Ako vstúpiť do normálneho stavu

Čím viac ľudia prijímajú Božie slovo, tým viac mu rozumejú a tým viac túžia po poznaní Boha. Len tí, ktorí prijímajú Božie slovo, sú schopní prežívať všetko bohatšie a hlbšie a len ich život môže ďalej rásť ako sezamové kvety. Pre všetkých, ktorí sa usilujú o večný život, by to mala byť práca na plný úväzok. Mali by cítiť, že „bez Boha nemôžem žiť, bez Boha nemôžem nič dosiahnuť; bez Boha je všetko prázdne“. Takisto by si mali dať predsavzatie, že „bez prítomnosti Ducha Svätého nedokážem nič, a ak čítanie Božieho slova na mňa nemá žiaden vplyv, potom nič, čo by som robil, pre mňa nemá zmysel“. Nebuďte k sebe príliš zhovievaví. Skutočné prežívanie života vychádza z Božieho požehnania a je stelesnením vášho vlastného úsilia. Mali by ste od seba vyžadovať toto: „Pokiaľ ide o prežívanie života, nemôžem robiť všetko len podľa seba.“

Niekedy, za okolností, ktoré nie sú bežné, strácaš Božiu prítomnosť a ani pri modlitbe nie si schopný spojiť sa s Bohom. Je prirodzené, že sa v takýchto chvíľach bojíš. Mal by si okamžite začať hľadať. Ak to neurobíš, Boh sa od teba odvráti a tebe bude chýbať nielen prítomnosť Ducha Svätého, ale aj Jeho pôsobenie. Môže to trvať jeden alebo dva dni, ale aj mesiace. Keď si v takejto situácii, si tak neuveriteľne otupený, že sa opäť dostávaš do zajatia satana, až si schopný spáchať čokoľvek. Túžiš po bohatstve, podvádzaš svojich bratov a sestry, pozeráš filmy a videá, hráš rôzne hry a dokonca nemáš mieru pri fajčení a pití. Tvoje srdce sa vzdialilo od Boha, tajne si sa vydal vlastnou cestou a svojvoľne odsudzuješ Božie dielo. V niektorých prípadoch ľudia klesnú tak hlboko, že necítia hanbu ani rozpaky pri páchaní smilstva. Takéhoto človeka opustil Duch Svätý a v skutočnosti v ňom Duch Svätý nepôsobí už dlhšie. Na takomto človeku vidno, ako sa prepadá stále hlbšie do skazy, zatiaľ čo sa záber hriechu neustále rozširuje. Títo ľudia nakoniec poprú cestu pravdy a s pribúdajúcimi hriechmi sa stávajú zajatcami satana. Ak zistíš, že cítiš iba prítomnosť Ducha Svätého, ale chýba ti Jeho pôsobenie, už vtedy sa maj na pozore. Keď už necítiš ani Jeho prítomnosť, si na pokraji smrti. Ak nebudeš konať pokánie, potom sa úplne prinavrátiš k satanovi a skončíš medzi tými, ktorí budú vyhnaní. Keď teda zistíš, že si v stave, v ktorom je prítomný len Duch Svätý (nepáchaš hriechy, dokážeš sa ovládať a nerobíš nič, čo by bolo v zjavnom rozpore s Bohom), ale chýba ti Jeho pôsobenie (necítiš požehnanie, keď sa modlíš, nepociťuješ žiadne zjavné duchovné vnuknutie ani osvietenie, keď prijímaš Božie slovo, si ľahostajný k prijímaniu Božieho slova, v tvojom živote nedochádza k rastu a už dlho si nezažil veľké osvietenie), v takýchto chvíľach musíš byť obozretný. Nesmieš byť k sebe príliš zhovievavý, musíš svoju povahu držať na uzde. Prítomnosť Ducha Svätého sa môže kedykoľvek vytratiť. Preto je táto situácia taká nebezpečná. Ak sa ocitneš v takomto stave, pokús sa to čo najskôr zmeniť. Najprv by si sa mal kajúcne pomodliť a požiadať Boha, aby ťa opäť zahrnul do svojho milosrdenstva. Modli sa vrúcnejšie a utíš svoje srdce, aby si prijímal viac Božieho slova. Na tomto základe musíš stavať ďalej – tráviť viac času v modlitbe. Zdvojnásob svoje úsilie pri chválospevoch, modlitbách, prijímaní Božieho slova a plnení si svojich povinností. Tvoje srdce ovládne satan najskôr vtedy, keď si najslabší. Keď sa to stane, tvoje srdce je odvrátené od Boha a priklonené satanovi a necítiš prítomnosť Ducha Svätého. V takýchto chvíľach je dvakrát ťažšie znovu získať pôsobenie Ducha Svätého. Je lepšie usilovať sa o pôsobenie Ducha Svätého, kým je ešte s tebou, čo umožní Bohu, aby ťa obdaril väčšou dávkou svojho milosrdenstva a nedovolí, aby ťa opustil. Modlitby, chválospevy, plnenie svojich úloh, prijímanie Božieho slova – to všetko treba robiť, aby satan nemal príležitosť konať svoje dielo a aby v tebe mohol pôsobiť Duch Svätý. Ak týmto spôsobom neobnovíš pôsobenie Ducha Svätého a budeš len jednoducho čakať, potom, keď už stratíš prítomnosť Ducha Svätého, obnovenie Jeho pôsobenia nebude ľahké, pokiaľ ťa sám Duch Svätý osobitne nepožehná alebo ti nedá svoje milosrdenstvo. Obnovenie Tvojho stavu však aj tak nepotrvá len deň alebo dva. Niekedy môže uplynúť aj pol roka bez akejkoľvek obnovy. To všetko preto, lebo ľudia sú voči sebe príliš nenároční, nie sú schopní prežívať veci normálnym spôsobom, a tak ich Duch Svätý opúšťa. Aj keď sa pôsobenie Ducha Svätého obnoví, súčasné Božie pôsobenie ti stále nemusí byť veľmi jasné, pretože si vo svojom prežívaní života zaostal, akoby ti zostávalo dobehnúť desaťtisíc kilometrov. Nie je to hrozné? Takýmto ľuďom hovorím, že na pokánie nie je nikdy neskoro, ale musí byť splnená jedna podmienka: musíš sa viac snažiť a nepodliehať lenivosti. Ak sa iní ľudia modlia päťkrát za deň, ty sa musíš modliť desaťkrát, ak iní ľudia prijímajú Božie slovo dve hodiny denne, ty ho musíš prijímať štyri alebo šesť hodín a ak iní ľudia počúvajú chválospevy dve hodiny, ty ich musíš počúvať aspoň pol dňa. Buď pred Bohom často v zmierení a mysli na Božiu lásku, až kým nebudeš požehnaný, tvoje srdce sa nevráti k Bohu a už sa neodvážiš od Boha vzdialiť. Len vtedy prinesie tvoja viera ovocie. Len vtedy budeš schopný obnoviť svoj predchádzajúci, normálny stav.

Niektorí ľudia do svojho snaženia vkladajú veľa oduševnenia, a predsa sa im nepodarí vydať sa na správnu cestu. Je to preto, lebo sú príliš nedbalí a duchovným veciam nevenujú pozornosť. Nemajú predstavu, ako prežívať Božie slovo a nevedia, v čom spočíva pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého. Takíto ľudia sú oduševnení, ale nerozumní, neusilujú sa o večný život. Je to preto, že ti chýba čo i len najmenšia znalosť Ducha, nevieš nič o vývoji v nepretržitom pôsobení Ducha Svätého a nepoznáš stav vo svojom vlastnom duchu. Nie je viera takýchto ľudí nerozumná? Ich snaha v konečnom dôsledku nič neprináša. Kľúčom k dosiahnutiu rastu života vo viere v Boha je poznanie toho, aké dielo Boh koná v tvojom prežívaní, nazeranie na Božiu nádheru a pochopenie Božej vôle tak, aby si sa podriadil všetkým Božím opatreniam, aby sa Božie slovo do teba vtelilo tak, že sa stane tvojím životom, a tým sa zaľúbiš Bohu. Ak je tvoja viera nerozumná, ak nevenuješ pozornosť duchovným záležitostiam a zmenám vo svojom životnom rozpoložení, ak nevyvíjaš žiadne úsilie smerom k pravde, budeš schopný pochopiť Božiu vôľu? Ak nepochopíš, čo Boh žiada, nebudeš schopný vieru prežívať, a tak nebudeš mať žiadnu cestu k jej vyznávaniu. Pri prežívaní Božieho slova musíš venovať pozornosť pôsobeniu, ktoré v tebe vyvoláva, aby si mohol spoznať Boha z Jeho slova. Ak vieš Božie slovo iba čítať, ale nevieš ho prežívať, nesvedčí to o tom, že nemáš duchovné porozumenie? Práve teraz väčšina ľudí nie je schopná prežívať Božie slovo a preto nepozná Božie dielo. Nie je to nedostatok v ich prežívaní viery? Ak budú takto pokračovať, kedy budú schopní prežívať veci v celej ich plnosti a dosiahnuť rast vo svojom živote? Nie sú to len prázdne reči? Medzi vami je veľa takých, ktorí sa zameriavajú na teóriu, ktorí o duchovných veciach nič nevedia, a predsa veľmi chcú slúžiť Bohu a chcú, aby ich požehnal. To je úplne nedosiahnuteľné! Preto musíte skoncovať s týmto zlyhávaním, aby ste sa všetci vydali na správnu cestu vo svojom duchovnom živote, skutočne vieru prežívali a vstúpili do reality Božieho slova.

Predchádzajúci: Zlí budú určite potrestaní

Ďalší: Ako slúžiť v súlade s Božou vôľou

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger