E. O tom, ako byť čestným človekom

384. Mali by ste vedieť, že Boh má rád čestných ľudí. Boh je vo svojej podstate verný, a preto sa Jeho slovám dá vždy dôverovať; aj Jeho činy sú bezchybné a nespochybniteľné, a preto má Boh rád tých, ktorí sú k Nemu absolútne čestní. Čestnosť znamená odovzdať svoje srdce Bohu, byť pred Ním vo všetkom autentický a otvorený, nikdy nič neskrývať, nesnažiť sa oklamať svojich nadriadených ani podriadených a nerobiť veci len s cieľom získať Božiu priazeň. Skrátka, čestnosť znamená byť čistý vo svojich skutkoch i slovách a neklamať ani Boha, ani človeka. To, čo hovorím, je veľmi jednoduché, ale pre vás je to o to ťažšie. Mnohí ľudia radšej pôjdu do pekla, ako by mali hovoriť a konať čestne. Niet divu, že s tými, ktorí sú nečestní, sa chystám zaobchádzať inak. Samozrejme, viem veľmi dobre, aké je pre vás ťažké byť čestní. Pretože ste všetci takí šikovní a tak dobre dokážete posudzovať ľudí podľa svojich vlastných úzkoprsých štandardov. To Mi uľahčuje prácu. A keďže si všetci tak starostlivo strážite svoje tajomstvá, dobre teda: Jedného po druhom vás pošlem do pohromy, kde vás „vyškolí“ oheň a napokon dospejete k pevnému rozhodnutiu, čo sa týka vašej viery v Moje slová. Nakoniec vám z úst vypáčim slová, že „Boh je verným Bohom“. Potom sa budete biť do pŕs a nariekať: „Ľudské srdce je zvodné!“ Aké bude vtedy vaše vnútorné rozpoloženie? Viem si predstaviť, že sa už nebudete tváriť tak víťazoslávne ako teraz. A už vôbec nebudete takí „hlbokomyseľní a ťažko pochopiteľní“, ako ste teraz. Pred Bohom niektorí ľudia vystupujú veľmi rezervovane a korektne a starostlivo sa snažia „správať slušne“, v prítomnosti Ducha však ceria tesáky a vyťahujú pazúry. Zaradili by ste takýchto ľudí medzi čestných? Ak si pokrytec, človek zručný v „medziľudských vzťahoch“, potom si jednoznačne aj človekom, ktorý sa pokúša zahrávať sa s Bohom. Ak máš reči plné výhovoriek a zbytočných ospravedlnení, musím povedať, že si človekom, ktorý nerád uvádza pravdu do praxe. Ak máš veľa tajností, o ktoré sa zdráhaš podeliť, ak sa ti vôbec nechce odhaľovať svoje tajomstvá a svoje ťažkosti pred ostatnými a hľadať cestu svetla, potom len tak ľahko nedosiahneš spasenie a sotva unikneš z temnoty. Ak sa však z hľadania cesty svetla tešíš, potom si človekom, ktorý vždy zostáva vo svetle. Ak máš veľkú radosť, že môžeš byť tým, čo robí službu v Božom dome, usilovne a svedomito pracuješ v skrytosti, stále dávaš a nikdy neberieš, potom si verný a svätý človek, pretože ti nejde o odmenu, a si teda čestným človekom. Ak máš ochotu byť úprimný, ak si ochotný vynaložiť všetko, ak dokážeš obetovať svoj život pre Boha a stáť si pevne za svojím svedectvom, ak si čestný do takej miery, že vieš mať na zreteli len to, aby si uspokojil samotného Boha, a neberieš ohľad ani na seba samého, potom patríš medzi ľudí, ktorí žijú zo svetla a ktorí budú žiť naveky v kráľovstve.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tri napomenutia

385. Teším sa z tých, ktorí nepodozrievajú iných a mám rád tých, ktorí bez váhania prijímajú pravdu. Voči týmto dvom druhom ľudí prejavujem veľkú starostlivosť, pretože v Mojich očiach sú títo ľudia úprimní. Ak si nečestný, potom budeš obozretný a podozrievavý voči všetkým ľuďom a všetkým záležitostiam, a preto tvoja dôvera vo Mňa sa bude zakladať na podozrievaní. Takúto dôveru by som nemohol nikdy schváliť. Ak chýba skutočná dôvera, ešte viac ti chýba skutočná láska. A ak si náchylný pochybovať o Bohu a špekulovať o Ňom podľa svojej vlastnej vôle, potom si bezpochyby najnečestnejší zo všetkých ľudí. Mudruješ nad tým, či je Boh taký istý ako človek, neodpustiteľne hriešny, malomyseľný, neúprimný, bez úsudku, s chýbajúcim zmyslom pre spravodlivosť, oddaný taktike násilia, falošný a prefíkaný, ktorého teší zlo, temnota a podobne. Netkvie príčina toho, že ľudia takto zmýšľajú, v tom, že nemajú ani poňatia o tom, kto je Boh? Taká viera je nanajvýš hriešna! Niektorí dokonca veria, že tí, ktorí Mi robia radosť, sú tí istí, ktorí Mi lichotia a pochlebujú a že tí, ktorým takéto „schopnosti“ chýbajú, nebudú v Božom dome vítaní a prídu o miesto v ňom. Je toto vaše jediné poznanie, získané počas všetkých tých rokov? Toto ste dosiahli? A čo sa týka znalostí o Mne, nezostávate len pri týchto nedorozumeniach, ale ešte horšie je vaše rúhanie voči Božiemu Duchu a urážanie nebies. Preto tvrdím, že takáto dôvera, akou je vaša, spôsobí iba to, že sa ešte viac vzdialite odo Mňa a budete voči Mne ešte vo väčšej opozícii.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako poznať Boha na zemi

386. Dnes sa väčšina ľudí príliš bojí predstúpiť so svojimi činmi pred Boha; a hoci môžeš oklamať Jeho telo, Jeho Ducha oklamať nemôžeš. Všetko, čo nemôže obstáť pod Božím drobnohľadom, je v rozpore s pravdou a treba to zavrhnúť; kto robí inak, dopúšťa sa hriechu proti Bohu. Vždy teda musíš klásť svoje srdce pred Boha – keď sa modlíš, keď sa rozprávaš a komunikuješ so svojimi bratmi a sestrami, keď si plníš svoje povinnosti aj keď sa venuješ svojim záležitostiam. Keď si plníš svoju úlohu, Boh je s tebou a pokiaľ máš správny úmysel, ktorý slúži v prospech Božieho domu, Boh prijme všetko, čo robíš; preto sa úprimne venuj plneniu svojej úlohy. Keď sa modlíš, pokiaľ máš srdce milujúce Boha, hľadáš Božiu starostlivosť, ochranu a dohľad a naozaj sa na tieto veci sústredíš, tvoje modlitby budú účinné. Ak napríklad počas modlitieb na stretnutiach otvoríš svoje srdce v modlitbe k Bohu, povieš Mu, čo máš na srdci, a nehovoríš nepravdy, tvoje modlitby budú určite účinné…

Byť veriacim v Boha znamená, že všetko, čo robíš, musíš pred Neho predložiť a podrobiť Jeho skúmaniu. Ak to, čo robíš, vieš predniesť pred Božieho Ducha, ale nie pred Božie telo, tak si sa preukázateľne ešte nepodrobil kontrole Jeho Ducha. Kto je Boží Duch? A kto je ten, ktorému Boh vydáva svedectvo? Nie sú vari obaja jedno a to isté? Väčšina ľudí sa na nich díva ako na dve oddelené bytosti a domnieva sa, že Boží Duch je Boží Duch a osoba, ktorej Boh vydáva svedectvo, je len človek. Nie je to však omyl? V koho mene tento človek koná? Tí, ktorí nepoznajú Božie vtelenie, nemajú duchovné porozumenie. Boží Duch a telo, do ktorého vstúpil, sú jedno, pretože v tom tele je zhmotnený Boží Duch. Ak je k tebe neláskavý tento človek, bude k tebe láskavý Boží Duch? Nemáš to trochu pomýlené? Dnes nikto z tých, ktorí nedokážu prijať Božiu kontrolu, nemôže získať Jeho súhlas, a tí, ktorí nepoznajú Božie vtelenie, nemôžu prejsť procesom zdokonalenia. Pozri sa na všetko, čo si urobil, a uvidíš, či to môžeš predostrieť pred Boha. Ak nedokážeš pred Boha predniesť všetko, čo robíš, svedčí to o tom, že konáš zlo. A ak konáš zlo, môžeš prejsť procesom zdokonalenia? Pred Boha by si mal predložiť všetko, čo robíš, každý svoj čin, každý úmysel a každú reakciu. Môžeš pred Neho predložiť na kontrolu dokonca aj svoj každodenný duchovný život – svoje modlitby, svoju blízkosť k Bohu, to, ako ješ a piješ Božie slová, kontakt s bratmi a sestrami, svoj život v cirkvi –, ako aj to, ako funguješ v partnerstve. Práve to ti pomôže dosiahnuť v živote rast. Proces prijímania Božej kontroly je procesom očisťovania. Čím viac dokážeš prijať Božiu kontrolu, tým väčšmi sa očisťuješ a tým viac si v súlade s Božou vôľou, takže sa nedáš strhnúť k skazenosti a svojím srdcom žiješ v Jeho prítomnosti. Čím viac prijímaš Jeho kontrolu, tým väčšmi je satan ponížený a tým väčšmi si schopný zanechať telesnosť. Podrobiť sa Božej kontrole je teda cesta praktizovania viery, ktorou by ľudia mali ísť. Čokoľvek robíš, a to aj pri kontakte so svojimi bratmi a sestrami, môžeš svoje skutky predkladať pred Boha, usilovať sa o Jeho kontrolu a snažiť sa poslúchať samotného Boha. Tak budú všetky tvoje skutky oveľa správnejšie. Iba ak všetko, čo robíš, predkladáš Bohu a prijímaš Jeho kontrolu, môžeš byť niekým, kto žije v Božej prítomnosti.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Boh zdokonaľuje tých, ktorí sú podľa Jeho srdca

387. Keď sa niektorí ľudia dozvedia, že na to, aby sa človek stal úprimným, musí hovoriť pravdu a zo srdca, a ak klame alebo podvádza, musí sa otvoriť, odhaliť svoje srdce a priznať si svoje chyby, hovoria: „Byť úprimným je ťažké. Musím druhým povedať všetko, čo si myslím? Nestačí v duchovnom spoločenstve zdieľať pozitívne veci? Nemusím predsa druhým rozprávať o svojej temnej alebo skazenej stránke, však?“ Ak pred druhými neodhalíš svoje srdce a nerozoberieš sa na kúsky, nikdy nespoznáš sám seba. Nikdy nezistíš, aký si, a ľudia ti nikdy nebudú môcť dôverovať. To je fakt. Ak chceš, aby ti ostatní dôverovali, v prvom rade musíš byť úprimný. Ak chceš byť úprimným človekom, musíš najprv odhaliť svoje srdce, aby doň každý mohol nahliadnuť, vidieť všetko, čo si myslíš, a uzrieť tvoju pravú tvár. Nesmieš sa snažiť zamaskovať ani skrývať. Len tak ti budú ostatní dôverovať a budú ťa považovať za úprimného človeka. Toto je najzákladnejšia prax a predpoklad, ako byť úprimným človekom. Ak sa neustále pretvaruješ, neustále predstieraš svätosť, vznešenosť, šľachetnosť a charakter; ak nedovolíš ľuďom uvidieť tvoju skazenosť a chyby; ak ľuďom ukazuješ falošný obraz, aby uverili, že si bezúhonný, šľachetný, odriekavý, spravodlivý a nezištný – nie je to vari klamlivosť a faloš? Vari to ľudia po čase neprehliadnu? Preto sa nepokúšaj zamaskovať ani skryť. Naopak, odhaľ pred ostatnými seba aj svoje srdce. Ak dokážeš odhaliť svoje srdce, aby ho videli iní, ak dokážeš odhaliť všetky svoje myšlienky a plány – pozitívne aj negatívne – nie je to vari úprimnosť? Ak sa dokážeš odhaliť pred ostatnými, potom ťa uvidí aj Boh. Povie: „Ak si sa odhalil pred ostatnými, potom si určite úprimný aj predo Mnou.“ Ale ak sa pred Bohom odhaľuješ len mimo zrak iných ľudí, zatiaľ čo v ich spoločnosti sa vždy tváriš ako šľachetný, charakterný alebo obetavý, čo si o tebe potom Boh pomyslí? Čo povie? Povie: „Si skrz-naskrz klamlivý človek. Si skrz-naskrz pokrytecký a podlý, nie si úprimný človek.“ Boh ťa teda odsúdi. Ak chceš byť úprimným človekom, potom by si mal vedieť čisto a otvorene opísať svoj vnútorný stav a slová, ktoré máš na srdci, bez ohľadu na to, či si pred Bohom alebo pred inými ľuďmi. Je ľahké to dosiahnuť? Chce to istý tréning, ale aj časté modlenie a spoliehanie sa na Boha. Musíš sa vycvičiť, aby si vedel hovoriť od srdca jednoducho a otvorene o všetkých záležitostiach. Vďaka takémuto tréningu môžeš dosiahnuť pokrok. Ak ťa postretnú väčšie ťažkosti, musíš sa modliť k Bohu a hľadať pravdu; musíš bojovať vo svojom srdci a prekonať telo, kým nedokážeš praktizovať pravdu. Takýmto tréningom sa tvoje srdce postupne, krok za krokom, otvorí. Budeš čoraz čistejší a účinky tvojich slov a činov budú iné ako dovtedy. Tvojich lží a podvodov bude čoraz menej a budeš vedieť žiť pred Bohom. Vtedy sa od podstaty staneš úprimným človekom.

Slovo, zv. III: Rozpravy Krista posledných dní. Najzákladnejšia prax, ako byť úprimným človekom

388. Váš konečný osud a váš osud sú pre vás veľmi dôležité, sú kľúčové. Ste presvedčení, že ak nerobíte veci veľmi starostlivo, bude to znamenať, že sa vám nepodarí dosiahnuť konečný osud, že ste si zničili vlastný osud. Ale napadlo vám už, že práca ľudí, ktorí vynakladajú úsilie len kvôli svojmu konečnému osudu, je márna? Také úsilie nie je skutočné. Je falošné a podvodné. V takom prípade tí, ktorí pracujú len kvôli samotnému cieľu, stoja na prahu svojej vlastnej porážky, pretože zlyhanie človeka vo viere v Boha je spôsobené klamstvom. Už som predtým povedal, že nemám rád, ak Mi niekto lichotí a podlizuje sa alebo so Mnou jedná s prílišným entuziazmom. Mám rád úprimných ľudí, ktorí vedia čeliť Mojej pravde a ísť za Mojimi očakávaniami. A nie len to, páči sa mi, keď ľudia dokážu prejaviť dokonalú starostlivosť a pozornosť voči Môjmu srdcu a keď sú dokonca schopní vzdať sa kvôli Mne všetkého. Iba takto je možné potešiť Moje srdce.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O konečnom osude

389. Aby človek hľadal pravdu, musí sa zamerať na jej praktizovanie, kde však v záujme jej praktizovania začať? Nie sú na to žiadne pravidlá. Mal by si praktizovať ktorékoľvek stránky pravdy, ktorým rozumieš. Ak si začal plniť nejakú povinnosť, pri jej vykonávaní by si mal začať praktizovať pravdu. Je mnoho stránok pravdy, ktoré môžeš pri vykonávaní svojej povinnosti praktizovať, a mal by si praktizovať tie, ktorým rozumieš. Môžeš napríklad začať tým, že budeš čestným človekom, budeš hovoriť úprimne a otvoríš svoje srdce. Ak je niečo, o čom sa hanbíš hovoriť so svojimi bratmi a sestrami, mal by si pokľaknúť a povedať to Bohu prostredníctvom modlitby. Čo by si Mu mal povedať? Povedz Mu, čo máš na srdci; nemaj prázdne zdvorilostné reči ani sa Ho nepokúšaj oklamať. Začni tým, že budeš úprimný. Ak si bol slabý, povedz, že si bol slabý; ak si bol zlý, povedz, že si bol zlý; ak si klamal, povedz, že si klamal; ak si mal hriešne a zákerné myšlienky, povedz o nich Bohu. Ak vždy zápasíš o postavenie, povedz Mu aj to. Dovoľ Bohu, aby ťa disciplinoval; dovoľ Mu, aby pre teba pripravil prostredia. Daj Mu možnosť, aby ti pomohol dostať sa zo všetkých ťažkostí a vyriešiť všetky tvoje problémy. Mal by si Bohu otvoriť svoje srdce; nenechaj ho zavreté. Aj keď si Ho vyvrel, stále do teba vidí. Ak Mu však otvoríš svoje srdce, môžeš získať pravdu. Ktorú cestu by si si teda mal vybrať? Mal by si otvoriť svoje srdce a povedať Bohu, čo v ňom je. V žiadnom prípade by si nemal hovoriť nič nepravdivé ani sa maskovať. Mal by si začať tým, že budeš úprimným človekom. Roky sme viedli duchovné spoločenstvo týkajúce sa pravdy o tom, čo znamená byť úprimným človekom, no napriek tomu je dnes stále veľa ľahostajných ľudí, ktorí hovoria a konajú len podľa svojich vlastných úmyslov, túžob a cieľov a ktorým nikdy nenapadlo kajať sa. To nie je postoj čestných ľudí. Prečo Boh od ľudí žiada, aby boli čestní? Je to preto, aby sa im dalo ľahšie porozumieť? Určite nie. Boh od ľudí požaduje čestnosť, pretože čestných ľudí miluje a žehná im. Byť čestným človekom znamená byť človekom, ktorý má svedomie a rozum. Znamená to byť niekým, kto je dôveryhodný, koho Boh miluje a kto dokáže praktizovať pravdu a milovať Boha. Byť čestným človekom je úplne základným prejavom toho, že človek má normálnu ľudskú prirodzenosť a žije pravú ľudskú podobu. Ak niekto nebol nikdy čestný alebo mu nikdy nenapadlo, že by mal byť čestný, nemôže porozumieť pravde a už vôbec ju nemôže získať. Ak Mi neveríš, choď a presvedč sa alebo si to sám vyskúšaj. Len keď budeš čestným človekom, môžeš mať srdce otvorené Bohu, dokážeš prijať pravdu, pravda sa môže stať tvojím životom a môžeš jej porozumieť a získať ju. Ak je tvoje srdce stále zavreté, neotvoríš sa alebo nikomu nepovieš, čo máš v srdci, a tak ti nikto nemôže porozumieť, máš okolo seba príliš hrubý múr a si najväčším klamárom medzi ľuďmi. Ak veríš v Boha, no nevieš sa Mu úplne otvoriť, ak Mu dokážeš klamať alebo zveličovať, aby si Ho podviedol, ak Mu nedokážeš otvoriť svoje srdce a stále si schopný hovoriť dookola to isté a skrývať svoje úmysly, potom si len ublížiš a Boh si ťa nebude všímať a nebude v tebe pôsobiť. Neporozumieš žiadnej pravde a žiadnu pravdu nezískaš. Teraz už vidíš dôležitosť hľadania a získania pravdy? Čo by si mal urobiť ako prvé, aby si ju hľadal? Mal by si byť čestným človekom. Len ak sa ľudia snažia byť čestní, môžu spoznať, ako hlboko sú skazení, či skutočne majú nejakú ľudskú podobu, môžu sa jasne posúdiť alebo vidieť svoje nedostatky. Len keď praktizujú čestnosť, môžu si uvedomiť, koľko klamú a ako hlboko skryté sú ich klamstvá a nečestnosť. Len ak majú ľudia skúsenosť s praktizovaním čestnosti, môžu postupne zistiť pravdu o vlastnej skazenosti a spoznať vlastnú prirodzenosť-podstatu a len vtedy sa budú ich skazené povahy nepretržite očisťovať. Len počas neustáleho očisťovania svojich skazených pováh budú schopní získať pravdu. Venuj dostatok času tomu, aby si tieto slová zažil na vlastnej koži. Boh nezdokonaľuje tých, ktorí klamú. Ak tvoje srdce nie je čestné – ak nie si čestným človekom – Boh ťa nezíska. Nezískaš ani pravdu a nebudeš schopný získať Boha. Čo to znamená, že nezískaš Boha? Ak Ho nezískaš a neporozumel si pravde, nebudeš Ho poznať, a preto nebude existovať spôsob, ako s Ním môžeš byť v súlade, a v takom prípade si nepriateľom Boha. Ak nie si v súlade s Bohom, nie je tvojím Bohom; a ak Boh nie je tvojím Bohom, nemôžeš byť zachránený. Ak sa nesnažíš dosiahnuť spásu, prečo veríš v Boha? Ak nedokážeš dosiahnuť spásu, budeš naveky úhlavným nepriateľom Boha a tvoj výsledok bude daný. Ak teda chcú byť ľudia zachránení, musia začať tým, že budú čestní. Tí, ktorých Boh získa, budú nakoniec označení znamením. Vieš, čo to je? Je to napísané v Zjavení v Biblii: „A v ich ústach sa nenašla lož; sú nepoškvrnení.“ (Zj 14, 5) Kto sú „oni“? Sú to tí, ktorých Boh zachránil, zdokonalil a získal. Ako Boh opisuje týchto ľudí? Aké sú vlastnosti a výrazy ich správania? Sú bez chyby. Neklamú. Všetci zrejme dokážete porozumieť tomu, čo znamená neklamať, a viete to pochopiť: znamená to byť čestný. Čo označujú slová „bez chyby“? Znamená to nekonať zlo. A aký je základ nekonania zla? Je to nepochybne strach z Boha. Nemať chybu preto znamená báť sa Boha a vyhýbať sa zlu. Ako Boh definuje niekoho, kto je bez chyby? V Božích očiach sú dokonalí len tí, ktorí sa Ho boja a vyhýbajú sa zlu; ľudia bez chyby sú teda tí, ktorí sa boja Boha a vyhýbajú sa zlu, a bez chyby sú len tí, ktorí sú dokonalí. Tak je to úplne správne.

Slovo, zv. III: Rozpravy Krista posledných dní. Šesť ukazovateľov rastu života

390. O tom, či máš v sebe pravú vieru a pravú vernosť, či si niečo vytrpel pre Boha a či si sa úplne podriadil Bohu, by si mal vedieť najlepšie sám. Ak tieto vlastnosti nemáš, zostáva v tebe neposlušnosť, klamstvo, chamtivosť a sťažovanie sa. Keďže tvoje srdce má ďaleko k čestnosti, nikdy si od Boha nedostal jednoznačné uznanie a nikdy si nežil vo svetle. To, ako sa osud človeka nakoniec vyvinie, závisí od toho, či má úprimné a „mäsité“ srdce a či má čistú dušu. Ak vôbec nežiješ čestne, máš srdce plné zloby a nečistú dušu, potom určite skončíš na mieste, kde ľudia dostanú svoj trest, ako je to napísané v knihe tvojho osudu. Ak o sebe tvrdíš, že si čestný človek, a pritom nikdy nedokážeš konať v súlade s pravdou alebo povedať pravdivé slovo, vari ešte stále čakáš, že ťa Boh odmení? Stále dúfaš, že si ťa Boh bude chrániť ako zrenicu svojho oka? Nie je to absurdná úvaha? Veď Boha vo všetkom klameš; ako by v Božom dome mohlo byť miesto pre niekoho ako si ty, kto má nečisté ruky?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tri napomenutia

Predchádzajúci: D. O tom, ako podstupovať súdenie a napomínanie i skúšky a zušľachťovanie

Ďalší: F. O tom, ako praktizovať poslušnosť voči Bohu

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger