V. Slová o vzťahu medzi jednotlivými etapami Božieho diela a Božím menom

231. Božie dielo počas celého Jeho riadenia je úplne jasné: Vek milosti je Vekom milosti a posledné dni sú poslednými dňami. Medzi jednotlivými vekmi sú zreteľné rozdiely, pretože Boh v každom veku koná dielo, ktoré je pre daný vek reprezentatívne. Aby sa dielo posledných dní mohlo vykonať, musí dôjsť k páleniu, súdu, napomenutiu, hnevu a zničeniu, aby sa tento vek ukončil. Posledné dni sa vzťahujú na posledný vek. Vari Boh počas posledného veku neukončí tento vek? Boh na ukončenie veku musí so sebou priniesť napomenutie a súd. Len tak môže priviesť vek ku koncu. Ježišovým cieľom bolo, aby človek prežil, žil ďalej a aby mohol existovať lepším spôsobom. Zachránil človeka pred hriechom, aby prestal upadať do skazenosti a aby už nežil v podsvetí a v pekle, a tým, že Ježiš zachránil človeka pred podstvetím a peklom, umožnil mu žiť ďalej. Teraz prišli posledné dni. Boh vyhladí ľudstvo a úplne zničí ľudské pokolenie, čo znamená, že premení ľudskú vzdorovitosť. Preto by bolo nemožné, aby Boh so súcitným a láskavým postojom minulosti ukončil tento vek alebo uskutočnil svoj šesťtisícročný plán riadenia. Každý vek sa vyznačuje osobitným stvárnením Božej povahy a obsahuje dielo, ktoré by mal Boh vykonať. Takže dielo, ktoré vykonáva sám Boh v každom veku, obsahuje vyjadrenie Jeho skutočnej povahy a Jeho meno aj dielo, ktoré vykonáva, sa menia spolu s vekom – všetky sú nové. Počas Veku zákona sa dielo vedenia ľudstva vykonávalo pod Jahveho menom a na zemi sa začala prvá fáza diela. V nej dielo spočívalo v budovaní chrámu a oltára a zákon sa používal na to, aby viedol izraelský ľud a pôsobil uprostred neho. Tým, že viedol ľud Izraela, vytvoril základňu pre svoje dielo na zemi. Z tejto základne rozšíril svoje dielo za hranice Izraela, čo znamená, že počnúc Izraelom rozšíril svoje dielo smerom von, takže neskoršie generácie postupne spoznali, že Jahve je Boh a že Jahve stvoril nebo a zem a všetky stvorenia. Svoje dielo šíril prostredníctvom izraelského ľudu smerom von. Izraelská krajina bola prvým svätým miestom Jahveho diela na zemi a práve v izraelskej krajine Boh prvýkrát začal pôsobiť na zemi. Bolo to dielo Veku zákona. Počas Veku milosti bol Ježiš Bohom, ktorý zachránil človeka. To, čo mal a čím bol, bola milosť, láska, súcit, zhovievavosť, trpezlivosť, pokora, starostlivosť a tolerancia, a tak veľká časť diela, ktoré vykonal, bola pre vykúpenie človeka. Jeho povaha bola plná súcitu a lásky, a pretože bol súcitný a milujúci, musel byť za človeka pribitý na kríž, aby ukázal, že Boh miluje človeka ako seba samého, a to až tak, že sa celý obetoval. Počas Veku milosti bolo Božie meno Ježiš, to znamená, že Boh bol Bohom, ktorý spasil človeka, a bol súcitným a milujúcim Bohom. Boh bol s človekom. Jeho láska, súcit a spása sprevádzali každého človeka. Len prijatím Ježišovho mena a Jeho prítomnosti mohol človek získať pokoj a radosť, prijať Jeho požehnanie, Jeho obrovské a početné milosti ako aj Jeho spásu. Vďaka Ježišovmu ukrižovaniu všetci, ktorí Ho nasledovali, získali spásu a boli im odpustené hriechy. Počas Veku milosti bolo meno Ježiš Božím menom. Inými slovami, dielo Veku milosti sa konalo hlavne pod Ježišovým menom. Počas Veku milosti sa Boh volal Ježiš. Podujal sa na fázu nového diela, ktoré presahovalo Starý zákon. Jeho dielo sa skončilo ukrižovaním. To bolo celé Jeho dielo. Preto počas Veku zákona bolo Božie meno Jahve a vo Veku milosti reprezentovalo Boha meno Ježiš. Počas posledných dní je Jeho meno Všemohúci Boh – Všemohúci, ktorý používa svoju moc, aby viedol človeka, podmanil si ho a získal ho a nakoniec priviedol vek ku koncu. V každom veku, v každej fáze Jeho diela, je zjavná Božia povaha.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vízia Božieho diela (3)

232. „Jahve“ je meno, ktoré som prijal počas svojho pôsobenia v Izraeli, a znamená Boh Izraelitov (Boh vyvoleného ľudu), ktorý sa dokáže zľutovať nad človekom, zatratiť ho a riadiť jeho život. Je to Boh, ktorý vládne veľkou mocou a je plný múdrosti. „Ježiš“ je Emanuel, teda obetou za hriech, ktorý vykúpi človeka, je plný lásky a súcitu. On vykonal dielo Veku milosti a zároveň ho sám symbolizuje, preto môže predstavovať len jednu časť diela plánu riadenia. To znamená, že iba Jahve je Bohom vyvoleného izraelského ľudu, Bohom Abraháma, Bohom Izáka, Bohom Jakuba, Bohom Mojžiša a Bohom celého izraelského ľudu. A tak v súčasnej dobe všetci Izraeliti, okrem židovského národa, uctievajú Jahveho. Prinášajú Mu obety na oltár a slúžia Mu v chráme v kňazskom rúchu. Dúfajú v opätovné zjavenie Jahveho. Len Ježiš je Vykupiteľom ľudstva a obetou za hriech, ktorý vykúpil ľudstvo z hriechu. Tým chcem povedať, že meno Ježiš pochádza z Veku milosti a zrodilo sa pre dielo vykúpenia vykonané práve v ňom. Meno Ježiš vzniklo, aby ľuďom Veku milosti umožnilo znovuzrodenie a spásu a predstavuje príznačné meno pre vykúpenie celého ľudstva. Meno Ježiš preto reprezentuje dielo vykúpenia a označuje Vek milosti. Meno Jahve je osobitným menom pre ľud Izraela, ktorý žil pod zákonom. V každom veku a v každej etape diela má Moje meno svoj dôvod a má reprezentatívny význam: každé meno predstavuje jeden vek. „Jahve“ zastupuje Vek zákona a je to pomenovanie, ktorým izraelský ľud nazýval svojho Boha. „Ježiš“ symbolizuje Vek milosti a je to meno Boha všetkých, ktorí boli v tom čase vykúpení.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Spasiteľ sa už vrátil na „bielom oblaku“

233. Vek milosti sa začal Ježišovým menom. Keď Ježiš začal vykonávať svoju službu, Duch Svätý začal svedčiť o Ježišovom mene a už sa viac nehovorilo o Jahveho mene. Namiesto toho Duch Svätý vykonal nové dielo v podstate pod Ježišovým menom. Tí, ktorí v Neho uverili, vydávali svedectvá pre Jeziša Krista a aj konali pre Ježiša Krista. Záver starozákonného Veku zákona znamenal, že sa skončilo dielo, ktoré sa vykonávalo hlavne pod Jahveho menom. Odteraz už Božie meno nebolo Jahve. Namiesto toho sa nazýval Ježiš a od tejto chvíle začal Duch Svätý konať dielo pod Ježišovým menom. Takže ľudia, ktorí ešte aj dnes jedia a pijú Jahveho slová a stále robia všetko podľa diela z veku zákona – vari sa slepo neprispôsobuješ pravidlám? Nezasekli ste sa v minulosti? Teraz už viete, že nastali posledné dni. Je možné, že keď príde Ježiš, bude sa ešte stále volať Ježiš? Jahve povedal izraelskému ľudu, že príde Mesiáš, a predsa, keď prišiel, nenazývali ho Mesiášom, ale Ježišom. Ježiš povedal, že opäť príde a že príde tak, ako odišiel. Toto boli Jeho slová, ale videli ste, ako Ježiš odišiel? Odišiel na bielom oblaku, no je možné, že sa On sám vráti medzi ľudí na bielom oblaku? Ak by to tak bolo, nenazýval by sa stále Ježišom? Keď sa Ježiš vráti, bude už iný vek, takže mohol by sa stále volať Ježišom? Je to tak, že Boha možno poznať len pod Ježišovým menom? Nemôže sa v novom veku nazývať novým menom? Môže obraz jedného človeka a jedného konkrétneho mena predstavovať Boha v Jeho úplnosti? Boh v každom veku koná nové dielo a nazýva sa novým menom; ako by mohol konať to isté dielo v rôznych vekoch? Ako by mohol lipnúť na starom? Ježišovo meno prijal pre dielo vykúpenia, no keď sa vráti v posledných dňoch, bude sa stále nazývať tým istým menom? Bude stále konať dielo vykúpenia? Prečo sú Jahve a Ježiš jedno, a predsa sa v rôznych vekoch nazývajú rôznymi menami? Nie je to preto, lebo ich dielo sa v jednotlivých vekoch líši? Mohlo by jedno meno predstavovať Boha v Jeho úplnosti? Ak je to tak, Boh sa musí v rôznych vekoch nazývať rozličnými menami, aby zmenil a reprezentoval daný vek. Žiadne meno totiž nemôže v plnej miere predstavovať samotného Boha a každé meno predstavuje len časový aspekt Božej povahy vo vybranom veku. Úlohou mena je reprezentovať Jeho dielo. Preto si Boh môže vybrať akékoľvek meno, ktoré sa hodí na vyjadrenie Jeho povahy v celom veku. Bez ohľadu na to, či ide o Jahveho vek alebo Ježišov vek, každý vek reprezentuje meno.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vízia Božieho diela (3)

234. Keď Ježiš prišiel konať svoje dielo, bolo to pod vedením Ducha Svätého. Konal tak, ako chcel Duch Svätý, a nie podľa starozákonného Veku zákona alebo podľa Jahveho diela. Hoci dielo, ktoré Ježiš prišiel vykonať, nebolo podľa Jahveho zákonov alebo Jeho prikázaní, ich zdroj bol jeden a ten istý. Dielo, ktoré vykonal Ježiš, reprezentovalo Ježišovo meno a Vek milosti. Pokiaľ ide o dielo, ktoré vykonal Jahve, reprezentovalo Jahveho i Vek zákona. Ich dielo bolo dielom jedného Ducha v dvoch rôznych vekoch. Dielo, ktoré vykonal Ježiš, mohlo predstavovať iba Vek milosti, a dielo, ktoré vykonal Jahve, mohlo predstavovať iba starozákonný Vek zákona. Jahve viedol iba ľud Izraela a Egypta a všetky národy mimo Izraela. Ježišovo dielo v novozákonnom Veku milosti bolo dielom Boha pod Ježišovým menom, keď viedol tento vek. … Nový vek by mohol existovať len vtedy, keď by Ježiš prišiel vykonať nové dielo, začať nový vek, prelomiť dielo, ktoré predtým vykonal v Izraeli, a vykonávať svoje dielo nie v súlade s dielom, ktoré vykonal Jahve v Izraeli, ani so svojimi starými pravidlami, ani v súlade s nejakými predpismi, ale skôr vykonávať nové dielo, ktoré mal vykonať. Boh sám prichádza, aby začal vek, a Boh sám prichádza, aby tento vek ukončil. Človek nie je schopný vykonať dielo započatia a ukončenia veku. Ak by Ježiš po svojom príchode nedoviedol Jahveho dielo do konca, potom by to bol dôkaz, že bol len človekom a nebol schopný reprezentovať Boha. Práve preto, že Ježiš prišiel a ukončil Jahveho dielo, pokračoval v Jeho diele a navyše vykonal svoje vlastné, nové dielo, to dokazuje, že to bol nový vek a že Ježiš bol sám Boh. Vykonávali dve zreteľne odlišné fázy diela. Jedna fáza sa vykonávala v chráme a druhá mimo chrámu. Jedna fáza spočívala vo vedení spôsobu života človeka podľa zákona a druhá v prinášaní obety za hriech. Tieto dve fázy diela sa výrazne líšili; to oddeľuje nový vek od starého a je úplne správne tvrdiť, že ide o dva rôzne veky. Miesto Ich diela bolo iné, obsah Ich diela bol iný a cieľ Ich diela bol iný. Ako také ich možno rozdeliť na dva veky: Nový a Starý zákon, teda na nový a starý vek. Keď Ježiš prišiel, nevošiel do chrámu, čo dokazuje, že Jahveho vek sa skončil. Nevstúpil do chrámu, pretože Jahveho dielo v chráme sa skončilo a nebolo ho potrebné vykonať znova, čo by znamenalo zopakovať ho. Iba tým, že opustil chrám, začal nové dielo a nastúpil novú cestu mimo chrámu, mohol priviesť Božie dielo k zenitu. Keby nebol vyšiel z chrámu, aby konal svoje dielo, Božie dielo by bolo stagnovalo na základoch chrámu a nikdy by nedošlo k novým zmenám. A tak, keď Ježiš prišiel, nevstúpil do chrámu a nekonal svoje dielo v chráme. Vykonával ho mimo chrámu, viedol učeníkov a slobodne sa pustil do svojho diela. Keď Boh odišiel z chrámu, aby konal svoje dielo, znamenalo to, že Boh má nový plán. Jeho dielo sa malo konať mimo chrámu a malo to byť nové dielo, ktoré nebolo obmedzené v spôsobe jeho vykonávania. Hneď ako prišiel Ježiš, ukončil Jahveho dielo počas starozákonného veku. Hoci sa nazývali dvoma rôznymi menami, bol to ten istý Duch, ktorý uskutočňoval obe fázy diela, a dielo, ktoré sa konalo, bolo nepretržité. Keďže meno a obsah diela boli odlišné, odlišný bol aj vek. Keď prišiel Jahve, bol to Jahveho vek, a keď prišiel Ježiš, bol to Ježišov vek. A tak s každým príchodom sa Boh nazýva jedným menom, predstavuje jeden vek a začína novú cestu; a na každej novej ceste prijíma nové meno, čo poukazuje na fakt, že Boh je vždy nový a nikdy nie starý a že Jeho dielo nikdy neprestáva napredovať. Dejiny a Božie dielo vždy napredujú. Aby Jeho šesťtisícročný plán riadenia dosiahol svoj koniec, musí stále napredovať. Každý deň musí vykonať nové dielo, každý rok musí vykonať nové dielo; musí začať nové cesty, začať nové epochy, začať nové a väčšie dielo a spolu s nimi priniesť nové mená a nové dielo.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vízia Božieho diela (3)

235. Predpokladajme, že Božie dielo v každom veku je vždy rovnaké a On sa vždy nazýva tým istým menom, tak ako by Ho človek potom spoznal? Boh sa musí volať Jahve a okrem Boha, ktorý sa volá Jahve, nik, kto sa volá iným menom, nie je Boh. Alebo Boh môže byť len Ježiš a okrem mena Ježiš sa nesmie volať žiadnym iným menom. Okrem Ježiša nie je Bohom Jahve ani Všemohúci Boh. Človek verí, že je pravda, že Boh je všemohúci, ale Boh je Boh, ktorý je s človekom a musí sa volať Ježiš, lebo Boh je s človekom. To však znamená prispôsobiť sa učeniu a obmedziť Boha na určitý rozsah. A tak v každom veku dielo, ktoré Boh koná, meno, ktorým sa nazýva, a obraz, ktorý na seba berie – dielo, ktoré koná v každej fáze až do dnešných čias – nič z toho sa neriadi jediným predpisom ani nepodlieha žiadnym obmedzeniam. On je Jahve, ale je aj Ježiš, rovnako ako Mesiáš a Všemohúci Boh. Jeho dielo môže prechádzať postupnou premenou, čomu zodpovedajú aj zmeny v Jeho mene. Žiadne meno Ho nemôže plne reprezentovať, ale všetky mená, ktorými sa nazýva, Ho dokážu predstaviť, a dielo, ktoré koná v každom veku, predstavuje Jeho povahu.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vízia Božieho diela (3)

236. Niekto hovorí, že meno Boh sa nemení. Prečo sa potom z mena Jahve stal Ježiš? Podľa proroctva mal prísť Mesiáš, tak prečo prišiel človek menom Ježiš? Prečo sa meno Boha zmenilo? Nebolo takéto dielo vykonané dávno v minulosti? Nemôže Boh dnes vykonať novšie dielo? Dielo včerajška možno zmeniť a dielo Ježiša môže nadväzovať na dielo Jahveho. Nemôže teda po diele Ježiša nasledovať iné dielo? Keď sa meno Jahve môže zmeniť na meno Ježiš, nemôže sa zmeniť aj meno Ježiš? Nič z tohto nie je čudné, len ľudia sú príliš hlúpi. Boh bude vždy Boh. Je jedno, ako sa jeho dielo zmení a nezáleží na tom, ako sa môže zmeniť Jeho meno. Jeho povaha a múdrosť sa nezmenia nikdy. Ak veríš, že Boha možno volať len Ježiš, máš veľmi obmedzené znalosti. Dovoľuješ si tvrdiť, že Boh sa bude vždy volať Ježiš, že Mu budú vždy hovoriť Ježiš, a že sa to nikdy nezmení? Dovolíš si s istotou tvrdiť, že meno Ježiš ukončilo Vek zákona a ukončí aj posledný vek? Kto môže povedať, že vek môže ukončiť Ježišova milosť?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Ako sa Boh môže zjavovať človeku, ktorý Boha vymedzil vo svojich predstavách?

237. Mohlo by Ježišovo meno – „Boh s nami“ – predstavovať Božiu povahu v celej jej komplexnosti? Mohlo by úplne vyjadriť Boha? Ak človek hovorí, že Boh sa môže volať iba Ježiš a nesmie mať žiadne iné meno, pretože Boh nemôže zmeniť svoju povahu, tieto slová sú naozaj rúhaním! Veríš, že len meno Ježiš, Boh s nami, môže vyjadrovať Boha v Jeho úplnosti? Boh sa môže nazývať mnohými menami, ale medzi nimi nie je ani jedno, ktoré by dokázalo obsiahnuť celého Boha, ani jedno, ktoré by Ho mohlo úplne reprezentovať. A tak má Boh mnoho mien, ale tie nedokážu úplne vyjadriť Božiu povahu, lebo tá je taká bohatá, že jednoducho presahuje schopnosť človeka poznať ju. Neexistuje spôsob, ako by človek pomocou ľudského jazyka mohol úplne vystihnúť Boha. Ľudstvo má len obmedzenú slovnú zásobu, ktorou môže obsiahnuť všetko, čo vie o Božej povahe: veľký, uctievaný, úžasný, nepochopiteľný, najvyšší, svätý, spravodlivý, múdry a tak ďalej. Toľko slov! Tento obmedzený slovník nie je schopný opísať to málo, čo človek o Božej povahe zakúsil. Postupom času mnohí ďalší pridávali slová, o ktorých si mysleli, že dokážu lepšie opísať horlivosť v ich srdciach: Boh je taký veľký! Boh je taký svätý! Boh je taký milý! Dnes takéto ľudské výroky dosiahli svoj vrchol, no človek sa stále nedokáže jasne vyjadriť. A tak Boh má podľa človeka mnoho mien, a predsa nemá žiadne meno, a to preto, že Božia bytosť je taká bohatá a ľudský jazyk taký chudobný. Jedno konkrétne slovo alebo meno nedokáže predstavovať Boha v jeho úplnosti, takže si myslíš, že Jeho meno možno ustáliť? Boh je taký veľký a taký svätý, a predsa Mu nedovolíš, aby v každom novom veku menil svoje meno? Preto v každom veku, v ktorom Boh osobne koná svoje vlastné dielo, používa meno, ktoré sa pre daný vek hodí, aby vystihlo dielo, ktoré chce vykonať. Používa toto konkrétne meno, ktoré má časový význam, aby predstavovalo Jeho povahu v danom veku. To Boh používa ľudský jazyk na vyjadrenie svojej vlastnej povahy. Aj napriek tomu mnohí ľudia, ktorí majú duchovné skúsenosti a videli Boha na vlastné oči, si myslia, že toto jedno konkrétne meno nie je schopné predstavovať Boha v jeho komplexnosti – žiaľ, s tým sa nedá nič urobiť –, takže človek už Boha neoslovuje žiadnym menom, ale nazýva ho jednoducho „Boh“. Je to, akoby srdce človeka bolo plné lásky, a predsa aj obťažkané protirečeniami, pretože človek nevie, ako si Boha vysvetliť. To, čo Boh je, je také hojné, že sa to jednoducho nedá opísať. Neexistuje jediné meno, ktoré by dokázalo zhrnúť Božiu povahu, a neexistuje ani jediné meno, ktoré by dokázalo opísať všetko, čo Boh má a čím je. Ak sa ma niekto spýta: „Aké presne meno používaš?“, odpoviem mu: „Boh je Boh!“ Nie je to najlepšie meno pre Boha? Nie je to najlepšie vystihnutie Božej povahy? Keď je to tak, prečo vynakladáte toľko úsilia na hľadanie Božieho mena? Prečo by ste si mali namáhať mozog, nejesť a nespať, a to všetko pre meno? Príde deň, keď sa Boh nebude volať Jahve, Ježiš alebo Mesiáš – bude jednoducho Stvoriteľ. V tom čase sa prestanú používať všetky mená, ktoré si na zemi prisvojil, pretože Jeho dielo na zemi sa skončí, a potom už nebudú existovať žiadne Jeho mená. Keď sa všetko dostane pod nadvládu Stvoriteľa, načo bude potrebovať veľmi vhodné, ale neúplné meno? Hľadáš teraz ešte Božie meno? Ešte stále sa odvažuješ tvrdiť, že Boh sa volá len Jahve? Ešte stále sa odvažuješ tvrdiť, že Boha možno nazvať len Ježišom? Dokážeš uniesť hriech rúhania sa proti Bohu? Mal by si vedieť, že Boh pôvodne nemal žiadne meno. Prijal len jedno, dve alebo mnoho mien, pretože musel konať svoje dielo a riadiť ľudstvo. Nech sa volá akýmkoľvek menom – vari si Ho sám slobodne nevybral? Potreboval by teba – jedno zo svojich stvorení –, aby si o tom rozhodol? Meno, ktorým sa Boh nazýva, je meno, ktoré je v súlade s tým, čo človek dokáže pochopiť, s ľudskou rečou, ale toto meno nie je niečo, čo človek môže zovšeobecniť. Môžeš len povedať, že na nebi je Boh, že sa volá Boh, že je to sám Boh s veľkou mocou, ktorý je taký múdry, taký vznešený, taký úžasný, taký tajomný a taký všemohúci, a potom už nemôžeš povedať nič viac. Tento malý kúsok je všetko, čo môžeš vedieť. Ak je to tak, vari môže samo meno Ježiš predstavovať samotného Boha? Keď prídu posledné dni, hoci je to stále Boh, kto koná svoje dielo, Jeho meno sa musí zmeniť, lebo nastane iný vek.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vízia Božieho diela (3)

238. Vždy, keď Boh prichádza na zem, mení svoje meno, pohlavie, podobu a dielo; svoje dielo neopakuje. Je to Boh, ktorý je vždy nový a nikdy nie starý. Keď prišiel predtým, volal sa Ježiš; môže sa aj tentoraz, keď príde znova, volať Ježišom? Keď prišiel predtým, bol mužom; môže byť mužom aj tentoraz? Jeho dielo vo Veku milosti spočívalo v tom, že sa mal nechať pribiť na kríž. Keď príde znova, môže aj teraz vykúpiť ľudstvo z hriechu? Môže byť opäť pribitý na kríž? Nebolo by to opakovanie Jeho diela? Nevedel si, že Boh je vždy nový a nikdy nie starý? Sú ľudia, ktorí hovoria, že Boh je nemenný. To je síce správne tvrdenie, ale vzťahuje sa na nemennosť Božej povahy a Jeho podstaty. Zmeny v Jeho mene a diele nedokazujú, že sa mení aj Jeho podstata. Inými slovami, Boh bude vždy Bohom, a to sa nikdy nezmení. Ak hovoríš, že Božie dielo je nemenné, ako by potom Boh mohol dokončiť svoj šesťtisícročný plán riadenia? Vieš len to, že Boh je večne nemenný, ale vieš, že Boh je vždy nový a nikdy nie starý? Ak je Božie dielo nemenné, ako by potom Boh mohol viesť ľudstvo až do dnešných dní? Ak je Boh nemenný, prečo potom už vykonal dielo dvoch vekov? Jeho dielo sa nikdy neprestáva posúvať dopredu, to znamená, že Jeho povaha sa postupne zjavuje človeku, a to, čo sa zjavuje, je Jeho prirodzená povaha. Na začiatku bola Božia povaha človeku skrytá. Nikdy svoju povahu človeku otvorene neodhalil a človek Ho nepoznal. Preto používa svoje dielo na to, aby človeku postupne odhalil svoju povahu, ale to neznamená, že sa Božia povaha v každom veku mení. Nie je to tak, že by sa Božia povaha neustále menila, pretože Jeho vôľa sa neustále mení. Skôr ide o to, že keďže pôsobí v rôznych vekoch, Boh berie svoju vrodenú povahu v celej jej komplexnosti a krok za krokom ju odhaľuje človeku, aby Ho človek mohol spoznať. To však v žiadnom prípade nie je dôkazom toho, že Boh pôvodne nemá žiadnu konkrétnu povahu alebo že sa Jeho povaha postupne mení s plynutím vekov – takéto chápanie by bolo chybné. Boh odhaľuje človeku svoju vrodenú a konkrétnu povahu – to, čím je – v závislosti od plynutia vekov; dielo jedného veku však nemôže vyjadriť celú Božiu povahu. A tak sa slová „Boh je vždy nový a nikdy nie starý“ vzťahujú na Jeho dielo, zatiaľ čo slová „Boh je nemenný“ sa vzťahujú na to, čo Boh prirodzene má a čím je. Bez ohľadu na to nemôžeš dielo trvajúce šesťtisíc rokov postaviť na jedinom bode ani ho ohraničiť mŕtvymi slovami. Taká je ľudská hlúposť. Boh nie je taký jednoduchý, ako si človek predstavuje. Jeho dielo nemôže ostať len v jednom veku. Napríklad meno Jahve nemôže zostať navždy Božím menom. Boh môže svoje dielo konať aj pod Ježišovým menom. Je to znak, že Božie dielo vždy napreduje smerom dopredu.

Boh je vždy Bohom a nikdy sa nestane satanom; satan je vždy satanom a nikdy sa nestane Bohom. Božia múdrosť, Božia úžasnosť, Božia spravodlivosť a Boží majestát sa nikdy nezmenia. Jeho podstata a to, čo má a čím je, sa nikdy nezmení. Čo sa však týka Jeho diela, to vždy napreduje, vždy sa prehlbuje, pretože On je vždy nový a nikdy nie starý. Boh v každom veku prijíma nové meno, v každom veku koná nové dielo a v každom veku umožňuje svojim stvoreniam vidieť svoju novú vôľu a novú povahu. Keby ľudia v novom veku nevideli prejav Božej novej povahy, nepribili by Ho naveky na kríž? A nedefinovali by tým Boha?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vízia Božieho diela (3)

239. Ak človek stále túži po príchode Ježiša Spasiteľa počas posledných dní a naďalej očakáva, že príde v podobe, ktorú nosieval v Judei, potom by sa celý šesťtisícročný plán riadenia zastavil vo Veku vykúpenia a nemohol by ďalej napredovať. Posledné dni by navyše nikdy nenastali a vek by nikdy neskončil. Ježiš Spasiteľ totiž slúži jedine na vykúpenie a záchranu ľudstva. Meno Ježiš som prijal len kvôli všetkým hriešnikom vo Veku milosti, ale nie je to meno, pod ktorým privediem ku koncu celé ľudstvo. Hoci Jahve, Ježiš a Mesiáš predstavujú Môjho Ducha, tieto mená označujú len jednotlivé veky Môjho plánu riadenia a nevyjadrujú Ma v celom rozsahu. Mená, ktorými Ma ľudia na zemi nazývajú, nedokážu vystihnúť celú Moju povahu ani všetko, čím som. Sú to len rôzne pomenovania, ktorými Ma ľudia volali v rôznych vekoch. A tak, keď nastane posledný vek – vek posledných dní, Moje meno sa opäť zmení. Nebudem sa volať Jahve ani Ježiš, a už vonkoncom nie Mesiáš. Budem sa volať sám mocný Všemohúci Boh a pod týmto menom ukončím tento vek. Za starých čias som bol známy ako Jahve. Nazývali ma aj Mesiášom a ľudia Ma kedysi s láskou a úctou nazývali Ježiš Spasiteľ. Dnes však už nie som tým Jahvem ani Ježišom, ktorého ľudia poznali v dávnych časoch. Som Bohom, ktorý sa navrátil na sklonku posledných dní, Bohom, ktorý privedie tento vek ku koncu. Som samotným Bohom, ktorý povstáva z končín zeme, v celej svojej povahe a plný moci, cti a slávy. Ľudia sa Mnou nikdy nezapodievali, nikdy Ma nepoznali a nikdy netušili, aká je Moja povaha. Od počiatkov stvorenia sveta až dodnes Ma neuvidel ani jeden jediný človek. Taký je Boh, ktorý sa v posledných dňoch zjaví človeku, avšak zostáva skrytý medzi ľuďmi. Prebýva medzi nimi, pravý a skutočný ako žeravé slnko a planúci plameň, plný sily a oplývajúci mocou. Neexistuje jediný človek alebo vec, ktoré by nezasiahol súd Mojich slov, a neexistuje jediný človek alebo vec, ktoré by neboli očistené horiacim ohňom. Napokon budú všetky národy požehnané a zároveň rozdrvené na kúsky skrze Moje slová. Všetky národy tak počas posledných dní uvidia, že som sa vrátil Ja – Spasiteľ, a že som Všemohúci Boh, ktorý si podmaní celé ľudstvo. Všetci uvidia, že som bol kedysi obetou za hriech človeka, ale že v posledných dňoch sa stanem i plameňom slnka, ktorý všetko spaľuje, ako aj slnkom spravodlivosti, ktoré všetko odhaľuje. Toto je Moje dielo posledných dní. Prijal som toto meno a túto povahu, aby všetci ľudia videli, že som spravodlivý Boh, spaľujúce slnko, horiaci plameň, a aby sa Mi všetci klaňali, jedinému pravému Bohu, a aby videli Moju pravú tvár: nie som len Bohom Izraelitov a nie som len Vykupiteľom. Som Bohom všetkých stvorení v celom nebi, na zemi a v moriach.

Ak by Spasiteľ prišiel v posledných dňoch a naďalej by sa volal Ježiš, a opäť by sa narodil v Judei a konal by tam svoje dielo, potom by to dokazovalo, že som stvoril a vykúpil iba izraelský ľud, a že s pohanmi nemám nič spoločné. Nebolo by to v rozpore s Mojimi slovami, podľa ktorých „Ja som Pán, ktorý stvoril nebesá, zem a všetky veci“? Opustil som Judeu a konám svoje dielo medzi pohanmi, pretože nie som len Bohom izraelského ľudu, ale Bohom všetkých stvorení. V posledných dňoch sa zjavím medzi pohanmi, pretože nie som len Jahve, Boh izraelského ľudu, ale najmä preto, že som Stvoriteľ všetkých svojich vyvolených medzi pohanmi. Stvoril som nielen Izrael, Egypt a Libanon, ale aj všetky pohanské národy mimo Izraela. Preto som Pánom všetkých stvorení. Izrael som použil len ako východiskový bod svojho diela, Judeu a Galileu zasa ako oporné body svojho diela vykúpenia a teraz používam pohanské národy ako základňu, z ktorej dovediem celý vek do konca. V Izraeli som vykonal dve etapy diela (Vek zákona a Vek milosti) a v krajinách mimo Izraela vykonávam ďalšie dve etapy diela (Vek milosti a Vek kráľovstva). Medzi pohanskými národmi uskutočním dielo podmanenia, a tak zavŕšim tento vek. Ak Ma ľudia budú stále nazývať Ježišom Kristom, ale nebudú vedieť, že som v posledných dňoch započal nový vek a pustil sa do nového diela, a ak budú naďalej posadnuto očakávať príchod Ježiša Spasiteľa, potom budem takýchto ľudí nazývať tými, ktorí vo Mňa neveria. Sú to ľudia, ktorí Ma nepoznajú, a ich viera vo Mňa je falošná. Mohli by byť takíto ľudia svedkami príchodu Ježiša Spasiteľa z neba? To, čo očakávajú, nie je Môj príchod, ale príchod kráľa Židov. Netúžia po tom, aby som zničil tento starý nečistý svet, ale očakávajú druhý príchod Ježiša, kedy budú spasení. Tešia sa, že Ježiš opäť vykúpi celé ľudstvo z tejto poškvrnenej a nespravodlivej zeme. Ako sa takíto ľudia môžu stať tými, ktorí zavŕšia Moje dielo posledných dní? Ľudské túžby nedokážu naplniť Moje želania ani dokončiť Moje dielo, pretože človek iba obdivuje alebo oceňuje dielo, ktoré som vykonal predtým, a netuší, že Ja sám som Boh, ktorý je vždy nový, a nikdy nie starý. Ľudia vedia len to, že som Jahve a Ježiš, a nemajú ani potuchy, že som Ten, ktorý v posledných dňoch privedie ľudstvo až do konca. Všetko, po čom človek túži a čo pozná, pochádza z jeho vlastných predstáv, a je to len to, čo môže vidieť na vlastné oči. To sa nezhoduje s dielom, ktoré konám, ale naopak mu odporuje.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Spasiteľ sa už vrátil na „bielom oblaku“

Predchádzajúci: IV. Slová o odhalení tajomstiev vtelenia

Ďalší: VI. Slová o Biblii

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger