O praktizovaní modlitby

Vo svojom každodennom živote neprikladáte modlitbe žiaden význam. Človek modlitbu zanedbáva. Kedysi boli modlitby povrchné, len sa mechanicky odriekavali pred Bohom. Nikto nikdy neodovzdal Bohu celé svoje srdce a nepohrúžil sa pred Ním do pravej modlitby. Človek sa modlil k Bohu iba vtedy, keď nastali ťažkosti. Už si sa za celý ten čas niekedy skutočne modlil k Bohu? Stalo sa niekedy, že si pred Bohom ronil slzy bolesti? Nastali chvíle, keď si pred Ním spoznal sám seba? Praktizoval si už niekedy pred Bohom intímnu modlitbu? Modlitbu je potrebné trénovať. Ak sa bežne nemodlíš doma, potom sa nebudeš vedieť modliť ani v kostole, a ak sa zvyčajne nemodlíš v malých zhromaždeniach, potom nebudeš schopný modlenia ani vo veľkých. Ak sa pravidelne nepribližuješ k Bohu a nepremýšľaš o Božích slovách, potom počas modlitby nebudeš mať čo povedať, a aj keď sa budeš modliť, budeš len naprázdno otvárať ústa, a to nebude pravá modlitba.

Čo je pravá modlitba? Znamená to hovoriť Bohu, čo máš na srdci, spájať sa s Bohom a pochopiť Jeho vôľu, komunikovať s Bohom cez Jeho slová, cítiť sa obzvlášť blízko Boha, cítiť, že je tam pred tebou a veriť, že Mu máš čo povedať. Tvoje srdce sa naplní svetlom a budeš cítiť, ako je Boh hodný lásky. Pocítiš výnimočnú inšpiráciu a uspokojíš svojich bratov a sestry, keď ťa budú počúvať. Budú cítiť, že tvoje slová sú slovami v ich srdciach, slovami, ktoré chcú sami vysloviť, akoby tvoje slová nahradili ich vlastné. Toto je pravá modlitba. Keď budeš praktizovať pravú modlitbu, tvoje srdce bude pokojné a dosiahneš uspokojenie. Sila lásky k Bohu môže zosilnieť a pocítiš, že v živote nie je nič cennejšie alebo dôležitejšie než milovať Boha. To všetko dokazuje, že tvoje modlitby boli účinné. Už si sa niekedy takto modlil?

A čo by mala modlitba obsahovať? Tvoja modlitba by mala prebiehať krok za krokom v súlade s pravým stavom tvojho srdca a pôsobením Ducha Svätého. Rozprávaš sa s Bohom v súlade s Jeho vôľou a podľa toho, čo od človeka vyžaduje. Keď začínaš praktizovať modlitbu, najskôr venuj svoje srdce Bohu. Nesnaž sa pochopiť Božiu vôľu – len adresuj Bohu slová, ktoré máš vo svojom srdci. Keď predstúpiš pred Boha, hovor takto: „Ó, Bože, až dnes som si uvedomil, že som Ti vzdoroval. Som skazený a opovrhnutiahodný. Iba mrhám svojím životom. Odteraz budem žiť pre Teba. Budem viesť zmysluplný život a naplním Tvoju vôľu. Nech vo mne vždy pôsobí Tvoj Duch, ktorý ma bude neprestajne osvecovať a osvetľovať. Dovoľ mi, aby som pred Tebou podal silné a hlasné svedectvo. Nech satan uvidí Tvoju slávu, Tvoje svedectvo a dôkaz Tvojho víťazstva, ktoré sa v nás prejavia.“ Keď sa budeš modliť týmto spôsobom, úplne oslobodíš svoje srdce. Keď sa budeš modliť týmto spôsobom, tvoje srdce bude bližšie k Bohu, a ak sa budeš takto modliť často, Duch Svätý v tebe bezpochyby zanechá stopy. Ak vždy vzývaš Boha týmto spôsobom a prijímaš pred Ním svoje predsavzatia, nadíde deň, keď Boh prijme tvoje predsavzatia, keď Boh získa tvoje srdce a celú tvoju bytosť, a nakoniec ťa učiní dokonalým. Modlitba je pre vás to najdôležitejšie. Keď sa modlíš a prijímaš pôsobenie Ducha Svätého, Boh pohne tvojím srdcom a získaš silu milovať Boha. Ak sa nemodlíš srdcom, neotvoríš svoje srdce a nebudeš s Ním hovoriť, Boh nebude môcť v tebe pôsobiť. Ak Duch Boží nezačal svoje dielo a nevnukol ti žiadnu inšpiráciu po ukončení modlitby a vyslovení slov tvojho srdca, svedčí to o tom, že tvoje srdce nie je úprimné, tvoje slová sú nepravdivé a stále nečisté. Ak máš po modlitbe pocit uspokojenia, Boh tvoje modlitby prijal a Duch Boží v tebe pôsobí. Keď slúžiš Bohu, nemôžeš zostať bez modlitby. Ak skutočne vidíš spoločenstvo s Bohom ako niečo zmysluplné a hodnotné, ako by si mohol zanevrieť na modlitbu? Nikto nemôže byť bez spoločenstva s Bohom. Bez modlitby žiješ v tele, v otroctve satana; bez pravej modlitby žiješ pod vplyvom temnoty. Prajem vám, bratia a sestry, aby ste sa mohli každý deň ponoriť do pravej modlitby. Nejde o dodržiavanie pravidiel, ale o dosiahnutie určitého výsledku. Si ochotný zrieknuť sa trochu spánku a radosti, vstávať zavčasu na ranné modlitby a tešiť sa z Božích slov? Ak sa budeš modliť s čistým srdcom a budeš takto jesť a piť Božie slová, bude ťa viac prijímať. Ak to robíš každé ráno, ak každý deň dávaš svoje srdce Bohu, komunikuješ s Ním a si s Ním v spojení, tvoje poznanie Boha sa určite prehĺbi a lepšie pochopíš Božiu vôľu. Hovoríš: „Ó, Bože! Som pripravený plniť si svoju povinnosť. Môžem Ti zasvätiť celú svoju bytosť, aby si získal slávu a tešil sa svedectvu, ktoré táto naša skupina prináša. Prosím Ťa, pôsob v nás, aby som Ťa mohol pravdivo milovať, uspokojiť Ťa a nasledovať Ťa ako svoj cieľ.“ Keď prijmeš toto bremeno, Boh ťa určite zdokonalí. Nemal by si sa modliť len pre svoj vlastný prospech, ale aj preto, aby si nasledoval Božiu vôľu a miloval Ho. Toto je najpravdivejší druh modlitby. Patríš k tým, ktorí sa modlia, aby nasledovali Božiu vôľu?

V minulosti ste sa nevedeli modliť a modlitbu ste zanedbávali. Teraz sa musíte čo najviac snažiť a naučiť sa modliť. Ak nedokážeš v sebe nájsť silu milovať Boha, ako sa potom modlíš? Hovoríš: „Ó, Bože, moje srdce nie je schopné skutočne Ťa milovať. Chcem Ťa milovať, ale chýba mi sila. Čo mám robiť? Otvor moje duchovné oči a nech Tvoj Duch pohne mojím srdcom. Urob to tak, že keď pred Teba predstúpim, odhodím všetko zlé, žiadna osoba, hmota či vec ma nebudú obmedzovať a položím pred Teba svoje úplne odhalené srdce. A urobím to tak, aby som Ti obetoval celú svoju bytosť. Som pripravený, nech už ma budeš skúšať akokoľvek. Teraz neberiem ohľad na svoje budúce vyhliadky, ani nie som pod jarmom smrti. Túžim hľadať cestu života srdcom, ktoré Ťa miluje. Všetko je v Tvojich rukách, môj osud je v Tvojich rukách a aj môj život je v Tvojich rukách. Snažím sa Ťa milovať a bez ohľadu na to, či mi dovolíš milovať Ťa, bez ohľadu na to, ako satan vyrušuje, som odhodlaný Ťa milovať.“ Keď sa stretneš s takýmto problémom, modli sa takto. Ak sa budeš takto modliť každý deň, postupne budeš Boha milovať čoraz viac.

Ako vstúpiť do pravej modlitby?

Počas modlitby musí byť tvoje srdce pred Bohom stíšené a musí byť úprimné. S Bohom sa rozprávaj a modli sa k Nemu od srdca – nepokúšaj sa Ho opantať sladkými rečičkami. Modlitba by sa mala zamerať na to, čo chce Boh vykonať práve teraz. Požiadaj Boha, aby ti dal väčšie osvietenie a osvetlenie. Keď sa modlíš, vlož svoju súčasnú situáciu a problémy do Jeho prítomnosti, vrátane predsavzatia, ktoré si pred Bohom prijal. Modlitba nie je o dodržiavaní postupu; je o hľadaní Boha s úprimným srdcom. Pros Boha, aby ochraňoval tvoje srdce, aby sa tvoje srdce pred Ním často stíšilo. Aby si v prostredí, do ktorého ťa umiestnil, poznal sám seba, pohŕdal sebou a vzdoroval proti sebe, a tak si si mohol s Bohom vytvoriť normálny vzťah a skutočne Ho milovať.

Aký je význam modlitby?

Modlitba je jednou z ciest, ako človek spolupracuje s Bohom, je to prostriedok, ktorým človek vzýva Boha, a je to proces, v ktorom Duch Boží hýbe človekom. Dá sa povedať, že tí, ktorí sa nemodlia, sú mŕtvi ľudia bez ducha, čo dokazuje, že nie sú schopní, aby nimi Boh pohol. Bez modlitby nie je možné viesť bežný duchovný život, a už vôbec nie držať krok s dielom Ducha Svätého. Život bez modlitby znamená prerušiť vzťah s Bohom. A takto nie je možné získať Božiu chválu. Čím viac sa veriaci v Boha modlí, tým viac s ním Boh hýbe, tým viac naplní svoje predsavzatia a tým lepšie bude schopný prijať nové osvietenie od Boha. Duch Svätý môže takého človeka zdokonaliť veľmi rýchlo.

Aký má byť účinok modlitby?

Ľudia môžu byť schopní praktizovať modlitbu a pochopiť význam modlitby, ale dosiahnuť, aby bola modlitba účinná, nie je vôbec jednoduché. Modlitba nepredstavuje mechanický proces, dodržiavanie postupu alebo odriekanie Božích slov. To znamená, že modlitba nie je o omieľaní určitých slov a napodobňovaní iných. V modlitbe musíme dosiahnuť stav, v ktorom môžeme dať svoje srdce Bohu a otvoriť ho tak, aby s ním Boh mohol pohnúť. Ak má byť modlitba účinná, musí sa opierať o čítanie Božích slov. Iba modlitbou skrze Božích slov môže človek získať väčšie osvietenie a osvetlenie. Prejavy pravej modlitby sú: mať srdce, ktoré túži po všetkom, o čo Boh prosí, a navyše túži dosiahnuť to, čo požaduje; nenávidieť to, čo Boh nenávidí, a na tomto základe získať určité pochopenie, poznanie a objasnenie pravdy, ktorú Boh predkladá. Modlitbu je možné nazvať pravou iba vtedy, keď zahŕňa predsavzatie, vieru, poznanie a následné praktizovanie, a iba tento typ modlitby môže byť účinný. Modlitba však musí stáť na radosti z Božích slov, na základoch komunikácie s Bohom prostredníctvom Jeho slov a srdce musí byť schopné hľadať Boha a stíšiť sa pred Ním. Takáto modlitba už vstúpila do fázy pravého spoločenstva s Bohom.

Najpodstatnejšie poznatky o modlitbe:

1. Nehovorte bezhlavo, čo vám príde na um. Vaše srdce musí ťažiť bremeno, to znamená, že pri modlení musíte mať cieľ.

2. Modlitba musí obsahovať Božie slová, musí vychádzať z Božích slov.

3. Pri modlení nesmiete opakovať dávne problémy. Vaše modlitby by sa mali týkať aktuálnych Božích slov a pri modlení vyslovte pred Bohom svoje najtajnejšie myšlienky.

4. Skupinová modlitba sa musí zamerať na podstatu, a preto musí byť prítomné pôsobenie Ducha Svätého.

5. Všetci ľudia sa musia naučiť modlitbu príhovoru. To je tiež spôsob, ako prejaviť úctu voči Božej vôli.

Modlitebný život jednotlivca je založený na pochopení významu modlitby a na základnom poznaní modlitby. V každodennom živote sa často modlite za svoje vlastné nedostatky, modlite sa, aby ste zmenili svoju povahu života, a modlite sa podľa poznania Božích slov. Každý človek by si mal vytvoriť svoj vlastný modlitebný život, mal by sa modliť v záujme poznania Božích slov a mal by sa modliť, aby spoznal Božie dielo. Odhaľ pred Bohom svoje osobné pomery a buď úprimný bez toho, aby si sa zaťažoval tým, ako sa modlíš. Podstatné je dosiahnuť pravé porozumenie a skutočne prežiť Božie slová. Človek, ktorý sa usiluje vstúpiť do duchovného života, musí byť schopný modliť sa mnohými rôznymi spôsobmi. Tichá modlitba, premýšľanie o Božích slovách, spoznávanie Božieho diela – to všetko sú príklady zmysluplnej práce duchovného spoločenstva v záujme vstúpenia do normálneho duchovného života. Zlepšuje sa tým postavenie človeka pred Bohom a núti ho to robiť stále väčší pokrok v živote. Všetko, čo robíš, či už ješ a piješ Božie slová, alebo sa v tichosti modlíš, alebo zvučne hlásaš, sa skrátka deje preto, aby si mohol jasne uzrieť Božie slová, Jeho dielo a to, čo chce v tebe dosiahnuť. Čo je ešte dôležitejšie, cieľom všetkého, čo robíš, je dosiahnuť štandardy, ktoré Boh vyžaduje, a pozdvihnúť tvoj život do nových výšin. Boh od človeka minimálne vyžaduje, aby bol schopný otvoriť Mu svoje srdce. Ak človek dáva svoje pravé srdce Bohu a hovorí to, čo je skutočne v jeho srdci, potom je Boh ochotný v ňom pôsobiť. Boh nechce zvrátené srdce človeka, ale srdce čisté a úprimné. Ak človek k Bohu nehovorí zo srdca, potom Boh nepohne jeho srdcom ani v ňom nebude pôsobiť. Jadrom modlitby je teda hovoriť k Bohu zo srdca, hovoriť Mu o svojich nedostatkoch alebo vzdorovitej povahe a úplne sa pred Ním otvoriť. Iba vtedy budú Boha zaujímať tvoje modlitby, v opačnom prípade pred tebou skryje svoju tvár. Minimálnym kritériom pre modlitbu je, že pred Bohom musíš stíšiť svoje srdce, ktoré sa nesmie od Neho vzdialiť. Možno počas tejto fázy nezískaš novšie alebo vyššie pochopenie, v tom prípade však musíš použiť modlitbu na udržanie aktuálneho stavu a nesmieš ustúpiť. Musíš dosiahnuť minimálne toto. Ak nedokážeš ani to, znamená to, že tvoj duchovný život nie je na správnej ceste. A tak si nezachováš víziu, ktorú si mal na začiatku, stratíš vieru v Boha a tvoje predsavzatie sa rozplynie. To, či vedieš duchovný život, zistíš napríklad podľa toho, či sú tvoje modlitby na správnej ceste. Všetci ľudia musia do tejto reality vstúpiť. Všetci musia podstúpiť vedomé zlepšovanie sa v modlitbe, nie pasívne čakať, ale vedome sa snažiť pocítiť dotyk Ducha Svätého. Iba potom sa stanú ľuďmi, ktorí skutočne hľadajú Boha.

Keď sa začneš modliť, neprepínaj sa a nečakaj, že dosiahneš všetko naraz. Nemôžeš si klásť prehnané požiadavky a čakať, že akonáhle otvoríš ústa, Duch Svätý tebou pohne, alebo prijmeš osvietenie a osvetlenie, alebo že ťa Boh zahrnie milosťou. To sa nestane, Boh nekoná nadprirodzené veci. Boh dáva ľuďom modlitby podľa svojho uváženia a niekedy skúša tvoju vieru, aby zistil, či si Mu oddaný. Pri modlení musíš mať vieru, vytrvalosť a odhodlanie. Mnohí ľudia strácajú odvahu, hneď ako začnú praktizovať modlitbu, pretože necítia dotyk Ducha Svätého. Takto sa to nerobí! Musíš vytrvať. Musíš sa sústrediť na pôsobenie Ducha Svätého a na hľadanie a bádanie. Niekedy nie je tvoje praktizovanie viery správne a niekedy tvoje osobné motívy a predstavy nie sú pred Bohom pevné, a tak ťa Boží Duch nedokáže viesť. Inokedy Boh hodnotí, či si verný alebo nie. Pri cvičení by si mal skrátka zaplatiť vyššiu cenu. Ak zistíš, že schádzaš z cesty svojho praktizovania viery, môžeš zmeniť spôsob modlenia. Pokiaľ hľadáš s úprimným srdcom a túžiš prijímať, potom ti s tým Duch Svätý určite pomôže. Niekedy sa modlíš úprimne, avšak nepociťuješ, že by to s tebou príliš pohlo. V takýchto chvíľach sa musíš spoliehať na vieru a dôverovať, že Boh bude bdieť nad tvojimi modlitbami. Vo svojich modlitbách musíš vytrvať.

Buď čestným človekom. Modli sa k Bohu, aby ťa zbavil nečestnosti v tvojom srdci. Neustále sa modlitbou očisťuj, skrze modlitbu sa nechaj viesť Božím Duchom a tvoja povaha sa bude postupne meniť. Pravý duchovný život je život modlitby – je to život, ktorým hýbe Duch Svätý. Dosiahnuť vedenie Ducha Svätého je procesom zmeny povahy človeka. Život, ktorý nie je vedený Duchom Svätým, nie je duchovným životom, ale iba životom náboženského rituálu. Iba tí ľudia, v ktorých často pôsobí Duch Svätý a sú osvietení a osvetlení Duchom Svätým, vstúpili do duchovného života. Povaha človeka sa pri modlení neustále mení. Čím viac v ňom pôsobí Boží Duch, tým iniciatívnejším a podriadenejším sa stáva. Tak sa aj jeho srdce postupne očistí a jeho povaha sa postupne zmení. Taký je účinok pravej modlitby.

Predchádzajúci: Skutočná láska k Bohu je spontánna

Ďalší: Poznajte najnovšie Božie dielo a nasledujte Jeho kroky

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger