Prísľuby tým, ktorí boli zdokonalení

Aká je cesta, ktorou Boh zdokonaľuje človeka? Aké aspekty sem patria? Si ochotný nechať sa zdokonaľovať Bohom? Si ochotný prijať Jeho súd a napomínanie? Čo vieš o týchto otázkach? Ak o tom nevieš, to dokazuje, že ešte nepoznáš Božie dielo, že ťa vôbec neosvietil Duch Svätý. Títo ľudia nemôžu byť zdokonalení. Dostali len milosť v malej miere a môžu sa z nej tešiť len na krátky čas. Boh nemôže zdokonaliť ľudí, ak sa tešia len z Jeho milosti. Niektorých uspokojí, keď ich telo je pokojné a radostné, keď ich život je ľahký a bez ťažkostí alebo nešťastí, keď celá ich rodina žije v harmónii, bez sporov a hádok – možno veria, že je to Božie požehnanie. V skutočnosti je to však len Božia milosť. Nesmiete sa uspokojiť len radovaním sa z Božej milosti. Takéto zmýšľanie je veľmi primitívne. Hoci by si každý deň čítal Božie slová a každý deň sa modlil a tvoj duch by mal veľkú radosť a bol v pokoji, keby si napokon nemal čo povedať o svojom poznaní Boha a Jeho diela a nič by si nezažil a bez ohľadu na to, koľko Božieho slova si zjedol a vypil, ak cítiš len duchovný pokoj a radosť a to, že Božie slovo je nekonečne sladké, ako keby si sa ho nemohol nasýtiť, ale nemáš praktické skúsenosti s Božími slovami a vôbec si neuvedomuješ realitu Jeho slov, čo potom môžeš získať z takejto viery v Boha? Ak nedokážeš žiť z podstaty Božích slov, potom tvoje jedenie a pitie týchto slov a tvoje modlitby nie sú ničím iným než náboženskou vierou. Boh týchto ľudí nemôže zdokonaliť a nemôže ich získať. Ľudia, ktorých Boh získa, sú tí, ktorí hľadajú pravdu. Boh nezískava telo človeka, ani to, čo človeku patrí, ale získava tú časť, ktorá patrí Bohu. Keď Boh zdokonaľuje ľudí, nezdokonaľuje ich telo, ale ich srdce. Človek dovolí, aby Boh získal jeho srdce, teda Boh, ktorý zdokonaľuje človeka, v podstate zdokonaľuje srdce človeka, aby sa toto mohlo obrátiť k Bohu a aby Ho mohlo milovať.

Telo človeka je smrteľné. Boh nemá nič z toho, keď získa telo človeka, lebo telo človeka je niečo, čo nevyhnutne podlieha rozkladu a nemôže prijať Jeho dedičstvo ani požehnanie. Keby Boh získal telo človeka a len telo človeka by bolo v tomto prúde, hoci by človek bol v tomto prúde, jeho srdce by patrilo satanovi. V tomto prípade by ľudia nielenže nemohli byť prejavom Boha, ale boli by Jeho bremenom. Je preto nezmyselné, aby si Boh vyberal ľudí. Tí, ktorých Boh chce zdokonaliť, dostanú Jeho požehnania a Jeho dedičstvo. Teda prijmú to, čo Boh má a čím je a to budú nosiť v sebe. Majú v sebe vpísané všetky Božie slová. Ste schopní prijať to, čím Boh je, a preto žijete pravdu. Takéhoto človeka Boh zdokonaľuje a získava. Len takýto človek je schopný prijať požehnania, ktoré dáva Boh:

1. Získať celú Božiu lásku.

2. Konať vo všetkom v súlade s Božou vôľou.

3. Nechať sa Bohom viesť, žiť v Božom svetle a získať Božie osvietenie.

4. Žiť na zemi podľa obrazu, ktorý Boh miluje. Milovať naozaj Boha tak, ako ho miloval Peter. Bol ukrižovaný pre Boha a bol hodný zomrieť za Božiu lásku. Mať tú istú slávu ako Peter.

5. Byť milovaný, rešpektovaný a obdivovaný všetkými na zemi.

6. Prekonať každú stránku otroctva smrti a podsvetia. Nedať satanovi žiadnu možnosť, aby konal svoje dielo. Byť posadnutý Bohom. Žiť v sviežom a živom duchu a neunaviť sa.

7. Mať nevýslovný pocit povznesenia a radosti po celý život, ako keby človek uzrel príchod dňa Božej slávy.

8. Získavať slávu spolu s Bohom a mať tvár podobnú Božím milovaným svätým.

9. Stať sa tým, čo Boh na zemi miluje, teda milovaným synom Božím.

10. Zmeniť podobu a vystúpiť s Bohom do tretieho neba a premeniť svoje telo.

Boh zdokonaľuje a získava len ľudí, ktorí môžu zdediť Božie požehnania. Získal si teraz niečo? Do akej miery ťa Boh zdokonalil? Boh nezdokonaľuje človeka náhodne. Jeho zdokonaľovanie človeka je podmienené a má jasné, viditeľné výsledky. Nie je to tak, ako si človek predstavuje, že ak verí v Boha, Boh ho môže zdokonaliť a získať. Môže na zemi prijímať Božie požehnania a dedičstvo. Toto je veľmi ťažké – a už nehovoríme o zmene ľudskej podoby. Dnes by ste sa mali usilovať o to, aby vás vo všetkom zdokonalil Boh skrze všetkých ľudí, záležitostí a vecí, s ktorými sa stretávate, aby sa do vás vpísalo viac toho, kým Boh je. Najprv musíte prijať Božie dedičstvo na zemi. Až potom budete oprávnení zdediť od Boha viac a väčšie požehnania. To všetko by ste mali hľadať a mali by ste to predovšetkým pochopiť. Čím viac sa usilujete o to, aby vás Boh vo všetkom zdokonalil, tým viac dokážete vidieť Božiu ruku vo všetkom. A preto sa budete z rôznych uhlov pohľadu a v rôznych záležitostiach aktívne usilovať vstúpiť do bytia Božieho slova a vstúpiť do reality Jeho slova. Nemôžete sa uspokojiť s pasívnymi stavmi, ako napríklad nepáchať hriechy, nemať predstavy, filozofiu života a ľudskú vôľu. Boh mnohorako zdokonaľuje človeka. Vo všetkom je možnosť zdokonaľovania. Môže ťa zdokonaliť nielen v pozitívnom, ale aj v negatívnom zmysle slova, aby rozmnožil to, čo získaš. Každý deň prináša možnosti na zdokonalenie a príležitosti na to, aby ťa Boh získal. Keď to po určitú dobu budeš zažívať, veľmi sa zmeníš. Prirodzene pochopíš mnoho, čo si predtým vôbec nevedel. Druhí ťa nebudú musieť poučovať. Ani o tom nebudeš vedieť a Boh ťa osvieti, a tak dostaneš osvietenie vo všetkom a vstúpiš do všetkých svojich skúseností. Boh ťa bude určite viesť tak, aby si neodbočil doľava alebo doprava. Vykročíš tak na cestu Jeho zdokonaľovania.

To, že Boh zdokonaľuje, sa nemôže obmedziť na to, že jeme a pijeme Božie slovo. Takáto skúsenosť by bola príliš jednostranná. Zahŕňala by príliš málo. Mohla by ľudí veľmi obmedziť. V takejto situácii by ľuďom chýbala veľká časť duchovnej potravy, ktorú potrebujú. Ak chcete, aby vás Boh zdokonalil, musíte sa naučiť zakúsiť vo všetkom osvietenie a získať ho vo všetkom, čo sa vám stane. Či už je to dobré alebo zlé, malo by vám to priniesť osoh. Nemalo by to z teba urobiť negatívne zameraného človeka. Tak či tak, mal by si dokázať všetko zvažovať, kým stojíš na Božej strane. Nemal by si všetko analyzovať alebo skúmať z pohľadu človeka (to by bola odchýlka v tvojej skúsenosti). Ak to takto zakúsiš, tvoje srdce sa naplní bremenami tvojho života. Bude žiť neustále vo svetle Božej tváre a ľahko sa neodchýliš vo svojej praxi. Takíto ľudia majú pred sebou svetlú budúcnosť. Je veľa možností, aby nás Boh zdokonaľoval. Všetko spočíva v tom, či ste niekým, kto naozaj miluje Boha a či máte odhodlanie dať sa zdokonaľovať Bohom, aby vás Boh získal a aby ste prijali Jeho požehnania a dedičstvo. Len odhodlanie nestačí. Musíte mať poznanie, lebo inak sa vo svojej praxi budete vždy odkláňať. Boh chce zdokonaliť každého jedného z vás. Hoci teraz väčšina ľudí už prijala Božie dielo, obmedzili sa len na to, že sa vyhrievajú v Božej milosti. Bohu dovolia len to, aby im poskytol trochu telesného potešenia, ale nie sú ochotní prijať ďalšie a vyššie zjavenia. To poukazuje na to, že srdce človeka ešte nedozrelo. Hoci práca človeka, jeho služba a jeho srdce lásky k Bohu má menej nečistôt, pokiaľ ide o jeho vnútornú podstatu a spiatočnícke myslenie, človek neustále hľadá pokoj a rozkoše tela. Nezaujíma sa, aké môžu byť podmienky a ciele zdokonalenia človeka Bohom. A tak je život väčšiny ľudí primitívny a dekadentný. Ich životy sa ani v najmenšom nezmenili. Jednoducho nepovažujú vieru v Boha za dôležitú, akoby mali vieru len kvôli ostatným. Žijú len tak ledabolo a nechávajú sa unášať bezcieľnou existenciou. Len málo ľudí sa usiluje vstúpiť do Božieho slova vo všetkom, aby získali viac a obohatili sa, aby sa stali ľuďmi s väčším bohatstvom v dnešnom Božom dome a dostali viac Božích požehnaní. Ak chceš, aby ťa Boh vo všetkom zdokonalil a dokážeš prijať to, čo prisľúbil na zemi, ak chceš, aby ťa Boh vo všetkom osvietil a nenecháš roky plynúť nečinne, toto je ideálna cesta, na ktorú treba aktívne vstúpiť. Len tak budeš hodný a schopný Božieho zdokonalenia. Naozaj chceš, aby ťa Boh zdokonalil? Si naozaj vo všetkom úprimný? Máš toho istého ducha lásky k Bohu ako Peter? Chceš milovať Boha ako Ježiš? Už mnoho rokov veríš v Ježiša. Vidíš, ako Ježiš miloval Boha? Naozaj je to Ježiš, v ktorého veríš? Veríš v praktického Boha dneška. Videl si, ako praktický Boh v tele miluje Boha v nebi? Veríš v Pána Ježiša Krista. To preto, lebo Ježišovo ukrižovanie na vykúpenie ľudstva a zázraky, ktoré vykonal, sú všeobecne uznávanými faktami. Viera človeka však nepochádza z poznania a pravého pochopenia Ježiša Krista. Veríš len v Ježišovo meno, ale neveríš v Jeho Ducha, lebo nevenuješ pozornosť tomu, ako Ježiš miloval Boha. Tvoja viera v Boha je príliš naivná. Napriek tomu, že v Ježiša veríš už mnoho rokov, nevieš milovať Boha. Nerobí to z teba najväčšieho blázna na svete? Toto je dôkaz, že roky zbytočne ješ pokrm Pána Ježiša Krista. Nielenže sa Mi takíto ľudia nepáčia, ale verím, že by sa nepáčili ani Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorého si uctievaš. Ako sa môžu takíto ľudia zdokonaliť? Nie si červený od rozpakov? Nehanbíš sa? Máš ešte stále odvahu postaviť sa tvárou v tvár svojmu Pánovi Ježišovi Kristovi? Chápete význam toho, čo som povedal?

Predchádzajúci: Normálny duchovný život vedie ľudí na správnu cestu

Ďalší: Zlí budú určite potrestaní

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger