VIII. Slová o poznaní Božieho diela

284. Boh stvoril ľudí a umiestnil ich na zem. Odvtedy ich vedie. Potom ich zachránil a ponúkol sa ako obeta za hriech ľudstva. Napokon si aj tak musí ľudstvo podmaniť, úplne ľudí zachrániť a prinavrátiť im ich pôvodnú podobu. Toto je dielo, ktoré koná od úplného počiatku – prinavracia ľudstvu jeho pôvodný obraz a podobu. Boh založí svoje kráľovstvo a obnoví pôvodnú podobu ľudí, čo znamená, že obnoví svoju autoritu na zemi a medzi celým tvorstvom. Ľudstvo stratilo svoje bohabojné srdce, ako aj funkciu prislúchajúcu Božím stvoreniam, po tom, čo ho skazil satan, a stalo sa tak nepriateľom neposlušným voči Bohu. Ľudstvo potom žilo v satanovej moci a plnilo satanove príkazy. Boh preto nemohol konať medzi svojimi stvoreniami a bolo pre Neho čoraz ťažšie získať si ich strach. Ľudí stvoril Boh, mali by Ho uctievať, no oni sa Mu v skutočnosti obrátili chrbtom a namiesto Neho uctievali satana. Satan sa stal ich modlou. Boh tak stratil svoje postavenie v ich srdciach, čo znamená, že stratil zmysel svojho stvorenia ľudstva. A preto, aby obnovil zmysel svojho stvorenia ľudstva, musí obnoviť jeho pôvodnú podobu a zbaviť ho skazenej povahy. Aby získal ľudí späť od satana, musí ich zbaviť hriechu. Iba takto môže Boh postupne obnoviť ich pôvodnú podobu a funkciu a napokon obnoviť svoje kráľovstvo. Títo synovia neposlušnosti budú nakoniec zničení aj preto, aby mohli ľudia lepšie uctievať Boha a lepšie žiť na zemi. Keďže Boh stvoril ľudí, prinúti ich, aby Ho uctievali. Keďže chce obnoviť pôvodnú funkciu ľudstva, obnoví ho úplne a nefalšovane. Obnovenie Jeho autority znamená, že ľudí prinúti uctievať Ho a podriadiť sa Mu. Znamená to, že Boh zaistí, aby ľudia žili vďaka Nemu a Jeho nepriatelia zahynú v dôsledku Jeho autority. Znamená to, že Boh zabezpečí, aby všetko, čo sa Ho týka, pretrvalo medzi ľuďmi bez toho, aby sa ktokoľvek postavil na odpor. Kráľovstvo, ktoré Boh túži založiť, je Jeho vlastné kráľovstvo. Ľudstvo, po akom prahne, je ľudstvo, ktoré Ho bude uctievať, úplne sa Mu a bude prejavom Jeho slávy. Ak Boh nezachráni skazené ľudstvo, zmysel Jeho stvorenia ľudstva sa vytratí. Už nebude mať medzi ľuďmi žiadnu autoritu a Jeho kráľovstvo už nebude môcť na zemi existovať. Ak Boh nezničí tých nepriateľov, ktorí sú voči Nemu neposlušní, nebude môcť získať svoju úplnú slávu. Okrem toho nebude môcť ani založiť na zemi svoje kráľovstvo. Toto všetko bude znakom dokončenia Jeho diela a Jeho veľkého úspechu: úplne zničiť spomedzi ľudí tých, ktorí sú voči Nemu neposlušní, a priviesť do odpočinku tých, ktorí sa stali úplnými. Keď budú ľudia obnovení na svoju pôvodnú podobu a budú si môcť plniť svoje príslušné povinnosti, keď sa budú zdržiavať na svojich vlastných miestach a podriadia sa všetkým Božím nariadeniam, Boh získa na zemi skupinu ľudí, ktorí Ho budú uctievať, a tiež na zemi založí kráľovstvo, ktoré Ho bude uctievať. Získa na zemi večné víťazstvo a všetci tí, ktorí sa Mu postavia na odpor, na celú večnosť zahynú. Obnoví sa tak Jeho pôvodný úmysel pri stvorení ľudstva. Obnoví sa tak Jeho pôvodný úmysel pri stvorení všetkých vecí. Obnoví sa aj Jeho autorita na zemi, medzi všetkými vecami a medzi Jeho nepriateľmi. Budú to symboly Jeho úplného víťazstva. Ľudstvo od toho okamihu vstúpi do odpočinku a začne kráčať životom po správnej ceste. Boh tiež vstúpi do večného odpočinku spolu s ľudstvom a začne večný život, ktorý bude žiť On sám aj ľudia. Nečistota a neposlušnosť na zemi zmiznú a rozplynie sa aj všetko kvílenie. Na svete zanikne všetko, čo sa stavia proti Bohu. Zostanú len Boh a tí ľudia, ktorým priniesol spásu; zostane len Jeho stvorenstvo.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Boh a človek vstúpia spolu do odpočinku

285. Celý Môj plán riadenia, šesťtisícročný plán riadenia, sa skladá z troch fáz alebo troch vekov: Veku zákona na začiatku, Veku milosti (ktorý je zároveň Vekom vykúpenia) a Veku kráľovstva posledných dní. Moje pôsobenie v týchto troch vekoch sa obsahovo líši podľa charakteru každej doby, ale v každej fáze sa toto pôsobenie prispôsobuje potrebám človeka – alebo, presnejšie povedané, vykonáva sa podľa úskokov, ktoré satan používa vo vojne, ktorú proti nemu vediem. Cieľom Môjho pôsobenia je poraziť satana, zjaviť svoju múdrosť a všemohúcnosť, odhaliť všetky satanove úskoky a tak zachrániť celé ľudské pokolenie, ktoré žije v satanovej moci. Cieľom je ukázať Moju múdrosť a všemohúcnosť a odhaliť neznesiteľnú ohavnosť satana; ba čo viac, Moje pôsobenie má umožniť stvoreným bytostiam, aby rozlišovali medzi dobrom a zlom, aby vedeli, že Ja som Vládca všetkého, aby jasne videli, že satan je nepriateľ ľudstva, zvrhlík, ten zlý, a umožniť im s absolútnou istotou rozlíšiť dobro a zlo, pravdu a lož, svätosť a špinu, a to, čo je úžasné a čo je hanebné. Tak nechápavé ľudstvo bude môcť o Mne podať svedectvo, že Ja nekazím ľudstvo a že len Ja – Stvoriteľ – môžem ľudstvo zachrániť. Môžem dať ľuďom to, z čoho sa môžu tešiť. Spoznajú, že Ja som Vládca všetkého a satan je len jednou z bytostí, ktoré som stvoril a ktoré sa neskôr obrátili proti Mne. Môj šesťtisícročný plán riadenia je rozdelený do troch fáz. Pôsobím tak, aby som umožnil stvoreným bytostiam vydávať o Mne svedectvo, pochopiť Moju vôľu a pochopiť, že Ja som pravda.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Pravdivý príbeh o diele vo Veku vykúpenia

286. Šesťtisíc ročné Božie dielo riadenia je rozdelené do troch etáp – Veku zákona, Veku milosti a Veku kráľovstva. Tieto tri etapy diela sa dejú kvôli spáse ľudstva, to znamená, že sú určené na spásu ľudstva, ktoré satan závažne skazil. Zároveň tiež slúžia na to, aby Boh mohol bojovať so satanom. Tak ako dielo spásy je rozdelené do troch etáp, tak aj boj so satanom je rozdelený do troch etáp a tieto dva aspekty Božieho diela sa vykonávajú súčasne. Boj so satanom sa v skutočnosti odohráva kvôli spáse ľudstva, a pretože dielo spásy ľudstva nie je niečo, čo môže byť úspešne dokončené v jednej etape, boj so satanom je tiež rozdelený do fáz a období a vojna je vedená proti satanovi v súlade s potrebami človeka a v rozsahu satanovej skazenosti. Je možné, že človek vo svojej predstavivosti verí, že v tomto boji Boh pozdvihne zbrane proti satanovi rovnakým spôsobom, ako by proti sebe bojovali dve armády. To je presne to, čo si ľudský intelekt dokáže predstaviť. Je to nanajvýš vágna a nereálna predstava, a predsa tomu človek verí. A pretože tu hovorím, že prostriedkom ľudskej spásy je boj so satanom, človek si predstavuje, že práve takto sa tento boj vedie. Dielo ľudskej spásy má tri etapy, to znamená, že boj so satanom je rozdelený do troch etáp s cieľom poraziť satana raz a navždy. Avšak vnútorná pravda celého boja so satanom spočíva v tom, že jeho účinky sa dosahujú prostredníctvom niekoľkých stupňov práce diela: udeľovaním milosti človeku, ľudskou obetou za hriech, odpúšťaním hriechov človeka, podmanením človeka a jeho zdokonaľovaním. V skutočnosti boj so satanom nepredstavuje pozdvihnutie zbraní proti satanovi, ale spásu človeka, pôsobenie na ľudský život a zmenu ľudskej povahy, aby mohol vydávať svedectvo o Bohu. Takto bude satan porazený. Satan bude porazený zmenou skazenej povahy človeka. Keď bude satan porazený, to znamená, keď bude človek úplne spasený, potom bude ponížený satan úplne zviazaný, a tak bude človek nadobro spasený. Podstatou ľudskej spásy je teda vojna proti satanovi a táto vojna spočíva predovšetkým v spáse človeka. Etapa posledných dní, v ktorých má byť človek podmanený, je poslednou etapou v boji so satanom a tiež dielom úplného spasenia človeka z moci satana. Vnútorným významom ľudského podmanenia je návrat stelesnenia satana – človeka, ktorý bol skazený satanom – k Stvoriteľovi po jeho podmanení, prostredníctvom ktorého opustí satana a úplne sa vráti k Bohu. Týmto spôsobom bude človek úplne spasený. Dielo podmanenia je teda posledným dielom v boji proti satanovi a poslednou etapou Božieho riadenia pre satanovu porážku. Bez tohto diela by úplná spása človeka bola v konečnom dôsledku nemožná, úplná porážka satana by tiež nebola možná a ľudstvo by nikdy nebolo schopné vstúpiť do nádherného konečného osudu alebo sa oslobodiť spod satanovho vplyvu. Z toho vyplýva, že dielo spásy človeka nemôže byť ukončené skôr, než sa skončí boj so satanom, pretože jadrom diela Božieho riadenia je spása ľudstva. Najstaršie ľudstvo bolo v rukách Božích, ale kvôli satanovým pokušeniam a skazenosti človeka zväzoval satan a padol do rúk zla. Preto v diele Božieho riadenia sa satan stal predmetom porážky. Keďže sa satan zmocnil človeka a človek je majetkom, ktorý Boh používa na vykonávanie celého riadenia, ak má byť človek spasený, musí byť vytrhnutý z rúk satana a vrátiť sa späť po tom, čo bol v zajatí satana. Preto musí byť satan porazený zmenami starých ľudských pováh, zmenami, ktoré obnovia pôvodný ľudský zmysel pre rozum. Týmto spôsobom možno človeka vytrhnúť zo satanovho zovretia. Ak sa človek vyslobodí z vplyvu a otroctva satana, satan zostane v hanbe. Človek sa nakoniec vráti späť a satan bude porazený. A pretože sa človek oslobodil od temného vplyvu satana, stane sa korisťou celej tejto bitky a satan sa stane po skončení boja predmetom trestu. Vtedy sa ukončí celé dielo spásy ľudstva.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Obnoviť normálny život človeka a priviesť ho do nádherného konečného osudu

287. Boh je začiatok i koniec. On sám uvádza svoje dielo do pohybu, a tak musí byť On sám tým, kto uzavrie predchádzajúci vek. To je dôkaz Jeho porážky satana a Jeho podmanenia sveta. Vždy, keď On sám pôsobí medzi ľuďmi, je to začiatok nového boja. Bez začiatku nového diela by prirodzene neexistovalo ukončenie starého. A keď sa neuzavrie staré, je to dôkaz, že boj so satanom sa ešte neskončil. Iba ak samotný Boh príde a vykoná medzi ľuďmi nové dielo, človek sa môže úplne oslobodiť z moci satana a získať tak nový život a nový začiatok. Inak bude človek navždy žiť v starom veku a navždy bude pod starým vplyvom satana. S každým vekom, ktorý vedie Boh, sa oslobodí časť človeka, a tak človek smeruje spolu s Božím dielom do nového veku. Božie víťazstvo znamená víťazstvo pre všetkých, ktorí Ho nasledujú. Ak by pokolenie ľudských bytostí bolo poverené ukončením veku, potom by sa tak stalo z pohľadu človeka alebo satana; nebolo by to nič viac ako akt odporu alebo zrady Boha, nie poslušnosti voči Bohu, a dielo človeka by sa stalo nástrojom satana. Iba ak človek poslúcha Boha a nasleduje Ho vo veku, ktorý nastolil samotný Boh, môže byť satan úplne presvedčený, pretože to je povinnosť stvorenej bytosti. Preto hovorím, že sa od vás nežiada nič viac len, aby ste nasledovali a poslúchali. Pod týmto sa rozumie, že každý bude dodržiavať svoju povinnosť a vykonávať svoju príslušnú funkciu. Boh koná svoje vlastné dielo a nepotrebuje, aby to robil človek namiesto Neho, ani sa nepodieľa na diele stvorených bytostí. Človek si plní svoju povinnosť a nezúčastňuje sa na Božom diele. Len to je poslušnosť a dôkaz satanovej porážky. Keď samotný Boh ukončí nastolenie nového veku, už viac nezostúpi, aby konal uprostred ľudstva. Až potom človek oficiálne vstúpi do nového veku, aby si splnil svoju povinnosť a vykonal svoje poverenie ako stvorená bytosť. Toto sú zásady, podľa ktorých koná Boh, a nikto ich nesmie porušiť. Iba tento spôsob konania je rozumný a zmysluplný. Božie dielo má vykonať samotný Boh. Je to On, kto uvádza svoje dielo do pohybu, a je to On, kto svoje dielo uzatvára. Je to On, kto plánuje dielo, je to On, kto ho riadi, a navyše je to On, kto ho privedie do konca. Ako sa uvádza v Biblii: „Ja som počiatok i koniec, som rozsievač i žnec.“ Všetko, čo sa týka diela Jeho riadenia, vykonáva samotný Boh. On je Vládcom šesťtisícročného plánu riadenia. Nikto nedokáže Jeho dielo vykonať namiesto Neho a nikto nedokáže Jeho dielo ukončiť, pretože On je ten, kto drží všetko vo svojich rukách. Potom, čo stvoril svet, ho celý bude viesť, aby žil v Jeho svetle a tiež celý vek uzavrie, čím celý svoj plán privedie do konca!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tajomstvo vtelenia (1)

288. Celé dielo Božieho plánu riadenia vykonáva osobne sám Boh. Prvú etapu – stvorenie sveta – vykonal osobne samotný Boh, a ak by to tak nebolo, potom by nikto nebol schopný stvoriť ľudstvo. Druhá etapa bola vykúpením celého ľudstva a tiež ju osobne vykonal samotný Boh. Tretia etapa je samozrejmá – je tu ešte väčšia potreba, aby záver celého Božieho diela vykonal sám Boh. Dielo vykúpenia, podmanenia, získania a zdokonalenia celého ľudstva osobne vykonáva samotný Boh. Ak by toto dielo nevykonával osobne, potom by Jeho identitu nemohol reprezentovať človek a Jeho dielo by nedokázal vykonať človek. Aby porazil satana, získal ľudstvo a dal človeku normálny život na zemi, osobne vedie človeka a osobne pôsobí medzi ľuďmi. Kvôli svojmu celému plánu riadenia a pre celé svoje dielo musí všetko vykonať osobne. Ak človek len verí, že Boh prišiel, aby Ho človek mohol vidieť a aby urobil človeka šťastným, potom takéto presvedčenie nemá žiadnu hodnotu, žiadny význam. Ľudské chápanie je príliš povrchné! Len ak Boh vykoná toto dielo sám, môže ho vykonať dôkladne a úplne. Človek to nie je schopný urobiť v mene Boha. Keďže nemá Božiu identitu ani Jeho podstatu, nie je schopný konať Božie dielo, a aj keby ho človek vykonal, nemalo by žiadny účinok. Prvýkrát sa Boh stal telom kvôli vykúpeniu, aby vykúpil všetkých ľudí z hriechu, aby sa človek mohol očistiť a bolo mu za jeho hriechy odpustené. Dielo podmanenia vykonáva Boh medzi ľuďmi tiež osobne. Ak by Boh v tejto etape iba vyslovoval proroctvá, potom by sa našiel prorok alebo niekto obdarovaný, kto by mohol zaujať Jeho miesto. Ak by sa vyslovovali iba proroctvá, potom by mohol človek zastúpiť Boha. Ak by sa však človek osobne pokúsil vykonať dielo samotného Boha a pokúsil sa pôsobiť na ľudský život, nebolo by to možné. Musí to vykonať osobne samotný Boh – Boh sa musí osobne stať telom, aby vykonal toto dielo. Keby sa vo Veku vyslovovali len proroctvá, mohol by sa nájsť Izaiáš alebo prorok Eliáš, ktorí by toto dielo vykonali, a nebolo by potrebné, aby ho vykonal sám Boh. Keďže dielo vykonané v tomto štádiu nie je len o vyslovovaní proroctiev a je oveľa dôležitejšie, aby sa dielo slov používalo na podmanenie človeka a porazenie satana, toto dielo nemôže vykonať človek a musí ho vykonať sám Boh. Vo Veku zákona vykonal Jahve časť svojho diela, po ktorom vyslovil niekoľko slov a vykonal niektoré skutky skrze prorokov. Je to preto, že človek mohol nahradiť Jahveho v Jeho diele a veštci mohli predpovedať veci a v Jeho mene interpretovať niektoré sny. Dielo vykonané na začiatku nebolo dielom priamej zmeny ľudskej povahy a nesúviselo s hriechom človeka a od človeka sa vyžadovalo len to, aby sa riadil zákonom. Jahve sa teda nestal telom a nezjavil sa človeku. Namiesto toho prehovoril priamo k Mojžišovi a iným, donútil ich hovoriť a konať v Jeho mene a pôsobiť priamo medzi ľuďmi. Prvou etapou Božieho diela bolo vedenie človeka. Bol to začiatok boja proti satanovi, ale tento boj ešte len musel oficiálne začať. Oficiálna vojna proti satanovi sa začala prvým vtelením Boha a pokračuje až dodnes. Prvá bitka tejto vojny sa odohrala, keď bol vtelený Boh pribitý na kríž. Ukrižovanie vteleného Boha porazilo satana a bolo to prvé úspešné štádium vojny. Keď vtelený Boh začal priamo pôsobiť na život človeka, bol to oficiálny začiatok diela znovuzískania človeka, a pretože išlo o dielo zmeny starých ľudských pováh, bolo to dielo boja so satanom. Etapa Jahveho diela na počiatku znamenala iba vedenie ľudského života na zemi. Bol to začiatok Božieho diela, a hoci vtedy ešte nedošlo k boju a bolo potrebné vykonať veľa skutkov, položilo to základy pre dielo nadchádzajúceho boja. Druhá etapa diela neskôr počas Veku milosti predstavovala zmenu starých ľudských pováh, čo znamená, že sám Boh tvaroval život človeka. Toto musel urobiť Boh osobne: vyžadovalo to, aby sa Boh osobne stal telom. Keby sa nebol stal telom, nikto iný by Ho v tomto štádiu diela nemohol nahradiť, pretože to predstavovalo dielo boja priamo proti satanovi. Keby človek konal toto dielo v mene Boha, keď by sa postavil pred satana, satan by sa nepodriadil a nebolo by možné ho poraziť. Musel to byť vtelený Boh, ktorý ho prišiel poraziť, pretože podstatou vteleného Boha je stále Boh, On je životom človeka a Stvoriteľom. Nech sa stane čokoľvek, Jeho identita a podstata sa nezmenia. A tak prijal telo a vykonal dielo, aby satana donútil k úplnej podriadenosti. Ak by mal človek vykonať toto dielo počas etapy diela posledných dní a musel by hovoriť slová priamo, potom by nebol schopný ich vysloviť, a ak by sa vyslovovali proroctvá, potom by sa im nepodarilo podmaniť človeka. Prijatím tela Boh prichádza poraziť satana a spôsobiť jeho úplné podriadenie. Keď úplne porazí satana, úplne si podmaní človeka a celkom si ho získa. Táto etapa diela sa ukončí a bude mať úspech. V Božom riadení nemôže človek zastupovať Boha. Predovšetkým je ešte oveľa potrebnejšie, aby skutky vedenia veku a zahájenia nového diela osobne vykonal sám Boh. Človek dokáže dať ľuďom zjavenie a proroctvo, ale pokiaľ ide o skutky, ktoré musí osobne vykonať Boh, teda boj medzi samotným Bohom a satanom, v tomto prípade to človek nemôže vykonať. Počas prvej etapy diela, kedy nedochádzalo k žiadnemu boju so satanom, Jahve osobne viedol ľud Izraela pomocou proroctva, ktoré vyslovili proroci. Potom nasledovala druhá etapa diela, ktorá predstavovala boj so satanom, a vtedy sa Boh sám osobne stal telom a vstúpil do tela, aby vykonal toto dielo. Všetko, čo zahŕňa boj proti satanovi, zahŕňa tiež vtelenie Boha, a to znamená, že tento boj nemôže viesť človek. Ak by bojoval človek, nebol by schopný satana poraziť. Ako by mohol mať silu proti nemu bojovať, keď je stále v jeho moci? Človek stojí uprostred: ak sa prikloníš k satanovi, patríš satanovi, ale ak uspokojíš Boha, potom patríš Bohu. Ak by sa človek pokúsil zastúpiť Boha v tomto boji, dokázal by to? Ak áno, nebol by už dávno zničený? Nevstúpil by už dávno do podsvetia? Takže človek nedokáže nahradiť Boha v Jeho diele, čo znamená, že človek nevlastní podstatu Boha, a ak by si so satanom bojoval ty, nedokázal by si ho poraziť. Človek dokáže robiť len určité skutky. Môže zvíťaziť nad niektorými ľuďmi, ale nemôže zastúpiť Boha v Jeho diele. Ako by mohol človek bojovať so satanom? Satan by ťa vzal do zajatia skôr, než by si vôbec začal. Iba keď Boh sám bojuje so satanom a človek Ho nasleduje a poslúcha na tomto základe, môže byť získaný Bohom a uniknúť zo satanovho jarma. Veci, ktoré človek môže dosiahnuť svojou vlastnou múdrosťou a schopnosťami, sú príliš obmedzené. Nedokáže učiniť človeka úplným, viesť ho a navyše poraziť satana. Ľudská inteligencia a múdrosť nie sú schopné zmariť satanove plány, tak ako by s ním mohol človek bojovať?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Obnoviť normálny život človeka a priviesť ho do nádherného konečného osudu

289. Celé dielo vykonávané počas šesťtisíc rokov sa postupne menilo, ako prichádzali a odchádzali rôzne éry. Zmeny v tomto diele vyplývali z celkovej situácie vo svete a z vývojových trendov ľudstva ako celku. Dielo riadenia sa podľa toho len postupne menilo. Nebolo to všetko naplánované od začiatku stvorenia. Pred stvorením sveta, alebo veľmi skoro potom, Jahve ešte nemal naplánovanú prvú etapu diela, teda etapu zákona, druhú etapu diela, teda etapu milosti, ani tretiu etapu diela, teda etapu víťazstva, v ktorej najprv začne s niektorými z potomkov Moába a následne si podmaní celý vesmír. Po stvorení sveta tieto slová nikdy nevyslovil, a nevyslovil ich nikdy ani po Moábovi. Pred Lótom ich skutočne nikdy nevyslovil. Všetko Božie dielo sa deje spontánne. Presne tak sa vyvinulo celé Jeho šesťtisícročné riadenie. Pred stvorením sveta Boh v žiadnom prípade nemal spísaný plán, teda niečo ako „Celkový harmonogram rozvoja ľudstva“. V Božom diele priamo vyjadruje, kým je. Neláme si hlavu formulovaním plánu. Nemálo prorokov, samozrejme, vyslovilo rôzne proroctvá, ale stále nemožno povedať, že Božie dielo bolo vždy presne naplánované. Tieto proroctvá boli vyslovené v súlade so stavom Božieho diela v tom čase. Celé dielo, ktoré koná, je maximálne aktuálne. Koná ho v súlade s vývojom jednotlivých období a zakladá ho na tom, ako sa veci menia. Pre Neho je vykonávanie diela podobné, ako keď sa liek prispôsobuje chorobe. Keď koná svoje dielo, pozoruje a pokračuje v diele na základe svojich pozorovaní. V každom štádiu diela je Boh schopný vyjadriť svoju bohatú múdrosť a schopnosti. Odhaľuje svoju nedozernú múdrosť a autoritu v súlade s dielom daného veku a umožňuje všetkým ľuďom, ktorých v danom veku priviedol späť, aby pochopili celú Jeho povahu. Zabezpečuje potreby ľudí v súlade s dielom, ktoré treba vykonať v jednotlivých vekoch, a koná všetko, čo by konať mal. Dáva ľuďom to, čo potrebujú, podľa miery, do akej ich skazil satan. … Nič z Božieho diela medzi ľudstvom nebolo pripravené už pri stvorení sveta. Skôr vývoj vecí Bohu umožnil, aby vykonával svoje dielo medzi ľudstvom krok za krokom a realistickejším a praktickejším spôsobom. Boh Jahve napríklad nestvoril hada preto, aby pokúšal ženu. To nebol Jeho konkrétny plán ani niečo, čo by úmyselne predurčil. Dalo by sa povedať, že to bola nečakaná udalosť. Preto Jahve vyhnal Adama a Evu z rajskej záhrady a zaprisahal sa, že už nikdy nestvorí človeka. Ľudia však objavujú Božiu múdrosť len na tomto základe. Je to presne tak, ako som už povedal: „Uplatňujem svoju múdrosť na základe satanových úkladov.“ Bez ohľadu na to, do akej skazy ľudstvo prerastá alebo ako ho pokúša had, Jahve má stále svoju múdrosť. Odkedy stvoril svet, zaoberal sa vždy novým dielom a žiadny z krokov tohto diela sa už nikdy nezopakoval. Satan neustále prichádza s novými a novými úkladmi, neustále kazí ľudstvo a Boh Jahve neúnavne pracuje na svojom múdrom diele. Od stvorenia sveta nikdy nezlyhal ani neprestal pracovať. Keď ľudí skazil satan, Boh medzi nimi ďalej pracoval, aby ho porazil – nepriateľa, ktorý bol zdrojom ich skazenosti. Tento boj zúri od počiatku a bude pokračovať až do skončenia sveta. Pri vykonávaní celého tohto diela Boh Jahve nielenže dovolil ľuďom, ktorých satan skazil, aby prijali Jeho veľkú spásu, ale dovolil im aj pochopiť Jeho múdrosť, všemohúcnosť a autoritu. Navyše im nakoniec umožní pochopiť Jeho spravodlivú povahu – potrestá zlých a odmení dobrých. Do dnešného dňa bojoval so satanom a nikdy nebol porazený. Je to preto, lebo je múdry Boh a svoju múdrosť uplatňuje na základe satanových úkladov. Preto Boh nielen necháva všetko v nebi podriadiť sa Jeho autorite, ale má aj všetko na zemi pod svojou podnožou a v neposlednom rade sa stará o to, aby bezbožní, ktorí napádajú a sužujú ľudstvo, zakúsili Jeho napomínanie. Výsledky celého tohto diela sa dosahujú vďaka Jeho múdrosti. Pred existenciou ľudstva nikdy nezjavil svoju múdrosť, pretože nemal žiadnych nepriateľov v nebi, na zemi ani nikde v celom vesmíre a v prírode neboli žiadne temné sily, ktoré by niečo napádali. Keď Ho archanjel zradil, stvoril ľudstvo na zemi a kvôli ľudstvu začal svoju tisícročia trvajúcu vojnu s archanjelom satanom – vojnu, ktorá sa s každou ďalšou fázou vyostruje. Jeho všemohúcnosť a múdrosť sú prítomné v každej z týchto fáz. Až potom bolo všetko na nebi a na zemi svedkom Božej múdrosti, všemohúcnosti a najmä Božej reality. Boh stále koná svoje dielo rovnakým realistickým spôsobom až do dnešného dňa. Okrem toho, keď koná svoje dielo, zjavuje aj svoju múdrosť a všemohúcnosť. Umožňuje vám vidieť vnútornú pravdu každej fázy Jeho diela, presne vidieť, ako si vysvetľovať Božiu všemohúcnosť, a navyše spoznať definitívne vysvetlenie Božej reality.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Mal by si vedieť, ako sa celé ľudstvo vyvíjalo až do súčasnosti

290. Duch Svätý vždy koná spontánne. Svoje dielo môže kedykoľvek naplánovať a kedykoľvek vykonať. Prečo vždy hovorím, že dielo Ducha Svätého je realistické a že je vždy nové, nikdy nie staré a vždy v najvyššej miere aktuálne? Jeho dielo nebolo plánované už pri stvorení sveta. Takto to vôbec nebolo! Každý krok diela dosiahne svoj správny účinok v príslušnom čase a jednotlivé kroky sa navzájom nerušia. Plány, ktoré by si mohol mať na mysli, sa veľakrát jednoducho nezhodujú s najnovším dielom Ducha Svätého. Jeho dielo nie je také jednoduché, ako to vidí človek, ani také zložité, ako si človek predstavuje. Spočíva v tom, že dáva ľuďom vždy a všade to, čo v danom čase potrebujú. Nikto nemá jasnejšie v tom, aká je povaha ľudí, ako On, a práve z tohto dôvodu nemôže nič vyhovovať realistickým potrebám ľudí tak ako Jeho dielo. Preto sa z ľudského hľadiska zdá, že Jeho dielo bolo plánované niekoľko tisícročí vopred. Keď teraz pôsobí medzi vami a keď sleduje podmienky, v ktorých sa nachádzate, v každej situácii má vždy tie správne slová, ktoré môže povedať, a vždy hovorí to, čo ľudia potrebujú. Vezmite si prvý krok Jeho diela: čas napomínania. Potom Boh konal svoje dielo na základe toho, čo ľudia prejavovali, na základe ich vzdorovitosti, pozitívnych stavov, ktoré sa z nich vynorili, negatívnych stavov, ako aj najnižšej hranice, na ktorú len môžu ľudia klesnúť, keď tieto negatívne stavy dosiahnu istý bod. A chopil sa toho, aby dosiahol oveľa lepší výsledok svojho diela. To znamená, že Boh sústavne koná dielo medzi ľuďmi na základe ich súčasného stavu v danom čase. Vykonáva každý krok svojho diela podľa skutočného stavu ľudí. Celé stvorenie je v Jeho rukách. Ako by ich mohol nepoznať? Boh vykonáva ďalší krok diela, ktoré by sa malo konať vždy a všade v súlade so stavom ľudí. Toto dielo nebolo v žiadnom prípade plánované tisíce rokov vopred – to je ľudská predstava! Boh koná pozorujúc účinky svojho diela a jeho dielo sa neustále prehlbuje a rozvíja. Vždy si pozrie výsledky svojho diela a potom uskutoční ďalší krok diela. Využíva veľa vecí na postupný prechod a na to, aby časom ľuďom zviditeľnil svoje nové dielo. Tento spôsob práce môže uspokojiť potreby ľudí, pretože Boh pozná ľudí až príliš dobre. Takto vykonáva svoje dielo z neba. Podobne aj vtelený Boh koná svoje dielo rovnakým spôsobom, robí opatrenia a pracuje medzi ľuďmi podľa skutočných okolností. Nič z Jeho diela nebolo usporiadané pred stvorením sveta ani nebolo vopred precízne naplánované. Dvetisíc rokov po stvorení sveta Jahve videl, že ľudstvo sa skazilo, a preto použil ústa proroka Izaiáša, aby predpovedal, že po skončení Veku zákona Jahve vykoná svoje dielo vykúpenia ľudstva vo Veku milosti. To bol, samozrejme, Jahveho plán, ale tento plán bol vytvorený aj na základe okolností, ktoré v tom čase vnímal. Celkom isto Mu to nenapadlo hneď po stvorení Adama. Izaiáš iba vyslovil proroctvo, ale Jahve sa na toto dielo vo Veku zákona vopred nepripravil. Skôr ho len uviedol do pohybu na začiatku Veku milosti, keď sa posol zjavil v Jozefovom sne, aby ho osvietil posolstvom, že Boh sa stane telom, a až potom sa začalo jeho dielo vtelenia. Boh sa nepripravoval, ako si ľudia predstavujú, na svoje dielo vtelenia hneď po stvorení sveta. Bolo to rozhodnuté len na základe stupňa, do ktorého sa ľudstvo vyvinulo, a štádia Jeho vojny proti satanovi.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Mal by si vedieť, ako sa celé ľudstvo vyvíjalo až do súčasnosti

291. Celé Božie riadenie je rozdelené do troch etáp, pričom v každej etape sa na človeka kladú primerané požiadavky. Okrem toho, ako veky plynú a postupujú, Božie požiadavky na celé ľudstvo sú stále vyššie. Dielo Božieho riadenia takto postupne dosahuje svoj vrchol, až pokým človek neuzrie skutočnosť „zjavenia slova v tele“ a takto sa požiadavky na človeka, ako aj požiadavky na jeho podávanie svedectva, ešte zvýšia. Čím viac je človek schopný naozaj spolupracovať s Bohom, tým viac slávy sa Bohu dostáva. Spolupráca človeka je svedectvom, ktoré sa od neho vyžaduje, a svedectvo, ktoré podáva, je praktizovaním človeka. Preto to, či Božie dielo môže alebo nemôže mať želaný účinok a či môže alebo nemôže jestvovať pravdivé svedectvo, sú aspekty nerozlučne spojené so spoluprácou a svedectvom človeka. Keď sa dielo dokončí, to znamená, keď sa celé Božie riadenie zavŕši, od človeka sa bude požadovať, aby podával vyššie svedectvo. Keď následne Boh dokoná svoje dielo, praktizovanie a vstup človeka dosiahnu zenit. V minulosti sa od človeka vyžadovalo, aby dodržiaval zákon a prikázania, a aby bol trpezlivý a pokorný. Teraz sa od neho vyžaduje, aby poslúchal všetky Božie opatrenia a prechovával k Bohu tú najvyššiu lásku, a nakoniec, aby Ho aj napriek súženiu stále miloval. Tri spomínané etapy predstavujú požiadavky, ktoré Boh na človeka kladie, krok za krokom počas celého trvania Jeho riadenia. Každá etapa Božieho diela ide viac do hĺbky ako tá posledná a v každej etape sú požiadavky na človeka hlbšie ako tie predchádzajúce, čím sa postupne formuje celé Božie riadenie. Práve preto, že sú požiadavky na človeka stále vyššie, sa ľudská povaha stále viac približuje štandardom požadovaným Bohom. Až potom sa celé ľudstvo začne postupne odkláňať od vplyvu satana, až dokým sa Božie dielo úplne nezavŕši a celé ľudstvo nebude zachránené pred vplyvom satana. Keď ten čas nadíde, dielo Boha dosiahne svoj koniec a spolupráca človeka s Bohom na dosiahnutí zmien v jeho povahe pominie, celé ľudstvo bude žiť v Božom svetle a od tohto momentu už viac nebude žiadnej vzdorovitosti ani odporu voči Bohu. Boh takisto nebude klásť na človeka žiadne požiadavky a spolupráca medzi človekom a Bohom bude harmonickejšia, taká, ktorá bude spoločným životom človeka a Boha, životom, ktorý príde po úplnom ukončení Božieho riadenia a po Jeho úplnej záchrane človeka z pazúrov satana. Tí, ktorí nedokážu bedlivo nasledovať Božie kroky, nebudú schopní dosiahnuť takýto život. Spustia sa do tmy, kde budú nariekať a škrípať zubami – to sa stane ľuďom, ktorí v Boha veria, ale nenasledujú Ho, ktorí v Neho veria, ale neprejavujú poslušnosť celému Jeho dielu. Keďže človek verí v Boha, musí bedlivo nasledovať Jeho kroky, krok za krokom, čo znamená, že by mal „všade nasledovať stopy baránka“. Len takíto ľudia hľadajú pravú cestu, len oni poznajú dielo Ducha Svätého. Ľudia, ktorí sa otrocky riadia slovami a učeniami sú tí, ktorí boli vyhnaní dielom Ducha Svätého. Boh začne vykonávať nové dielo v každom období a v každom období bude medzi ľuďmi nový začiatok. Ak sa ľudia budú riadiť len pravdami, ktoré platia, iba na jeden z týchto vekov, ako napríklad „Jahve je Boh“ a „Ježiš je Kristus“, potom nikdy neudržia krok s dielom Ducha Svätého a nikdy nebudú schopní získať Jeho dielo.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Božie dielo a praktizovanie človeka

292. Boh sám prichádza, aby začal vek, a Boh sám prichádza, aby tento vek ukončil. Človek nie je schopný vykonať dielo započatia a ukončenia veku. Ak by Ježiš po svojom príchode nedoviedol Jahveho dielo do konca, potom by to bol dôkaz, že bol len človekom a nebol schopný reprezentovať Boha. Práve preto, že Ježiš prišiel a ukončil Jahveho dielo, pokračoval v Jeho diele a navyše vykonal svoje vlastné, nové dielo, to dokazuje, že to bol nový vek a že Ježiš bol sám Boh. Vykonávali dve zreteľne odlišné fázy diela. Jedna fáza sa vykonávala v chráme a druhá mimo chrámu. Jedna fáza spočívala vo vedení spôsobu života človeka podľa zákona a druhá v prinášaní obety za hriech. Tieto dve fázy diela sa výrazne líšili; to oddeľuje nový vek od starého a je úplne správne tvrdiť, že ide o dva rôzne veky. Miesto Ich diela bolo iné, obsah Ich diela bol iný a cieľ Ich diela bol iný. Ako také ich možno rozdeliť na dva veky: Nový a Starý zákon, teda na nový a starý vek. Keď Ježiš prišiel, nevošiel do chrámu, čo dokazuje, že Jahveho vek sa skončil. Nevstúpil do chrámu, pretože Jahveho dielo v chráme sa skončilo a nebolo ho potrebné vykonať znova, čo by znamenalo zopakovať ho. Iba tým, že opustil chrám, začal nové dielo a nastúpil novú cestu mimo chrámu, mohol priviesť Božie dielo k zenitu. Keby nebol vyšiel z chrámu, aby konal svoje dielo, Božie dielo by bolo stagnovalo na základoch chrámu a nikdy by nedošlo k novým zmenám. A tak, keď Ježiš prišiel, nevstúpil do chrámu a nekonal svoje dielo v chráme. Vykonával ho mimo chrámu, viedol učeníkov a slobodne sa pustil do svojho diela. Keď Boh odišiel z chrámu, aby konal svoje dielo, znamenalo to, že Boh má nový plán. Jeho dielo sa malo konať mimo chrámu a malo to byť nové dielo, ktoré nebolo obmedzené v spôsobe jeho vykonávania. Hneď ako prišiel Ježiš, ukončil Jahveho dielo počas starozákonného veku. Hoci sa nazývali dvoma rôznymi menami, bol to ten istý Duch, ktorý uskutočňoval obe fázy diela, a dielo, ktoré sa konalo, bolo nepretržité. Keďže meno a obsah diela boli odlišné, odlišný bol aj vek. Keď prišiel Jahve, bol to Jahveho vek, a keď prišiel Ježiš, bol to Ježišov vek. A tak s každým príchodom sa Boh nazýva jedným menom, predstavuje jeden vek a začína novú cestu; a na každej novej ceste prijíma nové meno, čo poukazuje na fakt, že Boh je vždy nový a nikdy nie starý a že Jeho dielo nikdy neprestáva napredovať. Dejiny a Božie dielo vždy napredujú. Aby Jeho šesťtisícročný plán riadenia dosiahol svoj koniec, musí stále napredovať. Každý deň musí vykonať nové dielo, každý rok musí vykonať nové dielo; musí začať nové cesty, začať nové epochy, začať nové a väčšie dielo a spolu s nimi priniesť nové mená a nové dielo. V každom okamihu Duch Boží koná nové dielo, nikdy sa nepridŕža starých metód alebo pravidiel. Ani Jeho dielo sa nikdy nezastavilo, ale každým okamihom sa uskutočňuje. … Od Jahveho diela k Ježišovmu a od Ježišovho diela k dielu súčasnej fázy tieto tri fázy pokrývajú v súvislej línii celú škálu Božieho riadenia a všetky sú dielom jedného Ducha. Boh od stvorenia sveta vždy riadil ľudstvo. On je začiatok a koniec, On je prvý a posledný, On je ten, kto začína vek, a ten, kto ho končí. Tri fázy diela v rôznych vekoch a na rôznych miestach sú nepochybne dielom jedného Ducha. Všetci, ktorí tieto tri fázy oddeľujú, stoja v opozícii voči Bohu. Teraz je vhodné, aby si pochopil, že celé dielo od prvej fázy až po dnešok je dielom jedného Boha, dielom jedného Ducha. O tom nemožno pochybovať.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vízia Božieho diela (3)

293. Keď Pán Ježiš prišiel, použil svoje praktické činy, aby ľuďom povedal, že Boh opustil Vek zákona a začal nové dielo a že toto nové dielo si nevyžaduje, aby ľudia svätili sobotu. To, že sa Boh zbavil obmedzení sobotného dňa, bolo len akýmsi predkrmom Jeho nového diela. Skutočné a veľké dielo malo ešte len prísť. Keď Pán Ježiš začal vykonávať svoje dielo, vymanil sa z „pút“ Veku zákona a prelomil jeho ustanovenia a princípy. Nebolo v Ňom ani stopy po ničom, čo by súviselo so zákonom. Naveky ho odvrhol a už ho viac nedodržiaval a ani od ľudstva už jeho dodržiavanie nevyžadoval. Tu teda vidíš, ako Pán Ježiš v sobotu išiel cez obilné polia, a že neodpočíval. Bol vonku a pracoval, neoddychoval. Toto Jeho konanie bolo pre predstavy ľudí šokom a povedalo im, že už viac nežije podľa zákona, zbavil sa obmedzení soboty a pred ľudstvom sa zjavil v novom obraze, s novým spôsobom práce. Tento Jeho čin ľuďom povedal, že so sebou priniesol nové dielo – dielo, ktoré sa začalo vymanením spod zákona a odklonom od soboty. Keď Boh vykonával toto nové dielo, už viac nelipol na minulosti, už sa netrápil ustanoveniami Veku zákona. Ani Jeho dielo v predchádzajúcom veku Ho neovplyvnilo. Namiesto toho v sobotu pracoval ako v ktorýkoľvek iný deň a keď boli Jeho učeníci v sobotu hladní, mohli si odtrhnúť kukuričné klasy. Toto všetko bolo v očiach Boha úplne normálne. Pre Boha je prípustné mať pre veľké množstvo diela, ktoré chce vykonať, a nové slová, ktoré chce povedať, nový začiatok. Keď začne niečo nové, nespomína svoje predchádzajúce dielo ani nepokračuje v jeho vykonávaní. Keďže Boh má počas konania diela svoje princípy, keď chce začať nové dielo, je to vtedy, keď chce ľudstvo priviesť do novej etapy svojho diela a keď sa Jeho dielo dostane do vyššej fázy. Ak budú ľudia naďalej konať podľa starých prísloví a ustanovení alebo sa ich ďalej pevne držať, nebude si to pamätať ani to neschváli. Je to preto, lebo už začal nové dielo a vstúpil do novej fázy svojho diela. Keď začne vykonávať nové dielo, zjaví sa ľudstvu v úplne novom obraze, z úplne nového uhla a úplne novým spôsobom, takže ľudia môžu vidieť odlišné aspekty Jeho povahy a to, čo má a čím je. Toto je jeden z cieľov Jeho nového diela. Boh nelipne na starých veciach ani nechodí po vychodených cestách. Keď pracuje a hovorí, nie je plný zákazov, ako si to ľudia predstavujú. V Bohu je všetko slobodné a uvoľnené, nie sú v Ňom žiadne zákazy, žiadne obmedzenia – ľudstvu prináša voľnosť a oslobodenie. Je živým Bohom, Bohom, ktorý naozaj a skutočne existuje. Nie je bábkou ani hlinenou figúrkou a je úplne iný ako modly, ktoré ľudia uctievajú a velebia. Je živý a energický a všetko, čo Jeho slová ľudstvu prinášajú, je život a svetlo, voľnosť a oslobodenie, pretože On je pravda, život a cesta – v žiadnom Jeho diele Ho nič neobmedzuje. Je jedno, čo ľudia hovoria a ako Jeho nové dielo vnímajú alebo hodnotia, svoje dielo bude vykonávať bez pochybností. Nebude sa trápiť tým, aké má niekto predstavy, alebo že ukazuje prstom na Jeho dielo a slová, a dokonca ani silným vzdorom a odporom ľudí k Jeho novému dielu. Žiadne stvorenie nemôže použiť ľudský rozum ani predstavivosť, poznanie či morálku na zmeranie alebo určenie toho, čo Boh robí, ani na poškodenie, vyrušenie alebo sabotovanie Jeho diela. V Jeho diele ani v tom, čo robí, nie sú žiadne zákazy, a žiadny človek, udalosť ani vec to neobmedzí a nevyrušia to žiadne nepriateľské sily. Pokiaľ ide o Jeho nové dielo, je kráľom, ktorý vždy víťazí, a všetky nepriateľské sily, herézy a omyly ľudstva sú pošliapané pod Jeho nohami. Nezáleží na tom, ktorú novú etapu svojho diela vykonáva, toto veľké dielo sa v každom prípade bude rozvíjať a rozširovať medzi ľuďmi a určite bude vykonané bez prekážok v celom vesmíre, až kým nebude dokončené. Toto je Božia všemohúcnosť a múdrosť, Jeho autorita a moc.

Slovo, zv. II: O poznávaní Boha. Božie dielo, Božia povaha a samotný Boh III

294. Boh hovorí svoje slová a koná svoje dielo podľa rôznych vekov a v rôznych vekoch hovorí rôzne slová. Boh sa neriadi pravidlami, neopakuje to isté dielo ani nepociťuje nostalgiu za tým, čo bolo v minulosti. Je to Boh, ktorý je vždy nový a nikdy nie starý a každý deň hovorí nové slová. Mal by si dodržiavať to, čo by sa malo dodržiavať dnes. Je to zodpovednosť a povinnosť človeka. Je veľmi dôležité, aby sa praktický život zameral na Božie svetlo a slová v súčasnosti. Boh sa neriadi pravidlami a dokáže hovoriť z mnohých rôznych uhlov pohľadu, aby jasne ukázal svoju múdrosť a všemohúcnosť. Nezáleží na tom, či hovorí z perspektívy Ducha, človeka alebo tretej osoby – Boh je vždy Boh a nemôžeš povedať, že nie je Boh z pohľadu človeka, z ktorého Boh hovorí. Medzi niektorými ľuďmi sa objavili predstavy ako dôsledok rôznych pohľadov, z ktorých Boh hovorí. Títo ľudia nepoznajú Boha a Jeho dielo. Keby Boh hovoril vždy z jedného pohľadu, vari by človek nestanovil pravidlá o Bohu? Mohol by Boh dovoliť, aby človek takto konal? Bez ohľadu na to, z akého pohľadu Boh hovorí, má na to dôvody. Keby Boh vždy hovoril z pohľadu Ducha, dokázal by si sa s Ním rozprávať? Preto niekedy hovorí v tretej osobe, aby ti dal svoje slová a usmernil ťa v realite. Všetko, čo Boh robí, je primerané. Skrátka, všetko robí Boh a nemal by si o tom pochybovať. On je Boh, a teda bez ohľadu na to, z akého pohľadu hovorí, vždy bude Bohom. To je nemenná pravda. Nech pôsobí akokoľvek, stále je Bohom a Jeho podstata sa nezmení! Peter tak miloval Boha a bol človekom podľa Božieho srdca, ale Boh ho neoznačoval za Pána alebo Krista, pretože podstata bytia je taká, aká je a tá sa nikdy nemôže zmeniť. Boh sa vo svojom diele neriadi pravidlami, ale používa rôzne metódy, aby bolo Jeho dielo účinné a aby sa prehĺbilo poznanie človeka o Ňom. Každá Jeho metóda pôsobenia pomáha človeku poznať Ho a je na to, aby sa človek zdokonalil. Bez ohľadu na to, akú metódu pôsobenia používa, každá z nich je na to, aby budovala človeka a zdokonalila ho. Hoci niektorá z metód Jeho pôsobenia môže trvať veľmi dlho, je to preto, aby sa v človeku utvrdila viera v Neho. Preto by v tvojom srdci nemali byť žiadne pochybnosti. To všetko sú kroky Božieho diela a musíte ich poslúchať.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Božie slovo dosiahne všetko

295. Vtelený Boh posledných dní prišiel najmä preto, aby hovoril svoje slová, aby vysvetlil všetko, čo je potrebné pre život človeka, aby poukázal na to, do čoho by mal človek vstúpiť, aby ukázal človeku Božie skutky a ň múdrosť, všemohúcnosť a zázračnosť Boha. Prostredníctvom mnohých spôsobov, ktorými Boh hovorí, človek pozoruje Božiu zvrchovanosť, Božiu veľkosť a, navyše, Božiu pokoru a skrytosť. Človek vidí, že Boh je najvyšší, ale že je pokorný a skrytý a môže sa stať najmenším zo všetkých. Niektoré z Jeho slov sú vyslovené priamo z pohľadu Ducha, niektoré priamo z pohľadu človeka a niektoré z pohľadu tretej osoby. V tom možno vidieť, že spôsoby konania Božieho diela sú veľmi pestré, a práve prostredníctvom slov to Boh umožňuje človeku vidieť. Božie dielo počas posledných dní je normálne aj reálne, a preto je ľudstvo v posledných dňoch vystavené najväčšej zo všetkých skúšok. Vzhľadom k normálnosti a realite Boha všetci ľudia pristúpili na túto skúšku. To, že človek upadol do Božej skúšky, je spôsobené normálnosťou a realitou Boha. Počas Ježišovho veku neexistovali žiadne predstavy ani skúšky. Pretože bola väčšina diela, ktoré Ježiš vykonával, v súlade s ľudskými predstavami, ľudia Ho nasledovali a nemali o Ňom žiadne predstavy. Súčasné skúšky sú tými najťažšími, akým človek kedy čelil, a keď sa hovorí, že títo ľudia vyšli z veľkého súženia, hovorí sa o tomto súžení. Dnes Boh hovorí, aby v týchto ľuďoch vyvolal vieru, lásku, prijatie utrpenia a poslušnosť. Slová, ktoré vyslovil vtelený Boh posledných dní, sú vyslovené v súlade s prirodzenosťou-podstatou človeka, so správaním človeka a s tým, do čoho by mal človek dnes vstúpiť. Jeho slová sú reálne a normálne: Nehovorí o zajtrajšku, ani sa nepozerá späť na včerajšok. Hovorí len o tom, čo by sa malo prijať, uviesť do praxe a pochopiť dnes. Ak by sa počas dnešných dní objavil človek, ktorý by bol schopný ukazovať znamenia a zázraky, vyháňať démonov, uzdravovať chorých a robiť mnohé divy, a ak by tento človek tvrdil, že je Ježiš, ktorý prišiel, potom by to bol podvodník vyprodukovaný zlými duchmi, ktorí napodobňujú Ježiša. Pamätajte! Boh neopakuje to isté dielo. Ježišova etapa práce už bola dokončená a Boh už túto etapu nikdy znova nezapočne. Božie dielo je nezlučiteľné s predstavami človeka; napríklad Starý zákon predpovedal príchod Mesiáša a výsledkom tohto proroctva bol Ježišov príchod. Keďže sa to už stalo, bolo by nesprávne, aby prišiel ďalší Mesiáš. Ježiš už raz prišiel a bolo by nesprávne, keby prišiel aj tentoraz. Pre každý vek existuje jedno meno a každé meno obsahuje charakteristiku daného veku. V predstavách človeka musí Boh vždy ukazovať znamenia a zázraky, musí vždy uzdravovať chorých a vyháňať démonov a vždy musí byť ako Ježiš. Tentoraz však Boh taký vôbec nie je. Ak by Boh počas posledných dní stále ukazoval znamenia a zázraky a stále by vyháňal démonov a uzdravoval chorých, ak by robil presne to isté ako Ježiš, potom by Boh opakoval to isté dielo a Ježišovo dielo by nemalo žiaden význam či hodnotu. Boh teda vykonáva v každom veku jednu etapu diela. Akonáhle niektorú etapu svojho diela dokončí, čoskoro ju napodobnia zlí duchovia a keď satan začne kráčať Bohu v pätách, Boh zmení postup. Keď Boh dokončí jednu etapu svojho diela, napodobňujú ho zlí duchovia. V tomto musíte mať jasno. Prečo je dnešné Božie dielo iné ako dielo Ježišovo? Prečo Boh dnes neukazuje znamenia a zázraky, nevyháňa démonov a neuzdravuje chorých? Pokiaľ by bolo Ježišovo dielo rovnaké ako dielo konané počas Veku Zákona, mohol by Ježiš reprezentovať Boha Veku Milosti? Mohol by dokončiť dielo ukrižovania? Keby, ako vo Veku zákona, Ježiš vošiel do chrámu a zachovával šabat, potom by Ho nikto neprenasledoval a všetci by Ho prijali. Ak by to tak bolo, mohol byť ukrižovaný? Mohol by dokončiť dielo vykúpenia? Aký zmysel by malo, keby vtelený Boh posledných dní ukazoval znamenia a zázraky, ako to robil Ježiš? Iba ak Boh počas posledných dní vykoná ďalšiu časť svojho diela, tú, ktorá predstavuje časť Jeho plánu riadenia, môže človek získať hlbšie poznanie Boha, a len potom môže byť Boží plán riadenia dokončený.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Poznanie dnešného Božieho diela

296. V posledných dňoch Boh zásadne používa slovo, aby človeka zdokonalil. Nepoužíva znamenia a zázraky na to, aby človeka utláčal alebo presviedčal. To nemôže jasne ukázať Božiu moc. Keby Boh iba ukazoval znamenia a zázraky, potom by nebolo možné objasniť Božiu realitu, a teda ani zdokonaliť človeka. Boh človeka nezdokonaľuje znameniami a zázrakmi, ale používa slovo na to, aby človeka napojil a viedol ho ako pastier. Potom bude človek úplne poslušný a bude poznať Boha. To je cieľom diela, ktoré koná a slov, ktoré hovorí. Boh nepoužíva metódu ukazovania znamení a zázrakov, aby zdokonalil človeka – používa slová a mnoho rôznych metód pôsobenia, aby človeka zdokonalil. Či už ho zušľachťuje, alebo sa ním zapodieva, upravuje ho alebo mu poskytne slová, Boh hovorí z mnohých rôznych hľadísk, aby zdokonalil človeka a dal mu lepšie poznať Božie dielo, múdrosť a úžasnosť. Keď bude človek úplným v čase, keď Boh ukončí vek v posledných dňoch, potom bude schopný vidieť znamenia a zázraky. Keď spoznáš Boha a budeš schopný poslúchať Ho bez ohľadu na to, čo urobí, už o Ňom nebudeš mať žiadne predstavy, keď uvidíš znamenia a zázraky. Teraz si skazený a nedokážeš úplne poslúchať Boha – myslíš si, že si v tomto stave spôsobilý vidieť znamenia a zázraky? Keď Boh ukazuje znamenia a zázraky, je to vtedy, keď človeka trestá a keď sa mení vek, a tiež vtedy, keď sa vek končí. Keď Boh koná svoje dielo, obyčajne neukazuje znamenia a zázraky. Ukazovať znamenia a zázraky je preňho smiešne jednoduché, ale to nie je princíp Božieho pôsobenia ani cieľ Božieho riadenia človeka. Keby človek videl znamenia a zázraky a keby sa človeku zjavilo Božie duchovné telo, neuverili by azda v Boha všetci ľudia? Už som povedal, že skupina premožiteľov príde z východu. Sú to premožitelia, ktorí prichádzajú z prostredia veľkého súženia. Čo sa myslí pod týmito slovami? To, že títo ľudia, ktorí boli získaní, skutočne poslúchli až po tom, čo podstúpili súd a napomínanie, pracovalo sa s nimi a prešli zmenami a všetkými spôsobmi zušľachťovania. Viera týchto ľudí nie je nejasná a abstraktná, ale skutočná. Nevideli žiadne znamenia a zázraky ani žiadne divy. Nehovoria o zložitých slovách a učeniach ani o hlbokých poznatkoch. Namiesto toho majú skutočnosť a Božie slová a pravé poznanie Božej reality. Nie je táto skupina schopnejšia objasniť Božiu moc? Božie dielo v posledných dňoch je skutočným dielom. Počas Ježišovho veku Boh neprišiel zdokonaliť človeka, ale vykúpiť ho, a preto urobil niektoré zázraky, aby Ho ľudia nasledovali. V zásade totiž prišiel dokončiť dielo ukrižovania a ukazovanie znamení nebolo súčasťou diela Jeho služby. Takéto znamenia a zázraky boli dielom, ktoré sa konalo preto, aby Jeho dielo bolo účinné. Bolo to dielo navyše a nepredstavovalo dielo celého veku. Počas Starého zákona, Veku Zákona Boh tiež ukazoval niektoré znamenia a zázraky – ale dielo, ktoré Boh koná dnes, je skutočným dielom a teraz by znamenia a zázraky rozhodne neukazoval. Keby ich ukazoval, Jeho skutočné dielo by bolo uvrhnuté do zmätku a On by už nemohol pokračovať v konaní diela. Ak by Boh povedal, že použije slovo, aby zdokonalil človeka, ale zároveň by ukázal znamenia a zázraky, bolo by potom zrejmé, či v Neho človek skutočne verí alebo nie? Boh teda niečo také nerobí. V človeku je príliš veľa náboženstva. Boh prišiel počas posledných dní preto, aby z človeka vyhnal všetky náboženské predstavy a nadprirodzené veci a dal mu spoznať Božiu realitu. Prišiel odstrániť obraz Boha, ktorý je abstraktný a vymyslený – obraz Boha, ktorý, inak povedané, vôbec neexistuje. A tak je teraz pre teba dôležité len to, aby si poznal skutočnosť. Pravda je nadradená všetkému. Koľko je dnes v teba pravdy? Je všetko, čo ukazuje znamenia a zázraky, Boh? Aj zlí duchovia môžu ukazovať znamenia a zázraky. Sú všetci Bohom? Vo svojej viere v Boha človek hľadá pravdu a to, o čo sa usiluje, je život, a nie znamenia a zázraky. To by malo byť cieľom všetkých, ktorí veria v Boha.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Božie slovo dosiahne všetko

297. Jahveho dielo bolo stvorenie sveta. Bol to začiatok. Táto fáza diela je koniec diela, jeho uzatvorenie. Božie dielo sa na začiatku uskutočňovalo medzi vyvolenými Izraelitmi a bol to začiatok novej epochy na najsvätejšom zo všetkých miest. Posledná fáza diela sa uskutočňuje v najnečistejšej zo všetkých krajín, aby súdila svet a ukončila vek. Božie dielo sa v prvej fáze uskutočňovalo na najkrajšom zo všetkých miest a posledná fáza sa uskutočňuje na tom najtemnejšom. Temnota bude vyhnaná, svetlo príde a všetci ľudia budú podmanení. Keď budú ľudia na tomto najnečistejšom a najtemnejšom zo všetkých miest podmanení a všetci obyvatelia uznajú, že existuje Boh, ktorý je pravým Bohom, a každý človek o tom bude úplne presvedčený, potom sa táto skutočnosť použije na vykonanie diela podmanenia v celom vesmíre. Táto fáza diela je symbolická: keď sa dokončí dielo tohto veku, dielo šesťtisícročného riadenia sa úplne skončí. Len čo budú podmanení tí, ktorí sa nachádzajú na najtemnejších miestach, je samozrejmé, že to tak bude aj všade inde. Len dielo podmanenia Číny nesie zmysluplnú symboliku. Čína stelesňuje všetky sily temnoty a jej obyvatelia predstavujú všetkých, ktorí sú z tela, zo satana a z mäsa a krvi. Práve čínsky ľud bol najviac skazený veľkým červeným drakom a má najsilnejší odpor voči Bohu. Jeho ľudská prirodzenosť je tá najprízemnejšia a najnečistejšia; je archetypom celého skazeného ľudstva. To neznamená, že ostatné krajiny nemajú žiadne problémy. Ľudské predstavy sú všetky rovnaké a hoci ľudia v týchto krajinách môžu mať dobrú kvalitu, ak nepoznajú Boha, potom to musí byť tak, že sa Mu stavajú na odpor. Prečo sa aj Židia stavali proti Bohu a vzdorovali Mu? Prečo sa Mu postavili na odpor aj farizeji? Prečo Judáš zradil Ježiša? Mnohí z učeníkov v tej dobe Ježiša nepoznali. Prečo po Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní ľudia v Neho ešte neuverili? Nie je neposlušnosť všetkých ľudí rovnaká? Ide len o to, že ľudia v Číne sú dávaní za príklad a keď budú podmanení, stanú sa exemplárnym príkladom a vzorom. Budú slúžiť ako odkaz pre ostatných. Prečo som vždy hovoril, že ste len doplnkom Môjho plánu riadenia? Práve v ľude Číny sa najplnšie prejavuje skazenosť, nečistota, nespravodlivosť, odpor a vzbura a odhaľujú sa vo všetkých svojich rozmanitých podobách. Na jednej strane sa prejavujú slabou kvalitou, na druhej sú ich životy a zmýšľanie zaostalé. Ich zvyky, sociálne prostredie, rodina, v ktorej sa narodili – všetko je biedne a najzaostalejšie. Aj ich postavenie je nízke. Dielo na tomto mieste je symbolické a keď sa v plnej miere vykoná skúšobná fáza, následné Božie dielo bude oveľa jednoduchšie. Ak sa podarí dokončiť tento krok diela, potom nasledujúci bude samozrejmosťou. Keď sa tento krok diela dokončí, v plnej miere sa dosiahne veľký úspech a dielo podmanenia celého vesmíru sa úplne ukončí.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Vízia Božieho diela (2)

298. Z tejto skupiny ľudí Boh spravil stredobod svojho diela v celom vesmíre. Obetoval za vás všetku krv svojho srdca, znovu získal a dal vám všetky diela Ducha v celom vesmíre. Ste teda šťastlivci. Okrem toho preniesol svoju slávu z Izraela, zo svojho vyvoleného ľudu, na vás a prostredníctvom vás naplno zjaví zámer svojho plánu. Práve vy teda dostanete Božie dedičstvo, a čo viac, vy ste dedičmi Božej slávy. Možno si všetci pamätáte tieto slová: „Lebo naše ľahké súženie, ktoré je len na chvíľu, nám prinesie omnoho väčšiu a večnú slávu.“ Určite ste už všetci počuli tieto slová, ale nikto z vás nechápal ich pravý význam. Dnes už dôkladne chápete, čo skutočne znamenajú. Tieto slová Boh naplní v posledných dňoch. Naplnia sa u tých, ktorí boli brutálne prenasledovaní veľkým červeným drakom v zemi, kde leží stočený. Veľký červený drak prenasleduje Boha a je Jeho nepriateľom. A preto tí, ktorí veria v Boha, sú v tejto zemi ponižovaní a utláčaní. A tak sa tieto slová naplnia práve vo vás, v tejto skupine ľudí. Celé Božie dielo veľmi sťažuje to, že Boh ho koná v zemi, ktorá sa proti Nemu vzpiera. Naplnenie mnohých Jeho slov si vyžaduje čas. Jeho slová tak ľudí zušľachťujú, čo je tiež súčasťou utrpenia. Pre Boha je nesmierne ťažké konať svoje dielo v krajine veľkého červeného draka. Ale práve cez tieto ťažkosti Boh koná jednu časť svojho diela: prejavuje svoju múdrosť a svoje úžasné skutky a využíva túto príležitosť, aby túto skupinu ľudí urobil celistvou. Práve prostredníctvom utrpenia ľudí, cez ich kvalitu a celú satanskú povahu ľudí tejto špinavej zeme Boh koná svoje dielo očistenia a dobývania, aby bol oslávený a aby získal tých, ktorí budú svedčiť o Jeho skutkoch. To je celý význam všetkých obetí, ktoré Boh urobil pre túto skupinu ľudí. To znamená, že práve cez tých, ktorí sa mu vzpierajú, Boh koná svoje dielo podmanenia a len tak sa môže prejaviť veľká Božia moc. A teda len tí, ktorí žijú v poškvrnenej zemi, sú hodní zdediť Božiu slávu. Len tak sa môže ukázať veľká Božia moc. Preto sa Božia sláva získava z poškvrnenej zeme a cez tých, čo v nej žijú. Taká je Božia vôľa. Aj Ježišovo dielo sa prejavilo takto: slávu mohol získať len medzi farizejmi, ktorí Ho prenasledovali. Keby nebolo prenasledovania farizejmi a Judášovej zrady, Ježiš by nebol zosmiešňovaný ani ohováraný. A už vôbec by nebol ukrižovaný a nemohol by teda získať slávu. Boh získava slávu a tých, ktorých chce prijať, tam, kde koná, v každom veku, v tele človeka. Taký je Boží plán a také je Božie riadenie.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Je Božie dielo také jednoduché, ako si človek predstavuje?

299. V Božom pláne, ktorý trvá niekoľko tisíc rokov, prebiehajú v tele človeka dve časti diela: prvá je dielo ukrižovania, za ktoré získava slávu, druhá je dielo podmanenia a zdokonalenia v posledných dňoch, za ktoré získava slávu. Také je Božie riadenie. Nepovažujte teda Božie dielo ani Božie poverenie za niečo jednoduché. Vy všetci ste dedičmi omnoho väčšej a večnej Božej slávy, ako to Boh zámerne ustanovil. Z týchto dvoch častí Jeho slávy sa jedna prejavuje vo vás. Daroval vám celú jednu časť svojej slávy, aby bola vaším dedičstvom. Takto vás Boh povyšuje, takýto plán určil už dávno. Veď Boh vykonal v krajine, kde žije veľký červený drak, také veľké dielo, že keby sa toto dielo uskutočnilo inde, dávno by prinieslo veľa ovocia a človek by ho ochotne prijal. Toto dielo by duchovní Západu, ktorí veria v Boha, prijali veľmi ľahko, keďže už boli svedkami Ježišovho diela. Preto Boh nemôže svoje dielo slávy vykonať inde. Tam, kde dielo ľudia podporujú a národy ho uznávajú, Božia sláva sa nemôže uchytiť. Práve v tom spočíva mimoriadny význam tejto časti diela v tejto krajine. Medzi vami nie je ani jeden človek, ktorý by bol chránený zákonom. Namiesto toho vás zákon trestá. Ešte väčším problémom je, že vám nikto nerozumie – vaši príbuzní, vaši rodičia, vaši priatelia ani vaši kolegovia, nikto z nich vám nerozumie. Keď vás Boh opustí, je nemožné, aby ste ďalej žili na zemi. Ľudia však aj tak neznesú byť ďaleko od Boha. A práve taký je význam Božieho podmanenia si človeka, taká je Božia sláva. Dnes ste dostali viac ako apoštoli a proroci vekov, dokonca viac ako Mojžiš a Peter. Požehnanie sa nedá získať za deň ani za dva, dá sa zaslúžiť len veľkou obetou. To znamená, že musíte mať lásku, ktorá bola zušľachtená, musíte mať veľkú vieru a musíte pochopiť mnoho právd, ako to od vás Boh vyžaduje. Okrem toho musíte čeliť spravodlivosti bez toho, aby ste boli vyhýbaví a nechali sa zastrašiť, a musíte mať srdcia milujúce Boha, ktoré budú rovnaké až do smrti. Musíte mať odhodlanie. Musíte zmeniť svoj postoj k životu, vaša skazenosť sa musí vyliečiť, musíte prijať všetko Božie ovládanie bez reptania a musíte byť poslušní až do smrti. Toto by ste mali dosiahnuť, toto je konečný zámer Božieho diela a toto Boh žiada od tejto skupiny ľudí. Ako vám dal, tak bude od vás žiadať a bude vám klásť primerané požiadavky. Nič, čo Boh robí, nie je bezdôvodné. To nám ukazuje, prečo Boh svojím dielom znova a znova stanovuje také prísne normy a požiadavky. Je to preto, aby vás naplnila viera v Neho. Všetko, čo Boh robí, je totiž len pre vaše dobro, aby ste boli hodní prijať Jeho dedičstvo. Nie je to kvôli Jeho vlastnej sláve, ale kvôli vašej spáse a kvôli zdokonaleniu tejto skupiny ľudí, ktorá tak veľmi trpela v poškvrnenej zemi. Mali by ste chápať Božiu vôľu. Preto vyzývam všetkých tých nevedomých ľudí, ktorí nemajú pochopenie ani rozum: nepokúšajte Boha a už viac nevzdorujte. Boh už podstúpil utrpenie, ktoré žiadny človek nikdy nezažil. Už dávno pretrpel ešte väčšie poníženie namiesto človeka. Čoho iného sa nemôžete vzdať? Čo môže byť dôležitejšie ako Božia vôľa? Čo môže byť vyššie ako Božia láska? Už tak je ťažké vykonávať Božie dielo v tejto poškvrnenej zemi. Ak človek ešte navyše vedome a úmyselne pácha priestupky, Božie dielo sa bude musieť oddialiť. To nikomu neslúži na úžitok, nie je to v záujme nikoho. Boh nie je viazaný časom, jedine Jeho dielo a sláva sú podstatné. Preto urobí všetko, čo je potrebné, bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať. Taká je Božia prirodzenosť: neodpočinie si, kým nedokončí svoje dielo. A to bude až vtedy, keď dosiahne druhú časť svojej slávy. Ak Boh nedokončí druhú časť svojho diela a nedosiahne slávu v celom vesmíre, Jeho deň nikdy nepríde, Jeho ruka nikdy neopustí Jeho vyvolený ľud, Jeho sláva nikdy nezostúpi na Izrael a Jeho plán sa nikdy neuskutoční. Mali by ste byť schopní vidieť Božiu vôľu a mali by ste chápať, že v Božom diele nejde len o stvorenie neba, zeme a všetkého. Jeho dnešným dielom je totiž premena tých, ktorí boli skazení, ktorí sú úplne otupení. Jeho dielom je očistenie tých, ktorých On stvoril, ale ktorých ovládol satan. Nejde teda len o stvorenie Adama či Evy, dokonca ani o stvorenie svetla či každej rastliny a zvieraťa. Boh očisťuje veci, ktoré boli poškvrnené satanom, a potom ich znovu získava. Všetky mu potom patria a stávajú sa Jeho slávou. Nie je to tak, ako si človek predstavuje, nejde len o stvorenie neba a zeme a všetkého, čo je v nich, ani o prekliatie satana až do bezodnej priepasti. Skôr je to dielo premeny človeka, premeny vecí, ktoré sú negatívne a Bohu nepatria, na veci, ktoré sú pozitívne a patria Mu. To je pravda, ktorá je podstatou tejto časti Božieho diela. Musíte to pochopiť a nepozerať na veci príliš zjednodušene. Božie dielo totiž nie je ako iné bežné dielo. Jeho veľkoleposť a múdrosť ďaleko presahujú ľudskú myseľ. Táto časť Božieho diela nie je o stvorení všetkých vecí, ale ani o ich zničení. Je to premena všetkého, čo stvoril, a očistenie všetkého, čo satan poškvrnil. Boh tu teda koná niečo veľké a to je celá podstata Jeho diela.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Je Božie dielo také jednoduché, ako si človek predstavuje?

300. Boh vykonáva riadenie ľudí tak, aby porazil satana. Tým, že satan kazí ľudí, ukončuje ich osud a vyrušuje Božie dielo. Na druhej strane, Božím dielom je spása ľudstva. Ktorý krok z diela, ktoré Boh koná, nie je určený na záchranu ľudstva? Ktorý krok nemá ľudí očistiť a prinútiť ich správať sa spravodlivo a žiť na obraz tých, ktorých možno milovať? Satan to však nerobí. Kazí ľudstvo a sústavne pracuje na skazení ľudstva v celom vesmíre. Boh, samozrejme, tiež koná svoje vlastné dielo, pričom nevenuje satanovi žiadnu pozornosť. Bez ohľadu na to, akú moc má satan, túto autoritu mu udelil Boh. Boh mu, pravda, jednoducho neudelil všetku svoju autoritu, a tak bez ohľadu na to, čo satan urobí, nikdy nemôže prekonať Boha a vždy bude v Božích rukách. Boh nezjavil žiaden zo svojich činov, keď bol v nebi. Satanovi udelil iba menšiu časť autority a dovolil mu, aby ovládal ostatných anjelov. Preto bez ohľadu na to, čo satan robí, nemôže prekročiť Božiu autoritu, pretože autorita, ktorú mu Boh pôvodne udelil, je obmedzená. Počas toho, ako Boh pracuje, satan vyrušuje. V posledných dňoch jeho vyrušovanie prestane; podobne bude aj Božie dielo zavŕšené a tí ľudia, ktorých chce Boh urobiť úplnými, budú urobení úplnými. Boh vedie ľudí pozitívne. Jeho život je živá voda, nesmierna a bezhraničná. Satan do určitej miery skazil človeka, no živá voda života nakoniec doplní človeka a satanovi nebude umožnené zasahovať a vykonávať svoje dielo. Boh si teda bude môcť týchto ľudí celkom získať. Dokonca aj teraz to satan stále odmieta prijať. Neustále sa stavia proti Bohu, no On tomu nevenuje žiadnu pozornosť. Boh povedal: „Zvíťazím nad všetkými satanovými temnými silami a nad všetkými temnými vplyvmi.“ To je dielo, ktorá sa má vykonať v telesnej podobe, a to je aj dôvod, prečo je vtelenie dôležité: znamená to dokončiť etapu diela porážky satana v posledných dňoch a odstrániť všetko, čo satanovi patrí. Božie víťazstvo nad satanom je nevyhnutné! Satan v skutočnosti zlyhal už dávno. Keď sa evanjelium začalo šíriť po krajine veľkého červeného draka, teda keď vtelený Boh započal svoje dielo a toto dielo sa dalo do pohybu, satan bol úplne porazený, pretože samotným účelom vtelenia bolo poraziť satana. Len čo satan videl, že Boh sa stal telom a začal vykonávať svoje dielo, ktoré žiadna sila nedokázala zastaviť, zostal pri pohľade na toto dielo v nemom úžase a už sa neodvážil robiť žiadne ďalšie zlo. Satan si najprv myslel, že aj on je obdarený nesmiernou múdrosťou a ďalej narúšal Božie dielo a vyrušoval ho. Nečakal však, že Boh sa opäť stane telom alebo že Boh popri svojom diele využije satanovu vzdorovitosť, aby slúžila ako zjavenie a súd pre ľudstvo, čím si podmaní ľudí a porazí satana. Boh je múdrejší ako satan a Jeho dielo ďaleko prevyšuje satana. Preto, ako som už predtým uviedol: „Dielo, ktoré konám, konám ako odpoveď na satanove úskoky. Na konci odhalím svoju všemohúcnosť a satanovu bezmocnosť.“ Boh bude konať svoje dielo v popredí, zatiaľ čo satan bude trieliť za ním, až kým nakoniec nebude zničený a ani nebude vedieť, čo ho zasiahlo! Pravdu si uvedomí až vtedy, keď už bude zničený a rozdrvený, a dovtedy už bude spálený v jazere ohňa. Nebude už potom definitívne presvedčený? Satan totiž už nebude mať žiadne ďalšie plány, ktoré by mohol podniknúť!

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Mal by si vedieť, ako sa celé ľudstvo vyvíjalo až do súčasnosti

301. V národe veľkého červeného draka som uskutočnil tú fázu diela, ktorá je pre ľudí nepochopiteľná a ktorá ich prinútila kývať sa vo vetre, pričom mnohých ticho unáša poryv vetra. To je tá skutočná „holohumnica“, ktorú sa chystám vyprázdniť. To je to, po čom túžim, a taký je aj Môj plán. Kým som konal svoje dielo, vkradli sa sem mnohí ničomníci, ale Ja sa neponáhľam, aby som ich vyhnal. Keď príde ten správny čas, rozoženiem ich. Až potom sa stanem prameňom života, aby tí, ktorí Ma skutočne milujú, mohli odo Mňa prijímať ovocie figovníkov a vôňu ľalií. V krajine, kde sa zdržiava satan, v krajine prachu, nezostáva čisté zlato, iba piesok, a tak, čeliac týmto okolnostiam, konám takúto etapu svojho diela. Mali by ste vedieť, že to, čo získam, je čisté, rýdze zlato, a nie piesok. Ako môžu ničomníci zostať v Mojom dome? Ako môžem dovoliť líškam, aby sa priživovali v Mojom raji? Používam všetky metódy, ktoré si len možno predstaviť, aby som tieto tvory vyhnal. Predtým, než sa vyjaví Moja vôľa, nikto netuší, čo sa chystám urobiť. Pri tejto príležitosti odháňam podliakov a nútim ich, aby odišli z Mojej prítomnosti. Takto naložím so zlosynmi, ale ešte príde deň, keď Mi budú slúžiť. Ľudia až priveľmi túžia po požehnaniach, preto obraciam svoje telo a pohanom ukazujem svoju velebnú tvár, aby všetci ľudia mohli žiť vo vlastnom svete a súdiť samých seba, zatiaľ čo Ja budem ďalej hovoriť slová, ktoré mám hovoriť, a zaopatrovať ľudí tým, čo potrebujú. Keď prídu k rozumu, už dávno budem šíriť svoje dielo. Potom ľuďom vyjavím svoju vôľu a začnem s druhou časťou diela na ľuďoch. Všetkým umožním, aby Ma pozorne nasledovali, aby sa s Mojím dielom zosúladili a aby urobili všetko, čo je v ich silách, a spolu so Mnou vykonávali dielo, ktoré musím uskutočniť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Sedem hromobití – proroctvo o tom, že evanjelium o kráľovstve sa bude šíriť po celom vesmíre

302. V Mojom pláne satan po celý čas číhal na každom kroku a ako protipól Mojej múdrosti sa vždy snažil nájsť spôsoby a prostriedky, ako narušiť Môj pôvodný plán. Môžem však jeho prefíkaným plánom podľahnúť? Všetko na nebi aj na zemi Mi slúži. Mohlo by to byť so zákernými plánmi satana inak? Práve tu sa ukrýva Moja múdrosť; práve to je na Mojich skutkoch podivuhodné a presne to je základný princíp fungovania celého Môjho plánu riadenia. Ani počas obdobia budovania kráľovstva sa nevyhýbam satanovým ľstivým plánom, ale pokračujem v diele, ktoré musím uskutočniť. Spomedzi všetkých vecí vo vesmíre si ako svoj protipól vyberám skutky satana. Nie je to prejav Mojej múdrosti? Nie je to azda presne to, čo je na Mojom diele obdivuhodné? Pri príležitosti vstupu do Veku kráľovstva sa všetky veci na nebi a na zemi úplne premenia, oslavujú a radujú sa. Ste vy niečím iní? V koho srdci nie je sladkosť medu? Kto neprekypuje radosťou? Kto od radosti netancuje? Kto nehovorí slová chvály?

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 8. kapitola

303. Keď budú všetci ľudia úplní a všetky národy zeme sa stanú Kristovým kráľovstvom, nastane čas, keď zaznie sedem hromov. Dnešok je veľkým krokom k tomuto štádiu. Náboj k tomuto dňu bol odpálený. Je to Boží plán a v blízkej budúcnosti sa uskutoční. Boh však už splnil všetko, čo vyslovil. Je teda jasné, že národy zeme sú len hrady z piesku, ktoré sa chvejú s blížiacim prílivom: posledný deň sa neodvratne blíži a veľký červený drak sa pod Božím slovom zrúti. Aby sa zabezpečilo úspešné uskutočnenie Jeho plánu, zostúpili na zem nebeskí anjeli a robia všetko pre to, aby uspokojili Boha. Sám vtelený Boh vstúpil na bojové pole, aby viedol vojnu proti nepriateľovi. Všade tam, kde sa vtelenie objaví, bude nepriateľ vyhladený. Čína bude vyhladená ako prvá. Spustoší ju Božia ruka. Boh tam nebude mať žiadne zľutovanie. Dôkazom postupného úpadku veľkého červeného draka je pokračujúce dozrievanie ľudí. To je každému zrejmé a viditeľné. Dozrievanie ľudu je znamením zániku nepriateľa. To je stručné vysvetlenie toho, čo sa myslí pod pojmom súperiť.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výklad záhad „Slová Boha celému vesmíru“, 10. kapitola

304. Kraľujem v kráľovstve, ba čo viac, v celom vesmíre. Som kráľom kráľovstva a tiež hlavou vesmíru. Od tejto chvíle zhromaždím všetkých, ktorí nie sú vyvolení a začnem Moje dielo medzi pohanmi. Oznámim Moje správne ustanovenia celému vesmíru, aby som sa mohol úspešne pustiť do ďalšieho kroku Môjho diela. Na šírenie Môjho diela medzi pohanmi použijem napomínanie, čo znamená, že použijem silu proti všetkým pohanom. Toto dielo budem, samozrejme, uskutočňovať v rovnakom čase ako Moje dielo medzi vyvolenými. Keď bude Môj ľud vládnuť a mať moc na zemi, bude to zároveň deň, keď si podmaním všetkých ľudí na zemi, a bude to navyše čas, keď si odpočiniem. A až vtedy sa zjavím všetkým, ktorých som si podmanil. Zjavujem sa svätému kráľovstvu a skrývam sa pred krajinou špiny. Všetci, ktorí boli podmanení a stanú sa predo Mnou poslušnými, budú môcť vidieť Moju tvár vlastnými očami a počuť Môj hlas vlastnými ušami. Také je požehnanie tých, ktorí sa narodia v posledných dňoch. Požehnanie, ktoré som predurčil a ktoré nijaký človek nezmení. Dnes takto pracujem v záujme budúceho diela. Všetka Moja práca je vzájomne prepojená, vo všetkom je výzva a reakcia: Nikdy sa žiaden krok náhle nezastavil ani sa neuskutočnil nezávisle od druhého. Či to tak nie je? Nie je dielo minulosti základom diela dneška? Nie sú slová minulosti predchodcom dnešných slov? Nie sú kroky minulosti prameňom pre dnešné kroky? Keď oficiálne otvorím zvitok, vtedy budú ľudia v celom vesmíre napomínaní, ľudia na celom svete budú vystavení skúškam, a to je vyvrcholenie Môjho diela. Všetci ľudia žijú v krajine bez svetla a všetci žijú uprostred hrozieb, ktoré predstavuje ich vlastné okolie. Inými slovami, je to život, aký človek od čias stvorenia až dodnes ešte nezažil, a nikto v dejinách sa nikdy „netešil“ z takéhoto života, a preto tvrdím, že som vykonal dielo, ktoré doteraz nikto neuskutočnil. Toto je skutočný stav vecí a taký je ich vnútorný zmysel. Keďže Môj deň sa blíži k celému ľudstvu, lebo sa nezdá byť vzdialený, ale je priamo pred očami človeka, kto by sa kvôli tomu nebál? A kto by sa z toho neradoval? Nečisté mesto Babylon konečne došlo k svojmu koncu, človek sa znovu stretol s úplne novým svetom, a nebo a zem sa zmenili a obnovili.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Slová Boha celému vesmíru, 29. kapitola

305. Keď sa na zemi uskutoční Siním – keď sa naplní kráľovstvo –, na zemi už nebude vojna, už nikdy viac nebudú hladomory, epidémie a zemetrasenia. Ľudia prestanú vyrábať zbrane, všetci budú žiť v mieri a stabilite, a medzi ľuďmi, ako aj medzi krajinami budú vládnuť normálne vzťahy. Súčasnosť sa s tým však nedá porovnať. Všetko pod nebesami je plné chaosu a v každej krajine postupne začínajú vznikať prevraty. V dôsledku Božích výrokov sa ľudia postupne menia a vnútorne sa každá krajina pomaly rozpadá. Pevné základy Babylonu sa začínajú chvieť ako hrad z piesku, a tak ako sa mení Božia vôľa, vo svete sa nepozorovane dejú obrovské zmeny a v ktorejkoľvek chvíli sa objavujú najrôznejšie znamenia, ktoré ľuďom ukazujú, že nadišiel posledný deň sveta! To je Boží plán. To sú kroky, ktoré Boh podniká, a každá krajina bude určite roztrhaná na kusy. Stará Sodoma bude zničená druhýkrát, a tak Boh hovorí: „Svet sa rúca! Babylon je ochromený!“ Nikto okrem samotného Boha to nie je schopný úplne pochopiť; napokon, ľudské vedomie má svoje hranice. Napríklad ministri vnútra môžu vedieť, že súčasné pomery sú nestabilné a chaotické, ale nedokážu ich riešiť. Môžu sa len viezť s prúdom a vo svojich srdciach dúfať v deň, keď budú môcť zdvihnúť hlavu, v deň, keď na východe znovu vyjde slnko, ktoré bude svietiť naprieč krajinou a zvráti tento žalostný stav. Netušia však, že keď slnko vyjde druhýkrát, cieľom jeho východu nebude obnovenie starého poriadku – ale jeho znovuzrodenie, dôkladná premena. Taký je Boží plán pre celý vesmír. On vytvorí nový svet, no predovšetkým obnoví človeka.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výklad záhad „Slová Boha celému vesmíru“, 22. a 23. kapitola

306. Dalo by sa povedať, že všetky dnešné výroky prorokujú budúce udalosti; tieto vyjadrenia predstavujú spôsob, akým Boh pripravuje veci na ďalší krok svojho diela. Boh už takmer dokončil svoje dielo na ľuďoch v cirkvi, a keď sa tak stane, zjaví sa pred všetkými ľuďmi so svojím zúrivým hnevom. Ako hovorí Boh: „Ľudí na zemi presvedčím, aby uznali Moje činy, a Moje skutky sa preukážu pred ‚súdnou stolicou‘, aby ich mohli uznať ľudia po celej zemi, ktorí sa všetci podvolia.“ Všimli ste si v týchto slovách niečo? V tejto vete vidíme zhrnutie ďalšej časti Božieho diela. Najprv sa Boh postará o to, aby boli všetci strážni psi, ktorí disponujú politickou mocou, úprimne presvedčení a aby z vlastnej vôle odstúpili z javiska dejín, už nikdy viac nebojovali o postavenie a aby sa už nezapájali do nijakých úkladov a intríg. Toto dielo musí vykonať Boh tým, že na zem zošle rôzne katastrofy. Boh sa však nezjaví – tak to vôbec nebude. V tomto čase bude ešte stále národ veľkého červeného draka zemou špiny, a preto sa Boh nezjaví, ale ukáže sa iba prostredníctvom napomínania. Taká je spravodlivá Božia povaha, ktorej nikto neunikne. V tomto čase utrpia všetci, ktorí patria k národu veľkého červeného draka, pohromu, čo sa prirodzene týka aj kráľovstva na zemi (t. j. cirkvi). Práve v tejto chvíli vyjdú na svetlo fakty, a tak to zažijú všetci ľudia a nikto nebude môcť uniknúť. Tak to predurčil Boh. Presne pre tento krok diela Boh hovorí: „Teraz je čas vykonať veľkolepé plány.“ V budúcnosti totiž nebude na zemi existovať žiadna cirkev a pre prichádzajúcu katastrofu budú ľudia schopní premýšľať len o tom, čo ich čaká. Na všetko ostatné zabudnú a uprostred katastrofy bude pre nich neľahké tešiť sa z Boha. Od ľudí sa preto požaduje, aby počas tohto úžasného obdobia nepremeškali príležitosť a milovali Boha celým svojím srdcom. Keď táto skutočnosť pominie, Boh úplne porazí veľkého červeného draka, a tak sa zavŕši dielo svedectva Božieho ľudu. Následne Boh začne s ďalším krokom diela, spustoší krajinu veľkého červeného draka a nakoniec pribije ľudí v celom vesmíre na kríž hore nohami, po čom úplne zničí celé ľudstvo – to sú budúce kroky Božieho diela.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Výklad záhad „Slová Boha celému vesmíru“, 42. kapitola

307. Všetci ľudia musia pochopiť zámer Môjho diela na zemi, teda to, čo chcem v konečnom dôsledku dosiahnuť a aký stupeň tohto diela musím dovŕšiť, skôr než bude hotové. Ak tí ľudia, ktorí so Mnou kráčali, dodnes nechápu jeho význam, nešli so Mnou nadarmo? Ak Ma nasledujú, mali by poznať Moju vôľu. Pôsobím na zemi už tisíce rokov a do dnešného dňa pokračujem vo svojom diele. Hoci obsahuje mnoho predsavzatí, jeho cieľ zostáva nemenný. I keď som napríklad voči človeku plný súdenia a napomínania, to, čo konám, stále slúži na jeho záchranu, na lepšie šírenie Môjho evanjelia a rozširovanie Môjho diela medzi všetkými pohanskými národmi, po tom, čo človeka urobím úplným. Preto dnes, v čase, keď mnohí ľudia už dávno upadli do hlbokého zdesenia, stále pokračujem vo svojom diele, aby som vykonal skutky potrebné na súdenie a napomínanie človeka. Napriek tomu, že človek je otrávený tým, čo hovorím, a nemá chuť zaoberať sa Mojím dielom, stále vykonávam svoju povinnosť, pretože cieľ Môjho diela zostáva nezmenený a Môj pôvodný plán sa nemení. Úlohou Môjho súdu je priviesť človeka k poslušnosti a Moje napomínanie ho má zmeniť k lepšiemu. Hoci to, čo činím, vykonávam kvôli svojmu riadeniu, nikdy som neurobil nič, čo by nemalo pre človeka úžitok, pretože chcem, aby boli všetky národy za hranicami Izraela rovnako poslušné ako Izraeliti, aby sa z nich stali skutočné ľudské bytosti, aby som mal oporu i v krajinách mimo Izraela. Také je Moje riadenie. Je to dielo, ktoré vykonávam medzi pohanskými národmi. Ani teraz mu však mnoho ľudí nerozumie, pretože sa o takéto veci nezaujímajú a starajú sa len o svoju vlastnú budúcnosť a konečné osudy. Nezáleží na tom, čo hovorím, ľudia zostávajú ľahostajní k dielu, ktoré konám, a sústreďujú sa výlučne na svoje budúce konečné osudy. Ak to takto bude pokračovať, ako sa Moje dielo môže rozrastať? Ako sa Moje evanjelium môže šíriť celým svetom? Vedzte, že keď sa Moje dielo rozšíri, rozprášim a zničím vás tak, ako Jahve zničil každý z izraelských kmeňov. To všetko urobím preto, aby sa Moje evanjelium rozšírilo po celej zemi, aby sa Moje dielo roznieslo medzi pohanské národy, aby Moje meno chválili dospelí i deti, a aby Moje sväté meno velebili ľudia všetkých kmeňov a národov. A to preto, aby sa v tejto poslednej ére Moje meno preslávilo medzi pohanskými národmi, aby Moje skutky uvideli pohania, aby Ma vďaka nim nazývali Všemohúcim a aby sa Moje slová čoskoro naplnili. Všetci ľudia spoznajú, že nie som len Bohom Izraelitov, ale aj Bohom všetkých pohanských národov, dokonca aj tých, ktoré som zatratil. Dám všetkým ľuďom najavo, že Ja som Boh celého stvorenstva. To je Moje najväčšie dielo, cieľ Môjho plánu na posledné dni a jediné dielo, ktoré sa v týchto dňoch naplní.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Dielo šírenia evanjelia je súčasne dielom záchrany človeka

308. Pochopili ste, aké dielo vykoná Boh v tejto skupine ľudí? Boh v minulosti povedal, že aj v tisícročnom kráľovstve musia ľudia stále nasledovať Jeho výroky a že v budúcnosti budú Božie slová priamo viesť život človeka do dobrej krajiny zvanej Kanán. Keď bol Mojžiš na púšti, Boh mu dával pokyny a hovoril s ním priamo. Z neba Boh zoslal jedlo, vodu a mannu, aby z nich ľudia mali prospech, a dodnes je to stále tak: Boh osobne zosiela ľuďom jedlo a pitie, aby z nich ľudia mali prospech, a osobne zosiela kliatby, aby ľudí napomínal. A tak každý krok Jeho diela vykonáva Boh osobne. Dnes ľudia hľadajú fakty, prahnú po znameniach a zázrakoch a je možné, že všetci takí ľudia budú odvrhnutí, pretože Božie dielo sa stáva čoraz praktickejším. Nikto nevie o tom, že Boh zostúpil z neba, ľudia stále nevidia, že Boh zoslal z neba potravu a občerstvenie – v skutočnosti však Boh naozaj existuje a úchvatné výjavy tisícročného kráľovstva, ako si ho ľudia predstavujú, sú tiež výrokmi samotného Boha. Toto je fakt a len toto možno opísať ako spoluvládu s Bohom na zemi. Spoluvláda s Bohom na zemi sa týka tela. To, čo nemá telo, na zemi neexistuje, a preto všetci, ktorí sa usilujú o to, aby sa dostali do tretieho neba, tak robia zbytočne. Jedného dňa, keď sa celý vesmír vráti k Bohu, stredobod Jeho diela v celom vesmíre bude nasledovať Jeho výroky; na iných miestach budú niektorí ľudia používať telefón, niektorí letieť lietadlom, niektorí sa poplavia loďou cez more a niektorí budú cez lasery počúvať Božie výroky. Všetci Ho budú zbožňovať a túžiť po Ňom, všetci prídu k Bohu bližšie a zhromaždia sa pri Ňom, všetci budú Boha uctievať – a to všetko budú Božie skutky. Zapamätajte si to! Boh istotne nikdy nezačne inde. Boh uskutoční toto: Jeho zásluhou všetci ľudia v celom vesmíre prídu pred Neho a budú uctievať Boha na zemi. Jeho dielo na iných miestach ustane a ľudia budú nútení hľadať pravú cestu. Bude to ako s Jozefom: všetci prišli k nemu, pretože on mal jedlo, a klaňali sa mu, pretože on mal potravu. Aby sa ľudia vyhli hladomoru, budú nútení hľadať pravú cestu. Celé náboženské spoločenstvo bude trpieť veľkým hladom, a iba Boh dneška je prameňom živej vody, prameňom, ktorý nikdy nevyschne a ktorý má slúžiť človeku. Ľudia sa na Neho budú obracať a budú od Neho závisieť. Vtedy sa Božie skutky zjavia ľuďom a vtedy Boh získa slávu; všetci ľudia z celého vesmíru sa prídu pokloniť tejto skromnej „ľudskej bytosti“. Nebude to vari deň Božej slávy? Jedného dňa budú musieť starí pastori posielať telegramy, aby našli vodu z prameňa živej vody. Budú zostarnutí, no napriek tomu sa prídu pokloniť tejto osobe, ktorou opovrhovali. On získa uznanie z ich úst a On získa dôveru ich sŕdc – nie je to vari znamenie a zázrak? Deň, keď sa celé kráľovstvo bude radovať, bude deň Božej slávy. Ktokoľvek príde k vám a prijme Božie dobré posolstvo, bude Bohom požehnaný. Krajiny a ľudia, ktorí tak urobia, dostanú Božie požehnanie a Boh sa o nich postará. Priebeh budúcich udalostí bude takýto: tí, ktorí vypočujú výroky z Božích úst, budú mať cestu, po ktorej budú kráčať po zemi. Tí, ktorí Božie výroky neprijmú, či už to budú obchodníci alebo vedci, pedagógovia alebo priemyselníci, budú mať ťažkosti urobiť čo i len jediný krok a budú nútení hľadať pravú cestu. Toto je skutočný význam výroku: „S pravdou budeš kráčať po celom svete; bez pravdy sa nikam nedostaneš.“ Skutočnosť je taká, že Boh použije cestu (čo znamená všetky Jeho slová), na ovládanie celého vesmíru, aby ovládol a podmanil si ľudstvo. Ľudia stále s nádejou očakávajú nejakú výraznú zmenu v tom, akými prostriedkami Boh pôsobí. Treba však jasne povedať, že Boh ovláda ľudí prostredníctvom svojich slov a vy musíte robiť to, čo hovorí On, či chcete alebo nie. Toto je objektívna skutočnosť, ktorú musia poslúchnuť všetci, pretože je tiež neúprosná a všetkým známa.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tisícročné kráľovstvo je tu

309. Božie slovo sa rozšíri do nespočetného množstva domovov, spoznajú ho všetci ľudia a až potom sa Jeho dielo rozšíri po celom vesmíre. To znamená, že ak sa má Božie dielo rozšíriť do celého vesmíru, najprv sa musia šíriť Jeho slová. V deň Božej slávy ukážu Jeho slová svoju moc a autoritu. Každé z Jeho slov vyrieknuté od nepamäti až po dnešok sa splní a stane sa skutočnosťou. Takto Boh získa slávu na zemi – čo znamená, že Jeho slová budú vládnuť na zemi. Všetci bezbožní budú napomenutí slovami z Božích úst, všetci spravodliví budú požehnaní slovami z Jeho úst a všetci sa stanú silnejšími a úplnými vďaka slovám z Jeho úst. On nezjaví žiadne znamenia ani zázraky; všetko sa uskutoční Jeho slovami a Jeho slová privodia skutočnosť. Každý na zemi bude oslavovať Božie slovo, či už dospelí alebo deti, muži, ženy, starí alebo mladí, všetci ľudia sa podriadia Božiemu slovu. Božie slovo sa zjaví v tele a ľudia na zemi ho uvidia skutočné a živé. Toto je význam výroku „Slovo sa stane telom“. Boh prišiel na zem predovšetkým preto, aby naplnil skutočnosť „Slovo sa stalo telom“, čo znamená, že prišiel, aby Jeho slová vychádzali z tela (nie ako v dobe Mojžiša v Starom zákone, keď hlas prichádzal priamo z neba). Potom sa všetky Jeho slová naplnia vo veku tisícročného kráľovstva, stanú sa faktami viditeľnými pre ľudský zrak a ľudia ich uvidia na vlastné oči zreteľne a jasne. Toto je vrcholný význam Božieho vtelenia. To znamená, že dielo Ducha sa uskutočňuje skrze telo a skrze slová. Toto je pravý význam vyjadrení „Slovo sa stalo telom“ a „zjavenie Slova v tele“. Len Boh môže vysloviť vôľu Ducha a iba vtelený Boh môže hovoriť v mene Ducha; Božie Slová vyriekne vtelený Boh a všetci ostatní sa nimi budú riadiť. Nik nie je výnimkou, toto platí pre všetkých. Len vďaka týmto výrokom ľudia môžu precitnúť; tí, ktorí tento fakt neprijmú, klamú samých seba, ak si myslia, že môžu začuť výroky priamo z neba. Taká je autorita prejavená vo vtelenom Božom tele, ktorá spôsobí, že všetci tomu z hĺbky svojej duše uveria. Ani tí najctihodnejší odborníci a náboženskí pastori nedokážu tieto slová vysloviť. Všetci sa im musia podriadiť a nikto nebude môcť začať odznova. Boh použije slová na to, aby si podmanil vesmír. Neurobí tak prostredníctvom svojho vtelenia, ale skrz výroky vychádzajúce z Božích úst, ktoré sa stanú telom, aby si podmanil všetkých ľudí v celom vesmíre. Len toto je slovo, ktoré sa stane telom, a iba toto je zjavenie sa slova v tele. Možno sa ľuďom zdá, že Boh nevykonal veľa skutkov, no len čo zaznejú Božie slová, ľudí to úplne presvedčí a ostanú ohromení. Bez faktov ľudia kričia a zavýjajú; pri Božích slovách stíchnu. Boh túto skutočnosť určite naplní, lebo toto je Boží plán, ktorý je už dávno stanovený: uskutočniť príchod slova na zem. Vlastne nie je potrebné, aby som to vysvetľoval – príchod tisícročného kráľovstva na zem je príchodom Božích slov na zem. Zostúpenie Nového Jeruzalema z neba je príchodom Božích slov, ktoré majú žiť medzi ľuďmi, sprevádzať každú ich činnosť, ako aj všetky najskrytejšie myšlienky. Aj toto Boh dosiahne; toto je nádhera tisícročného kráľovstva. Taký je Boží plán: Jeho slová sa budú objavovať na zemi po tisíc rokov, jasne ukážu všetky Jeho skutky a dokončia celé Jeho dielo na zemi, po ktorom sa táto etapa ľudstva skončí.

Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tisícročné kráľovstvo je tu

Predchádzajúci: VII. Slová o Božej povahe a o tom, čo Boh má a čím je

Ďalší: IX. Slová o odhalení rozdielu medzi Božím dielom a dielom človeka

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger