Zlí budú určite potrestaní

Pozrite sa do svojho vnútra a posúďte, či praktizujete spravodlivosť vo všetkom, čo robíte, a či Boh sleduje všetky vaše skutky: Toto je princíp, podľa ktorého sa riadia tí, čo veria v Boha. Budú vás nazývať spravodlivými, pretože dokážete uspokojiť Boha a pretože prijímate Božiu starostlivosť a ochranu. Všetci tí, ktorí prijímajú Božiu starostlivosť, ochranu a zdokonalenie a ktorí sa takto k Bohu priblížili, sú v Jeho očiach spravodliví a všetkých ich považuje za vzácnych. Čím viac budete akceptovať súčasné Božie slová, tým viac budete môcť prijímať a chápať Božiu vôľu, a tým viac potom budete môcť žiť Božie slová a uspokojovať Jeho požiadavky. Týmto vás Boh poveril a toto by ste všetci mali byť schopní dosiahnuť. Ak si Boha vymedzujete na základe svojich vlastných predstáv, ako keby bol nemennou sochou z hliny, a ak Boha chápete len v medziach Biblie a ponímate Ho len vo vymedzenom rozsahu, potom to dokazuje, že ste Boha zavrhli. Židia v časoch Starého zákona považovali Boha za modlu pevnej formy, ktorú takto nosili vo svojich srdciach, akoby Boha bolo možné nazývať iba Mesiášom, a ako keby iba ten, ktorého nazývali Mesiášom, mohol byť Bohom. A preto, že ľudstvo slúžilo Bohu a uctievalo Boha, ako keby bol iba hlinenou (neživou) sochou, pribili vtedy Ježiša na kríž a vydali Ho na smrť – nevinný Ježiš bol takto odsúdený na smrť. Boh bol nevinný voči akejkoľvek urážke, no človek Ho odmietol ušetriť a trval na tom, že Ho odsúdi na smrť, a tak bol Ježiš ukrižovaný. Človek si stále myslí, že Boh je nemenný, a vykresľuje si Ho na základe jedinej knihy, Biblie, ako keby dokonale chápal Božie riadenie a akoby mal všetko, čo Boh robí, ako na dlani. Ľudia sa správajú absurdne, sú mimoriadne arogantní a všetci majú sklon preháňať. Bez ohľadu na to, ako veľmi poznáš Boha, stále musím povedať, že Boha nepoznáš, že patríš medzi tých, ktorí Bohu najviac odporujú, a že si Boha zavrhol, pretože vôbec nedokážeš poslúchať Božie dielo a kráčať po ceste, na ktorej budeš Bohom zdokonalený. Prečo Boh nikdy nie je spokojný s činmi človeka? Pretože človek Boha nepozná, pretože má priveľa predstáv a pretože jeho poznanie Boha nijako nezodpovedá realite, je len monotónnym opakovaním tej istej témy bez akejkoľvek obmeny a uplatňuje rovnaký prístup ku každej situácii. A tak, keď dnes Boh prišiel na zem, ľudia Ho opäť pribili na kríž. Ľudstvo je kruté! Nadržiavanie a intrigy, urvať a schmatnúť jeden druhému, boj o slávu a bohatstvo, vzájomné vraždenie – skončí sa to vôbec niekedy? Napriek státisícom slov, ktoré Boh vyslovil, nikto neprišiel k rozumu. Ľudia konajú v záujme svojich rodín, synov a dcér, v záujme svojej kariéry, budúcich vyhliadok, postavenia, márnomyseľnosti a peňazí, v záujme jedla, oblečenia a tela. Existuje však niekto, kto koná skutočne v záujme Boha? Dokonca aj medzi tými, ktorí konajú pre Boha, je len málo takých, ktorí Boha poznajú. Koľko ľudí nekoná z vlastných záujmov? Koľkíže neutláčajú či nevylučujú ostatných, aby ochránili svoje vlastné postavenie? A tak bol Boh nespočetnekrát násilne odsúdený na smrť a nespočetní barbarskí sudcovia Boha odsúdili a znova Ho pribili na kríž. Koľkých možno nazvať spravodlivými, pretože skutočne konajú v záujme Boha?

Je také ľahké dosiahnuť zdokonalenie pred Bohom ako svätý alebo spravodlivý? Je pravdivé vyhlásenie, že „nikto na tejto zemi nie je spravodlivý, v tomto svete spravodlivých niet“. Keď prídete pred Boha, pozrite sa, čo máte na sebe, zvážte každé slovo a čin, každú myšlienku a nápad a dokonca aj sny, ktoré sa vám každý deň snívajú – to všetko je len pre vás samých. Nie je toto skutočný stav vecí? „Spravodlivosť“ neznamená dávať druhým almužnu, neznamená to milovať blížneho ako seba samého a zdržať sa hádok a sporov či lúpeže a kradnutia. Spravodlivosť znamená brať Božie poverenie ako svoju povinnosť a poslúchať to, čo Boh pripravil, a Božie riadenie ako svoje nebeské životné poslanie, bez ohľadu na čas alebo miesto, presne ako všetko, čo urobil Pán Ježiš. Toto je spravodlivosť, o ktorej Boh hovoril. Lóta možno nazvať spravodlivým preto, že uchránil dvoch anjelov zoslaných Bohom a nerozmýšľal nad svojím vlastným osohom či stratou. Dá sa povedať len toľko, že to, čo v tom čase urobil, možno nazvať spravodlivým, ale jeho za to ešte spravodlivým nazvať nemožno. Len preto, že Lót videl Boha, dal svoje dve dcéry výmenou za anjelov, ale nie všetko jeho správanie v minulosti bolo spravodlivé. Preto hovorím, že „na tejto zemi niet spravodlivých“. Ani medzi tými, ktorí sú v prúde obnovy, nemožno nikoho nazvať spravodlivým. Bez ohľadu na to, aké dobré sú tvoje skutky, bez ohľadu na to, ako vyzeráš, či oslavuješ Božie meno, nebiješ ani nepreklínaš druhých, nekradneš od iných a nedrancuješ, ani tak ťa nemožno nazvať spravodlivým, pretože to všetko dokáže aj normálny človek. Podstatné tu je, že nepoznáš Boha. Dá sa len povedať, že teraz máš v sebe trochu normálnej ľudskej prirodzenosti, no žiadne znaky spravodlivosti, o ktorej hovorí Boh, a tak nič z toho, čo robíš, nedokazuje, že Boha poznáš.

Predtým, keď bol Boh na nebi, konal človek spôsobom, ktorý bol voči Bohu klamlivý. Dnes je Boh medzi ľuďmi. Nikto nevie, koľko je to už rokov, no človek automaticky pokračuje ďalej a stále sa Ho snaží pri všetkom klamať. Či nie je človek vo svojom myslení strašne zaostalý? To isté bolo s Judášom: Predtým, ako prišiel Ježiš, hovoril Judáš lži, aby oklamal svojich bratov a sestry, a ani potom, čo prišiel Ježiš, sa nezmenil. Ježiša nepoznal ani trochu a nakoniec Ho zradil. Vari to nebolo preto, lebo nepoznal Boha? Ak ani dnes ešte nepoznáte Boha, potom je možné, že vy budete tým ďalším Judášom a potom sa opäť odohrá tragédia Ježišovho ukrižovania z veku milosti spred dvetisíc rokov. Neveríte tomu? Je to fakt! V súčasnosti je väčšina ľudí v podobnej situácii – možno trochu predbieham – a všetci títo ľudia hrajú úlohu Judáša. Nehovorím nezmysly, ale na základe faktov – a vy sa o tom nedáte presvedčiť, no uvidíte to. Aj keď mnohí ľudia predstierajú pokoru, v ich srdciach nie je nič iné ako kaluž vody bez života, stoka smradľavej vody. Aj teraz je v tejto cirkvi plno takých a vy si myslíte, že o tom neviem. Dnes za Mňa rozhoduje Môj Duch a podáva o Mne svedectvo. Myslíš si, že ničomu nerozumiem? Myslíš si, že neviem o tvojich skazených myšlienkach v tvojom srdci, a o veciach, ktoré vo svojom srdci nosíte? Je také ľahké zneužívať Boha? Myslíš si, že sa k Nemu môžeš správať, ako sa ti zachce? V minulosti som dával pozor, aby som vás príliš neobmedzoval, a tak som vám stále len dával slobodu, no ľudstvo nedokázalo uznať, že som k nim dobrý, a keď som im podal prst, vzali celú ruku. Popýtajte sa medzi sebou navzájom: Takmer nikdy som sa s nikým nezaoberal a takmer nikdy som nikoho ani len zľahka nekarhal – napriek tomu veľmi dobre poznám motívy a predstavy človeka. Myslíš si, že samotný Boh, o ktorom Boh vydáva svedectvo, je blázon? Tak ti potom musím povedať, že si hrozne slepý! Nebudem ťa konfrontovať, no uvidíme, akým skazeným sa staneš. Uvidíme, či ťa zachránia tvoje šikovné drobné úskoky, alebo či ťa zachráni, keď sa budeš zo všetkých síl snažiť milovať Boha. Dnes ťa nebudem súdiť. Počkajme do Božieho času a uvidíme, akej odplaty sa ti dostane. Teraz s tebou nemám čas na prázdne táraniny a nemám chuť kvôli tebe odkladať dôležitejšiu prácu. Taká nestála bytosť ako ty nie je hodná času, ktorý by Boh potreboval, aby sa s tebou zaoberal. Uvidíme teda, kam až tvoja roztopaš zájde. Takíto ľudia sa ani v najmenšom neusilujú o poznanie Boha, ani Ho nemajú v láske, no napriek tomu si želajú, aby ich Boh nazval spravodlivými – to má byť vtip? Pretože skutočne čestných je málo, budem pokračovať len v tom, že budem naďalej dávať človeku život. Dnes urobím len to, čo teraz treba, ale v budúcnosti prinesiem odplatu každému človeku podľa toho, čo urobil. Povedal som všetko, čo je potrebné povedať, lebo presne to je Moja práca. Robím len to, čo by som robiť mal, a nie to, čo by som nemal. V každom prípade dúfam, že budete venovať viac času takýmto úvahám: Koľko z toho, čo vieš o Bohu je pravda? Nepatríš medzi tých, čo opäť pribili Boha na kríž? Moje posledné slová sú tieto: Beda tým, ktorí ukrižujú Boha.

Predchádzajúci: Prísľuby tým, ktorí boli zdokonalení

Ďalší: Ako vstúpiť do normálneho stavu

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger