Skazený človek nie je schopný zastupovať Boha

Človek žije odjakživa pod rúškom temnoty, v zajatí satana bez možnosti úniku, pričom jeho povaha je vplyvom satana čoraz skazenejšia. Dá sa povedať, že človek bol vo svojom vnútri odjakživa skazený a diabolský, neschopný skutočne milovať Boha. V dôsledku toho platí, že ak chce človek milovať Boha, musí sa zrieknuť samospravodlivosti, domýšľavosti, arogancie, namyslenosti a podobne – všetkých vlastností, ktoré sú typické pre satana. Ak to neurobí, jeho láska je nečistá, diabolská, taká, akú Boh v žiadnom prípade neschvaľuje. Človek nedokáže skutočne milovať Boha bez toho, aby ho priamo zdokonalil, porušil ho, orezal, disciplinoval, pokarhal a zušľachtil Duch Svätý. Ak tvrdíš, že tvoja povaha je čiastočne Božou povahou, a preto dokážeš skutočne milovať Boha, z tvojich úst vychádzajú arogantné slová a si na smiech. Takí ľudia sú archanjeli! Človek so svojou vrodenou povahou nedokáže priamo zastupovať Boha. Musí sa zrieknuť svojej najvnútornejšej podstaty a nechať sa zdokonaliť Bohom. Až potom – keď sa podrobí Božej vôli, uspokojí Božiu vôľu a odovzdá sa tiež pôsobeniu Ducha Svätého – môže Boh schváliť to, čím žije. Žiadny smrteľník nemôže predstavovať Boha priamo, pokiaľ nejde o človeka, ktorého používa Duch Svätý. Ani v takom prípade však nemožno tvrdiť, že jeho povaha a život sú úplným zastúpením Boha. Nanajvýš môžeme povedať, že jeho život riadi Duch Svätý. Povaha takéhoto človeka nemôže reprezentovať Boha.

Aj keď o povahe človeka rozhoduje Boh – o tom niet pochýb a možno to považovať za niečo pozitívne –, pozmenil ju satan, takže celá ľudská povaha je povahou satana. Niektorí ľudia vravia, že Boh má v povahe priamočiarosť konania a že táto vlastnosť sa prejavuje aj u nich, takže aj ich charakter je takýto – vravia, že ich povaha reprezentuje Boha. Čo sú to za ľudia? Môže skazená satanská povaha zastupovať Boha? Každý, kto vyhlasuje, že jeho povaha reprezentuje Boha, sa rúha Bohu a uráža Ducha Svätého! Metóda, ktorú používa Duch Svätý, je dôkazom toho, že Božie dielo na tomto svete je výlučne dielom podmanenia. Treba totiž ešte očistiť mnohé skazené a satanské ľudské povahy. Človek stále žije v tieni satana, považuje to za dobré, no pritom sú to skutky tela človeka. Presnejšie povedané, reprezentuje satana a v žiadnom prípade nemôže reprezentovať Boha. Aj keď už niekto miluje Boha v takej miere, že si vie užívať nebeský život tu na zemi, aj keď vyhlasuje: „Ó, môj Bože! Neviem sa Ťa nabažiť,“ a dosiahol najvyššiu métu, stále nemožno povedať, že žije Božím životom, resp že zastupuje Boha, pretože podstata človeka sa od Božej podstaty líši a človek nikdy nedokáže žiť Boha a už vôbec sa Ním stať. Život, aký stanovil človeku Duch Svätý, je v súlade s tým, čo od človeka žiada Boh.

Všetky satanove činy a skutky sa prejavujú v človeku. Dnes sú všetky činy a skutky človeka prejavom satana, a preto nemôžu predstavovať Boha. Človek je stelesnením satana a povaha človeka nemôže predstavovať povahu Boha. Niektorí ľudia majú dobrý charakter; Boh môže prostredníctvom charakteru takýchto ľudí konať nejaké dielo, pričom dielo, ktoré títo ľudia konajú, riadi Duch Svätý. Ich povaha však nemôže predstavovať Boha. Dielo, ktoré na nich Boh koná, nie je nič iné ako práca s tým a rozvíjanie toho, čo v nich už existuje. Či už ide o prorokov v dávnej minulosti, alebo o tých, ktorých Boh použil, nikto Ho nemôže zastupovať priamo. Ľudia objavujú lásku k Bohu len pod tlakom okolností a nikto sa nesnaží spolupracovať z vlastnej vôle. Čo sú pozitívne veci? Pozitívne je všetko, čo pochádza priamo od Boha; povahu človeka však zmenil satan, a nemôžu teda predstavovať Boha. Boha priamo predstavujú iba láska, vôľa trpieť, spravodlivosť, podriadenosť, pokora a skrytosť vteleného Boha. Je to preto, že keď prišiel, prišiel bez hriešnej prirodzenosti a prišiel priamo od Boha, bez toho, aby ho zmenil satan. Ježiš má iba podobu hriešneho tela a nepredstavuje hriech; Boha preto priamo predstavujú Jeho činy, skutky a slová až do času pred Jeho dokonaním diela prostredníctvom ukrižovania (vrátane okamihu Jeho ukrižovania). Ježišov príklad je dostatočným dôkazom toho, že nikto s hriešnou prirodzenosťou nemôže predstavovať Boha a že hriech človeka predstavuje satana. To znamená, že hriech nepredstavuje Boha a Boh je bez hriechu. Dokonca aj dielo, ktoré v človeku vykonal Duch Svätý, možno považovať len za dielo riadené Duchom Svätým a nemožno povedať, že ho vykonal človek v mene Boha. Pokiaľ však ide o človeka, Boha nepredstavuje jeho hriech ani jeho povaha. Keď sa pozrieme na dielo, ktoré Duch Svätý vykonal na človeku od minulosti až po súčasnosť, vidíme, že človek má všetko, čo prežíva, iba preto, že Duch Svätý na ňom vykonal dielo. Len málokto je schopný žiť podľa pravdy po tom, ako ho n Duch Svätý orezal a disciplinoval. Takže prítomné je len dielo Ducha Svätého; spolupráca zo strany človeka chýba. Už ti to je jasné? Keďže je to tak, čo všetko urobíš, aby si s Ním spolupracoval a aby si si plnil povinnosti za pôsobenia Ducha Svätého?

Predchádzajúci: O krokoch Božieho diela

Ďalší: Službu Bohu treba očistiť

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger