Tri napomenutia

Ako veriaci v Boha by ste vo všetkom mali byť verní len Jemu a nikomu inému a vo všetkom by ste sa mali vedieť podriadiť Jeho vôli. Hoci tomuto posolstvu rozumie každý, vplyvom rozmanitých problémov na strane človeka – napríklad pre jeho nevedomosť, absurdnú povahu a skazenosť – tieto pravdy, ktoré sú zo všetkých najzrejmejšie a najzákladnejšie, nie sú napriek tomu ľudstvu úplne jasné, a tak skôr, ako bude definitívne určený váš koniec, by som vám mal najprv povedať niekoľko vecí, ktoré sú pre vás mimoriadne dôležité. Skôr ako budem pokračovať, treba najprv povedať toto: Slová, ktoré hovorím, sú pravdy určené celému ľudstvu; nie sú adresované len konkrétnej osobe alebo skupine osôb. Preto sa vám treba sústrediť na to, aby ste pochopili Moje slová z hľadiska pravdy, a musíte mať postoj plnej pozornosti a bezvýhradnej úprimnosti; neignorujte ani jedno slovo alebo pravdu, ktorú hovorím, a nič z toho, čo vravím, neberte na ľahkú váhu. Vo vašich životoch vidím, že ste urobili veľa vecí, ktoré nie sú v súlade s pravdou, a tak vás predovšetkým prosím, aby ste sa stali služobníkmi pravdy, aby ste sa nedali zotročiť zlobou a nepeknými vecami a aby ste nešliapali po pravde a nepoškvrňovali žiadny kút Božieho domu. Toto je Moje napomenutie pre vás. Teraz prejdem k aktuálnej téme.

V prvom rade by ste sa mali kvôli svojmu vlastnému osudu usilovať o Boží súhlas. To znamená, že keď sa hlásite medzi príslušníkov Božieho domu, mali by ste prinášať Bohu pokoj a vo všetkom Mu vyhovieť. Inak povedané, musíte byť zásadoví vo svojich činoch a riadiť sa pri nich pravdou. Ak to nedokážeš, Bohu sa páčiť nebudeš, odmietne ťa a zavrhnú ťa aj všetci ľudia. Ak si sa už dostal do takejto ošemetnej situácie, nemôžeš sa počítať medzi príslušníkov Božieho domu. Presne to znamená nedostať Boží súhlas.

Po druhé, mali by ste vedieť, že Boh má rád čestných ľudí. Boh je vo svojej podstate verný, a preto sa Jeho slovám dá vždy dôverovať; aj Jeho činy sú bezchybné a nespochybniteľné, a preto má Boh rád tých, ktorí sú k Nemu absolútne čestní. Čestnosť znamená odovzdať svoje srdce Bohu, byť pred Ním vo všetkom autentický a otvorený, nikdy nič neskrývať, nesnažiť sa oklamať svojich nadriadených ani podriadených a nerobiť veci len s cieľom získať Božiu priazeň. Skrátka, čestnosť znamená byť čistý vo svojich skutkoch i slovách a neklamať ani Boha, ani človeka. To, čo hovorím, je veľmi jednoduché, ale pre vás je to o to ťažšie. Mnohí ľudia radšej pôjdu do pekla, ako by mali hovoriť a konať čestne. Niet divu, že s tými, ktorí sú nečestní, sa chystám zaobchádzať inak. Samozrejme, viem veľmi dobre, aké je pre vás ťažké byť čestní. Pretože ste všetci takí šikovní a tak dobre dokážete posudzovať ľudí podľa svojich vlastných úzkoprsých štandardov. To Mi uľahčuje prácu. A keďže si všetci tak starostlivo strážite svoje tajomstvá, dobre teda: Jedného po druhom vás pošlem do pohromy, kde vás „vyškolí“ oheň a napokon dospejete k pevnému rozhodnutiu, čo sa týka vašej viery v Moje slová. Nakoniec vám z úst vypáčim slová, že „Boh je verným Bohom“. Potom sa budete biť do pŕs a nariekať: „Ľudské srdce je zvodné!“ Aké bude vtedy vaše vnútorné rozpoloženie? Viem si predstaviť, že sa už nebudete tváriť tak víťazoslávne ako teraz. A už vôbec nebudete takí „hlbokomyseľní a ťažko pochopiteľní“, ako ste teraz. Pred Bohom niektorí ľudia vystupujú veľmi rezervovane a korektne a starostlivo sa snažia „správať slušne“, v prítomnosti Ducha však ceria tesáky a vyťahujú pazúry. Zaradili by ste takýchto ľudí medzi čestných? Ak si pokrytec, človek zručný v „medziľudských vzťahoch“, potom si jednoznačne aj človekom, ktorý sa pokúša zahrávať sa s Bohom. Ak máš reči plné výhovoriek a zbytočných ospravedlnení, musím povedať, že si človekom, ktorý nerád uvádza pravdu do praxe. Ak máš veľa tajností, o ktoré sa zdráhaš podeliť, ak sa ti vôbec nechce odhaľovať svoje tajomstvá a svoje ťažkosti pred ostatnými a hľadať cestu svetla, potom len tak ľahko nedosiahneš spasenie a sotva unikneš z temnoty. Ak sa však z hľadania cesty svetla tešíš, potom si človekom, ktorý vždy zostáva vo svetle. Ak máš veľkú radosť, že môžeš byť tým, čo robí službu v Božom dome, usilovne a svedomito pracuješ v skrytosti, stále dávaš a nikdy neberieš, potom si verný a svätý človek, pretože ti nejde o odmenu, a si teda čestným človekom. Ak máš ochotu žiť úprimne, ak si ochotný vynaložiť všetko, ak dokážeš obetovať svoj život pre Boha a stáť si pevne za svojím svedectvom, ak si čestný do takej miery, že vieš mať na zreteli len to, aby si uspokojil samotného Boha, a neberieš ohľad ani na seba samého, potom patríš medzi ľudí, ktorí žijú zo svetla a ktorí budú žiť naveky v kráľovstve. O tom, či máš v sebe pravú vieru a pravú vernosť, či si niečo vytrpel pre Boha a či si sa úplne podriadil Bohu, by si mal vedieť najlepšie sám. Ak tieto vlastnosti nemáš, zostáva v tebe neposlušnosť, klamstvo, chamtivosť a sťažovanie sa. Keďže tvoje srdce má ďaleko k čestnosti, nikdy si od Boha nedostal jednoznačné uznanie a nikdy si nežil vo svetle. To, ako sa osud človeka nakoniec vyvinie, závisí od toho, či má úprimné a „mäsité“ srdce a či má čistú dušu. Ak vôbec nežiješ čestne, máš srdce plné zloby a nečistú dušu, potom určite skončíš na mieste, kde ľudia dostanú svoj trest, ako je to napísané v knihe tvojho osudu. Ak o sebe tvrdíš, že si čestný človek, a pritom nikdy nedokážeš konať v súlade s pravdou alebo povedať pravdivé slovo, vari ešte stále čakáš, že ťa Boh odmení? Stále dúfaš, že si ťa Boh bude chrániť ako zrenicu svojho oka? Nie je to absurdná úvaha? Veď Boha vo všetkom klameš; ako by v Božom dome mohlo byť miesto pre niekoho ako si ty, kto má nečisté ruky?

A ešte vám chcem povedať tretiu vec: Každý človek počas svojho života viery v Boha urobil veci, ktoré sa Bohu protivili a boli voči Nemu klamlivé. Niektoré takéto skutky sa nemusia zapísať ako urážka, ale niektoré sú neodpustiteľné, pretože je mnoho skutkov, ktoré porušujú správne ustanovenia a sú urážlivé voči Božej povahe. Mnohí, ktorí sa obávajú o svoj vlastný osud, si môžu klásť otázky, ktoré sú to skutky. Treba si uvedomiť, že ste od prírody arogantní a povýšeneckí a neradi sa podriaďujete faktom. Preto vám to poviem postupne, až sa nad sebou zamyslíte. Vyzývam vás: snažte sa lepšie pochopiť obsah správnych ustanovení a usilujte sa spoznať Božiu povahu. Inak bude pre vás ťažké držať si jazyk na uzde, budete sa príliš oháňať vznešenými rečami, a tak nechtiac urazíte Božiu povahu, upadnete do temnoty a stratíte svetlo a prítomnosť Ducha Svätého. Pretože ste vo svojom konaní bezzásadoví a pretože robíš a hovoríš to, čo by si nemal, dostaneš primeranú odplatu. Treba si uvedomiť, že hoci ty si vo svojich slovách aj skutkoch bezzásadový, Boh je v obidvoch veľmi zásadový. Dôvodom, prečo dostaneš trest, je urážka Boha, nie človeka. Ak sa vo svojom živote dopustíš mnohých urážok Božej povahy, potom sa určite staneš dieťaťom pekla. Človeku sa môže zdať, že sa dopustil len niekoľkých skutkov, ktoré sú v rozpore s pravdou, a nič viac. Uvedomuješ si však, že v Božích očiach si sa už stal niekým, pre koho viac neexistuje obeta za hriech? Keďže si opakovane porušil správne ustanovenia a navyše si neprejavil žiadnu známku pokánia, nezostáva ti nič iné, len sa ponoriť do pekla, kde Boh trestá človeka. Malý počet ľudí sa pri nasledovaní Boha dopustil určitých skutkov, ktorými porušili zásady, ale keď sa s nimi zaoberali a dostali patričné usmernenie, postupne si uvedomili svoju vlastnú skazenosť, vstúpili na správnu cestu reality a dnes sú už na nej dobre zakorenení. Takíto ľudia nakoniec zostanú. No jednako hľadám čestných ľudí; ak si čestný človek a konáš podľa zásad, potom môžeš byť Božím dôverným priateľom. Ak pri svojich činoch neurážaš Božiu povahu, hľadáš Božiu vôľu a máš srdce plné úcty voči Bohu, potom tvoja viera stojí za to. Ktokoľvek si nectí Boha a jeho srdce sa nechveje v bázni, s veľkou pravdepodobnosťou poruší správne ustanovenia. Mnohí slúžia Bohu silou svojho nadšenia, ale nerozumejú správnym ustanoveniam, a už vôbec nie dôsledkom Jeho slov. A tak sa často stáva, že aj pri dobrých úmysloch konajú tak, že narúšajú Božie riadenie. V horších prípadoch sú vyhodení, zbavení akejkoľvek ďalšej možnosti nasledovať Ho, sú uvrhnutí do pekla a viac sa už nijako nespájajú s Božím domom. Takíto ľudia pracujú v Božom dome s dobrými úmyslami, ale sú neznalí a nakoniec rozhnevajú Božiu povahu. Ľudia vnášajú do Božieho domu svoje vlastné spôsoby prevzaté zo služby úradníkom a pánom, lebo si myslia, že sa tu dajú bez problémov uplatniť. Vôbec si neuvedomujú, že Boh nemá povahu baránka, ale leva. Preto tí, ktorí sa s Bohom stretávajú po prvýkrát, nie sú schopní s Ním komunikovať, lebo Božie srdce je iné ako srdce človeka. Až keď pochopíš viaceré pravdy, môžeš postupne spoznávať Boha. Toto poznanie nespočíva v slovách a učení, ale môže sa stať pokladom, vďaka ktorému vstúpiš do dôverného vzťahu s Bohom, a dôkazom, že On má z teba radosť. Ak ti chýba skutočné poznanie a nie si vyzbrojený pravdou, potom môže tvoja vášnivá služba priniesť Bohu len odpor a znechutenie. Už by si mal prísť na to, že viera v Boha nie štúdium teológie.

Aj keď sú Moje napomenutia stručné, to, čo som opísal, vám najviac chýba. Treba si uvedomiť, že to, o čom teraz hovorím, je kvôli Môjmu poslednému dielu medzi ľuďmi a kvôli tomu, aby som určil koniec človeka. Nechcem už dlho pokračovať v práci, ktorá nemá žiadny zmysel, ani ďalej usmerňovať ľudí, ktorí sú beznádejní ako zhnité drevo. A už vôbec nechcem ďalej viesť takých, ktorí tajne prechovávajú zlé úmysly. Možno jedného dňa pochopíte, aké úprimné úmysly sa skrývajú za Mojimi slovami a čo všetko som urobil pre ľudstvo. Možno jedného dňa pochopíte posolstvo, ktoré vám umožní rozhodnúť o svojom vlastnom konci.

Predchádzajúci: O mieste

Ďalší: Priestupky privedú človeka do pekla

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger