Ako poznať realitu

Boh je praktický Boh: všetka Jeho práca je praktická, všetky slová, ktoré hovorí, sú praktické a všetky pravdy, ktoré vyjadruje, sú praktické. Všetko, čo nie je Jeho slovami, je prázdne, neexistujúce a nesprávne. Dnes má Duch Svätý viesť ľudí k zakúšaniu Božích slov. Ak sa ľudia majú usilovať o vstup do reality, musia ju hľadať a spoznať, a potom ju musia zažívať a žiť. Čím viac ľudia poznajú realitu, tým lepšie dokážu rozoznať, či sú slová druhých skutočné; čím viac ľudia poznajú realitu, tým menej majú predstáv. Čím viac ľudia prežívajú realitu, tým viac poznávajú skutky praktického Boha a o to ľahšie sa oslobodia od svojich skazených, satanských pováh. Čím viac reality ľudia majú, tým viac poznajú Boha a tým väčšiu nechuť majú k telesnému a viac milujú pravdu. A čím viac reality ľudia majú, tým viac sa približujú k splneniu Božích požiadaviek. Ľudia, ktorých si získal Boh, sú tí, ktorí si osvojili realitu, ktorí ju poznajú a ktorí tiež spoznali praktické Božie skutky prostredníctvom jej prežívania. Čím viac budeš prakticky spolupracovať s Bohom a disciplinovať svoje telo, tým viac si osvojíš pôsobenie Ducha Svätého, tým viac reality získaš, tým viac ťa Boh osvieti, a o to väčšie bude tvoje poznanie praktických Božích skutkov. Ak budeš schopný žiť v prítomnom svetle Ducha Svätého, potom sa ti súčasná cesta k praktizovaniu stane jasnejšou a dokážeš sa lepšie odpútať od náboženských predstáv a starých praktík z minulosti. Dnes stojí v centre pozornosti realita: čím viac reality ľudia majú, tým jasnejšie je ich poznanie pravdy a tým lepšie chápu Božiu vôľu. Realita dokáže prekonať všetky slová a učenia, ba i všetku teóriu a odbornosť. Čím viac sa na ňu ľudia sústredia, tým viac budú skutočne milovať Boha a túžiť a prahnúť po Jeho slovách. Ak sa vždy sústredíš na realitu, potom tvoja filozofia pre svetské záležitosti, náboženské predstavy a prirodzený charakter prirodzene vymiznú nasledovaním Božieho diela. Tí, ktorí nehľadajú realitu a nemajú o nej žiadne vedomosti, budú pravdepodobne smerovať k tomu, čo je nadprirodzené, a ľahko sa dajú podviesť. Duch Svätý nemá prostriedky na pôsobenie v takýchto ľuďoch, a tak pociťujú prázdnotu a to, že ich život nemá zmysel.

Duch Svätý v tebe môže pôsobiť len vtedy, keď sa skutočne pripravuješ, skutočne hľadáš, skutočne sa modlíš a si ochotný trpieť pre hľadanie pravdy. Tí, ktorí ju nehľadajú, majú len slová a učenia a prázdnu teóriu, kým tí, ktorí sú bez pravdy, si prirodzene vytvárajú mnohé predstavy o Bohu. Takíto ľudia túžia len po tom, aby Boh premenil ich telo z mäsa a kostí na duchovné a mohli tak vystúpiť do tretieho neba. Akí sú títo ľudia hlúpi! Nikto z tých, čo hovoria takéto veci, nepozná Boha ani realitu. Takíto ľudia nemôžu spolupracovať s Bohom a môžu len pasívne čakať. Ak majú ľudia pochopiť a jasne vidieť pravdu, a ak majú do nej navyše vstúpiť a uviesť ju do praxe, musia sa skutočne pripravovať, skutočne hľadať a skutočne po nej prahnúť a túžiť. Keď budeš prahnúť a túžiť a keď budeš skutočne spolupracovať s Bohom, Boží Duch sa ťa určite dotkne a bude v tebe pôsobiť, čo ti prinesie viac osvietenia, dá ti viac poznania reality a bude ti viac pomáhať v živote.

Ak majú ľudia poznať Boha, musia najprv vedieť, že Boh je praktickým Bohom, a musia poznať Božie slová, praktické zjavenie sa Boha v tele a praktické Božie dielo. Až keď spoznáš, že celé Božie dielo je praktické, budeš môcť skutočne spolupracovať s Bohom a až touto cestou budeš môcť dosiahnuť rast vo svojom živote. Všetci tí, čo nepoznajú realitu a nemajú prostriedky na to, aby zakúšali Božie slová, sú uväznení vo svojich predstavách, žijú vo svojej predstavivosti, a tak vôbec nepoznajú Božie slová. Čím väčšie je tvoje poznanie reality, tým bližšie si k Bohu a v o to dôvernejšom vzťahu s Ním sa nachádzaš. Čím viac hľadáš nejasnosti, abstrakcie a učenia, tým viac sa vzďaľuješ od Boha, a tak budeš mať pocit, že prežívanie Božích slov je namáhavé a ťažké a že nie si schopný do nich preniknúť. Ak chceš vstúpiť do reality Božích slov a na správnu cestu svojho duchovného života, musíš najprv spoznať realitu a oddeliť sa od nejasných a nadprirodzených vecí, čo znamená, že najprv musíš pochopiť, ako ťa Duch Svätý zvnútra skutočne osvecuje a vedie. Ak takto dokážeš naozaj pochopiť praktické pôsobenie Ducha Svätého v človeku, potom vstúpiš na správnu cestu k tomu, aby ťa Boh zdokonalil.

Dnes všetko vychádza z reality. Božie dielo je najpraktickejšie a ľudia sa ho môžu dotknúť; môžu ho prežiť a dosiahnuť. V ľuďoch je veľa nejasného a nadprirodzeného, čo im bráni spoznať súčasné Božie dielo. Preto sa vo svojich skúsenostiach vždy odkláňajú a vždy majú pocit, že všetko je ťažké. Avšak príčinou sú ich predstavy. Ľudia nie sú schopní pochopiť princípy pôsobenia Ducha Svätého, nepoznajú realitu, a tak sú na ceste vstupu vždy negatívni. Na Božie požiadavky sa pozerajú z diaľky, neschopní ich dosiahnuť; vidia len to, že Božie slová sú skutočne dobré, ale nevedia nájsť cestu vstupu. Duch Svätý pôsobí podľa tohto princípu: prostredníctvom spolupráce, aktívnej modlitby, hľadania a približovania sa k Bohu môžu ľudia dosiahnuť výsledky a získať osvietenie a osvetľovanie od Ducha Svätého. Nie je to tak, že by Duch Svätý konal jednostranne, alebo že by jednostranne konal človek. Obaja sú nenahraditeľní a čím viac ľudia spolupracujú, čím viac sa usilujú o naplnenie Božích požiadaviek, tým silnejšie je pôsobenie Ducha Svätého. Len skutočná spolupráca ľudí, doplnená o pôsobenie Ducha Svätého, môže priniesť pravé skúsenosti a podstatné poznanie Božích slov. Postupne, prostredníctvom takejto skúsenosti, napokon vzniká dokonalý človek. Boh nečiní nadprirodzené veci. V ľudských predstavách je Boh všemohúci a všetko koná On sám, čo má za následok, že ľudia pasívne čakajú, nečítajú Božie slová ani sa nemodlia a iba vyčkávajú na dotyk Ducha Svätého. Tí, čo chápu správne, však veria tomuto: Božia činnosť môže siahať len potiaľ, pokiaľ siaha moja spolupráca, a účinok, ktorý vo mne zanechá Božie dielo, závisí od toho, ako spolupracujem. Keď Boh hovorí, mal by som urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby som hľadal a usiloval sa o Božie slová; toto by som mal dosiahnuť.

Na príkladoch Petra a Pavla môžete jasne vidieť, že to bol Peter, kto venoval najväčšiu pozornosť realite. Z toho, čím si Peter prešiel, možno vidieť, že jeho skúsenosti sú súhrnom poučení tých, čo v minulosti zlyhali, a že vstrebal silu svätých minulosti. Z toho možno vidieť, aké reálne boli Petrove skúsenosti, že ľudia sú schopní siahnuť po týchto skúsenostiach, dotknúť sa ich a získať ich. Pavol však bol iný. Všetko, o čom hovoril, bolo nejasné a neviditeľné – odchod do tretieho neba, vzostup na trón a koruna spravodlivosti. Sústredil sa na to, čo bolo vonkajšie: na spoločenské postavenie a poúčanie ľudí, na predvádzanie svojho vyššieho postavenia, na to, že sa ho dotýka Duch Svätý, a tak ďalej. Nič z toho, o čo sa usiloval, nebolo skutočné a mnohé z toho boli výmysly. A tak možno vidieť, že všetko, čo je nadprirodzené, napríklad to, ako veľmi sa Duch Svätý dotýka ľudí, akú veľkú radosť majú ľudia pri výstupe do tretieho neba alebo do akej miery ich teší pravidelné duchovné cvičenie, do akej miery sa radujú z čítania Božích slov – nič z toho nie je skutočné. Všetko pôsobenie Ducha Svätého je normálne a skutočné. Keď čítaš Božie slová a modlíš sa, si vnútorne rozjasnený a vytrvalý, vonkajší svet ťa nemôže vyrušovať; vo vnútri si ochotný milovať Boha, zaoberať sa pozitívnymi vecami a nenávidíš svet zla. To je život v Bohu. Nie je to, ako hovoria ľudia, prežívanie veľkej radosti – takéto reči nie sú praktické. Dnes by všetko malo vychádzať z reality. Všetko, čo robí Boh, je praktické a vo svojich skúsenostiach by ste mali venovať pozornosť skutočnému poznaniu Boha a hľadaniu stôp Božieho pôsobenia a prostriedkov, ktorými sa Duch Svätý dotýka ľudí a osvecuje ich. Ak budeš jesť a piť Božie slová, modliť sa a spolupracovať spôsobom, ktorý je skutočnejší, osvojovať si to, čo bolo dobré z minulých čias a zavrhovať to, čo bolo zlé, tak ako Peter, ak budeš počúvať ušami a pozorovať očami, často sa modliť, hĺbať vo svojom srdci a robiť všetko, čo môžeš, aby si spolupracoval na Božom diele, potom ťa Boh určite povedie.

Predchádzajúci: Ako slúžiť v súlade s Božou vôľou

Ďalší: Ako vyzerá normálny duchovný život

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger