II. Slová o Božom diele súdu posledných dní

51. Vo svojom záverečnom diele ukončenia veku je Božia povaha povahou napomínania a súdu, v ktorom odhaľuje všetko, čo je nespravodlivé, aby verejne súdil všetky národy a zdokonalil tých, ktorí Ho milujú úprimným srdcom. Len takáto povaha môže ukončiť tento vek. Posledné dni už nastali. Všetky veci vo stvorení budú oddelené podľa svojho druhu a rozdelené do rôznych kategórií na základe svojej prirodzenosti. To je okamih, keď Boh odhalí človeku Jeho výsledok a konečný osud. Ak ľudia neprejdú napomínaním a súdom, nebude možné odhaliť ich neposlušnosť a nespravodlivosť. Len skrze napomínanie a súd možno odhaliť výsledok celého stvorenia. Človek ukáže svoju pravú tvár len vtedy, keď ho napomínajú a súdia. Zlo sa vyrovná so zlom, dobro s dobrom a ľudia budú rozdelení podľa svojho druhu. Skrze napomínanie a súd sa odhalí výsledok celého stvorenia, takže zlo môže byť potrestané a dobro odmenené a všetci ľudia sa podriadia Božej vláde. Celé toto dielo sa musí dosiahnuť skrze spravodlivé napomenutie a súd. Keďže skazenosť človeka dosiahla svoj vrchol a jeho neposlušnosť sa stala nesmierne vážnou, len spravodlivá Božia povaha, ktorá sa v zásade skladá z napomínania a súdu a odhalí sa počas posledných dní, môže človeka úplne premeniť a naplniť. Len táto povaha môže odhaliť zlo, a tak prísne potrestať všetkých nespravodlivých. Preto je takáto povaha nasiaknutá významom veku a odhalenie a prejav Jeho povahy sa uskutočňuje v záujme diela každého nového veku. Nie je to tak, že by Boh odhaľoval svoju povahu svojvoľne a bez významu. Keď toto predpokladáme, Boh by pri zjavovaní výsledku človeka počas posledných dní človeka stále obdarúval nekonečným súcitom a láskou a naďalej by bol voči nemu milujúci, nevystavoval by ho spravodlivému súdu, ale naopak, prejavoval by mu toleranciu, trpezlivosť a odpustenie a omilostil by človeka bez ohľadu na to, aké ťažké sú jeho hriechy, bez akéhokoľvek spravodlivého súdu: kedy by sa potom celé Božie riadenie vôbec skončilo? Kedy by takáto povaha mohla priviesť ľudí k patričnému konečnému osudu ľudstva? Vezmite si napríklad sudcu, ktorý je vždy láskavý, sudcu s láskavou tvárou a jemným srdcom. Ľudí miluje bez ohľadu na zločiny, ktorých sa dopustili, a je k nim láskavý a zhovievavý, nech sú akíkoľvek. Kedy bude vôbec schopný vyniesť spravodlivý rozsudok? Počas posledných dní môže len spravodlivý súd rozdeliť ľudí podľa ich druhu a priviesť ich do novej ríše. Takto sa celý vek končí skrze spravodlivú Božiu povahu súdu a napomínania.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vízia Božieho diela (3)

52. Pred vykúpením človeka v ňom bolo zasiatych už mnoho satanových jedov a po tisícročia, počas ktorých ho satan skazil, má v sebe zakorenenú prirodzenosť, ktorá odporuje Bohu. Vykúpenie človeka nie je nič iné ako prípad vykúpenia, kedy sa človek kúpi za vysokú cenu, ale jeho jedovatá prirodzenosť sa z neho neodstráni. Takto poškvrnený človek musí podstúpiť zmenu skôr, než sa stane hodným slúžiť Bohu. Prostredníctvom tohto súdu a napomínania, človek v sebe úplne spozná vlastnú špinavú a skazenú povahu a bude sa môcť úplne zmeniť a očistiť. Iba tak sa človek môže stať hodným návratu pred Boží trón. Celé dnešné dielo sa vykonáva tak, aby sa človek očistil a zmenil. Skrze súd a napomínanie slovom, rovnako ako skrze zušľachťovanie, sa môže človek zbaviť svojej skazenosti a očistiť sa. Namiesto toho, aby sa táto etapa diela považovala za etapu spásy, by bolo vhodnejšie povedať, že ide o dielo očisťovania. V skutočnosti je táto etapa podmaňovaním a zároveň druhou etapou v diele spásy. Boh získa človeka prostredníctvom súdu a napomínania, pričom slovo sa použije na zušľachtenie, súdenie a úplné odhalenie všetkých nečistôt, predstáv, pohnútok a individuálnych túžob v ľudskom srdci. Za to, že človek mohol byť vykúpený a boli mu odpustené jeho hriechy, možno považovať len to, že Boh si nepamätá priestupky človeka a nezaobchádza s ním podľa jeho priestupkov. Avšak, keď sa človek, ktorý žije v hmotnom tele, neoslobodil od hriechu, môže iba pokračovať v hrešení a donekonečna odhaľovať svoju skazenú satanskú povahu. Toto je život, aký človek vedie, nekonečný cyklus hriechov a odpustenia. Väčšina ľudstva hreší cez deň, len aby sa večer vyspovedala. Preto platí, že hoci bude obeta za hriech pre človeka navždy účinná, nedokáže ho spasiť od hriechu. Dokončila sa iba polovica diela spásy, pretože povaha človeka zostáva naďalej skazená. Keď si napríklad ľudia uvedomili, že pochádzajú z Moábu, začali sa ponosovať, prestali sa usilovať o život a stali sa úplne negatívnymi. Nedokazuje to, že ľudstvo sa ešte stále nedokáže úplne podriadiť Božej nadvláde? Nie je presne toto ich skazená satanská povaha? Keď si sa nepodriadil napomínaniu, tvoje ruky sa zdvíhali vyššie ako všetky ostatné, dokonca vyššie ako Ježišove. A hlasno si kričal: „Buď milovaným synom Božím! Buď Božím dôverníkom! Radšej by sme zomreli ako sa klaňali satanovi! Vzbúr sa proti starému satanovi! Vzbúr sa proti veľkému červenému drakovi! Nech moc veľkého červeného draka hanebne padne! Nech nás Boh učiní úplnými!“ Tvoje výkriky boli hlasnejšie než výkriky všetkých ostatných. Ale potom nadišiel čas napomínania a skazená povaha ľudstva sa opäť odhalila. Potom ich náreky ustali a ich odhodlanie stroskotalo. Toto je skazenosť človeka. Preniká hlbšie ako hriech, je to niečo, čo zasial Satan a čo je v človeku je hlboko zakorenené. Pre človeka nie je ľahké uvedomiť si svoje hriechy. Nevie ako rozpoznať svoju vlastnú hlboko zakorenenú prirodzenosť a musí sa spoliehať na súd slovom, aby tento výsledok dosiahol. Iba tak sa môže človek od tejto chvíle postupne meniť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tajomstvo vtelenia (4)

53. Boh vás dnes súdi, napomína a odsudzuje, musíš však vedieť, že zmyslom tvojho odsúdenia je to, aby si sa spoznal. Odsudzuje, preklína, súdi a napomína, aby si sa mohol spoznať, aby sa mohla zmeniť tvoja povaha a tiež aby si mohol poznať svoju hodnotu a videl, že všetky Božie činy sú spravodlivé a v súlade s Jeho povahou a požiadavkami Jeho diela, ako aj to, že koná podľa svojho plánu spásy človeka a že je to spravodlivý Boh, ktorý človeka miluje, zachraňuje, súdi a napomína. Ak vieš len to, že máš nízke postavenie, si skazený a neposlušný, ale nevieš, že Boh chce prostredníctvom súdu a trestu, ktorý vo vzťahu k tebe dnes prijíma, jasne ukázať svoju spásu, potom nemáš ako získať skúsenosti a už vôbec nemôžeš napredovať. Boh neprišiel zabíjať ani ničiť, ale súdiť, preklínať, napomínať a zachraňovať. Skôr než sa Jeho šesťtisícročný plán riadenia skončí – kým odhalí výsledok každej kategórie človeka – Jeho dielo na zemi bude v prospech spásy. Jeho účelom je výlučne zdokonaliť tých, ktorí Ho milujú – a to dôkladne –, a dostať ich pod svoju vládu. Je jedno, ako Boh ľudí zachráni. Celé sa to deje tak, že ich zbaví ich starej satanistickej povahy. To znamená, že ich zachráni tým, že ich donúti hľadať život. Ak to neurobia, nebudú mať možnosť prijať Božiu spásu. Spása je dielo samotného Boha a hľadanie života je niečo, čo človek musí vykonať, aby spásu prijal. V očiach človeka je spása Božia láska a Božou láskou nemôže byť napomínanie, súd a kliatby. Spása musí zahŕňať lásku, súcit, ako aj slová útechy a nekonečné požehnania od Boha. Ľudia veria, že keď Boh človeka zachráni, urobí to tak, že ním pohne svojimi požehnaniami a milosťou, aby Mu mohol odovzdať svoje srdce. To znamená, že keď sa dotkne človeka, zachráni ho. Tento druh spásy sa vykonáva uzatvorením dohody. Len keď Boh dá človeku stonásobne viac, človek sa skloní pred Jeho menom a bude sa snažiť konať dobro pre Neho a priniesť Mu slávu. To nie je Boží plán pre ľudstvo. Boh prišiel konať dielo na zemi, aby zachránil skazené ľudstvo – nie je v tom žiadna faloš. Ak by bola, určite by neprišiel konať svoje dielo osobne. V minulosti patrilo medzi Jeho prostriedky spásy preukazovanie najväčšej lásky a súcitu, ako keď dal satanovi všetko výmenou za celé ľudstvo. Súčasnosť je však úplne iná ako minulosť – spása, ktorej sa vám dostáva dnes, sa uskutočňuje v čase posledných dní, počas delenia všetkých podľa druhu. Prostriedkami vašej spásy nie sú láska a súcit, ale napomínanie a súd, aby človek mohol byť zachránený dôslednejšie. Preto dostanete len napomínanie, súd a nemilosrdné údery. Vedzte však, že v týchto nemilosrdných úderoch nie je ani najmenší trest. Bez ohľadu na to, aké tvrdé sú Moje slová, je to len postih v podobe niekoľkých slov, ktoré sa vám môžu zdať veľmi nemilosrdné. Bez ohľadu na to, aký som nahnevaný, prichádzajú k vám slová učenia a nemám v úmysle vám ublížiť ani vám spôsobiť smrť. Nie je to všetko skutočnosť? Vedzte, že dnes sa všetko deje v záujme spásy, či už je to spravodlivý súd alebo nemilosrdné zušľachťovanie a napomínanie. Bez ohľadu na to, či je dnes každý zadelený podľa druhu alebo či sú kategórie človeka odhalené, účelom všetkých Božích slov a diela je zachrániť tých, ktorí Boha skutočne milujú. Cieľom spravodlivého súdu a nemilosrdného zušľachťovania je očistiť človeka. Zámerom tvrdých slov alebo napomínania je očistiť a spasiť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Mali by ste odložiť požehnania spojené s postavením a pochopiť Božiu vôľu, ktorou je spása človeka

54. Boh koná dielo súdu a napomínania, aby o Ňom človek mohol získať poznanie a tiež v záujme svojho svedectva. Bez Jeho súdu nad skazenou ľudskou povahou by človek nemohol spoznať Jeho spravodlivú povahu, ktorá nestrpí žiadne urážky, a ani by nebol schopný premeniť svoje staré poznanie Boha na nové. V záujme svojho svedectva a riadenia zverejňuje svoju úplnosť, a tak umožňuje človeku – prostredníctvom svojho verejného zjavenia – dospieť k poznaniu Boha, zažiť zmenu povahy a vydať o Bohu hlasné svedectvo. Zmena povahy človeka sa dosahuje skrze rôzne druhy Božieho diela. Bez týchto zmien povahy by človek nebol schopný vydávať svedectvo o Bohu a byť podľa Božieho srdca. Zmena povahy človeka znamená, že človek sa oslobodil zo satanovho otroctva a z vplyvu temnoty a skutočne sa stal vzorom a príkladom Božieho diela, Božím svedkom a človekom podľa Božieho srdca. Vtelený Boh dnes prišiel konať svoje dielo na zem a chce, aby o Ňom človek získal poznanie, aby Ho poslúchal, svedčil o Ňom, spoznal Jeho praktické a normálne dielo, aby sa riadil Jeho dielom a všetkými slovami, ktoré nie sú v súlade s mylnými predstavami človeka, a aby vydával svedectvo o celom diele, ktoré koná na záchranu človeka, ako aj o všetkých skutkoch, čo koná, aby si človeka podmanil. Tí, ktorí vydávajú o Bohu svedectvo, musia mať o Ňom určité poznanie. Len takéto svedectvo je presné a reálne a len takéto svedectvo môže zahanbiť satana. Boh používa tých, ktorí Ho spoznali skrze Jeho súd a napomínanie, premenu a orezávanie, aby o Ňom vydali svedectvo. Na rovnaký účel používa tých, ktorých skazil satan, a aj tých, ktorých povaha sa zmenila a tak získali Jeho požehnania. Nepotrebuje, aby Ho človek chválil ústami, ani chválu a svedectvo ľudí podobných satanovi, ktorých nespasil. Právo vydávať o Ňom svedectvo majú iba tí, ktorí poznajú Boha a ktorých povaha sa zmenila. Boh nedovolí, aby človek zámerne hanobil Jeho meno.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Svedectvo o Bohu môžu vydať len tí, ktorí Ho poznajú

55. Kristus posledných dní používa na učenie človeka rôzne pravdy, aby odhalil jeho podstatu a oddelil od seba jeho slová a skutky. Tieto slová predstavujú rôzne pravdy, napríklad o povinnostiach človeka, o tom, ako by mal človek poslúchať Boha, ako by Mu mal byť oddaný a ako by mal žiť normálnou ľudskou prirodzenosťou, ako aj pravdy o Božej múdrosti, Jeho povahe a tak ďalej. Všetky tieto slová sú zamerané na podstatu človeka a jeho skazenú povahu. Predovšetkým tie slová, ktoré vyjadrujú, ako človek zavrhuje Boha, sa týkajú najmä toho, že človek je stelesnením satana, nepriateľskej sily zameranej proti Bohu. Boh pri súdení človeka neodhalí jeho prirodzenosť len niekoľkými slovami. Odhaľuje ju, zaoberá sa ňou a dlho ju orezáva. Tieto rôzne spôsoby odhaľovania, zaoberania sa a orezávania nemožno nahradiť obyčajnými slovami, ale len pravdou, ktorej je človek doslova zbavený. Len takéto spôsoby môžeme nazývať súdom a len prostredníctvom takéhoto súdu možno človeka skrotiť, úplne ho presvedčiť o Bohu a len takto môže získať skutočné poznatky o Bohu. Vďaka súdu človek spozná pravú tvár Boha a pravdu o svojej vlastnej vzdorovitosti. Vykonávanie súdu človeku umožňuje dôkladne spoznať Božiu vôľu, účel Jeho diela a záhady, ktoré sú pre neho nepochopiteľné. Človek tak zároveň môže rozpoznať a uvedomiť si svoju skazenú podstatu a jej korene a tiež spoznať ohavnosť človeka. Všetko toto má na svedomí súd, pretože podstatou tohto diela je vyjavovať pravdu, cestu a život Boha všetkým, ktorí v Neho veria. To je súd, ktorý vykonáva Boh. Ak tieto pravdy nepovažuješ za dôležité, ak rozmýšľaš len o tom, ako sa im vyhnúť alebo ako nájsť novú cestu, ktorej súčasťou nebudú, hovorím, že si veľký hriešnik. Ak veríš v Boha, no napriek tomu nehľadáš pravdu alebo vôľu Božiu, ani nemiluješ cestu, ktorá ťa privádza bližšie k Bohu, hovorím, že sa chceš súdu vyhnúť a že si len bábka a zradca, ktorý uniká pred veľkým bielym trónom. Boh neušetrí žiadneho vzbúrenca, ktorý uteká spred Jeho očí. Takýchto ľudí potrestá ešte viac. Tí, ktorí prídu pred Boha, aby ich súdil, a ktorí boli očistení, budú naveky žiť v Božom kráľovstve. Samozrejme, ide o záležitosť budúcnosti.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Kristus koná dielo súdu prostredníctvom pravdy

56. Súd je Božie dielo, preto ho prirodzene musí vykonať sám Boh, a nemôže ho namiesto Neho vykonať človek. Keďže súd spočíva v použití pravdy na podmanenie si ľudstva, niet pochýb o tom, že Boh sa bude stále objavovať v stelesnenej podobe, aby vykonával toto dielo medzi ľuďmi. Chcem tým povedať, že Kristus posledných dní bude používať pravdu, aby učil ľudí po celom svete a oboznamoval ich so všetkými pravdami. To je Boží súd. Mnohí majú zlý pocit, pokiaľ ide o druhé vtelenie Boha, pretože pre ľudí je ťažké uveriť, že Boh sa stal človekom, aby súdil. Napriek tomu ti musím povedať, že Božie dielo často ďaleko prevyšuje očakávania človeka a ľudská myseľ ho ťažko prijíma. Ľudia sú totiž len larvami na zemi, zatiaľ čo Boh je zvrchovaný a vypĺňa vesmír. Ľudská myseľ je ako jama s nečistou vodou, ktorá len plodí červy, zatiaľ čo každá etapa diela riadená Božími myšlienkami je ovocím Božej múdrosti. Ľudia sa vždy pokúšajú škriepiť s Bohom, na čo hovorím, že je úplne zjavné, kto nakoniec prehrá. Všetkých vás varujem, aby ste si nemysleli, že ste cennejší než zlato. Ak iní dokážu prijať Boží súd, prečo ty nie? O koľko vyššie stojíš nad ostatnými? Ak ostatní môžu skloniť svoje hlavy pred pravdou, prečo ty nie? Božie dielo má nezastaviteľný spád. Nebude súd opakovať len kvôli tvojmu „prínosu“ a budeš ľutovať, že si si nechal uniknúť takú dobrú príležitosť. Ak neveríš Mojim slovám, len si počkaj na veľký biely trón na oblohe a na svoj súd! Musíš vedieť, že všetci Izraeliti pohŕdali Ježišom a popierali Ho, no napriek tomu sa fakt, že Ježiš spasil ľudstvo, šíril vesmírom a do všetkých kútov zeme. Nejde o dávnu skutočnosť, ktorú zapríčinil Boh? Ak stále čakáš na Ježiša, že ťa zoberie do neba, hovorím, že si ako vzdorovitý kus odumretého dreva[a]. Ježiš neuzná falošného veriaceho, ako si ty, ktorý nie je verný pravde a túži len po požehnaniach. Naopak, nebude milostivý a uvrhne ťa do jazera ohňa, v ktorom budeš horieť tisíce rokov.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Kristus koná dielo súdu prostredníctvom pravdy

Poznámky pod čiarou:

a. Kus odumretého dreva: niekto, komu „niet pomoci“.


57. Boh nesúdi človeka jedného po druhom ani ho jedného po druhom nepodrobuje skúškam. Toto by nebolo dielo súdu. Nie je skazenosť celého ľudstva rovnaká? Nie je rovnaká podstata celého ľudstva? Predmetom súdu je skazená podstata ľudstva, podstata človeka skazená satanom a všetky ľudské hriechy. Boh nesúdi nepatrné a bezvýznamné chyby človeka. Dielo súdu je reprezentatívne a nevykonáva sa konkrétne pre určitého človeka. Ide skôr o dielo, v rámci ktorého sa posudzuje skupina ľudí s cieľom vyjadriť súd o celom ľudstve. Boh v tele osobným vykonávaním svojho diela na skupine ľudí používa svoje dielo na vyjadrenie diela na celom ľudstve a toto dielo sa následne postupne šíri. Toto je zároveň spôsob vykonávania diela súdu. Boh nesúdi určitý druh človeka alebo určitú skupinu ľudí, ale súdi nespravodlivosť celého ľudstva – napríklad odpor človeka voči Bohu alebo jeho nedostatok strachu voči Nemu či ľudské narušenie Božieho diela a podobne. Predmetom súdu je podstata odporu ľudstva k Bohu a toto dielo je dielom podmanenia posledných dní. Dielo a slovo vteleného Boha, ktorého svedkom je človek, je dielom súdu pred veľkým bielym trónom počas posledných dní, ktoré vymyslel človek v dobách minulých. Dielo, ktoré vtelený Boh vykonáva v súčasnosti, je práve súd pred veľkým bielym trónom. Vtelený Boh súčasnosti je Boh, ktorý súdi celé ľudstvo počas posledných dní. Toto telo a Jeho dielo, Jeho slovo a celá Jeho povaha tvoria Jeho celistvosť. Hoci je rozsah Jeho diela obmedzený a priamo nezasahuje celý vesmír, podstatou diela súdu je priamy súd celého ľudstva – nielen v prospech čínskeho vyvoleného národa ani v prospech malého počtu ľudí.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Skazené ľudstvo potrebuje viac spásu vteleného Boha

58. Slová, ktoré dnes hovorím, majú súdiť ľudské hriechy, ľudskú neprávosť a preklínať neposlušnosť človeka. Ľudská nepoctivosť a klamlivosť, ľudské slová a skutky – všetko, čo je v rozpore s Božou vôľou, musí byť podrobené súdu a všetka ľudská neposlušnosť musí byť označená za hriech. Jeho slová sa sústreďujú na princípy súdu; používa odsúdenie ľudskej nespravodlivosti, prekliatie ľudskej vzdorovitosti a odkrytie škaredých ľudských tvárí, aby prejavil svoju vlastnú spravodlivú povahu. Svätosť je stvárnením Jeho spravodlivej povahy a Božia svätosť je v skutočnosti Jeho spravodlivou povahou. Vaše skazené povahy sú v kontexte dnešných slov – používam ich na to, aby som hovoril, súdil a uskutočňoval dielo podmanenia. Len toto je skutočné dielo a len vďaka nemu zažiari Božia svätosť naplno. Ak v tebe nie je ani náznak skazenej povahy, potom ťa Boh nebude súdiť, ani ti nebude ukazovať svoju spravodlivú povahu. Keďže máš skazenú povahu, Boh ťa nenechá odísť, a práve tým sa prejavuje Jeho svätosť. Ak by Boh videl, že ľudská špina a vzdorovitosť sú príliš veľké, ale neprehovoril by, ani ťa nesúdil, ani ťa nenapomínal za tvoju nespravodlivosť, potom by to dokazovalo, že nie je Bohom, pretože by nechoval nenávisť voči hriechu; bol by rovnako špinavý ako človek. Dnes ťa súdim pre tvoju špinavosť a napomínam ťa pre tvoju skazenosť a vzdorovitosť. Nevystatujem sa pred vami svojou mocou ani vás úmyselne neutláčam; robím to preto, lebo vy, ktorí ste sa narodili v tejto krajine špiny, ste tak vážne poznačení špinou. Jednoducho ste stratili svoju bezúhonnosť a ľudskosť ako prasatá, ktoré žijú na špinavých miestach. To pre vašu špinu a skazenosť vás súdim a vylievam si na vás svoj hnev. Práve vďaka súdu týchto slov ste mohli pochopiť, že Boh je spravodlivým Bohom a že Boh je svätým Bohom. Práve pre svoju svätosť a spravodlivosť vás súdi a rozpútava na vás svoj hnev. Práve preto, že vidí vzdorovitosť ľudstva, zjavuje svoju spravodlivú povahu. Špina a skazenosť ľudstva zviditeľňujú Jeho svätosť. To stačí na to, aby sa ukázalo, že On sám je Boh, ktorý je svätý a nedotknutý, a predsa žije v krajine špiny. Ak sa človek váľa v bahne spolu s ostatnými, nie je na ňom nič sväté a nemá spravodlivú povahu, potom nie je spôsobilý súdiť ľudskú neprávosť a nie je ani vhodný na vynášanie súdu nad človekom. Ako by mohli byť ľudia, ktorí sú rovnako špinaví ako ostatní, oprávnení súdiť tých, ktorí sú im podobní? Iba sám svätý Boh môže súdiť celé pošpinené ľudstvo. Ako by mohol človek súdiť ľudské hriechy? Ako by mohol človek vidieť hriechy človeka a ako by mohol byť spôsobilý tieto hriechy odsúdiť? Ak by Boh nebol spôsobilý súdiť hriechy človeka, ako by potom mohol byť samotným spravodlivým Bohom? Boh hovorí, aby ľudí súdil, pretože oni odhaľujú svoje skazené povahy, a len potom môžu pochopiť, že Boh je svätý.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako sa dosiahnu účinky druhého kroku diela podmanenia

59. Akým spôsobom Boh dosiahne dokonalosť človeka? Dosiahne ju svojou spravodlivou povahou. Božiu povahu tvoria predovšetkým spravodlivosť, hnev, majestát, súd a kliatba, pričom Boh človeka zdokonaľuje predovšetkým svojím súdom. Niektorí ľudia nerozumejú a pýtajú sa, prečo Boh dokáže človeka zdokonaliť iba skrz súd a kliatbu. Hovoria: „Ak by Boh preklial človeka, nezahynul by človek? Ak by Boh súdil človeka, nebol by človek zavrhnutý? Tak ako ho i tak dokáže priviesť k dokonalosti?“ Také slová vychádzajú z úst ľudí, ktorí nepoznajú Božie dielo. To, čo Boh preklína, je neposlušnosť človeka, a to, čo súdi, sú hriechy človeka. Hoci hovorí príkro a neoblomne, odkryje všetko, čo je v človeku, odhaľujúc cez tieto nepríjemné slová to, čo je v človeku podstatné, jednako ale cez takýto súd poskytne človeku hlboké poznanie povahy tela, a tak sa človek podriadi Bohu. Telo človeka patrí hriechu a satanovi, je neposlušné a je predmetom Božieho napomínania. A tak, aby Boh dovolil človeku spoznať seba samého, musia ho postihnúť slová Božieho súdu a človek musí byť vystavený najrôznejším spôsobom zušľachťovania, len potom môže byť Božie dielo účinné.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Milotu Boha možno spoznať len cez bolestivé skúšky

60. Boh súdi, aby človeka zdokonalil, miloval človeka a zachránil ho. Ale čo vlastne obsahuje Jeho láska? Je v nej súd, majestát, hnev a kliatba. Hoci Boh v minulosti človeka preklial, úplne ho neuvrhol do bezodnej jamy, ale takto zušľachťoval vieru človeka. Neodsúdil človeka na smrť, ale konal tak, aby ho zdokonalil. Podstata tela patrí satanovi – Boh to povedal celkom presne – ale skutky vykonané Bohom podľa Jeho slov nie sú naplnené. Uvalí na teba kliatbu preto, aby si Ho mohol milovať a aby si spoznal podstatu tela. Trestá ťa, aby si sa mohol prebrať, aby ti dovolil spoznať nedostatky vo svojom vnútri a aby si poznal úplnú nehodnosť človeka. A tak Božie kliatby, Jeho súd, Jeho majestát a hnev – to všetko má človeka priviesť k dokonalosti. Každý skutok, ktorý Boh dnes koná, a Jeho spravodlivá povaha, ktorú demonštruje vnútri vás – účelom toho všetkého je, aby človeka zdokonalil. Taká je Božia láska.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Milotu Boha možno spoznať len cez bolestivé skúšky

61. Či už Boh človeka súdi alebo preklína, jedno i druhé vedie k dokonalosti človeka: jedno i druhé Boh koná, aby sa to, čo je v človeku nečisté, stalo dokonalým. Týmto spôsobom je človek zušľachťovaný a to, čo je nedostatočné, sa skrze Jeho slov a diela zdokonaľuje. Každý krok Božieho diela – či už sú to ostré slová alebo súd alebo napomínanie – človeka zdokonaľuje a je úplne primeraný. Nikdy počas vekov Boh nevykonal také dielo, ako je toto. Dnes pôsobí vo vás, aby ste ocenili Jeho múdrosť. Hoci ste vo svojom vnútri pociťovali trochu bolesti, vaše srdcia zostávajú neochvejné a pokojné. Je to vaše požehnanie, že si môžete vychutnať túto etapu Božieho diela. Nehľadiac na to, čo dokážete získať v budúcnosti, všetko, čo dnes vidíte z Božieho diela vo vás, je láska. Ak človek nezažije Boží súd a zušľachťovanie, jeho skutky a horlivosť navždy zostanú na povrchu, a jeho povaha zostane navždy nezmenená. Možno toto vnímať ako fakt, že si vás Boh získal? Hoci dnes v človeku zostáva veľa arogancie a márnivosti, povaha človeka je oveľa stabilnejšia než predtým. Boh sa tebou zaoberá preto, aby ťa zachránil. A hoci ťa to počas toho môže trochu bolieť, nastane deň, keď v tvojej povahe dôjde k zmene. Vtedy sa obzrieš a uvidíš, aké múdre je Božie dielo, a vtedy dokážeš skutočne pochopiť Božiu vôľu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Milotu Boha možno spoznať len cez bolestivé skúšky

62. Dielo, ktoré sa teraz vykonáva, má spôsobiť to, aby ľudia zavrhli satana, svojho dávneho predka. Všetky slovné súdy majú za cieľ odhaliť skazenú povahu ľudstva a umožniť ľuďom pochopiť podstatu života. Tieto opakované súdy prenikajú do ľudských sŕdc. Každý súd sa priamo týka ich osudu a má zraniť ich srdcia, aby sa toho všetkého mohli vzdať, a tak spoznať život, spoznať tento skazený svet, spoznať Božiu múdrosť a všemohúcnosť a tiež spoznať ľudstvo, ktoré je skazené satanom. Čím viac človek prijíma takéto napomínanie a súd, tým viac môže byť jeho srdce zranené a tým viac sa môže prebudiť jeho duša. Prebudenie duší týchto mimoriadne skazených a najhlbšie podvedených ľudí je cieľom takéhoto súdu. Človek nemá dušu, to znamená, že jeho duša dávno zomrela a nevie, že existuje nebo, nevie, že existuje Boh, a určite nevie, že sa zmieta v priepasti smrti, ako by teda mohol vedieť, že žije v tomto diabolskom pekle na zemi? Ako by mohol vedieť, že táto jeho hnijúca mŕtvola sa vďaka satanovej skazenosti prepadla do podsvetia smrti? Ako by mohol vedieť, že všetko na zemi je už dávno ľudstvom nezvratne zničené? Ako by mohol vedieť, že Stvoriteľ dnes prišiel na zem a hľadá skupinu skazených ľudí, ktorých môže zachrániť? Aj keď človek zažije všetky možné zušľachťovania a súdy, jeho otupené vedomie sa len ťažko prebúdza a vlastne prakticky nereaguje. Ľudstvo je také zdegenerované! A hoci sa tento druh súdu podobá krutému krupobitiu, ktoré padá z neba, je pre človeka najväčším prínosom. Keby nebolo takéhoto súdenia, nebolo by žiadneho výsledku a bolo by absolútne nemožné zachrániť ľudí z priepasti utrpenia. Keby nebolo tohto diela, bolo by pre ľudí veľmi ťažké vyjsť z podsvetia, pretože ich srdcia už dávno zomreli, a ich duše už dávno rozdupal satan. Záchrana vás, ktorí ste klesli do najhlbších hlbín degenerácie, si vyžaduje, aby som vás intenzívne vyzýval a prísne súdil, len tak bude možné prebudiť vaše zamrznuté srdcia.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Zmysluplný život môžu viesť len tí zdokonalení

63. Musíš vedieť, že Božie zdokonalenie, dokončenie a získanie ľudí prináša iba meče a trýzeň ich tela, i nekonečné utrpenie, plamene, nemilosrdný súd, napomínanie, kliatby a bezhraničné skúšky. Taký je skutočný príbeh a pravda, ktoré stoja za dielom riadenia človeka. To všetko však smeruje na telo človeka a všetky nepriateľské šípy nemilosrdne mieria na telo človeka (pretože človek je nevinný). To všetko je určené pre Jeho slávu, svedectvo a pre Jeho riadenie. Jeho dielo totiž nie je určené iba pre ľudstvo, ale aj pre celý plán a tiež pre naplnenie Jeho pôvodnej vôle, keď stvoril ľudstvo. Preto možno deväťdesiat percent toho, čo človek zakúša, pozostáva z utrpenia a skúšok ohňom, a pekných a šťastných dní, po ktorých prahne telo človeka, je len veľmi málo alebo dokonca žiadne. O to menej sa človek dokáže v tele tešiť zo šťastných chvíľ a zažívať prekrásne časy s Bohom. Telo je nečisté a tak to, čo telo človeka vidí alebo z čoho má potešenie, je iba Božím napomínaním, ktorý človek vníma ako bezohľadný, akoby mu chýbal normálny zmysel. Boh totiž takto prejavuje svoju spravodlivú povahu, ktorá „neberie ohľad na človeka“, netoleruje ľudské prehrešky a nenávidí nepriateľov. Boh otvorene zjavuje celú svoju povahu všetkými potrebnými prostriedkami a tým dokončuje svoje dielo boja proti satanovi, ktoré trvá šesťtisíc rokov – dielo spásy celého ľudstva a zničenie satana starých čias!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Účel riadenia ľudstva

64. Teraz už chápeš, čo je súd a čo je pravda? Ak áno, nabádam ťa, aby si sa súdu poslušne podriadil, lebo inak nebudeš mať nikdy možnosť, aby ťa Boh pochválil alebo zobral do svojho kráľovstva. Tých, ktorí súd len prijmú, ale nikdy ich nebude možné očistiť, teda tých, ktorí počas súdu utečú, Boh navždy znenávidí a odmietne. Majú početnejšie a horšie hriechy ako farizeji, pretože zradili Boha a idú proti Nemu. Takíto ľudia, čo nie sú hodní ani toho, aby slúžili, dostanú väčší trest, trest, ktorý bude navyše večný. Boh neušetrí žiadneho zradcu, ktorý bol kedysi verný Jeho slovám, no potom Ho zradil. Trestom pre takýchto ľudí bude potrestanie ducha, duše a tela. Nie je to odhalenie Božej spravodlivosti? Nie je toto Boží úmysel súdiť a odhaľovať človeka? Boh pošle počas súdu všetkých, ktorí sa dopúšťajú skazených skutkov, na miesto plné zlých duchov. Duchovia zničia ich telá podľa svojej ľubovôle, a tieto telá budú zapáchať ako mŕtvoly. To bude ich trest. Boh si zapisuje každý hriech neverných falošných veriacich, falošných apoštolov a falošných robotníkov. Keď nastane ten správny okamih, uvrhne ich medzi nečisté duše a týmto nečistým dušiam dovolí, aby pošpinili ich telá, ako sa im zachce, aby sa už nikdy nemohli prevteliť a nikdy viac neuzreli svetlo. Boh týchto pokrytcov, ktorí Mu istí čas slúžili, ale nedokázali zostať verní až do konca, ráta medzi skazených, takže sa spolčia so skazenými a stanú sa súčasťou špinavej spodiny. Boh ich nakoniec zničí. Boh zavrhuje a nevšíma si tých, ktorí nikdy neboli verní Kristovi alebo neprispeli svojou silou, a v čase zmeny vekov ich všetkých zničí. Na zemi viac nebudú existovať a už vonkoncom sa nedostanú do Božieho kráľovstva. Tí, ktorí k Bohu nikdy neboli úprimní, ale okolnosti ich donútili správať sa k Nemu ľahostajne, budú zaradení medzi tých, ktorí slúžia Jeho ľuďom. Len málo z nich prežije a väčšina zahynie spolu s tými, ktorých služby nezodpovedajú požiadavkám. Nakoniec Boh privedie do svojho kráľovstva všetkých, ktorí zmýšľajú rovnako ako On, ľudí a synov Boha a tých, ktorých Boh predurčil, aby sa stali kňazmi. Budú plodom Božieho diela. Pokiaľ ide o tých, ktorých nemožno zaradiť do žiadnej z týchto Bohom určených kategórií, budú patriť medzi neveriacich – a určite si viete predstaviť, aké to bude mať pre nich dôsledky. Už som vám povedal všetko, čo som mal povedať. Je len na vás, ktorú cestu si zvolíte. Mali by ste pochopiť toto: Božie dielo nikdy nečaká na nikoho, kto nedokáže držať krok s Bohom, a Božia spravodlivosť nie je milosrdná voči žiadnemu človeku.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Kristus koná dielo súdu prostredníctvom pravdy

Predchádzajúci: C. O Veku kráľovstva – poslednom veku

Ďalší: A. Slová o odhalení spôsobu, akým satan kazí ľudstvo

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger