Aký je tvoj vzťah s Bohom?

V otázke viery v Boha je potrebné vyriešiť minimálne to, ako mať s Bohom normálny vzťah. Ak ho nemáte, zmysel vašej viery v Boha sa stráca. Nadviazať normálny vzťah s Bohom možno výlučne so srdcom, ktoré je v Božej prítomnosti pokojné. Ak máme s Bohom normálny vzťah, znamená to, že dokážeme nepochybovať o celom Božom diele a nepopierať ho, a že sme schopní sa Jeho dielu podriadiť. To znamená mať v Božej prítomnosti správne úmysly, nerobiť si vlastné plány a vo všetkých veciach brať ohľad najprv na záujmy Božej rodiny – prijať starostlivý Boží dohľad a podriadiť sa Božím opatreniam. V Božej prítomnosti, vo všetkom, čo robíte, musíte byť schopní utíšiť svoje srdce. Aj keď Jeho vôli nerozumiete, stále si musíte plniť svoje povinnosti a záväzky, ako najlepšie viete. Keď sa ti zjaví Božia vôľa, konaj podľa nej a ešte nebude príliš neskoro. Keď je tvoj vzťah s Bohom normálny, potom budú normálne aj tvoje vzťahy s ľuďmi. Aby ste si vybudovali normálny vzťah s Bohom, všetko musíte stavať na základe Božích slov. Musíte vykonávať svoju povinnosť podľa Božích slov a požiadaviek, napraviť svoj postoj a vo všetkom hľadať pravdu. Musíte ju praktizovať, keď jej porozumiete, a bez ohľadu na to, čo sa vám stane, musíte sa modliť k Bohu a hľadať Ho skrze srdce podriadené Bohu. Takto si budete môcť udržať normálny vzťah s Bohom. Okrem riadneho plnenia svojich povinností sa treba uistiť, že nerobíte nič, čo neprospieva vstupu Božích vyvolených do života, a nehovoríte nič, čo by bratom a sestrám nebolo na osoh. Prinajmenšom nesmiete konať nič, čo je v rozpore s vaším svedomím, a vonkoncom nesmiete robiť nič hanebné. Rozhodne nesmiete robiť nič, čo sa obzvlášť prieči alebo odporuje Bohu, alebo narúša dielo či život cirkvi. Buďte spravodliví a čestní vo všetkom, čo robíte, a uistite sa, že každý váš počin je hodný postaviť sa pred Boha. Hoci môže byť telo niekedy slabé, musíte byť schopní uprednostniť záujmy Božej rodiny pred svojimi vlastnými, bez baženia po osobnom zisku, bez vykonania niečoho sebeckého alebo opovrhnutiahodného. Častejšie sa nad sebou zamýšľajte. Takto budete môcť často žiť pred Bohom a váš vzťah sa stane úplne normálnym.

Celé svoje konanie musíš podrobiť skúške, či sú tvoje úmysly správne. Ak dokážeš konať podľa Božích požiadaviek, potom je tvoj vzťah s Bohom normálny. Toto je minimálne kritérium. Preskúmaj svoje úmysly, a ak zistíš, že sa objavili nejaké nesprávne, maj silu vzdorovať im a konať podľa Božích slov. Takto sa staneš človekom správnym pred Bohom, čo zase ukazuje, že tvoj vzťah s Bohom je normálny, a že všetko, čo robíš, robíš v záujme Boha a nie pre seba. Vo všetkých svojich skutkoch a slovách buď schopný nasmerovať svoje srdce na správnu cestu a konať spravodlivo, a nenechaj sa viesť svojimi pocitmi ani nekonaj podľa vlastnej vôle. To sú zásady, ktorými sa musia riadiť veriaci v Boha. Drobnosti dokážu odhaliť úmysly a duchovné postavenie človeka. Ak chce teda niekto vstúpiť na cestu Božieho zdokonalenia, musí dať najprv do poriadku svoje úmysly a svoj vzťah s Bohom. Boh ťa môže zdokonaliť len vtedy, keď je tvoj vzťah s Ním normálny. Len vtedy v tebe môže Božie orezávanie, disciplinovanie a zušľachťovanie dosiahnuť zamýšľaný účinok. To znamená, že ak sú ľudské bytosti schopné uchovať si Boha v srdciach a neusilujú sa o osobný zisk ani nepremýšľajú o vlastných vyhliadkach (v telesnom zmysle), ale namiesto toho nesú bremeno vstupu do života, robia, čo je v ich silách, aby sa usilovali o pravdu a podriadili sa Božiemu dielu – ak to dokážeš, potom ciele, ktoré nasleduješ, budú správne a tvoj vzťah s Bohom sa stane normálnym. Napravenie vzťahu s Bohom by sme mohli prirovnať k prvému kroku vstúpenia človeka na duchovnú cestu. Hoci je život človeka v Božích rukách, je predurčený Bohom a človek ho nedokáže zmeniť, to, či ťa Boh môže urobiť dokonalým alebo či ťa získa, závisí od toho, či je tvoj vzťah s Bohom normálny. Môžeš mať svoje slabiny a vzdorovité stránky, ale pokiaľ sú tvoje postoje a úmysly správne, a pokiaľ je tvoj vzťah s Bohom správny a normálny, potom si spôsobilý na to, aby ťa Boh zdokonalil. Ak však nemáš s Bohom správny vzťah a konáš v záujme tela alebo svojej rodiny, potom bez ohľadu na to, ako tvrdo pracuješ, bude tvoje úsilie márne. Ak je tvoj vzťah s Bohom normálny, všetko ostatné do seba zapadne. Boh nepozerá na nič iné, len na to, či sú tvoje postoje vo viere v Boha správne: v koho veríš, v záujme koho veríš a prečo veríš. Ak dokážeš vidieť tieto veci jasne a uvádzať do praxe svoje priaznivo naklonené postoje, potom vo svojom živote urobíš pokrok a taktiež budeš mať zaručený vstup na správnu cestu. Ak nie je tvoj vzťah s Bohom normálny a tvoje postoje k viere v Boha sú pomýlené, potom je všetko ostatné márne, a bez ohľadu na to, ako silno veríš, nedostaneš nič. Až po tom, čo sa tvoj vzťah s Bohom stane normálnym, získaš od Neho chválu, keď budeš vzdorovať telu, budeš sa modliť, trpieť, vytrváš, podriadiš sa, pomôžeš svojim bratom a sestrám, väčšmi sa vydáš Bohu a tak ďalej. To, či má tvoje konanie nejakú hodnotu alebo význam, závisí od toho, či sú tvoje úmysly pravé a tvoje postoje správne. V súčasnosti mnoho ľudí verí v Boha tak, akoby skláňali hlavy, aby sa pozreli na hodinky – ich perspektíva je pokrivená a treba ju narovnať nejakým prelomom. Ak sa tento problém vyrieši, všetko bude v poriadku. Ak nie, všetko vyjde nazmar. Niektorí ľudia sa v Mojej prítomnosti správajú dobre, ale za Mojím chrbtom Mi len vzdorujú. To je prejavom nečestnosti a klamlivosti a takýto typ človeka je služobníkom satana. Sú typickým stelesnením satana a prišli skúšať Boha. Správnym človekom si len vtedy, keď sa dokážeš podriadiť Môjmu dielu a Mojim slovám. Pokiaľ dokážeš jesť a piť Božie slová, pokiaľ všetko, čo robíš, obstojí pred zrakom Boha a vo všetkom, čo robíš, si zachovávaš spravodlivosť a čestnosť, pokiaľ nerobíš hanebné veci alebo veci, čo by škodili životu iných, pokiaľ žiješ vo svetle a nedovolíš satanovi, aby ťa zneužíval, až potom je tvoj vzťah s Bohom v úplnom poriadku.

Viera v Boha vyžaduje, aby si svoje úmysly a postoje dal do poriadku. Musíš správne porozumieť a správne zaobchádzať so slovami Božími a s Božím dielom, so všetkými prostrediami, ktoré Boh pripravil, s človekom, o ktorom svedčí Boh, a s praktickým Bohom. Nesmieš konať podľa svojich vlastných predstáv ani vymýšľať malicherné intrigy. Vo všetkom, čo robíš, musíš hľadať pravdu, a zo svojej pozície stvorenej bytosti sa podriadiť celému Božiemu dielu. Ak sa chceš aj naďalej usilovať o to, aby ťa Boh zdokonalil a aby si vstúpil v živote na správnu cestu, potom musí tvoje srdce neustále žiť v Božej prítomnosti. Neprepadni skazenosti, nenasleduj satana, za žiadnych okolností mu neumožni, aby vykonal svoje dielo a nedovoľ mu, aby ťa zneužil. Musíš sa úplne oddať Bohu a dovoliť Mu, aby nad tebou vládol.

Chceš byť služobníkom satana? Chceš, aby ťa zneužíval? Veríš v Boha a nasleduješ Ho, aby ťa mohol zdokonaliť, alebo aby si sa stal protipólom Božieho diela? Uprednostnil by si zmysluplný život, v ktorom by si ťa Boh získal, alebo život bezcenný a prázdny? Bol by si radšej, keby ťa použil Boh alebo keby ťa zneužil satan? Chcel by si, aby ťa naplnili Božie slová a pravda, alebo by si dal prednosť hriechu a satanovi? Dôkladne zváž tieto veci. Vo svojom každodennom živote musíš pochopiť, ktoré zo slov, čo vyslovíš, a vecí, čo vykonáš, by mohli spôsobiť narušenie tvojho vzťahu s Bohom, a následne sa napraviť, aby si vstúpil do správneho spôsobu. V každej chvíli podrobte svoje slová, skutky, každý jeden krok i všetky svoje myšlienky a predstavy skúmaniu. Správne pochopte svoj skutočný stav a vstúpte do spôsobu, akým koná Duch Svätý. Len tak môžete mať normálny vzťah s Bohom. Posúdením, či je tvoj vzťah s Bohom normálny, dokážeš napraviť svoje úmysly, pochopiť prirodzenosť-podstatu človeka a skutočne sa spoznať. Takýmto spôsobom budeš môcť vstúpiť do skutočných skúseností, naozaj vzdorovať sám sebe a úmyselne sa podriadiť. Pri prežívaní záležitostí týkajúcich sa toho, či tvoj vzťah s Bohom je alebo nie je normálny, objavíš príležitosti na to, aby ťa Boh zdokonalil, a aby si dokázal uchopiť mnohé stavy diela Ducha Svätého. Taktiež budeš schopný prekuknúť mnoho satanových lestí a preniknúť do jeho sprisahaní. Jedine táto cesta vedie k tomu, aby ťa Boh zdokonalil. Naprav svoj vzťah s Bohom, aby si sa mohol podriadiť Jeho opatreniam v celom ich rozsahu, ešte hlbšie vstúpiť do skutočného prežívania a prijať ešte viac z diela Ducha Svätého. Keď budeš praktizovať normálny vzťah s Bohom, vo väčšine prípadov sa úspech dostaví prostredníctvom vzdorovania telu a skutočnou spoluprácou s Bohom. Mal by si pochopiť, že „bez spolupracujúceho srdca je ťažké prijať Božie dielo; ak telo netrpí, nedostavia sa Božie požehnania; ak duša nezápasí, satan nebude potupený“. Ak praktizuješ tieto zásady a dôkladne im rozumieš, postoje tvojej viery v Boha sa napravia. Pri svojom súčasnom praktizovaní musíš odložiť postoj typu „hľadať chlieb na zasýtenie hladu“ bokom, musíš sa zbaviť názoru, že „všetky skutky sú v rukách Ducha Svätého a ľudia nie sú schopní nijak zasahovať“. Každý, kto toto tvrdí, si myslí: „Ľudia si môžu robiť, čo sa im zachce, a keď nadíde čas, Duch Svätý vykoná svoje dielo. Ľudia nemajú potrebu obmedzovať svoje telo alebo spolupracovať. Záleží len na tom, aby ich poháňal Duch Svätý.“ Všetky takéto názory sú absurdné. Za takých okolností nedokáže Duch Svätý pôsobiť. Ide o presne ten typ stanoviska, ktorý výrazne brzdí dielo Ducha Svätého, ktoré sa často dosahuje prostredníctvom ľudskej spolupráce. Tí, čo nespolupracujú a nie sú odhodlaní, no chcú dosiahnuť zmenu vo svojej povahe a prijať dielo Ducha Svätého i osvietenie a osvetlenie od Boha, majú skutočne výstredné myšlienky. Toto nazývame „oddávaním sa sebe samému a ospravedlňovaním satana“. Takí ľudia nemajú s Bohom normálny vzťah. Mal by si v sebe nájsť mnoho zjavení a prejavov satanskej povahy, ako aj akékoľvek praktiky, ktoré sú v rozpore s tým, čo Boh v súčasnosti vyžaduje. Dokážeš teraz vzdorovať satanovi? Mal by si dosiahnuť normálny vzťah s Bohom, konať v súlade s Božími úmyslami a stať sa novou osobou s novým životom. Neprebývaj v prehreškoch minulosti, nebuď prehnane kajúcny. Postav sa, spolupracuj s Bohom a plň si povinnosti, ktoré ti prináležia. Takýmto spôsobom sa tvoj vzťah s Bohom stane normálnym.

Ak po prečítaní týchto riadkov iba tvrdíš, že prijímaš tieto slová, no tvoje srdce zostáva bez pohnutia a nesnažíš sa svoj vzťah s Bohom znormalizovať, dokazuje to, že mu nepripisuješ veľkú dôležitosť. Dokazuje to, že tvoje postoje sa ešte nenapravili, že tvoje úmysly sa ešte stále nezameriavajú na to, aby ťa Boh prijal, a aby si Mu prinášal slávu, ale sústredia sa naopak na to, aby si dovolil satanovým sprisahaniam zvíťaziť, a aby si dosiahol svoje vlastné ciele. V takýchto ľuďoch sa ukrývajú zlé úmysly a nesprávne postoje. Je jedno, čo Boh hovorí a ako to hovorí, oni zostávajú absolútne ľahostajní a neprešli ani najmenšou premenou. Ich srdcia necítia žiaden strach a nepoznajú hanbu. Takíto ľudia sú bezduchí a zmätení. Čítaj každý Boží prejav a začni ho uvádzať do praxe hneď, ako mu porozumieš. Možno boli časy, keď bolo tvoje telo slabé, bol si spurný alebo si vzdoroval. To, ako si sa správal v minulosti, dnes nie je až také dôležité a nesmie to brániť tvojmu životu v dozrievaní. Pokiaľ dnes dokážeš mať s Bohom normálny vzťah, existuje nádej. Ak zmena prichádza zakaždým, keď čítaš Božie slová, a iní môžu povedať, že tvoj život sa zmenil k lepšiemu, je to dôkaz toho, že tvoj vzťah s Bohom je teraz normálny, že sa napravil. Boh nezaobchádza s ľuďmi na základe ich prehreškov. Len čo to pochopíš a uvedomíš si to, pokiaľ dokážeš prestať so spurnosťou a vzdorovaním, Boh sa nad tebou napokon zmiluje. Keď máš v sebe porozumenie a odhodlanie usilovať sa o to, aby ťa Boh zdokonalil, potom sa tvoj stav v Božej prítomnosti znormalizuje. Bez ohľadu na to, čo robíš, maj na pamäti tieto slová: čo si pomyslí Boh, ak to urobím? Prinesie to úžitok mojim bratom a sestrám? Bude to prospešné pre dielo v Božom dome? Skúmaj svoje úmysly, či už počas modlitby, v spoločenstve, prejave, práci alebo v kontakte s inými, a kontroluj, či je tvoj vzťah s Bohom normálny. Ak nedokážeš rozlíšiť svoje vlastné úmysly a myšlienky, znamená to, že nemáš rozlišovaciu schopnosť, čo dokazuje, že rozumieš len odrobinke pravdy. Ak dokážeš jasne porozumieť všetkému, čo Boh koná, a ak dokážeš vidieť veci cez objektív Jeho slov a stáť na Jeho strane, potom sa stanú tvoje postoje správnymi. Preto je vybudovanie si dobrého vzťahu s Bohom mimoriadne dôležité pre všetkých, čo v Neho veria. Každý by to mal pokladať za prvoradú úlohu a najväčšiu udalosť vo svojom živote. Všetky vaše skutky sa merajú podľa toho, či máte normálny vzťah s Bohom. Ak je váš vzťah s Bohom normálny a vaše úmysly správne, potom konajte. Aby ste si udržali normálny vzťah s Bohom, nesmiete sa báť, že utrpíte straty na svojich osobných záujmoch. Nemôžete dovoliť satanovi, aby zvíťazil, nemôžete mu dovoliť, aby si vás kúpil, ani aby z vás urobil terč posmechu. Takéto úmysly sú znakom toho, že váš vzťah s Bohom je normálny – nie v záujme tela, ale skôr pre pokoj duše, pre získanie diela Ducha Svätého a pre uspokojenie Božej vôle. Aby ste sa dostali do správneho stavu, musíte si vybudovať dobrý vzťah s Bohom a napraviť názory na svoju vieru v Boha. Je to preto, aby ťa Boh mohol prijať, a aby v tebe predviedol ovocie svojich slov a ešte viac ťa osvietil a osvetlil. Týmto spôsobom vstúpiš do správneho spôsobu. Neprestávaj sýtiť svoj hlad a hasiť svoj smäd Božími slovami súčasnosti, vstúp do súčasného spôsobu pôsobenia Ducha Svätého, konaj podľa Božích požiadaviek dneška, nedodržiavaj staromódne metódy praktizovania, nedrž sa starých spôsobov, akými sa veci zvykli robiť v minulosti, a vstúp čo najskôr do dnešného spôsobu konania diela. Vďaka tomu sa stane tvoj vzťah s Bohom úplne normálnym a ty sa vydáš na správnu cestu viery v Boha.

Predchádzajúci: Tisícročné kráľovstvo je tu

Ďalší: Zamerajte sa viac na realitu

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger