorých, vyháňať démonov, konať zázraky a udeľovať ľuďom materiálne požehnania, Boh vykonáva túto etapu diela – dielo napomínania a súdu – preto, aby také veci vykorenil z predstáv človeka, aby človek spoznal realitu a normálnosť Boha a aby mohol byť obraz Ježiša odstránený z jeho srdca a nahradený novým obrazom Boha. Len čo obraz Boha v človeku zostarne, stane sa modlou. Keď Ježiš prišiel a vykonal túto etapu diela, nereprezentoval Boha v celistvosti. Urobil isté znamenia a zázraky, povedal niekoľko slov a nakoniec bol ukrižovaný. Predstavoval jednu časť Boha. Nemohol reprezentovať všetko, čo je od Boha, ale skôr reprezentoval Boha pri vykonávaní jednej časti Božieho diela. Je to tak preto, lebo Boh je taký veľký, taký úžasný a nevyspytateľný, a preto, lebo Boh robí v každom veku len jednu časť svojho diela. Dielom, ktoré vykonal Boh v tomto veku, je najmä poskytovanie slov pre život človeka, odhalenie ľudskej prirodzenosti-podstaty a jeho skazenej povahy a odstránenie náboženských predstáv, feudálneho myslenia a zastaraného myslenia. Poznanie a kultúra človeka musia byť očistené tým, že sú odhalené Božími slovami. V posledných dňoch Boh používa slová, nie znamenia a zázraky, na to, aby človeka zdokonalil. Svoje slová používa na odhaľovanie človeka, na súdenie človeka, na napomínanie človeka a na to, aby človeka zdokonalil, aby v Božích slovách človek uvidel Božiu múdrosť a milotu a pochopil Božiu povahu, a aby tak skrze slová Božie človek pozoroval Božie skutky. Počas Veku zákona Jahve svojimi slovami vyviedol Mojžiša z Egypta a prehovoril niekoľko slov k Izraelitom. V tom čase bola časť Božích skutkov objasnená, ale keďže kvalita človeka bola obmedzená a nič nemohlo doplniť jeho poznanie, Boh ďalej hovoril a konal. Vo Veku milosti človek opäť videl časť skutkov Božích. Ježiš dokázal ukazovať znamenia a zázraky, uzdravovať chorých a vyháňať démonov a byť ukrižovaný, na čo bol o tri dni vzkriesený a zjavil sa vtelený pred ľuďmi. O Bohu človek nevedel viac než toto. Človek vie toľko, koľko mu Boh ukazuje a ak by Boh neukázal človeku nič viac, potom by bol rozsah ľudského vymedzenia Boha takýto. A tak Boh pokračuje v diele, aby sa poznanie človeka o ňom prehĺbilo a aby človek postupne spoznal podstatu Boha. V posledných dňoch Boh používa svoje slová, aby človeka zdokonalil. Tvoja skazená povaha je odhalená Božími slovami a tvoje náboženské predstavy sú nahradené realitou Boha. Vtelený Boh posledných dní prišiel predovšetkým naplniť slová „Slovo sa stáva telom, Slovo prichádza do tela a Slovo sa zjavuje v tele“, a ak toto dobre nechápete, potom nebudete schopní stáť pevne. Počas posledných dní má Boh v prvom rade v úmysle uskutočniť tú etapu diela, v ktorej sa Slovo zjavuje v tele. A toto je jedna časť Božieho plánu riadenia.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie dnešného Božieho diela

45. V diele posledných dní je slovo mocnejšie ako prejavy znamení a zázrakov a autorita slova prevyšuje autoritu znamení a zázrakov. Slovo odhaľuje všetky skazené povahy pochované hlboko v srdci človeka. Neexistuje žiadny spôsob, ako ich môžeš sám rozpoznať. Keď sa pred tebou odhalia skrze slovo, prirodzene ich objavíš. Nebudeš ich môcť poprieť a budeš úplne presvedčený. Nie je toto autorita slova? To je výsledok, ktorý sa dnes dosahuje pôsobením slova. Človek sa nemôže úplne zachrániť od svojich hriechov cez uzdravenie z choroby a vyhnanie démonov, ani sa nemôže stať úplným prostredníctvom prejavov znamení a zázrakov. Moc liečiť choroby a vyháňať démonov dáva človeku len milosť, ale telo človeka stále patrí satanovi a skazená satanská povaha v ňom naďalej prebýva. Inými slovami, to, čo nebolo očistené, stále patrí hriechu a špine. Iba po očistení cez pôsobenie slova môže byť človek získaný Bohom a posvätený.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tajomstvo vtelenia (4)

46. Táto fáza diela ti objasní Jahveho zákon a Ježišovo vykúpenie. Je to hlavne preto, aby si pochopil celé dielo Božieho šesťtisícročného plánu riadenia, vážil si jeho dôležitosť a podstatu, pochopil účel celého diela, ktoré vykonal Ježiš, a slová, ktoré povedal, ba dokonca aj tvoju slepú vieru v Bibliu a jej uctievanie. To všetko ti umožní dôkladne chápať. Porozumieš dielu, ktoré vykonal Ježiš i Božiemu dielu súčasnosti. Pochopíš a uzrieš celú pravdu, život a cestu. Prečo vo fáze diela, ktoré vykonal Ježiš, odišiel bez toho, aby dokončil svoje dielo? Lebo fáza Jeho diela nebola záverečným dielom. Keď bol pribitý na kríž, skončili sa aj Jeho slová. Po ukrižovaní sa Jeho dielo úplne skončilo. Súčasná fáza je však iná: až po tom, čo budú tieto slová vypovedané do konca a celé Božie dielo sa uzavrie, Jeho dielo sa dokončí. Vo fáze Ježišovho diela zostalo veľa slov nevypovedaných alebo nevyjadrených. Ježiš však nedbal na to, čo povedal alebo nepovedal, lebo Jeho služba nebola službou slov. Potom, čo bol pribitý na kríž, odišiel. Cieľom tejto fázy diela bolo hlavne ukrižovanie. Líšila sa od tej súčasnej, ktorej cieľom je hlavne dokončenie, objasnenie a dovŕšenie celého diela. Keby sa slová nevyslovili až do úplného konca, nebol by tu spôsob, ako toto dielo uzavrieť, lebo v tejto fáze diela sa celé dielo dokončuje a završuje pomocou slov. Ježiš v tom veku vykonal veľa skutkov, ktoré boli pre človeka nepochopiteľné. Potichu odišiel a aj dnes je ešte mnoho ľudí, ktorí Jeho slovám nerozumejú, ktorých chápanie je chybné, no napriek tomu ho považujú za správne a nevedia, že sa mýlia. Záverečná fáza privedie Božie dielo k úplnému koncu a zavŕši ho. Všetci pochopia a spoznajú Boží plán riadenia. Predstavy v človeku, jeho úmysly, chybné a absurdné chápanie, predstavy o Jahveho a Ježišovom diele, názory na pohanov a ďalšie odchýlky a omyly budú napravené. A človek pochopí všetky správne cesty života, celé dielo, ktoré vykonal Boh, i celú pravdu. Keď sa to stane, táto fáza diela sa skončí.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vízia Božieho diela (2)

47. Keď ľudia uviaznu vo Veku milosti, nikdy sa nezbavia svojej skazenej povahy, nehovoriac o tom, že nebudú poznať prirodzenú Božiu povahu. Keď budú ľudia vždy žiť s nadbytkom milosti, ale nebudú mať cestu života, ktorá im umožní poznať alebo uspokojiť Boha, nikdy Ho vo svojej viere v Neho naozaj nezískajú. Tento druh viery je skutočne úbohý. Keď dočítaš túto knihu, keď spoznáš každý krok diela vteleného Boha vo Veku kráľovstva, pocítiš, že tvoje dlhoročné túžby boli konečne naplnené. Budeš cítiť, že až teraz si skutočne videl Boha zoči-voči, až teraz si hľadel do Jeho tváre, počul Jeho osobné výroky, ocenil múdrosť Jeho diela a naozaj pocítil, aký je skutočný a všemohúci. Budeš mať pocit, že si získal mnoho vecí, ktoré ľudia v minulosti nikdy nevideli ani nevlastnili. V tej chvíli budeš presne vedieť, čo je to veriť v Boha a čo je to uspokojiť vôľu Božiu. Samozrejme, ak lipneš na názoroch z minulosti a odmietaš alebo popieraš, že došlo k druhému vteleniu Boha, potom zostaneš s prázdnymi rukami, nič nezískaš a v konečnom dôsledku budeš vyhlásený za vinného zo vzdorovania Bohu. Tí, ktorí dokážu poslúchať pravdu a podriadiť sa Božiemu dielu, budú nárokovaní pod menom druhého vteleného Boha – Všemohúceho. Budú schopní prijať Božie vedenie, získajú viac vznešenejších právd, ako aj skutočný život. Uvidia niečo, čo ľudia v minulosti nikdy nevideli: „A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som bol obrátený, zbadal som sedem zlatých svietnikov a uprostred nich akoby Syna človeka, odetého do dlhého rúcha a opásaného okolo hrudníka zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele ako vlna, ako sneh, a Jeho oči boli ako plameň ohňa. Nohy mal ako jemnú mosadz horiacu v peci a hlas Mu znel ako zvuk množstva vôd. A v pravej ruke mal sedem hviezd – a z úst Mu vychádzal ostrý meč s obojstranným ostrím a Jeho tvár bola ako slnko žiariace v plnej sile.“ (Zj 1, 12-16) Tento obraz je vyjadrením celej povahy Boha a vyjadrenie Jeho celej povahy je zároveň vyjadrením Božieho diela v Jeho súčasnom vtelení. V návale napomínania a súdov vyjadruje Syn človeka svoju prirodzenú povahu prostredníctvom svojich výrokov. Všetkým, ktorí prijímajú Jeho trest a súd, umožňuje vidieť skutočnú tvár Syna človeka, ktorá je verným obrazom tváre Syna človeka, ktorú videl Ján. (Samozrejme, tí, ktorí Božie dielo vo Veku kráľovstva neprijmú, nebudú nič z toho vidieť.) Skutočnú tvár Boha nemožno úplne vyjadriť ľudským jazykom. Boh preto používa prostriedky, ktorými vyjadruje svoju prirodzenú povahu, aby človeku ukázal svoju skutočnú tvár. To znamená, že všetci tí, ktorí ocenili prirodzenú povahu Syna človeka, videli skutočnú tvár Syna človeka, pretože Boh je príliš veľký a nemožno Ho plne vyjadriť ľudským jazykom. Keď človek spozná každý krok Božieho diela vo Veku kráľovstva, bude poznať skutočný význam Jánových slov, keď hovoril o Synovi človeka medzi svietnikmi: „Hlavu a vlasy mal biele ako vlna, ako sneh, a Jeho oči boli ako plameň ohňa. Nohy mal ako jemnú mosadz horiacu v peci a hlas Mu znel ako zvuk množstva vôd. A v pravej ruke mal sedem hviezd – a z úst Mu vychádzal ostrý meč s obojstranným ostrím a Jeho tvár bola ako slnko žiariace v plnej sile.“

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Predslov

48. Prečo je dielo podmanenia poslednou etapou? Nie je to práve s cieľom ukázať, aký koniec postihne každú triedu ľudí? Nie je cieľom umožniť každému, aby v priebehu diela podmanenia spočívajúceho v napomínaní a súde ukázal svoju skutočnú farbu a následne bol zatriedený podľa svojho druhu? Namiesto hovorenia, že ide o podmanenie ľudstva, by bolo možno lepšie povedať, že je to ukážka toho, aký koniec stihne každú triedu ľudí. Toto je o súdení hriechov ľudí a následnom zjavení rôznych tried človeka, na základe čoho sa rozhodne, či sú zlí alebo spravodliví. Po diele podmanenia príde dielo odmeňovania dobra a trestania zla. Ľudia, ktorí budú úplne poslúchať – čo znamená, že budú úplne podmanení – prejdú do ďalšieho kroku šírenia Božieho diela v celom vesmíre. Nepodmanení budú hodení do temnoty a stretne ich nešťastie. Takto bude človek zaradený podľa druhu. Tí, ktorí konali zlo, budú zoskupení so zlom, aby boli navždy bez slnečného svetla, a spravodliví budú zoskupení s dobrom, aby dostali svetlo a naveky v ňom žili. Koniec všetkých vecí sa blíži. Človeku bol jasne ukázaný jeho koniec a všetky veci budú zatriedené podľa druhu. Ako potom môžu ľudia uniknúť úzkosti spojenej s tým, že každý je zaradený podľa druhu? Koniec každého druhu človeka bude zjavený, keď bude nablízku koniec všetkých vecí. Toto sa vykoná počas diela podmanenia celého vesmíru (vrátane celého diela podmanenia, počnúc súčasným dielom). Odhalenie konca celého ľudstva sa vykonáva pred súdnou stolicou, počas napomínania a počas diela podmanenia posledných dní…

Posledné dni nastanú, keď budú všetky veci prostredníctvom podmanenia zatriedené podľa druhu. Podmanenie je dielo posledných dní. Inak povedané, dielom posledných dní je posúdenie hriechov každého človeka. Ako inak by ľudí bolo možné zatriediť? Dielo zatrieďovania vykonávané medzi vami je začiatkom tohto diela v celom vesmíre. Potom budú tí zo všetkých krajín a všetci ľudia tiež predmetom diela podmanenia. To znamená, že každý človek v stvorení bude zatriedený podľa druhu a podrobí sa súdu pred súdnou stolicou. Žiadny človek ani žiadna vec nemôže uniknúť utrpeniu spojenému s týmto napomínaním a súdom a neexistuje žiadna osoba ani vec, ktorá by nebola zatriedená podľa druhu. Každá osoba bude zaradená do triedy, pretože koniec všetkých vecí sa blíži a celé nebo a zem dosiahli svoj koniec. Ako by človek mohol uniknúť posledným dňom ľudskej existencie?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vnútorná pravda o diele podmanenia (1)

49. Etapa posledných dní, v ktorých má byť človek podmanený, je poslednou etapou v boji so satanom a tiež dielom úplného spasenia človeka z moci satana. Vnútorným významom ľudského podmanenia je návrat stelesnenia satana – človeka, ktorý bol skazený satanom – k Stvoriteľovi po jeho podmanení, prostredníctvom ktorého opustí satana a úplne sa vráti k Bohu. Týmto spôsobom bude človek úplne spasený. Dielo podmanenia je teda posledným dielom v boji proti satanovi a poslednou etapou Božieho riadenia pre satanovu porážku. Bez tohto diela by úplná spása človeka bola v konečnom dôsledku nemožná, úplná porážka satana by tiež nebola možná a ľudstvo by nikdy nebolo schopné vstúpiť do nádherného konečného osudu alebo sa oslobodiť spod satanovho vplyvu. Z toho vyplýva, že dielo spásy človeka nemôže byť ukončené skôr, než sa skončí boj so satanom, pretože jadrom diela Božieho riadenia je spása ľudstva. Najstaršie ľudstvo bolo v rukách Božích, ale kvôli satanovým pokušeniam a skazenosti človeka zväzoval satan a padol do rúk zla. Preto v diele Božieho riadenia sa satan stal predmetom porážky. Keďže sa satan zmocnil človeka a človek je majetkom, ktorý Boh používa na vykonávanie celého riadenia, ak má byť človek spasený, musí byť vytrhnutý z rúk satana a vrátiť sa späť po tom, čo bol v zajatí satana. Preto musí byť satan porazený zmenami starých ľudských pováh, zmenami, ktoré obnovia pôvodný ľudský zmysel pre rozum. Týmto spôsobom možno človeka vytrhnúť zo satanovho zovretia. Ak sa človek vyslobodí z vplyvu a otroctva satana, satan zostane v hanbe. Človek sa nakoniec vráti späť a satan bude porazený. A pretože sa človek oslobodil od temného vplyvu satana, stane sa korisťou celej tejto bitky a satan sa stane po skončení boja predmetom trestu. Vtedy sa ukončí celé dielo spásy ľudstva.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Obnoviť normálny život človeka a priviesť ho do nádherného konečného osudu

50. Tí, ktorí budú schopní stáť pevne počas Božieho diela súdu a napomínania v posledných dňoch – teda počas záverečného diela očisťovania –, budú tými, ktorí vstúpia do konečného odpočinku spolu s Bohom. V podstate všetci tí, ktorí vstúpia do odpočinku, sa vymania spod satanovho vplyvu a získa si ich Boh po tom, čo podstúpia Jeho záverečné dielo očisťovania. Títo ľudia, ktorých si napokon získa Boh, vstúpia do konečného odpočinku. Božie dielo napomínania a súdu v podstate slúži na očistenie ľudstva v záujme konečného odpočinku. Bez takéhoto očistenia by nikto z ľudí nemohol byť zadelený do rôznych kategórií podľa druhu, ani by nemohol vstúpiť do odpočinku. Toto dielo je jedinou cestou ľudstva, ako vstúpiť do odpočinku. Len Božie dielo očisťovania totiž očistí ľudí od ich nespravodlivosti a len Jeho dielo napomínania a súdu odhalí tých neposlušných. Takto sa oddelia tí, ktorí môžu byť zachránení, od tých, ktorí nemôžu, a tí, ktorí zostanú, od tých, ktorí nezostanú. Keď sa toto dielo skončí, všetci tí ľudia, ktorým bude dovolené zostať, budú očistení a vstúpia do vyššieho stavu ľudstva, v rámci ktorého si budú vychutnávať úžasný druhý ľudský život na zemi. Inými slovami, započnú svoj ľudský deň odpočinku a budú spolunažívať s Bohom. Po napomenutí a súdení tých, ktorým nebude dovolené zostať, sa úplne prejaví ich pravá tvár. Všetci budú potom zničení a podobne ako satan, nebudú môcť prebývať na zemi. Ľudstvo budúcnosti už nebude zahŕňať žiadnych ľudí tohto druhu. Takíto ľudia nie sú pripravení na vstup do krajiny konečného odpočinku ani do dňa odpočinku, ktorý bude zdieľať Boh s ľudstvom, pretože ich neminie trest a sú to podlí, nespravodliví ľudia. Kedysi boli vykúpení a boli tiež súdení a napomínaní. Kedysi tiež preukazovali Bohu službu. Keď však nadíde posledný deň, aj tak budú v dôsledku svojej skazenosti vyhnaní a zničení. Bude to tiež pre ich neposlušnosť a neschopnosť byť vykúpení. Už nikdy sa v budúcom svete nevrátia do života a už nebudú žiť medzi budúcou ľudskou rasou. Či už ide o duchov mŕtvych alebo o ľudí, ktorí ešte žijú v tele, všetci zlosynovia a všetci tí, ktorí neboli zachránení, budú zničení, keď svätí spomedzi ľudí vstúpia do odpočinku. Čo sa týka týchto zlých duchov a ľudí, alebo duchov spravodlivých a tých, ktorí konajú spravodlivosť, budú nakoniec zničení všetci tí, ktorí páchajú zlo, bez ohľadu na to, v akom veku sa nachádzajú, a všetci spravodliví prežijú. O tom, či človek alebo duch získa spásu, sa úplne nerozhodne na základe diela posledného veku. Rozhodne sa o tom skôr na základe toho, či vzdorovali a boli neposlušní voči Bohu. Určite neminie trest ľudí v predošlom veku, ktorí páchali zlo a nemohli dosiahnuť spásu. A trest neminie ani tých, ktorí páchajú zlo a nemôžu byť spasení v súčasnom veku. Ľudia sa rozdeľujú do kategórií na základe konania dobra a zla, nie podľa veku, v ktorom žijú. Po takomto rozdelení do kategórií nebudú potrestaní ani odmenení okamžite. Boh totiž vykoná svoje dielo potrestania zla a odmenenia dobra až po tom, čo dokončí svoje dielo podmanenia v posledných dňoch. V skutočnosti rozdeľuje ľudí na dobrých a zlých od momentu, keď začal konať svoje dielo spásy ľudstva. Akurát odmení spravodlivých a potrestá podlých až po tom, čo dokončí svoje dielo. Nie je to tak, že ich rozdelí do kategórií po dokončení svojho diela a potom sa okamžite pustí do úlohy trestania zla a odmeňovania dobra. Túto úlohu skôr vykoná až vtedy, keď bude Jeho dielo úplne dokončené. Jediným cieľom Božieho konečného diela trestania zla a odmeňovania dobra je dôkladne očistiť všetkých ľudí, aby mohol priviesť do večného odpočinku úplne sväté ľudstvo. Táto etapa Jeho diela je najzásadnejšia. Je to konečná etapa celého Jeho diela riadenia.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Boh a človek vstúpia spolu do odpočinku

Predchádzajúci: B. O Božom odhalení Jeho diela vo Veku milosti

Ďalší: II. Slová o Božom diele súdu posledných dní

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger