Vnútorná pravda o diele podmanenia (1)

Ľudstvo, úplne skazené satanom, nevie, že existuje Boh a prestalo si Boha ctiť. Na začiatku, v čase stvorenia Adama a Evy, boli Jahveho sláva a svedectvo všadeprítomné. Po skazení však človek slávu a svedectvo stratil, pretože každý sa búril proti Bohu a úplne Ho prestal uctievať. Cieľom súčasného diela podmanenia je obnoviť celé svedectvo a všetku slávu a dosiahnuť, aby si všetci ľudia Boha ctili, aby medzi stvorenými bolo svedectvo. Toto je dielo, ktoré má byť vykonané v tejto etape. Ako presne má byť ľudstvo podmanené? Použitím diela slov tejto fázy na úplné obrátenie človeka, použitím odhalenia, súdu, napomínania a nemilosrdnej kliatby s cieľom úplne ho presvedčiť, odhalením vzdorovitosti človeka a súdením jeho vzdoru, aby spoznal nespravodlivosť a špinavosť ľudstva a použitím týchto vecí ako protipólu spravodlivej povahy Boha. Človek bude podmanený a úplne obrátený hlavne pomocou týchto slov. Slová sú prostriedkom konečného podmanenia ľudstva a všetci tí, ktorí prijmú podmanenie zo strany Boha, musia prijať údernosť a súd Jeho slov. Súčasný proces hovorenia je práve procesom podmaňovania. A ako by mali ľudia spolupracovať? Vedomím, ako jesť a piť tieto slová a porozumením týmto slovám. Pokiaľ ide o to, ako sú ľudia podmanení, nie je to niečo, čo môžu urobiť sami. Ty môžeš tak akurát prostredníctvom jedenia a pitia týchto slov spoznať svoju skazenosť a špinu, svoju vzdorovitosť a nespravodlivosť a padnúť pred Bohom. Ak to budeš po pochopení Božej vôle schopný uviesť do praxe a ak máš vízie a si schopný úplne sa týmto slovám podriadiť a sám o ničom nerozhodovať, potom budeš podmanený – a bude to dôsledok týchto slov. Prečo ľudstvo stratilo svedectvo? Pretože nikto nemá vieru v Boha, pretože Boh nemá miesto v srdciach ľudí. Podmanenie ľudstva je obnovenie viery človeka. Ľudia chcú vždy bežať strmhlav do svetského sveta, majú príliš veľa nádejí, chcú toho vo svojej budúcnosti priveľa a majú príliš mnoho extravagantných požiadaviek. Vždy rozmýšľajú o tele, plánujú pre telo a nemajú záujem hľadať spôsob viery v Boha. Ich srdcia schmatol satan, stratili úctu k Bohu a sú fixovaní na satana. Človeka však stvoril Boh. Človek teda stratil svedectvo, čo znamená, že stratil slávu Boha. Účelom podmanenia ľudstva je znovu získať slávu spojenú s úctou človeka k Bohu. Môžeme to povedať takto: Je veľa ľudí, ktorí sa neusilujú o život, a ak sa oň aj nejakí usilujú, je ich len hŕstka. Ľudia sa zaoberajú svojou budúcnosťou a nevenujú žiadnu pozornosť životu. Niektorí sa búria proti Bohu a vzdorujú Mu, súdia Ho za Jeho chrbtom a nepraktizujú pravdu. Týchto ľudí nateraz ignorujeme. V tejto chvíli sa týmto synom vzbury nič nestane, ale v budúcnosti budeš žiť v temnote, roniac slzy a škrípajúc zubami. Necítiš, že svetlo je vzácne, keď v ňom žiješ. Jeho vzácnosť si uvedomíš, až keď budeš žiť v tmavej noci a vtedy ti to bude ľúto. Teraz sa cítiš dobre, príde však deň, keď to budeš ľutovať. Keď ten deň príde, keď zostúpi temnota a svetlo už nebude, na ľútosť bude príliš neskoro. Čas, ktorý teraz máš, si nechrániš, pretože stále nerozumieš dielu súčasnosti. Keď sa začne dielo celého vesmíru, čo znamená, že sa splní všetko, čo dnes hovorím, mnohí ľudia sa budú držať za hlavy a roniť slzy úzkosti. A keď budú takto konať, nebude to znamenať, že upadli do temnoty, roniac slzy a škrípajúc zubami? Možno použiť všetkých, ktorí sa skutočne usilujú o život a sú zdokonalení, zatiaľ čo všetci synovia vzbury, ktorí nebudú použiteľní, upadnú do temnoty. Budú ukrátení o dielo Ducha Svätého a nič si nebudú schopní vysvetliť. Budú silno trestaní, a preto budú sužovaní vzlykaním. Ak si v tejto fáze diela dobre vybavený a vo svojom živote si rástol, si použiteľný. Ak nie si dobre vybavený, nebudeš použiteľný, ani keď budeš povolaný do ďalšej fázy diela – v tom okamihu nebudeš mať ďalšiu šancu, ani keď budeš chcieť získať výbavu. Boh bude preč. Kam by si išiel, aby si našiel taký druh príležitosti, aký máš pred sebou teraz? Kam by si išiel, aby si dostal lekciu, ktorú ti poskytuje Boh osobne? V tom čase už Boh nebude hovoriť osobne ani poskytovať svoj hlas. Budeš môcť tak akurát čítať veci, o ktorých sa dnes hovorí – ako to potom ľahko pochopíš? Ako by mohol byť život v budúcnosti lepší než dnes? Nebudeš v tom čase, keď budeš roniť slzy a škrípať zubami, trpieť ako živá mŕtvola? Teraz dostávaš požehnania, nevieš však, ako sa z nich tešiť. Žiješ v blaženosti, no zostávaš nevedomý. Svedčí to o tom, že tvojím osudom je trpieť! Niektorí ľudia dnes vzdorujú, búria sa, robia to a tamto a Ja to jednoducho ignorujem – nemyslite si však, že neviem, čo zamýšľate. Či nerozumiem vašej podstate? Prečo proti mne stále bojujete? Neveríš v Boha, aby si sa usiloval o život a požehnania vo svoj prospech? Nie je v tvoj prospech, že máš vieru? V tejto chvíli konám dielo podmanenia len prostredníctvom slov a keď sa toto dielo podmanenia skončí, tvoj koniec bude zrejmý. Musím ti to výslovne povedať?

Zámerom dnešného diela podmanenia je ozrejmiť, aký bude koniec človeka. Prečo sa hovorí, že dnešné napomínanie a súd sú súdom pred veľkým bielym trónom posledných dní? Nevidíš to? Prečo je dielo podmanenia poslednou etapou? Nie je to práve s cieľom ukázať, aký koniec postihne každú triedu ľudí? Nie je cieľom umožniť každému, aby v priebehu diela podmanenia spočívajúceho v napomínaní a súde ukázal svoju skutočnú farbu a následne bol zatriedený podľa svojho druhu? Namiesto hovorenia, že ide o podmanenie ľudstva, by bolo možno lepšie povedať, že je to ukážka toho, aký koniec stihne každú triedu ľudí. Toto je o súdení hriechov ľudí a následnom zjavení rôznych tried človeka, na základe čoho sa rozhodne, či sú zlí alebo spravodliví. Po diele podmanenia príde dielo odmeňovania dobra a trestania zla. Ľudia, ktorí budú úplne poslúchať – čo znamená, že budú úplne podmanení – prejdú do ďalšieho kroku šírenia Božieho diela v celom vesmíre. Nepodmanení budú hodení do temnoty a stretne ich nešťastie. Takto bude človek zaradený podľa druhu. Tí, ktorí konali zlo, budú zoskupení so zlom, aby boli navždy bez slnečného svetla, a spravodliví budú zoskupení s dobrom, aby dostali svetlo a naveky v ňom žili. Koniec všetkých vecí sa blíži. Človek jasne uvidel svoj koniec a všetky veci budú zatriedené podľa druhu. Ako potom môžu ľudia uniknúť úzkosti spojenej s tým, že každý je zaradený podľa druhu? Koniec každého druhu človeka bude zjavený, keď bude nablízku koniec všetkých vecí. Toto sa vykoná počas diela podmanenia celého vesmíru (vrátane celého diela podmanenia, počnúc súčasným dielom). Odhalenie konca celého ľudstva sa vykonáva pred súdnou stolicou, počas napomínania a počas diela podmanenia posledných dní. Triedenie ľudí podľa druhu nie je návrat ľudí do ich pôvodných tried, pretože v čase stvorenia človeka existovala len jedna trieda ľudí a rozlišovalo sa len medzi mužom a ženou. Nebolo množstvo rôznych druhov ľudí. Rôzne triedy ľudí vznikli až po niekoľkých tisícoch rokov skazenosti. Niektorí patria do sféry špinavých diablov, iní do sféry zlých diablov a niektorí – tí, ktorí sa usilujú o cestu života – pod nadvládu Všemohúceho. Len takýmto spôsobom postupne vznikajú medzi ľuďmi triedy a len takto sa ľudia oddeľujú do tried v rámci veľkej rodiny ľudí. Všetci ľudia majú odlišných „otcov“. Nie je to tak, že každý je úplne pod nadvládou Všemohúceho, pretože človek je príliš vzdorovitý. Spravodlivý súd odhalí skutočnú podstatu každého druhu človeka. Nič nezostane skryté. Každý ukáže vo svetle svoju skutočnú tvár. V tomto bode človek už nie je taký, aký bol pôvodne. Pôvodná podoba jeho predkov sa dávno rozplynula, pretože nespočetných potomkov Adama a Evy dávno zajal satan a už nikdy viac nebudú poznať slnko na nebesiach, a tiež pretože ľudia sú naplnení všetkými druhmi satanovho jedu. Ľudia majú teda svoje náležité konečné osudy. Podľa druhu sú navyše zatriedení na základe svojich rôznych jedov, čo znamená, že sú roztriedení podľa miery, do akej sú dnes podmanení. Koniec človeka nie je niečo, čo bolo predurčené od stvorenia sveta. Je to tak preto, lebo na začiatku bola len jedna trieda, ktorá sa súhrnne nazývala „ľudstvo“, a človek najprv nebol skazený satanom. Všetci ľudia žili v Božom svetle a nedoliehala na nich žiadna temnota. Keď však človeka skazil satan, po celej zemi sa rozšírili všetky typy a druhy ľudí – všetky typy a druhy ľudí, ktorí pochádzali z rodiny súhrnne označovanej „ľudstvo“, ktorá pozostávala z mužov a žien. Predkovia ich všetkých viedli k tomu, aby zblúdili od svojich najstarších predkov – ľudstva, ktoré pozostávalo z muža a ženy (teda na začiatku z Adama a Evy, ich najstarších predkov). V tom čase boli Izraeliti jediní ľudia, ktorých životy na zemi usmerňoval Jahve. Rôzne typy ľudí, ktorí vzišli z celého Izraela (teda z pôvodného rodinného klanu), potom stratili Jahveho vedenie. Títo prvotní ľudia, bez akýchkoľvek vedomostí o ľudskom svete, potom odišli so svojimi predkami žiť na územia, ktoré si nárokovali, čo trvá až do súčasnosti. Ani naďalej teda netušia, ako zblúdili od Jahveho a ako ich do dnešného dňa skazili najrôznejší špinaví diabli a zlí duchovia. Tí, ktorí sú až dodnes úplne skazení a otrávení – tí, ktorých naozaj nemožno zachrániť – nebudú mať inú možnosť, než ísť so svojimi predkami, špinavými diablami, ktorí ich skazili. Tí, ktorých nakoniec možno zachrániť, dosiahnu svoje príslušné konečné osudy, teda koniec vyhradený pre zachránených a podmanených. Urobí sa všetko pre záchranu všetkých, ktorých možno zachrániť – ale jedinou možnosťou ľudí, ktorí sú necitliví a nevyliečiteľní, bude nasledovať svojich predkov do bezodnej jamy napomínania. Nemysli si, že tvoj koniec bol predurčený na začiatku a len teraz došlo k jeho zjaveniu. Ak rozmýšľaš takýmto spôsobom, zabudol si, že počas prvotného stvorenia ľudstva nevznikla žiadna oddelená satanská trieda? Zabudol si, že bolo stvorené len jedno ľudstvo pozostávajúce z Adama a Evy (čo znamená, že boli stvorení len muž a žena)? Keby si bol na začiatku potomkom satana, neznamenalo by to, že keď Jahve stvoril človeka, zahrnul do svojho stvorenia satanskú triedu? Mohol niečo také urobiť? Človeka stvoril kvôli svojmu svedectvu, kvôli svojej sláve. Prečo by úmyselne stvoril triedu potomkov satana, aby Mu zámerne vzdorovala? Ako by mohol Jahve niečo také urobiť? Keby to urobil, kto by povedal, že je spravodlivý Boh? Keď teraz hovorím, že niektorí z vás pôjdu na konci so satanom, neznamená to, že si bol so satanom od začiatku. Znamená to skôr, že si klesol tak hlboko, že aj keď sa ťa Boh pokúšal zachrániť, túto spásu si nezískal. Nie je iná možnosť, len ťa priradiť k satanovi. Je to tak len preto, lebo ťa nemožno spasiť, nie preto, že Boh je k tebe nespravodlivý a zámerne určil tvoj osud ako zhmotnenie satana a následne ťa k nemu priradil a úmyselne chce, aby si trpel. To nie je vnútorná pravda diela podmanenia. Ak v to veríš, chápeš to veľmi jednostranne! Záverečná fáza podmanenia má ľudí zachrániť a zároveň zjaviť ich konce. Jej cieľom je prostredníctvom súdu odhaliť zvrhlosť ľudí a tým vyvolať, aby sa kajali, pozdvihli sa a usilovali sa o život a správnu cestu ľudského života. Jej cieľom je prebudiť srdcia necitlivých a otupených ľudí a prostredníctvom súdu ukázať ich vnútornú vzdorovitosť. Ak sa však ľudia stále nedokážu kajať, stále sa nedokážu usilovať o správnu cestu ľudského života a odstrániť túto skazenosť, potom ich nemožno spasiť a stále ich bude požierať satan. Taký je význam Božieho podmanenia: zachrániť ľudí a zároveň ukázať ich konce. Dobré konce, zlé konce – dielo podmanenia všetky zjaví. Počas diela podmanenia dôjde k odhaleniu toho, či budú ľudia zachránení alebo prekliati.

Posledné dni nastanú, keď budú všetky veci prostredníctvom podmanenia zatriedené podľa druhu. Podmanenie je dielo posledných dní. Inak povedané, dielom posledných dní je posúdenie hriechov každého človeka. Ako inak by ľudí bolo možné zatriediť? Dielo zatrieďovania vykonávané medzi vami je začiatkom tohto diela v celom vesmíre. Potom budú tí zo všetkých krajín a všetci ľudia tiež predmetom diela podmanenia. To znamená, že každý človek v stvorení bude zatriedený podľa druhu a podrobí sa súdu pred súdnou stolicou. Žiadny človek ani žiadna vec nemôže uniknúť utrpeniu spojenému s týmto napomínaním a súdom a neexistuje žiadna osoba ani vec, ktorá by nebola zatriedená podľa druhu. Každá osoba bude zaradená do triedy, pretože koniec všetkých vecí sa blíži a celé nebo a zem dosiahli svoj koniec. Ako by človek mohol uniknúť posledným dňom ľudskej existencie? A ako dlho teda ešte môže pokračovať vaša neposlušnosť? Nevidíte, že vaše posledné dni sa blížia? Ako nemôžu tí, ktorí uctievajú Boha a túžia po Jeho zjavení, vidieť deň zjavenia Božej spravodlivosti? Ako by nemohli dostať poslednú odmenu za dobro? Konáš dobro alebo konáš zlo? Si ten, kto prijme spravodlivý súd a následne poslúcha, alebo ten, kto prijme spravodlivý súd a potom je prekliaty? Žiješ pred súdnou stolicou na svetle alebo v podsvetí v temnotách? Nevieš ty sám najlepšie, či bude tvojím koncom odmena alebo trest? Nevieš ty sám najlepšie a nechápeš najhlbšie, že Boh je spravodlivý? Aké je teda tvoje správanie a srdce? Keď si ťa dnes podmaním, naozaj odo Mňa potrebuješ, aby som ti povedal, či je tvoje správanie dobré alebo zlé? Ako veľa si toho pre Mňa obetoval? Ako hlboko Ma uctievaš? Nevieš ty sám najlepšie, ako sa ku Mne správaš? Mal by si vedieť lepšie než ktokoľvek iný, aký koniec ťa nakoniec postihne! Naozaj ti hovorím: Ja som len stvoril ľudstvo a teba, neodovzdal som vás však satanovi, ani som zámerne nespôsobil, aby ste Mi vzdorovali alebo odporovali, a preto by som vás mal potrestať. Nie je celé toto nešťastie a utrpenie dôsledkom toho, že vaše srdcia sú príliš tvrdé a vaše správanie priveľmi hanebné? Neurčujete teda svoj koniec vy sami? Neviete vo svojich srdciach lepšie, než ktokoľvek iný, ako skončíte? Ľudí podmaňujem preto, aby som sa im zjavil a ešte lepšie, aby som ti priniesol spásu. Nie preto, aby si páchal zlo a nejde ani o to úmyselne dosiahnuť, aby si vošiel do pekla zničenia. Keď príde čas, nebude všetko tvoje veľké utrpenie, tvoje ronenie sĺz a škrípanie zubami dôsledkom tvojich hriechov? Nie je teda tvoje vlastné dobro alebo zlo tvojím najlepším súdom? Nie je to najlepší dôkaz toho, aký bude tvoj koniec?

Dnes konám svoje dielo medzi Božím vyvoleným národom v Číne, aby som zjavil všetky ich vzdorovité povahy a odhalil celú ich škaredosť, a to Mi poskytuje priestor pre všetko, čo potrebujem povedať. Potom, keď budem vykonávať ďalší krok diela podmanenia celého vesmíru, použijem Môj súd o vás, aby som súdil nespravodlivosť každého v celom vesmíre, pretože vy ľudia ste vzdorovití zástupcovia ľudstva. Tí, ktorí sa nedokážu polepšiť, budú len protipólmi a predmetmi služby, zatiaľ čo tí, ktorí sa polepšiť dokážu, budú použití. Prečo hovorím, že tí, ktorí sa nedokážu polepšiť, budú slúžiť len ako protipóly? Je to tak preto, lebo Moje súčasné slová a dielo sa úplne zameriavajú na vaše zázemie a preto, lebo ste sa stali zástupcami a stelesnením vzdorovitých príslušníkov celého ľudstva. Neskôr vezmem tieto slová, ktorými vás podmaním, do cudzích krajín a použijem ich, aby som tam podmanil ľudí. Ty ich však nezískaš. Nerobí to z teba protipól? Skazené povahy celého ľudstva, vzdorovité počiny človeka a jeho škaredé obrazy a tváre – toto všetko je dnes zaznamenané v slovách používaných na vaše podmanenie. Tieto slová použijem na podmanenie ľudí každého národa a kategórie, pretože vy ste archetypom, precedensom. Mojím cieľom však nebolo úmyselne vás opustiť. Ak sa ti v tvojom snažení nebude dariť, čím dokážeš, že si nevyliečiteľný, nebudeš jednoducho predmetom služby a protipólom? Raz som povedal, že Moja múdrosť sa prejavuje na základe satanových plánov. Prečo som to povedal? Nie je to pravda, na ktorej sú založené Moje súčasné slová a činy? Ak sa nedokážeš polepšiť, ak sa nezdokonalíš, ale namiesto toho budeš potrestaný, nestane sa z teba protipól? Možno si vo svojom živote veľa trpel, stále však nič nechápeš, nevieš nič o živote. Hoci si bol napomínaný a súdený, vôbec si sa nezmenil a hlboko vo vnútri si nezískal život. Keď príde čas overiť tvoje dielo, zažiješ skúšku ohňom a ešte väčšie utrpenie. Tento oheň ťa celého zmení na prach. Ako by si nemohol byť odvrhnutý, keď budeš niekto, kto nevlastní život, nemá v sebe ani trochu čistého zlata, lipne na starej, skazenej povahe a nedokáže byť ani protipólom? Môže byť človek, ktorý nie je hodný ani grajciara a nevlastní život, nejako použiteľný na dielo podmanenia? Keď príde ten čas, vaše dni budú ťažšie než dni Noema a Sodomy! Tvoje modlitby ti vtedy nepomôžu. Ako sa môžeš neskôr vrátiť a začať sa kajať nanovo, keď sa dielo spásy už skončilo? Keď bude vykonané celé dielo spásy, bude to koniec. Začne sa dielo trestania zlých. Odporuješ, vzdoruješ a robíš veci, o ktorých vieš, že sú zlé. Nie si cieľom najväčšieho trestu? Dnes ti to vysvetľujem. Ak sa rozhodneš nepočúvať a neskôr ťa postihne nešťastie, nebude príliš neskoro, keď začneš až vtedy pociťovať ľútosť a začneš veriť? Dávam ti možnosť kajať sa dnes, nie si však ochotný to urobiť. Ako dlho chceš čakať? Do dňa napomínania? Dnes si nespomínam na tvoje minulé priestupky. Odpúšťam ti zas a znova, odvraciam sa od tvojej zápornej stránky, aby som videl len tú kladnú, pretože všetky Moje súčasné slová a dielo ťa majú zachrániť. Nemám vo vzťahu k tebe žiadny zlý úmysel. Ty však odmietaš vstúpiť, nedokážeš rozlíšiť dobré od zlého a nevieš, ako oceniť dobrotu. Nečakajú takíto ľudia jednoducho na trest a spravodlivú odplatu?

Keď Mojžiš udrel na skalu a vyvrela voda, dar Jahveho, učinil tak to pre svoju vieru. Keď Dávid hral na lýre na Moju chválu, Jahveho, so srdcom plným radosti, robil to pre svoju vieru. Keď Jób stratil svoj dobytok, ktorý sa rozpŕchol po horách, a nevýslovné bohatstvo a jeho telo pokryli vredy, stalo sa to pre jeho vieru. Keď počul Môj hlas, Jahveho, a videl Moju slávu, Jahveho, bolo to kvôli svojej viere. To, že Peter mohol nasledovať Ježiša Krista, bolo pre jeho vieru. To, že sa pre Mňa nechal pribiť na kríž a vydal slávne svedectvo, bolo tiež zásluhou jeho viery. Keď Ján videl slávny obraz Syna človeka, spočívalo to na jeho viere. Keď uvidel víziu posledných dní, tým viac to bolo pre jeho vieru. Dôvodom ich viery bolo aj to, že takzvané zástupy pohanských národov prijali Moje zjavenie a dozvedeli sa, že som sa vrátil v tele, aby som konal svoje dielo medzi ľuďmi. Neurobili tak pre svoju vieru všetci tí, ktorých zasiahli Moje drsné slová, a predsa ich potešili a zachránili? Ľudia dostali tak veľa vďaka svojej viere a nie vždy je to požehnanie. Možno sa im nedostane takého šťastia a radosti, aké pociťoval Dávid, alebo im Jahve nedaruje vodu, ako to urobil Mojžiš. Jahve, napríklad, požehnal Jóbovi kvôli jeho viere, Jóba však postihla aj katastrofa. Či si požehnaný alebo ťa postihne katastrofa, v obidvoch prípadoch sú to požehnané udalosti. Bez viery by si nemohol získať toto dielo podmanenia a už vôbec by si dnes nemohol mať pred očami Jahveho skutky. Nevidel by si a už vôbec by si nemohol prijímať. Tieto pohromy, tieto nešťastia a všetky súdy – keby ťa nepostihli, videl by si dnes Jahveho skutky? Dnes je to viera, ktorá ti umožňuje byť podmaneným, a je to podmanenie, ktoré ti umožňuje veriť v každý Jahveho skutok. Takéto napomínanie a súd dostávaš len kvôli viere. Prostredníctvom tohto napomínania a súdu si podmanený a zdokonalený. Bez takéhoto napomínania a súdu, aké dnes dostávaš, by bola tvoja viera márna, pretože by si nepoznal Boha. Nezáleží na tom, ako veľmi by si v Neho veril, tvoja viera by zostala prázdnym vyjadrením nepodloženým realitou. Až keď prijmeš toto dielo podmanenia, dielo, ktoré ťa robí úplne poslušným, tvoja viera sa stane pravdivá a spoľahlivá a tvoje srdce sa obráti k Bohu. Aj keď kvôli slovu „viera“ podstúpiš veľký súd a kliatbu, budeš mať pravú vieru a dostaneš tú najpravdivejšiu, najskutočnejšiu a najcennejšiu vec. Je to tak preto, lebo len počas súdu uvidíš konečný osud Božích stvorení. V tomto súde uvidíš, že Stvoriteľa treba milovať. V takomto diele podmanenia zočíš rameno Boha a v tomto podmanení úplne pochopíš ľudský život. V tomto podmanení získaš správnu cestu ľudského života a pochopíš skutočný význam „človeka“. Len v tomto podmanení uvidíš spravodlivú povahu Všemohúceho a Jeho nádhernú, slávnu tvár. V tomto diele podmanenia spoznáš pôvod človeka a pochopíš „nesmrteľnú históriu“ celého ľudstva. V tomto podmanení porozumieš predkom ľudstva a pôvodu skazenosti ľudstva. V tomto podmanení získaš radosť a potešenie, ako aj nekonečné napomínanie, disciplinovanie a slová výčitiek, ktoré Stvoriteľ adresuje ľudstvu, ktoré stvoril On. V tomto diele podmanenia dostaneš požehnania, ako aj nešťastia, ktoré človeku náležia… Nie je to všetko kvôli tvojmu kúsku viery? A nezväčšila sa tvoja viera, keď si tieto veci získal? Nezískal si toho strašne veľa? Nepočul si len Božie slovo a nevidel len Božiu múdrosť, ale na vlastnej koži si zažil každý krok Jeho diela. Možno by si povedal, že keby si nemal vieru, netrpel by si takýmto druhom napomínania alebo súdu. Mal by si však vedieť, že bez viery by si nielen nemohol od Všemohúceho získať tento druh napomínania alebo starostlivosti, ale zároveň by si navždy stratil príležitosť stretnúť Stvoriteľa. Nikdy by si nepoznal pôvod ľudstva a nepochopil význam ľudského života. Ak by aj tvoje telo zomrelo a tvoja duša odišla, stále by si nechápal všetky skutky Stvoriteľa a už vôbec by si nevedel, že Stvoriteľ vykonal na zemi po stvorení ľudstva také veľké dielo. Si ako príslušník tohto ľudstva, ktoré stvoril, ochotný takto nevedome upadnúť do temnoty a trpieť večným trestom? Ak sa oddelíš od dnešného napomínania a súdu, s čím sa stretneš? Myslíš si, že keď sa oddelíš od súčasného súdu, budeš môcť uniknúť pred týmto ťažkým životom? Nie je pravda, že keď opustíš „toto miesto“, postihnú ťa bolestivé muky alebo kruté neprávosti zo strany diabla? Mohli by ťa postihnúť neznesiteľné dni a noci? Myslíš si, že len preto, lebo dnes unikneš tomuto súdu, môžeš sa navždy vyhýbať tomuto budúcemu mučeniu? Čo ti príde do cesty? Môže to skutočne byť ten pozemský raj, v ktorý dúfaš? Myslíš si, že tomu budúcemu večnému napomínaniu môžeš uniknúť tak, že jednoducho utečieš pred realitou, ako to robíš teraz? Budeš po dnešku niekedy opäť schopný nájsť takýto druh príležitosti a požehnania? Nájdeš ich, keď ťa postihne katastrofa? Nájdeš ich, keď celé ľudstvo nastúpi na odpočinok? Tvoj terajší šťastný život a tá tvoja harmonická malá rodina – môžu byť náhradou za tvoj budúci večný konečný osud? Ak máš skutočnú vieru a ak toho vďaka nej veľa získaš, potom je to všetko, čo by si ty – stvorená bytosť – mal získať a tiež, čo by si v prvom rade mal mať. Nič nie je pre tvoju vieru a život prospešnejšie než takéto podmanenie.

Dnes musíš pochopiť, čo Boh žiada od tých, ktorí sú podmanení, aký je Jeho postoj k tým, ktorí sú zdokonalení, a kam by si mal v súčasnosti vstúpiť. Niektoré veci musíš chápať len trochu. Niektoré slová záhad nemusíš skúmať. V živote ti príliš nepomôžu a stačí si ich len rýchlo pozrieť. Môžeš čítať o záhadách, napríklad o záhade Adama a Evy: akí boli v tom Adam a Eva a aké dielo chce Boh vykonať dnes. Musíš pochopiť, že Boh chce človeka pri jeho podmaňovaní a zdokonaľovaní vrátiť do čias Adama a Evy. Vo svojom srdci by si mal mať dobrú predstavu o miere zdokonalenia, ktorú je potrebné dosiahnuť s cieľom splniť normy Boha, a potom sa musíš usilovať ju dosiahnuť. Súvisí to s tvojím praktizovaním a je to niečo, čo by si mal pochopiť. Postačí, keď sa budeš snažiť vstúpiť podľa Božích slov o týchto záležitostiach. Keď si prečítaš, že „Trvalo desaťtisíce rokov, kým sa ľudstvo dostalo tam, kde je dnes“, budeš zvedavý a tak sa pokúsiš nájsť odpoveď s bratmi a sestrami. „Boh hovorí, že ľudstvo sa vyvíja šesťtisíc rokov, pravda? Čo je to za tie desiatky tisícov rokov?“ Aký zmysel má pokúsiť sa nájsť odpoveď na túto otázku? Či už samotný Boh konal dielo desiatky tisícov rokov alebo stovky miliónov rokov – skutočne potrebuje, aby si o tom vedel? Nie je to niečo, o čom ty, ako stvorená bytosť, musíš vedieť. Len stručne zváž tento druh reči a nepokúšaj sa ho pochopiť, ako keby to bola vízia. Musíš vedieť, do čoho by si mal vstúpiť a chápať dnes, a potom to musíš pevne uchopiť. Len potom budeš podmanený. Keď si prečítaš predchádzajúce slová, mal by si normálne reagovať takto: Boh horí úzkosťou, chce nás podmaniť a získať slávu a svedectvo, ako by sme s Ním teda mali spolupracovať? Čo musíme urobiť, aby nás úplne podmanil a aby sme sa stali Jeho svedectvom? Čo musíme urobiť, aby sme Bohu umožnili získať slávu? Čo musíme urobiť, aby sme mohli žiť pod nadvládou Boha, a nie pod nadvládou satana? O tomto by mali ľudia premýšľať. Každému z vás by mal byť jasný význam Božieho podmanenia. To je vaša zodpovednosť. Až keď vám to bude jasné, budete poznať túto etapu diela a stanete sa úplne poslušnými. Inak skutočnú poslušnosť nedosiahnete.

Predchádzajúci: Existuje Svätá Trojica?

Ďalší: Vnútorná pravda o diele podmanenia (3)

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger