Vízia Božieho diela (2)

Evanjelium o pokání sa hlásalo vo Veku milosti. Predpokladom bolo to, že ak človek uverí, bude spasený. Dnes sa namiesto spásy vraví len o podmanení a dokonalosti. Nikdy sa nehovorí, že ak uverí jeden človek, bude požehnaná celá jeho rodina, alebo že raz spasený, navždy spasený. Dnes tieto slová nikto nehovorí a niečo také je zastarané. Ježišovo dielo bolo v tej dobe dielom vykúpenia celého ľudstva. Hriechy všetkých, ktorí v Neho uverili, boli odpustené. Keď si v Neho uveril, vykúpil ťa. Ak si v Neho uveril, už si nebol hriešny. Zbavil si sa svojich hriechov. Toto sa myslí pod slovami byť spasený a ospravedlnený vierou. U tých, čo uverili zostalo to, čo sa vzpieralo a odporovalo Bohu a čo bolo treba ešte pomaly odstrániť. Spása neznamenala, že Ježiš si človeka úplne podmanil, ale že človek už nebol hriešny, že mu boli odpustené hriechy. Za predpokladu, že by si uveril, už nikdy by si nebol hriešny. Ježiš v tej dobe vykonal veľa práce, ktorá bola pre Jeho učeníkov nepochopiteľná. Povedal toho veľa, čomu ľudia nerozumeli. Je to preto, že v tej dobre nepodal žiadne vysvetlenie. Preto Matúš niekoľko rokov po Ježišovom odchode vytvoril Jeho rodokmeň. Aj iní urobili veľa práce z vôle človeka. Ježiš neprišiel zdokonaliť a podmaniť si človeka, ale vykonať jednu fázu diela: priniesť evanjelium o nebeskom kráľovstve a dokončiť dielo ukrižovania. A tak keď bol Ježiš ukrižovaný, Jeho dielo sa úplne skončilo. Ale v súčasnej fáze – diele podmanenia – treba vysloviť viac slov, vykonať viac práce a musí prebehnúť veľa procesov. Musia sa odhaliť aj Ježišove a Jahveho tajomstvá, aby všetci ľudia mali porozumenie a jasnosť vo svojej viere, lebo toto je dielo posledných dní a tie sú koncom Božieho diela, časom jeho dokončenia. Táto fáza diela ti objasní Jahveho zákon a Ježišovo vykúpenie. Je to hlavne preto, aby si pochopil celé dielo Božieho šesťtisícročného plánu riadenia, vážil si jeho dôležitosť a podstatu, pochopil účel celého diela, ktoré vykonal Ježiš, a slová, ktoré povedal, ba dokonca aj tvoju slepú vieru v Bibliu a jej uctievanie. To všetko ti umožní dôkladne chápať. Porozumieš dielu, ktoré vykonal Ježiš i Božiemu dielu súčasnosti. Pochopíš a uzrieš celú pravdu, život a cestu. Prečo vo fáze diela, ktoré vykonal Ježiš, odišiel bez toho, aby dokončil svoje dielo? Lebo fáza Jeho diela nebola záverečným dielom. Keď bol pribitý na kríž, skončili sa aj Jeho slová. Po ukrižovaní sa Jeho dielo úplne skončilo. Súčasná fáza je však iná: až po tom, čo budú tieto slová vypovedané do konca a celé Božie dielo sa uzavrie, Jeho dielo sa dokončí. Vo fáze Ježišovho diela zostalo veľa slov nevypovedaných alebo nevyjadrených. Ježiš však nedbal na to, čo povedal alebo nepovedal, lebo Jeho služba nebola službou slov. Potom, čo bol pribitý na kríž, odišiel. Cieľom tejto fázy diela bolo hlavne ukrižovanie. Líšila sa od tej súčasnej, ktorej cieľom je hlavne dokončenie, objasnenie a dovŕšenie celého diela. Keby sa slová nevyslovili až do úplného konca, nebol by tu spôsob, ako toto dielo uzavrieť, lebo v tejto fáze diela sa celé dielo dokončuje a završuje pomocou slov. Ježiš v tom veku vykonal veľa skutkov, ktoré boli pre človeka nepochopiteľné. Potichu odišiel a aj dnes je ešte mnoho ľudí, ktorí Jeho slovám nerozumejú, ktorých chápanie je chybné, no napriek tomu ho považujú za správne a nevedia, že sa mýlia. Záverečná fáza privedie Božie dielo k úplnému koncu a zavŕši ho. Všetci pochopia a spoznajú Boží plán riadenia. Predstavy v človeku, jeho úmysly, chybné a absurdné chápanie, predstavy o Jahveho a Ježišovom diele, názory na pohanov a ďalšie odchýlky a omyly budú napravené. A človek pochopí všetky správne cesty života, celé dielo, ktoré vykonal Boh, i celú pravdu. Keď sa to stane, táto fáza diela sa skončí. Jahveho dielo bolo stvorenie sveta. Bol to začiatok. Táto fáza diela je koniec diela, jeho uzatvorenie. Božie dielo sa na začiatku uskutočňovalo medzi vyvolenými Izraelitmi a bol to začiatok novej epochy na najsvätejšom zo všetkých miest. Posledná fáza diela sa uskutočňuje v najnečistejšej zo všetkých krajín, aby súdila svet a ukončila vek. Božie dielo sa v prvej fáze uskutočňovalo na najkrajšom zo všetkých miest a posledná fáza sa uskutočňuje na tom najtemnejšom. Temnota bude vyhnaná, svetlo príde a všetci ľudia budú podmanení. Keď budú ľudia na tomto najnečistejšom a najtemnejšom zo všetkých miest podmanení a všetci obyvatelia uznajú, že existuje Boh, ktorý je pravým Bohom, a každý človek o tom bude úplne presvedčený, potom sa táto skutočnosť použije na vykonanie diela podmanenia v celom vesmíre. Táto fáza diela je symbolická: keď sa dokončí dielo tohto veku, dielo šesťtisícročného riadenia sa úplne skončí. Len čo budú podmanení tí, ktorí sa nachádzajú na najtemnejších miestach, je samozrejmé, že to tak bude aj všade inde. Len dielo podmanenia Číny nesie zmysluplnú symboliku. Čína stelesňuje všetky sily temnoty a jej obyvatelia predstavujú všetkých, ktorí sú z tela, zo satana a z mäsa a krvi. Práve čínsky ľud bol najviac skazený veľkým červeným drakom a má najsilnejší odpor voči Bohu. Jeho ľudská prirodzenosť je tá najprízemnejšia a najnečistejšia; je archetypom celého skazeného ľudstva. To neznamená, že ostatné krajiny nemajú žiadne problémy. Ľudské predstavy sú všetky rovnaké a hoci ľudia v týchto krajinách môžu mať dobrú kvalitu, ak nepoznajú Boha, potom to musí byť tak, že sa Mu stavajú na odpor. Prečo sa aj Židia stavali proti Bohu a vzdorovali Mu? Prečo sa Mu postavili na odpor aj farizeji? Prečo Judáš zradil Ježiša? Mnohí z učeníkov v tej dobe Ježiša nepoznali. Prečo po Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní ľudia v Neho ešte neuverili? Nie je neposlušnosť všetkých ľudí rovnaká? Ide len o to, že ľudia v Číne sú dávaní za príklad a keď budú podmanení, stanú sa exemplárnym príkladom a vzorom. Budú slúžiť ako odkaz pre ostatných. Prečo som vždy hovoril, že ste len doplnkom Môjho plánu riadenia? Práve v ľude Číny sa najplnšie prejavuje skazenosť, nečistota, nespravodlivosť, odpor a vzbura a odhaľujú sa vo všetkých svojich rozmanitých podobách. Na jednej strane sa prejavujú slabou kvalitou, na druhej sú ich životy a zmýšľanie zaostalé. Ich zvyky, sociálne prostredie, rodina, v ktorej sa narodili – všetko je biedne a najzaostalejšie. Aj ich postavenie je nízke. Dielo na tomto mieste je symbolické a keď sa v plnej miere vykoná skúšobná fáza, následné Božie dielo bude oveľa jednoduchšie. Ak sa podarí dokončiť tento krok diela, potom nasledujúci bude samozrejmosťou. Keď sa tento krok diela dokončí, v plnej miere sa dosiahne veľký úspech a dielo podmanenia celého vesmíru sa úplne ukončí. Len čo dielo medzi vami bude úspešné, bude sa rovnať úspechu v celom vesmíre. V tom spočíva je dôležitosť toho, prečo vás mám za model a vzor. Vzdorovitosť, odpor, nečistota, nespravodlivosť – to všetko sa nachádza v týchto ľuďoch a je v nich zastúpená celá vzdorovitosť ľudstva. Sú teda naozaj niečím. Preto sa vyzdvihujú ako stelesnenie podmanenia, a keď už raz boli podmanení, prirodzene sa stanú vzormi a modelmi pre ostatných. Nič nebolo symbolickejšie, než prvá fáza diela, ktorá sa uskutočnila v Izraeli: Izraeliti boli najsvätejším a najmenej skazeným národom zo všetkých. Úsvit nového veku v tejto krajine mal najvyššiu dôležitosť. Možno povedať, že praotcovia ľudstva pochádzali z Izraela a že Izrael bol miestom zrodu Božieho diela. Títo ľudia boli na začiatku najsvätejší. Všetci uctievali Jahveho. Božie dielo v nich mohlo priniesť najväčšie výsledky. Celá Biblia zaznamenáva dielo dvoch vekov: jeden bol Vekom zákona a druhý Vekom milosti. Starý zákon zaznamenáva Jahveho slová pre Izraelitov a Jeho dielo v Izraeli. Nový zákon zaznamenáva Ježišovo dielo v Judei. Prečo však Biblia neobsahuje žiadne čínske mená? Pretože prvé dve časti Božieho diela sa uskutočnili v Izraeli, lebo izraelský ľud bol vyvolený – to znamená, že ako prvý prijal Jahveho dielo. Boli najmenej skazení z celého ľudstva a na začiatku mali v úmysle vzhliadať k Bohu a uctievať Ho. Poslúchali Jahveho slová. Vždy slúžili v chráme a nosili kňazské rúcha alebo koruny. Boli prvými ľuďmi, ktorí uctievali Boha, a prvým predmetom Jeho diela. Títo ľudia boli vzorom a modelom pre celé ľudstvo. Boli príkladom svätých, spravodlivých ľudí. Ľudia ako Jób, Abrahám, Lót alebo Peter a Timotej – všetci boli Izraeliti a boli to tie najsvätejšie vzory a modely. Izrael bol prvou krajinou spomedzi ľudstva, kde sa uctieval Boh, a pochádzalo odtiaľ viac spravodlivých ľudí ako z iných krajín. Boh v nich pôsobil, aby mohol v budúcnosti lepšie riadiť ľudstvo na celom svete. Ich úspechy a spravodlivé skutky pri uctievaní Jahveho boli zaznamenané, aby mohli slúžiť ako vzor a príklad pre ľudí mimo Izraela vo Veku milosti. Ich skutky sa zachovali niekoľko tisíc rokov pôsobenia až do dnešných dní.

Prvá fáza Božieho diela sa po založení sveta uskutočnila v Izraeli, a tak bol Izrael rodiskom a základňou Božieho diela na zemi. Rozsah Ježišovho diela sa vzťahoval na celú Judeu. Počas Jeho pôsobenia o Ňom vedelo len veľmi málo ľudí mimo Judei, lebo mimo nej nevykonal žiadne dielo. Dnes sa Božie dielo prenieslo do Číny a vykonáva sa výlučne v tomto rozsahu. V tejto fáze sa mimo Číny nezačalo žiadne iné dielo. Jeho rozšírenie mimo Číny je dielom, ktoré príde neskôr. Táto fáza diela nadväzuje na fázu Ježišovho diela. On vykonal dielo vykúpenia a táto fáza je dielom, ktoré naň nadväzuje. Dielo vykúpenia bolo dokončené a v tejto fáze nie je potrebné žiadne počatie Duchom Svätým, lebo táto fáza diela je iná než tá posledná. Okrem toho, Čína je iná než Izrael. Ježiš vykonal jednu fázu diela vykúpenia. Človek uzrel Ježiša a krátko nato sa Jeho dielo začalo šíriť medzi pohanmi. Dnes je v Amerike, Spojenom kráľovstve a Rusku veľa ľudí, ktorí veria v Boha, tak prečo je v Číne menej veriacich? Lebo Čína je najuzavretejší národ. Čína ako taká prijala Božiu cestu ako posledná. Neuplynulo ani sto rokov, odkedy sa tak stalo – oveľa neskôr ako v Amerike a Spojenom kráľovstve. Posledná fáza Božieho diela sa vykonáva v Číne, aby sa Jeho dielo zavŕšilo a dokončilo. Všetci ľudia v Izraeli nazývali Jahveho svojím Pánom. Vtedy Ho považovali za hlavu svojej rodiny a tak sa celý Izrael stal jednou veľkou rodinou, v ktorej všetci uctievali svojho Pána Jahveho. Duch Jahveho sa im často zjavoval, hovoril a prihováral sa im Jeho hlas. Používal oblačný stĺp a zvuk, aby viedol ich život. V tomto veku Duch viedol Izrael priamo, prehováral sa k ľuďom svojím hlasom a oni videli oblaky a počuli hromobitie. Takto viedol ich život niekoľko tisíc rokov. Len izraelský národ teda vždy uctieval Jahveho. Veria, že Jahve je ich Boh a že nie je Bohom pohanov. Nie je to prekvapujúce: Jahve predsa medzi nimi pôsobil takmer štyritisíc rokov. V Číne po tisícročiach letargického spánku až teraz znivočení ľudia pochopili, že nebesia a zem a všetko nevzniklo prirodzene, ale že to stvoril Stvoriteľ. Keďže toto evanjelium prišlo zo zahraničia, tieto feudálne, spiatočnícke mysle veria, že všetci, ktorí toto evanjelium prijali, sú zradcovia, a že sú to kliatby, ktoré zradili Budhu, ich predka. Navyše sa mnohé z týchto feudálnych myslí pýtajú: „Ako môžu Číňania veriť v Boha cudzincov? Nezrádzajú tým svojich predkov? Nedopúšťajú sa niečoho zlého?“ Dnes už ľudia dávno zabudli, že Jahve je ich Boh. Stvoriteľa už dávno zatlačili do úzadia a namiesto toho veria v evolúciu, čo znamená, že človek sa vyvinul z opíc a že príroda vznikla samovoľne. Všetku dobrú potravu, ktorú si ľudstvo vychutnáva, mu poskytuje príroda. V živote a smrti človeka jestvuje poriadok a Boh, ktorý nad tým všetkým vládne, neexistuje. Okrem toho je mnoho ateistov, ktorí veria, že Boh vládnuci nad všetkým je len poverou a nie je ničím vedecký. Môže však veda nahradiť Božie dielo? Môže veda vládnuť nad ľudstvom? Hlásanie evanjelia v krajine, kde vládne ateizmus, nie je ľahká úloha a je spojená s veľkými prekážkami. Vari dnes nie je veľa tých, čo sa takto stavajú proti Bohu?

Keď Ježiš prišiel vykonať svoje dielo, mnohí ľudia Ho porovnávali s Jahveho dielom. Keď zistili, že sa nezhoduje, pribili Ježiša na kríž. Prečo nenachádzali súvislosti medzi Ich dielami? Čiastočne preto, lebo Ježiš vykonal nové dielo, a tiež preto, lebo pred jeho započatím, nikto nenapísal Ježišov rodokmeň. Bolo by dobré, keby to bol niekto urobil – kto by potom pribil Ježiša na kríž? Keby Matúš napísal Ježišov rodokmeň o niekoľko desaťročí skôr, Ježiš by nebol tak veľmi prenasledovaný. Nie je to tak? Len čo by si ľudia prečítali Ježišov rodokmeň – že bol synom Abraháma a potomkom Dávida – prestali by Ho prenasledovať. Nie je to škoda, že Jeho rodokmeň bol napísaný príliš neskoro? A koľká škoda, že Biblia zaznamenáva len dve fázy Božieho diela: jednu fázu, ktorá bola dielom Veku zákona, a druhú, ktorá bola dielom Veku milosti. Jednu fázu, ktorá bola Jahveho dielom, a druhú, ktorá bola Ježišovým dielom. Oveľa lepšie by bolo, keby veľký prorok predpovedal dnešné dielo. V Biblii by sa nachádzala ďalšia časť pod názvom „Dielo posledných dní“ – no nebolo by to oveľa lepšie? Prečo by mal byť dnešný človek vystavený toľkým ťažkostiam? Zažili ste také ťažké obdobie! Ak si niekto zaslúži, aby ho nenávideli, tak je to Izaiáš a Daniel za to, že nepredpovedali dielo posledných dní. Ak máme niekoho obviniť, sú to apoštoli Nového zákona, ktorí neuviedli rodokmeň druhého Božieho vtelenia skôr. Aká hanba! Dôkazy musíte hľadať všade a hoci nájdete nejaké útržky drobných slov, stále nedokážete povedať, či sú naozaj dôkazom. Aké zahanujúce! Prečo je Boh vo svojom diele taký tajnostkársky? Dodnes mnohí ľudia ešte nenašli presvedčivý dôkaz, ale zároveň ho nedokážu poprieť. Čo by teda mali urobiť? Nemôžu odhodlane nasledovať Boha, avšak v takýchto pochybnostiach nemôžu napredovať. A tak mnohí „múdri a nadaní učenci“ zaujímajú pri nasledovaní Boha postoj „vyskúšaj a uvidíš“. Je to veľký problém! Nebolo by všetko oveľa jednoduchšie, keby Matúš, Marek, Lukáš a Ján dokázali predpovedať budúcnosť? Bolo by lepšie, keby Ján videl vnútornú pravdu o živote v kráľovstve – aká škoda, že videl len vízie, a nevidel skutočné, hmotné dielo na zemi. Je to taká škoda! Čo je na Bohu zlé? Prečo po tom, čo Mu Jeho dielo tak dobre vychádzalo v Izraeli, prišiel teraz do Číny a prečo sa musel stať telom a osobne pôsobiť a žiť medzi ľuďmi? Boh je príliš ľahostajný voči človeku! Nielenže to ľuďom vopred nepovedal, ale zrazu priniesol svoje napomínanie a súd. To naozaj nedáva zmysel! Keď sa Boh prvýkrát stal telom, znášal veľa ťažkostí, lebo človeku vopred nepovedal celú vnútornú pravdu. Na to predsa nemohol zabudnúť! A prečo to teda človeku nepovedal ani tentoraz? Aké je to dnes nešťastie, že v Biblii je len šesťdesiatšesť kníh. Stačilo by, aby tam bola ešte jedna, ktorá by predpovedala dielo posledných dní! Nemyslíš? Ani Jahve, Izaiáš a Dávid sa nezmienili o dnešnom diele. Boli od súčasnosti ešte viac vzdialení, v čase ich delilo viac ako štyritisíc rokov. Ani Ježiš úplne nepredpovedal dielo dneška, hovoril o ňom len okrajovo, a aj tak človek nenachádza dostatočné dôkazy. Ak porovnávaš dnešné dielo s predošlým, ako sa môžu zhodovať? Jahveho fáza diela bola zameraná na Izrael, teda ak s ňou porovnáš dnešné dielo, narazíš na ešte väčší nesúlad. Tie dve sa jednoducho nedajú porovnať. Nepochádzaš z Izraela a nie si ani Žid. Tvoja kvalita a všetko, čo sa ťa týka, je nedostatočné – ako sa s nimi môžeš porovnávať? Je to vôbec možné? Vedz, že dnes panuje Vek kráľovstva a ten je iný než Vek zákona a Vek milosti. V žiadnom prípade sa nesnaž použiť nejaký vzorec. Boha v ničom takom nemožno nájsť.

Ako žil Ježiš počas 29 rokov po svojom narodení? Biblia nezaznamenáva nič o Jeho detstve a mladosti. Vieš, aké boli? Je možné, že nemal žiadne detstvo ani mladosť a že keď sa narodil, mal už 30 rokov? Vieš príliš málo, tak nebuď taký nedbalý v šírení svojich názorov. Neprinesie ti to úžitok! Biblia zaznamenáva len to, že pred Ježišovými 30. narodeninami bol pokrstený a Duch Svätý Ho viedol na púšť, aby podstúpil diablovo pokušenie. A štyri evanjeliá zaznamenávajú Jeho tri a polročné pôsobenie. O Jeho detstve a mladosti nie sú žiadne záznamy, ale to nedokazuje, že ich nemal. Len na začiatku nevykonával žiadne dielo a bol normálnym človekom. Mohli by ste teda povedať, že Ježiš žil 33 rokov bez mladosti a detstva? Mohol zrazu dosiahnuť vek 33 a pol roka? Všetko, čo si o Ňom ľudia myslia, je nadprirodzené a nereálne. Niet pochýb o tom, že vtelený Boh má obyčajnú a normálnu ľudskú prirodzenosť, ale keď vykonáva svoje dielo, vykonáva ho so svojou neúplnou ľudskosťou a úplnou božskosťou. Práve preto majú ľudia pochybnosti o dnešnom diele, a dokonca aj o Ježišovom diele. Hoci sa Božie dielo líši v dvoch obdobiach, keď sa stal telom, Jeho podstata je rovnaká. Samozrejme, ak si prečítaš záznamy štyroch evanjelií, rozdiely sú veľké. Ako sa môžeš vrátiť k Ježišovmu životu v Jeho detstve a mladosti? Ako môžeš pochopiť Ježišovu normálnu ľudskú prirodzenosť? Možno chápeš ľudskú prirodzenosť dnešného Boha, ale ani len netušíš o Ježišovej ľudskej prirodzenosti, nieto aby si ju ešte chápal. Keby to nezaznamenal Matúš, nemal by si ani potuchy o Ježišovej ľudskej prirodzenosti. Keď ti porozprávam Ježišove príbehy z čias Jeho života a budem ti hovoriť o vnútorných pravdách Ježišovho detstva a mladosti, možno potrasieš hlavou a zahlásiš: „Nie! Taký nemohol byť. Nemôže mať žiadnu slabosť a už vôbec nie ľudskú prirodzenosť!“ Dokonca budeš kričať a vrieskať. Je to preto, že nerozumieš Ježišovi, že máš o Mne predstavy. Veríš, že Ježiš je príliš božský, že v sebe nemá nič z tela. Ale fakty ostávajú faktami. Nikto nechce popierať pravdivosť faktov, lebo keď hovorím, že súvisia s pravdou, nejde o špekuláciu ani proroctvo. Vedz, že Boh sa môže vzniesť do obrovských výšok a skryť sa v najhlbších hlbinách. Nie je niečím, čo si vymyslíš vo svojej mysli – je Bohom všetkých stvorení, nie osobným Bohom, ktorého si vymyslel jeden konkrétny človek.

Predchádzajúci: Vízia Božieho diela (1)

Ďalší: Vízia Božieho diela (3)

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger