M. O tom, ako sa zbaviť vplyvu satana a dosiahnuť spásu

488. Ľudstvo stratilo svoje bohabojné srdce, ako aj funkciu prislúchajúcu Božím stvoreniam, po tom, čo ho skazil satan, a stalo sa tak nepriateľom neposlušným voči Bohu. Ľudstvo potom žilo v satanovej moci a plnilo satanove príkazy. Boh preto nemohol konať medzi svojimi stvoreniami a bolo pre Neho čoraz ťažšie získať si ich strach. Ľudí stvoril Boh, mali by Ho uctievať, no oni sa Mu v skutočnosti obrátili chrbtom a namiesto Neho uctievali satana. Satan sa stal ich modlou. Boh tak stratil svoje postavenie v ich srdciach, čo znamená, že stratil zmysel svojho stvorenia ľudstva. A preto, aby obnovil zmysel svojho stvorenia ľudstva, musí obnoviť jeho pôvodnú podobu a zbaviť ho skazenej povahy. Aby získal ľudí späť od satana, musí ich zbaviť hriechu. Iba takto môže Boh postupne obnoviť ich pôvodnú podobu a funkciu a napokon obnoviť svoje kráľovstvo. Títo synovia neposlušnosti budú nakoniec zničení aj preto, aby mohli ľudia lepšie uctievať Boha a lepšie žiť na zemi. Keďže Boh stvoril ľudí, prinúti ich, aby Ho uctievali. Keďže chce obnoviť pôvodnú funkciu ľudstva, obnoví ho úplne a nefalšovane. Obnovenie Jeho autority znamená, že ľudí prinúti uctievať Ho a podriadiť sa Mu. Znamená to, že Boh zaistí, aby ľudia žili vďaka Nemu a Jeho nepriatelia zahynú v dôsledku Jeho autority. Znamená to, že Boh zabezpečí, aby všetko, čo sa Ho týka, pretrvalo medzi ľuďmi bez toho, aby sa ktokoľvek postavil na odpor. Kráľovstvo, ktoré Boh túži založiť, je Jeho vlastné kráľovstvo. Ľudstvo, po akom prahne, je ľudstvo, ktoré Ho bude uctievať, úplne sa Mu a bude prejavom Jeho slávy. Ak Boh nezachráni skazené ľudstvo, zmysel Jeho stvorenia ľudstva sa vytratí. Už nebude mať medzi ľuďmi žiadnu autoritu a Jeho kráľovstvo už nebude môcť na zemi existovať. Ak Boh nezničí tých nepriateľov, ktorí sú voči Nemu neposlušní, nebude môcť získať svoju úplnú slávu. Okrem toho nebude môcť ani založiť na zemi svoje kráľovstvo. Toto všetko bude znakom dokončenia Jeho diela a Jeho veľkého úspechu: úplne zničiť spomedzi ľudí tých, ktorí sú voči Nemu neposlušní, a priviesť do odpočinku tých, ktorí sa stali úplnými.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Boh a človek vstúpia spolu do odpočinku

489. Najstaršie ľudstvo bolo v rukách Božích, ale kvôli satanovým pokušeniam a skazenosti človeka zväzoval satan a padol do rúk zla. Preto v diele Božieho riadenia sa satan stal predmetom porážky. Keďže sa satan zmocnil človeka a človek je majetkom, ktorý Boh používa na vykonávanie celého riadenia, ak má byť človek spasený, musí byť vytrhnutý z rúk satana a vrátiť sa späť po tom, čo bol v zajatí satana. Preto musí byť satan porazený zmenami starých ľudských pováh, zmenami, ktoré obnovia pôvodný ľudský zmysel pre rozum. Týmto spôsobom možno človeka vytrhnúť zo satanovho zovretia. Ak sa človek vyslobodí z vplyvu a otroctva satana, satan zostane v hanbe. Človek sa nakoniec vráti späť a satan bude porazený. A pretože sa človek oslobodil od temného vplyvu satana, stane sa korisťou celej tejto bitky a satan sa stane po skončení boja predmetom trestu. Vtedy sa ukončí celé dielo spásy ľudstva.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Obnoviť normálny život človeka a priviesť ho do nádherného konečného osudu

490. Všetci, ktorí žijú pod vplyvom temnoty, žijú uprostred smrti a vlastní ich satan. Ľudia nie sú schopní uniknúť smrti bez Božej záchrany, súdu a napomínania; nemôžu sa stať živými. Títo „mŕtvi“ nemôžu vydávať svedectvo o Bohu ani ich Boh nemôže použiť, a už vôbec nemôžu vstúpiť do kráľovstva. Boh chce svedectvo živých, nie mŕtvych, a žiada, aby pre Neho pracovali živí, nie mŕtvi. „Mŕtvi“ sú tí, ktorí sa vzbúrili proti Bohu; sú to tí, ktorí sú otupení na duchu a nerozumejú Božím slovám; sú to tí, ktorí neuvádzajú pravdu do praxe a nie sú verní Bohu; a sú to tí, ktorí žijú v moci satana a on ich využíva. Mŕtvi sa prejavujú tým, že stoja proti pravde, búria sa proti Bohu a tým, že sú prízemní, opovrhnutiahodní, zlomyseľní, krutí, falošní a zákerní. Aj keď jedia a pijú Božie slová, nie sú schopní podľa nich žiť; hoci sú nažive, sú len chodiacimi mŕtvolami. Mŕtvi nedokážu uspokojiť Boha a už vôbec Ho nedokážu bezpodmienečne poslúchať. Dokážu Ho iba klamať, rúhať sa Mu a zradiť Ho, a celý ich život odhaľuje satanovu prirodzenosť. Ak sa ľudia chcú stať živými bytosťami, vydávať svedectvo o Bohu a ak chcú, aby ich Boh odobril, potom musia prijať Božiu spásu; musia sa s radosťou podriadiť Jeho súdu aj napomínaniu, s radosťou prijať Božie orezávanie i to, že Boh sa s nimi bude zaoberať. Iba vtedy budú schopní uviesť všetky pravdy, ktoré Boh vyžaduje, do praxe; až potom ich Boh spasí a stanú sa skutočnými živými bytosťami. Tých, ktorí žijú, Boh spasil; súdil ich a napomínal, sú ochotní oddať sa a sú šťastní, že môžu položiť vlastný život za Boha, zasvätiť mu svoj život. Iba keď živí vydávajú svedectvo o Bohu, môžu zahanbiť satana; iba živí môžu šíriť Božie evanjelium, iba živí sú podľa Božieho srdca a iba živí sú reálni ľudia. Pôvodne bol človek, ktorého stvoril Boh, živý, ale keďže ho skazil satan, človek sa ocitol uprostred smrti a pod vplyvom satana. Tak sa ľudia stali bezduchými mŕtvolami, stali sa nepriateľmi, ktorí sa stavajú proti Bohu, stali sa nástrojmi a zajatcami satana. Všetci živí ľudia, ktorých stvoril Boh, sa stali mŕtvymi, a tak Boh stratil svoje svedectvo, ako aj ľudstvo, ktoré stvoril a ktorému ako jedinému vdýchol život. Ak si má Boh vziať späť svoje svedectvo a tých, ktorých vytvoril vlastnou rukou, ale ktorých sa zmocnil satan, potom ich musí vzkriesiť, aby sa stali živými bytosťami, a musí ich získať späť, aby žili v Jeho svetle. Mŕtvi sú tí, ktorí nemajú ducha, tí, ktorí sú mimoriadne otupení a ktorí sa protivia Bohu. Sú to predovšetkým tí, ktorí nepoznajú Boha. Nemajú najmenší úmysel poslúchať Ho; len proti Nemu vzdorujú a odporujú Mu a nie sú Mu vôbec verní. Živí sú tí, ktorých duše sa znovuzrodili, ktorí vedia poslúchať Boha a ktorí sú Bohu verní. Vlastnia pravdu a svedectvo, a títo jediní sú vrelo vítaní v Božom dome.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Si niekto, kto ožil?

491. Čo je to vplyv temnoty? Tento takzvaný „vplyv temnoty“ predstavuje vplyv satanovho klamu, skazenosti, spútania a ovládania ľudí. Vplyv satana v sebe nesie auru smrti. Všetci tí, ktorí žijú v moci satana, sú odsúdení na zahynutie. Ako sa dá vymaniť spod vplyvu temnoty, keď uveríte v Boha? Keď sa úprimne pomodlíš k Bohu, obrátiš k Nemu svoje celé srdce, v tom momente tvojím srdcom pohne Boží Duch. Začneš pociťovať čoraz väčšiu ochotu sa Mu úplne oddať a v tej chvíli unikneš spod vplyvu temnoty. Ak všetko, čo človek koná, prináša Bohu potešenie a je v súlade s Jeho požiadavkami, potom je tým, kto žije podľa Božích slov a pod Jeho starostlivými a ochrannými rukami. Ak ľudia nedokážu praktizovať slová Boha, ak sa Ho zakaždým pokúšajú oklamať, správajú sa k Nemu povrchne a neveria v Jeho existenciu – potom sú to všetko ľudia, ktorí žijú pod vplyvom temnoty. Ľudia, ktorí neprijali Božiu spásu, žijú v moci satana, čo znamená, že všetci žijú pod vplyvom temnoty. Tí, ktorí neveria v Boha, žijú v moci satana. Dokonca ani tí, čo veria v existenciu Boha, nemusia nevyhnutne žiť v Jeho svetle, pretože tí, ktorí v Boha veria, nemusia skutočne žiť podľa Jeho slov ani byť schopní sa mu podriadiť. Človek je obmedzený na vieru v Boha, a pretože Boha nepozná, žije aj naďalej v medziach starých pravidiel, obklopený mŕtvymi slovami, životom, ktorý je temný a neistý, Boh ho úplne neočistil ani si ho nezískal. Preto, zatiaľ čo je samozrejmé, že tí, čo v Boha neveria, žijú pod vplyvom temnoty, tak aj tí ktorí v Boha veria, môžu byť stále pod jej vplyvom, pretože im chýba dielo Ducha Svätého. Všetci, ktorí neprijali Božiu milosť a milosrdenstvo a tí, čo nedokážu vidieť dielo Ducha Svätého, žijú pod vplyvom temnoty. Najčastejšie sú to ľudia, ktorí sa len tešia z Božej milosti, ale Boha vskutku nepoznajú. Ak človek verí v Boha, ale aj tak strávi väčšinu svojho života pod vplyvom temnoty, potom existencia takéhoto človeka stratila zmysel – a načo potom spomínať ľudí, ktorí neveria, že Boh existuje?

Všetci, ktorí nedokážu prijať Božie dielo alebo tí, ktorí Božie dielo prijímajú, ale nie sú schopní splniť Jeho požiadavky, žijú pod vplyvom temnoty. Len tí, ktorí sa usilujú o pravdu a sú schopní plniť Božie požiadavky, príjmu od Neho požehnania, a jedine oni sa vymania spod vplyvu temnoty. Tí, ktorí neboli oslobodení, ktorí sú stále ovládaní určitými vecami a nie sú schopní odovzdať svoje srdcia Bohu, sú satanovými otrokmi žijúcimi v aure smrti. Tí, ktorí nie sú verní svojim vlastným povinnostiam, nie sú verní Božiemu povereniu, a tí, ktorí si neplnia svoje funkcie v cirkvi, žijú pod vplyvom temnoty. Tí, ktorí zámerne narúšajú cirkevný život, úmyselne zasievajú nesvár medzi svojich bratov a sestry, alebo tí, ktorí utvárajú skupiny, ktoré spájajú spoločné egoistické záujmy, vedú hlbší život, ale i tak pod vplyvom temnoty, v satanovom otroctve. Tí, ktorí nemajú normálny vzťah s Bohom, ktorí majú zakaždým výstredné túžby, chcú vždy získať výhodu a nikdy nehľadajú cestu k premene svojej povahy, žijú pod vplyvom temnoty. Tí, ktorí sú zakaždým nedbalí, ktorí praktizovanie pravdy nikdy nemyslia vážne, a tí, ktorí sa neusilujú vyhovieť vôli Boha, ale namiesto toho chcú len uspokojiť svoje telá, žijú pod vplyvom temnoty, zahalení smrťou. Tí, ktorí sa pri práci pre Boha zapájajú do nečestnosti a podvodu, ktorí sa k Bohu správajú povrchne, klamú Ho, a ktorí zakaždým splietajú svoje vlastné plány, žijú pod vplyvom temnoty. Všetci tí, ktorí nedokážu Boha úprimne milovať, ktorí sa neusilujú o pravdu, a ktorí sa nesústredia na premenu svojej povahy, žijú pod vplyvom temnoty.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vymaňte sa spod vplyvu temnoty a budete získaní Bohom

492. Človek žije v tele, čo znamená, že žije v ľudskom pekle a bez Božieho súdu a napomínania je rovnako nečistý ako satan. Ako by človek mohol byť svätý? Peter veril, že Božie napomínanie a súd sú pre človeka najlepšou ochranou a najväčšou milosťou. Len prostredníctvom Božieho napomínania a súdu sa človek mohol prebudiť a znenávidieť telo, znenávidieť satana. Prísnym disciplinovaním Boh oslobodzuje človeka spod vplyvu satana, vyslobodzuje ho z jeho vlastného malého sveta a umožňuje mu žiť vo svetle Božej prítomnosti. Neexistuje lepšia spása ako napomínanie a súd! Peter sa modlil: „Ó Bože! Kým ma napomínaš a súdiš, budem vedieť, že si ma neopustil. Aj keď mi nedávaš radosť ani pokoj, nútiš ma žiť v utrpení a nespočetne často ma napomínaš, kým ma neopustíš, moje srdce bude pokojné. Dnes sa Tvoje napomínanie a súd stali mojou najlepšou ochranou a mojím najväčším požehnaním. Milosť, ktorú mi dávaš, ma chráni. Milosť, ktorú mi dnes prepožičiavaš, je prejavom Tvojej spravodlivej povahy a je to napomínanie a súd. Navyše je to skúška a viac než to, je to život v utrpení.“ Peter bol schopný odložiť radosti tela a hľadať hlbšiu lásku a väčšiu ochranu, pretože z Božieho napomínania a súdu získal tak veľa milosti. Ak si človek vo svojom živote želá byť očistený a dosiahnuť zmeny vo svojej povahe, ak chce žiť život, ktorý má zmysel, a plniť si svoju povinnosť ako stvorenie, musí prijať Božie napomínanie a súd a nesmie dovoliť, aby ho opustilo Božie disciplinovanie a rany, aby sa tak mohol oslobodiť spod manipulácie a vplyvu satana a žiť vo svetle Boha. Vedzte, že Božie napomínanie a súd sú svetlom, svetlom spásy človeka a že pre človeka niet lepšieho požehnania, milosti alebo ochrany. Človek žije pod vplyvom satana a existuje v tele. Ak nebude očistený a nezíska ochranu Boha, bude ešte zvrátenejší. Ak chce milovať Boha, potom musí byť očistený a zachránený. Peter sa modlil: „Bože, keď so mnou zaobchádzaš láskavo, som potešený a pociťujem spokojnosť. Keď ma napomínaš, pociťujem ešte väčšiu spokojnosť a radosť. Hoci som slabý a znášam nevýslovné utrpenie, Ty napriek slzám a smútku vieš, že za tento smútok môže moja neposlušnosť a slabosť. Plačem, pretože nemôžem uspokojiť Tvoje túžby, cítim smútok a ľútosť, pretože nestačím na Tvoje požiadavky. Som však ochotný túto oblasť dosiahnuť, som ochotný urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby som Ťa uspokojil. Tvoje napomínanie mi prinieslo ochranu a poskytlo mi tú najlepšiu spásu. Tvoj súd zatieňuje Tvoju znášanlivosť a trpezlivosť. Bez Tvojho napomínania a súdu by som sa netešil Tvojmu milosrdenstvu a láskyplnej opatere. Dnes o to viac vidím, že Tvoja láska prekročila nebesá a vynikla nad všetkými ostatnými vecami. Tvoja láska nie je len milosrdenstvom a láskyplnou opaterou, je to viac, je to napomínanie a súd. Tvoje napomínanie a súd mi dali tak veľa. Bez nich by žiadny človek nebol očistený a nik by nebol schopný zažiť lásku Stvoriteľa. Hoci som strpel stovky skúšok a trápení a dokonca som sa dostal blízko k smrti, umožnili mi skutočne Ťa spoznať a získať najvyššiu spásu. Keby ma Tvoje napomínanie, súd a disciplinovanie mali opustiť, ocitol by som sa v temnote, v moci satana. V čom je telo človeka prínosom? Ak by ma mali Tvoje napomínanie a súd opustiť, bolo by to, ako keby ma opustil Tvoj Duch, akoby si už nebol so mnou. Ak by to tak bolo, ako by som mohol ďalej žiť? Ak na mňa znesieš chorobu a zoberieš slobodu, môžem ďalej žiť, no keby ma niekedy malo opustiť Tvoje napomínanie a súd, nemal by som ako ďalej žiť. Keby som bol bez Tvojho napomínania a súdu, by som stratil Tvoju lásku – lásku, ktorá je pre mňa príliš hlboká, aby som ju vyjadril slovami. Bez Tvojej lásky by som žil v moci satana a nebol by som schopný vidieť Tvoju nádhernú tvár. Ako by som mohol ďalej žiť? Takú temnotu, taký život by som nevydržal. Keď si so mnou, je to akoby som Ťa videl, tak ako by som Ťa mohol opustiť? Prosím ťa, žiadam ťa, nevezmi mi moje najväčšie potešenie, aj keď je to len pár slov uistenia. Tešil som sa z Tvojej lásky a dnes nemôžem byť od Teba ďaleko. Ako by som Ťa mohol nemilovať? Vyronil som mnoho sĺz žiaľu kvôli Tvojej láske, no napriek tomu som vždy cítil, že takýto život je zmysluplnejší, dokáže ma obohatiť, zmeniť a umožniť mi dosiahnuť pravdu, ktorú by stvorenia mali vlastniť.“

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Skúsenosti Petra: Jeho poznatky o napomínaní a súde

493. Ľudské telo patrí satanovi, je plné vzdorovitých pováh, žalostne špinavé a predstavuje niečo nečisté. Ľudia až príliš dychtia po pôžitku tela a existuje u nich až príliš veľa prejavov tela, preto Boh do určitej miery ľudským telom pohŕda. Keď sa ľudia zbavia špinavých, skazených vecí satana, získajú Božiu spásu. Ak sa však ani napriek tomu nezbavia špiny a skazenosti, naďalej budú žiť v moci satana. Zákernosť, nečestnosť a nepoctivosť ľudí sú vecami satana. Božia spása ťa má vymaniť z týchto satanských vecí. Božie dielo nemôže byť zlé, vykonáva sa preto, aby boli ľudia zachránení pred temnotou. Ak si do určitého bodu veril, dokážeš sa zbaviť skazenosti tela a už ťa viac nespútava táto skazenosť, nebudeš potom spasený? Keď žiješ v moci satana, nedokážeš jasne prejavovať Boha, si špinavý a nemôžeš prijať Božie dedičstvo. Keď budeš očistený a zdokonalený, budeš svätý, budeš normálny človek, požehnaný Bohom a Bohu milý.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Praktizovanie (2)

494. Človek žije celý svoj život v moci satana a neexistuje ani jeden človek, ktorý sa spod jeho vplyvu dokáže sám oslobodiť. Všetci žijú v nečistom svete, v skazenosti a prázdnote, bez najmenšieho zmyslu alebo hodnoty. Takéto nedbalé životy žijú pre telo, pre žiadostivosť a pre satana. Ich existencia nemá ani najmenšiu hodnotu. Človek nie je schopný nájsť pravdu, ktorá ho oslobodí spod vplyvu satana. Hoci verí v Boha a číta Bibliu, nechápe, ako sa má oslobodiť spod nadvlády satanovho vplyvu. V priebehu vekov toto tajomstvo objavilo len veľmi málo ľudí, len veľmi málo ľudí ho pochopilo. Preto, aj keď človek nenávidí satana a nenávidí telo, nevie, ako sa zbaviť vplyvu satana, ktorý je ako pasca. Nie ste dnes stále v moci satana? Neľutujete svoje neposlušné konanie a už vôbec necítite, že ste nečistí a neposlušní. Keď oponujete Bohu, dokonca máte mier v duši a pociťujete veľký pokoj. Nie je tvoj pokoj dôsledkom tvojej skazenosti? Necítiš taký mier v duši, pretože je skazený? Človek žije v ľudskom pekle, pod temným vplyvom satana. V celej krajine žijú s človekom duchovia, zasahujú do tela človeka. Na zemi nežiješ v nádhernom raji. Miesto, na ktorom sa nachádzaš, je oblasťou diabla, ľudským peklom, podsvetím. Ak človek nie je očistený, je špinavý. Ak ho Boh nechráni a nestará sa o neho, je stále zajatcom satana. Ak nie je súdený a napomínaný, nebude mať žiadne prostriedky, aby unikol útrapám temného vplyvu satana. Skazená povaha, ktorú preukazuješ, a tvoje neposlušné správanie postačujú ako dôkaz, že stále žiješ v moci satana. Ak tvoja myseľ a myšlienky neboli očistené a tvoja povaha nebola súdená a napomínaná, potom celé tvoje bytie stále ovláda moc satana, satan ovláda tvoju myseľ, manipuluje tvojimi myšlienkami a jeho ruky ovládajú celé tvoje bytie. Vieš, ako ďaleko si teraz od Petrových noriem? Máš túto kvalitu? Koľko toho vieš o napomínaní a súde dneška? Koľko máš toho, čo spoznal Peter? Ak to dnes nevieš spoznať, budeš schopný získať tieto poznatky v budúcnosti? Niekto taký lenivý a zbabelý ako ty jednoducho nie je schopný poznať napomínanie a súd. Ak hľadáš pokoj a radosti tela, potom nebudeš mať prostriedky na očistenie a nakoniec sa vrátiš k satanovi, pretože to, čo žiješ, je satan a telo. Dnes sa veci majú tak, že mnohí ľudia nehľadajú život, čo znamená, že sa nestarajú o očistenie ani vstup do hlbších životných skúseností. Keďže je to tak, ako môžu byť zdokonalení? Tí, ktorí sa neusilujú o život, nemajú príležitosť byť zdokonalení, a tí, ktorí sa neusilujú o poznanie Boha, neusilujú sa o zmeny vo svojej povahe, nedokážu uniknúť temnému vplyvu satana.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Skúsenosti Petra: Jeho poznatky o napomínaní a súde

495. Všetci tí, ktorí veria v Boha, ale neusilujú sa o pravdu, nemajú možnosť vymaniť sa zo satanovho vplyvu. Všetci tí, ktorí nežijú život v čestnosti, ktorí sa pred očami ostatných správajú inak, než za ich chrbtom, ktorí predstierajú pokoru, trpezlivosť a lásku, hoci sú v jadre zákerní, podlí a chýba im oddanosť Bohu – takéto osoby sú typickým príkladom ľudí žijúcich pod vplyvom temnoty. Sú „z rovnakého cesta“ ako had. Tí, ktorí stále veria v Boha len pre svoj vlastný prospech, ktorí sú samospravodliví a nadutí, ktorí sa predvádzajú a chránia si svoje postavenie, sú ľudia, ktorí milujú satana a stavajú sa proti pravde. Takíto ľudia odporujú Bohu a patria výhradne satanovi. Tí, ktorí neberú ohľad na Božie bremená, ktorí Bohu neslúžia bezvýhradne celým svojím srdcom, ktorých vždy zaujímajú len ich vlastné záujmy a záujmy ich rodín, ktorí nedokážu všetko zanechať a vydať sa Bohu, a ktorí nikdy nežijú podľa Jeho slov, sú ľuďmi, ktorí nežijú Jeho slovami. Takíto ľudia nemôžu prijať Božiu chválu.

Keď Boh stvoril ľudí, bolo to preto, aby sa mohli tešiť z Jeho hojnosti a úprimne Ho milovať. Týmto spôsobom by ľudia žili v Jeho svetle. Dnes, pokiaľ ide o všetkých tých, ktorí nedokážu Boha milovať, neberú ohľad na Jeho bremená, nie sú Mu schopní úplne odovzdať svoje srdce, nedokážu prijať Jeho srdce za svoje ani niesť na pleciach Jeho bremená ako svoje vlastné – na takýchto ľudí nedopadá Božie svetlo, a preto všetci žijú pod vplyvom temnoty. Nachádzajú sa na ceste, ktorá je diametrálne odlišná od Božej vôle, a v akomkoľvek ich konaní nie je ani kúsok pravdy. Váľajú sa v bahne so satanom. Sú to ľudia, ktorí žijú pod vplyvom temnoty. Ak dokážeš často jesť a piť Božie slová a pozorne vnímať Jeho vôľu, či praktizovať Jeho slová, potom patríš Bohu a si človekom, ktorý žije podľa Jeho slov. Chceš sa vymaniť z moci satana a žiť v Božom svetle? Ak žiješ podľa slov Boha, potom bude mať Duch Svätý príležitosť vykonať svoje dielo. Ak žiješ pod vplyvom satana, potom nedáš Duchu Svätému na to žiadnu príležitosť. Dielo, ktoré Duch Svätý koná na ľuďoch, svetlo, ktoré na nich zosiela a sebadôvera, ktorú im poskytuje, trvá len okamih. Ak nie sú ľudia opatrní a nedávajú pozor, tak ich dielo Ducha Svätého minie. Ak ľudia žijú podľa Božích slov, potom bude stáť Duch Svätý po ich boku a vykoná na nich svoje dielo. Ak však ľudia podľa Božích slov nežijú, žijú v satanových okovách. Ak ľudia žijú so skazenou povahou, potom nezažívajú prítomnosť ani dielo Ducha Svätého. Ak žiješ v medziach Božích slov a v stave, aký požaduje Boh, potom si tým, ktorý patrí Bohu a On na tebe vykoná svoje dielo. Ak nežiješ v medziach Božích požiadaviek, ale namiesto toho žiješ v moci satana, potom rozhodne žiješ v medziach satanovej skazenosti. Len ak budeš žiť podľa Božích slov a odovzdáš svoje srdce Bohu, môžeš splniť Jeho požiadavky. Musíš konať tak, ako hovorí Boh, urobiť z Jeho výrokov základ svojej existencie a realitu svojho života – len vtedy budeš patriť Bohu. Ak v praxi skutočne konáš v súlade s Božou vôľou, Boh na tebe vykoná svoje dielo a ty budeš následne žiť v Jeho požehnaniach, vo svetle Jeho podpory. Pochopíš dielo, ktoré koná Duch Svätý a pocítiš radosť z Božej prítomnosti.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vymaňte sa spod vplyvu temnoty a budete získaní Bohom

496. Aby ste sa vymanili spod vplyvu temnoty, musíte byť najprv oddaní Bohu a celým svojím srdcom dychtiť po hľadaní pravdy – len vtedy môžete dosiahnuť správny stav. Život v správnom stave je predpokladom pre vymanenie sa spod vplyvu temnoty. Nemať správny stav znamená nebyť oddaný Bohu a nedychtiť celým srdcom po hľadaní pravdy, a v takom prípade neprichádza vymanenie sa spod vplyvu temnoty do úvahy. Moje slová sú základom pre vymanenie sa človeka spod vplyvu temnoty, a ľudia, ktorí nedokážu v praxi konať v súlade s Mojimi slovami, nebudú schopní utiecť z okov vplyvu temnoty. Žiť v správnom stave znamená žiť pod vedením Božích slov, žiť v stave oddanosti k Bohu, žiť v stave hľadania pravdy, žiť v realite úprimného vydávania sa Bohu a žiť v stave skutočného milovania Boha. Tí, ktorí žijú v týchto stavoch a v medziach tejto reality sa pomaly premenia po tom, čo vstúpia do hlbín pravdy. Čím sa dielo bude prehlbovať, tým sa bude prehlbovať aj ich premena, a nakoniec sa určite stanú ľuďmi, ktorých si Boh získa, a ktorí Ho úprimne milujú. Tí, ktorí sa vymanili spod vplyvu temnoty, môžu postupne spoznávať Božiu vôľu a krok po kroku sa približovať k jej porozumeniu, a napokon sa stať Božími dôverníkmi. Nielenže neskrývajú žiadne predstavy o Bohu a nevzdorujú Mu, ale taktiež ešte viac nenávidia predstavy a vzdor, ktoré ich predtým ovládali, a v srdciach im rozkvitá úprimná láska k Bohu. Ľudia, ktorí sa nedokážu vymaniť spod vplyvu temnoty, sú celkom zaujatí telom a plní vzdoru. Ich srdcia sú naplnené ľudskými predstavami a filozofiami o živote, ako aj vlastnými úmyslami a úvahami. To, čo Boh od človeka vyžaduje, je jedinečná láska. To, čo vyžaduje, je, aby boli ľudia zaujatí Jeho slovami a ich srdcia naplnila láska k Nemu. Žiť podľa slov Boha, hľadať v Jeho slovách to, čo by mali hľadať, milovať Boha pre Jeho slová, bežať pre Jeho slová, žiť pre Jeho slová – toto sú ciele, ktoré by sa mal človek usilovať dosiahnuť. Všetko musí byť postavené na Božích slovách, len vtedy bude človek schopný splniť Božie požiadavky. Ak nie je človek vybavený Božími slovami, potom nie je nič viac než červ posadnutý satanom! Zváž nasledovné slová: Koľko z Božích slov sa zakorenilo v tvojom vnútri? V ktorých smeroch žiješ v súlade s Jeho slovami? V ktorých smeroch si s nimi nežil v súlade? Ak ťa Božie slová úplne neovládli, čo presne potom zamestnáva tvoje srdce? Si vo svojom každodennom živote ovládaný satanom alebo si zaujatý slovami Boha? Sú Jeho slová základom, na ktorom stoja tvoje modlitby? Dostal si sa zo svojho negatívneho stavu pomocou osvietenia Božích slov? Prijať Božie slová ako základ tvojej existencie – do tohto stavu by mal vstúpiť každý človek. Ak nie sú Jeho slová prítomné v tvojom živote, potom žiješ pod vplyvom temnoty, vzdoruješ Bohu, odporuješ Mu a hanobíš Jeho meno. Viera v Boha u takýchto ľudí je potom čistým darebáctvom a vyrušením. Akú časť svojho života si žil v súlade s Jeho slovami? Akú časť svojho života si nežil v súlade s Jeho slovami? Koľko z toho, čo od teba požadovalo slovo Boha, sa v tebe naplnilo? Koľko sa v tebe stratilo? Premýšľal si dôkladne nad takýmito vecami?

Vymanenie sa spod vplyvu temnoty si vyžaduje konanie Ducha Svätého a oddanú spoluprácu človeka. Prečo tvrdím, že človek nie je na správnej ceste? Ľudia, ktorí sú na správnej ceste, najprv dokážu odovzdať svoje srdcia Bohu. Je to úloha, do ktorej sa vstupuje veľmi dlho, pretože ľudstvo odjakživa žilo pod vplyvom temnoty a tisíce rokov bolo v satanovom zajatí. Z toho dôvodu nie je možné tento vstup dosiahnuť len za jeden či dva dni. Touto otázkou som chcel dosiahnuť, aby ľudia dokázali uchopiť svoj vlastný stav. Keď človek dokáže rozlíšiť, čo je vplyv temnoty, a čo znamená žiť vo svetle, potom sa celý vstup značne zjednoduší. Pretože ešte predtým, ako sa zo satanovho vplyvu dokážeš vymaniť, musíš vedieť, čo to vlastne je, a len potom nájdeš spôsob, ako ho odvrhnúť. Čo robiť potom, to je už vec ľudí. K všetkému pristupujte pozitívne a nikdy pasívne nečakajte. Len takýmto spôsobom môžete byť získaní Bohom.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vymaňte sa spod vplyvu temnoty a budete získaní Bohom

497. Všetko, čo Boh koná, je nevyhnutné a má mimoriadny význam, pretože všetko, čo v človeku vytvorí, sa týka Jeho riadenia a spásy ľudstva. Dielo, ktoré Boh vykonal v Jóbovi, samozrejme, nie je výnimkou, hoci Jób bol v Božích očiach dokonalý a bezúhonný. Inými slovami, bez ohľadu na to, čo Boh vykoná alebo akými prostriedkami to koná, a bez ohľadu na cenu či Jeho cieľ, sa zámer Jeho skutkov nemení. Jeho zámerom je pôsobiť na človeka Božími slovami, ako aj Božími požiadavkami a vôľou. Inými slovami, pôsobiť na človeka všetkým, čo Boh považuje za pozitívne a v súlade s Jeho krokmi, umožniť človeku pochopiť Božie srdce a porozumieť Božej podstate a dovoliť mu poslúchať Božiu zvrchovanosť a usporiadanie, a tak mu umožniť báť sa Boha a vyhýbať sa zlu – to všetko je jeden aspekt Božieho zámeru vo všetkom, čo koná. Druhým aspektom je, že keďže satan je protipólom a predmetom služby v Božom diele, človek je často vydaný satanovi. To je prostriedok, ktorý Boh používa, aby umožnil ľuďom vidieť v satanových pokušeniach a útokoch podlosť, škaredosť a opovrhnutie satana, čím ľudí donúti nenávidieť satana a získať schopnosť poznať a rozoznať to, čo je negatívne. Tento proces im umožní postupne sa oslobodiť spod satanovej kontroly, obvinení, vyrušovania a útokov – až kým nezvíťazia nad útokmi a obvineniami satana vďaka Božím slovám, svojmu poznaniu a poslušnosti k Bohu, viere v Boha a strachu z Neho. Len potom budú úplne zachránení spod satanovej moci. Spása ľudí znamená, že satan je porazený a že už viac nie sú pokrmom v satanových ústach – satan sa ich zriekol namiesto toho, aby ich prehltol. Je to preto, lebo títo ľudia sú bezúhonní, prechovávajú vieru, poslušnosť a strach voči Bohu a načisto so satanom skoncovali. Zahanbujú satana, robia z neho zbabelca a úplne ho porazia. Ich odhodlanie nasledovať Boha, poslušnosť a bázeň pred Bohom porazia satana a prinútia ho, aby sa ich úplne vzdal. Iba takíto ľudia sú skutočne získaní Bohom a to je to, čo je konečným Božím cieľom pri záchrane človeka. Ak chcú byť spasení a úplne získaní Bohom, potom všetci, ktorí Boha nasledujú, musia čeliť väčším či menším pokušeniam a útokom satana. Boh zachráni tých, ktorí sa vymania z týchto pokušení a útokov a sú schopní satana úplne poraziť. To znamená, že Boh zachráni tých, ktorí podstúpili Božie skúšky a ktorých nespočetne mnohokrát pokúšal a napádal satan. Tí, ktorých Boh zachráni, rozumejú Božej vôli a požiadavkám a dokážu sa podriadiť Božej zvrchovanosti a usporiadaniu. Neopúšťajú cestu strachu pred Bohom a vyhýbajú sa zlu uprostred satanových pokušení. Tí, ktorých Boh zachráni, sú čestní, dobrosrdeční, rozlišujú medzi láskou a nenávisťou, majú zmysel pre spravodlivosť, sú rozumní, dokážu sa o Boha starať a vážiť si všetko, čo od Neho pochádza. Týchto ľudí satan neobmedzuje, nesleduje, neobviňuje ani nezneužíva. Sú úplne voľní, úplne sa oslobodili a boli prepustení. Jób bol práve takým slobodným človekom a práve preto ho Boh vydal satanovi.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Božie dielo, Božia povaha a samotný Boh II

498. Jóbova viera, poslušnosť a jeho svedectvo o zdolaní satana sú pre ľudí zdrojom obrovskej pomoci a povzbudenia. V Jóbovi vidia nádej na vlastnú spásu a vidia, že vierou, poslušnosťou a strachom pred Bohom je úplne možné poraziť satana a zvíťaziť nad ním. Vidia, že pokiaľ sa podvolia Božej zvrchovanosti a usporiadaniam a pokiaľ majú odhodlanie a vieru nezriecť sa Boha po tom, čo stratili všetko, môžu privodiť satanovi hanbu a porážku a uvidia, že potrebujú len odhodlanie a vytrvalosť, aby stáli pevne vo svojom svedectve – aj keď to znamená stratiť svoje životy –, aby bol satan zastrašený a dal sa na rýchly útek. Jóbovo svedectvo je varovaním pre budúce generácie a toto varovanie im hovorí, že ak neporazia satana, nikdy sa nebudú môcť zbaviť jeho obvinení a vyrušovania ani nikdy nebudú schopní uniknúť jeho zneužívaniu a útokom. Jóbovo svedectvo osvietilo budúce generácie. Toto osvietenie učí ľudí, že len ak budú dokonalí a spravodliví, dokážu sa báť Boha a vyhýbať sa zlu; učí ich, že len ak sa budú báť Boha a vyhýbať sa zlu, môžu vydávať silné a zvučné svedectvo o Bohu; iba ak budú vydávať silné a zvučné svedectvo o Bohu, nikdy ich neovládne satan a budú žiť pod vedením a ochranou Boha – len vtedy budú skutočne spasení. Jóbovu osobnosť a jeho životné úsilie by mal napodobňovať každý, kto sa usiluje o spásu. To, ako žil celý svoj život a ako sa správal počas skúšok, je vzácnym pokladom pre všetkých, ktorí nasledujú cestu strachu z Boha a vyhýbania sa zlu.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Božie dielo, Božia povaha a samotný Boh II

499. Ľudia ešte len musia byť spasení, a preto satan ich životy vyrušuje, a dokonca ich ovláda. Inými slovami, ľudia, ktorí neboli spasení, sú satanovými väzňami, nemajú slobodu, satan sa ich nevzdal, nie sú spôsobilí ani oprávnení uctievať Boha a satan ich zblízka prenasleduje a zlovoľne na nich útočí. Takíto ľudia nemajú žiadne šťastie, o ktorom by mohli hovoriť, nemajú právo na normálnu existenciu, a navyše nemajú žiadnu dôstojnosť, o ktorej by mohli hovoriť. Iba ak povstaneš a začneš bojovať so satanom, použiješ svoju vieru v Boha, poslušnosť a strach z Boha ako zbrane, s ktorými budeš bojovať so satanom na život a na smrť, aby si ho úplne porazil, prinútil ho stiahnuť chvost, premenil ho na zbabelca vždy, keď ťa zbadá, a dosiahol, že úplne zastaví svoje útoky a obvinenia proti tebe, len potom budeš spasený a slobodný. Ak si odhodlaný úplne skoncovať so satanom, ale nemáš zbrane, ktoré ti pomôžu satana poraziť, potom budeš stále v ohrození. Ak ťa bude satan postupom času mučiť natoľko, že už v tebe nezostane ani štipka sily, no ty stále nedokážeš vydať svedectvo a úplne sa nezbavíš satanových obvinení a útokov proti tebe, potom bude tvoja nádej na spásu veľmi malá. Nakoniec, keď sa vyhlási ukončenie Božieho diela, budeš stále v zovretí satana, neschopný sa oslobodiť, a tak nikdy nedostaneš šancu ani nádej. Z toho vyplýva, že takíto ľudia budú úplne v satanovom zajatí.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Božie dielo, Božia povaha a samotný Boh II

500. Počas diela Božej trvalej starostlivosti a podpory pre človeka mu rozpovie celú svoju vôľu a požiadavky a ukáže mu svoje skutky, povahu a to, čo má a čo pre človeka znamená. Cieľom je dať človeku duchovné postavenie, dovoliť mu získať od Boha rôzne pravdy a zároveň Ho nasledovať – pravdy, ktoré sú zbraňami, ktoré dal človeku Boh, aby s nimi bojoval proti satanovi. Takto vyzbrojený človek musí čeliť Božím skúškam. Boh má mnoho prostriedkov a spôsobov skúšania človeka, ale každý z nich vyžaduje „spoluprácu“ Božieho nepriateľa – satana. To znamená, že keď dal Boh človeku zbrane, s ktorými môže bojovať so satanom, odovzdáva človeka satanovi a dovoľuje satanovi „skúšať“ jeho duchovné postavenie. Ak sa človek dokáže vymaniť zo satanových bojových šíkov, dokáže uniknúť satanovmu obkľúčeniu a prežiť, potom zloží skúšku. Ak sa mu však nepodarí utiecť zo satanovej bojovej formácie a podriadi sa satanovi, skúškou neprejde. Bez ohľadu na to, ktorý aspekt človeka Boh skúma, kritériom Jeho skúmania je to, či človek stojí pevne za svojím svedectvom, keď ho satan napadne, alebo či opustil Boha, vzdal sa a podriadil satanovi, keď ho chytil do svojich osídiel. Dá sa povedať, že to, či človek môže alebo nemôže byť zachránený, závisí od toho, či môže premôcť a poraziť satana. A jeho schopnosť získať slobodu závisí od toho, či je schopný sám od seba pozdvihnúť zbrane, ktoré mu dal Boh, aby premohol satanovo zajatie, čím by satan úplne stratil nádej a nechal ho na pokoji. Ak satan opustí nádej a niekoho sa zriekne, znamená to, že sa už nikdy nepokúsi vziať túto osobu Bohu, už nikdy ju neobviní a nevyruší a už nikdy ju nebude svojvoľne mučiť ani na ňu útočiť. Jedine niekto taký bude skutočne získaný Bohom. To je celý proces, ktorým Boh získava ľudí.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Božie dielo, Božia povaha a samotný Boh II

501. Dnes sa môžeš snažiť byť zdokonalený, alebo sa usilovať o zmeny vo svojej vonkajšej ľudskej prirodzenosti a zlepšenie svojej kvality, ale najdôležitejšie je, aby si porozumel tomu, že všetko, čo dnes Boh robí, má zmysel a je to prospešné – umožňuje to vám, narodeným v krajine špiny, uniknúť pred špinou a striasť ju zo seba. Umožňuje ti to prekonať a zanechať za sebou temný vplyv satana. Zameranie sa na tieto veci, ťa v tejto krajine špiny ochráni. Aké svedectvo bude nakoniec od teba požadované? Narodil si sa v špinavej zemi, dokážeš sa však stať svätým, ktorý už nikdy viac nebude znečistený špinou, nebudeš žiť v moci satana, ale sa vymaníš z jeho vplyvu, satan ťa nebude vlastniť ani sužovať a budeš žiť v rukách Všemohúceho. Toto je svedectvo a dôkaz o víťazstve v boji so satanom. Dokážeš satana zaprieť, už viac v tom, čo žiješ, nezjavuješ satanskú povahu, ale namiesto toho žiješ to, čo Boh od človeka požadoval, aby dosiahol, keď ho stvoril – normálnu ľudskú prirodzenosť, normálny zmysel, normálne pochopenie, normálne odhodlanie milovať Boha a vernosť Bohu. Takéto svedectvo podáva Božie stvorenie. Hovoríš: „Rodíme sa do špinavej zeme, ale kvôli Božej ochrane, Jeho vedeniu a pretože nás podmanil, sme sa zbavili vplyvu satana. Aj to, že dnes dokážeme poslúchať, je dôsledok podmanenia Bohom, a nie je to preto, lebo sme dobrí, alebo preto, že sme Boha prirodzene milovali. Pretože si nás Boh vybral a predurčil nás, sme dnes boli podmanení, dokážeme o Ňom svedčiť a môžeme Mu slúžiť. Aj preto, lebo si nás vybral a ochránil, sme boli zachránení a oslobodení z moci satana a môžeme za sebou zanechať špinu a byť očistení v národe veľkého červeného draka.“

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vnútorná pravda o diele podmanenia (2)

502. Dnes neveríš slovám, ktoré hovorím, a nevenuješ im pozornosť. Keď príde deň, keď sa toto dielo rozšíri a uvidíš jeho celistvosť, budeš ľutovať a v tom čase budeš ako obarený. Existujú požehnania, ty sa však z nich nevieš tešiť, a existuje pravda, ty ju však nehľadáš. Neprivolávaš si na seba opovrhovanie? Hoci sa ďalší krok Božieho diela ešte len začne, dnes nie je nič výnimočné na požiadavkách, ktoré sa na teba kladú, a na tom, čo máš žiť. Je toľko diela a toľko právd, nie sú hodné toho, aby si ich poznal? Nedokážu Božie napomínanie a súd prebudiť tvoju dušu? Nedokážu Božie napomínanie a súd spôsobiť, aby si sa začal nenávidieť? Si spokojný so životom pod vplyvom satana, v pokoji a radosti a trochou telesného pôžitku? Nie si najbiednejší spomedzi všetkých ľudí? Nik nie je hlúpejší než tí, ktorí videli spasenie, no nesnažia sa ho získať. Takíto ľudia sa nevedia nasýtiť telom a tešia sa zo satana. Dúfaš, že tvoja viera v Boha nebude zahŕňať žiadne náročné úlohy, utrpenie ani najmenšie ťažkosti. Vždy hľadáš veci, ktoré sú bezcenné, a nepripisuješ žiadnu hodnotu životu. Namiesto toho staviaš svoje výstredné myšlienky pred pravdu. Si taký bezcenný! Žiješ ako prasa – aký je rozdiel medzi tebou a prasatami či psami? Nie sú všetci tí, ktorí nehľadajú pravdu a namiesto toho milujú telo, iba zvieratá? Nie sú tí mŕtvi bez duší iba chodiace mŕtvoly? Koľko slov bolo medzi vami vyslovených? Vykonalo sa medzi vami len malé dielo? Koľko som toho medzi vami vykonal? Tak prečo si to nezískal? Na čo sa chceš sťažovať? Nie je to tak, že si nezískal nič, pretože si príliš zamilovaný do tela? A nie je to preto, lebo tvoje myšlienky sú príliš výstredné? Nie je to preto, lebo si príliš hlúpy? Ak tieto požehnania nie si schopný získať, môžeš viniť Boha za to, že ťa nezachránil?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Skúsenosti Petra: Jeho poznatky o napomínaní a súde

503. Boh koná svoje dielo v takom ohromnom rozsahu a úplne zachraňuje túto skupinu ľudí, aby si mohol utiecť spod vplyvu satana, žiť v svätej zemi, v Božom svetle, a nechať sa viesť a navádzať svetlom. Potom má tvoj život zmysel. Vaša poživeň a ošatenie sa líšia od poživne a ošatenia neveriacich. Máte pôžitok z Božích slov a vediete zmysluplný život – a z čoho majú pôžitok oni? Len zo svojho „dedičstva predkov“ a „národného ducha“. Nie je v nich ani najmenší náznak ľudskej prirodzenosti! Vaše šaty, slová a činy sa od tých ich úplne líšia. Nakoniec úplne utečiete pred špinou, už viac nebudete lapení v satanovom pokušení a získate dennú opateru od Boha. Vždy by ste mali byť obozretní. Hoci žijete na špinavom mieste, nie ste poškvrnení špinou a môžete žiť bok po boku s Bohom a prijímať Jeho ohromnú ochranu. Boh si vás vyvolil spomedzi všetkých v tejto žltej zemi. Nie ste snáď ľudia, ktorým sa dostáva najväčších požehnaní? Si stvorenou bytosťou – samozrejme, mal by si vyznávať Boha a viesť zmysluplný život. Ak Boha nevyznávaš, ale žiješ cez svoje špinavé telo, nie si len zviera odeté do ľudských šiat? Keďže si ľudská bytosť, mal by si sa vydať Bohu a znášať všetko utrpenie! S potešením a bez pochýb by si mal prijať tú trochu utrpenia, ktorej si dnes vystavený, a žiť zmysluplný život, tak ako Jób a Peter. V tomto svete nosí človek diablove šatstvo, jedáva potravu od diabla a pracuje a slúži diablovi pod palcom, pričom je úplne ušliapaný v jeho špine. Ak nepochopíš zmysel života alebo nedosiahneš pravú cestu, aký má potom význam takto žiť? Ste ľudia, čo nasledujú správnu cestu, ľudia, ktorí sa usilujú o zlepšenie. Ste ľudia, ktorí povstali v národe veľkého červeného draka, ľudia, ktorých Boh nazýva spravodlivými. Nie je to snáď ten najzmysluplnejší život?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Praktizovanie (2)

Predchádzajúci: L. O tom, ako slúžiť Bohu a svedčiť o Ňom

Ďalší: N. O tom, ako sa usilovať o zmenu povahy a zdokonalenie Bohom

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger