Tí, ktorí zmenili svoje povahy, zažívajú realitu Božích slov

Prvým krokom Ducha Svätého na svojej ceste k človeku je predovšetkým odvrátiť ľudské srdce od ľudí, udalostí a vecí a priviesť ho k Božím slovám, aby ľudské srdce uverilo, že Božie slová sú nespochybniteľné a absolútne pravdivé. Ak veríš v Boha, musíš veriť Jeho slovám. Ak po mnohých rokoch viery v Boha nepoznáš cestu, po ktorej kráča Duch Svätý, si naozaj veriaci? Aby si dosiahol normálny ľudský život – normálny ľudský život znamená mať normálny vzťah s Bohom – musíš najskôr veriť Jeho slovám. Ak si nedosiahol prvý krok pôsobenia Ducha Svätého v ľuďoch, potom nemáš na čom stavať. Ak je mimo teba aj ten najmenší princíp, ako budeš ďalej kráčať po ceste, ktorá je pred tebou? Vstúpiť na správnu cestu, na ktorej Boh zdokonaľuje človeka, znamená vstúpiť na správnu cestu, kde dnes pôsobí Duch Svätý. Znamená to vykročiť na cestu, po ktorej kráča Duch Svätý. Cesta, po ktorej kráča Duch Svätý, predstavuje aktuálne Božie slová. Ak majú ľudia vykročiť na cestu Ducha Svätého, musia poslúchať, jesť a piť aktuálne slova vteleného Boha. Jeho dielo je dielom slov. Všetko začína Jeho slovami a všetko je postavené na Jeho slovách, na Jeho aktuálnych slovách. Či už sme si vteleným Bohom istí, alebo Ho spoznávame, oboje si vyžaduje vynaložiť viac úsilia pri Jeho slovách. V opačnom prípade ľudia nič nedosiahnu a nič im nezostane. Jedine ak stavajú na základoch jedenia a pitia Božích slov, a tým Ho spoznávajú a uspokojujú, môžu si postupne vybudovať s Bohom normálny vzťah. Niet lepšej spolupráce medzi človekom a Bohom ako jesť a piť Jeho slová a uvádzať ich do praxe. Týmto spôsobom dokážu najlepšie vytrvať vo svojom svedectve o Božom ľude. Keď ľudia pochopia a dokážu nasledovať podstatu aktuálnych Božích slov, žijú na ceste pod vedením Ducha Svätého a vykročili správnym smerom k Božej dokonalosti človeka. Predtým ľudia získali Božie dielo iba hľadaním Božej milosti alebo hľadaním pokoja a radosti, ale teraz sa všetko zmenilo. Ľudia nezískajú Boží súhlas bez slov vteleného Boha, bez skutočnosti Jeho slov a Boh ich všetkých odvrhne. Aby dosiahli normálny duchovný život, mali by najskôr jesť a piť Božie slová a uvádzať ich do praxe a potom si na tomto základe vytvoriť normálny vzťah s Bohom. Ako spolupracuješ? Aké pevné je tvoje svedectvo o Božom ľude? Ako si buduješ normálny vzťah s Bohom?

Ako zistíš, či máš vo svojom každodennom živote normálny vzťah s Bohom:

1. Veríš svedectvu samotného Boha?

2. Veríš zo srdca, že Božie slová sú pravdivé a neomylné?

3. Praktizuješ Jeho slová?

4. Si verný Jeho povereniu? Čo robíš preto, aby si zostal verný Jeho povereniu?

5. Robíš všetko preto, aby si uspokojil Boha a bol Mu verný?

Na základe vyššie uvedených bodov môžeš posúdiť, či máš v súčasnosti s Bohom normálny vzťah.

Ak si schopný prijať Božie poverenie, prijať Jeho sľub a nasledovať cestu Ducha Svätého, potom nasleduješ Božiu vôľu. Máš jasnú predstavu o význame cesty Ducha Svätého? Konáš práve teraz v súlade s cestou Ducha Svätého? Približuje sa tvoje srdce k Bohu? Chceš držať krok s najnovším svetlom Ducha Svätého? Chceš, aby si ťa Boh získal? Chceš sa stať prejavom Božej slávy na zemi? Si odhodlaný dosiahnuť to, čo od teba Boh požaduje? Ak si po vyslovení Božích slov odhodlaný spolupracovať a uspokojiť Boha, ak je to v tvojej mentalite, znamená to, že Božie slová priniesli do tvojho srdca ovocie. Ak ti takéto odhodlanie chýba, ak nesleduješ žiadne ciele, znamená to, že Boh tvojím srdcom nepohol.

Len čo ľudia oficiálne vstúpia do prípravy kráľovstva, zvyšuje sa úroveň požiadaviek, ktoré na nich Boh kladie. V akom ohľade je možné vidieť tieto zvýšené požiadavky? Predtým sa hovorilo, že ľudia nemajú život. Dnes život hľadajú, snažia sa stať Božím ľudom, aby si ich Boh získal a urobil ich dokonalými. Nie je toto vyššia úroveň? V skutočnosti sú požiadavky, ktoré Boh kladie na ľudí, jednoduchšie, než boli kedysi. Nevyžaduje sa od nich, aby boli služobníkmi alebo zomierali – jediné, čo sa od nich žiada je, aby sa stali Božím ľudom. Nie je to vari jednoduchšie? Všetko, čo musíš urobiť, je obetovať svoje srdce Bohu a podriadiť sa Jeho vedeniu, a všetko sa naplní. Prečo si myslíš, že je to také ťažké? Vstup do života je z dnešného pohľadu jasnejší ako predtým. V minulosti boli ľudia zmätení a nepoznali realitu pravdy. Všetci tí, ktorí reagujú na Božie slová, sú v skutočnosti osvietení a osvetľovaní Duchom Svätým, pred Bohom prijímajú Jeho dokonalosť a zmenili svoje povahy – všetci títo ľudia získali život. Boh chce živé bytosti, nie mŕtve veci. Ak si mŕtvy, nemáš život a Boh k tebe neprehovorí, ani ťa nevzkriesi ako jedného zo svojho ľudu. Keďže vás Boh povýšil a prijali ste od Neho také veľké požehnanie, znamená to, že vy všetci ste živí ľudia, ktorí dostali život od Boha.

Cesta praxe je jednoduchá v snahe zmeniť svoju životnú povahu. Ak vo svojom bežnom živote dokážeš nasledovať aktuálne slová Ducha Svätého a prežívať Božie dielo, potom dokážeš zmeniť svoju povahu. Ak budeš nasledovať všetky slová Ducha Svätého a hľadať všetko, čo Duch Svätý povie, znamená to, že Ho poslúchaš, a tvoja povaha sa zmení. Povaha človeka sa mení s aktuálnymi slovami Ducha Svätého. Ak budeš lipnúť na svojich starých skúsenostiach a pravidlách minulosti, nedokážeš zmeniť svoju povahu. Ak aktuálne slová Ducha Svätého vyžadujú, aby všetci ľudia vstúpili do života normálnej ľudskej prirodzenosti, no ty budeš naďalej lipnúť na vonkajších veciach, realita ťa bude miasť a nebudeš ju brať vážne, potom nedokážeš držať krok s pôsobením Ducha Svätého a nevykročíš na cestu pod vedením Ducha Svätého. Zmena tvojej povahy závisí od toho, či dokážeš držať krok s aktuálnymi slovami Ducha Svätého a dosiahneš pravé poznanie. Predtým ste to však chápali inak. Predtým si pod zmenou svojej povahy rozumel to, že ak si robil rýchle uzávery, tak si prestal bezmyšlienkovite hovoriť skrze Božie disciplinovanie. Avšak to je len jeden aspekt zmeny. Práve teraz je najdôležitejším bodom nasledovať vedenie Ducha Svätého: nasleduj všetko, čo Boh hovorí, a poslúchni všetko, čo hovorí. Ľudia nedokážu zmeniť svoju vlastnú povahu. Musia podstúpiť súd a napomínanie, utrpenie a zušľachtenie Božích slov alebo sa musia Jeho slovami zaoberať, disciplinovať a orezávať. Iba potom môžu dosiahnuť poslušnosť a vernosť Bohu a nebudú viac voči Nemu ľahostajní. Zmenu ľudskej povahy je možné dosiahnuť zušľachtením Božích slov. Iba cez odhalenie, súdenie, disciplinovanie a zaoberanie sa Jeho slovami sa viac neodvážia konať unáhlene, ale budú stabilní a pokojní. Najdôležitejšie je, že sa dokážu podriadiť aktuálnym Božím slovám a Jeho dielu. Aj keď to nie je v súlade s ľudskými predstavami, dokážu tieto predstavy zahodiť a ochotne sa podriadiť. V minulosti sa pod zmenami povahy rozumelo vzdať sa seba samého, nechať telo trpieť, disciplinovať ho a zbaviť sa telesných pôžitkov – čo je jeden druh zmeny povahy. Dnes každý vie, že skutočným prejavom zmeny povahy je poslúchať aktuálne Božie slová a skutočne poznať Jeho nové dielo. Predchádzajúce chápanie Boha, zahalené vlastnými predstavami ľudí, sa takto vymazalo a môžu dosiahnuť skutočné poznanie a poslušnosť Bohu – iba to je pravým vyjadrením zmeny povahy.

Ľudia sa snažia vstúpiť do života na základe Božích slov. Predtým sa hovorilo, že všetko sa deje skrze Jeho slová, no nikto to nevidel. Ak vykročíš týmto smerom, všetko ti bude jasné a získaš dobré základy pre budúce skúšky. Nech Boh hovorí čokoľvek, ty sa len sústreď na vstup do Jeho slov. Keď Boh hovorí, že začne napomínať ľudí, prijmi Jeho napomínanie. Keď Boh žiada ľudí, aby zomreli, prijmi túto skúšku. Ak budeš vždy žiť podľa Jeho najnovších výrokov, Božie slová ťa nakoniec zdokonalia. Čím hlbšie vstúpiš do Božích slov, tým rýchlejšie dosiahneš dokonalosť. Prečo vás v jednotlivých spoločenstvách žiadam, aby ste spoznali a vstúpili do Božích slov? Iba keď hľadáš a prežívaš Božie slová a vstúpiš do reality Jeho slov, Duch Svätý dostane príležitosť, aby na teba pôsobil. Preto ste všetci účastníkmi každej metódy diela Boha, a bez ohľadu na stupeň vášho utrpenia, všetci nakoniec dostanete „suvenír“. Aby ste dosiahli svoju konečnú dokonalosť, musíte vstúpiť do všetkých Božích slov. Zdokonaľovanie ľudí Duchom Svätým nie je jednostranné. Vyžaduje si spoluprácu ľudí, potrebuje, aby s ním všetci vedome spolupracovali. Čokoľvek Boh hovorí, zamerajte sa len na vstup do Jeho slov – to bude pre váš život prospešnejšie. Všetko je v záujme zmeny vašich pováh. Keď vstúpiš do Božích slov, pohne tvojím srdcom a spoznáš všetko, čo chce Boh v tomto kroku svojho diela dosiahnuť. A budeš odhodlaný to dosiahnuť. Počas napomínania sa našli takí, ktorí verili, že je to spôsob práce a neverili v Božie slová. Preto sa nezdokonalili a z napomínania vyšli bez toho, aby niečo získali či pochopili. Niektorí skutočne prijali tieto slová bez najmenších pochybností a povedali, že Božie slová sú neomylnou pravdou, a že ľudstvo by malo byť napomínané. Chvíľu tam bojovali, odovzdali sa svojej budúcnosti a osudu, a keď povstali, ich povahy prešli určitou zmenou a pochopili Boha hlbšie. Tí, ktorí sa vymanili z napomínania, pocítili Božiu milosť a uvedomili si, že tento krok diela stelesňuje obrovskú Božiu lásku, ktorá do nich vstupuje, a že to bolo víťazstvo a spása Božej lásky. Povedali tiež, že Božie myšlienky sú vždy dobré a že všetko, čo Boh vytvára v človeku, pochádza z lásky, nie nenávisti. Tí, ktorí neverili v Božie slová, ktorí nevzhliadali k Jeho slovám a nepodstúpili v čase napomínania zušľachtenie, nepocítili prítomnosť Ducha Svätého a nič nezískali. V tých, ktorí sa v čase napomínania zdokonalili, pôsobil Duch Svätý, ukrytý v ich vnútri, a výsledkom bola zmena ich životnej povahy. Niektorí navonok pôsobili veľmi pozitívne, po celý deň boli dobre naladení, no nevstúpili do stavu zušľachťovania Božích slov, a tak sa vôbec nezmenili, čo bolo dôsledkom toho, že neverili v Božie slová. Ak neveríš v Božie slová, Duch Svätý v tebe nebude pôsobiť. Boh sa zjavuje všetkým tým, ktorí veria v Jeho slová, a tí, ktorí veria a prijímajú Jeho slová, získajú Jeho lásku!

Ak chceš vstúpiť do reality Božích slov, mal by si nájsť cestu praxe a vedieť, ako praktizovať Božie slová. Iba tak môže dôjsť k zmene tvojej životnej povahy. Boh ťa môže zdokonaliť jedine touto cestou a iba tí ľudia, ktorých Boh takto zdokonalil, podliehajú Jeho vôli. Musíš žiť v Jeho slovách, aby si prijal nové svetlo. Nestačí, aby sa ťa Duch Svätý dotkol len raz, musíš sa ponoriť hlbšie. V tých, ktorých sa dotkol len raz, sa prebudil vnútorný zápal a chcú hľadať, no takto to nemôže trvať dlho. Duch Svätý na nich musí pôsobiť neustále. V minulosti som mnohokrát vyslovil svoju nádej, že Boží Duch dokáže pohnúť ľudskými dušami, aby mohli sledovať zmeny vo svojich životných povahách a snažili sa o dotyk Boha, aby mohli pochopiť svoje vlastné nedostatky a v procese prežívania Jeho slov sa zbavili vlastných nečistých vlastností (samoľúbosť, arogancia, predstavy, a tak ďalej). Nemysli si, že stačí byť len iniciatívny v prijímaní nového svetla – musíš tiež odhodiť všetko negatívne. Na jednej strane musíte pristupovať z pozitívneho hľadiska a na druhej strane sa musíte zbaviť všetkého nečistého, čo je negatívne. Neustále sa pozoruj, aby si zistil, ktoré nečisté veci v tebe naďalej existujú. Náboženské predstavy, úmysly, nádeje, samospravodlivosť a arogancia ľudí sú všetko nečisté veci. Nazri do svojho vnútra, a aby si odhalil svoje náboženské predstavy, porovnaj ich so všetkými Božími slovami zjavenia. Môžeš ich odhodiť, len ak ich skutočne rozpoznáš. Niektorí hovoria: „Stačí jednoducho nasledovať svetlo súčasného pôsobenia Ducha Svätého. Netreba sa zaoberať ničím iným.“ Ale keď sa vynoria tvoje náboženské predstavy, ako sa ich zbavíš? Myslíš si, že nasledovať Božie slová je dnes jednoduché? Ak sa zaoberáš náboženstvom, môžu v tvojom srdci vzniknúť trhliny v dôsledku tvojich náboženských predstáv a tradičných teologických teórií, a keď sa objavia, ovplyvní to schopnosť prijímať nové veci. To všetko sú skutočné problémy. Ak nasleduješ iba aktuálne slová Ducha Svätého, nedokážeš naplniť Božiu vôľu. Ak zároveň hľadáš svetlo Ducha Svätého, mal by si rozpoznať, ktoré predstavy a úmysly sú v tebe zakotvené, aký si samospravodlivý a ako neposlušne sa správaš k Bohu. A keď spoznáš všetky tieto stránky, musíš ich zavrhnúť. Svoje predchádzajúce skutky a správanie si opustil preto, aby si mohol nasledovať slová, ktoré dnes vyslovuje Duch Svätý. Zmena povahy sa na jednej strane uskutočňuje skrze Božie slová a na druhej strane si vyžaduje spoluprácu človeka. A to tak v Božom diele, ako aj v ľudskej praxi, pričom obidve sú nevyhnutné.

Ako môžeš uspokojiť Božiu vôľu na svojej budúcej ceste služby? Jedným z kľúčových bodov je snaha vstúpiť do života, usilovať sa o zmenu povahy a hľadať hlbšiu cestu k pravde – to je cesta ako dosiahnuť dokonalosť a byť získaný Bohom. Všetci prijímate Božie poverenie, ale o aký druh poverenia ide? Týka sa to ďalšieho kroku diela. Tým bude vykonať väčšie dielo v celom vesmíre, takže dnes by ste sa mali usilovať o zmeny vo svojich životných povahách, aby ste v budúcnosti mohli dokázať, že Boh získal slávu prostredníctvom svojho diela, a vy ste sa stali príkladmi pre Jeho budúce dielo. Celá dnešná snaha sa zameriava na položenie základov pre budúce dielo, aby vás Boh mohol použiť a mohli ste o Ňom vydať svedectvo. Ak to bude cieľom tvojho snaženia, získaš prítomnosť Ducha Svätého. Čím vyšší cieľ svojho snaženia si stanovíš, tým dokonalejším sa môžeš stať. Čím viac sa usiluješ o pravdu, tým viac pôsobí Duch Svätý. Čím viac energie dávaš do svojho úsilia, tým viac získaš. Duch Svätý zdokonaľuje ľudí podľa ich vnútorného stavu. Niektorí ľudia hovoria, že nechcú byť použití alebo zdokonalení Bohom, iba chcú, aby ich telo zostalo v bezpečí a nepostihlo ich žiadne nešťastie. Niektorí ľudia nie sú ochotní vstúpiť do kráľovstva, ale chcú zostúpiť do bezodnej jamy. V tom prípade ti Boh splní tvoje želanie. Boh urobí to, o čo sa budeš usilovať. Tak o čo sa usiluješ teraz? Byť zdokonaleným? Konáš a správaš sa v súčasnosti tak, aby ťa Boh urobil dokonalým a získal si ťa? Vo svojom každodennom živote sa musíš takto neustále posudzovať. Ak vložíš celé svoje srdce do snahy o dosiahnutie jedného cieľa, Boh ťa určite urobí dokonalým. Taká je cesta Ducha Svätého. Cestu, po ktorej Duch Svätý sprevádza ľudí, dosiahnu prostredníctvom svojej snahy. Čím viac budeš prahnúť po dokonalosti a získaní Boha, tým viac v tebe bude pôsobiť Duch Svätý. Čím viac zlyháš v hľadaní a čím viac negatívny a spiatočnícky budeš, tým viac pripravíš Ducha Svätého o príležitosti pôsobiť. Postupom času ťa Duch Svätý opustí. Chceš, aby ťa Boh zdokonalil? Chceš, aby si ťa Boh získal? Chceš, aby ťa Boh použil? Snažte sa urobiť všetko pre to, aby vás Boh zdokonalil, získal a používal, aby vesmír a všetky veci mohli uvidieť Božie skutky, ktoré sa prejavujú vo vás. Vy ste pánmi všetkých vecí a uprostred všetkého, čo jestvuje, doprajte Bohu, aby sa skrze vás tešil zo svedectva a slávy – to je dôkaz, že ste najblahoslavenejší zo všetkých pokolení!

Predchádzajúci: Spoznajte najnovšie Božie dielo a nasledujte Jeho kroky

Ďalší: Ako utíšiť svoje srdce pred Bohom

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger