VI. Slová o Biblii

240. Čítanie Biblie je už mnohé roky tradičným prostriedkom viery ľudí (kresťanstva, jedného z troch hlavných svetových náboženstiev). Odklon od Biblie nie je viera v Pána, odklon od Biblie je heterodoxiou a kacírstvom, a dokonca aj keď ľudia čítajú iné knihy, základom týchto kníh musí byť výklad Biblie. To znamená, že ak veríš v Pána, musíš čítať Bibliu a okrem Biblie nesmieš uctievať žiadnu inú knihu, ktorá nevychádza z Biblie. Ak tak robíš, zrádzaš Boha. Od čias vzniku Biblie predstavovala viera ľudí v Pána vieru v Bibliu. Namiesto toho, aby sa hovorilo, že ľudia veria v Pána, je lepšie povedať, že veria v Bibliu. Namiesto tvrdenia, že začali čítať Bibliu, je lepšie povedať, že začali veriť v Bibliu, a namiesto toho, aby sa hovorilo, že sa vrátili pred Pána, by bolo lepšie povedať, že sa vrátili pred Bibliu. Týmto spôsobom ľudia uctievajú Bibliu akoby to bol Boh, akoby to bola ich životodarná sila a stratiť ju by znamenalo stratiť svoj život. Ľudia kladú Bibliu na rovnakú úroveň s Bohom a sú aj takí, ktorí ju dokonca vyzdvihujú nad Boha. Ak na ľudí nepôsobí Duch Svätý, ak nemôžu Boha cítiť, môžu pokračovať v živote – no len čo stratia Bibliu alebo prídu o slávne kapitoly a výroky z Biblie, akoby stratili svoj život. A tak hneď, ako ľudia uveria v Pána, začnú čítať Bibliu a učiť sa ju naspamäť a čím viac si z nej dokážu zapamätať, tým viac to dokazuje, že milujú Pána a ich viera je veľká. Tí, ktorí prečítali Bibliu a vedia o nej hovoriť iným, sú dobrými bratmi a sestrami. Po celé tie roky sa ľudská viera a vernosť Pánovi merala podľa rozsahu ich porozumenia Biblii. Väčšina ľudí jednoducho nechápe, prečo by mali veriť v Boha ani ako v Neho veriť, a nerobia nič iné, len slepo hľadajú indície na rozlúštenie kapitol Biblie. Ľudia nikdy nehľadali smerovanie diela Ducha Svätého. Po celý čas nerobili nič iné, len zúfalo študovali a skúmali Bibliu a okrem nej nikto nikdy nenašiel novšie dielo Ducha Svätého. Nikto sa nikdy neodklonil od Biblie ani sa tak nikdy neodvážil urobiť. Ľudia študovali Bibliu celé tie roky, dospeli k mnohým vysvetleniam a venovali tomu veľa práce. Majú tiež mnoho odlišných názorov na Bibliu, o ktorých donekonečna diskutujú, takže dnes existuje viac ako dvetisíc rôznych denominácií. Všetci chcú nájsť v Biblii nejaké zvláštne vysvetlenia alebo hlbšie tajomstvá, chcú ju preskúmať a nájsť v nej pozadie Jahveho diela v Izraeli alebo pozadie Ježišovho diela v Judei či viac tajomstiev, o ktorých nikto iný nevie. Ľudský prístup k Biblii predstavuje posadnutosť a vieru a nikto nemá úplne jasno o vnútornom príbehu alebo podstate Biblie. Takže aj dnes ľudia neopísateľne žasnú nad Bibliou, sú ňou ešte viac posadnutí a ešte viac jej veria. Každý chce dnes v Biblii nájsť proroctvá o diele posledných dní, chce zistiť, aké dielo Boh koná v posledných dňoch a aké sú v nej znamenia o posledných dňoch. Týmto spôsobom sa ich uctievanie Biblie stáva horlivejším a čím sú posledné dni bližšie, tým viac slepo veria proroctvám Biblie, najmä tým o posledných dňoch. S takou slepou vierou a dôverou v Bibliu nemajú žiadnu túžbu hľadať dielo Ducha Svätého. Ľudia si vo svojich predstavách myslia, že iba Biblia môže priniesť dielo Ducha Svätého, iba v Biblii môžu nájsť Božie stopy, iba v nej sú skryté tajomstvá Božieho diela, jedine Biblia – žiadne iné knihy ani ľudia – môže objasniť Božie všetko a celé Jeho dielo. Biblia môže priniesť dielo neba na zem a Biblia môže začať aj ukončiť veky. S týmito predstavami ľudia nemajú sklon hľadať dielo Ducha Svätého. Takže bez ohľadu na to, ako veľmi pomáhala Biblia ľuďom v minulosti, stala sa prekážkou pre najnovšie Božie dielo. Bez Biblie môžu ľudia hľadať Božie stopy kdekoľvek inde, ale dnes sú Jeho stopy obsiahnuté v Biblii a rozšírenie Jeho najnovšieho diela sa stalo dvojnásobne ťažkým a náročným bojom. Je to všetko pre slávne kapitoly a výroky z Biblie, ako aj rôzne biblické proroctvá. Biblia sa stala idolom v mysliach ľudí, stala sa hádankou v ich mozgoch a jednoducho nie sú schopní uveriť, že Boh môže konať mimo Biblie, nedokážu uveriť, že ľudia môžu nájsť Boha mimo Biblie, a už vôbec nie sú schopní veriť, že Boh by sa mohol odkloniť od Biblie počas záverečného diela a začať odznova. Pre ľudí je to nemysliteľné, nemôžu tomu uveriť a ani si to nedokážu predstaviť. Biblia sa stala pre ľudí veľkou prekážkou v prijímaní nového Božieho diela a ťažkosťou v šírení tohto nového Božieho diela.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O Biblii (1)

241. Aký druh knihy je Biblia? Stará zmluva je Božím dielom počas Veku zákona. Starozmluvná Biblia zaznamenáva celé Jahveho dielo počas Veku zákona a Jeho dielo stvorenia. Zaznamenáva celé dielo, ktoré Jahve vykonal, a končí sa Knihou Malachiáša, v ktorej je vyrozprávané Jahveho dielo. Stará zmluva zaznamenáva dve Božie diela: dielo stvorenia a dielo ustanovenia zákona. Obidve vykonal Jahve. Vek zákona predstavuje dielo v mene Boha Jahveho – celé je vykonávané predovšetkým pod menom Boha Jahveho. Preto Stará zmluva zaznamenáva Jahveho dielo a Nová zmluva zaznamenáva dielo Ježiša, ktoré bolo vykonané predovšetkým v Ježišovom mene. Význam Ježišovho mena a diela, ktoré vykonal, je zaznamenaný najmä v Novej zmluve. Počas starozmluvného Veku zákona postavil Jahve v Izraeli chrám a oltár, viedol životy Izraelitov na zemi, čím dokazoval, že boli Jeho vyvoleným ľudom, prvou skupinou ľudí, ktorú si na zemi vybral a ktorá bola na Jeho obraz, prvou skupinou, ktorú osobne viedol. Dvanásť izraelských kmeňov patrilo medzi Jeho prvých vyvolených, a tak medzi nimi vždy pôsobil, až kým sa Jahveho dielo Veku zákona neukončilo. Druhá etapa diela bola dielom novozmluvného Veku milosti a bola vykonaná medzi židovským národom, v jednom z dvanástich izraelských kmeňov. Rozsah tohto diela bol menší, pretože Ježiš bol Bohom, ktorý sa stal telom. Ježiš pôsobil iba v rámci Judska a konal dielo len tri a pol roka. Takže to, čo je zaznamenané v Novej zmluve, ani zďaleka nedokáže prekonať rozsah diela zaznamenaný v Starej zmluve.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O Biblii (1)

242. Biblia je historická kniha. Obsahuje, samozrejme, aj niektoré predpovede prorokov a takéto predpovede v žiadnom prípade nie sú dejinami. Biblia obsahuje niekoľko častí – nie sú tam iba proroctvá alebo len Jahveho dielo ani tam nie sú len Pavlove listy. Musíš vedieť, z koľkých častí pozostáva Biblia, že Stará zmluva obsahuje Genezis, Exodus… a patria tam tiež prorocké knihy, ktoré napísali proroci. Stará zmluva je ukončený Knihou Malachiáša. Zaznamenáva dielo Veku zákona, ktorý viedol Jahve – od Genezis až po Knihu Malachiáša –, je to komplexný záznam celého diela Veku zákona. To znamená, že Stará zmluva zaznamenáva všetko, čo zažili ľudia vedení Jahvem vo Veku zákona. Počas starozmluvného Veku zákona veľký počet prorokov, ktorých pozdvihol Jahve, o Ňom vyslovili proroctvá, dávali pokyny rôznym kmeňom a národom a predpovedali dielo, ktoré Jahve vykoná. Jahve do týchto všetkých pozdvihnutých ľudí vložil Ducha proroctva: boli schopní vidieť Jahveho vízie a počuť Jeho hlas, a tak Ním boli inšpirovaní a písali proroctvá. Dielo, ktoré vykonali, bolo vyjadrením Jahveho hlasu a proroctva a Jeho vtedajším dielom bolo jednoducho viesť ľudí pomocou Ducha. Nestal sa telom a ľudia neuzreli Jeho tvár. Takto pozdvihol mnohých prorokov, aby konali Jeho dielo, a poskytol im veštby, ktoré odovzdali každému izraelskému kmeňu a klanu. Ich úlohou bolo vyslovovať proroctvá a niektorí z nich Jahveho pokyny spísali, aby ich ukázali iným. Jahve týchto ľudí pozdvihol, aby vyslovili proroctvá, predpovedali budúce dielo alebo dielo, ktoré sa ešte malo v tom čase vykonať, aby ľudia mohli uzrieť Jahveho zázračnosť a múdrosť. Tieto prorocké knihy boli úplne odlišné od ostatných kníh Biblie. Obsahovali slová, ktoré vyslovili alebo napísali tí, ktorí boli obdarení Duchom proroctva – tí, ktorí od Jahveho dostali vízie alebo hlas. Okrem prorockých kníh sa všetko ostatné v Starej zmluve skladá zo záznamov, ktoré vytvorili ľudia, keď Jahve dokončil svoje dielo. Tieto knihy nemôžu nahradiť predpovede prorokov, ktorých Jahve pozdvihol, rovnako ako Genezis a Exodus sa nemôžu porovnávať s Knihou Izaiáša a Knihou Daniela. Proroctvá boli vyslovené ešte pred vykonaním diela, zatiaľ čo ostatné knihy boli napísané až po dokončení diela, čo mohli urobiť aj ľudia. Proroci tej doby boli inšpirovaní Jahvem a vyslovili niektoré proroctvá a mnoho slov a prorokovali udalosti Veku milosti, ako aj zničenie sveta v posledných dňoch – dielo, ktoré Jahve plánoval vykonať. Všetky zostávajúce knihy zaznamenávajú dielo, ktoré Jahve vykonal v Izraeli. Keď čítate Bibliu, čítate hlavne o tom, čo Jahve vykonal v Izraeli. Biblická Stará zmluva primárne zaznamenáva Jahveho dielo vedenia Izraela, ako použil Mojžiša, aby vyviedol Izraelitov z Egypta – keď ich Mojžiš zbavil faraónových okov a previedol púšťou, vstúpili do Kanaánu a všetko, čo nasledovalo po tom, bol ich život v Kanaáne. Okrem toho sa všetko skladá zo záznamov Jahveho diela v celom Izraeli. Všetko, čo je zaznamenané v Starej zmluve, je Jahveho dielo v Izraeli, je to dielo, ktoré Jahve vykonal v krajine, kde stvoril Adama a Evu. Od chvíle, keď Boh oficiálne začal viesť ľudí na zemi po Noemovi, všetko, čo je zaznamenané v Starej zmluve, je dielom Izraela. A prečo tam nie je zaznamenané žiadne dielo mimo hraníc Izraela? Pretože krajina Izraela je kolískou ľudstva. Na počiatku neexistovali žiadne iné krajiny okrem Izraela a Jahve nepôsobil na žiadnom inom mieste. To, čo je zaznamenané v Starej zmluve Biblie, je preto čisto vtedajším Božím dielom v Izraeli. Slová prorokov Izaiáša, Daniela, Jeremiáša a Ezechiela… predpovedajú Jeho ďalšie dielo na zemi, predpovedajú dielo samotného Boha Jahveho. Toto všetko vzišlo z Boha, bolo to dielom Ducha Svätého a okrem týchto prorockých kníh je všetko ostatné záznamom skúseností ľudí s vtedajším Jahveho dielom.

Dielo stvorenia sa udialo skôr, než existovalo ľudstvo, ale Kniha Genezis vznikla až po stvorení ľudstva. Túto knihu napísal Mojžiš počas Veku zákona. Je to podobné ako udalosti, ktoré sa dnes dejú medzi vami: keď sa stanú, napíšete o nich, aby ste ich ukázali ľuďom v budúcnosti, a pre ľudí v budúcnosti je to, čo si zaznamenal, niečím, čo sa udialo v minulosti – nič viac než história. Udalosti zaznamenané v Starej zmluve sú Jahveho dielom v Izraeli a to, čo je zaznamenané v Novej zmluve, je dielom Ježiša počas Veku milosti. Dokumentujú dielo, ktoré Boh vykonal v dvoch rôznych vekoch. Stará zmluva dokumentuje Božie dielo počas Veku zákona, a preto je Stará zmluva historickou knihou, zatiaľ čo Nová zmluva je produktom diela Veku milosti. Keď sa začalo nové dielo, Nová zmluva sa tiež stala zastaralou – a tak je Nová zmluva taktiež historickou knihou. Nová zmluva nie je, samozrejme, tak systematická ako Stará zmluva ani nezaznamenáva toľko vecí. V starozmluvnej Biblii sú zaznamenané všetky slová, ktoré Jahve vyslovil, zatiaľ čo v štyroch evanjeliách sú zaznamenané iba niektoré z Ježišových slov. Ježiš prirodzene tiež vykonal mnoho skutkov, avšak neboli podrobne zaznamenané. V Novej zmluve je menej záznamov z dôvodu počtu Ježišových skutkov. Rozsah diela, ktoré vykonal počas troch a pol roka pôsobenia na zemi, spolu s dielom apoštolov bol oveľa menší ako Jahveho dielo. A preto má Nová zmluva menej kníh ako Stará zmluva.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O Biblii (1)

243. Knihy evanjelií Novej zmluvy boli zaznamenané dvadsať až tridsať rokov po ukrižovaní Ježiša. Izraelský ľud predtým čítal len Starú zmluvu. To znamená, že na začiatku Veku milosti ľudia čítali Starú zmluvu. Nová zmluva sa objavila až počas Veku milosti. Nová zmluva neexistovala, keď pôsobil Ježiš. Ľudia zaznamenali Jeho dielo až po Jeho vzkriesení a nanebovstúpení. Až vtedy vznikli štyri evanjeliá, okrem ktorých boli napísané aj Pavlove a Petrove listy, ako aj Kniha zjavenia. Viac ako tristo rokov po tom, čo Ježiš vystúpil do neba, nasledujúce generácie selektívne zozbierali tieto dokumenty a až potom vznikla Nová zmluva Biblie. Až po dokončení tohto diela vznikla Nová zmluva, ktorá predtým neexistovala. Boh vykonal všetko toto dielo a Pavol a ostatní apoštoli napísali množstvo listov cirkvám na rôznych miestach. Ľudia, ktorí prišli po nich, spojili svoje listy a pripojili najväčšiu víziu zaznamenanú Jánom na ostrove Patmos, v ktorej bolo prorokované Božie dielo posledných dní. Ľudia vytvorili túto postupnosť, ktorá sa líši od dnešných výrokov. To, čo je dnes zaznamenané, je vykonané podľa krokov Božieho diela. To, s čím sa dnes ľudia zapodievajú, je dielo osobne vykonané Bohom a Ním vyslovené slová. Ty – ľudstvo – nemusíš zasahovať. Slová, ktoré pochádzajú priamo od Ducha, boli usporiadané krok za krokom a líšia sa od usporiadania ľudských záznamov. Dá sa povedať, že to, čo zaznamenali, bolo podľa ich vzdelanostnej úrovne a ľudskej kvality. To, čo zaznamenali, boli skúsenosti ľudí, každý mal svoje vlastné prostriedky na zaznamenávanie a spoznávanie a každý záznam bol iný. Ak teda uctievaš Bibliu ako Boha, si nanajvýš nevedomý a hlúpy! Prečo nehľadáš dnešné Božie dielo? Iba Božie dielo môže človeka zachrániť. Biblia nemôže zachrániť človeka – ľudia by ju mohli čítať niekoľko tisíc rokov a stále by sa ani v najmenšom nezmenili. Ak budeš uctievať Bibliu, nikdy nezískaš dielo Ducha Svätého.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O Biblii (3)

244. Mnoho ľudí sa domnieva, že pochopenie a schopnosť vykladať Bibliu je to isté ako nájsť pravú cestu – no sú v skutočnosti veci naozaj také jednoduché? Nikto nepozná realitu Biblie: nie je ničím iným než historickým záznamom Božieho diela a svedectvom o predchádzajúcich dvoch etapách Božieho diela, neponúka ti pochopenie cieľov Božieho diela. Každý, kto číta Bibliu, vie, že dokumentuje dve etapy Božieho diela počas Veku zákona a Veku milosti. Stará zmluva zachytáva dejiny Izraela a Jahveho diela od čias stvorenia až po koniec Veku zákona. Nová zmluva zaznamenáva Ježišovo dielo na zemi, ktoré je opísané v štyroch evanjeliách, ako aj dielo Pavla – nejde o historické záznamy? Uvádzanie vecí z minulosti ich dnes robí dejinami, a bez ohľadu na to, aké pravdivé alebo skutočné môžu byť, zostávajú dejinami. História nemôže reagovať na súčasnosť, lebo Boh sa na dejiny neobzerá! A tak, ak poznáš iba Bibliu a nerozumieš ničomu z diela, ktoré Boh zamýšľa vykonať dnes, a ak veríš v Boha, ale nehľadáš dielo Ducha Svätého, potom nechápeš, čo znamená hľadať Boha. Ak čítaš Bibliu, aby si študoval dejiny Izraela, skúmal dejiny Božieho stvorenia celého neba a zeme, potom v Boha neveríš. Ale dnes, keďže veríš v Boha a usiluješ sa o život, keďže sa usiluješ o poznanie Boha a neusiluješ sa o mŕtve slová a učenia alebo pochopenie dejín, musíš hľadať Božiu vôľu dneška a smerovanie diela Ducha Svätého. Keby si bol archeológom, mohol by si čítať Bibliu – ale nie si, si jedným z tých, ktorí veria v Boha, a najlepšie urobíš, ak budeš hľadať Božiu vôľu dneška.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O Biblii (4)

245. Ak chceš uvidieť dielo Veku zákona a vidieť, ako Izraeliti nasledovali cestu Jahveho, potom si musíš prečítať Starú zmluvu. Ak chceš pochopiť dielo Veku milosti, musíš si prečítať Novú zmluvu. Ako však vidíš dielo posledných dní? Musíš prijať vodcovstvo dnešného Boha a vstúpiť do dnešného diela, pretože to je nové dielo a nikto ho predtým v Biblii nezaznamenal. Dnes sa Boh stal telom a vybral si ďalších vyvolených v Číne. Boh pôsobí v týchto ľuďoch, pokračuje vo svojom pozemskom diele a pokračuje v diele Veku milosti. Dnešné dielo je cesta, po ktorej človek nikdy nekráčal, a cesta, ktorú nikto nikdy nevidel. Je to dielo, ktoré nebolo nikdy predtým vykonané – je to najnovšie Božie dielo na zemi. Takže dielo, ktoré nebolo nikdy predtým vykonané, nemôže byť históriou, pretože teraz je teraz a ešte sa len musí stať minulosťou. Ľudia nevedia, že Boh vykonal väčšie, novšie dielo na zemi a mimo Izraela, ktoré už presahuje rámec Izraela a prorocké predpovede. Je to nové a úžasné dielo bez proroctiev a novšie dielo za hranicami Izraela, ktoré ľudia nemôžu ani vnímať, ani si ho predstaviť. Ako by mohla Biblia obsahovať výslovné záznamy o takomto diele? Kto by mohol vopred dopodrobna zaznamenať každý detail dnešného diela? Kto by mohol v takej plesnivej starej knihe zaznamenať toto mocnejšie, múdrejšie dielo, ktoré odporuje konvenciám? Dnešné dielo nie je históriou, a ak chceš kráčať po novej ceste dneška, potom sa musíš odkloniť od Biblie, a ísť nad rámec prorockých alebo historických kníh Biblie. Iba potom dokážeš správne kráčať po novej ceste a môžeš vstúpiť do novej oblasti a nového diela. Musíš pochopiť, prečo sa dnes od teba vyžaduje, aby si Bibliu nečítal, prečo existuje iné dielo, ktoré je oddelené od Biblie, prečo Boh nehľadá v Biblii novšiu, podrobnejšiu prax a prečo namiesto Biblie existuje mocnejšie dielo. To všetko by ste mali pochopiť. Musíš poznať rozdiel medzi starým a novým dielom a aj keď Bibliu nečítaš, mal by si ju vedieť rozpitvať. V opačnom prípade ju budeš stále uctievať a bude pre teba ťažké vstúpiť do nového diela a podstúpiť nové zmeny. Keďže existuje vyššia cesta, prečo sa zaoberať takou nízkou, zastaralou cestou? Keďže existujú novšie výroky a novšie dielo, prečo žiť medzi starými historickými záznamami? Nové výroky ťa zaopatria, čo dokazuje, že je to nové dielo. Staré záznamy ťa nedokážu ukojiť či uspokojiť tvoje súčasné potreby, čo dokazuje, že sú históriou, a nie dielom tu a teraz. Najvyššia cesta je najnovším dielom a s novým dielom, bez ohľadu na to, aká vysoká je cesta minulosti, je to len história, za ktorou sa ľudia obzerajú, a bez ohľadu na jej porovnateľnú hodnotu zostáva stále len starou cestou. Aj keď je to zaznamenané v „svätej knihe“, stará cesta je históriou, a hoci o tom nie je v „svätej knihe“ žiadny záznam, nová cesta je tu a teraz. Táto cesta ťa môže zachrániť aj zmeniť, pretože je to dielo Ducha Svätého.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O Biblii (1)

246. Musíte pochopiť Bibliu – je to mimoriadne potrebné dielo! Dnes nemusíš čítať Bibliu, pretože v nej nie je nič nové, všetko je staré. Biblia je historická kniha, a ak by si jedol a pil Starú zmluvu počas Veku milosti – ak by si uviedol do praxe to, čo sa vyžadovalo v čase Starej zmluvy počas Veku milosti –, Ježiš by ťa odmietol a odsúdil. Ak by si aplikoval Starú zmluvu na dielo Ježiša, bol by si farizejom. Ak dnes spojíš dohromady Starú a Novú zmluvu, aby si jedol, pil a praktizoval, potom ťa dnešný Boh odsúdi. Budeš zaostávať za dnešným dielom Ducha Svätého! Ak ješ a piješ Starú a Novú zmluvu, potom si mimo prúdu Ducha Svätého! Ježiš vo svojej dobe viedol Židov a všetkých, ktorí Ho nasledovali, podľa toho, ako v Ňom v tom čase pôsobil Duch Svätý. Nepovažoval Bibliu za základ toho, čo konal, ale hovoril podľa vlastného diela. Nevenoval pozornosť tomu, čo uvádzala Biblia, ani nehľadal v Biblii cestu, ktorou by viedol svojich nasledovníkov. Hneď od chvíle, keď začal konať, šíril cestu pokánia – slovo, o ktorom v proroctvách Starej zmluvy nebolo ani zmienky. Nielenže nekonal podľa Biblie, ale viedol tiež novú cestu a konal nové dielo. Keď kázal, nikdy neodkazoval na Bibliu. Počas Veku zákona nebol nikto nikdy schopný vykonať Jeho zázraky uzdravovania chorých a vyháňania démonov. Rovnako aj Jeho dielo, Jeho učenia, autorita a moc Jeho slov presahovali kohokoľvek vo Veku zákona. Ježiš jednoducho vykonal svoje novšie dielo, a hoci Ho mnohí ľudia pomocou Biblie odsúdili – a dokonca použili Starú zmluvu na Jeho ukrižovanie –, Jeho dielo Starú zmluvu prekonalo. Ak by to tak nebolo, prečo by Ho ľudia pribili na kríž? Nebolo to preto, že sa v Starej zmluve nehovorilo nič o Jeho učení a schopnosti uzdravovať chorých a vyháňať démonov? Vykonal dielo, aby viedol novú cestu, nebol to úmyselný boj proti Biblii či úmyselné opustenie Starej zmluvy. Jednoducho prišiel, aby vykonal svoju službu, aby priniesol nové dielo tým, ktorí po Ňom túžili a hľadali Ho. Neprišiel vysvetľovať Starú zmluvu ani udržiavať jej dielo. Účelom Jeho diela nebolo, aby sa Vek zákona ďalej rozvíjal, pretože Jeho dielo nevenovalo žiadnu pozornosť tomu, či je založené na Biblii. Ježiš jednoducho prišiel, aby vykonal dielo, ktoré mal vykonať. Preto nevysvetlil proroctvá Starej zmluvy ani nekonal podľa slov starozmluvného Veku zákona. Ignoroval znenie Starej zmluvy, nestaral sa o to, či bolo v súlade s Jeho dielom, alebo nie a čo ostatní vedia o Jeho diele alebo ako ho odsudzujú. Jednoducho pokračoval v diele, ktoré mal vykonať, aj keď mnohí ľudia používali predpovede starozmluvných prorokov, aby Ho odsúdili. Ľuďom sa zdalo, akoby Jeho dielo nemalo žiaden základ a veľa z neho bolo v rozpore so záznamami Starej zmluvy. Nebola to ľudská chyba? Má sa učenie aplikovať na Božie dielo? A musí Boh konať podľa predpovedí prorokov? Čo je väčšie: Boh alebo Biblia? Prečo musí Boh konať podľa Biblie? Je možné, že Boh nemá právo konať nad rámec Biblie? Nemôže sa Boh odvrátiť od Biblie a konať iné skutky? Prečo Ježiš a Jeho učeníci nezachovávali sobotu? Ak mal praktizovať s ohľadom na sobotu a podľa prikázaní Starej zmluvy, prečo Ježiš po svojom príchode nezachovával sobotu, ale namiesto toho umýval nohy, prikrýval hlavu, lámal chlieb a pil víno? Nechýba toto všetko v prikázaniach Starej zmluvy? Ak si Ježiš ctil Starú zmluvu, prečo porušil toto učenie? Mal by si vedieť, čo bolo skôr: Boh, alebo Biblia! Keďže je Pánom soboty, nemohol by byť aj Pánom Biblie?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O Biblii (1)

247. Všetci Židia čítajú Starý zákon a vedeli o proroctve Izaiáša, že sa v jasliach narodí chlapec. Keď o tomto proroctve vedeli, prečo potom Ježiša prenasledovali? Nebolo to kvôli ich vzdorovitej povahe a ignorovaniu diela Ducha Svätého? Farizeji v tom čase verili, že dielo Ježiša sa líši od ich poznatkov o chlapcovi z proroctva. Dnes ľudia Boha odmietajú, pretože dielo vteleného Boha nie je v súlade s Bibliou. Nie je podstata ich vzdorovitosti voči Bohu rovnaká? Dokážeš bez akýchkoľvek otázok prijať celé dielo Ducha Svätého? Ak je to dielo Ducha Svätého, je to správny prúd a mal by si ho prijať bez akýchkoľvek pochybností. Nemal by si si vyberať a rozhodovať sa, čo prijmeš. Ak Boha viac spoznáš a budeš Mu venovať viac pozornosti, nie je to nežiaduce? Nemusíš v Biblii hľadať ďalšie odôvodnenia. Ak je to dielo Ducha Svätého, musíš ho prijať, pretože v Boha veríš, aby si Ho nasledoval a nemal by si Ho skúmať. Nemal by si odo Mňa žiadať ďalšie dôkazy toho, že som tvoj Boh. Mal by si však vedieť rozlíšiť, či som pre teba prínosom – toto je najdôležitejšie. Aj keď v Biblii nájdeš veľa nevyvrátiteľných dôkazov, nemôžeš Ma vďaka tomu predbehnúť. Žiješ len v medziach Biblie, a nie predo Mnou. Biblia ti nepomôže spoznať Ma, ani neprehĺbi tvoju lásku ku Mne. Hoci Biblia predpovedala, že sa narodí chlapec, nikto nechápal, na koho sa to proroctvo bude vzťahovať, pretože človek nepoznal dielo Boha. A práve preto sa farizeji postavili proti Ježišovi. Niektorí vedia, že Moje dielo je v záujme človeka, no napriek tomu naďalej veria, že Ježiš a Ja sme dve úplne oddelené, navzájom nezlučiteľné bytosti. Ježiš v tom čase vo Veku milosti venoval svojim učeníkom len niekoľko kázní o tom, ako praktizovať vieru, ako sa zhromažďovať, ako prosiť v modlitbe, ako zaobchádzať s inými a podobne. Dielo, ktoré vykonal, bolo dielo Veku milosti. Vysvetľoval len to, ako by mali učeníci a tí, ktorí Ho nasledujú, praktizovať vieru. Konal len dielo Veku milosti, nie dielo posledných dní. Keď Jahve vo Veku zákona stanovil právo Starého zákona, prečo nevykonal dielo Veku milosti? Prečo dielo Veku milosti vopred neobjasnil? Nepomohlo by to človeku prijať ho? Vyslovil len proroctvo, že sa narodí chlapec, ktorý sa dostane k moci, vopred však nevykonal dielo Veku milosti. Dielo Boha v každom veku má jasné hranice. Koná len dielo aktuálneho veku a nikdy dopredu nevykonáva ďalšiu fázu diela. Len takto sa môže Jeho reprezentatívne dielo každého veku dostať do popredia. Ježiš hovoril len o znakoch posledných dní, ako byť trpezlivý a zachránený, ako sa kajať a priznať hriechy, a ako niesť kríž a znášať utrpenie. Nikdy nehovoril o tom, ako by mal človek v posledných dňoch dosiahnuť vstup, ani ako by sa mal snažiť uspokojiť Božiu vôľu. Nie je preto smiešne hľadať v Biblii Božie dielo posledných dní? Čo zistíš, keď siahneš po Biblii? Či už máme na mysli vykladača Biblie alebo kazateľa, kto mohol vopred vidieť dielo dneška?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako sa Boh môže zjavovať človeku, ktorý Boha vymedzil vo svojich predstavách?

248. Dnes ľudia veria, že Biblia je Boh a že Boh je Biblia. Taktiež veria, že všetky slová Biblie boli jediné slová, ktoré Boh povedal, a že všetky vyslovil Boh. Tí, ktorí veria v Boha, si dokonca myslia, že hoci všetkých šesťdesiatšesť kníh Starej a Novej zmluvy napísali ľudia, všetci boli inšpirovaní Bohom a zaznamenali výroky Ducha Svätého. Toto chápanie človeka je mylné a nie je úplne v súlade s faktami. V skutočnosti je väčšina Starej zmluvy okrem prorockých kníh historickým záznamom. Niektoré z listov Novej zmluvy pochádzajú zo skúseností ľudí a niektoré z osvietenia Ducha Svätého. Napríklad Pavlove listy vznikli z diela človeka, všetky boli výsledkom osvietenia Duchom Svätým a boli napísané cirkvám. Boli to slová nabádania a povzbudenia pre cirkevných bratov a sestry. Tieto slová nevyslovil Duch Svätý – Pavol nemohol hovoriť v mene Ducha Svätého a nebol ani prorokom a už vôbec nevidel vízie, ktoré uvidel Ján. Jeho listy boli napísané cirkevným jednotkám v Efeze, Korinte, Galácii a iným cirkvám. Pavlove listy Novej zmluvy sú teda listami, ktoré Pavol napísal cirkvám, a nie inšpiráciami Ducha Svätého ani priamymi výrokmi Ducha Svätého. Sú to len slová nabádania, útechy a povzbudenia, ktoré napísal cirkvám počas svojho pôsobenia. Sú tiež záznamom mnohých vtedajších Pavlových skutkov. Boli napísané pre všetkých bratov a sestry v Pánovi, aby vtedajší cirkevní bratia a sestry nasledovali jeho radu a vytrvali na ceste pokánia Pána Ježiša. Pavol v žiadnom prípade nepovedal, že či už sú to cirkvi tej doby alebo budúcnosti, všetky musia jesť a piť, čo napísal, ani netvrdil, že všetky jeho slová pochádzajú od Boha. Podľa vtedajších cirkevných okolností jednoducho komunikoval s bratmi a sestrami, nabádal ich a podnecoval v nich vieru. Jednoducho kázal alebo dohováral ľuďom a nabádal ich. Jeho slová vychádzali z jeho vlastného bremena a týmito slovami ľudí podporoval. Pôsobil ako apoštol v cirkvách svojej doby, bol pracovníkom, ktorého používal Pán Ježiš, a preto musel prevziať zodpovednosť za cirkvi a ujať sa cirkevných činností, musel poznať stavy bratov a sestier – a preto napísal listy všetkým bratom a sestrám v Pánovi. Všetko poučné a pozitívne, čo ľudom povedal, bolo správne, ale nepredstavovalo to výroky Ducha Svätého a nemohlo to predstavovať Boha. Je to poburujúce chápanie a obrovské rúhanie, keď ľudia zaobchádzajú so záznamami o ľudských skúsenostiach a s listami človeka, akoby to boli slová, ktoré Duch Svätý vyslovil cirkvám! To platí najmä pre listy, ktoré Pavol napísal cirkvám, pretože jeho listy boli napísané bratom a sestrám na základe okolností a situácie každej vtedajšej cirkvi a slúžili na nabádanie bratov a sestier v Pánovi, aby mohli prijať milosť Pána Ježiša. Jeho listy mali pozdvihnúť vtedajších bratov a sestry. Dá sa povedať, že to bolo jeho vlastné bremeno a bolo to aj bremeno, ktoré mu dal Duch Svätý. Nakoniec, bol apoštolom, ktorý viedol cirkvi tej doby, písal cirkvám listy a nabádal ich – to bola jeho zodpovednosť. Mal identitu pracujúceho apoštola a bol len Bohom vyslaný apoštol, nebol prorokom ani veštcom. Jeho dielo a životy bratov a sestier boli pre neho nesmierne dôležité. Preto nemohol hovoriť v mene Ducha Svätého. Jeho slová neboli slovami Ducha Svätého ani sa nedali považovať za Božie slová, pretože Pavol nebol nič iné než Božie stvorenie a určite nebol vtelením Boha. Jeho identita nebola rovnaká ako Ježišova. Ježišove slová boli slovami Ducha Svätého, boli Božími slovami, lebo Jeho totožnosť predstavovala Krista – Božieho Syna. Ako by sa Mu mohol Pavol rovnať? Ak ľudia považujú listy alebo slová ako Pavlove za výroky Ducha Svätého a uctievajú ich ako Boha, potom možno len povedať, že nedokážu rozlišovať. Drsnejšie povedané, nie je to jednoducho rúhanie? Ako by mohol človek hovoriť v mene Boha? A ako by sa ľudia mohli skláňať pred záznamami jeho listov a slov, ktoré vyslovil, akoby to bola svätá alebo nebeská kniha? Mohol by človek bezstarostne vysloviť Božie slová? Ako by mohol človek hovoriť v mene Boha? A tak, čo ty na to – nemohli by byť listy, ktoré napísal cirkvám, poškvrnené jeho vlastnými myšlienkami? Ako by nemohli byť poškvrnené ľudskými myšlienkami? Písal listy cirkvám na základe svojich osobných skúseností a vlastného poznania. Pavol napríklad napísal list galatským cirkvám, ktorý obsahoval určitý názor, a Peter napísal ďalší, v ktorom vyjadril iný názor. Ktorý z nich pochádzal z Ducha Svätého? Nikto to nemôže s istotou povedať. Preto možno len povedať, že obaja niesli bremeno za cirkvi, ich listy však predstavujú ich duchovné postavenie, zabezpečenie a podporu pre bratov a sestry, ich bremeno voči cirkvám a len ľudskú prácu – nepochádzali celkom z Ducha Svätého. Ak tvrdíš, že jeho listy sú slovami Ducha Svätého, si smiešny a dopúšťaš sa rúhania! Pavlove listy a ostatné listy Novej zmluvy sa rovnajú spomienkam novších duchovných postáv: sú na rovnakej úrovni ako knihy Watchmana Neeho alebo skúsenosti Lawrencea a podobne. Skrátka, knihy nedávnych duchovných postáv nie sú súčasťou Novej zmluvy, ale podstata týchto ľudí bola rovnaká: boli to ľudia, ktorých použil Duch Svätý počas určitého obdobia, a nemohli priamo zastupovať Boha.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O Biblii (3)

249. Kto z vás sa dnes opováži povedať, že všetky slová vyslovené tými, ktorých použil Duch Svätý, pochádzali od Ducha Svätého? Opováži sa niekto povedať niečo také? Ak to naozaj tvrdíš, prečo bola Ezdrášova kniha proroctiev vyradená a prečo sa to isté stalo s knihami tých dávnych svätých a prorokov? Ak všetky pochádzali od Ducha Svätého, ako sa opovažujete robiť takéto rozmarné voľby? Ste oprávnení vyberať si dielo Ducha Svätého? Vyradené boli aj mnohé príbehy z Izraela. A ak si myslíš, že všetky tieto písomné diela minulosti pochádzali od Ducha Svätého, prečo potom boli niektoré knihy vyradené? Ak všetky pochádzali od Ducha Svätého, mali sa zachovať a poslať bratom a sestrám v jednotlivých cirkvách, aby si ich čítali. Nie je správne, že ich na základe ľudskej vôle vybrali a vyradili. Tvrdenie, že skúsenosti Pavla a Jána boli zmiešané s ich osobným poznaním, neznamená, že ich skúsenosti a poznanie pochádzali od satana. Znamená to len toľko, že tieto veci pochádzali z ich osobných skúseností a poznania. Ich poznanie bolo v súlade s okolnosťami ich vtedajších skúseností a kto by sebaisto povedal, že všetky pochádzali od Ducha Svätého? Ak všetky štyri evanjeliá pochádzali od Ducha Svätého, prečo Matúš, Marek, Lukáš a Ján všetci povedali o diele Ježiša niečo iné? Ak tomu neveríte, pozrite sa na svedectvá v Biblii o tom, ako Peter Pána trikrát zaprel – všetky sú odlišné a každé má svoju vlastnú charakteristiku. Mnohí neznalí hovoria: „Vtelený Boh je tiež človekom, môžu teda slová, ktoré hovorí, pochádzať všetky od Ducha Svätého? Keď boli slová Pavla a Jána zmiešané s ľudskou vôľou, nie sú potom naozaj slová, ktoré hovorí, pomiešané s ľudskou vôľou?“ Ľudia, ktorí hovoria takéto veci, sú zaslepení a neznalí! Pozorne si prečítajte štyri evanjeliá. Prečítajte si, čo zaznamenali o veciach, ktoré robil Ježiš, a slovách, ktoré hovoril. Každé svedectvo je úplne jednoducho odlišné a každé má svoju vlastnú perspektívu. Keby všetko, čo autori týchto kníh napísali, pochádzalo od Ducha Svätého, malo by to byť všetko rovnaké a konzistentné. Prečo sú v tom potom nezrovnalosti? Nie je človek mimoriadne hlúpy, keď to nevidí?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O pomenovaniach a totožnosti

250. Evanjelium Matúša Novej zmluvy dokumentuje Ježišov rodokmeň. Na začiatku sa uvádza, že Ježiš bol potomkom Abraháma a Dávida a synom Jozefa, ďalej sa píše, že Ježiš bol počatý z Ducha Svätého a narodil sa z panny – čo by znamenalo, že nebol synom Jozefa alebo potomkom Abraháma a Dávida. Rodokmeň však trvá na spojení Ježiša s Jozefom. Ďalej rodokmeň začína zaznamenávať spôsob, akým sa Ježiš narodil. Uvádza, že Ježiš bol počatý Duchom Svätým, že sa narodil z panny a nebol synom Jozefa. Napriek tomu je v rodokmeni jasne napísané, že Ježiš bol synom Jozefa, a pretože rodokmeň je napísaný pre Ježiša, zaznamenáva štyridsaťdva generácií. Pokiaľ ide o generáciu Jozefa, stručne uvádza, že Jozef bol manželom Márie, a tieto slová slúžia ako dôkaz, že Ježiš bol potomkom Abraháma. Nie je to rozpor? Rodokmeň jasne dokumentuje Jozefov pôvod, je to očividne rodokmeň Jozefa, ale Matúš trvá na tom, že ide o rodokmeň Ježiša. Nepopiera to fakt, že Ježiš bol počatý z Ducha Svätého? Nie je teda rodokmeň podľa Matúša ľudským výmyslom? Je to smiešne! Takto môžeš vedieť, že táto kniha nepochádza úplne z Ducha Svätého. Možno existujú ľudia, ktorí si myslia, že Boh musí mať rodokmeň na zemi, v dôsledku čoho označujú Ježiša za štyridsiatu druhú generáciu Abraháma. To je naozaj smiešne! Ako by mohol mať Boh rodokmeň po príchode na zem? Ak tvrdíš, že Boh má rodokmeň, nezaraďuješ Ho medzi Božie stvorenia? Lebo Boh nepochádza zo zeme, je Pánom stvorenia, a hoci je z tela, nemá to isté jadro ako človek. Ako by si mohol zaradiť Boha medzi bytosti rovnakého druhu ako Božie stvorenie? Abrahám nemohol predstavovať Boha. Bol predmetom vtedajšieho Jahveho diela, bol iba verným služobníkom, ktorého Jahve schválil, a pochádzal z izraelského ľudu. Ako by mohol byť Ježišovým predkom?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O Biblii (3)

251. Dnes rozoberám Bibliu týmto spôsobom a to neznamená, že ju nenávidím alebo že popieram jej výpovednú hodnotu. Vysvetľujem a objasňujem vnútornú hodnotu a pôvod Biblie, aby som zabránil tomu, že zostaneš uväznený v temnote. Ľudia majú totiž na ňu toľko názorov a väčšina z nich je nesprávna; čítanie Biblie týmto spôsobom im nielen bráni získať to, čo by mali, ale čo je dôležitejšie, bráni dielu, ktoré mám v úmysle vykonať. Nesmierne narúša dielo budúcnosti a ponúka len nevýhody, žiadne výhody. Takže to, čo ťa učím, je jednoducho podstata a vnútorný príbeh Biblie. Nežiadam, aby si nečítal Bibliu alebo aby si vyhlasoval, že nemá žiadnu hodnotu, ale aby si získal správne vedomosti a názor na Bibliu. Nebuď príliš zaujatý! Hoci je Biblia historickou knihou, ktorú napísali ľudia, dokumentuje aj mnohé princípy, podľa ktorých starovekí svätci a proroci slúžili Bohu, ako aj skúsenosti nedávnych apoštolov v službe Bohu – títo ľudia ich skutočne všetky videli a poznali a môžu slúžiť ako pomôcka pre ľudí tohto veku pri nasledovaní pravej cesty. Preto pri čítaní Biblie môžu ľudia získať aj mnohé životné cesty, ktoré sa v iných knihách nenachádzajú. Tieto cesty sú životnými cestami pôsobenia Ducha Svätého, ktoré zažili proroci a apoštoli v minulých dobách, a mnohé slová sú vzácne a môžu poskytnúť ľuďom to, čo potrebujú. Preto všetci ľudia radi čítajú Bibliu. Keďže v Biblii je toľko skrytého, názory ľudí na ňu sa líšia od názorov na spisy veľkých duchovných postáv. Biblia je záznamom a zbierkou skúseností a vedomostí ľudí, ktorí slúžili Jahvemu a Ježišovi v starom i novom veku, a tak z nej mohli neskoršie generácie získať veľa osvietenia, osvetlenia a ciest na praktizovanie. Dôvodom, prečo je Biblia nadradená spisom akejkoľvek veľkej duchovnej postavy, je to, že všetky tie spisy čerpajú z Biblie, všetky ich skúsenosti pochádzajú z Biblie a všetky vysvetľujú Bibliu. Hoci ľudia môžu získať zdroje z kníh akejkoľvek veľkej duchovnej postavy, naďalej uctievajú Bibliu, lebo ju považujú za vznešenú a dokonalú! V Biblii sú síce zhromaždené niektoré knihy slov života, ako Pavlove a Petrove listy, a hoci ľudia môžu z týchto kníh čerpať a nájsť v nich pomoc, tieto knihy sú však zastarané, patria do starého veku a bez ohľadu na to, aké sú dobré, sú vhodné len na jedno obdobie a nie sú večné. Božie dielo sa neustále vyvíja a nemôže sa jednoducho zastaviť v čase Pavla a Petra, alebo navždy zostať vo Veku milosti, v ktorom bol ukrižovaný Ježiš. A tak sú tieto knihy vhodné len pre Vek milosti, a nie pre Vek kráľovstva posledných dní. Zaopatrujú iba veriacich Veku milosti, nie svätých Veku kráľovstva, a bez ohľadu na to, aké sú dobré, sú zastarané. Je to rovnaké ako s Jahveho dielom stvorenia alebo Jeho dielom v Izraeli: bez ohľadu na to, aké veľké dielo to bolo, aj tak by sa stalo zastaraným a nadišiel by čas, kedy by pominulo. Božie dielo je tiež také: je veľké, no príde čas, keď sa skončí; nemôže navždy zostať uprostred diela stvorenia ani uprostred diela ukrižovania. Bez ohľadu na to, aké presvedčivé bolo dielo ukrižovania a aké účinné bolo pri porážke satana, dielo zostáva stále dielom a veky sú napokon stále vekmi; dielo nemôže zostať stáť navždy na rovnakom základe, ani časy sa nikdy nedokážu zmeniť, lebo existovalo stvorenie a musia existovať i posledné dni. To je nevyhnutné! Takže dnes sú slová života v Novej zmluve – listy apoštolov a štyri evanjeliá – historickými knihami, stali sa starými almanachmi a ako by mohli staré almanachy priviesť ľudí do nového veku? Bez ohľadu na to, že tieto almanachy dokážu ľuďom poskytnúť život, dokážu ich priviesť ku krížu, nie sú zastarané? Či nie sú bezcenné? Preto hovorím, že by si nemal slepo veriť v tieto almanachy. Sú príliš staré a nemôžu ťa priviesť do nového diela, môžu ťa len zaťažiť. Nielenže ťa nedokážu priviesť do nového diela a do nového vstupu, ale zoberú ťa do starých náboženských cirkví – a keby to tak bolo, neupadal by si vo svojej viere v Boha?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. O Biblii (4)

252. Medzi ľuďmi som vykonal veľa diela a počas toho som veľa rozprával. Všetky tieto slová sú v prospech spásy človeka a boli vyslovené preto, aby sa človek mohol dostať do stavu súladu so Mnou. Na zemi som získal len zopár ľudí, ktorí sú so Mnou v súlade, a preto hovorím, že človek si Moje slová neváži. Je to preto, lebo so Mnou nie je v súlade. Cieľom Môjho diela nie je len to, aby Ma človek mohol uctievať. Dôležitejšie je, aby mohol byť so Mnou v súlade. Človek je skazený a žije v pasci satana. Všetci ľudia žijú v hmotnej podobe, majú sebecké túžby a nie je medzi nimi nik, kto je so Mnou v súlade. Existujú takí, ktorí hovoria, že sú so Mnou v súlade, ale všetci títo ľudia uctievajú neurčité idoly. Hoci uznávajú, že Moje meno je sväté, idú po ceste, ktorá Mi protirečí a ich slová sú plné arogancie a sebavedomia. Je to preto, lebo vo svojej podstate sú všetci proti Mne a nie sú so Mnou v súlade. Každý deň ma hľadajú v Biblii a náhodne nachádzajú „vhodné“ pasáže, ktoré donekonečna čítajú a predriekajú ako Sväté písmo. Nevedia, ako so Mnou byť v súlade a ani to, čo znamená byť proti Mne. Len slepo čítajú Sväté písmo. V rámci Biblie sa obmedzujú na hmlistého Boha, ktorého nikdy nevideli, a ktorého ani nie sú schopní vidieť. Vyberajú si ju a prezerajú vo svojom voľnom čase. Veria v Moju existenciu len v rozsahu Biblie a som pre nich to, čo Biblia. Bez Biblie nie som a bezo Mňa nie je Biblia. Neberú ohľad na Moju existenciu alebo činy, namiesto toho venujú veľkú a osobitnú pozornosť každému slovu Svätého písma. Mnohí dokonca veria, že by som nemal vykonať nič, čo ja chcem, ak to nepredpovedá Sväté písmo. Svätému písmu pripisujú príliš veľký význam. Možno povedať, že doslovné slová považujú za priveľmi dôležité, a to až do takej miery, že verše z Biblie používajú na konfrontáciu každého slova, ktoré vyslovím a na to, aby Ma odsúdili. Nehľadajú spôsob dosiahnutia súladu so Mnou alebo s pravdou, ale to, ako dosiahnuť súlad so slovami v Biblii a veria, že to, čo nie je v súlade s Bibliou, bez výnimky nie je Mojím dielom. Či nie sú takíto ľudia oddanými potomkami farizejov? Židovskí farizeji použili Mojžišov zákon na odsúdenie Ježiša. Nehľadali súlad s Ježišom toho obdobia, ale usilovne dodržiavali literu zákona, a to až do takej miery, že po tom, ako Ho odsúdili za to, že nedodržiava Starý zákon a nie je Mesiáš, pribili nevinného Ježiša na kríž. Aké bolo ich jadro? Nebolo to preto, že nehľadali spôsob dosiahnutia súladu s pravdou? Boli posadnutí každým slovom Svätého písma a pritom nebrali ohľad na Mňa ani na to, čo som robil a ako som pracoval. Neboli to ľudia, ktorí hľadali pravdu, ale ľudia, ktorí sa strnulo držali slov. Neboli to ľudia, ktorí verili v Boha, ale ľudia, ktorí verili v Bibliu. Boli to v podstate strážni psi Biblie. Aby ochránili záujmy Biblie, zachovali jej dôstojnosť a ochránili jej povesť, zašli tak ďaleko, že pribili milosrdného Ježiša na kríž. Urobili to len preto, aby obhájili Bibliu a zachovali status každého jedného jej slova v srdciach ľudí. A tak sa radšej vzdali svojej budúcnosti a obety za hriech a Ježiša, ktorý nedodržiaval učenie Svätého písma, odsúdili na smrť. Neboli to všetko sluhovia doslovného znenia Písma svätého?

A čo dnešní ľudia? Kristus vyslovil pravdu, no oni Ho radšej vyhnali z tohto sveta, aby sa mohli dosiahnuť vstup do neba a dostali milosť. Radšej by úplne popreli príchod pravdy, aby ochránili záujmy Biblie, a radšej by znova pribili Ježiša, ktorý sa vrátil do tela, na kríž, aby zaistili nekonečnú existenciu Biblie. Ako môže človek získať Moju spásu, keď je jeho srdce také zákerné a je svojou povahou tak zameraný proti Mne? Žijem medzi ľuďmi, no človek nevie o Mojej existencii. Keď človeka osvietim žiarou, neuvedomí si Moju existenciu. Keď na neho zošlem svoj hnev, poprie Moju existenciu s ešte väčším dôrazom. Človek hľadá súlad s Bibliou, ale ani jeden z nich nepríde predo Mňa, aby našiel spôsob dosiahnutia súladu s pravdou. Človek vzhliada ku Mne na nebesá a venuje zvláštnu pozornosť Mojej existencii na nebesiach, nikto sa však nestará o Mňa v ľudskej podobe, pretože Ja, ktorý žijem medzi ľuďmi, som jednoducho príliš bezvýznamný. Tí, ktorí hľadajú len súlad so slovami Biblie a s hmlistým Bohom, sú v Mojich očiach úbohí. Je to preto, lebo uctievajú mŕtve slová a Boha, ktorý im dokáže dať nesmierne poklady. Uctievajú Boha, ktorý by sa vydal na milosť človeka – Boha, ktorý neexistuje. Čo môžu takíto ľudia odo Mňa získať? Človek je jednoducho príliš pokorný voči slovám. Ako by tí, ktorí sú proti Mne, majú na mňa nekonečné nároky, nemilujú pravdu, búria sa proti Mne, mohli so Mnou byť v súlade?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Mal by si hľadať spôsob dosiahnutia súladu s Kristom

253. Boh Samotný je život a pravda a Jeho život a pravda existujú súčasne. Tí, ktorí nedokážu získať pravdu, nikdy nezískajú život. Bez usmernenia, podpory a poskytnutia pravdy získaš len slová, učenia a hlavne smrť. Boží život je vždy prítomný a Jeho pravda a život existujú súčasne. Ak nedokážeš nájsť zdroj pravdy, nezískaš pokrm života. Ak nedokážeš získať život, určite nebudeš mať pravdu a okrem fantázie a predstáv bude tvoje telo nič, len mäso – tvoje zapáchajúce mäso. Vedz, že slová z kníh sa nepovažujú za život, historické záznamy nemožno uctievať ako pravdu a ustanovenia z minulosti nemôžu slúžiť ako dôkaz dnešných Božích slov. Pravda, život, Božia vôľa a Jeho súčasný spôsob práce je len to, čo Boh vyjadrí, keď zostúpi na zem a žije medzi ľuďmi. Ak používaš záznamy Božích slov z minulosti, potom si archeológ a najviac ťa vystihuje označenie odborník na historické dedičstvo. Je to preto, lebo vždy veríš v stopy diela, ktoré Boh vykonal v minulosti, veríš len v tieň Boha, ktorý zostal tam, kde Boh predtým pôsobil medzi ľuďmi, a len v cestu, ktorú ukázal svojim nasledovníkom v minulosti. Neveríš v smerovanie Božieho diela v súčasnosti, v Jeho nádherný súčasný obraz a pravdu, ktorú Boh vyjadruje dnes. A preto si len rojko, ktorý je úplne mimo reality. Ak teraz stále lipneš na slovách, ktoré nedokážu dať človeku život, potom si ako beznádejný kus odumretého dreva[a], pretože si príliš konzervatívny, neústupný a neprístupný logike!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len Kristus posledných dní môže dať človeku cestu večného života

Poznámky pod čiarou:

a. Kus odumretého dreva: niekto, komu „niet pomoci“.


254. Kristus posledných dní prináša život a trvalú a večnú cestu pravdy. Táto pravda je cesta, ktorou človek získa život, a je to jediná cesta, prostredníctvom ktorej človek spozná Boha a Boh ho schváli. Ak nehľadáš cestu života, ktorú poskytuje Kristus posledných dní, nikdy nezískaš súhlas Ježiša a nikdy nebudeš mať právo vstúpiť do nebeského kráľovstva, pretože si bábka a väzeň minulosti. Tí, ktorých ovládajú ustanovenia a slová, a majú na sebe okovy minulosti, nikdy nebudú môcť získať život ani večnú cestu života. Je to preto, lebo namiesto vody života, ktorá vyteká z trónu, majú len mútnu vodu, ktorej sa ľudia držali tisícky rokov. Tí, ktorí nedostávajú vodu života, budú naveky mŕtvolami, hračkami Satana a synmi pekla. Ako potom môžu uvidieť Boha? Ak sa snažíš držať len minulosti, nekonáš a nechávaš veci, ako sú, nesnažíš sa zmeniť súčasný stav a zahodiť minulosť, či nebudeš vždy proti Bohu? Kroky Božieho diela sú obrovské a mocné, ako vlny v príboji a hrmiace hromy – ty však pasívne sedíš a čakáš na zničenie, držíš sa svojej hlúposti a nič nerobíš. Ako ťa takto možno považovať za niekoho, kto nasleduje Baránka? Ako môžeš Bohu dokázať, že si ako On, stále nový a nikdy nie starý? A ako ťa môžu slová tvojich zažltnutých kníh priviesť do nového veku? Ako ťa môžu viesť k tomu, aby si hľadal kroky Božieho diela? A ako ťa môžu vziať na nebesá? V rukách držíš slová, ktoré ti môžu poskytnúť dočasnú útechu, nie pravdy, ktoré sú schopné dať život. Slová Svätého písma, ktoré čítaš, môže nanajvýš obohatiť tvoj jazyk – nie sú to filozofické myšlienky, ktoré ti pomôžu spoznať ľudský život a už vôbec nie cesty, ktoré ťa môžu priviesť k dokonalosti. Nie je táto nezrovnalosť pre teba dôvodom na úvahu? Neuvedomuješ si vďaka tomu záhady vo vnútri? Dokážeš sa sám dostať do neba, aby si sa stretol s Bohom? Vieš sa bez príchodu Boha dostať do neba, aby si si užíval rodinné šťastie s Bohom? Aj teraz stále snívaš? Potom ti navrhujem, aby si prestal snívať a zistil, kto teraz pracuje – pozri sa, kto zachraňuje človeka počas posledných dní. V opačnom prípade nikdy nezískaš pravdu a nikdy nezískaš život.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Len Kristus posledných dní môže dať človeku cestu večného života

Predchádzajúci: V. Slová o vzťahu medzi jednotlivými etapami Božieho diela a Božím menom

Ďalší: VII. Slová o Božej povahe a o tom, čo Boh má a čím je

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger