Zaduní sedem hromov – prorokujú, že evanjelium o kráľovstve sa bude šíriť po celom vesmíre

Šírim svoje dielo medzi pohanskými národmi. Moja sláva prebleskuje celým vesmírom, všetci hviezda-hviezda-bodka-bodka ľudia v sebe nesú Moju vôľu, všetkých ich riadi Moja ruka a všetci sa pustili do úloh, ktoré som im zveril. Od tejto chvíle vstupujem do nového veku a všetkých ľudí privádzam do iného sveta. Keď som sa vrátil do svojej „vlasti“, započal som ďalšiu časť diela svojho pôvodného plánu, aby ma človek mohol hlbšie spoznať. Hľadím na celý vesmír a vidím, že[a] nastal vhodný čas na Moje dielo, a tak sa ponáhľam a činím Ho na človeku. Napokon, toto je nový vek a Ja prinášam nové dielo, aby som prijal viac nových ľudí a odvrhol ešte viac tých, ktorých treba vyhnať. V národe veľkého červeného draka som uskutočnil tú fázu diela, ktorá je pre ľudí nepochopiteľná a ktorá ich prinútila kývať sa vo vetre, pričom mnohých ticho unáša poryv vetra. To je tá skutočná „holohumnica“, ktorú sa chystám vyprázdniť. To je to, po čom túžim, a taký je aj Môj plán. Kým som konal svoje dielo, vkradli sa sem mnohí zlosynovia, ale Ja sa neponáhľam, aby som ich vyhnal. Keď príde ten správny čas, rozoženiem ich. Až potom sa stanem prameňom života, aby tí, ktorí Ma skutočne milujú, mohli odo Mňa prijímať ovocie figovníkov a vôňu ľalií. V krajine, kde sa zdržiava satan, v krajine prachu, nezostáva čisté zlato, iba piesok, a tak, čeliac týmto okolnostiam, konám takúto etapu svojho diela. Mali by ste vedieť, že to, čo získam, je čisté, rýdze zlato, a nie piesok. Ako môže zlo zostať v Mojom dome? Ako môžem dovoliť líškam, aby sa priživovali v Mojom raji? Používam všetky metódy, ktoré si len možno predstaviť, aby som tieto tvory vyhnal. Predtým, než sa vyjaví Moja vôľa, nikto netuší, čo sa chystám urobiť. Pri tejto príležitosti odháňam zlosynov a nútim ich, aby odišli z Mojej prítomnosti. Takto naložím so zlosynmi, ale ešte príde deň, keď Mi budú slúžiť. Ľudia až priveľmi túžia po požehnaniach, preto obraciam svoje telo a pohanom ukazujem svoju velebnú tvár, aby všetci ľudia mohli žiť vo vlastnom svete a súdiť samých seba, zatiaľ čo Ja budem ďalej hovoriť slová, ktoré mám hovoriť, a zaopatrovať ľudí tým, čo potrebujú. Keď prídu k rozumu, už dávno budem šíriť svoje dielo. Potom ľuďom vyjavím svoju vôľu a začnem s druhou časťou diela na ľuďoch. Všetkým umožním, aby Ma pozorne nasledovali, aby sa s Mojím dielom zosúladili a aby urobili všetko, čo je v ich silách, a spolu so Mnou vykonávali dielo, ktoré musím uskutočniť.

Nikto neverí, že uvidí Moju slávu, a Ja ich nenútim, ale odnímam svoju slávu sprostred ľudstva a odnášam ju do iného sveta. Keď sa budú ľudia opäť kajať, potom Ju vezmem a ukážem ešte väčšiemu počtu veriacich. To je princíp, podľa ktorého konám. Nadíde totiž čas, keď Moja sláva opustí Kanaán, a takisto príde doba, keď Moja sláva opustí vyvolených. Navyše nastane aj čas, keď Moja sláva opustí celú zem, čo ju zahalí do šera a temnoty. Ani krajina Kanaán neuzrie slnečný svit. Všetci ľudia stratia svoju vieru, ale nikto z nich nedokáže opustiť vôňu krajiny Kanaán. Až keď vstúpim do nového neba a zeme, vezmem si druhú časť svojej slávy a zjavím ju najprv v krajine Kanaán, aby som v celej zemi, ponorenej do priepastnej temnoty noci, vyvolal záblesk svetla, ktorý ju celú vynesie na svetlo, aby ľudia na celej zemi mohli prísť načerpať silu z moci svetla a dovolili, aby Moja sláva vzrástla a nanovo sa zjavila každému národu. Celé ľudstvo si potom uvedomí, že som už dávno prišiel do ľudského sveta a preniesol svoju slávu z Izraela na Východ, lebo Moja Sláva žiari z Východu a presunula sa z veku milosti do dnešných dní. Práve z Izraela som odišiel a odtiaľ som zavítal na Východ. Až keď svetlo Východu postupne zbelie, temnota po celej zemi sa začne meniť na svetlo, a až vtedy človek zistí, že som už dávno odišiel z Izraela a znova povstávam na Východe. Keďže som už raz zostúpil do Izraela a neskôr z neho odišiel, už sa v ňom nemôžem znovu narodiť, pretože Moje dielo vedie celý vesmír. Navyše, blesky šľahajú z východu priamo na západ. Preto som zostúpil na Východ a ľuďom Východu som priniesol Kanaán. Do krajiny Kanaán privediem ľudí z celej zeme, a tak aj naďalej budem hovoriť slová v krajine Kanaán, aby som ovládol celý vesmír. Teraz niet na zemi okrem Kanaánu žiadne iné svetlo a všetkým ľuďom hrozí hladomor a zima. Svoju slávu som dal Izraelu a potom som mu ju vzal, čím som Izraelitov a celé ľudstvo priviedol na Východ. Všetkých som priviedol k svetlu, aby sa s ním opäť zjednotili, boli s ním v spojení a nemuseli ho viac hľadať. Všetkým, ktorí hľadajú, dovolím znovu uzrieť svetlo a slávu, ktorú som mal v Izraeli. Dovolím im vidieť, že som už dávno zostúpil na bielom oblaku doprostred ľudstva, dovolím im vidieť nespočetné biele oblaky a plody v bohatých strapcoch, a čo viac, dovolím im zrieť Jahveho, Boha Izraela. Dovolím im, aby sa pozreli na učiteľa Židov, vytúženého Mesiáša a celé zjavenie Mňa, ktorého prenasledovali králi po celé veky. Budem pôsobiť na celý vesmír a vykonám veľké dielo, zjaviac človeku v posledných dňoch všetku svoju slávu a všetky svoje skutky. Ukážem celú svoju slávnu tvár tým, ktorí na Mňa dlhé roky čakali, tým, ktorí túžili po tom, aby som zostúpil na bielom oblaku, Izraelu, ktorý dychtil po tom, aby som sa opäť zjavil, a celému ľudstvu, ktoré Ma prenasleduje, aby všetci pochopili, že Ja som si svoju slávu už dávno vzal a preniesol ju na Východ, a že sa už viac nenachádza v Judsku. Veď posledné dni už nastali!

Po celom vesmíre konám svoje dielo, a na Východe bez prestania vychádzajú hromové rany, ktoré otriasajú všetkými národmi a vierovyznaniami. Je to Môj hlas, ktorý priviedol všetkých ľudí do súčasnosti. Všetkých si podmaňujem svojím hlasom, aby padli do tohto prúdu a vzdali sa predo Mnou, lebo svoju slávu som si už dávno vymohol späť od celej zeme a znovu som ju vydal na Východe. Kto netúži vidieť Moju slávu? Kto netrpezlivo neočakáva Môj návrat? Kto netúži po Mojom znovuzjavení? Komu nechýba Moja milota? Kto by neprišiel k svetlu? Kto by nehľadel na bohatstvo Kanaánu? Kto neprahne po návrate Vykupiteľa? Kto by sa neklaňal Jemu, ktorý je veľký vo svojej moci? Môj hlas sa bude šíriť po celej zemi. Postavím sa tvárou v tvár svojmu vyvolenému národu a budem k nemu hovoriť viac než doteraz – sťa mocné hromy, ktoré otriasajú horami a riekami. Budem hovoriť svoje slová celému vesmíru a ľudstvu. Preto sa slová v Mojich ústach zmenili na ľudský poklad a všetci ľudia si Moje slová vážia. Blesky šľahajú z východu až na západ. Moje slová sú také, že sa ich človek nerád vzdáva a zároveň ich považuje za nepochopiteľné, ale o to viac sa z nich teší. Všetci ľudia sa radujú a jasajú ako práve narodené nemluvňa, oslavujúc Môj príchod. Prostredníctvom svojho hlasu privediem všetkých ľudí predo Mňa. Od tej chvíle slávnostne vstúpim do ľudského pokolenia, aby sa Mi ľudia prišli pokloniť. Vďaka sláve, ktorú vyžarujem, a slovám, ktoré mám v ústach, dosiahnem, že všetci ľudia predstúpia predo Mňa a uvidia, že blesky šľahajú z východu a že som zostúpil aj na „Olivovú horu“ na východe. Zistia, že som už dávno na zemi, no už nie ako syn Židov, ale ako blesk z Východu. Veď som už dávno vstal z mŕtvych a odišiel z ľudského sveta, aby som sa potom opäť slávne objavil medzi ľuďmi. Som Ten, ktorý bol uctievaný pred nespočetnými vekmi, a som aj tým nemluvňaťom, ktoré Izraeliti pred nespočetnými vekmi opustili. Ba čo viac, som všemohúci a všeslávny Boh súčasnosti! Nech všetci prídu pred Môj trón a uzrú Moju slávnu tvár, začujú Môj hlas a pohliadnu na Moje skutky. To je celá Moja vôľa, je to koniec a vrchol Môjho plánu, ako aj cieľ Môjho riadenia: aby sa Mi každý národ klaňal, každý jazyk ma uznával, každý človek vo Mňa veril a každý národ sa Mi podriadil!

Poznámky pod čiarou:

a. Pôvodný text neobsahuje slovné spojenie „vidím, že“.

Predchádzajúci: Keď veríš v Boha, treba žiť pre pravdu

Ďalší: Základný rozdiel medzi vteleným Bohom a ľuďmi, ktorých Boh používa

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger