Ako slúžiť v súlade s Božou vôľou

Keď človek verí v Boha, ako presne Mu má slúžiť? Aké podmienky by mali splniť a aké pravdy by mali pochopiť tí, ktorí slúžia Bohu? A čím sa možno od svojej služby odchyľujete? Na všetky tieto veci by ste mali poznať odpovede. Tieto otázky sa dotýkajú toho, ako veríte v Boha, ako nastupujete na cestu, ktorou vás vedie Duch Svätý, a ako sa vo všetkom podriaďujete Božím príkazom, vďaka čomu môžete pochopiť každý krok Božieho diela vo vás samých. Keď sa dostanete do tohto bodu, budete vedieť, čo je viera v Boha, ako v Neho správne veriť a čo by ste mali robiť, aby ste konali v súlade s Božou vôľou. Takto budete úplne a dokonale oddaní Božiemu dielu, nebudete sa sťažovať a Božie dielo nebudete súdiť, analyzovať, nieto ho ešte skúmať. Vzhľadom na to budete schopní Boha poslúchať až do smrti, dovolíte Mu, aby vás riadil a porazil ako ovce, aby ste sa mohli stať Petrami 90. rokov 20. storočia a oddane a bez najmenšej ponosy milovať Boha dokonca aj na kríži. Až potom budete môcť žiť ako Petrovia 90. rokov 20. storočia.

Bohu môže slúžiť každý, kto sa tak rozhodol – oprávnenie a nárok slúžiť Mu však môžu mať len tí, ktorým vo všetkých ohľadoch záleží na Božej vôli a rozumejú jej. Toto som zistil medzi vami – mnohí ľudia si myslia, že keď horlivo šíria evanjelium pre Boha, vydávajú sa na cestu v prospech Boha, vynakladajú energiu a vzdávajú sa vecí kvôli Bohu a tak ďalej, je to služba Bohu. Aj pobožnejší ľudia si myslia, že slúžiť Bohu znamená pobehovať s Bibliou v rukách, šíriť evanjelium nebeského kráľovstva a zachraňovať ľudí tým, že ich prinútia kajať sa a vyznávať sa. Existuje aj veľa cirkevných predstaviteľov, ktorí sa domnievajú, že služba Bohu pozostáva z kázania v kaplnkách po náročnom štúdiu a praxi v seminári a z vyučovania ľudí prostredníctvom čítania z Biblie. V chudobných oblastiach žijú ľudia, ktorí veria, že slúžiť Bohu znamená liečiť chorých a vyháňať démonov z radov svojich bratov a sestier alebo sa za nich modliť či im slúžiť. Medzi vami je mnoho takých, ktorí veria, že slúžiť Bohu znamená jesť a piť Božie slovo, každý deň sa modliť k Bohu a všade navštevovať zbory a pracovať v nich. Iní bratia a sestry si myslia, že slúžiť Bohu znamená nikdy sa nevydať alebo neoženiť, nemať rodinu a zasvätiť celé svoje bytie Bohu. Len niekoľko ľudí však vie, čo skutočne znamená slúžiť Bohu. Aj keď Bohu slúži toľko ľudí, koľko je hviezd na nebi, tých, ktorí Mu môžu slúžiť priamo a dokážu Mu slúžiť v súlade s Jeho vôľou, je žalostne málo. Prečo to hovorím? Hovorím to, lebo nechápete podstatu pojmu „služba Bohu“ a o tom, ako Mu slúžiť v súlade s Jeho vôľou viete veľmi málo. Je naliehavo potrebné, aby ľudia presne vedeli, aký druh služby Bohu môže byť v súlade s Jeho vôľou.

Ak chcete Bohu slúžiť v súlade s Jeho vôľou, musíte najprv pochopiť, aký druh ľudí má Boh rád, k akým má odpor, akých ľudí zdokonaľuje a akí sú oprávnení Mu slúžiť. Toto je minimum vedomostí, ktoré by ste mali mať. Okrem toho by ste mali poznať ciele Božieho diela a dielo, ktoré Boh vykonáva tu a teraz. Keď to pochopíte a On vás usmerní svojimi slovami, mali by ste vstúpiť do služby a dostať Božie poverenie. Keď budete mať skúsenosť s Jeho slovami a budete skutočne poznať Božie dielo, budete oprávnení Mu slúžiť. A keď Mu budete slúžiť, otvoria sa vám duchovné oči a budete môcť lepšie pochopiť Jeho dielo a vidieť ho jasnejšie. Keď vstúpiš do tejto reality, tvoje skúsenosti budú ozajstné a pravdivé a všetci, ktorí ich budete mať, budete môcť chodiť zo zboru do zboru a ponúkať svojim bratom a sestrám pokrm, aby ste mohli navzájom využívať svoje silné stránky, odstránili svoje nedostatky a získali bohatšie duševné poznatky. Až keď to dosiahnete, budete môcť slúžiť podľa Božej vôle a Boh z vás počas vašej služby spraví dokonalé bytosti.

Tí, ktorí slúžia Bohu, by mali byť Jeho dôvernými priateľmi, mali by mu byť milí a schopní najväčšej oddanosti Bohu. Či už konáš v súkromí, alebo na verejnosti, dokážeš pred Bohom získať Božiu radosť, stáť pred Ním pevne bez ohľadu na to, ako sa k tebe správajú ostatní ľudia, pôjdeš vždy po ceste, po ktorej máš ísť, a budeš sa čo najviac starať o Božie bremeno. Len takíto ľudia sú dôvernými priateľmi Boha. Jeho dôverní priatelia Mu dokážu priamo slúžiť, pretože od Neho dostali veľké poverenie a bremeno, dokážu prijať Božie srdce a Božie bremeno za svoje vlastné a nepozerajú na svoje vyhliadky do budúcnosti – aj keď nemajú žiadne vyhliadky a nič nezískajú, vždy budú s milujúcim srdcom veriť v Boha. A takýto človek je dôverným priateľom Boha. Jeho dôvernými priateľmi sú aj Jeho dôverníci. Len Jeho dôverníci zdieľajú Jeho nepokoj, Jeho myšlienky, a hoci je ich telo bolestivé a slabé, sú schopní odolať bolesti a vzdať sa toho, čo milujú, aby uspokojili Boha. Boh uvaľuje na takýchto ľudí väčšie bremeno a vo svedectve takýchto ľudí sa rodí to, čo chce Boh urobiť. Boh má teda takýchto ľudí rád, sú Jeho služobníkmi, ktorí sú mu podobní, a len takíto ľudia môžu vládnuť spoločne s Bohom. Dôverným priateľom Boha sa naozaj staneš vtedy, keď budeš vládnuť spolu s Ním.

Ježiš dokázal splniť Božie poverenie – vykúpiť celé ľudstvo – pretože sa staral o Božiu vôľu a sám pre seba si nerobil žiadne plány ani prípravy. A tak bol aj On dôverným priateľom Boha – samotného Boha, čo je niečo, čo všetci veľmi dobre chápete. (V skutočnosti bol On sám Boh, o ktorom Otec vydal svedectvo. Spomínam to tu pre ilustráciu na príklade Ježiša.) Dokázal dať plán Božej vlády do popredia, vždy sa modlil k nebeskému Otcovi a snažil sa o Jeho vôľu. Modlil sa a povedal: „Otče, nech sa stane Tvoja vôľa. Nie to, čo si želám Ja, ale podľa Tvojho plánu. Človek môže byť slabý, ale prečo by si sa mal o neho starať? Ako môže byť človek hodný Tvojich obáv, človek, ktorý v Tvojej ruke vyzerá ako mravec? V srdci si želám, len aby sa stala Tvoja vôľa a aby si so Mnou spravil, čo si želáš.“ Na ceste do Jeruzalema bol Ježiš v agónii, ako keby Mu do srdca zapichli nôž. Nemal však ani v najmenšom úmysle nedodržať svoje slovo. Ohromná sila Ho hnala dopredu, na miesto, kde mal byť ukrižovaný. Nakoniec Ho pribili na kríž, stal sa podobným hriešnemu telu a spasil ľudstvo. Vymanil sa spod pút smrti a Hádesa. Smrteľnosť, peklo a Hádes pred Ním stratili svoju silu a porazil ich. Žil tridsaťtri rokov, počas ktorých robil všetko pre to, aby naplnil Božiu vôľu podľa Božieho diela v tom čase. Nikdy nepozeral na vlastný prospech alebo stratu a vždy myslel na vôľu Boha Otca. Keď bol pokrstený, Boh povedal: „Toto je Môj najmilší Syn, v ktorom mám veľké potešenie.“ Pre Jeho službu pred Bohom, ktorá bola v súlade s Božou vôľou, Mu Boh položil na plecia ťažké bremeno, aby spasil celé ľudstvo, a zaistil, aby to aj vykonal. Bol oprávnený a mal nárok vykonať túto dôležitú úlohu. Počas svojho života pre Boha neskonale trpel, nespočetne veľakrát ho Satan pokúšal, no On nikdy nestratil odvahu. Boh Ho poveril touto náročnou úlohou, pretože Mu dôveroval, miloval Ho a povedal: „Toto je Môj najmilší Syn, v ktorom mám veľké potešenie.“ V tom čase mohol túto úlohu splniť len Ježiš a bola to jedna z praktických stránok naplnenia Božieho diela, ktoré spočívalo v spasení celého ľudstva vo Veku milosti.

Ak sa rovnako ako Ježiš dokážete starať o Božie bremeno a otočiť sa chrbtom k svojmu telu, Boh vám zverí svoje dôležité úlohy, čo znamená, že splníte podmienky potrebné na službu Bohu. Len za takýchto okolností sa odvážite povedať, že konáte Božiu vôľu a plníte jeho poverenie, a len vtedy sa odvážite povedať, že skutočne slúžite Bohu. Odvážiš sa v porovnaní s Ježišovým príkladom povedať, že si dôverným priateľom Boha? Odvážiš sa povedať, že plníš Božiu vôľu? Odvážiš sa povedať, že skutočne slúžiš Bohu? Dnes nevieš, ako slúžiť Bohu, odvážiš sa povedať, že si dôverným priateľom Boha? Ak povieš, že slúžiš Bohu, nerúhaš sa Mu? Porozmýšľaj o tom – slúžiš Bohu alebo sebe? Slúžiš Satanovi, no tvrdohlavo hovoríš, že slúžiš Bohu – nerúhaš sa tým Bohu? Mnohí ľudia za Mojím chrbtom dychtia po postavení, napchávajú sa jedlom, radi spia a dôkladne sa starajú o telo v neustálom strachu, že z tela niet cesty von. V cirkvi si správne neplnia svoju úlohu, mimo nej sa však priživujú alebo svojich bratov a sestry napomínajú Mojimi slovami, vyvyšujú sa nad ostatnými vzhľadom na svoje dôležité postavenie. Títo ľudia stále hovoria, že plnia Božiu vôľu a že sú dôvernými priateľmi Boha – nie je to absurdné? Ak máš správne úmysly, no nedokážeš slúžiť podľa Božej vôle, si blázon, ale ak tvoje úmysly nie sú správne, a napriek tomu hovoríš, že slúžiš Bohu, si proti Bohu a Boh by ťa mal potrestať! S takýmito ľuďmi nemám žiadny súcit! Priživujú sa v Božom dome, neustále dychtia po telesných pôžitkoch a neprihliadajú na Božie záujmy. Vždy sa snažia o to, čo je dobré pre nich a ignorujú Božiu vôľu. V ničom, čo robia, neprijímajú napomenutia Ducha Božieho. Stále manévrujú a klamú svojich bratov a sestry a majú dve tváre ako líška vo vinohrade – kradnú hrozno a šliapu po viniči. Môžu byť takíto ľudia dôvernými priateľmi Boha? Si schopný prijať Božie požehnanie? Ak neprijímaš bremeno vo svojom živote a v cirkvi, si spôsobilý prijať Božie poverenie? Kto by sa odvážil veriť niekomu, ako si ty? Ak slúžiš takto, môže ťa Boh poveriť väčšou úlohou? Nespôsobilo by to omeškanie diela?

Hovorím to, aby ste vedeli, aké podmienky musia byť splnené, aby ste mohli slúžiť v súlade s Božou vôľou. Ak Bohu neodovzdáte svoje srdce, ak vám nebude záležať na Božej vôli tak ako Ježišovi, potom vám Boh nemôže dôverovať a nakoniec vás bude súdiť. Je možné, že dnes, počas svojej služby Bohu neustále skrývaš svoj úmysel oklamať Ho a správaš sa k Nemu ľahostajne. Stručne povedané, bez ohľadu na čokoľvek iné, ak Boha oklameš, stihne ťa nemilosrdný súd. Mali by ste využiť skutočnosť, že ste sa práve vydali na správnu cestu služby Bohu a najprv by ste Mu bez rozdelenej vernosti mali dať svoje srdce. Bez ohľadu na to, či stojíš pred Bohom alebo pred inými ľuďmi, tvoje srdce by malo byť vždy nasmerované k Bohu a vždy by si mal byť odhodlaný milovať Boha, ako Ho miloval Ježiš. Takto z teba Boh spraví dokonalú bytosť, aby si sa stal Jeho služobníkom, ktorý Mu bude podobný. Ak si naozaj želáš, aby z teba Boh spravil dokonalú bytosť a aby bola tvoja služba v súlade s Jeho vôľou, mal by si zmeniť svoje predchádzajúce názory na vieru v Boha a spôsob, akým si Mu kedysi slúžil, aby Božím pričinením mohla byť väčšia časť teba dokonalá. Boh ťa takto neopustí, a rovnako ako Peter, budeš predvojom tých, ktorí Boha milujú. Ak sa nebudeš kajať, stihne ťa rovnaký osud ako Judáša. Toto by mali pochopiť všetci, ktorí veria v Boha.

Predchádzajúci: Ako vstúpiť do normálneho stavu

Ďalší: Ako poznať realitu

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger