Až uzrieš duchovné telo Ježiša, Boh nanovo stvorí nebo a zem

Chceš vidieť Ježiša? Chceš žiť s Ježišom? Chceš počuť slová, ktoré vyslovil Ježiš? Ak áno, ako potom privítaš Ježišov návrat? Si dokonale pripravený? Akým spôsobom privítaš Ježišov návrat? Myslím si, že každý brat a sestra, ktorí nasledujú Ježiša, by Ho radi privítali. Ale zamysleli ste sa nad týmto: Naozaj spoznáte Ježiša, keď sa vráti? Budete skutočne chápať všetko, čo hovorí? Budete skutočne bezpodmienečne akceptovať všetku prácu, ktorú vykonáva? Všetci, ktorí čítajú Bibliu, vedia o Ježišovom návrate a všetci, ktorí čítajú Bibliu, sústredene očakávajú Jeho príchod. Všetci ste upriamení na príchod toho okamihu a vaša úprimnosť je chvályhodná, vaša viera je skutočne závideniahodná, ale uvedomujete si, že ste sa dopustili vážnej chyby? Ako sa Ježiš vráti? Veríte, že sa Ježiš vráti na bielom oblaku, ale spýtam sa vás: čo znamená tento biely oblak? Pri toľkých Ježišových nasledovníkoch čakajúcich na Jeho návrat, medzi ktorých ľudí zostúpi? Ak budete prví, medzi ktorých Ježiš zostúpi, nebudú to ostatní považovať za veľmi nespravodlivé? Viem, že ste veľmi úprimní a lojálni voči Ježišovi, ale stretli ste sa niekedy s Ježišom? Poznáte Jeho povahu? Žili ste s Ním niekedy? Nakoľko Mu v skutočnosti rozumiete? Niektorí hovoria, že ich tieto slová privádzajú do pomykova. Povedia: „Toľkokrát som čítal Bibliu od začiatku do konca. Akože by som nemohol pochopiť Ježiša? Nezáleží na Ježišovej povahe, ja poznám ešte aj farbu šiat, ktoré rád nosil. Neznevažuješ ma, keď hovoríš, že Mu nerozumiem?“ Odporúčam, aby si tieto záležitosti nespochybňoval. Je lepšie upokojiť sa a porozprávať sa o nasledujúcich otázkach: Po prvé, vieš, čo je realita a čo je teória? Po druhé, vieš, čo sú predstavy a čo je pravda? Po tretie, vieš, čo je predstava a čo je skutočné?

Niektorí ľudia popierajú fakt, že Ježišovi nerozumejú. A napriek tomu hovorím, že Ho ani v najmenšom nechápete a nerozumiete jedinému Ježišovmu slovu. Je to tak preto, lebo každý z vás Ho nasleduje kvôli Biblii, kvôli tomu, čo povedali iní. Nikdy ste Ježiša nevideli, tým menej ste s Ním žili, a nerobili ste Mu spoločnosť ani len na krátky čas. Nie je teda vaše chápanie Ježiša ničím iným než len teóriou? Nie je zbavené reality? Možno niektorí ľudia videli Ježišovu podobizeň alebo niektorí osobne navštívili Ježišov dom. Možno sa niektorí dotkli Ježišových šiat. Tvoje chápanie Neho je však naďalej teoretické a nie praktické, aj keď si osobne ochutnal jedlo, ktoré jedol Ježiš. Nech je to akokoľvek, ty si nikdy Ježiša nevidel a nikdy si sa s Ním nestýkal v telesnej podobe, takže tvoje chápanie Ježiša bude vždy len prázdnou teóriou bez reality. Možno ťa Moje slová nezaujímajú, ale žiadam ťa o toto: Hoci si možno čítal veľa diel od autora, ktorého veľmi obdivuješ, dokážeš Mu ale úplne rozumieť? Bez toho, aby si s Ním niekedy trávil čas? Vieš, aká je Jeho osobnosť? Vieš, aký život vedie? Vieš niečo o Jeho emocionálnom stave? Nemôžeš úplne chápať ani človeka, ktorého obdivuješ, tak ako by si mohol rozumieť Ježišovi Kristovi? Všetko, čo o Ježišovi vieš, je plné obrazov a predstáv a neobsahuje žiadnu pravdu ani realitu. Zaváňa to a je to také telesné. Ako by ťa takéto chápanie mohlo oprávňovať k tomu, aby si vítal Ježišov návrat? Ježiš neprijme tých, ktorí sú plní fantázií a predstáv o telesnosti. Ako sú už len tí, ktorí nerozumejú Ježišovi, schopní byť Jeho veriacimi?

Chcete vedieť, prečo sa farizeji postavili proti Ježišovi? Chcete poznať podstatu farizejov? Boli plní fantazírovania o Mesiášovi. A čo viac, verili len tomu, že Mesiáš príde, no neusilovali sa o životnú pravdu. A tak ešte aj dnes očakávajú Mesiáša, lebo nepoznajú cestu života a nevedia, čo je cesta pravdy. Povedzte, ako mohli takíto hlúpi, tvrdohlaví a nevedomí ľudia získať Božie požehnanie? Ako mohli uvidieť Mesiáša? Postavili sa proti Ježišovi, pretože nepoznali smerovanie diela Ducha Svätého, pretože nepoznali cestu pravdy, ktorú vyslovil Ježiš, a navyše, pretože nepochopili Mesiáša. A keďže nikdy neuvideli Mesiáša a nikdy neboli v Jeho spoločnosti, urobili chybu, že sa pridŕžali samotného mena Mesiáša, pričom sa všemožným spôsobom stavali proti podstate Mesiáša. Títo farizeji boli v podstate tvrdohlaví, arogantní a nenaslúchali pravde. Princíp ich viery v Boha bol takýto: Bez ohľadu na to, aká hlboká je Tvoja kázeň, bez ohľadu na to, akú máš silnú autoritu, nie si Kristom, pokiaľ sa nenazývaš Mesiášom. Nie je táto viera absurdná a smiešna? Pýtam sa vás ďalej: Nie je pre vás mimoriadne ľahké dopustiť sa chýb prvých farizejov, keďže ani v najmenšom nerozumiete Ježišovi? Si schopný rozpoznať cestu pravdy? Môžeš skutočne zaručiť, že nebudeš Kristovi odporovať? Si schopný nasledovať dielo Ducha Svätého? Ak nevieš, či sa postavíš proti Kristovi, potom vravím, že už žiješ na pokraji smrti. Tí, ktorí nepoznali Mesiáša, boli schopní Ježišovi odporovať, odmietnuť ho, ohovárať ho. Všetci ľudia, ktorí nerozumejú Ježišovi, sú schopní Ho odmietnuť a nadávať Mu. Dokonca sú schopní vidieť Ježišov návrat ako satanov podvod a ešte viac ľudí odsúdi Ježiša, ktorý sa vrátil do tela Nevyvoláva toto všetko vo vás strach? To, čomu čelíte, bude rúhanie sa Duchu Svätému, ničenie slov Ducha Svätého voči cirkvám a zavrhnutie všetkého, čo Ježiš vyjadril. Čo môžete získať od Ježiša, keď ste takí zmätení? Ako môžete pochopiť Ježišovo dielo, keď sa vracia v tele na bielom oblaku, ak si tvrdošijne odmietate uvedomiť svoje chyby? Veru hovorím vám: Ľudia, ktorí neprijímajú pravdu, ale slepo očakávajú príchod Ježiša na bielych oblakoch, sa určite budú rúhať Duchu Svätému a patria k skupine, ktorá bude zničená. Vy si len želáte Ježišovu milosť a chcete si len užívať blaženú ríšu neba, no nikdy ste neposlúchli slová, ktoré povedal Ježiš a nikdy ste neprijali pravdu, ktorú Ježiš vyjadril pritom ako sa vracia do tela. Čo zadržíte výmenou za skutočnosť Ježišovho návratu na bielom oblaku? Je to úprimnosť, v ktorej opakovane páchate hriechy a potom hovoríte svoje vyznanie stále dookola? Čo obetujete Ježišovi, ktorý sa vracia na bielom oblaku? Sú to roky práce, ktorými sa povyšujete? Čoho sa budete držať, aby vám vracajúci sa Ježiš uveril? To je tá vaša arogantná povaha, ktorá nenačúva žiadnej pravde?

Vaša lojalita je len v slove, vaše vedomosti sú iba intelektuálne a koncepčné, vaša práca je zameraná na získanie nebeských požehnaní, takže aká teda musí byť vaša viera? Dokonca aj dnes si zapchávate uši pred každým slovom pravdy. Neviete, čo je Boh, neviete, čo je Kristus, neviete ako uctievať Jahveho, neviete, ako vstúpiť do diela Ducha Svätého a neviete rozlíšiť medzi dielom samotného Boha a ľudskými podvodmi. Vieš len odsúdiť každé slovo pravdy vyjadrené Bohom, ktoré nie je v súlade s tvojimi vlastnými myšlienkami. Kde je tvoja pokora? Kde je tvoja poslušnosť? Kde je tvoja lojalita? Kde je tvoja túžba hľadať pravdu? Kde je tvoja úcta k Bohu? Veru hovorím vám, tí, ktorí veria v Boha kvôli znameniam, sú určite tou skupinou, ktorá bude zničená. Tí, ktorí nie sú schopní prijať slová Ježiša, ktorý sa vrátil do tela, sú určite potomkami pekla, potomkami archanjela, skupinou, ktorá bude podrobená večnému zatrateniu. Mnohým ľuďom môže byť jedno, čo hovorím, ale aj tak chcem povedať každému takzvanému svätému, ktorý nasleduje Ježiša, že keď na vlastné oči uvidíte Ježiša zostupovať z neba na bielom oblaku, toto bude verejné zjavenie sa Slnka spravodlivosti. Možno to bude pre teba moment veľkého vzrušenia, no mal by si vedieť, že ten čas, keď budeš svedkom zostupovania Ježiša z neba, je zároveň časom, keď ty padneš do pekla a budeš potrestaný. To bude čas konca Božieho plánu riadenia a bude to vtedy, keď Boh odmení dobrých a potrestá zlých. Lebo Boží súd sa skončí skôr, ako človek uvidí znamenia, keď bude vyjadrená len pravda. Tí, ktorí prijímajú pravdu a nehľadajú znamenia, a tak boli očistení, sa vrátia pred Boží trón a dostanú sa do Stvoriteľovho objatia. Iba tí, ktorí zotrvávajú vo viere, že „Ježiš, ktorý sa nenesie na bielom oblaku, je falošný Kristus“, budú podrobení večnému trestu, pretože veria iba v Ježiša, ktorý prejavuje znamenia, ale neuznávajú Ježiša, ktorý hlása prísny súd a oslobodzuje pravú cestu a život. A tak sa môže stať, že sa s nimi Ježiš vysporiada len vtedy, keď sa otvorene vráti na bielom oblaku. Sú príliš tvrdohlaví, príliš sebavedomí, príliš arogantní. Ako by len mohol Ježiš odmeniť takýchto zvrhlíkov? Ježišov návrat je veľkou spásou pre tých, ktorí sú schopní prijať pravdu, ale pre tých, ktorí nie sú schopní prijať pravdu, je to znak odsúdenia. Mali by ste si vybrať svoju vlastnú cestu a nemali by ste sa rúhať Duchu Svätému a odmietať pravdu. Nemali by ste byť ignoranti a arogantní ľudia, ale tí, čo poslúchajú vedenie Ducha Svätého a túžia po pravde a hľadajú ju. Len takto budete mať osoh. Radím vám, aby ste opatrne kráčali po ceste viery v Boha. Nerobte unáhlené závery. A nielen to, nebuďte vo viere v Boha povrchní a bezmyšlienkovití. Mali by ste vedieť aspoň to, že tí, ktorí veria v Boha, by mali byť pokorní a úctiví. Tí, ktorí počuli pravdu, a predsa nad ňou ohŕňajú nos, sú hlúpi a ignoranti. Tí, ktorí počuli pravdu, no bezstarostne robia unáhlené závery alebo ju odsudzujú, sú opantaní aroganciou. Nikto, kto verí v Ježiša, nemá právo preklínať alebo odsudzovať iných. Všetci by ste mali mať rozum a akceptovať pravdu. Možno keď si počul o ceste pravdy a prečítal si si slovo života, veríš, že iba jedno z 10 000 týchto slov je v súlade s tvojím presvedčením a Bibliou, a tak by si mal pokračovať v hľadaní toho 10 000-ceho z týchto slov. Stále ti radím, aby si bol pokorný, nebol príliš sebavedomý a príliš sa nevyvyšoval. S takouto skromnou úctou k Bohu budeš osvietenejší. Ak tieto slová dôkladne preskúmaš a opakovane popremýšľaš, pochopíš, či sú alebo nie sú pravdou a či sú alebo nie sú životom. Možno niektorí ľudia po prečítaní niekoľkých viet tieto slová slepo odsúdia a povedia: „Toto nie je nič iné ako nejaké osvietenie Ducha Svätého“, alebo: „Toto je falošný Kristus, ktorý prišiel zviesť ľudí.“ Tí, čo hovoria takéto veci, sú zaslepení nevedomosťou! Príliš málo rozumieš dielu a Božej múdrosti a radím ti, aby si začal znova od začiatku! Nesmieš slepo odsudzovať slová vyjadrené Bohom kvôli objaveniu sa falošných Kristov počas posledných dní a nesmieš byť tým, čo sa rúha Duchu Svätému, pretože sa bojíš podvodu. Nebola by to veľká škoda? Ak po dlhom skúmaní stále veríš, že tieto slová nie sú pravdou, nie sú cestou a nie sú vyjadrením Boha, potom budeš nakoniec potrestaný a zostaneš bez požehnania. Ak nevieš prijať takú pravdu vyslovenú tak jasne a zrozumiteľne, nie si potom nevhodný pre Božiu spásu? Nie si tým, kto nie je dostatočne požehnaný, aby sa vrátil pred Boží trón? Porozmýšľaj o tom! Nebuď unáhlený a zbrklý a nepovažuj vieru v Boha za hru. Mysli v záujme svojho konečného osudu, v záujme svojich vyhliadok, v záujme svojho života a nezahrávaj sa. Dokážeš prijať tieto slová?

Predchádzajúci: Boh a človek vstúpia spolu do odpočinku

Ďalší: Tí, ktorí nie sú v súlade s Kristom, sú určite nepriateľmi Boha

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger