Spoznajte najnovšie Božie dielo a nasledujte Jeho kroky

Teraz sa snažíte stať sa ľudom Božím a vstúpiť na správnu cestu. Byť ľudom Božím znamená vstup do Veku kráľovstva. Dnes oficiálne začínate vstupovať do výučby kráľovstva a vaše budúce životy už nebudú také neusporiadané ako doteraz. Takýmto spôsobom života totiž nemôžete dosiahnuť normy, ktoré od vás Boh vyžaduje. Ak necítiš žiadnu naliehavú potrebu, znamená to, že sa netúžiš zlepšovať, že tvoj cieľ je nejasný a plný zmätku a nedokážeš naplniť Božiu vôľu. Vstúpiť do výučby kráľovstva znamená začať žiť životom ľudu Božieho – si ochotný podstúpiť takúto výučbu? Chceš pociťovať naliehavosť? Si ochotný podriadiť sa Božiemu disciplinovaniu? Si ochotný žiť pod Božím napomínaním? Keď na teba prídu Božie slová a budú ťa skúšať, ako sa zachováš? A čo urobíš, keď budeš čeliť všetkým možným skutočnostiam? V minulosti si sa nezameriaval na život. Dnes sa musíš sústrediť na vstup do reality života a vykonať zmeny vo svojej povahe života. Práve toto musia dosiahnuť ľudia kráľovstva. Všetci tí, ktorí sú ľudom Božím, musia vlastniť svoj život, prijať výučbu kráľovstva a vykonať zmeny vo svojej povahe života. Toto Boh vyžaduje od ľudí kráľovstva.

Božie požiadavky na ľudí kráľovstva sú nasledujúce:

1. Musia prijať Božie poverenia. To znamená, že musia prijať všetky slová vyslovené v Božom diele posledných dní.

2. Musia vstúpiť do výučby kráľovstva.

3. Musia sa snažiť, aby sa Boh dotkol ich sŕdc. Keď sa tvoje srdce plne obráti k Bohu a keď budeš viesť normálny duchovný život, budeš žiť v slobode, čo znamená, že budeš žiť v starostlivosti a pod ochranou Božej lásky. Len keď budeš žiť v Božej starostlivosti a pod Jeho ochranou, budeš patriť Bohu.

4. Musia byť získaní Bohom.

5. Musia sa stať prejavom Božej slávy na zemi.

Týchto päť bodov predstavuje Moje poverenia určené pre vás. Svoje slová hovorím ľudu Božiemu a ak nie si ochotný tieto poverenia prijať, nebudem ťa nútiť. Ak ich však skutočne prijmeš, budeš schopný vykonávať vôľu Boha. Dnes začnete prijímať Božie poverenia a budete sa snažiť, aby sa z vás stali ľudia kráľovstva a aby ste splnili normy, ktoré sa od ľudí kráľovstva vyžadujú. To je prvý krok vstupu. Ak chceš v plnej miere naplniť Božiu vôľu, musíš prijať týchto päť poverení, a ak ich splníš, budeš podľa Božieho srdca a Boh ťa určite naplno využije. Dnes je hlavné vstúpiť do výučby kráľovstva. Vstup do výučby kráľovstva súvisí s duchovným životom. Predtým sa o ňom nehovorilo, ale dnes vstupom do výučby kráľovstva, oficiálne vstupuješ do duchovného života.

Aký život je duchovný život? Je to život, v ktorom sa tvoje srdce úplne obráti k Bohu a je schopné vnímať Božiu lásku. Žiješ v ňom v Božích slovách a v tvojom srdci nie je nič iné. Dokážeš pochopiť súčasnú vôľu Boha a vedie ťa svetlo Ducha Svätého, aby si splnil svoju povinnosť. Takýto život medzi človekom a Bohom je duchovný život. Ak nedokážeš nasledovať svetlo dneška, v tvojom vzťahu s Bohom vznikne odstup – môže sa dokonca prerušiť – a nebudeš mať normálny duchovný život. Základom normálneho vzťahu s Bohom je dnes prijať Božie slová. Máš normálny duchovný život? Máš normálny vzťah s Bohom? Nasleduješ dielo Ducha Svätého? Ak dnes dokážeš nasledovať svetlo Ducha Svätého, pochopiť Božiu vôľu zo slov Ducha Svätého a preniknúť do nich, nasleduješ prúd Ducha Svätého. Ak ho nenasleduješ, nepochybne sa nesnažíš o pravdu. Duch Svätý nemôže konať svoje dielo medzi tými, ktorí sa netúžia zlepšovať. Takíto ľudia preto nikdy nedokážu pozbierať sily a zostávajú naďalej pasívni. Nasleduješ dnes prúd Ducha Svätého? Si v prúde Ducha Svätého? Dostal si sa z pasívneho stavu? Všetci tí, ktorí veria v slová Boha, považujú Jeho dielo za základ a dnes nasledujú svetlo Ducha Svätého, sa nachádzajú v prúde Ducha Svätého. Ak veríš, že Božie slová sú nepochybne pravdivé a správne, a ak slovám Boha veríš bez ohľadu na to, čo hovorí, snažíš sa vstúpiť do Božieho diela a tak plniť Božiu vôľu.

Ak chceš vstúpiť do prúdu Ducha Svätého, musíš mať normálny vzťah s Bohom a v prvom rade sa musíš zbaviť svojho pasívneho stavu. Niektorí ľudia vždy nasledujú dav a ich srdcia zablúdia príliš ďaleko od Boha. Takíto ľudia nemajú túžbu sa zlepšovať a normy, ktorými sa riadia, sú príliš nízke. Božou vôľou je len snaha milovať Boha a nechať sa ním získať. Existujú ľudia, ktorí používajú svoje vedomie len na to, aby oplatili Božiu lásku. To však nemôže byť naplnením Božej vôle. Čím vyššie normy presadzuješ, tým viac to bude v súlade s Božou vôľou. Skutočnou budúcnosťou vás ako normálnych ľudí, ktorí sa usilujú o Božiu lásku, je vstup do kráľovstva s úmyslom stať sa jedným z ľudu Božieho a tiež život s najvyššou hodnotou a významom. Nikto nie je požehnaný viac ako vy. Prečo to hovorím? Pretože tí, ktorí neveria v Boha, žijú pre telo a pre satana. Dnes však žijete pre Boha a preto, aby ste naplnili vôľu Boha. Preto hovorím, že vaše životy majú najväčší význam. Len táto skupina ľudí, ktorých si Boh vybral, dokáže žiť život najvyššieho významu – nikto iný na zemi nedokáže žiť život s takouto hodnotou a zmyslom. Keďže si vás Boh vybral, pozdvihol a miluje vás, pochopili ste skutočný život a viete, ako žiť život s najvyššou hodnotou. Nie je to preto, lebo vaše snahy sú dobré, ale vďaka Božej milosti. Bol to Boh, kto otvoril oči vášho ducha, a Duch Boží, ktorý sa dotkol vašich sŕdc a doprial vám to šťastie, že ste pred Neho predstúpili. Keby vás Duch Boží neosvietil, nedokázali by ste vnímať, čo je na Bohu milé ani by ste Ho nemohli milovať. Srdcia ľudí sa obrátili k Bohu len preto, lebo sa ich dotkol Duch Boží. Niekedy, keď sa tešíš zo slov Boha, dotkne sa to tvojho ducha a cítiš, že nemôžeš inak, len Boha milovať, že máš v sebe veľkú silu a že neexistuje nič, čo nedokážeš odložiť bokom. Ak máš takýto pocit, dotkol sa ťa Duch Boží a tvoje srdce sa úplne obrátilo k Bohu. Budeš sa k Nemu modliť a hovoriť: „Och, Bože! Ty si nás naozaj predurčil a vybral. Tvoja sláva ma napĺňa hrdosťou a je to nádherný pocit byť jedným z Tvojich ľudí. Vynaložím a dám čokoľvek za to, aby som splnil Tvoju vôľu a obetujem Ti všetky svoje roky a celý môj život plný snaženia.“ Keď sa budeš takto modliť, tvoje srdce zaplní nekonečná láska a skutočná poslušnosť voči Bohu. Zažil si niekedy niečo také? Keď sa ľudí často dotýka Duch Boží, sú vo svojich modlitbách obzvlášť ochotní zasvätiť sa Bohu: „Och, Bože! Chcem byť svedkom dňa Tvojej slávy a chcem žiť pre Teba – nič nemá vyššiu hodnotu a väčší zmysel, než žiť pre Teba. Nemám najmenšiu túžbu žiť pre satana a telo. Pozdvihuješ ma, pretože mi umožňuješ žiť pre Teba už dnes.“ Keď budeš takto modliť, pocítiš, že nemôžeš inak, než odovzdať svoje srdce Bohu, že musíš Boha získať a nezniesol by si, ak by si zomrel bez toho, aby si Ho získal, pokým si bol nažive. Po vyslovení takejto modlitby sa v tebe objaví nevyčerpateľná sila a nebudeš vedieť, odkiaľ pochádza. V srdci budeš mať bezhraničnú silu a pocítiš, že Boh je taký milý a stojí za to Ho milovať. Vtedy sa ťa dotkne Boh. Dotkol sa všetkých, ktorí niečo také zažili. V životoch tých, ktorých sa Boh často dotýka, nastávajú zmeny, dokážu sa rozhodnúť a sú ochotní Boha úplne získať. Majú v srdciach silnejšiu lásku k Bohu. Ich srdcia sa úplne obrátili k Bohu, nehľadia na rodinu, svet, ťažkosti ani svoju budúcnosť a chcú Bohu zasvätiť svoje celoživotné úsilie. Tí, ktorých sa dotkol Duch Boží, sa usilujú o pravdu a dúfajú, že Boh ich zdokonalí.

Obrátil si svoje srdce k Bohu? Dotkol sa tvojho srdca Duch Boží? Ak si to nikdy nezažil a nikdy si sa takto nemodlil, svedčí to o tom, že Boh v tvojom srdci nemá miesto. Tých, ktorých vedie Duch Boží a aj sa ich dotkol, ovláda Božie dielo, čo znamená, že sa v nich zakorenili Božie slová a Božia láska. Niektorí ľudia hovoria: „Ja svoje modlitby nemyslím tak vážne ako ty a Boh sa ma tak nedotýka. Niekedy, keď rozjímam a modlím sa, cítim, že Boh je milý a dotýka sa môjho srdca.“ Nič nie je dôležitejšie ako srdce človeka. Keď sa tvoje srdce obráti k Bohu, obráti sa k nemu celá tvoja bytosť a vtedy sa tvojho srdca dotkne Duch Boží. Väčšina z vás to zažila, len váš zážitok nie je rovnako intenzívny. Niektorí ľudia hovoria: „Veľa sa nemodlím, len počúvam komunikovanie ľudí a rastie vo mne sila.“ Znamená to, že sa ťa vo vnútri dotkol Boh. Ľudí, ktorých sa vnútorne dotkol Boh, inšpiruje komunikovanie ostatných. Ak človek počuje inšpirujúce slová a jeho srdce zostane úplne nepohnuté, je to dôkazom toho, že v sebe nemá dielo Ducha Svätého. Nemá v sebe ani túžbu, čo znamená, že mu chýba odhodlanie a pôsobenie Ducha Svätého. Ak sa človeka dotkol Boh, bude na Jeho slová reagovať. Ak sa ho nedotkol, slová Boha ho nezaujímajú, nemá k nim žiadny vzťah a nemožno ho osvietiť. Ak ľudia počuli slová Boha a nezareagovali, znamená to, že Boh sa ich nedotkol – sú to ľudia bez diela Ducha Svätého. Všetkých tých, ktorí dokážu prijať nové svetlo, sa dotkol Duch Svätý a ovláda ich Jeho dielo.

Posúď sám seba:

1. Nachádzaš sa uprostred súčasného diela Ducha Svätého?

2. Obrátilo sa tvoje srdce k Bohu? Dotkol sa ťa Boh?

3. Zakorenili sa v tebe Božie slová?

4. Stojí tvoje praktizovanie viery na požiadavkách Boha?

5. Vedie ťa v živote súčasné svetlo Ducha Svätého?

6. Ovládajú tvoje srdce staré predstavy alebo súčasné slová Boha?

Akú reakciu vo vás vyvolávajú tieto slová? Keďže ste celé tie roky verili, sú slová Boha vaším životom? Zmenila sa tvoja predchádzajúca, skazená povaha? Vieš v súlade so súčasnými slovami Boha, čo je to mať život a čo je to byť bez neho? Je vám to jasné? Pri nasledovaní Boha je najdôležitejšie, aby bolo všetko podľa Jeho súčasných slov – či už sa usilujete o vstup do života alebo naplnenie Božej vôle, všetko by malo odvíjať od Jeho súčasných slov. Ak tvoja komunikácia a snahy nie sú sústredené okolo nich, potom slová Boha nepoznáš a si úplne ochudobnený o dielo Ducha Svätého. Boh chce ľudí, ktorí nasledujú Jeho kroky. Je jedno, aké krásne a čisté je to, čo si predtým chápal, Boh to nechce a ak takéto veci nedokážeš odložiť bokom, budú obrovskou prekážkou tvojho vstupu do budúcnosti. Všetci tí, ktorí dokážu nasledovať súčasné svetlo Ducha Svätého, sú požehnaní. Aj v minulých dobách ľudia kráčali po Božích stopách, no nedokázali ich však nasledovať až do dnešného dňa – to je požehnanie ľudí posledných dní. Ľudí, ktorí dokážu nasledovať súčasné dielo Ducha Svätého, čo znamená sledovať Boha kamkoľvek ich zavedie, Boh požehná. Tí, ktorí súčasné dielo Ducha Svätého nenasledujú, neprenikli do diela Božích slov. Je jedno, koľko pracujú alebo aké veľké je ich utrpenie či koľko sa naháňajú, pretože pre Boha to nič neznamená a nebude ich chváliť. Dnes sú všetci tí, ktorí nasledujú súčasné slová Boha, v prúde Ducha Svätého. Tí, ktorým sú súčasné slová Boha cudzie, sú mimo tohto prúdu a Boh ich nechváli. Služba oddelená od súčasných výrokov Ducha Svätého je služba tela a predstáv a nemôže byť v súlade s Božou vôľou. Ak sú súčasťou života ľudí náboženské predstavy, nedokážu urobiť nič, čo by zodpovedalo Božej vôli. Hoci slúžia Bohu, slúžia uprostred svojich fantázií a predstáv a vôbec nedokážu slúžiť podľa vôle Boha. Tí, ktorí nedokážu nasledovať dielo Ducha Svätého, nerozumejú vôli Boha a tí, čo nerozumejú vôli Boha, Mu nemôžu slúžiť. Boh chce službu podľa svojho srdca, nie službu predstáv a tela. Ak ľudia nedokážu nasledovať kroky diela Ducha Svätého, žijú uprostred predstáv. Služba takých ľudí narušuje a prerušuje a je v rozpore s Bohom. Preto tí, čo nedokážu nasledovať Božie kroky, nevedia Bohu slúžiť, takmer určite sú proti Nemu a nedokážu s Ním byť v súlade. „Nasledovať dielo Ducha Svätého“ znamená pochopiť súčasnú vôľu Boha, vedieť konať podľa Jeho terajších požiadaviek, poslúchať a nasledovať Boha dneška a vstupovať v súlade s Jeho najnovšími výrokmi. Len takýto človek nasleduje dielo Ducha Svätého a je v Jeho prúde. Takíto ľudia dokážu nielen prijímať Božiu chválu a vidieť Boha, ale i z Jeho najnovšieho diela spoznať Jeho povahu. Majú schopnosť poznať na základe Jeho najnovšieho diela predstavy a neposlušnosť človeka, jeho prirodzenosť aj podstatu. Počas služby navyše dokážu vykonať postupné zmeny vo svojej povahe. Len takíto ľudia môžu získať Boha a len oni skutočne nájdu svoju pravdivú cestu. Dielo Ducha Svätého vyháňa ľudí, ktorí nedokážu nasledovať najnovšie dielo Boha a vzdorujú mu. Takíto ľudia sa otvorene stavajú proti Bohu, pretože vykonal svoje nové dielo a Jeho obraz sa nezhoduje s obrazom v ich predstavách – v dôsledku toho sú otvorene proti Bohu a súdia Ho, čo vedie k tomu, že Boh ich nenávidí a odmieta. Poznať najnovšie dielo Boha nie je jednoduché. Ak však ľudia chcú poslúchať a hľadať Jeho dielo, budú mať možnosť vidieť Boha a získať najnovšie usmernenia Ducha Svätého. Tí, čo sú zámerne proti dielu Boha, nemôžu získať osvietenie Ducha Svätého a Boh ich nemôže viesť. To, či ľudia dokážu prijať najnovšie dielo Boha, závisí od Božej milosti a od ich úsilia a úmyslov.

Požehnaní sú všetci, ktorí dokážu poslúchať súčasné výroky Ducha Svätého. Nezáleží na tom, akí kedysi bývali alebo ako medzi nimi Duch Svätý pôsobil. Najviac požehnaní sú tí, ktorí získali najnovšie Božie dielo. A tí, čo nedokážu nasledovať najnovšie dielo dneška, sú odvrhnutí. Boh chce tých, ktorí dokážu prijať nové svetlo, a tých, ktorí prijímajú a poznajú Jeho najnovšie dielo. Prečo sa hovorí, že je potrebné byť cudnou pannou? Cudná panna dokáže nájsť dielo Ducha Svätého a porozumieť novým veciam, ba čo viac, dokáže sa zbaviť starých predstáv a poslúchať súčasné Božie dielo. Túto skupinu ľudí, ktorí prijímajú najnovšie dielo dneška, Boh v dávnej minulosti predurčil. Sú to najpožehnanejší ľudia. Priamo počujete Boží hlas a vidíte zjavenie Boha, preto nikto v nebi ani na zemi ani v celom veku nebol požehnanejší ako vy, táto skupina ľudí. To všetko vďaka Božiemu dielu, Jeho predurčeniu, vyvoleniu a vďaka Jeho milosti. Keby Boh neprehovoril a nevyslovil svoje slová, bola by vaša situácia taká ako dnes? Všetka sláva a chvála nech preto prináleží Bohu, pretože toto všetko sa deje kvôli tomu, že Boh vás pozdvihuje. Keď si uvedomíš tieto veci, ako by si mohol byť stále pasívny? Akoby si nemohol nabrať sily a povstať?

Tvoju schopnosť prijať súd, napomínanie, údery a zušľachťovanie Božích slov, ako aj schopnosť prijať Božie poverenia, predurčil Boh v dávnej minulosti, a preto nesmieš byť príliš nešťastný, keď ťa napomína. Nikto vám nevezme dielo, ktoré vo vás bolo vykonané, vaše požehnania ani nič z toho, čo ste dostali. Náboženskí ľudia neznesú porovnávanie s vami. Podľa Biblie nemáte veľké odborné znalosti a neovládate náboženskú teóriu, no keďže Boh na vás konal svoje dielo, získali ste viac než ktokoľvek v minulosti a to je vaše najväčšie požehnanie. Kvôli tomu musíte byť Bohu ešte viac oddaní a verní. Keďže Boh ťa pozdvihuje, musíš ešte zvýšiť svoje úsilie a pripraviť svoje duchovné postavenie, aby si prijal Božie poverenia. Musíš sa usilovať, aby si sa stal jedným z ľudu Božieho, a musíš prijať výučbu kráľovstva. Musíš byť získaný Bohom a napokon sa musíš stať Jeho slávnym svedectvom. Máš toto odhodlanie? Ak áno, určite budeš získaný Bohom a staneš sa takým svedectvom. Mal by si pochopiť, že hlavným poverením je nechať sa byť získaný Bohom a stať sa Jeho nádherným svedectvom. Toto je vôľa Boha.

Súčasné slová Ducha Svätého predstavujú dynamiku Jeho diela, ktoré má tendenciu človeka počas tohto obdobia neustále osvecovať. A aká je tendencia súčasného diela Ducha Svätého? Je to vedenie ľudí k súčasnému dielu Boha a k normálnemu duchovnému životu. Vstup do normálneho duchovného života pozostáva z niekoľkých krokov:

1. Najprv sa musíš oddať slovám Boha. Nesmieš presadzovať Božie slová z minulosti, nesmieš ich študovať ani porovnávať so súčasnými. Namiesto toho sa musíš úplne oddať súčasným slovám Boha. Ak existujú ľudia, ktorí ešte stále chcú čítať slová Boha, duchovné knihy alebo iné doklady o kázňach z minulosti, a nenasledujú súčasné slová Ducha Svätého, potom sú to tí najhlúpejší ľudia. Boh ich nenávidí. Ak si ochotný prijať súčasné svetlo Ducha Svätého, úplne sa oddaj súčasným výrokom Boha. To je prvá vec, ktorú musíš dokázať.

2. Tvoje modlitby musia vychádzať zo slov, ktoré Boh hovorí v súčasnosti. Musíš vstúpiť do slov Boha a komunikovať s Bohom. Svoje rozhodnutia musíš prijímať pred Bohom a určiť, o aké normy sa chceš usilovať.

3. Musíš sa snažiť o hlboký vstup do pravdy na základe súčasného diela Ducha Svätého. Nedrž sa zastaraných výrokov a teórií z minulosti.

4. Musíš sa snažiť, aby sa ťa dotkol Duch Svätý a aby si vstúpil do slov Boha.

5. Musíš sa usilovať o vstup na cestu, po ktorej dnes kráča Duch Svätý.

A ako by si sa mal snažiť, aby sa ťa dotkol Duch Svätý? Najdôležitejšou vecou ježiť na základe súčasných Božích slov a modliť sa podľa Božích požiadaviek. Keď sa budeš takto modliť, Duch Svätý sa ťa určite dotkne. Ak pri tomto snažení nebudeš vychádzať zo slov, ktoré Boh dnes hovorí, bude to márne. Mal by si sa pomodliť a povedať: „Och, Bože! Som proti tebe a tak veľa ti toho dlhujem. Som neposlušný a nikdy Ťa neviem uspokojiť. Prajem si, aby si ma zachránil a aby som Ti slúžil až do úplného konca. Chcem pre Teba zomrieť. Súdiš ma a napomínaš a ja sa nesťažujem. Som proti Tebe a zaslúžim si zomrieť, aby všetci ľudia videli, že moja smrť bola Tvojou spravodlivou povahou.“ Keď sa budeš takto zo srdca modliť, Boh ťa vypočuje a bude ťa viesť. Ak tvoja modlitba však nebude vychádzať zo súčasných slov Ducha Svätého, Duch Svätý sa ťa nebude môcť dotknúť. Keď sa budeš modliť podľa Božej vôle a podľa toho, čo chce Boh dnes spraviť, povieš: „Och, Bože! Chcem prijať Tvoje poverenia a byť im verný a som ochotný zasvätiť celý svoj život Tvojej sláve tak, aby som dosiahol normy ľudu Božieho. Dotkni sa môjho srdca. Prajem si, aby ma Tvoj Duch vždy osvietil, aby všetko moje konanie spôsobovalo hanbu satanovi a aby si si ma nakoniec získal.“ Keď sa budeš modliť týmto spôsobom, teda spôsobom zameraným na vôľu Boha, určite na teba zapôsobí Duch Svätý. Nezáleží na tom, z koľkých slov sa bude skladať tvoja modlitba – dôležité je, či chápeš vôľu Boha. Všetci ste možno zažili nasledujúcu skúsenosť: počas modlenia na zhromaždení niekedy dosiahne dynamika diela Ducha Svätého svoj vrchol, v dôsledku čoho má každý viac sily. Niektorí ľudia počas modlenia horko plačú a ronia slzy, vyjadrujú hlbokú ľútosť pred Bohom a niektorí zas preukazujú svoje odhodlanie a dávajú Mu prísľuby. Takýto efekt má dosiahnuť dielo Ducha Svätého. Dnes je dôležité, aby sa všetci ľudia úplne oddali slovám Boha. Nezameriavaj sa na slová vyslovené predtým. Ak sa stále držíš toho, čo bolo, Duch Svätý na tebe nebude konať svoje dielo. Chápeš, aké je to dôležité?

Poznáte cestu, po ktorej dnes kráča Duch Svätý? Vyššie uvedené body sú tým, čo má Duch Svätý v súčasnosti a v budúcnosti dosiahnuť. Je to cesta, po ktorej kráča Duch Svätý a vstup, o ktorý by sa mal človek snažiť. Pri svojom vstupe do života sa musíš prinajmenšom oddať slovám Boha a vedieť prijať súd a napomínanie Božích slov. Tvoje srdce musí túžiť po Bohu. Musíš sa usilovať o hlboký vstup do pravdy a cieľov, ktoré Boh vyžaduje. Keď získaš túto silu, znamená to, že sa ťa Boh dotkol a tvoje srdce sa začalo obracať k Bohu.

Prvým krokom vstupu do života je úplne sa oddať slovám Boha. Druhým je prijať dotyk Ducha Svätého. Čo sa má dosiahnuť prijatím dotyku Ducha Svätého? Cieľom je schopnosť túžiť po hlbšej pravde, hľadať ju a skúmať a vedieť pozitívnym spôsobom spolupracovať s Bohom. Dnes spolupracuješ s Bohom, čo znamená, že tvoje snaženie, modlitby a komunikovanie Božích slov majú svoj cieľ a plníš si svoju povinnosť podľa požiadaviek Boha – len toto je spolupráca s Bohom. Ak iba hovoríš o tom, že je potrebné nechať Boha konať, ale pritom sa nijako nečiníš, ani sa nemodlíš a nehľadáš, dá sa to nazývať spoluprácou? Ak vôbec nespolupracuješ a prichádzaš o výučbu v záujme vstupu, ktorý má svoj cieľ, potom nemožno tvrdiť, že spolupracuješ. Niektorí ľudia hovoria: „Všetko závisí od Božieho predurčenia, všetko to robí sám Boh. Ale ak to nevykonal Boh, ako by mohol človek?“ Božie dielo je normálne a nie je ani trochu nadprirodzené. Duch Svätý pôsobí len na základe tvojho aktívneho hľadania, pretože Boh človeka nenúti – ty musíš dať Bohu možnosť pôsobiť. A ak sa nesnažíš a nevstupuješ a v srdci nemáš ani najmenšiu túžbu, Boh nemôže konať. Akou cestou sa máš vydať, aby sa ťa Boh dotkol? Cestou modlitby a priblíženia sa k Bohu. Čo je však dôležitejšie, pamätaj, že tvoje kroky sa musia zakladať na Božích slovách. Keď sa ťa Boh často dotýka, nie si otrokom tela – manžel, manželka, deti ani peniaze ťa nemôžu spútať, lebo ty sa chceš usilovať len o pravdu a žiť pred Bohom. Vtedy budeš tým, kto žije v slobode.

Predchádzajúci: O praktizovaní modlitby

Ďalší: Tí, ktorí zmenili svoje povahy, zažívajú realitu Božích slov

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger