A. Slová o odhalení spôsobu, akým satan kazí ľudstvo

65. Adam a Eva, ktorých na počiatku stvoril Boh, boli svätí ľudia, čo znamená, že kým žili v Rajskej záhrade, boli svätí, nepošpinení. Boli tiež verní Jahvemu a nevedeli nič o zrade Jahveho. Je to preto, lebo ich nerušil vplyv satana, boli bez satanovho jedu a boli najčistejší z celého ľudstva. Žili v Rajskej záhrade, nepoškvrnení špinou, nevlastnilo ich telo a báli sa Jahveho. Neskôr, keď ich pokúšal satan, opantal ich hadí jed a pocítili túžbu zradiť Jahveho. Žili pod vplyvom satana. Na počiatku boli svätí a báli sa Jahveho. Len v tomto stave boli ľuďmi. Neskôr, keď ich pokúšal satan, zjedli ovocie zo stromu poznania dobra a zla a žili pod jeho vplyvom. Satan ich postupne skazil a stratili svoju pôvodnú podobu človeka. Na počiatku mal človek Jahveho dych, nebol ani trochu neposlušný a v srdci nemal zlo. V tom čase bol človek skutočne človekom. Keď ho skazil satan, stalo sa z neho zviera. Jeho myšlienky boli plné zla a špiny, bez dobra alebo svätosti. Či taký nie je satan?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Skúsenosti Petra: Jeho poznatky o napomínaní a súde

66. Odkedy ľudstvo vynašlo spoločenské vedy, myseľ človeka sa zaoberá vedou a poznatkami. Z vedy a poznatkov sa potom stali nástroje na ovládanie ľudstva a človek už viac nemá dostatok priestoru na uctievanie Boha, ani priaznivú situáciu na túto činnosť. Boh sa v srdci človeka dostal na ešte nižšie miesto. Bez Boha v srdci je vnútorný svet človeka ponurý, beznádejný a prázdny. Mnohí vedci z oblasti spoločenských vied, historici a politici následne začali prichádzať s teóriami spoločenskej vedy, evolúcie ľudstva a ďalšími teóriami, ktoré protirečia pravde, že Boh stvoril človeka, aby vyplnili srdcia a mysle ľudstva. A takto počet tých, ktorí veria, že Boh stvoril všetko, ešte klesol a narástlo množstvo tých, ktorí veria evolučnej teórii. Čoraz viac ľudí považuje záznamy o Božom diele a Jeho slovách z éry Starého zákona za mýty a legendy. Do sŕdc sa im vkradol nezáujem o vznešenosť a veľkosť Boha, o dogmu, že Boh existuje a má zvrchovanosť nad všetkým. Prežitie ľudstva a osud krajín a národov pre nich už nie sú dôležité a človek žije v prázdnom svete, zaujatý len jedlom, pitím a pôžitkami. … Len málo ľudí sa dnes snaží zistiť, kde Boh v súčasnosti vykonáva svoje dielo alebo ako ovláda a určuje konečný osud človeka. A ľudská civilizácia je takýmto spôsobom čoraz menej schopná držať sa želaní človeka, čo si aj veľa ľudí uvedomuje. Žijú v takomto svete a nie sú takí šťastní ako tí, ktorí už zomreli. Dokonca aj ľudia v krajinách, ktoré bývali veľmi civilizované, sa o týchto mrzutostiach vyjadrujú. Pretože bez Božieho vedenia si vládcovia a sociológovia zbytočne trápia svoje mozgy s cieľom zachovať ľudskú civilizáciu – je to úplne márne. Nikto nedokáže vyplniť prázdnotu v srdci človeka, pretože nikto nemôže byť životom človeka a žiadna sociálna teória človeka nevymaní z prázdnoty, ktorá ho sužuje. Veda, poznatky, sloboda, demokracia, voľný čas, pohodlie – toto všetko prináša človeku len dočasnú útechu. Napriek tomu, že tieto veci má, stále hreší a oplakáva neprávosti v spoločnosti. Tieto veci nedokážu obmedziť túžbu človeka po objavovaní. Je to spôsobené tým, že človeka stvoril Boh a nezmyselné obete a bádanie človeka vedú len k väčšiemu nešťastiu a nútia človeka byť stále v strachu nevediac, ako čeliť budúcnosti ľudstva alebo ceste, ktorá sa pred ním nachádza. Človek sa dokonca bojí vedy a poznatkov a ešte viac sa bojí pocitu prázdnoty. Je jedno, či žiješ v slobodnej krajine alebo v krajine bez ľudských práv, v tomto svete aj tak v konečnom dôsledku neunikneš osudu ľudstva. Či si vládcom alebo ťa ovládajú, nedokážeš uniknúť túžbe skúmať osud, záhady a konečný osud ľudstva. A ešte oveľa menej si schopný unikať pred ohromujúcim pocitom prázdnoty. Takéto javy, ktoré sú spoločné pre celé ľudstvo, nazývajú sociológovia sociálne javy. Nenašiel sa však nikto, kto by tieto problémy vyriešil.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dodatok 2: Boh určuje osud celého ľudstva

67. Už tisíce rokov to je krajina špiny. Je neznesiteľne špinavá, oplýva biedou, vyčíňajú v nej duchovia, podvádzajú a klamú, vznášajú nepodložené obvinenia,[1] sú bezcitní a zlí a dupocú po tomto meste duchov, ktoré po nich ostáva posiate mŕtvymi telami. Zápach rozkladu sa šíri po krajine a napĺňa vzduch a krajina je prísne strážená[2]. Kto vidí svet, ktorý je za oblohou? Diabol pevne spútava celé ľudské telo, zastiera mu obe oči a uzamyká mu pery. Kráľ diablov besní už tisíce rokov, až dodnes, keď stále pozorne stráži mesto duchov, akoby to bol nepreniknuteľný palác démonov. Táto svorka strážnych psov medzitým uprene hľadí, oči sa im lesknú, veľmi sa boja, že ich Boh prekvapí bez varovania a všetkých ich vykynoží a oni zostanú bez miesta pokoja a šťastia. Ako by mohli obyvatelia takéhoto mesta duchov vôbec niekedy uzrieť Boha? Okúsili niekedy Božiu nehu a milotu? Ako si vážia záležitosti ľudského sveta? Kto z nich vie pochopiť horlivú Božiu vôľu? Niet sa čo diviť, že vtelený Boh zostáva úplne skrytý: ako by v tejto temnej spoločnosti, kde sú démoni nemilosrdní a neľudskí, mohol kráľ diablov, ktorý zabíja ľudí bez mihnutia oka, tolerovať existenciu Boha, ktorý je milý, láskavý a tiež svätý? Ako by mohol tlieskať a jasať nad Jeho príchodom? Títo lokaji! Odplácajú láskavosť nenávisťou, už dávno sa začali správať k Bohu ako k nepriateľovi, zneužívajú Ho, sú nanajvýš barbarskí, nemajú k Bohu najmenšiu úctu, plienia a rabujú, stratili už všetok cit pre morálku, idú proti svedomiu a až do bezvedomia pokúšajú nevinných. Predkovia starovekých? Milovaní vodcovia? Všetci sa stavajú proti Bohu! Ich zásahy zanechali všetko pod nebom v temnote a chaose! Náboženská sloboda? Legitímne práva a záujmy občanov? Všetko sú to triky, ktoré majú zamaskovať hriech! Kto prijal Božie dielo? Kto za Božie dielo položil život alebo prelial krv? Generáciu za generáciou, od rodičov k deťom, zotročený človek nehanebne zotročuje Boha – ako by to mohlo nevzbudiť hnev? Tisíce rokov nenávisti sa zhromaždili v srdci, tisícročia hriešnosti sú do srdca vpísané – ako by to mohlo nevzbudzovať nenávisť? Pomstite Boha, úplne vyhubte Jeho nepriateľa, nedovoľte mu, aby ďalej besnel, a nedovoľte mu, aby vládol ako tyran! Teraz je ten správny čas: človek už dávno pozbieral všetky svoje sily, venoval tomu všetko svoje úsilie a zaplatil všetko za to, aby odkryl ohavnú tvár tohto démona a umožnil ľuďom, ktorí boli zaslepení a znášali všemožné útrapy a biedu, aby povstali zo svojej bolesti a obrátili sa tomuto starému zlému diablovi chrbtom. Prečo klásť Božiemu dielu tak nepreniknuteľnú prekážku? Prečo používať rôzne triky na oklamanie Božieho ľudu? Kde je skutočná sloboda a zákonité práva a záujmy? Kde je spravodlivosť? Kde je útecha? Kde je vrelosť? Prečo podvádzať Boží ľud zákernými intrigami? Prečo potláčať Boží príchod silou? Prečo nedovoliť Bohu, aby sa slobodne túlal po zemi, ktorú stvoril? Prečo prenasledovať Boha, až kým si nebude mať kde hlavu zložiť? Kde sa stratila vrelosť medzi ľuďmi? Kde sa stratila pohostinnosť medzi ľuďmi? Prečo vyvolávať v Bohu takú zúfalú túžbu? Prečo nútiť Boh volať znova a znova? Prečo nútiť Boha, aby sa bál o svojho milovaného Syna? Prečo v tejto temnej spoločnosti jej poľutovaniahodné strážne psy nedovolia Bohu slobodne sa pohybovať po svete, ktorý stvoril? Prečo to nechápe človek, ktorý žije v bolesti a utrpení? Kvôli vám Boh pretrpel veľké muky, s obrovskou bolesťou vám obetoval svojho milovaného Syna, svoje telo a krv – tak prečo pred tým stále zatvárate oči? Pred očami všetkých odmietate príchod Boha a neprijímate Jeho priateľstvo. Prečo ste takí nehanební? Ste ochotní znášať nespravodlivosť v tak temnej spoločnosti? Prečo sa namiesto toho, aby ste si naplnili bruchá tisícročným nepriateľstvom, napchávate „výkalmi“ kráľa diablov?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dielo a vstup (8)

Poznámky pod čiarou:

1. „Vznášajú nepodložené obvinenia“ sa vzťahuje na metódy, ktorými diabol škodí ľuďom.

2. „Prísne strážené“ poukazuje na to, že metódy, ktorými diabol škodí ľuďom, sú mimoriadne zlomyseľné a ovládajú ľudí natoľko, že im neostáva žiaden priestor na pohyb.


68. Satan zo všetkých strán a od začiatku až do konca narúša Božie dielo a koná proti Nemu. Všetky tie reči o „starobylom kultúrnom dedičstve“, cenných „poznatkoch starobylej kultúry“, „učení taoizmu a konfucianizmu“ a „konfuciánskych klasických textoch a feudálnych obradoch“ priviedli človeka do pekla. Vyspelá a moderná veda a technika, ako aj vysoko rozvinutý priemysel, poľnohospodárstvo a obchod sú v nedohľadne. Skôr sa len zdôrazňujú feudálne rituály, ktoré šírili „opice“ v dávnych dobách, aby zámerne narúšali, brzdili a rozvracali Božie dielo. Satan nielenže človeka dodnes trápi, ale chce ho dokonca celého pohltiť[1]. Odovzdávanie morálnych a etických učení feudalizmu a poznatkov antickej kultúry už dávno nakazilo ľudstvo a zmenilo ho na veľkých i malých diablov. Málo je tých, ktorí by s radosťou prijali Boha, málo je tých, ktorí by radostne vítali Jeho príchod. Na tvári celého ľudstva sa zračia vražedné úmysly a všade vo vzduchu cítiť dych smrti. Snažia sa vyhnať Boha z tejto zeme, s nožmi a mečmi v rukách sa zoraďujú do bojovej formácie, aby „zničili“ Boha. Po celej tejto diabolskej krajine, kde človeka neustále učia, že Boh neexistuje, sú rozložené modly a vzduch nad nimi je presiaknutý odporným zápachom horiaceho papiera a kadidla, takým hustým, až dusí. Podobá sa zápachu bahna, ktorý sa vznesie, keď sa zvíja jedovatý had, až sa človek neubráni zvracaniu. Okrem toho tam možno započuť hlasy zlých démonov odriekajúcich sväté písma, ktoré akoby prichádzali z ďalekého pekla, až človeka musí striasť. Všade po tejto krajine sú umiestnené modly všetkých farieb dúhy, ktoré menia krajinu na svet zmyselných pôžitkov, zatiaľ čo kráľ diablov sa neustále zlomyseľne smeje, akoby jeho podlý plán uspel. Človek si však zatiaľ vôbec nič neuvedomuje ani netuší, že ho diabol už skazil do takej miery, že stratil rozum a porazene zvesil hlavu. Diabol chce jedným ťahom vymazať všetko, čo sa týka Boha, a opäť Ho znesvätiť a zavraždiť. Je rozhodnutý strhnúť a prerušiť Jeho dielo. Ako môže dovoliť, aby mal Boh rovnaké postavenie? Ako môže tolerovať, aby sa Boh „miešal“ do jeho diela medzi ľuďmi na zemi? Ako môže dovoliť, aby Boh odhalil jeho ohavnú tvár? Ako môže dovoliť Bohu, aby jeho dielo uviedol do zmätku? Ako môže tento diabol, bez seba od zúrivosti, dovoliť Bohu, aby mal kontrolu nad jeho cisárskym dvorom na zemi? Ako sa môže dobrovoľne skloniť pred Jeho nadradenou mocou? Jeho ohavná tvár už bola odhalená, takže človek nevie, či sa má smiať, alebo plakať, a je naozaj ťažké o nej hovoriť. Či to nie je jeho jadro? Stále verí, že jeho mrzká duša je neuveriteľne krásna. Táto banda zločinných komplicov[2]! Zostupujú do ríše smrteľníkov, aby sa oddávali rozkošiam, provokovali a vyvolávali chaos do takej miery, až sa svet stáva nepredvídateľným a nestálym a srdcia ľudí zaplavuje strach a nepokoj. S človekom sa zahrávali natoľko, že sa začal podobať na veľmi ohyzdné a neľudské zviera z divočiny, ktoré stratilo aj posledné znaky pôvodného svätého človeka. Ba čo viac, chcú sa dokonca zmocniť zvrchovanej moci na zemi. Bránia Božiemu dielu natoľko, že sa sotva dokáže pohnúť čo i len o piaď, a väznia človeka tak tesne ako steny z medi a ocele. Potom, čo sa dopustili toľkých ťažkých hriechov a spôsobili toľko katastrof, očakávajú ešte niečo iné ako napomínanie? Démoni a zlí duchovia vyčíňajú na zemi už nejaký čas a tak dôkladne odrezali Božiu vôľu i Jeho svedomité úsilie, že sú nepreniknuteľné. To je skutočne smrteľný hriech! Ako môže Boh necítiť úzkosť? Ako môže Boh necítiť hnev? Vážne bránili Božiemu dielu a stavali sa proti nemu. Koľký vzdor!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dielo a vstup (7)

Poznámky pod čiarou:

1. „Pohltiť“ odkazuje na zlomyseľné správanie kráľa diablov, ktorý znásilňuje ľudí v plnej miere.

2. „Zločinní komplici“ je to isté ako „banda vagabundov“.


69. Poznatky o starovekej kultúre a histórii trvajúcej niekoľko tisíc rokov zablokovali myslenie, predstavy a duševný rozhľad človeka natoľko, až sa stali nepriepustnými a nerozložiteľnými[1]. Ľudia žijú v osemnástom kruhu pekla, kde, akoby zahnaní Bohom do temnice, nikdy neuzrú svetlo. Feudálne myslenie tak utláča ľudí, že sotva dýchajú a dusia sa. Nemajú ani štipku sily odporovať, len mlčky trpia a trpia… Nikto sa nikdy neodvážil bojovať alebo sa postaviť za právo a spravodlivosť. Ľudia jednoducho žijú horšie ako zvieratá, bití a týraní feudálnou morálkou, deň čo deň a rok čo rok. Nikdy im nenapadlo hľadať Boha, aby si mohli užívať šťastie v ľudskom svete. Ľudia akoby boli ubití do takej miery, že sú ako opadané jesenné lístie, zvädnuté, vysušené a žltohnedé. Už dávno stratili pamäť, žijú bezmocní v pekle zvanom ľudský svet a čakajú na príchod posledného dňa, aby zahynuli spolu s týmto peklom, akoby posledný deň, po ktorom túžia, bol dňom, keď sa človek dočká pokojného oddychu. Feudálna morálka doviedla život človeka do „podsvetia“, čím ešte viac oslabila silu človeka vzdorovať. Rôzne typy útlaku nútia človeka k tomu, aby sa krok za krokom prepadal hlbšie do „podsvetia“, čoraz ďalej a ďalej od Boha, až sa dnes stal pre Boha úplným cudzincom, a keď sa stretnú, človek sa Mu rýchlo vyhne. Človek na Neho neberie ohľad a necháva Ho stáť osamoteného bokom, akoby Ho nikdy predtým nepoznal a nevidel. Boh však na človeka čakal počas celej dlhej cesty ľudského života, nikdy naň nevylial svoj nezadržateľný hnev, len ticho a bez slova čakal, kým človek učiní pokánie a začne odznova. Boh už dávno prišiel do sveta ľudí, aby s človekom zdieľal jeho utrpenie. Za celé tie roky, počas ktorých žil s človekom, nikto neodhalil Jeho existenciu. Boh len mlčky znáša útrapy biedy v ľudskom svete a zároveň vykonáva dielo, ktoré osobne priniesol. Pre vôľu Boha Otca a pre potreby ľudstva naďalej znáša utrpenie, aké človek nikdy predtým neokúsil. V prítomnosti človeka ho ticho sprevádza a v prítomnosti človeka sa pokoril pre vôľu Boha Otca a pre potreby ľudstva. Poznatky o starovekej kultúre nenápadne ukradli človeka z Božej prítomnosti a vydali ho kráľovi diablov a jeho potomstvu. Štyri knihy a päť klasických textov[a] preniesli myslenie a predstavy človeka do ďalšieho veku vzdoru, v dôsledku čoho človek ešte viac než predtým obdivuje autorov Kníh/Klasických textov, a preto si vytvára ešte nepresnejšie predstavy o Bohu. Človek nevie o tom, že kráľ diablov bezcitne vyhnal Boha z jeho srdca a naplnil ho triumfálnou škodoradosťou. Odvtedy má človek mrzkú a zlú dušu a vzhľad kráľa diablov. Nenávisť k Bohu naplnila jeho hruď a zlomyseľná zákernosť kráľa diablov sa v človeku šírila deň za dňom, až kým ho úplne nepohltila. Človeku už nezostal ani kúsok slobody a nemal nijakú možnosť vymaniť sa z osídiel kráľa diablov. Nemal inú možnosť, ako sa nechať na mieste zajať, vzdať sa a podriadene padnúť v jeho prítomnosti. Kedysi dávno, keď boli ľudské srdce a duša ešte v plienkach, kráľ diablov zasadil do človeka semeno nádoru ateizmu a učil ho takým bludom ako: „Študuj vedu a techniku, realizuj štyri modernizácie, na svete neexistuje nič také ako Boh.“ Pri každej príležitosti navyše kričí: „Spoliehajme sa na našu usilovnú prácu pri budovaní krásnej vlasti“ a žiada od každého človeka, aby sa od detstva pripravoval na vernú službu svojej krajine. Človek bol nevedomky privedený do jeho prítomnosti, kde si kráľ diablov bez váhania prisvojil všetky zásluhy (teda zásluhy patriace Bohu za to, že drží celé ľudstvo vo svojich rukách). Nikdy nemal pocit hanby. Navyše sa bezostyšne zmocnil Božieho ľudu a vtiahol ho späť do svojho domu, kde vyskočil na stôl ako myš a prinútil človeka, aby sa mu klaňal ako Bohu. Aký zúfalec! Vykrikuje škandalózne, šokujúce veci, ako napríklad: „Na svete nie je nič také ako Boh. Vietor vzniká premenami podliehajúcimi prírodným zákonom; dážď vzniká, keď sa vodná para pri nízkej teplote kondenzuje na kvapky, ktoré padajú na zem; zemetrasenie je chvenie zemského povrchu v dôsledku geologických zmien; sucho je dôsledkom suchého vzduchu spôsobeného nukleónovými trhlinami na povrchu Slnka. Ide o prírodné javy. Kde je v tom všetkom vyššia moc?“ Nájdu sa dokonca aj takí, ktorí vykrikujú výroky, ako je tento, výroky, ktoré by nemali zaznievať: „Človek sa v dávnej minulosti vyvinul z opíc a dnešný svet je výsledkom po sebe nasledujúcich primitívnych spoločností, ktoré začali približne pred jedným eónom. To, či krajina bude prekvitať, alebo upadať, je plne v rukách jej obyvateľov.“ Satan v zákulisí núti človeka, aby si ho zavesil na stenu alebo položil na stôl, vzdával mu hold a prinášal obety. Keď kričí: „Boh neexistuje“, zároveň sa stavia do úlohy Boha, bez okolkov Ho vytláča za hranice zeme a stojac na Jeho mieste preberá úlohu kráľa diablov. Aké nezmyselné! Človek ho musí nenávidieť až do špiku kostí. Zdá sa, že Boh a on sú úhlavnými nepriateľmi a že títo dvaja nemôžu spolu existovať. Plánuje vyhnať Boha, zatiaľ čo sa slobodne potuluje mimo dosahu zákona[2]. Taký je to kráľ diablov! Ako možno tolerovať jeho existenciu? Nedá si pokoj, kým nenarobí v Božom diele poriadny chaos a nezanechá ho celé v úplnom zmätku[3], akoby sa chcel stavať proti Bohu až do trpkého konca – kým buď ryba neumrie, alebo sa sieť nepretrhne, zámerne sa stavia proti Bohu a tlačí sa stále bližšie. Jeho ohavná tvár sa už dávno úplne odhalila, teraz je pomliaždená a dobitá[4] a v žalostnom stave, no napriek tomu vo svojej nenávisti voči Bohu nepoľavuje, akoby sa nenávisť nahromadená v jeho srdci dala zmierniť len tým, že pohltí Boha v jednom kuse. Ako môžeme tolerovať tohto Božieho nepriateľa? Naše životné želanie sa naplní jedine ak bude zničený a úplné vyhladený. Ako mu môžeme dovoliť, aby naďalej bezuzdne vyčíňal? Skazil človeka do takej miery, že človek nepozná nebeské slnko, stal sa otupeným a necitlivým. Človek stratil normálny ľudský rozum. Prečo neobetujeme celú svoju bytosť, aby sme ho zničili a spálili, zbavili sa tak všetkých starostí o budúcnosť a umožnili Božiemu dielu skôr dosiahnuť neslýchanú nádheru? Táto banda darebákov prišla do sveta ľudí a uvrhla ho do chaosu. Priviedli všetkých ľudí na okraj priepasti a tajne ich plánujú zhodiť dolu, aby ich rozbili na kusy a potom mohli zožrať ich mŕtvoly. Márne dúfajú, že sa im podarí rozložiť Boží plán a pustiť sa s Ním do zápasu, pričom všetko stavajú na jediný hod kockou[5]. Nie je to vôbec jednoduché! Kríž bol predsa pripravený pre kráľa diablov, ktorý je vinný z tých najodpornejších zločinov. Boh na kríž nepatrí. Už ho odhodil bokom pre diabla. Boh už dávno zvíťazil a viac nesmúti nad hriechmi ľudstva, ale prinesie celému ľudstvu spásu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dielo a vstup (7)

Poznámky pod čiarou:

1. „Nerozložiteľní“ sa tu myslí ako satira, znamená to, že ľudia sú ustrnutí vo svojich vedomostiach, kultúre a duchovnom rozhľade.

2. „Slobodne sa potuluje mimo dosahu zákona“ naznačuje, že diabol sa besnie a vyčíňa.

3. „V úplnom zmätku“ odkazuje na to, ako je diablovo násilné správanie neznesiteľné na pohľad.

4. „Pomliaždená a dobitá“ odkazuje na mrzkú tvár kráľa diablov.

5. „Všetko stavajú na jediný hod kockou“ znamená vložiť všetky peniaze na jedinú stávku v nádeji na výhru. Je to metafora pre diablove zlovestné a nekalé plány. Výraz sa používa posmešne.

a. Štyri knihy a päť klasických textov sú smerodajné knihy konfucianizmu v Číne.


70. Do takzvaného ľudského poznania satan vložil dosť do svojej filozofie života a myslenia. A keď to satan robí, dovoľuje človeku osvojiť si jeho myslenie, filozofiu a názory, aby človek mohol poprieť existenciu Boha a Jeho nadvládu nad všetkými vecami a nad ľudským osudom. Takže keď človek napreduje v štúdiu a získava viac vedomostí, cíti, že existencia Boha sa stáva nejasnou, a možno už viac necíti, že Boh existuje. Satan vštepil človeku určité myšlienky, názory a predstavy. Keď vštepí tento jed do človeka, nie je človek podvedený a skazený satanom? Takže čím podľa vás dnešní ľudia žijú? Nežijú azda podľa poznania a myšlienok, ktoré im vštepil satan? A veci skryté v tomto poznaní a myšlienkach – nie sú to filozofie a jed satana? Človek žije filozofiou a jedom satana. A čo sa nachádza v jadre satanovej skazenosti človeka? Satan chce, aby človek zapieral, odporoval a staval sa proti Bohu tak, ako to robí on. To je satanov cieľ pri kazení človeka a tiež prostriedok, ktorým satan kazí človeka.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný V

71. Satan počas procesu, pri ktorom si človek osvojuje vedomosti, používa najrôznejšie metódy – rozpráva príbehy, jednoducho človeku poskytne nejaký poznatok alebo mu umožní, aby uspokojil svoje túžby alebo ambície. Po akej ceste ťa chce satan viesť? Ľudia si myslia, že na získavaní vedomostí nie je nič zlé a že je to úplne prirodzené. Povedať niečo spôsobom, ktorý znie príťažlivo, podporovať vznešené ideály alebo mať ambície znamená mať motiváciu a to by mala byť v živote tá správna cesta. Nie je to pre ľudí krajší spôsob života, keď môžu napĺňať svoje ideály alebo si úspešne budovať kariéru? Takýmto konaním si človek môže uctiť svojich predkov a zároveň má šancu niečo po sebe zanechať – nie je to dobrá vec? Je to dobrá vec v očiach svetských ľudí a pre nich by to malo byť správne a pozitívne. Nejde však pri tom len o to, že satan svojimi nekalými motívmi navádza ľudí na túto cestu? Samozrejme, nie. V skutočnosti je jedno, aké má človek vznešené ideály, aké realistické sú jeho túžby alebo aké správne môžu byť – všetko, čo chce človek dosiahnuť, a všetko, čo hľadá, je neoddeliteľne spojené s dvomi slovami. Tieto dve slová sú veľmi dôležité pre život každého človeka a sú to veci, ktoré má satan v úmysle človeku vštepiť. Ktoré dve slová to sú? „Sláva“ a „zisk“. Satan používa veľmi rafinovanú metódu – metódu, ktorá je v silnej zhode s predstavami ľudí a ktorá vôbec nie je radikálna. Prostredníctvom nej dosahuje, aby ľudia nevedomky prijali jeho spôsob života, jeho pravidlá, podľa ktorých majú žiť, a stanovili si životné ciele a smerovanie. Popritom zároveň nevedomky začnú mať v živote ambície. Bez ohľadu na to, aké veľkolepé sa tieto životné ambície môžu zdať, sú neoddeliteľne spojené so „slávou“ a „ziskom“. Všetko, čo nejaký veľký alebo slávny človek – vlastne každý človek – v živote nasleduje, súvisí len s týmito dvomi slovami: „sláva“ a „zisk“. Ľudia si myslia, že keď raz majú slávu a zisk, môžu z týchto vecí ťažiť, užívať si vysoké postavenie a veľké bohatstvo a vychutnávať si život. Myslia si, že sláva a zisk sú akýmsi kapitálom, ktorý môžu použiť, aby dosiahli život plný pôžitkov a telesnej rozkoše. Kvôli sláve a zisku, po ktorých ľudstvo tak dychtí, ľudia ochotne, aj keď nevedomky, odovzdajú satanovi svoje telá, mysle, všetko, čo majú, svoju budúcnosť a svoj osud. Robia to bez toho, aby na okamih zaváhali, a úplne ignorujú potrebu získať späť všetko, čo odovzdali. Môžu si ľudia nad sebou zachovať kontrolu, keď týmto spôsobom našli útočisko u satana a stali sa voči nemu lojálni? Určite nie. Satan ich úplne a načisto ovláda. Úplne a načisto sa ponorili do bahna a nevedia sa vyslobodiť. Keď sa niekto ponorí do bahna slávy a zisku, už nehľadá to, čo je svetlé a spravodlivé, ani veci, ktoré sú krásne a dobré. Je to preto, lebo zvodná moc, ktorú majú sláva a zisk nad ľuďmi, je príliš veľká. Stanú sa z nich veci, o ktoré sa ľudia usilujú počas celého života, a dokonca aj počas celej večnosti bez akéhokoľvek konca. Nie je to pravda? Niektorí ľudia povedia, že osvojovať si vedomosti znamená len čítať knihy alebo sa naučiť zopár vecí, ktoré ešte nevedia, aby nezaostávali za dobou alebo nestratili krok so svetom. Osvojujú si vedomosti, len aby mohli položiť jedlo na stôl, pre svoju budúcnosť alebo aby si zabezpečili základné potreby. Existuje nejaký človek, ktorý by desať rokov tvrdo študoval len preto, aby si zabezpečil základné potreby a vyriešil otázku stravy? Nie, takí ľudia neexistujú. Tak prečo potom človek celé tie roky znáša tieto útrapy? Je to pre slávu a zisk. Sláva a zisk na neho v diaľke čakajú, mávajú mu a človek verí, že len vďaka vlastnej usilovnosti, útrapám a snaženiu môže ísť po ceste, ktorá ho dovedie k sláve a zisku. Takýto človek musí prežiť tieto útrapy kvôli svojej budúcej ceste, svojmu budúcemu potešeniu a získaniu lepšieho života. Čo sú to za vedomosti – viete Mi to povedať? Nevštepuje satan človeku pravidlá a filozofiu života ako „Milujte stranu, milujte štát a milujte svoje náboženstvo“ a „Múdry človek sa podrobí okolnostiam“? Nevštepuje satan človeku „vznešené ideály“ života? Zoberte si, napríklad, myšlienky veľkých ľudí, bezúhonnosť slávnych, odvážneho ducha hrdinských postáv či rytierskosť a vľúdnosť protagonistov a šermiarov v románoch o bojových umeniach – nie sú to všetko spôsoby, ktorými satan vštepuje tieto ideály? Tieto myšlienky ovplyvňujú jednu generáciu za druhou a ľudia z každej generácie sú vedení k tomu, aby tieto myšlienky prijali. Neustále sa snažia o „vznešené ideály“, za ktoré dokonca obetujú aj svoje životy. To je spôsob a prístup, ktorým satan využíva vedomosti, aby skazil ľudí. Keď teda satan vedie ľudí po tejto ceste, dokážu uctievať Boha? A dokážu prijať Božie slová a hľadať pravdu? Vôbec nie – pretože satan s nimi zišiel z cesty. Pozrime sa opäť na vedomosti, myšlienky a názory, ktoré ľuďom vštepil satan – obsahujú pravdy o poslušnosti voči Bohu a o uctievaní Boha? Sú v nich pravdy o strachu z Boha a o vyhýbaní sa zlu? Sú v nich nejaké slová Božie? Je v nich niečo, čo súvisí s pravdou? Vôbec nie – tieto veci úplne chýbajú.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný VI

72. Satan používa slávu a zisk, aby ovládal myšlienky človeka, až kým ľudia dokážu myslieť len na slávu a zisk. Usilujú sa o slávu a zisk, prežívajú útrapy kvôli sláve a zisku, znášajú ponižovanie kvôli sláve a zisku, obetujú všetko, čo majú, kvôli sláve a zisku a vynesú akýkoľvek súd alebo prijmú akékoľvek rozhodnutie, aby dosiahli slávu a zisk. Satan takto ľudí spútava neviditeľnými putami a ľudia nemajú silu ani odvahu ich odhodiť. Nevedomky nosia tieto putá a len s veľkými ťažkosťami sa vlečú vpred. Ľudstvo sa kvôli tejto sláve a tomuto zisku vyhýba Bohu, zrádza Ho a je čoraz skazenejšie. Uprostred satanovej slávy a zisku preto týmto spôsobom dochádza k ničeniu jednej generácie za druhou. Keď sa teraz pozrieme na satanovo konanie, nie sú jeho nekalé motívy načisto ohavné? Možno dnes ešte stále nemáte jeho nekalé motívy prečítané, pretože si myslíte, že bez slávy a zisku sa nedá žiť. Myslíte si, že keby ľudia slávu a zisk zanechali, už by nevideli cestu vpred, nevideli by svoje ciele, že ich budúcnosť by bola temná, nejasná a ponurá. Pomaly si však všetci jedného dňa uvedomíte, že sláva a zisk sú obludné putá, ktoré satan používa, aby človeka zviazal. Keď príde ten deň, úplne odoláš satanovej nadvláde a putám, ktoré satan používa, aby ťa zviazal. Keď nastane čas, že si budeš želať odhodiť všetky veci, ktoré do teba satan vštepil, potom sa od satana náhle odpútaš a budeš skutočne nenávidieť všetko, čo ti priniesol. Až potom ľudstvo dosiahne skutočnú lásku a túžbu po Bohu.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný VI

73. Veda robí len to, že umožňuje ľuďom vidieť objekty vo fyzickom svete a uspokojovať ľudskú zvedavosť, ale neumožňuje človeku vidieť zákony, podľa ktorých Boh vládne nad všetkými vecami. Zdá sa, že človek nachádza odpovede vo vede, no tieto odpovede sú nejasné a prinášajú len dočasné uspokojenie – uspokojenie, ktoré slúži len na uväznenie srdca človeka v hmotnom svete. Človek má pocit, že veda mu dáva odpovede, takže keď narazí na hocijaký problém, použije svoje vedecké názory ako základ na dokázanie a akceptovanie tohto problému. Ľudské srdce sa necháva zviesť vedou a je ňou posadnuté do tej miery, že človek už nemá v úmysle spoznávať Boha a uctievať Ho, neverí, že všetky veci pochádzajú od Boha a že človek by mal u Neho hľadať odpovede. Nie je to tak? Čím viac človek verí vede, tým je absurdnejší – verí, že všetko má vedecké riešenie a že výskum môže vyriešiť čokoľvek. Nehľadá Boha a neverí, že existuje. Je mnoho dlhodobých veriacich v Boha, ktorí, keď čelia akémukoľvek problému, použijú počítač na vyhľadanie vecí a odpovedí. Veria iba vedeckým poznatkom. Neveria, že Božie slová sú pravdou, neveria, že Božie slová môžu vyriešiť všetky problémy ľudstva, a nepozerajú sa na nespočetné problémy ľudstva z perspektívy pravdy. Bez ohľadu na to, na aký problém narazia, nikdy sa nemodlia k Bohu ani nehľadajú riešenie hľadaním pravdy v Božích slovách. V mnohých oblastiach by radšej verili, že vedomosti môžu vyriešiť problém. Pre nich je veda konečnou odpoveďou. V srdciach týchto ľudí niet ani kúska miesta pre Boha. Sú to neverci a ich názory na vieru v Boha sa nelíšia od názorov mnohých významných akademikov a vedcov, ktorí sa vždy snažia skúmať Boha pomocou vedeckých metód. Mnohí náboženskí experti sa napríklad vydali na horu, kde spočinula archa, a tak dokázali jej existenciu. V objave archy však nevidia existenciu Boha. Veria iba v príbehy a históriu, čo je výsledkom ich vedeckého výskumu a štúdia materiálneho sveta. Ak skúmaš materiálne veci, či už je to mikrobiológia, astronómia alebo geografia, nikdy nenájdeš výsledok, ktorý dokáže, že Boh existuje alebo že má zvrchovanosť nad všetkými vecami. Čo teda veda robí pre človeka? Nevzďaľuje človeka od Boha? Nevedie k tomu, že ľudia podrobujú Boha štúdiu? Nevyvoláva v ľuďoch väčšie pochybnosti o Božej existencii a zvrchovanosti, a tí potom popierajú a zrádzajú Boha? To je dôsledok. Takže keď satan využíva vedu, aby skazil človeka, aký cieľ sa snaží dosiahnuť? Chce použiť vedecké závery, aby oklamal ľudí a otupil ich, a nejednoznačné odpovede s cieľom zmocniť sa ich sŕdc, aby nehľadali Boha ani neverili v Jeho existenciu. Preto vravím, že veda je jedným zo spôsobov, ktorými satan kazí ľudí.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný V

74. Satan vynašiel a vymyslel mnohé ľudové rozprávania alebo príbehy, ktoré sa objavujú v dejepisných knihách a ktoré v ľuďoch zanechávajú hlboké dojmy z tradičných kultúrnych postáv alebo postáv vzniknutých na základe povier. V Číne napríklad majú „Osem nesmrteľných, ktorí prešli cez more“, „Cestu na západ“, „Nefritového cisára“, „Nezhu, ktorý porazil dračieho kráľa“ a „Investitúru bohov“. Nie je to hlboko zakorenené v mysli človeka? Aj keď niektorí z vás nepoznajú všetky podrobnosti, aj tak poznáte celkové príbehy. Tento všeobecný obsah ti zostáva v srdci a mysli a nemôžeš naň zabudnúť. Sú to rôzne myšlienky alebo legendy, ktoré satan pripravil pre človeka už dávno a ktoré sa šíria v rôznom čase. Tieto veci priamo poškodzujú a narúšajú duše ľudí a stále znova ich fascinujú. To znamená, že keď raz prijmeš takúto tradičnú kultúru, príbehy alebo veci založené na poverách, keď sa ti zakorenia v mysli a ostanú ti v srdci, je to, akoby si bol očarený – uviazneš v týchto kultúrnych pasciach, myšlienkach a tradičných príbehoch a budeš nimi ovplyvnený. Ovplyvňujú tvoj život, tvoj pohľad naň a tvoj úsudok. Ešte viac ovplyvňujú tvoje hľadanie pravej cesty života – ide naozaj o zlé čary. Akokoľvek sa snažíš, nemôžeš sa ich striasť. Sekáš do nich, no nemôžeš ich odseknúť, udieraš do nich, no nemôžeš ich odraziť. Navyše platí, že keď ľudia nevedomky podľahnú týmto čarom, podvedome začnú uctievať satana a vo svojich srdciach živia jeho obraz. Inými slovami, satan sa stane ich idolom, objektom, ktorý majú uctievať a ku ktorému majú vzhliadať, ba dokonca zájdu až tak ďaleko, že ho považujú za Boha. Tieto veci sú v srdciach ľudí bez ich vedomia, ovládajú ich slová a činy. Tieto príbehy a legendy navyše najprv považuješ za nepravdivé, no potom nevedomky uznáš ich existenciu, vďaka čomu sa stanú skutočnými postavami a premenia sa na skutočné, existujúce objekty. Vo svojej nevedomosti podvedome prijmeš tieto myšlienky a existenciu týchto vecí. Zároveň podvedome prijmeš diablov, satana a idoly vo svojom domove a srdci – ide naozaj o čary.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný VI

75. Boh najviac nenávidí, keď sa ľudia venujú činnostiam založeným na poverách, ale mnohí ľudia sa ich stále nedokážu vzdať, pretože si myslia, že tieto činnosti založené na poverách sú nariadené Bohom, a dokonca ani dnes sa ich ešte úplne nezbavili. Veci, ktoré mladí ľudia riešia pri svadobných hostinách a výbave pre nevestu, peňažné dary, hostiny a podobné spôsoby, ktorými sa oslavujú radostné udalosti, starodávne zdedené formulky, všetky nezmyselné činnosti založené na poverách vykonávané pre mŕtvych a pohrebné obrady – tie Boh nenávidí ešte viac. Dokonca nenávidí aj deň bohoslužieb (vrátane sviatočného dňa, ako ho dodržiava náboženský svet) a ešte viac nenávidí a odmieta spoločenské vzťahy a svetské interakcie medzi ľuďmi. Dokonca ani Čínsky nový rok a Vianoce, ktoré každý pozná, nie sú ustanovené Bohom, nehovoriac o hračkách a výzdobe pri týchto sviatkoch, ako sú kuplety, petardy, lampióny, sväté prijímanie, vianočné darčeky a vianočné oslavy – nie sú to v mysliach ľudí modly? Lámanie chleba vo sviatočný deň, víno a jemné plátno sú ešte charakteristickejšie modly. Všetky tradičné sviatočné dni obľúbené v Číne, ako napríklad Deň dračích hláv, Sviatok dračích lodí, Sviatok stredu jesene, Sviatok Laba a Nový rok, a sviatky v rámci náboženského sveta, ako napríklad Veľká noc, Deň krstu a Vianoce, všetky tieto neopodstatnené sviatky boli ustanovené a tradované mnohými ľuďmi od dávnych čias až po dnešok. Pretrvali až do dnešných čias vďaka bohatej fantázii a dôvtipnej predstavivosti ľudstva. Zdá sa, že sú bezchybné, ale v skutočnosti sú to klamstvá, ktorými Satan vodí ľudstvo za nos. Čím viac sa nejaké miesto hmýri satanmi a čím je nemodernejšie a zaostalejšie, tým hlbšie sú v ňom zakorenené feudálne zvyky. Tieto veci ľudí pevne zväzujú a neposkytujú im absolútne žiadny priestor na posun. Mnohé sviatky v náboženskom svete zdanlivo vykazujú veľkú originalitu a vytvárajú most k Božiemu dielu, ale v skutočnosti sú to neviditeľné putá, ktorými satan spútava ľudí a bráni im spoznať Boha – všetko sú to satanove ľstivé úskoky. V skutočnosti, keď je nejaká etapa Božieho diela ukončená, On už zničil nástroje a štýl tej doby bez toho, aby zanechal nejakú stopu. „Zbožní veriaci“ však naďalej uctievajú tieto hmatateľné materiálne predmety, medzitým odsúvajú to, čo Boh má, do úzadia svojich myslí, ďalej to neštudujú a zdá sa, že sú plní lásky k Bohu, hoci v skutočnosti Ho už dávno vytlačili z domu a na stôl si postavili satana, aby sa mu klaňali. Portréty Ježiša, kríž, Mária, Ježišov krst a Posledná večera – ľudia ich uctievajú ako Pána nebies, pričom stále opakujú „Pane, nebeský Otče“. Nie je to všetko žart? Mnohé podobné výroky a praktiky, ktoré sa dodnes tradujú medzi ľuďmi, sú voči Bohu nenávistné, vážne bránia Bohu v ceste vpred a navyše vytvárajú obrovské prekážky pri vstupe ľudstva. Ak odhliadneme od toho, do akej miery satan skazil ľudstvo, vnútro ľudí je plné vecí, ako sú zákon Witnessa Leeho, Lawrencove skúsenosti, prieskumy Watchmana Neeho a Pavlovo dielo. Boh jednoducho nemá na ľudí ako pôsobiť, pretože majú v sebe príliš veľa individualizmu, zákonov, pravidiel, predpisov, systémov a podobne. Všetky tieto veci, spolu s feudálnymi sklonmi ľudí k poverám, zachvátili a pohltili ľudstvo. Akoby myšlienky ľudí boli zaujímavým filmom rozprávajúcim farebnú rozprávku, v ktorej sa na oblakoch preháňajú fantastické bytosti, také nápadité, že ľudí ohromujú a nechávajú ich užasnutých a bez slov. Pravdu povediac, dielo, ktoré dnes Boh prichádza vykonať, spočíva najmä v tom, aby sa zaoberal poverčivými vlastnosťami ľudí a rozptýlil ich a úplne zmenil ich mentálny postoj. Božie dielo nepretrváva až do dnešných čias vďaka dedičstvu, ktoré si ľudstvo odovzdáva z generácie na generáciu, ale je to dielo, ktoré osobne začal a dokončil On, bez toho, aby bolo potrebné nadväzovať na odkaz nejakého veľkého duchovného človeka alebo dediť nejaké dielo reprezentatívnej povahy, ktoré Boh vykonal v nejakej inej ére. Ľudia sa nemusia zaoberať žiadnou z týchto vecí. Boh má dnes iný štýl reči a pôsobenia, tak prečo by sa mali ľudia trápiť? Ak budú ľudia kráčať cestou dneška v rámci súčasného prúdu a zároveň pokračovať v dedičstve svojich „predkov“, nedosiahnu svoj cieľ. Boh cíti hlboký odpor k tomuto konkrétnemu spôsobu ľudského správania, rovnako ako sa Mu hnusia roky, mesiace a dni ľudského sveta.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dielo a vstup (3)

76. Satan spôsobuje skazu človeka a ovláda ho prostredníctvom sociálnych trendov. Sociálne trendy pokrývajú mnoho aspektov vrátane rôznych oblastí, ako sú online hry, zbožňovanie celebrít, uctievanie slávnych a veľkých postáv či filmových a hudobných idolov atď. – to všetko je súčasť sociálnych trendov a nemusíme tu zachádzať do podrobností. Budeme hovoriť len o myšlienkach, ktoré sociálne trendy v ľuďoch vyvolávajú, o tom, ako určujú správanie ľudí vo svete, a o životných cieľoch a vyhliadkach, ktoré ľuďom prinášajú. Tieto myšlienky sú veľmi dôležité a môžu ovládať a ovplyvňovať myšlienky ľudí a ich názor. Tieto trendy vznikajú jeden po druhom a všetky majú zlý vplyv, ktorý neustále znehodnocuje ľudstvo, v dôsledku čoho ľudia strácajú vedomie, ľudskú prirodzenosť a rozum, oslabujú sa ich mravy a ešte viac kvalita ich charakteru, a to až tak, že dokonca môžeme povedať, že väčšina ľudí nemá bezúhonnosť, ľudskú prirodzenosť ani svedomie a už vôbec nie rozum. O aké sociálne trendy teda ide? Sú to trendy, ktoré nemôžeš vidieť voľným okom. Keď sa svetom preženie nový trend, k jeho priekopníkom možno patrí len malý počet ľudí, ktorí vystupujú ako vzory určujúce trend. Najprv začnú robiť nejakú novú vec, potom si osvoja nejakú novú myšlienku alebo pohľad. Väčšina ľudí sa však dá v stave nevedomosti postupne nakaziť, pritiahnuť a asimilovať týmto trendom a nakoniec ho všetci nevedomky a nedobrovoľne prijmú, ponoria sa doň a nechajú sa ním ovládať. Takéto trendy jeden po druhom spôsobujú, že ľudia, ktorí nemajú zdravé telo a myseľ, nevedia, čo je pravda, a nedokážu rozlíšiť medzi pozitívnymi a negatívnymi vecami, s radosťou prijmú tieto trendy, ako aj životné názory a hodnoty pochádzajúce od satana. Prijmú, čo im satan hovorí o prístupe k životu, i spôsob života, ktorý im satan „venuje“, a nemajú silu ani schopnosť a už vôbec nie povedomie, aby odolali…

… Satan používa tieto sociálne trendy, aby ľudí krok za krokom nalákal do hniezda diablov, aby angažovaní v sociálnych trendoch nevedomky obhajovali peniaze a materiálne túžby, skazenosť a násilie. Keď tieto veci prenikli do srdca človeka, čím sa potom človek stane? Stane sa diablom, satanom! Prečo? Pretože k čomu človek psychologicky inklinuje vo svojom srdci? Čo uctieva? Začne sa tešiť zo skazenosti a násilia a neprejavuje lásku ku kráse ani k dobru a už vôbec nie k pokoju. Ľudia nie sú ochotní žiť jednoduchý život normálnej ľudskej prirodzenosti. Namiesto toho si chcú užívať vysoké postavenie a veľké bohatstvo a zabávať sa telesnými pôžitkami – urobia všetko, aby uspokojili vlastné telo, bez obmedzení a pút, ktoré by ich pribrzdili. Inými slovami, urobia hocičo, čo si prajú. Keď sa človek ponoril do týchto trendov, môžu ti vedomosti, ktoré si si osvojil, pomôcť oslobodiť sa? Môže ti tvoje chápanie tradičnej kultúry a povier pomôcť uniknúť z tejto zúfalej situácie? Môžu tradičné mravy a obrady, ktoré človek pozná, pomôcť ľuďom, aby sa správali zdržanlivo? Vezmime si napríklad Konfuciove Rozhovory a výroky a Tao Te Ťinga. Dokážu pomôcť ľuďom vyviaznuť z bahna týchto zlých trendov? Vôbec nie. Človek sa teda stáva čoraz horším, arogantnejším, povýšeneckejším, sebeckejším a zákernejším. Medzi ľuďmi už viac neexistuje náklonnosť, medzi členmi rodiny nie je láska, medzi príbuznými a priateľmi nie je porozumenie. Ľudské vzťahy sa začali vyznačovať násilím. Každý človek sa snaží použiť násilné metódy, aby žil medzi ostatnými ľuďmi. Svojho každodenného chleba sa zmocňuje násilím, svoje pozície a zisky dosahuje násilím a používa násilné a zlé spôsoby, aby spravil čokoľvek, čo chce. Nie je táto ľudská prirodzenosť desivá? Je, a to veľmi – ľudia nielenže ukrižovali Boha, ale zabili by všetkých, ktorí Ho nasledujú – pretože človek je príliš skazený.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný VI

77. „Peniaze točia svetom“ je filozofia satana. Prevláda medzi celým ľudstvom, v každej ľudskej spoločnosti. Dalo by sa povedať, že je to trend. Je to preto, že to bolo vštepené do srdca každého jedného človeka, ktorý toto príslovie spočiatku neprijal, no keď prišiel do kontaktu so skutočným životom, ticho ho akceptoval a začal mať pocit, že tieto slová sú skutočne pravdivé. Nie je to proces, v ktorom satan kazí človeka? Možno ľudia nechápu toto príslovie rovnako, ale každý si ho vykladá a uznáva ho inak na základe vecí, ktoré sa dejú v jeho okolí, a na základe svojich vlastných osobných skúseností. Nie je to tak? Bez ohľadu na to, koľko skúseností má niekto s týmto príslovím, aký negatívny vplyv to môže mať na srdce človeka? Niečo sa odhaľuje cez ľudskú povahu ľudí na tomto svete vrátane každého jedného z vás. Čo je to? Je to uctievanie peňazí. Je ťažké odstrániť to zo srdca človeka? Je to veľmi ťažké! Zdá sa, že skazenosť človeka spôsobená satanom je skutočne hlboká! Satan využíva peniaze, aby pokúšal ľudí, a kazí ich, aby uctievali peniaze a obdivovali materiálne veci. A ako sa toto uctievanie peňazí prejavuje v ľuďoch? Máte pocit, že by ste na tomto svete nemohli prežiť bez peňazí a že ani jeden deň bez peňazí by nebol možný? Postavenie ľudí je založené na tom, koľko majú peňazí, rovnako ako rešpekt, ktorý vzbudzujú. Chrbty chudobných sa ohýbajú hanbou, zatiaľ čo bohatí si užívajú svoje vysoké postavenie. Stoja pyšne a so vztýčenou hlavou, hovoria nahlas a žijú arogantne. Čo toto príslovie a trend prináša ľuďom? Nie je pravda, že mnohí ľudia prinášajú hocijaké obete v honbe za peniazmi? Nestráca mnoho ľudí svoju dôstojnosť a integritu v honbe za ďalšími peniazmi? Neprichádzajú mnohí ľudia kvôli peniazom o príležitosť splniť si svoju povinnosť a nasledovať Boha? Nie je strata šance získať pravdu a byť spasený pre ľudí najväčšou zo všetkých strát? Nie je satan zákerný, keď používa túto metódu a toto príslovie, aby človeka skazil až do takej miery? Nie je to zlomyseľný trik? Keď spočiatku namietaš proti tomuto populárnemu prísloviu, no nakoniec ho akceptuješ ako pravdu, tvoje srdce úplne padne do satanovho zovretia, a preto nechtiac začneš žiť podľa tohto príslovia. Do akej miery ťa toto príslovie ovplyvnilo? Možno poznáš pravú cestu a možno poznáš pravdu, ale nie je v tvojej moci ju nasledovať. Môžeš jasne vedieť, že Božie slová sú pravda, ale nie si ochotný zaplatiť cenu ani trpieť, aby si získal pravdu. Namiesto toho by si radšej obetoval vlastnú budúcnosť a osud, aby si odporoval Bohu až do úplného konca. Bez ohľadu na to, čo Boh hovorí, bez ohľadu na to, čo Boh koná, bez ohľadu na to, či chápeš, aká hlboká a aká veľká je Božia láska k tebe, tvrdohlavo by si trval na tom, že si budeš robiť, čo chceš, a zaplatíš cenu za toto príslovie. To znamená, že toto príslovie už oklamalo a opanovalo tvoje myšlienky, už ovládlo tvoje správanie a ty by si ho radšej nechal vládnuť tvojmu osudu, než aby si sa vzdal svojej honby za bohatstvom. Že ľudia môžu takto konať, že môžu byť ovládaní a manipulovaní slovami satana – neznamená to, že satan ich oklamal a skazil? Nezapustili filozofia a zmýšľanie satana a jeho povaha korene v tvojom srdci? Keď sa slepo ženieš za bohatstvom a vzdávaš sa hľadania pravdy, nedosiahol satan svoj cieľ oklamať ťa? Je to presne tak. Môžeš teda cítiť, keď si oklamaný a skazený satanom? Nemôžeš. Ak nemôžeš vidieť satana stáť priamo pred tebou alebo cítiť, že je to satan, ktorý v tieni hrá svoje hry, bol by si schopný vidieť satanovu podlosť? Mohol by si vedieť, ako satan kazí ľudstvo? Satan kazí človeka vždy a všade. Satan znemožňuje človeku brániť sa proti tejto skazenosti a robí ho proti nej bezmocným. Satan ťa núti prijať jeho myšlienky, jeho názory a zlé veci, ktoré z neho pochádzajú, v situáciách, keď si nevedomý a keď netušíš, čo sa s tebou deje. Ľudia tieto veci akceptujú a vôbec proti nim nenamietajú. Vážia si ich a držia sa ich ako pokladu, nechávajú sa nimi manipulovať a zahrávajú sa s nimi. Takto ľudia žijú pod mocou satana, nevedome ho poslúchajú a skazenosť človeka spôsobená satanom je čoraz hlbšia.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný V

78. Existuje šesť hlavných ľstí, ktoré satan používa na skazenie človeka

Prvou je ovládanie a donucovanie. Satan spraví všetko možné, aby ovládol tvoje srdce. Čo je to donucovanie? Znamená to používanie zastrašujúcej a násilnej taktiky, aby si ho poslúchal a myslel na dôsledky prípadného neuposlúchnutia. Bojíš sa a neodvážiš sa mu vzdorovať, takže sa mu podriadiš.

Druhou je podvádzanie a ľstivosť. Čo znamená podvádzanie a ľstivosť? Satan si vymyslí nejaké príbehy a klamstvá a navedie ťa, aby si im uveril. Nikdy ti nepovie, že človeka stvoril Boh, ale ani ti priamo nepovie, že ťa nestvoril Boh. Slovo Boh vôbec nepoužíva. Namiesto neho používa ako náhradu niečo iné, pomocou čoho ťa oklame, aby si v podstate nemal o existencii Boha ani potuchy. Samozrejme, táto ľstivosť zahŕňa mnohé aspekty, nielen tento jeden.

Treťou je násilná indoktrinácia. Čím ľudí násilne indoktrinuje? Dochádza k násilnej indoktrinácii na základe vlastného rozhodnutia človeka? Robí sa s jeho súhlasom? Určite nie. Aj keď nesúhlasíš, nemôžeš s tým nič spraviť. Satan ťa v tvojej nevedomosti indoktrinuje, vštepuje ti svoje myslenie, svoje pravidlá života a svoju podstatu.

Štvrtou je zastrašovanie a zvádzanie. Znamená to, že satan používa rôzne ľsti, aby si ho prijal, nasledoval ho a slúžil mu. Spraví všetko, aby dosiahol svoje ciele. Niekedy ti prejaví drobné láskavosti a pritom ťa po celý čas vábi, aby si sa dopustil hriechu. Ak ho nebudeš nasledovať, privodí ti utrpenie, potrestá ťa a použije rôzne spôsoby, aby ťa napadol a strojil proti tebe úklady.

Piatou je klamanie a ochromenie. Ku klamaniu a ochromeniu dochádza vtedy, keď satan ľuďom hovorí sladko znejúce slová a myšlienky, ktoré sú v súlade s ich predstavami a zdajú sa hodnoverné, aby to vyzeralo tak, že berie ohľad na pozemskú situáciu ľudí, na ich životy a budúcnosť, pričom v skutočnosti je jeho jediným cieľom ťa oklamať. Potom ťa ochromí, takže nevieš, čo je správne a čo nesprávne, aby ťa bez tvojho vedomia preľstil a mohol ťa ovládať.

Šiestou je zničenie tela a mysle. Ktorú časť človeka satan ničí? Satan ničí tvoju myseľ, takže nedokážeš odolať, čo znamená, že tvoje srdce sa kúsok po kúsku proti tvojej vôli obracia k nemu. Tieto veci do teba vštepuje každý deň, každý deň používa tieto myšlienky a kultúru, aby ťa ovplyvnil a pripravil, kúsok po kúsku podrýva tvoju vôľu, až nakoniec viac netúžiš byť dobrým človekom a nechceš sa postaviť za to, čo nazývaš spravodlivosťou. Nevedomky stratíš vôľu plávať proti prúdu a namiesto toho plávaš po prúde. Zničenie znamená, že satan natoľko trápi ľudí, že sa stanú tieňmi samých seba a prestanú byť ľuďmi. Vtedy satan udrie, zmocní sa ich a pohltí ich.

Každá z týchto ľstí, ktoré satan používa na to, aby človeka skazil, oberá človeka o silu odporovať a každá z nich môže byť pre človeka smrtiaca. Inými slovami, všetko, čo satan robí, a všetky ľstí, ktoré používa, ťa môžu dostať pod jeho nadvládu a stiahnuť do bahna zla a hriechu. To sú ľsti, ktoré satan používa, aby skazil človeka.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný VI

79. Človeka, narodeného do takejto špinavej krajiny, vážne skazila spoločnosť. Podľahol vplyvu feudálnej etiky a vzdelával sa na „inštitúciách vyššieho vzdelávania“. Spiatočnícke myslenie, skazená morálka, podradný pohľad na život, opovrhnutiahodná filozofia žitia, úplne bezcenná existencia a zvrátený životný štýl a zvyky – to všetko vážne zasiahlo srdce človeka a vážne podkopalo a nalomilo jeho svedomie. Výsledkom toho je, že sa človek stále viac vzďaľuje od Boha a ešte viac mu odporuje. Ľudská povaha sa stáva každým dňom podlejšia a niet jedinej osoby, ktorá by sa pre Boha niečoho ochotne vzdala, niet jedinej osoby, ktorá by Ho ochotne poslúchala, a niet jedinej osoby, ktorá by ochotne hľadala Božie zjavenie. Namiesto toho je človek v moci satana a tak hľadá iba potešenie, oddáva sa skazenosti tela v krajine bahna. Aj keď tí, ktorí žijú v temnote, počujú pravdu, ani nepomyslia na to, že ju v svojich životoch uplatnili, nemajú vôľu hľadať Boha, hoci uvideli Jeho zjavenie. Ako by mohlo dostať tak skazené ľudstvo nejakú šancu na spásu? Ako by mohlo tak dekadentné ľudstvo žiť vo svetle?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Nezmeniť svoju povahu znamená znepriateliť si Boha

80. Hoci sa satan zdá byť ľudský, spravodlivý a cnostný, jeho podstata je krutá a zlá

Satan si buduje meno tým, že klame ľudí, a často sa stavia do úlohy priekopníka a vzoru spravodlivosti. Pod falošnou zámienkou ochrany spravodlivosti škodí ľuďom, požiera ich duše a používa všakovaké prostriedky, aby človeka ochromil, oklamal a vyprovokoval. Jeho cieľom je, aby človek schvaľoval jeho zlé konanie a podporoval ho, aby sa k nemu pridal a odporoval Božej autorite a zvrchovanosti. Keď však človek prekukne jeho plány a intrigy a odhalí jeho odporné vlastnosti, a keď si už nepraje, aby ho naďalej pošliapaval a podvádzal, aby mu naďalej otročil či aby bol zároveň potrestaný a zničený, vtedy satan zmení svoje predošlé „sväté“ vlastnosti a strhne si falošnú masku, aby odhalil svoju pravú tvár, ktorá je zlá, zlomyseľná, škaredá a surová. Najväčšmi by chcel zahubiť všetkých, ktorí ho nechcú nasledovať, a odporujú jeho zlým silám. V tom bode si už satan nemôže osvojiť dôveryhodnú, uhladenú podobu; namiesto toho sa pod ovčím rúchom odhalia jeho pravé škaredé a diabolské črty. Keď vyjdú najavo satanove plány a odhalia sa jeho pravé vlastnosti, rozzúri sa a odkryje svoje barbarstvo. Následne sa jeho túžba škodiť a požierať ľudí len umocní. Je to preto, lebo ho hnevá, keď sa človek otvorí pravde, a cíti silnú pomstychtivosť voči ľuďom za ich túžbu po slobode a svetle a vymanenie sa z jeho väzenia. Jeho hnev má za cieľ brániť a udržiavať jeho zlo a je tiež pravým zjavením jeho krutej prirodzenosti.

Satanovo správanie za každých okolností odkrýva jeho zlú prirodzenosť. Všetky zlé činy, ktoré satan vykonal na človeku – od jeho počiatočného úsilia nahovoriť človeka, aby ho nasledoval, cez jeho vykorisťovanie, v rámci ktorého zaťahuje človeka do svojich zlých skutkov, až po jeho pomstychtivosť voči človeku po tom, čo sa odkryli jeho pravé vlastnosti a človek ho spoznal a opustil –, odhaľujú zlú satanovu podstatu a to, že nemá vzťah k pozitívnym veciam a že je zdrojom všetkého zla. Celé jeho konanie chráni jeho zlo, zachováva kontinuitu jeho zlých činov, ide proti spravodlivým a pozitívnym veciam a ničí zákony a poriadok normálnej ľudskej existencie. Tieto satanove činy sú nepriateľské voči Bohu a Boží hnev ich zničí. Hoci má satan svoj hnev, jeho hnev je len prostriedkom na vybitie jeho zlej prirodzenosti. Satan sa rozčuľuje a zúri práve preto, lebo jeho príšerné plány boli odhalené; jeho intrigy mu len tak ľahko neprejdú; jeho divoké ambície a túžba nahradiť Boha a konať ako Boh boli porazené a prekazené; a jeho cieľ ovládnuť celé ľudstvo teraz vyšiel nazmar a už nikdy mu nevyjde. Opakované privolávanie Božieho hnevu, zas a znova, zastavilo satanove intrigy a prerušilo šírenie a bujnenie satanovho zla. Preto satan neznáša Boží hnev a zároveň sa ho bojí. Zakaždým, keď zostúpi Boží hnev, nielenže odhalí satanovu pravú odpornú podobu, ale zároveň vystaví satanove zlé túžby svetlu a počas toho tiež vychádzajú na povrch dôvody satanovho hnevu voči ľudstvu. Výbuch satanovho hnevu je pravým zjavením jeho zlej prirodzenosti a odhalením jeho plánov. Každé rozhorčenie satana, samozrejme, ohlasuje zničenie zlých vecí a ochranu a pokračovanie pozitívnych vecí; ohlasuje pravdu, že Boží hnev nemožno uraziť!

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Sám Boh, jedinečný II

Predchádzajúci: II. Slová o Božom diele súdu posledných dní

Ďalší: B. Slová o odhalení satanskej povahy skazeného ľudstva a jeho prirodzenosti-podstaty

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger