Ako Boh používa človeka

Nikto nedokáže žiť nezávisle okrem tých, ktorých Duch Svätý špecifickým spôsobom vedie a usmerňuje a ktorí vyžadujú duchovné a pastierske vedenie od tých, ktorých používa Boh. Boh teda v každom veku pozdvihuje rôznych ľudí, ktorí sa horlivo zapájajú do duchovného pastierstva cirkví v záujme šírenia Jeho diela. To znamená, že Božie dielo musia vykonať tí, ktorí požívajú Jeho priazeň a ktorých On sám určí; Duch Svätý musí využiť tú ich časť, ktorú možno použiť, aby v nich mohol Duch Svätý konať. To sú tí, ktorí budú hodní, aby ich Boh použil po tom, čo ich Duch Svätý zdokonalí. Keďže schopnosť chápania človeka je príliš obmedzená, musia ho viesť tí, ktorých používa Boh; je to rovnaké ako v prípade Mojžiša, v ktorom On našiel veľa toho, čo sa dalo v tom čase použiť, a ktorého On použil, aby v tej etape slúžil Bohu. V tejto etape Boh používa človeka a zároveň využíva tú jeho časť, ktorú môže Duch Svätý použiť na to, aby mohol konať, a Duch Svätý ho vedie a zároveň zdokonaľuje jeho zvyšnú, nepoužiteľnú časť.

Cieľom diela, ktoré vykonáva ten, koho používa Boh, je spolupracovať s dielom Krista alebo Ducha Svätého. Tento človek povstal spomedzi ostatných vďaka Bohu, je tu, aby viedol všetkých Božích vyvolených, a Boh ho pozdvihol aj na to, aby podporoval ľudskú spoluprácu. Vďaka takejto osobe, tomu, kto dokáže konať v oblasti ľudskej spolupráce, možno plniť ďalšie požiadavky Boha na ľudí, ako aj na dielo Ducha Svätého, ktoré musí konať medzi ľuďmi. Toto je iný spôsob vysvetlenia: cieľ Boha pri používaní tohto človeka je ten, aby tí, ktorí nasledujú Boha, dokázali lepšie porozumieť Božej vôli a aby mohli napĺňať viac Božích požiadaviek. Keďže ľudia priamo nedokážu pochopiť Božie slová alebo Jeho vôľu, Boh určil osobu, ktorá túto prácu vykonáva. Takúto osobu, ktorú Boh používa, je možné charakterizovať aj ako médium, prostredníctvom ktorého Boh vedie ľudí, alebo ako „tlmočníka“, ktorý sprostredkúva komunikáciu medzi Bohom a ľuďmi. Preto je takýto človek úplne iný ako tí, ktorí slúžia Bohu v Jeho domove, alebo tí, ktorí sú Jeho apoštolmi. Podobne ako oni, aj o ňom možno povedať, že to je osoba, ktorá slúži Bohu, ale podľa podstaty jeho práce a dôvodu jeho používania Bohom sa táto osoba významne líši od ďalších osôb a apoštolov. Z hľadiska podstaty jeho práce a dôvodov jeho používania je človek, ktorého Boh používa, pozdvihnutý samotným Bohom a je Ním pripravovaný na Božie dielo, a spolupracuje v rámci diela samotného Boha. Žiadna osoba by nikdy nedokázala vykonať jeho prácu vo svojej službe – je to ľudská spolupráca, ktorá je spolu s Božím dielom nevyhnutná. Práca, ktorú vykonávajú iné osoby alebo apoštoli, spočíva okrem iného aj v šírení a implementácii mnohých aspektov činnosti cirkví v každom období alebo v jednoduchom zaisťovaní činností na zachovanie ďalšieho pokračovania života cirkvi. Týchto pracovníkov a apoštolov nevymenúva Boh a už vôbec ich nemožno nazývať tými, ktorých používa Duch Svätý. Sú vyberaní spomedzi cirkví a po ich príprave a kultivácii na stanovené časové obdobie tí, ktorí budú vhodní na využitie, ostanú, a tí, ktorí nebudú vhodní, budú odoslaní tam, odkiaľ prišli. Keďže títo ľudia sú vyberaní spomedzi cirkví, niektorí z nich ukážu svoju pravú tvár, keď sa stanú lídrami, a niektorí učinia ešte mnoho nedobrých skutkov, pre ktoré budú nakoniec odvrhnutí. Človek, ktorého Boh používa, je na druhej strane niekým, koho Boh pripravil; a niekým, kto preukazuje určitú kvalitu a ľudskosť. Bol vopred pripravený a zdokonalený Duchom Svätým a Ním je aj v plnej miere vedený, najmä pokiaľ ide o jeho prácu, vedie ho a usmerňuje Duch Svätý – teda neexistuje žiadna odchýlka od cesty, ktorou sú Boží vyvolení vedení. Boh nesie zodpovednosť za svoje vlastné dielo a Boh vždy vykonáva svoje vlastné dielo.

Predchádzajúci: O povinnosti človeka napĺňať svoju životnú rolu

Ďalší: Keď pochopíte pravdu, mali by ste ju uviesť do praxe

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger