Keď pochopíte pravdu, mali by ste ju uviesť do praxe

Pôsobením Božieho diela a slova by mala nastať zmena vo vašej povahe. Cieľom Boha nie je len to, aby ste pochopili a spoznali Jeho dielo a slovo. To nestačí. Človek, ktorý má schopnosť chápania, by nemal mať problém porozumieť Božiemu slovu, pretože väčšina Božieho slova je vyjadrená v ľudskom jazyku a On hovorí veľmi zrozumiteľne. Človek je napríklad dokonale schopný pochopiť a praktizovať to, čo od neho Boh chce. Každý normálny človek, ktorý je vybavený schopnosťou chápania, by to mal dokázať. Najmä v súčasnej fáze vyslovuje Boh slová, ktoré sú obzvlášť jasné a prehľadné a poukazuje na mnohé veci, o ktorých ľudia doposiaľ neuvažovali, ako aj na všetky druhy ľudských stavov. Jeho slová sú všeobjímajúce a jasné ako svetlo mesiaca v splne. Ľudia už teda teraz mnohým otázkam rozumejú, ale stále im niečo chýba. Nedokážu uviesť Jeho slovo do praxe. Ľudia musia zažiť všetky aspekty pravdy do najmenších podrobností a hlbšie ju skúmať a hľadať, a nie len čakať, kým vstrebú všetko, čo im bude odhalené, lebo inak sa stanú len obyčajnými parazitmi. Poznajú Božie slovo, ale neuvádzajú ho do praxe. Takýto človek nemiluje pravdu a napokon bude odvrhnutý. Ak chcete byť ako Peter z deväťdesiatych rokov minulého storočia, znamená to, že každý z vás by mal praktizovať Božie slovo, aktívne pristupovať k svojmu prežívaniu života a v spolupráci s Bohom neustále rozširovať svoje osvietenie, ktoré bude neustále rásť, a ktoré bude stále viac zlepšovať váš vlastný život. Ak si veľa čítal Božie slovo, no chápeš len význam slov a nepoznáš priamo Božie slovo skrze vlastných praktických skúseností, potom Božie slovo nepoznáš. V tvojom prípade Božie slovo nepredstavuje život, ale len neživé slová. A ak žiješ len pozorovaním neživých slov, potom nemôžeš pochopiť podstatu Božieho slova ani Jeho vôľu. Duchovný význam Božieho slova sa ti otvorí až vtedy, keď budeš podľa Jeho slova naozaj žiť, a len vďaka skúseností môžeš pochopiť duchovný význam mnohých právd a odhaliť tajomstvá Božieho slova. Ak ho neuvedieš do praxe, potom bez ohľadu na to, aké jasné je Jeho slovo, všetko, čo si pochopil, sú prázdne slová a učenie, ktoré sa pre teba stali náboženskými ustanoveniami. Nerobili to takto farizeji? Ak praktizujete a prežívate Božie slovo, stáva sa pre vás užitočným. Ak sa ho nesnažíte aj praktizovať, potom je pre vás Božie slovo iba legendou o treťom nebi. V skutočnosti je proces nadobúdania viery v Boha procesom, v ktorom prežívate Božie slovo, a Boh si vás získava, alebo lepšie povedané, veriť v Boha znamená poznať a chápať Jeho slovo, a tiež ho prežívať a žiť podľa neho. Taká je skutočnosť, ktorá stojí za vašou vierou v Boha. Ak veríte v Boha a dúfate vo večný život bez toho, aby ste sa snažili žiť podľa Božieho slova a vstúpiť do pravdy reality, potom ste hlúpi. Bolo by to podobné, ako keby ste išli na hostinu a len sa pozerali na jedlo a učili sa všetky pochúťky naspamäť bez toho, aby ste niečo z toho skutočne ochutnali. Bolo by to, ako keby ste tam nič nejedli ani nepili. Nebol by taký človek blázon?

Pravda, ktorú si človek potrebuje osvojiť, sa nachádza v Božom slove a je to pravda, ktorá je pre ľudstvo najprínosnejšia a najužitočnejšia. Je vzpruhou a výživou, ktorú vaše telá potrebujú. Človeku pomáha obnoviť jeho normálnu ľudskú prirodzenosť. Je to pravda, ktorou by mal byť človek vybavený. Čím viac budete praktizovať Božie slovo, tým rýchlejšie váš život rozkvitne a tým jasnejšia bude pravda. Čím viac bude rásť vaše duchovné postavenie, tým jasnejšie uvidíte veci duchovnej sféry a tým viac sily získate na porazenie satana. Keď budete praktizovať Božie slovo, objasní sa aj veľká časť pravdy, ktorej teraz nerozumiete. Väčšina ľudí sa uspokojí s tým, že len rozumie textu Božieho slova. Títo ľudia sa sústredia na to, aby si osvojili učenie, a nie na prehlbovanie svojich skúseností v praxi. Ale nie je práve to cesta, ktorou šli farizeji? Môžu tým získať realitu vety „Božie slovo je život“? Život človeka nemôže rásť len čítaním Božieho slova, ale jedine praktizovaním Božieho slova. Ak si presvedčený, že na získanie života a postavenia stačí rozumieť Božiemu slovu, potom je tvoje chápanie chybné. Skutočné pochopenie Božieho slova nastáva vtedy, keď pravdu praktizuješ, a musíš pochopiť, že „pravda sa dá pochopiť len jej praktizovaním“. Po dnešnom prečítaní Božieho slova môžeš povedať len toľko, že poznáš Božie slovo, ale nemôžeš povedať, že mu rozumieš. Niektorí hovoria, že jediný spôsob, ako praktizovať pravdu, je najprv ju pochopiť, ale to je len čiastočne správne a určite nie celkom presné. Nemôžeš poznať pravdu, pokiaľ si ju neprežil. Ak máš pocit, že rozumieš niečomu, čo si počul v kázni, neznamená to, že tomu skutočne rozumieš. Slová pravdy si môžeš osvojiť od slova do slova, ale nie je to to isté, ako keď pochopíš ich skutočný význam. Len povrchné poznanie pravdy neznamená, že jej skutočne rozumieš alebo ju naozaj poznáš. Skutočný význam pravdy vychádza z toho, že si ju zažil. Preto môžeš pravdu pochopiť len vtedy, keď v nej žiješ, a len vtedy môžeš pochopiť jej skryté časti. Prehlbovanie vlastnej skúsenosti je jediný spôsob, ako sa dá pochopiť obsah rôznych pojmov a porozumieť podstate pravdy. Preto môžeš ísť s pravdou všade, ale ak pravdu nemáš v sebe, potom sa nesnaž presvedčiť ani len svojich rodinných príslušníkov, a už vôbec nie spoločenstvo veriacich. Bez pravdy si ako poletujúca snehová vločka, ale s pravdou môžeš byť šťastný a slobodný a nikto ti nemôže ublížiť. Bez ohľadu na to, aká silná je teória, pravdu nemôže prekonať. Pravda dokáže rozhýbať samotný svet a hýbať horami a morami, zatiaľ čo nedostatok pravdy môže viesť k tomu, že z pevných mestských múrov zostane vďaka červom len hromada trosiek. To je zrejmá skutočnosť.

V súčasnom štádiu je životne dôležité najprv poznať pravdu, potom ju uviesť do praxe a ďalej sa oboznamovať jej skutočným významom. O to by ste sa mali usilovať. Nesnaž sa prinútiť iných, aby nasledovali tvoje slová, snaž sa ich primäť, aby nasledovali tvoju prax. Len tak môžeš nájsť niečo zmysluplné. Bez ohľadu na to, čo ťa postihne, bez ohľadu na to, na koho natrafíš, pokiaľ si osvojíš pravdu, budeš stáť pevne nohami na zemi. Božie slovo je to, čo človeku prináša život, nie smrť. Ak po prečítaní Božieho slova neožiješ, ale si stále mŕtvy, potom s tebou niečo nie je v poriadku. Ak si prečítaš veľa Božieho slova a vypočuješ mnoho praktických kázní, ale stále budeš v stave smrti, potom je to dôkaz, že nie si človekom, ktorý si váži pravdu, ani človekom, ktorý pravdu hľadá. Ak by ste sa naozaj snažili získať si Boha, nesústredili by ste sa na učenia. Nepoužívali by ste vznešené učenia, aby ste učili druhých. Namiesto toho by ste sa zamerali na prežívanie Božieho slova a uvádzanie pravdy do praxe. Nemali by ste sa hneď teraz do toho pustiť?

Boh má obmedzený čas, aby vykonal svoje dielo na človeku, takže aký môže byť výsledok, ak s ním nebudeš spolupracovať? Prečo Boh vždy chce, aby ste Jeho slovo aj praktizovali, keď už ho raz pochopíte? Je to preto, že Boh vám svoje slovo zjavil a vy by ste ho teraz mali skutočne praktizovať. Pri praktizovaní Božieho slova vykoná Boh dielo osvietenia a bude vás viesť. Tak sa to má urobiť. Božie slovo umožňuje človeku v živote prekvitať a nie sú v ňom žiadne prvky, ktoré by mohli spôsobiť, že sa človek odchýli alebo sa stane negatívnym. Hovoríš, že si Božie slovo čítal a praktizoval ho, ale stále si neprijal žiadne dielo Ducha Svätého. Svojimi slovami by si mohol oklamať iba dieťa. Ostatní ľudia nemusia vedieť, či sú tvoje úmysly správne, ale myslíš si, že je možné, aby to nevedel Boh? Ako je možné, že iní praktizujú Božie slovo a dostáva sa im osvietenia Ducha Svätého, a tebe, hoci tiež praktizuješ Jeho slovo, sa osvietenie Ducha Svätého nedostáva? Má Boh telesné pocity? Ak sú tvoje úmysly skutočne správne a spolupracuješ, potom bude Boží Duch s tebou. Niektorí ľudia chcú vždy vztýčiť svoju vlastnú zástavu, ale prečo im Boh nedovolí povstať a viesť cirkev? Niektorí ľudia si len plnia svoju úlohu a vykonávajú svoje povinnosti, a skôr než si to uvedomia, získajú si od Boha dôveru. Ako je to možné? Boh skúma najvnútornejšie srdce človeka a ľudia, ktorí sa usilujú o pravdu, to musia robiť so správnymi úmyslami. Neobstoja tí ľudia, ktorí nemajú správne úmysly. V samotnom jadre je vaším cieľom nechať v sebe pôsobiť Božie slovo. Inými slovami, ide o to, aby ste sa vo svojom praktizovaní Božieho slova dostali k jeho skutočnému pochopeniu. Možno je vaša schopnosť chápať Božie slovo slabá, ale keď praktizujete Božie slovo, On môže tento nedostatok napraviť, takže nestačí len poznať mnohé pravdy, ale musíte ich aj praktizovať. Toto je najväčší zámer, ktorý nemožno ignorovať. Ježiš za svojich tridsaťtri a pol roka prežil veľa ponižovania a utrpenia. Tak veľmi trpel len preto, lebo praktizoval pravdu, vo všetkom nasledoval Božiu vôľu a jediné, o čo dbal, bola Božia vôľa. Bolo to utrpenie, ktoré by nebol podstúpil, keby poznal pravdu bez toho, aby ju praktizoval. Keby sa Ježiš riadil učením Židov a nasledoval farizejov, potom by netrpel. Z Ježišových skutkov je zrejmé, že pôsobenie Božieho diela na človeka je podmienené spoluprácou človeka, a to si musíte uvedomiť. Trpel by Ježiš na kríži, keby nepraktizoval pravdu? Mohol by sa modliť takú bolestnú modlitbu, ak by nekonal v súlade s Božou vôľou? Preto by ste mali pre praktizovanie viery trpieť. Toto je druh utrpenia, ktoré by mal človek podstúpiť.

Predchádzajúci: Ako Boh používa človeka

Ďalší: Spásu dosiahne len ten, kto je ochotný praktizovať pravdu

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger