Poznajte najnovšie Božie dielo a nasledujte Jeho kroky

Teraz sa snažíte stať sa ľudom Božím a začínate vstupovať na správnu cestu. Byť ľudom Božím znamená vstúpiť do Veku kráľovstva. Dnes oficiálne začínate vstupovať do výcviku kráľovstva a vaše budúce životy už nebudú také neusporiadané ako doteraz. Takýmto spôsobom života totiž nemôžete dosiahnuť normy, ktoré od vás Boh vyžaduje. Ak necítiš žiadnu naliehavú potrebu, znamená to, že sa netúžiš zlepšovať, že tvoj cieľ je nejasný a plný zmätku a že nedokážeš uspokojiť Božiu vôľu. Vstúpiť do výcviku kráľovstva znamená začať žiť životom ľudu Božieho – si ochotný podstúpiť tento výcvik? Chceš pociťovať naliehavosť? Si ochotný podriadiť sa Božiemu disciplinovaniu? Si ochotný žiť pod Božím napomínaním? Keď na teba prídu Božie slová a budú ťa skúšať, ako sa zachováš? A čo urobíš, keď budeš čeliť všetkým možným skutočnostiam? V minulosti si sa nezameriaval na život. Dnes sa musíš sústrediť na vstup do života-reality a vykonať zmeny v povahe svojho života. Práve to musia dosiahnuť ľudia kráľovstva. Všetci, ktorí patria k Božiemu ľudu, musia vlastniť život, prijať výcvik kráľovstva a vykonať zmeny vo svojej povahe života. Boh to vyžaduje od ľudí kráľovstva.

Božie požiadavky na ľudí kráľovstva sú nasledujúce:

1. Musia prijať Božie poverenia. To znamená, že musia prijať všetky slová vyslovené v Božom diele posledných dní.

2. Musia vstúpiť do výcviku kráľovstva.

3. Musia sa snažiť, aby sa Boh dotkol ich sŕdc. Keď sa tvoje srdce plne obráti k Bohu a keď budeš viesť normálny duchovný život, budeš žiť v slobode, čo znamená, že budeš žiť v starostlivosti Božej lásky a pod jej ochranou. Len keď budeš žiť v Božej starostlivosti a pod Božou ochranou, budeš patriť Bohu.

4. Musia byť získaní Bohom.

5. Musia sa stať prejavom Božej slávy na zemi.

Týchto päť bodov predstavuje Moje poverenia určené pre vás. Svoje slová hovorím ľudu Božiemu, a ak nie si ochotný tieto poverenia prijať, nebudem ťa nútiť. Ak ich však skutočne prijmeš, budeš schopný nasledovať Božiu vôľu. Dnes začínate prijímať Božie poverenia a snažiť sa o to, aby sa z vás stali ľudia kráľovstva a aby ste splnili normy, ktoré sa od ľudí kráľovstva vyžadujú. To je prvý krok vstupu. Ak chceš v plnej miere nasledovať Božiu vôľu, musíš prijať týchto päť poverení, a ak sa ti podarí ich splniť, budeš v zhode s Božou vôľou a Boh ťa určite naplno využije. Dnes treba hlavne vstúpiť do výcviku kráľovstva. Vstup do výcviku kráľovstva súvisí s duchovným životom. Predtým sa o ňom nehovorilo, ale dnešným vstupom do výcviku kráľovstva oficiálne vstupuješ do duchovného života.

Aký život je duchovný život? Je to život, v ktorom sa tvoje srdce úplne obráti k Bohu a je schopné vnímať Božiu lásku. Život, v ktorom žiješ v Božích slovách a v tvojom srdci nie je nič iné. Život, v ktorom dokážeš pochopiť súčasnú Božiu vôľu a vedie ťa svetlo Ducha Svätého, aby si vykonával svoju povinnosť. Takýto život medzi človekom a Bohom je duchovný život. Ak nedokážeš nasledovať svetlo dneška, znamená to, že v tvojom vzťahu s Bohom vznikol odstup – možno sa dokonca prerušil – a ty nemáš normálny duchovný život. Základom normálneho vzťahu s Bohom je dnes prijať Božie slová. Máš normálny duchovný život? Máš normálny vzťah s Bohom? Nasleduješ dielo Ducha Svätého? Ak dnes dokážeš nasledovať svetlo Ducha Svätého, pochopiť Božiu vôľu z Jeho slov a vstúpiť do nich, potom nasleduješ prúd Ducha Svätého. Ak nenasleduješ prúd Ducha Svätého, niet pochýb o tom, že sa nesnažíš o pravdu. Duch Svätý nemôže konať svoje dielo medzi tými, ktorí sa netúžia zlepšovať. Takíto ľudia preto nikdy nedokážu pozbierať sily a vždy sú negatívni. Nasleduješ dnes prúd Ducha Svätého? Si v prúde Ducha Svätého? Dostal si sa z negatívneho stavu? Všetci, ktorí veria v Božie slová, považujú Božie dielo za základ a dnes nasledujú svetlo Ducha Svätého – tí všetci sú v prúde Ducha Svätého. Ak veríš, že Božie slová sú nepochybne pravdivé a správne, a ak veríš Božím slovám bez ohľadu na to, čo Boh hovorí, potom sa snažíš vstúpiť do Božieho diela a tak uspokojuješ Božiu vôľu.

Ak chceš vstúpiť do prúdu Ducha Svätého, musíš mať normálny vzťah s Bohom a v prvom rade sa musíš zbaviť svojho negatívneho stavu. Niektorí ľudia vždy nasledujú dav a ich srdcia zablúdia príliš ďaleko od Boha. Takíto ľudia nemajú túžbu sa zlepšovať a normy, ktorými sa riadia, sú príliš nízke. Božou vôľou je len snaha milovať Boha a nechať sa Ním získať. Existujú ľudia, ktorí používajú svoje svedomie len na to, aby oplatili Božiu lásku. To však nemôže byť naplnením Božej vôle. Čím vyššie normy presadzuješ, tým viac to bude v súlade s Božou vôľou. Keďže ste normálni a usilujete sa o Božiu lásku, tak vstup do kráľovstva s cieľom, aby ste sa stali jedným z Božieho ľudu, je vašou pravou budúcnosťou, ako aj životom, ktorý má najvyššiu hodnotu a význam. Nikto nie je požehnaný viac ako vy. Prečo to hovorím? Pretože tí, ktorí neveria v Boha, žijú pre telo a pre satana, no vy dnes žijete pre Boha a preto, aby ste nasledovali Božiu vôľu. Preto hovorím, že vaše životy majú najväčší význam. Len táto skupina ľudí, ktorých si Boh vybral, môže žiť život najvyššieho významu – nikto iný na zemi nedokáže žiť život s takouto hodnotou a zmyslom. Keďže si vás Boh vybral, pozdvihol vás a navyše vás miluje, pochopili ste skutočný život a viete, ako žiť život s najvyššou hodnotou. Nie je to preto, lebo vaše snahy sú dobré, ale vďaka Božej milosti. Bol to Boh, kto otvoril oči vášho ducha, a Duch Boží, ktorý sa dotkol vášho srdca a doprial vám to šťastie, že ste pred Neho predstúpili. Keby vás Duch Boží neosvietil, nedokázali by ste vnímať, čo je na Bohu milé, ani by ste Ho nemohli milovať. Srdcia ľudí sa obrátili k Bohu len preto, lebo sa ich dotkol Duch Boží. Niekedy, keď sa tešíš z Božích slov, dotkne sa to tvojho ducha a cítiš, že nemôžeš inak, len Boha milovať, že máš v sebe veľkú silu a že neexistuje nič, čo nedokážeš odložiť bokom. Ak máš takýto pocit, potom sa ťa dotkol Duch Boží a tvoje srdce sa úplne obrátilo k Bohu. Budeš sa k Nemu modliť a hovoriť: „Och, Bože! Ty si nás naozaj predurčil a vybral. Tvoja sláva ma napĺňa hrdosťou a byť jedným z Tvojho ľudu je nádherný pocit. Vynaložím a dám čokoľvek za to, aby som nasledoval Tvoju vôľu, a obetujem Ti všetky svoje roky a celý svoj život plný snaženia.“ Keď sa budeš takto modliť, tvoje srdce naplní nekonečná láska a skutočná podriadenosť voči Bohu. Zažil si niekedy niečo také? Keď sa ľudí často dotýka Duch Boží, sú vo svojich modlitbách obzvlášť ochotní zasvätiť sa Bohu: „Och, Bože! Chcem byť svedkom dňa Tvojej slávy a chcem žiť pre Teba – nič nemá vyššiu hodnotu a väčší zmysel, než žiť pre Teba. Nemám najmenšiu túžbu žiť pre satana a telo. Pozdvihuješ ma, pretože mi umožňuješ žiť pre Teba už dnes.“ Keď sa budeš takto modliť, pocítiš, že nemôžeš inak, len odovzdať svoje srdce Bohu, že musíš Boha získať a nezniesol by si, ak by si zomrel bez toho, aby si Ho získal, pokým si bol nažive. Po vyslovení takejto modlitby sa v tebe objaví nevyčerpateľná sila a ty nebudeš vedieť, odkiaľ pochádza. V srdci budeš mať bezhraničnú silu a pocítiš, že Boh je neskonale milý a že stojí za to Ho milovať. Vtedy sa ťa dotkne Boh. Dotkol sa všetkých, ktorí niečo také zažili. V životoch tých, ktorých sa Boh často dotýka, nastávajú zmeny, dokážu sa rozhodnúť a sú ochotní Boha úplne získať. Ich srdce milujúce Boha je pomerne silné a úplne sa obrátilo k Bohu. Nehľadia na rodinu, svet, ťažkosti ani svoju budúcnosť a chcú Bohu zasvätiť svoje celoživotné úsilie. Všetci, ktorých sa dotkol Duch Boží, sa usilujú o pravdu a dúfajú, že Boh ich zdokonalí.

Obrátil si svoje srdce k Bohu? Dotkol sa tvojho srdca Duch Boží? Ak si to nikdy nezažil a nikdy si sa takto nemodlil, svedčí to o tom, že Boh v tvojom srdci nemá miesto. Všetci, ktorých vedie a ktorých sa dotkol Duch Boží, vlastnia Božie dielo, čo znamená, že sa v nich zakorenili Božie slová a Božia láska. Niektorí ľudia hovoria: „Nemodlím sa tak horlivo ako ty a Boh sa ma tak nedotýka. Niekedy, keď rozjímam a modlím sa, cítim, že Boh je milý a dotýka sa môjho srdca.“ Nič nie je dôležitejšie ako ľudské srdce. Keď sa tvoje srdce obráti k Bohu, obráti sa k nemu celá tvoja bytosť a vtedy sa tvojho srdca dotkne Duch Boží. Väčšina z vás to zažila, len vaše zážitky nie sú rovnako hlboké. Niektorí ľudia hovoria: „Veľa sa nemodlím, len počúvam, ako s Bohom komunikujú iní ľudia, a rastie vo mne sila.“ Znamená to, že sa ťa vo vnútri dotkol Boh. Ľudí, ktorých sa vnútorne dotkol Boh, inšpiruje, keď počujú iných, ako komunikujú s Bohom. Ak človek počuje inšpirujúce slová a jeho srdce zostane úplne nepohnuté, je to dôkazom, že v sebe nemá dielo Ducha Svätého. Nemá v sebe žiadnu túžbu, čo znamená, že mu chýba odhodlanie a pôsobenie Ducha Svätého. Ak sa človeka dotkol Boh, bude na Jeho slová reagovať. Ak sa ho nedotkol, Božie slová ho nezaujímajú, nemá k nim žiadny vzťah a nemožno ho osvietiť. Ak ľudia počuli Božie slová a nezareagovali, znamená to, že Boh sa ich nedotkol – sú to ľudia bez diela Ducha Svätého. Všetci, ktorí dokážu prijať nové svetlo, zažili dotyk Ducha Svätého a vlastnia Jeho dielo.

Posúď sám seba:

1. Nachádzaš sa uprostred súčasného diela Ducha Svätého?

2. Obrátilo sa tvoje srdce k Bohu? Dotkol sa ťa Boh?

3. Zakorenili sa v tebe Božie slová?

4. Je tvoje praktizovanie založené na Božích požiadavkách?

5. Vedie ťa v živote súčasné svetlo Ducha Svätého?

6. Ovládajú tvoje srdce staré predstavy, alebo súčasné Božie slová?

Akú reakciu vo vás vyvolávajú tieto slová? Po toľkých rokoch, čo ste verili, sú Božie slová vaším životom? Zmenila sa tvoja predchádzajúca, skazená povaha? Vieš v súlade so súčasnými Božími slovami, čo je to mať život a čo je to byť bez života? Je vám to jasné? Pri nasledovaní Boha je najdôležitejšie, aby bolo všetko podľa Jeho súčasných slov – či už sa usilujete o vstup do života, alebo uspokojenie Božej vôle, všetko by sa malo odvíjať od Jeho súčasných slov. Ak tvoja komunikácia a snahy nie sú sústredené okolo nich, potom sú ti Božie slová cudzie a si úplne ochudobnený o dielo Ducha Svätého. Boh chce ľudí, ktorí nasledujú Jeho kroky. Bez ohľadu na to, aké krásne a čisté je to, čo si chápal predtým, Boh to nechce, a ak tieto veci nedokážeš odložiť bokom, budú obrovskou prekážkou tvojho vstupu do budúcnosti. Všetci, ktorí dokážu nasledovať súčasné svetlo Ducha Svätého, sú požehnaní. Aj v minulých dobách ľudia kráčali v Božích stopách, nedokázali ich však nasledovať až do dnešného dňa – to je požehnanie ľudí posledných dní. Tí, ktorí dokážu nasledovať súčasné dielo Ducha Svätého a sú schopní kráčať v Božích šľapajach, čo znamená nasledovať Boha, kamkoľvek ich zavedie, sú ľudia požehnaní Bohom. Tí, ktorí súčasné dielo Ducha Svätého nenasledujú, nevstúpili do diela Božích slov. Je jedno, koľko pracujú alebo aké veľké je ich utrpenie či koľko sa naháňajú, pretože pre Boha to nič neznamená a nebude ich chváliť. Dnes sú všetci, ktorí nasledujú súčasné Božie slová, v prúde Ducha Svätého. Tí, ktorým sú súčasné Božie slová cudzie, sú mimo tohto prúdu a Boh ich nechváli. Služba oddelená od súčasných výrokov Ducha Svätého je služba tela a predstáv a nemôže byť v súlade s Božou vôľou. Ak sú súčasťou života ľudí náboženské predstavy, nedokážu urobiť nič, čo by zodpovedalo Božej vôli. Hoci slúžia Bohu, slúžia uprostred svojich fantázií a predstáv a vôbec nedokážu slúžiť podľa Božej vôle. Tí, ktorí nedokážu nasledovať dielo Ducha Svätého, nerozumejú Božej vôli a tí, čo nerozumejú Božej vôli, nemôžu slúžiť Bohu. Boh chce službu, ktorá je v zhode s Jeho vôľou, nie službu predstáv a tela. Ak ľudia nedokážu nasledovať kroky diela Ducha Svätého, žijú uprostred predstáv. Služba takých ľudí narušuje a vyrušuje a je v rozpore s Bohom. Preto tí, čo nedokážu nasledovať Božie kroky, nevedia Bohu slúžiť, takmer určite sú proti Nemu a nedokážu s Ním byť v súlade. Nasledovať dielo Ducha Svätého znamená pochopiť súčasnú Božiu vôľu, vedieť konať podľa terajších Božích požiadaviek, podriadiť sa Bohu dneška, nasledovať Ho a vstupovať v súlade s Jeho najnovšími výrokmi. Len takýto človek nasleduje dielo Ducha Svätého a je v Jeho prúde. Takíto ľudia dokážu nielen prijímať Božiu chválu a vidieť Boha, ale i spoznať Jeho povahu z Jeho najnovšieho diela. Na základe Jeho najnovšieho diela majú schopnosť poznať predstavy a vzburu človeka, jeho prirodzenosť aj podstatu. Počas služby navyše dokážu vykonať postupné zmeny vo svojej povahe. Len takíto ľudia môžu získať Boha a len oni skutočne našli pravú cestu. Dielo Ducha Svätého vyháňa ľudí, ktorí nedokážu nasledovať najnovšie Božie dielo a vzdorujú mu. Takíto ľudia sa otvorene stavajú proti Bohu, pretože vykonal nové dielo a Jeho obraz sa nezhoduje s obrazom v ich predstavách – v dôsledku toho sú otvorene proti Bohu a súdia Ho, a preto ich Boh zavrhuje. Poznať najnovšie Božie dielo nie je jednoduché. Ak sa však ľudia chcú podriadiť Božiemu dielu a hľadať Božie dielo, budú mať možnosť vidieť Boha a získať najnovšie usmernenia Ducha Svätého. Tí, čo sú zámerne proti Božiemu dielu, nemôžu získať osvietenie Ducha Svätého a Boh ich nemôže viesť. To, či ľudia dokážu prijať najnovšie Božie dielo, teda závisí od Božej milosti a od ich úsilia a úmyslov.

Požehnaní sú všetci, ktorí sa dokážu podriadiť súčasným výrokom Ducha Svätého. Nezáleží na tom, akí kedysi bývali alebo ako medzi nimi pôsobil Duch Svätý. Najviac požehnaní sú tí, ktorí získali najnovšie Božie dielo, kým tí, čo nedokážu nasledovať najnovšie dielo dneška, sú odvrhnutí. Boh chce tých, ktorí dokážu prijať nové svetlo, a tých, ktorí prijímajú a poznajú Jeho najnovšie dielo. Prečo sa hovorí, že treba byť cudnou pannou? Cudná panna dokáže hľadať dielo Ducha Svätého a porozumieť novým veciam, ba čo viac, dokáže sa zbaviť starých predstáv a podriadiť súčasnému Božiemu dielu. Túto skupinu ľudí, ktorí prijímajú najnovšie dielo dneška, Boh predurčil v dávnej minulosti. Sú to najpožehnanejší ľudia. Priamo počujete Boží hlas a vidíte Božie zjavenie, preto nikto v nebi ani na zemi, ani v priebehu vekov nebol požehnanejší ako vy, táto skupina ľudí. A to všetko vďaka Božiemu dielu, Jeho predurčeniu a vyvoleniu a vďaka Jeho milosti. Keby Boh neprehovoril a nevyslovil svoje slová, bola by vaša situácia taká ako dnes? Všetka sláva a chvála nech preto prináleží Bohu, pretože toto všetko sa deje preto, lebo Boh vás pozdvihuje. Keď si uvedomíš tieto veci, ako by si mohol byť stále negatívny? Ako by si nemohol nabrať sily a povstať?

Tvoju schopnosť prijať súd, napomínanie, údery a zušľachťovanie Božích slov, ako aj schopnosť prijať Božie poverenia, predurčil Boh v dávnej minulosti, a preto nesmieš byť príliš nešťastný, keď ťa napomína. Nikto vám nemôže vziať dielo, ktoré vo vás bolo vykonané, vaše požehnania ani nič z toho, čo ste dostali. Náboženskí ľudia sa s vami nemôžu porovnávať. Nemáte veľké odborné znalosti Biblie a neovládate náboženskú teóriu, no keďže Boh na vás konal svoje dielo, získali ste viac než ktokoľvek v minulosti – a to je vaše najväčšie požehnanie. Preto musíte byť Bohu ešte viac oddaní a verní. Keďže Boh ťa pozdvihuje, musíš ešte zvýšiť svoje úsilie a pripraviť svoje duchovné postavenie, aby si prijal Božie poverenia. Musíš stáť pevne na mieste, ktoré ti Boh pridelil, usilovať sa, aby si sa stal jedným z ľudu Božieho, a prijať výcvik kráľovstva. Musíš byť získaný Bohom a napokon sa musíš stať Jeho slávnym svedectvom. Máš toto odhodlanie? Ak áno, Boh ťa určite získa a staneš sa takým svedectvom. Mal by si pochopiť, že hlavným poverením je nechať, aby ťa Boh získal, a stať sa Jeho nádherným svedectvom. Taká je vôľa Božia.

Súčasné slová Ducha Svätého predstavujú dynamiku Jeho diela, ktoré má tendenciu človeka počas tohto obdobia neustále osvecovať. A aká je tendencia súčasného diela Ducha Svätého? Je to vedenie ľudí k súčasnému Božiemu dielu a k normálnemu duchovnému životu. Vstup do normálneho duchovného života pozostáva z niekoľkých krokov:

1. Najprv sa musíš oddať Božím slovám. Nesmieš presadzovať Božie slová z minulosti, nesmieš ich študovať ani porovnávať so súčasnými. Namiesto toho sa musíš úplne oddať súčasným Božím slovám. Ak existujú ľudia, ktorí ešte stále chcú čítať Božie slová, duchovné knihy alebo iné doklady o kázňach z minulosti a nenasledujú súčasné slová Ducha Svätého, potom sú to tí najhlúpejší ľudia. Takíto ľudia sa Bohu protivia. Ak si ochotný prijať súčasné svetlo Ducha Svätého, úplne sa oddaj súčasným Božím výrokom. To je prvá vec, ktorú musíš dokázať.

2. Tvoje modlitby musia vychádzať zo slov, ktoré Boh hovorí v súčasnosti. Musíš vstúpiť do Božích slov a komunikovať s Bohom. Svoje rozhodnutia musíš prijímať pred Bohom a určiť, o aké normy sa chceš usilovať.

3. Musíš sa snažiť o hlboký vstup do pravdy na základe súčasného diela Ducha Svätého. Nedrž sa zastaraných výrokov a teórií z minulosti.

4. Musíš sa snažiť, aby sa ťa dotkol Duch Svätý a aby si vstúpil do Božích slov.

5. Musíš sa usilovať o vstup na cestu, po ktorej dnes kráča Duch Svätý.

A ako by si sa mal snažiť, aby sa ťa dotkol Duch Svätý? Najdôležitejšou vecou je žiť v súčasných Božích slovách a modliť sa na základe Božích požiadaviek. Keď sa budeš takto modliť, Duch Svätý sa ťa určite dotkne. Ak pri tomto snažení nebudeš vychádzať zo slov, ktoré Boh dnes hovorí, bude to márne. Mal by si sa pomodliť a povedať: „Och, Bože! Som proti tebe a tak veľa ti toho dlhujem. Som vzdorovitý a nikdy Ťa neviem uspokojiť. Prajem si, aby si ma zachránil a aby som Ti slúžil až do úplného konca. Chcem pre Teba zomrieť. Súdiš ma a napomínaš a ja sa nesťažujem. Som proti Tebe a zaslúžim si zomrieť, aby všetci ľudia videli v mojej smrti Tvoju spravodlivú povahu.“ Keď sa budeš takto zo srdca modliť, Boh ťa vypočuje a bude ťa viesť. No ak tvoja modlitba nebude vychádzať zo súčasných slov Ducha Svätého, Duch Svätý sa ťa nijako nebude môcť dotknúť. Keď sa budeš modliť podľa Božej vôle a podľa toho, čo chce Boh dnes vykonať, povieš: „Och, Bože! Chcem prijať Tvoje poverenia a byť im verný a som ochotný zasvätiť celý svoj život Tvojej sláve tak, aby všetko, čo urobím, dosahovalo normy ľudu Božieho. Dotkni sa môjho srdca. Prajem si, aby ma Tvoj Duch vždy osvietil, aby všetko moje konanie spôsobovalo hanbu satanovi a aby si si ma nakoniec získal.“ Keď sa budeš modliť týmto spôsobom, teda spôsobom zameraným na Božiu vôľu, určite na teba zapôsobí Duch Svätý. Nezáleží na tom, z koľkých slov sa bude skladať tvoja modlitba – dôležité je, či chápeš Božiu vôľu. Všetci ste možno zažili nasledujúcu skúsenosť: počas modlenia na zhromaždení niekedy dosiahne dynamika diela Ducha Svätého svoj vrchol, v dôsledku čoho má každý viac síl. Niektorí ľudia počas modlenia horko plačú a ronia slzy, vyjadrujú hlbokú ľútosť pred Bohom a niektorí zas preukazujú svoje odhodlanie a dávajú Mu prísľuby. Takýto efekt má dosiahnuť dielo Ducha Svätého. Dnes je dôležité, aby sa všetci ľudia úplne oddali Božím slovám. Nezameriavaj sa na slová vyslovené predtým. Ak sa stále držíš toho, čo bolo, Duch Svätý na tebe nebude konať svoje dielo. Chápeš, aké je to dôležité?

Poznáte cestu, po ktorej dnes kráča Duch Svätý? Vyššie uvedené body sú tým, čo má Duch Svätý v súčasnosti a v budúcnosti dosiahnuť. Je to cesta, po ktorej kráča Duch Svätý, a vstup, o ktorý by sa mal človek snažiť. Pri svojom vstupe do života sa musíš prinajmenšom oddať Božím slovám a vedieť prijať súd a napomínanie Božích slov. Tvoje srdce musí túžiť po Bohu. Musíš sa usilovať o hlboký vstup do pravdy a cieľov, ktoré Boh vyžaduje. Keď získaš túto silu, znamená to, že sa ťa Boh dotkol a tvoje srdce sa začalo obracať k Bohu.

Prvým krokom vstupu do života je úplne sa oddať Božím slovám. Druhým je prijať dotyk Ducha Svätého. Čo sa má dosiahnuť prijatím dotyku Ducha Svätého? Cieľom je schopnosť túžiť po hlbšej pravde, hľadať ju a skúmať a vedieť pozitívnym spôsobom spolupracovať s Bohom. Dnes spolupracuješ s Bohom, čo znamená, že tvoje snaženie, modlitby a komunikovanie Božích slov majú svoj cieľ a plníš si svoju povinnosť podľa Božích požiadaviek – len toto je spolupráca s Bohom. Ak iba hovoríš o tom, že treba nechať Boha konať, ale pritom sa nijako nečiníš ani sa nemodlíš a nehľadáš, dá sa to nazývať spoluprácou? Ak vôbec nespolupracuješ a prichádzaš o výcvik na vstup, ktorý má svoj cieľ, potom nemožno tvrdiť, že spolupracuješ. Niektorí ľudia hovoria: „Všetko závisí od Božieho predurčenia, všetko koná sám Boh. Keby to nevykonal Boh, ako by mohol človek?“ Božie dielo je normálne a nie je ani trochu nadprirodzené. Duch Svätý pôsobí len na základe tvojho aktívneho hľadania, pretože Boh človeka nenúti – ty musíš dať Bohu možnosť pôsobiť. A ak sa nesnažíš a nevstupuješ a v srdci nemáš ani najmenšiu túžbu, Boh nemôže konať. Akou cestou sa máš vydať, aby sa ťa Boh dotkol? Cestou modlitby a priblíženia sa k Bohu. Čo je však najdôležitejšie, pamätaj, že tvoje kroky sa musia zakladať na Božích slovách. Keď sa ťa Boh často dotýka, nie si obmedzený telom – manžel, manželka, deti ani peniaze ťa nemôžu obmedzovať, lebo ty sa chceš usilovať len o pravdu a žiť pred Bohom. Vtedy budeš tým, kto žije v slobode.

Predchádzajúci: O praktizovaní modlitby

Ďalší: Ľudia, ktorých povahy sa zmenili, sú tí, ktorí vstúpili do reality Božích slov

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger