Všetci ľudia, ktorí nepoznajú Boha, sa stavajú proti Bohu

Pochopiť zmysel Božieho diela, účinok Jeho diela na človeka a presnú podobu Jeho vôle pre človeka – to by mal dosiahnuť každý, kto Boha nasleduje. Práve poznanie Božieho diela je však to, čo dnes všetkým ľuďom chýba. Skutky, ktoré Boh vykonal na ľuďoch, celé Božie dielo a presná podoba Božej vôle pre človeka, od stvorenia sveta až po súčasnosť – nič z toho človek nepozná ani nechápe. Tento nedostatok vidno nielen v celom náboženskom svete, ale aj u všetkých, ktorí veria v Boha. Až príde deň, keď skutočne uvidíš Boha a naozaj oceníš Jeho múdrosť, keď uvidíš všetky skutky, ktoré Boh vykonal, keď rozpoznáš, čo Boh má a čím je, keď uvidíš Jeho štedrosť, múdrosť, zázraky a všetko, čo vykonal na ľuďoch, vtedy dosiahneš úspech vo svojej viere v Boha. Hovorí sa, že Boh je všeobjímajúci a nadovšetko štedrý – čo to však presne znamená? Ak to nechápeš, potom ťa nemožno považovať za veriaceho v Boha. Prečo hovorím, že príslušníci náboženského sveta nie sú veriaci v Boha, ale sú to ničomníci rovnakého druhu ako diabli? Keď hovorím, že sú ničomníci, je to preto, lebo nerozumejú Božej vôli a nie sú schopní vidieť Jeho múdrosť. Boh im nikdy nezjaví svoje dielo. Sú slepí, nedokážu vidieť Božie skutky, Boh ich opustil a úplne im chýba Jeho starostlivosť a ochrana, nehovoriac o diele Ducha Svätého. Všetci, ktorí sú bez Božieho diela, sú ničomníci a protivníci Boha. Protivníci Boha, o ktorých hovorím, sú tí, ktorí Boha nepoznajú a uznávajú Ho len svojimi perami, nasledujú Boha, a predsa sa Mu nepodriaďujú, tešia sa Božej milosti, a predsa o Ňom nedokážu svedčiť. Bez pochopenia účelu Božieho diela alebo pochopenia diela, ktoré Boh koná v človeku, človek nemôže byť v súlade s Božou vôľou ani svedčiť o Bohu. Dôvod, prečo sa človek stavia proti Bohu, pramení na jednej strane z jeho skazenej povahy, na druhej strane z neznalosti Boha a z nedostatočného chápania zásad Božieho konania a Jeho úmyslov s človekom. Tieto dva aspekty spolu tvoria dejiny odporu človeka voči Bohu. Novici vo viere odporujú Bohu, pretože tento odpor pramení z ich prirodzenosti, zatiaľ čo u tých, ktorí veria už mnoho rokov, vyplýva odpor voči Bohu z ich neznalosti Boha a z ich skazenej povahy. Než sa Boh stal telom, miera odporu človeka proti Bohu závisela od toho, či dodržiaval nariadenia stanovené Bohom na nebi. Napríklad vo veku zákona bol považovaný za odporcu Boha každý, kto nedodržiaval Jahveho zákony. Každý, kto ukradol obete určené Jahvemu alebo kto sa staval proti tým, ktorí sa tešili Jahveho priazni, bol považovaný za odporcu Boha a ukameňovaný na smrť. Každý, kto nerešpektoval svojho otca a matku, alebo kto udrel či preklial iného, bol považovaný za niekoho, kto nedodržiaval zákony. A všetci, ktorí nedodržiavali Jahveho zákony, boli považovaní za Jeho protivníkov. To už neplatilo vo veku milosti, keď sa za odporcu Boha považoval každý, kto sa staval proti Ježišovi, rovnako ako každý, kto sa nepodriadil Ježišovým slovám. V tomto období sa spôsob definovania odporu proti Bohu stal oveľa presnejším a praktickejším. V čase, keď sa Boh ešte nestal telom, závisela miera odporu človeka proti Bohu od toho, či človek uctieval neviditeľného Boha na nebi a vzhliadal k nemu. Spôsob, akým sa v tom čase definoval odpor voči Bohu, nebol až taký praktický, pretože človek nemohol vidieť Boha, nepoznal Boží obraz ani nevedel, ako Boh koná a hovorí. Človek nemal vôbec žiadne predstavy o Bohu a veril v Boha len neurčito, pretože Boh sa človeku ešte nezjavil. Preto bez ohľadu na to, ako človek veril v Boha vo svojej predstavivosti, Boh človeka neodsúdil ani od neho príliš veľa nežiadal, pretože človek Boha nedokázal vidieť. Keď sa Boh stane telom a príde pôsobiť medzi ľudí, všetci na Neho hľadia a počúvajú Jeho slová, a všetci vidia skutky, ktoré Boh koná vo svojom tele. V tej chvíli sa všetky ľudské predstavy premenia na penu. Tí, ktorí videli Boha zjaviť sa v tele, nebudú odsúdení, ak sa Mu dobrovoľnepodriadia, zatiaľ čo tí, ktorí sa proti nemu zámerne stavajú, budú považovaní za Jeho odporcov. Títo ľudia sú antikristi, nepriatelia, ktorí sa úmyselne stavajú proti Bohu. Nebudú zatratení tí, ktorí prechovávajú predstavy o Bohu, ale sú stále pripravení a ochotní sa Mu podriadiť. Boh zatracuje človeka na základe jeho zámerov a činov, nikdy nie pre jeho myšlienky a predstavy. Ak by zatracoval človeka na základe jeho myšlienok a predstáv, potom by ani jeden človek nebol schopný uniknúť z rozhnevaných Božích rúk. Tí, ktorí sa úmyselne stavajú proti vtelenému Bohu, budú potrestaní za svoj nedostatok podriadenosti. Odpor týchto ľudí, ktorí sa úmyselne stavajú proti Bohu, pramení z toho, že prechovávajú predstavy o Bohu, čo ich vedie k činom, ktoré vyrušujú Božie dielo. Títo ľudia úmyselne vzdorujú Božiemu dielu a ničia ho. Nielenže prechovávajú predstavy o Bohu, ale zapájajú sa aj do činností, ktoré vyrušujú Jeho dielo, a preto budú ľudia tohto druhu zatratení. Tí, ktorí úmyselne nevyrušia Božie dielo, nebudú odsúdení ako hriešnici, pretože sa Mu dokážu dobrovoľne podriadiť a nezapájať sa do činností, ktoré spôsobujú rozvrat a narušenie. Títo ľudia nebudú zatratení. Keď však ľudia zažívajúci Božie dielo už mnoho rokov naďalej prechovávajú predstavy o Bohu, stále nie sú schopní spoznať dielo vteleného Boha a, bez ohľadu na to, koľko rokov zažívajú Jeho dielo, sú naďalej plní predstáv o Bohu a nedokážu Ho spoznať, potom – hoci sa nezapájajú do rušivých aktivít – sú ich srdcia stále plné mnohých predstáv o Bohu, a aj keď tieto predstavy nie sú zjavné, títo ľudia vôbec nepomáhajú Božiemu dielu. Nie sú schopní šíriť evanjelium pre Boha ani o Ňom svedčiť. Títo ľudia sú naničhodníci a hlupáci. Keďže nepoznajú Boha a navyše sú úplne neschopní zahodiť svoje predstavy o Ňom, budú zatratení. Dá sa to povedať takto: Je normálne, že novici vo viere majú predstavy o Bohu alebo o Ňom nič nevedia, ale pre niekoho, kto verí v Boha už mnoho rokov a zažil veľkú časť Jeho diela, by nebolo normálne, aby naďalej prechovával predstavy o Bohu, a bolo by ešte menej normálne, keby niekto taký vôbec nepoznal Boha. To nie je normálny stav, a preto budú zatratení. Všetci títo abnormálni ľudia sú odpad. Sú to tí, ktorí sa najviac stavajú proti Bohu, a ktorí sa tešia Božej milosti zbytočne. Všetci títo ľudia budú nakoniec vyhnaní!

Každý, kto nechápe zmysel Božieho diela, sa stavia Bohu na odpor, a ten, kto pochopil zmysel Božieho diela, ale stále sa nesnaží uspokojiť Boha, bude o to viac považovaný za protivníka Boha. Sú ľudia, ktorí čítajú Bibliu vo veľkých kostoloch a recitujú ju celý deň, ale ani jeden z nich nechápe účel Božieho diela. Ani jeden z nich nie je schopný spoznať Boha a už vôbec nikto z nich nedokáže byť v súlade s Božou vôľou. Všetci sú to bezcenní, odporní ľudia a každý z nich povýšenecky poučuje Boha. Úmyselne sa stavajú proti Bohu, aj keď nesú Jeho zástavu. Tvrdia, že veria v Boha, no aj tak jedia ľudské mäso a pijú ľudskú krv. Všetci títo ľudia sú diabli, ktorí požierajú dušu človeka, vodcovia démonov, ktorí zámerne vyrušujú tých, ktorí sa snažia vykročiť na správnu cestu, a polená pod nohami tých, ktorí hľadajú Boha. Môže sa zdať, že majú „zdravú konštitúciu“, ale ako majú ich nasledovníci vedieť, že nie sú nikto iný ako antikristi, ktorí vedú ľudí k tomu, aby sa stavali proti Bohu? Ako majú ich nasledovníci vedieť, že sú to živí diabli oddaní požieraniu ľudských duší? Tí, ktorí v Božej prítomnosti majú o sebe veľmi vysokú mienku, sú tí najúbohejší z ľudí, zatiaľ čo tí, ktorí sa cítia bezvýznamní, majú najvyššiu cenu. A tí, ktorí si myslia, že poznajú Božie dielo a navyše ohlasujú Božie dielo druhým s veľkými fanfárami, aj keď sa pozerajú priamo na Neho – to sú tí najhlúpejší z ľudí. Títo ľudia sú bez Božieho svedectva, arogantní a namyslení. Boh najviac miluje tých, ktorí si myslia, že majú o Bohu príliš málo vedomostí, napriek tomu, že s Ním majú skutočné skúsenosti a praktické znalosti. Iba títo ľudia skutočne dokážu poskytnúť svedectvo a Boh ich môže naozaj zdokonaliť. Tí, ktorí nechápu vôľu Božiu, sú protivníkmi Boha. Tí, ktorí chápu vôľu Božiu, a predsa nekonajú pravdu, sú protivníkmi Boha. Tí, ktorí jedia a pijú slová Božie, a napriek tomu idú proti podstate Božích slov, sú protivníkmi Boha. Tí, ktorí majú predstavy o vtelenom Bohu a navyše zamýšľajú zapojiť sa do vzbury, sú protivníkmi Boha. Tí, ktorí vynášajú súd nad Bohom, sú protivníkmi Boha. A každý, kto nie je schopný poznať Boha alebo o Ňom svedčiť, je protivníkom Boha. Preto vás naliehavo žiadam: ak naozaj veríte, že môžete kráčať po tejto ceste, potom pokračujte ďalej. Ak sa však nedokážete vzdať odporu voči Bohu, potom by ste mali odísť skôr, než bude príliš neskoro. V opačnom prípade je šanca, že to pre vás dopadne zle, extrémne vysoká, pretože vaša povaha je jednoducho príliš skazená. Nemáte ani za mak vernosti či podriadenosti, ani srdca, ktoré túži po spravodlivosti a pravde, ani lásky k Bohu. Dá sa povedať, že vaša situácia pred Bohom je úplne hore nohami. Nedokážete dodržiavať to, čo by ste mali dodržiavať, ani vysloviť to, čo by malo byť vyslovené. To, čo by ste mali uviesť do praxe, sa vám nepodarilo uviesť do praxe. A funkciu, ktorú by ste mali plniť, ste splniť nedokázali. Nemáte lojalitu, svedomie, podriadenosť ani odhodlanie, ktoré by ste mali mať. Nie ste schopní vydržať utrpenie, ktoré by ste mali vydržať, a nemáte vieru, ktorú by ste mali mať. Ste jednoducho úplne bez zásluh: nehanbíte sa ďalej žiť? Dovoľte Mi, aby som vás presvedčil, že by bolo lepšie, keby ste zavreli oči naveky a ušetrili tak Boha od starostí a utrpenia kvôli vám. Veríte v Boha, a napriek tomu nepoznáte Jeho vôľu, jete a pijete Božie slová, a predsa nie ste schopní dodržať to, čo Boh žiada od človeka. Veríte v Boha, a napriek tomu Ho nepoznáte a zostávate nažive bez cieľa, o ktorý by ste sa mohli usilovať, bez akýchkoľvek hodnôt a bez akéhokoľvek zmyslu. Žijete ako ľudská bytosť, a napriek tomu nemáte ani štipku svedomia, integrity či dôveryhodnosti – môžete sa stále nazývať ľudskými bytosťami? Veríte v Boha, a napriek tomu Ho klamete. Ba čo viac, beriete Božie peniaze a požierate obete, ktoré sa Mu prinášajú. A nakoniec aj tak nedokážete brať ani najmenší ohľad na Božie city alebo preukázať aspoň štipku svedomia voči Nemu. Nedokážete splniť ani tie najbanálnejšie Božie požiadavky. Môžete sa stále nazývať ľudskými bytosťami? Jete jedlo, ktoré vám Boh dáva, a dýchate kyslík, ktorý vám tiež dáva, tešíte sa z Jeho milosti, ale nakoniec Boha ani trochu nepoznáte. Naopak, stali ste sa naničhodníkmi, ktorí odporujú Bohu. Nerobí to z vás zvieratá podradnejšie než pes? Sú medzi zvieratami také, ktoré sú zlomyseľnejšie ako vy?

Tí pastori a starší, ktorí stoja za kazateľnicou a učia druhých, sú protivníkmi Boha a spojencami satana. Neboli by tí z vás, ktorí nestoja za kazateľnicou a neučia druhých, ešte väčšími protivníkmi Boha? Nie ste ešte viac ako oni spolčení so satanom? Tí, ktorí nechápu zmysel Božieho diela, nevedia, ako byť v súlade s Božou vôľou. Dozaista nie je možné, že tí, ktorí chápu účel Jeho diela, by nedokázali byť v súlade s Božou vôľou. Božie dielo sa nikdy nemýli – chybné sú skôr snahy človeka. Nie sú tí zvrhlíci, ktorí sa úmyselne stavajú proti Bohu, ešte zlovestnejší a zlomyseľnejší ako títo pastori a starší? Mnohí z nich sa stavajú proti Bohu a navyše Mu odporujú mnohými rôznymi spôsobmi. Sú rôzni veriaci, a teda aj rôzne typy odporcov Boha – žiadni dvaja nie sú rovnakí. Ani jeden z tých, ktorí jasne nerozpoznajú zmysel Božieho diela, nemôže byť spasený. Bez ohľadu na to, ako sa človek možno staval proti Bohu v minulosti, ak človek pochopí účel Božieho diela a venuje úsilie Jeho uspokojeniu, Boh zotrie všetky jeho predošlé hriechy. Pokiaľ človek hľadá a praktizuje pravdu, Boh nebude pamätať na to, čo urobil. Ba čo viac, Boh oceňuje človeka na základe toho, ako praktizuje pravdu. To je Božia spravodlivosť. Než človek uvidí Boha alebo zažije Jeho dielo, Boh nepamätá na to, ako sa človek voči Nemu správa. Keď však človek uvidí Boha a zažije Jeho dielo, Boh zapíše všetky skutky a činy človeka do „análov“, pretože človek uvidel Boha a žil uprostred Jeho diela.

Keď človek skutočne uvidí, čo Boh má a čím je, keď uvidí Jeho nadradenosť, keď skutočne spozná Božie dielo, a keď sa navyše zmení stará ľudská povaha, potom človek úplne zavrhne svoju vzdorovitú povahu, ktorá odporuje Bohu. Dá sa povedať, že každý sa niekedy postavil proti Bohu, a každý Mu niekedy vzdoroval. Ak sa však dobrovoľne podriadiš vtelenému Bohu a od tohto momentu uspokojovať Božie srdce svojou vernosťou, praktizovať pravdu, ktorú máš praktizovať, vykonávať povinnosti, ktoré máš vykonávať, a dodržiavať predpisy, ktoré máš dodržiavať, potom si ochotný zahodiť svoju vzdorovitosť, aby si uspokojil Boha, a Boh ťa môže zdokonaliť. Ak však budeš tvrdohlavo odmietať prijať svoje chyby a nebudeš sa usilovať o pokánie, ak sa budeš naďalej správať vzdorovito bez najmenšieho úmyslu spolupracovať s Bohom a uspokojovať Ho, potom taká tvrdohlavá a nenapraviteľná osoba, ako si ty, bude určite potrestaná a Boh ťa určite nezdokonalí. Keď je to tak, si Božím nepriateľom dnes a budeš Božím nepriateľom aj zajtra, a rovnako zostaneš Božím nepriateľom aj deň potom. Budeš navždy protivníkom Boha a Jeho nepriateľom. Ako by ťa Boh mohol v takom prípade nechať odísť? Odporovať Bohu je ľudská prirodzenosť, ale človek nesmie zámerne hľadať „tajomstvo“ odporu proti Bohu len preto, lebo zmena jeho prirodzenosti je neprekonateľná úloha. Ak by to tak bolo, potom by si mal radšej odísť skôr, než bude príliš neskoro, aby tvoje napomínanie v budúcnosti nebolo ešte prísnejšie, a aby tvoja zvieracia povaha nevybuchla a nestala sa neovládateľnou, až kým tvoje hmotné telo nakoniec Boh neusmrtí. Veríš v Boha, aby si dostal požehnania, ale ak by ťa nakoniec postihlo len nešťastie, nebola by to hanba? Žiadam vás, aby ste si radšej urobili iný plán. Čokoľvek, čo môžete urobiť, by bolo lepšie, ako veriť v Boha: iste nemôže existovať len táto jediná cesta. Neprežili by ste, keby ste nehľadali pravdu? Prečo musíte byť s Bohom v takomto rozpore?

Predchádzajúci: Nezmeniť svoju povahu znamená byť nepriateľom Boha

Ďalší: Dielo a vstup (1)

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger