O krokoch Božieho diela

Navonok sa zdá, že kroky súčasného Božieho diela sa už naplnili a človek si už prešiel súdom, trestom, porážkou, a zušľachťovaním Božích slov, a prešiel si týmito krokmi ako skúškou služobníkov, zušľachťovaním času trestu, skúškou smrti, skúškou bôľov a času lásky k Bohu. Napriek prežívaniu veľkého utrpenia na každom kroku, ľudia aj naďalej ignorujú Božiu vôľu. Vezmime si napríklad súd služobníkov: Stále im nie je jasné, čo získali, čo sa vlastne naučili a aký výsledok chcel Boh dosiahnuť. Pozerajúc sa na rýchlosť Božieho diela sa zdá, že človek je úplne neschopný držať krok s rýchlosťou dnešnej doby. Všimnime si, že Boh tieto kroky Svojho konania človeku najprv odhalí, a namiesto toho, aby nutne dosiahol úroveň, ktorá je pre človeka v ktoromkoľvek z týchto krokov predstaviteľná, vrhá svetlo na nejaký problém. Aby Boh niekoho zdokonalil natoľko, aby ho mohol skutočne prijať, musí prekonať všetky vyššie spomenuté kroky. Cieľom tohto konania je poukázať na to aké kroky musí Boh vykonať, aby zdokonalil skupinu ľudí. Navonok sa teda môže zdať, že kroky Božieho diela boli naplnené – ale v podstate Boh ľudstvo ešte len začína skutočne zdokonaľovať. Ľudia by to mali jasne chápať: Kroky Jeho diela boli vykonané, ale samotné dielo ešte nie je dokončené. Ľudia však vo svojich predstavách veria, že všetky kroky Božieho diela boli človeku odhalené, a preto nemožno pochybovať o tom, že Božie dielo už bolo dokončené. Takýto pohľad je úplne nesprávny. Božie dielo je v rozpore s týmito ľudskými predstavami a v každom ohľade tieto predstavy zavrhuje, najmä kroky Božieho diela sú v rozpore s týmito ľudskými predstavami. Toto všetko svedčí o Božej múdrosti. Vidíme, že ľudské predstavy spôsobujú narušenie pri každom kroku a Boh zasahuje proti všetkému, čo si človek predstavuje, čo sa prejavuje počas skutočných skúseností. Všetci si myslia, že Boh koná príliš rýchlo a že Božie dielo sa skončí skôr, než si to uvedomia, skôr, než vôbec niečo pochopia, a to ešte v stave zmätenosti. Takto je to s každým krokom Jeho diela. Väčšina ľudí si myslí, že Boh sa s ľuďmi zahráva – ale to nie je zámerom jeho diela. Jeho konanie je rozjímaním: najprv ako letmý pohľad na kvety počas cvalu na koni, potom skúmanie detailov, a nakoniec ich úplné zdokonalenie – čo ľudí zaskočí. Ľudia sa snažia Boha oklamať a myslia si, že ak vydržia, kým nedosiahnu určitý bod, Boh bude spokojný. Ako by vlastne Boh mohol byť spokojný s ľudskými snahami o prežitie? Aby dosiahol čo najlepší výsledok, Boh koná tak, že ľudí prekvapí, zasiahne vo chvíli, keď si to neuvedomujú, to im umožní lepšie spoznať jeho múdrosť a lepšie pochopiť jeho spravodlivosť, majestátnosť a neohroziteľnú dispozíciu.

Dnes Boh skutočne začal človeka zdokonaľovať. Aby sa ľudia stali dokonalými, musia si prejsť odhalením, súdom a trestaním Jeho slov, musia zažiť skúšky a zdokonaľovanie Jeho slov (ako napríklad skúšku služobníkov) a musia byť schopní obstáť v skúške smrti. To znamená, že v čase rozsudku, trestu a Božích súdov sú tí, ktorí sa skutočne riadia Božou vôľou, schopní velebiť Boha z hĺbky svojho srdca, byť Bohu úplne oddaní a zriecť sa seba samých, a tak milovať Boha úprimným, nezištným a čistým srdcom, takýto človek je dokonalý a je to presne to dielo, ktoré Boh zamýšľa a ktoré aj dokoná. Ľudia by nemali robiť unáhlené závery o spôsobe, akým Boh koná. Mali by sa len snažiť ho zahrnúť do svojho života. To je podstatné. Prestaňte neustále skúmať spôsob Božieho konania, to vám len sťaží vyhliadky do budúcnosti. Koľko si už toho videl o spôsobe, akým Boh koná? Aký si bol poslušný? Čo všetko si už získal z každého Jeho spôsobu konania? Si pripravený nechať sa Bohom zdokonaliť? Praješ si byť dokonalý? To všetko by ste mali jasne pochopiť a prijať.

Predchádzajúci: Ako by sa na vieru v Boha mali pozerať veriaci

Ďalší: Skazený človek nie je schopný zastupovať Boha

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger